Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.1991.


Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace (č. 32)
609/92 Sb.
609
XXXXXXX
xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dne 14. xxxxxxxx 1959 byla x Xxxxxx sjednána Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 32).
Xxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx Štrasburku dne 26. xxxxxx 1991.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx uložena u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, depozitáře Úmluvy, xxx 26. xxxxxx 1991.
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 10 xxxx. 2 xxxx 27. listopadu 1961 x xxx Českou x Xxxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. 3 téhož xxxxxx dnem 27. xxxxx 1991.
Xxxxx xxxxxxx Úmluvy se xxxxxxxxx xxxxxxxx.
EVROPSKÁ XXXXXX
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace x. 32
Vlády xxxxxxxxx států Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx,
berouce x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Paříži xxx 19. xxxxxxxx 1954,
xxxxxxx v úvahu Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 11. xxxxxxxx 1953,
berouce x úvahu Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx studia xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx dne 15. xxxxxxxx 1956,
xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx akademického xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,
xx xxxxxxx xxxxx:
Článek 1
Xxx xxxxx této Xxxxxx:
a) xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx
i) xxxxxxxxxx x
ii) xxxxxxxxx, které smluvní xxxxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x potvrzující získání xxxxxxx vysokoškolského vzdělání;
x) doklady x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x vysvědčení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx doklady x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu xxxx x) tohoto článku.
Článek 2
1. Xxx účely xxxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, jestli je xx jejich území xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uznávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxx;
b) xxxxxxxxxx;
c) stát xxxx univerzita xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uznávání xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx strany xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x) uvedené x xxxxxxxx 1 čl. 2 xxxx Úmluvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx univerzitou nacházející xx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
2. Takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, aby:
a) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx získání xxxxx hodnosti, xxxxxx xxxxxxxxx, za stejných xxxxxxxx xxxx občané xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x takovému xxxxxx x připuštění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cizí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Článek 4
X xxxxxxxxxxx x xxxx. x) odst. 2 článku 3 xxxx Xxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxxx:
a) x xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxx xx xxxxxxxx cizího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jednoho x xxxxxx oficiálních xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx probíhalo v xxxxx jazyce.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx kategorie x) xxxxxxx v odst. 1 článku 2 této Xxxxxx předají xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx otázek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x napomáhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxx xxxxxxxxxxx x článku 3 x 4 Xxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx strany xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x) xxxxxxx v xxxx. 2 čl. 1 xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 3 x 4 xxxx Xxxxxx v xxxx případech, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, x xxxxxxxxx ustanovení článku 5 Xxxxxx v těch xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem, xx xxxxx kompetence xxxxx tyto otázky.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx čas xx času xxxxxxx xxxxxxx strany, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a rozhodnutích xxxxxxxxx x zájmu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxxxx tajemník Rady Xxxxxx předá ostatním xxxxxxxx xxxxxxx informaci, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx článku 2 x 7 xxxx Xxxxxx, x informuje Xxxxx xxxxxxxx x pokroku xxxxxxxxx xxx plnění xxxx Úmluvy.
Xxxxxx 9
Xxx x této Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx:
x) xxxxxxxxxx se příznivějších xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vysokoškolském xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nové podobné xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; nebo
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dodržovat xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxx.
Článek 10
1. Tato Úmluva xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Evropy. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Evropy.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx Úmluvu x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx v xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx měsíce xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx do úschovy xxxx ratifikační xxxxxxx.
4. Xx vstupu xxxx Úmluvy x xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx není xxxxxx Rady, xxx xx xxxxxxxx k Xxxxxx. Xxxxx stát xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx uložením x generálního xxxxxxxxx Xxxx listiny o xxxxxxxx. Xxx xxxx, xxxxx k Xxxxxx xxxxxxxxxx, vstupuje tato xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx uložena xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxx xxxx, xxxxx x Úmluvě xxxxxxxxxx, x uložení do xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x listin x xxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx úschovy xxx xxxxxxxxxxx listiny nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx kdykoli xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, že xxxx Xxxxxx xx vztahuje xx některá nebo xx všechna xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx její platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníkovi Xxxx Xxxxxx, který x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany.
2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx uplynutí šesti xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámení.
Xx xxxxx xxxx xxxx podepsaní, xxxxxxxx xxxxxxxx svými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, podepsali xxxx Xxxxxx.
Xxxx v Xxxxxx xxxxxxxxxx prosince xxxx xxxxx devětset xxxxxxx xxxxx x xxxxxx anglickém x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ověřené xxxxx Úmluvy xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx přistoupila.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 609/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.1991.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxx právní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.