Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Zákon o zpravodajských službách ČR
153/94 Sb.
Úvodní ustanovení §1 §2
Zpravodajské služby a jejich postavení §3 §4
Působnost zpravodajských služeb §5
Vnitřní organizace zpravodajských služeb §6
Odpovědnost za činnost zpravodajských služeb a jejich koordinaci §7
Podávání zpráv zpravodajskými službami a ukládání úkolů zpravodajským službám §8
Spolupráce zpravodajských služeb §9 §10
Poskytování informací zpravodajským službám §11 §11a
Kontrola zpravodajských služeb §12 §13
Informace Poslanecké sněmovně Parlamentu o činnosti zpravodajských služeb §14 §15 §16
Zvláštní ustanovení o Úřadu pro zahraniční styky a informace §17 §18 §19
Opatření k utajení činnosti §20 §21
Účinnost §22
č. 118/95 Sb. - Čl. XXVII

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, působnost, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), ukládání xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Vojenským zpravodajstvím, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajských služeb x jejich xxxxxxxx xxxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxx 1).

§2

(1) Zpravodajské služby xxxx státní xxxxxx xxx získávání, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx ústavního xxxxxxx, xxxxxxxxxx ekonomických zájmů, xxxxxxxxxx a obranu Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vojenské xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx zpravodajství 24) xxxxxx 25) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x kybernetickém xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

§3

X Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx služba, xxxxx xxxxxx a výdaje xxxxx samostatnou kapitolu xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxx,

x) Vojenské xxxxxxxxxxxxx xxxx součást Ministerstva xxxxxx 2).

§4

(1) V xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx projednání xx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx. X výkonu xxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxx xx xxxxxxxxx vlády. X výkonu své xxxxxx je xxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministru xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Vojenského zpravodajství xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx příslušném xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx své funkce xx ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ho xxx se xxxxxxxxx xxxxx odvolává.

§5

Xxxxxxxxx zpravodajských xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba xxxxxxxxxxx informace

a) x xxxxxxxx a činnostech xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, svrchovanosti x xxxxxx celistvosti České xxxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cizí xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x činnostech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ekonomické xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) týkající xx xxxxxxxxxxxxxx zločinu x terorismu.

(2) Úřad xxx zahraniční styky x informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx původ x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ekonomických zájmů Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vojenské xxxxxxxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxx

x) xxxxxx původ v xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxxxxx x činnostech namířených xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 3)

d) x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx ohrožujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Odpovědnost za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x koordinuje xx xxxxx.

§8

Podávání zpráv zpravodajskými xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx službám

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jednou za xxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx členům vlády x xxxxxxxxx zjištění, xxxxx xxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Zpravodajské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx informace o xxxxxxxxxx, která xxxxxx xx oboru xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx důležitý xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx působnosti xxxxxx služeb. Prezident xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úkoly x xxxxxxx xxxxx.

(5) Podávání xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ukládání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx této služby x x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x informace a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministrů. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 se xxx xxxx stát i xxx x xxxxxxx xxxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx navzájem spolupracují xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx souhlasem xxxxx.

§10

Spolupráci se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxx.

Poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§11
(1) X xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx služby žádat xx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx správy.
(2) Xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx od Generálního xxxxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx daní. Xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by poskytnutím xxxxxxxxx mohlo dojít x narušení xxxxxxx xxxxxx správy xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
(3) Zpravodajské službě xxxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx 16), xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx 16), základním xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx 16), x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx 16) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 11), registru xxxxxxx xxxxx 11), informačním xxxxxxx cizinců 17), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 7), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 8), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx 8), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 22), centrálním xxxxxxxx xxxxxx 21), xxxxxxxx silničních xxxxxxx 9), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 9), xxxxxxxx historických a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 9), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 18), xxxxxxxx xxxxxx 10) a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 16), x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx, x dálkový xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx trestů vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxx opisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x evidence xxxxxxxxx, xxxxxx informace, xx xx žádost xx xxx stalo. Žádost x xxxxxx xxxxx xxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx přestupků, žádost x informace x xxxx xxxx výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx nebo xxxx x evidence xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup; xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx z evidence xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx v elektronické xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xx xxx působnosti xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k evidenční xxxxxxx údajů vedených x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidencích xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4.
(6) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo informačního xxxxxxx cizinců, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záznamů o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx blízkých xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji xxxx xxxx xxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxxx xxxx dokladům sloužícím xxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x utajení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx skutečných xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vztahující xx xx služebním vozidlům.

§11x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx žádat xx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx záložny a x jeho xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx osoby, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx písemně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx plnění konkrétního xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx zprávu xxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxxx x zpravodajské xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx byl xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxx, státní xxxxxxxxxxxxxx x Finanční xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Zpravodajské xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předsedy xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

(6) Soudce rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x klientovi xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platební xxxxxx, důvody pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx, xxx xxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zprávy nebo x xxxxxxxxxxx zpráv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o klientovi xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx mají xxx xxxxxx poskytovány, a xxxxxxxxxx. Poskytování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx na nezbytně xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx. Soudce xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x opakovaně, xxxx xxxx nejvýše x xxxxx 3 xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx současně výpis x xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx období, xx xxxxx xx být xxxxxx poskytnuta, xxxx xx xxxxx xxxx xxx zprávy xxxxxxxxxxx; xxxxx neobsahuje xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým je xxxxxxxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyžádat, xx xxxxx s xxxxxxxx žádostí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx x xxxxxxxx podobě, a xx buď xxxx xxxxxxxx xxxx ověřená xxxxx xxxxxxxxx 20), xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx své xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx-xx xx rozhodnutí xx xxxxxxx období, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informovat průběžně xxxxxx o xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpráv kdykoli xxxxxxx.

(10) Proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx prostředek.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnické nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou telefonní xxxxxx informaci z xxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 219/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 25.9.2015

§11x

(1) Zpravodajská xxxxxx xxxx zpracovávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informačního systému xxxxxxxx cestovních dokladů,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Osobní údaje xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx konkrétní osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve své xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 205/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.9.2019

Xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx

§12

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kontrole xxxxx, Xxxxxxxxxx sněmovny a Xxxxxx nezávislé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx nezávislé xxxxxxxx"); xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podléhá xxxxxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 24). Xxxxxx x způsob kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb prostřednictvím xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx ze zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx působnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.

(4) Kontrolní xxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx.

(5) Zpravodajské služby xxxxxx x rámci xxxxxx o své xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx xxxx x počtu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 a §11a, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx činné, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§12x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx kontrolní xxxxx") xx skládá nejméně xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxx xxx, xxx byl zastoupen xxxxx poslanecký klub xxxxxxxx podle příslušnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, xx xxx poslanci xxxxxxxxxxx ve volbách; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(2) Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, vztahuje xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přiměřeně xxxxx x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12b

(1) Xxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx do objektů Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ředitele xxxxxx úřadu xxxx xxx pověřeného xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x informace,

b) xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) písemná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo prezidentem xxxxxxxxx,

x) podklady potřebné xx kontrole plnění xxxxxxxx Úřadu pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a informace,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxx x počet xxxxxxx x xxxx, x nichž je Xxxx pro zahraniční xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx tajemství, o xxxxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxx o údajích x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxx transakcích nebo x poskytnutí xxxxxx xxxxx osobou, která xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činný, a

d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx jinou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx jí xxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxx transakcích, x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx kterých Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx svou xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx kontrolní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx personálních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx.

§12x

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xx, že xxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxx xxxx xx došlo k xxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, je xxxxxxxx požadovat od xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení.

(2) Xxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zjistí xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§12x vložen xxxxxxx předpisem x. 325/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§12d

Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx kontrolní orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12c odst. 2. Xxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx xxxxxx dozvědí xxx xxxxxx své xxxxxx, xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx kontroly xxxxx xxxxxx zákona.

§12d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 325/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x 5 xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xx xxxx 5 xxx. Xxxxx nemůže xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx člena orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx funkcí.

(2) Členem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pouze xxx, xxx

x) je xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx věku 40 xxx x

x) xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx stupeň xxxxxxx Xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ten, xxx xxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx vlády, xxxxxxxx člena xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, poslance Xxxxxxxxxx parlamentu, soudce xxxx člena xxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vojáka x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx své xxxxxx nezávislý a xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx při xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx mohlo xxxxxxx důvěru v xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx nesmí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, jehož funkční xxxxxx xxxx 1 xxx. Předsedou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly x xxxxxx podle věku xxxxxxxx nejstarším xxxxxx; xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxx v xxxxxxxxxx 4 xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je usnášeníschopný, xxxx-xx jednání xxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§12f

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly se xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx složí xxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xx svou xxxx x svědomí, že xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx nezávisle x xxxxxxxxx, x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x neporušitelnost xxxx xxxx."

(3) Slib xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xx složen, jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxx kontroly "Xxxxxxx!" x podepíše se xx úředním záznamu x xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx slibu xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx slibu.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1, odmítne-li xxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx, hledí se xx něho, xxxx xx nebyl xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) následujícím xx xxx, kdy uplyne xxxx funkční období,

b) xxxxxxx některého x xxxxxxxxxxx potřebných xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx člena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12x xxxx. 4,

x) nabytí právní xxxx xxxxxxxx, kterým xxx odsouzen xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx kterým xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

e) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro stupeň xxxxxxx Přísně xxxxx, xxxxx zánik xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx osvědčení fyzické xxxxx, které nahrazuje xxxxxxx v xxxxxxx xxxx odcizení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx některého x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) následujícím xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx vzdává.

(6) Xxxxxxx-xx některý x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx o tom xxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(7) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje x uvolnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předsedu xxxxx. Vláda předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nezávislé xxxxxxxx uskuteční Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 325/2017 Sb. x účinností xx 1.1.2018

§12x

(1) Xxxxx nezávislé xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx činnosti, xxxxx souvisejí x xxxxxxxxxx kontrolou.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx není povinna xxxxxx nezávislé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx služba takovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odhalit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx jiné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxx xxxxxx cizí xxxx xx nepředání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx to, xx xxxxxxx zpravodajské xxxxxx protiprávně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxx xxxxxxxx zákon, je xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vysvětlení.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxx, x níž xxxx zřejmé, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základních xxxx x svobod nebo xxx porušen xxxxx x jakým xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx nezávislé xxxxxxxx podnět ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, x dále xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Závěr xxxxxx nezávislé kontroly x tom, zda xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx protiprávně xxxxxxxx xx základních xxxx x xxxxxx nebo xxx porušen zákon, xx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, předsedovi xxxxx xxxx příslušnému xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x odstranění xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx orgán nezávislé xxxxxxxx zjistí xxx xxxxxxxxx kontrole, je xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx ředitele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost trvá x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx usnesením Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 325/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§12x

(1) Členovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částka xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx základny xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,25 xxxxx zákona o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx 100 Xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volno s xxxxxxxx mzdy xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx které přísluší xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §201 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx tento xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 325/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, organizačním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařazený x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vedoucí Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx nezávislé xxxxxxxx xxxxxx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x své xxxxxxxx.

(4) Podrobná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezávislé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxx stanoví jednací xxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 325/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xx xxxxxxxx plnění xxxxx hospodaření se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx. 4)

§13a

(1) Xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxx xxxxx §12 xx 13 xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nebude-li xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx a podá xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxx orgán lhůtu xxxxx.

(3) Xxxx-xx zpravodajská xxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx xx xxx působnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx. Xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb

§14

Poslanecká sněmovna xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zřízených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx").

§15

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx x činnosti zpravodajských xxxxxx x xxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zřízení, xxxxxxxxxx ekonomických xxxxx, xxxxxxxxxx x obranu Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §11 xxxx. 2 x §11a, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb.

§16

(1) Jednání xxxxxxxxxxx xxxxxx o činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nerozhodne xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, x xxxxx se dozvědí xxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xx jednání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxxxx příslušného xxxxxx x další xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxxx xxx zbaveni xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx dotčeny předpisy x xxxxxxx státního xxxxxxxxx. 5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s evidenčním xxxxxx x ústním xxxxxxxxxxx "Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx".

(2) Příslušník Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, které zpravodajská xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§18

(1) Úřad pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx je to xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x jeho xxxxxxxxxx, používat xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx doklady x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx techniku x využívat xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx starší 18 xxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx technické zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X tomto případě xx xxxxxxx doložit, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x věcí x nástrahové x xxxxxxxxxxxxx techniky xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx.

§18x

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dokument xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx pro zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České národní xxxxx, člena xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxx žijící xxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx zpracovávat údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, změnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx náklady Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx poskytnou xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxx postupují tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx zahraniční xxxxx x informace.

(4) Xxxxx xxxxxx opatřuje Xxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace.

(5) Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(6) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 6.9.2019

§18x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Krycím xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx věc, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx sloužící x zastírání skutečné xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zřizuje Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Úřad xxx zahraniční styky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatřených a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.9.2019

§18x

Xx základě xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace xxx xxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 205/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.9.2019

§19

(1) Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, uchovávat x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x právnických xxxxxxx, jestliže xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Úřad xxx xxxxxxxxxx styky x informace xx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením, ztrátou x xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxx zahraniční styky x xxxxxxxxx skutečnost x vedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Opatření x xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx je xx xxxxx x utajení xxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsoby vykazování xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx daně x příjmů, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanoví xxxxx.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 290/2005 Sb.

§22

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 1994.

Xxxx v. x.
Xxxxx v. x.
x x. Xxx v. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Po xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx losem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 let, 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx člena Xxxxxx xxxxxxxxx kontroly zpravodajských xxxxxx Xxxxx republiky xx dobu 4 xxx x 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx 5 let.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb Xxxxx xxxxxxxxx zahájí svou xxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 325/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Informace

Právní předpis x. 153/94 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.7.1994.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

118/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.95

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů

s účinností xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx změněna účinnost xx 1.1.2007)

53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x oblastí evidence xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2004

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

290/2005 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2005

530/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

80/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/97 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2007

342/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

250/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel

s účinností xx 4.7.2008

274/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

218/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

357/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2012

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

254/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 21/92 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.8.2012

170/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění zákona x. 13/98 Sb., x xxxxxx x. 368/92 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2014

186/2013 Xx., x xxxxxxx občanství XX x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx občanství XX)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

267/2014 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

204/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

219/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 153/94 Xx., x zpravodajských xxxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 25.9.2015

51/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.3.2016

251/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o elektronické xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

325/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

205/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 154/1994 Xx., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx zpravodajství, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 6.9.2019

227/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

150/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

431/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

427/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

125/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 289/2005 Sb., o Xxxxxxxxx zpravodajství.
Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §16 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx správy České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx.
3) §16 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 2/1969 Xx.
4) Např. xxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx zákona x. 331/1993 Xx., xxxxx ČNR č. 576/1990 Sb., x pravidlech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Zákon č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
13) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
14) Zákon č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně osobních xxxxx a x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
17) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x potlačování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 18/2006 Sb. m. s.
20) §72 xxxx. 1 xxxx. x) x §72 xxxx. 2 xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §50 x xxxx. zákona x. 186/2013 Sb., x xxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx.

23) Xxxxx č. 250/2017 Sb., x xxxxxxxxxxxx identifikaci.

24) Část čtvrtá zákona x. 289/2005 Xx., xx xxxxx zákona x. 150/2021 Xx.

25) Čl. 3 odst. 2 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx.

26) Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx