Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.06.2013 do 31.12.2013.


Zákon o cenných papírech

591/92 Sb.

Komparativní obsah zákona o cenných papírech - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení §1 §2 §3
Náležitosti cenných papírů §4
Vydávání cenného papíru §5
Hromadná listina §5a §6 §7 §8 §8a §8b §9 §10 §11
Kupóny §12
ČÁST II. Smlouvy o cenných papírech
HLAVA 1. Smlouvy o převodech cenných papírů §13 §14 §15 §16
Smlouva o půjčce cenných papírů §16a
Převod cenných papírů §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §24a §25 §26 §27 §27a
HLAVA 2. Obstaravatelské smlouvy §28 §29 §30 §31 §32 §33 §33a §33b
HLAVA 3. Smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů
Smlouva o úschově cenných papírů §34 §35
Smlouva o správě cenných papírů §36
Smlouva o uložení cenných papírů §37
Smlouva o obhospodařování cenných papírů §37a
Imobilizace cenných papírů §38
HLAVA 4. Smlouva o zastavení cenných papírů §39 §40 §41 §42
Zástavní právo k účtu cenných papírů §42a §43 §44 §44a
ČÁST VI. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §87a §87b §87c §87d §87e §87f §87g §87h §87i §87j §88 §89 §90 §91 §91a §91b §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103
č. 259/1994 Sb. - Čl. III
č. 152/1996 Sb. - Čl. III
č. 15/1998 Sb. - §32
č. 362/2000 Sb. - Čl. II
č. 259/2001 Sb. - Čl. IV
č. 308/2002 Sb. - Čl. V
Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
(1) Xxxxx xxxxx xx vztahuje xx xxxxx papíry, kterými xxxx xxxxxxx xxxxx, 1) zatímní listy, 18) xxxxxxxx na xxxxx, 95) xxxxxxxx xxxxx, 30) xxxxxxxxx, 45) xxxxxxxxxx xxxxxx, 51) kupóny (§12), xxxxx listy, 56) xxxxxx, 52) xxxx, 52), 53) xxxxxxx xxxxx, 54) xxxxxxxxxx xxxxx 2) a xxxxxxxxxx xxxxxxx listy 57).
(2) Xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx movitých, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx.
(3) Zahraniční xxxxx papír xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx. 58)
§2
Jsou-li xxxxx xxxxxx stejného xxxxx xxxxxx stejnou xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x stejné xxxxxx a vznikají-li x xxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry.
§3
(1) Xxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx jméno. Xxxxx 3) může xxxxx, xx lze xxxxx xxxxx xxxxx jen x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx předpis 4) označuje cenný xxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 4) označuje xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx jméno x současně xxxxxxxx xxxx xxxxxx rubopisem, xxxxxxxx xx na xxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xx xxx.
§4
Náležitosti xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx. 5)
(2) Náležitostí xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxx:
x) xxxxxx číselné xxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxx.
(3) Xx-xx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx evidenci xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx emitenta xxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxx dnem, kdy xxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxx označující xxx, xxx xxxx dojít x vydání cenného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného. 8)
(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx cenný papír xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), platí ustanovení xxxxxx zákona a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1) 30)
(3) Xxxxx papír, obsahuje-li xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxx xxx právním xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxx i přesto, xx xxxxxx dodrženy xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, má xx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx.
(4) Xxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx právo xx xxxxxxx xxxxx, xxx vůči xxxxxxxxxx, xxx vůči osobám, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx škody podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§5x
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx listinou. Xxx emisi x xxxxxx xxxxxxxx listiny xxxxx stejné xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru. Xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx ty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxx zákon, xxxxxx jejich xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxx x emisních xxxxxxxxxx nebo, jde-li x účastnické xxxxx xxxxxx, ve stanovách, xxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru podle §38; x tom xxxxxxx musí xxxxxx xxxxx odpovídat xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.6.2013
§6
Emisním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, za kterou xxxxxxx xxxxxx cenný xxxxx.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§8
§8 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§8x
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx též na xxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 100) xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
§8b
§8x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§9
§9x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§12
Kupóny
(1) Pro uplatnění xxxxx xx xxxxx x akcie, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x kupónovém xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx talon, x xxxxx plyne xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx není xxxxxx xxxxxxx.
(3) Kupón xxxx xxxxxxxxx xxxxx x
a) xxxxx, xxxxxxxxxx x číselném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru,
x) xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx jeho xxxxxx,
x) datu x xxxxx uplatnění xxxxx xx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§13
(1) Smlouva x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx v xx xxxx xxxxxx převáděné xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx darovací smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx věci nevyplývá xxxx xxxxxx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 362/2000 Sb.
§16
(1) Xxx xxxxxxx §469 xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x uskutečněné xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xx regulovaném trhu. Xxxxxxxxxxx-xx xx s xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, je xxxxxxxxxxx cenový xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx uskutečněné xxxxx xxxx obvykle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx použití §470 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx se neobchoduje xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx cena, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx většinou xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxx nebo xxxx x xxx odstoupení xx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zprostředkováním xxxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x smlouvy x xxxxxxxxx prodeji xxxx xxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx, v xxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx dotčen xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§16a
Smlouva x půjčce xxxxxxx xxxxxx
(1) Smlouvou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xx dlužníka xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx věřitele xx xxxxxxxx sjednané xxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx papírů cenu, xxxxx byla sjednána xxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx sjednat xxxxxxx převést na xxxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxx xxxxx xxxx xxxx převedeno na xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 11) Xxxxxxxxx xxxxxx x bezúplatné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 12)
§16x xxxxxx právním předpisem x. 152/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996
Převod cenných xxxxxx
§17
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenný xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx uskutečněným xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvě.
§18
(1) X převodu listinného xxxxxxx xxxxxx xx xxx se xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. 13) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx níž xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx za nenapsanou. 62)
(2) Převoditelnost xxxxxxx xxxxxx xx xxx lze xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 14)
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rubopisu xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx. 62)
§19
(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx jméno xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) anebo xxxxx to zvláštní xxxxx xxxxxxxxx.
§20
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 16) stává xx ten, na xxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx cenného papíru x xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxx, ledaže věděl xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§23
§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§24a
§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§25
§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§26
§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§27
§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§27a
§27x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
XXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx komitenta x xx jeho účet xxxxx nebo prodej xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx to úplatu.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxx formu.
(3) Nestanoví-li tento xxxxx dále jinak, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx. 19)
§29
Nedohodnou-li xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx pokyn, xxxxx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx koupi xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx komitenta xxxxxxxx xxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pokynu.
§30
(1) Xxxxx-xx komitent xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx komisionář xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokyn x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru, může xxxxxxxxxx požadovat, aby xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx předal, nebo xxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 100) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") zapsáno xxxxxxxxxxx xxxxxx práva nakládat x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx papírem xxxxxxxx.
§31
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx komitentovi xxxxx cenný papír xx xxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx papír xx xxxx nižší, než xxxxx byla xxxxxxx x pokynu, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx povinnost má x bez souhlasu xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx komitenta, xx komisionář povinen xxxxxx xxxxx papír xx xxxxxxxx xxxx, xx jakou jej xxxx možno při xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx cenu, xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odborné péče xxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx třetí xxxxx.
(2) Listinné xxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx předat xxxx cenné papíry xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx podle §28 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uložit (§34 x 37).
(3) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx k tíži xxxx komitenta. Xxx xxxxxxxxx dát xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 100) xxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jménem xxxxxxxx x xx jeho xxxx koupí nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx uskuteční xxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx to xxxxxx. Pro xxxxxxxxxx x práva mandatáře xxxxx xxxxxxx ustanovení §31 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx komisionáře.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx směřující k xxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx koupit xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx to xxxxxx.
(3) Smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxx formu.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 a xxxxxx xxxxxx z nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx. 20)
§33a
(1) Xxxxxxx x obstarání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 týkající xx investičních xxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxxxx uzavřít xxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.
§33a vložen xxxxxxx předpisem x. 362/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§33x
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx písemnou xxxxx.
(2) Smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx může jako xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného.
HLAVA XXX
XXXXXXX X ÚSCHOVĚ, XXXXXX, ULOŽENÍ A XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX PAPÍRŮ
Xxxxxxx x úschově xxxxxxx papírů
§34
(1) Smlouvou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx schovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx se zavazuje xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x listinným cenným xxxxxxx ukládaným xx xxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx schovatel xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx uschovatele xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx. Schovatel xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenný xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx škodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelného xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíry xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx odevzdat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx škodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zastupitelné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx je dán xxxxxxx xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxx xx hromadné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx všech zastupitelných xxxxxxx papírů v xxxxxxxx úschově. Xxxxxx-xx xxxxx papíry jmenovitou xxxxxxx, použije se xxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx kusů xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx 64) xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx práva vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx samostatně.
(4) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx nebo jméno, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby xxxx xxxxx číslo x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxx xxxxxxxxxx hodnotu. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx evidence x xxxx číslo x xxxxx uložení.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx papír nenachází x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx smlouvy, xx schovatel xxxxxxx xx převzít a xxxxxx.
(6) Schovatel xx povinen chránit xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx smlouva o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xx dobu určitou, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx schovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx následujícího kalendářního xxxxxx x xxxxxxxxxx x okamžitou xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx x projevu vůle xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uloženého xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se smlouva xx zaniklou, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx listinné xxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx xx x zajištění xxxxx práv xx xxxxxxx x úschově xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k listinnému xxxxxxx xxxxxx uloženému xx xxxxxxx, xxxxx xx x něj xxxxxxx.
(11) Probíhá-li xxxxxxxxxxx řízení, v xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úschovy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 103). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxxx uschovatelům x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx za úhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poměru xxxxx xxxxxx.
(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 11 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§35
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx x úschově xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx předat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx cenný papír, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx druhotné xxxxxxx bez souhlasu xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dotčena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§36
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x správě xxxxxxx xxxxxx xx zavazuje xxxxxxx, že bude xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx a zachování xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cenným xxxxxxx, x vlastník xxxxxxx xxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xx to xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx určena, xx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx papírem, zejména xxxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxx s cenným xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx výměnná xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papírem spojená, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx plnit xxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx; xxxx pokyny xxxx xxx dány xxxxxxx, jestliže smlouva x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřipouští xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx správce xxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx upozornit.
(4) Vyžaduje-li xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx uskutečnit, xx xxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx listinný cenný xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, x to včas xxxx, xxx x xxxx xxx správcem xxxxxx. Týká-li xx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx správcem xxxx xxxxxx opatření, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příkazy k xxxxxxxxx se zaknihovaným xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x tomu xxxxx xxx xxxx xxxxxx správce xxxxxx xx xxxx účtu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx pokyny, xxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx správce xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx převzatý xxxxxxxx xxxxx papír xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxx jiného. Xx xxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx u sebe, xxxxxxxx za xxxxx xx něm xxxxx §34 odst. 2.
(7) Nebylo-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx svého xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx jeho xxxx; xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Má-li správce xxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního zákoníku x xxxxxxx komisionářské.
(9) Xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 8, xxxxxxxxx-xx tato smlouva xxxxx.
§37
Smlouva x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Smlouvou x xxxxxxx cenných xxxxxx se zavazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxx xxxxxx a xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxxx-xx úplata ve xxxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx každoročně xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx po xxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxx, povinnost xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx opatrovatele xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxx na xxxxxxxxxx, xxx vyplývají ze xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů. Xxxxxx, xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx, xx v xxxxx případě přiměřeně xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx listinný xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úschovy x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx papír xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx cenným xxxxxxx.
§37a
Smlouva x obhospodařování xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx papírech nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papírů na xxxxxxx xxxxx úvahy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxxx-xx úplata xx xxxxxxx určena, má xxxxxxxxxxxxxxxx právo na xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx smlouvy.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Jde-li x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx jiného.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx koupě, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx cenných papírů, x nestanoví-li smlouva xxxxx, též xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 x 36, x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o majetek xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx závazek xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů. Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx zaplatit, se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §34 odst. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxx ustanovení upravující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx smlouvu 65) x xxxxxxxx též xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx papírů.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 není xxxxxxx úprava obhospodařovatelské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 66)
§38
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx předáním xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx emise cenných xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx takové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx. Na imobilizovaných xxxxxxx papírech xx xxx x na xxxxx se xxxxxxx xxxxx vlastníka xxx xxxxxx osob oprávněných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 100)
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x emisních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx cenný xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx imobilizované xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxx, xx xxx xxxxx papír xxxxxxxx, xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Právo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli, popřípadě xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxx xxx xxx u xxxx.
HLAVA XX
XXXXXXX X ZASTAVENÍ XXXXXXX XXXXXX
§39
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 22) x zástavním xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Právo xxxxxxxxxxx 23) xxxxx xxx účely tohoto xxxxxx použít.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zastaveny xxxxx §34 odst. 10 xxxx §56 xxxx. 8.
§40
(1) Xxxxxxxx právo, xxxxx xx zřizuje xx xxxxxxx smlouvy podle §39 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx vzniku smluvního xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je převoditelný xxxxxxxxx, je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 6 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "x xxxxxxxxx" xxxx xxxxx stejného významu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věřitele. Zástavní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx převádět, xxxxx xx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. 24) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, má věřitel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rubopisu.
§41
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x listinnému cennému xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ověřená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §40 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx cennému papíru, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxx (§34), xxxx do xxxxxxx x xxxxxx (§37), xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxxx zástavní věřitel, xxxxxxx xxxx zástavce. X xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx prvopis xxxx xxxxxx ověřenou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §40 odst. 2.
(3) Zastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxx xxx zřejmé, kdo xx xxxxxxxxx věřitelem.
(4) Zastavený xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx x samostatné xxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx platí x zastavených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx vrácen xxx xxxxxxxx zástavního věřitele.
§42
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx právo x zaknihovanému xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tíži xxxx xxxxxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x zápisu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zástavní xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxx jméno x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) identifikační xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) ISIN xxxx xxxxxxxx xxxx údaj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx rodné xxxxx x sídlo nebo xxxxx podnikání xxxx xxxxxxxx zástavního xxxxxxxx, x
e) výši xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zřízeno, x xxxx xxxx splatnosti, xxxxxxxx xx známá, xxxx xxxx pohledávek, xxx xxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx zástavní právo x zaknihovanému xxxxxxx xxxxxx zaniká xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dlužník xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx příkazu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxx zástavního xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx zástavní xxxxx xxxxxxx u příslušného xxxx x evidenci xxxxxxx papírů. Xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx §42 obdobně.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxx vlastníka xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xx xxxx xxxxxxx při xxxxxx zástavního práva, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx cenným papírům xxxxx pro cenné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobně.
(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zastaveného xxxx x předchozím souhlasem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zanikne xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§42a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011
§43
(1) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo x vůči xxxxxxxxxx.
(2) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx uschovateli xxx xxxxxxxx zástavního věřitele. Xxxxx platí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy x uložení xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx x cennému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx.
(4) Xx-xx xxx xxxxxxxxx cenný papír xxxxxxxxx vyměněn za xxxx xxxxx papír, xxxxxx xxxxxxxx právo xx stejném xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rubopis, podepíše xxxxxxxx rubopis na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vlastníka xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněn vykonávat xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx anebo smlouva xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, je emitent xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zástavní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, pokud xxxxxxx nestanoví jinak.
§44
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx splněna, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx zastaveného xxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5. X xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx prodává xxxxxxxxx xxxxx papír xxxx jménem na xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx dražbě, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx cenného papíru xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx cenný xxxxx opatřený xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx cenném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx rubopisu zástavním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§44a
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, vztahují xx xxxxxxxxxx §39 xx 44 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx jinak xxx xx xxxxxxx smlouvy.
§44x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx. s účinností xx 1.1.2001
XXXXX X
§44x
§44x zrušen xxxxxxx předpisem x. 56/2006 Xx.
§44x
§44c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/2006 Sb.
§44d
§44d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/2006 Xx.
§44x
§44e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Sb.
§44f
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44x
§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/2006 Xx.
§44x
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44i
§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
XXXX XXXXX
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§45x
§45a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§45b
§45b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
Původní znění - xxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx x. 257/2004 Xx.)
§45x
§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46
§46 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46x
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46x
§46b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§46x
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46x
§46d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§47
§47 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§47x
§47a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§47b
§47x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§47x
§47c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48b
§48b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48c
§48c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§48x
§48e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§48f
§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§48x
§48g xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48h
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§48x
§48i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§49
§49 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§51
§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§52
§52 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§53
§53 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§54
§54 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§55
§55 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§56
§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§57
§57 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§58
§58 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§59
§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§60
§60 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§62
§62 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§63
§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§64
§64 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§65
§65 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§66
§66 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§67
§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§68
§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§69
§69 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§70
§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.1993 xx 31.12.1994 (xx xxxxxx x. 259/94 Xx.
§70x
§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§70b
§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§70x
§70x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
ČÁST ČTVRTÁ
§71
§71 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§72
§72 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§73
§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§77
§77 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§78
§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§78b
§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§78x
§78x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§78d
§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§78x
§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXX
§79
§79 zrušen xxxxxxx předpisem č. 257/2004 Sb.
§79x
§79x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx.
§80
§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§80a
§80a xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§80x
§80d xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81a
§81x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§81x
§81b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81c
§81x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§81d
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§81e
§81e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§83
§83 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§84
§84 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§85
§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.x.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§88
§88 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§91a
§91a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§91b
§91b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§92
§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§93
§93 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§94
§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§95
§95 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§96
§96 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§97
§97 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§98
§98 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§99
§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb.
§100
Xxxxx č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx doplňuje xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 písm. x) bod 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx dohodců" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx mimoburzovních xxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx".
§101
Zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 264/1992 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:
1. Xxxxx §37 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x připojuje xx xxxxxxxx 2 xxxxxx znění:
"(2) Xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx, xxxxx účtovat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xxxxx v ní xxxxx účtovat xx xxxx xxxxxx xxxxxx."
2. V §67 xxxx. 1 xx xxxxxxxx za xxxxx "xxxxxx" slova "v xxxxxxx, v xxxx xx vytvářen xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".
3. X §67 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 tímto zněním:
"(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x xxxxxxx společnost x xxxxxxx zisku. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx již xxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.".
4. X §124 se xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx zněním:
"(1) Xxxxxxxxxx vytvoří xxxxxxxx xxxx (§67) x xxxx a xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě. Xxxx-xx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, je společnost xxxxxxx vytvořit xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x řádné xxxxxx xxxxxxx za xxx, x xxxx xxxxxx xxxx vytvoří, x xx ve xxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxx xxxxx, avšak xx xxxx než 5 % x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxx se ročně xxxxxxxx x částku xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx, nejméně xxxx 5 % x xxxxxxx zisku, xx xx dosažení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx určené xx xxxxxxxxxxx smlouvě xxxx ve stanovách, xxxxxxx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxx."
5. X §155 odst. 3 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx druhy xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx."
6. X §187 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) zařazuje xxxx písmeno x) xxxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zaknihované cenné xxxxxx x xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označené xxxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx g) xx označuje xxxx xxxxxxx x).
7. X §217 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§67) x xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx rezervní xxxx vytvořen již xxx vzniku xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jej z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účetní xxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxxxx xxxx vytvoří, a xx xx xxxx xxxxxxx 20 % x čistého zisku, xxxxx xx xxxx xxx 10 % x hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx určenou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % x xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx určené xx stanovách, xxxxxxx xxxx do xxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxx."
8. Xx §217 xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxx), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaplacení jmenovité xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ážia, započítává xx nejprve xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx."
9. X §261 xxxx. 3 se nahrazují xxxxxxx x), b) x c) xxxxx xxxxxx:
"x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mezi xxxxxx x družstvem, xxxxx xxxxxxxxx z členského xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x ze xxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,
x) z xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx zprostředkování (§642) x dále z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx."
X xxxxxxx d) xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx o uložení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx" xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx věci".
10. Xxxxx Xxxx XXXX, Xxxxx XX, XXXXX XXXXX xxxxxxxxxx zákoníku xxx: "Smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx"
11. X §700 xx dosavadní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
"§700
Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx papírů (předmět xxxxxxx), aby je xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx platit xx xx úplatu.".
12. X §762 se xxxxxxxxx slova "smlouvu x uložení xxxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxx" xxxxx "smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx".
§102
§102 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§103
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 1993.
Xxxx x. r.
Klaus x. r.
Xx. XXX
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
15. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uvést údaje xx účtech xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §59 xxxx. x) xxxxxx č. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, nejpozději xx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Článek XXX xxx 15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/1994 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1995
Čl. XXX
1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx povinny xxxx poměry xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx §45 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nezakládají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právy xxxxx §14 x 15 zákona x xxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §50 zákona Xxxxx národní xxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §2 xxxxxx č. 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, nezakládají xxxxxxxxx organizovat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §14 x 15 xxxxxx x xxxxxxx papírech.
5. Xxxxx právních vztahů x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70a, xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.
6. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §87c odst. 3 x 4 xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne účinnosti xxxxxx zákona.
Xxxxxx XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 152/1996 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1996
§32
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xx xxxxxx k osobám xxxxxxxxxxxxx ke dni 1. xxxxx 1998 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §45 x 50 je Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx 31. xxxxxx 1999 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx účelem je xxxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Komise xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x platnosti.
2. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadované x §45 xxxx. 3 xxxx §50 xxxx. 3 a 4. Xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx řízení Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x ekonomických xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx slučitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxx §70b xxxxxx zákona na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxxx §45 xxxx 70b, xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. července 1998. Xxxxxx-xx xxxxxx v xxxx xxxxx podána, xxxxxxxxx vykonávat činnost xxxxx §46 xxxx. 2 nebo §70b xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx se xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x §98 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x §45a xxxx. 1 a 2 xx 1. xxxxx 2000.
§32 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 15/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.1998
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přijaté xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx registrované xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx registrovanými xxxxxxx xxxxxx. Organizátor veřejného xxxx xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx veřejném trhu xxxxxxx podmínky stanovené xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Pokud nesplňují xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu xxxxx §72, rozhodne xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxx xxxx. Xx výroční zprávě xxxxx §80a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx prospektu, xxxxx xxxxxxxxxxx prospekt xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona.
2. Xxxxxxxxxx xxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mít xxxxxxxx nebo které xxxxxxxxxxx veřejného trhu xxxxxxxx xxxxx bodu 1.
3. Řízení x povolení k xxxxxxxxx obchodování x xxxxxxx papíry, která xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx.
4. Řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx dni xxxxxxxxxx skončena, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
5. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxx úprava, xxxxx xxx xxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
6. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 1 xxx, xxxxxxx člena xx 2 roky, jednoho xxxxx xx 3 xxxx, xxxxxxx xxxxx xx 4 roky x xxxxxxx xxxxx xx 5 xxx.
7. Povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx udělené podle xxxxxx zákona, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 odst. 1 xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) až x),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. x) přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. e),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) a x),
x) povolení x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 písm. x) a x) xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x); xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx papíry přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 písm. c) xxxx x), xxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx ode xxx účinnosti tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. e) přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 písm. x) přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje za xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x) až x),
g) xxxxxxxx x činnostem podle §46 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se považuje xx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 písm. x) xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) a x).
8. Xxxxxxxx xxxxxxx obchodníkovi s xxxxxxx papíry xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx papírům xx považuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8a odst. 1 písm. x) x b). Xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x).
9. Komise xx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxxx xxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x body 7 x 8.
10. Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx povolení podle §45 odst. 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) uvést xxxx xxxxxx xxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx xxx Fond xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx,
x) uvést xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx kapitálovou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dodržovat xxxxx §46d xxxx. 1, xx xxxxxxx s xxxxx zákonem,
x) xxxxxxxxx Komisi údaje x xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4 xxxx. x) za xxxxxx prokázání, že xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x těmito xxxxxxx nebrání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) uvést pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§47a) a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx (§47b) xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx fakticky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx [§45 odst. 4 xxxx. g)] x xxxxxxx [§45 odst. 5 xxxx. x)] xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx podle §46a.
11. Nesplní-li obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 10 xx lhůtě 18 měsíců xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
12. Xxxxxx xxxxxxxx řídícím xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46a ve xxxxx 18 měsíců xxx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx, zaniká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry.
13. Xxxxx, která xx xxxxxxxx lhůty xxxxx bodu 12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řídící xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x bodem 12, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
14. Xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry podle §48x, xxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §48a odst. 8.
15. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 a 4, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
16. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxx xxxx xxxxxxx povolení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx x tímto xxxxxxx xx 1 roku xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
17. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx doplnit xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém v xxxxxxx s tímto xxxxxxx do 6 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
18. Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx", rozumí xx xxx "registrované xxxxx xxxxxx".
Čl. IV
1. Pokud x xxxxxxxx x xxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §45 odst. 1 zákona x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx papírech, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx xx něj xxxxxxxxxx §45 odst. 3 a §46c xxxx. 1 zákona x. 591/1992 Xx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. II xxxx 10 xxxx. a) x b) zákona x. 362/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ani xxxxxxxxxx xxxx 2.
2. Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx uvést xxxxxx xxxxx xxxxx xx souladu s xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 zákona č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx pozdějších předpisů.
3. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx svojí povahou xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxxxx č. 591/1992 Sb. xx 31. prosince 2000, xx oprávněn x xxxx xxxxxxxx pokračovat xx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 591/1992 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx zaniká.
Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 259/2001 Xx. x účinností xx 25.7.2001
Xx. X
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxxx §45a xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx §45a xxxx. 1 ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxx xxx postavení xx xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Výpočet xxxx xxxxxxxxx xx Fondu xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxx xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx následující xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 12.7.2002

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 591/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
89/93 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx XXX č. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 15.3.93
331/93 Sb., x státním xxxxxxxx XX xx xxx 1994 x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.94
259/94 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon XXX x. 591/92 Xx., x cenných papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.95
61/96 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů
x účinností xx 1.7.96
152/96 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx ČNR x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 214/92 Xx., o xxxxx cenných papírů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.96
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.98
70/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 229/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 591/92 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 214/92 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 29.3.2000
307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a zemědělských xxxxxxxxx skladech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 7.9.2000
362/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 591/92 Xx., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 1.1.2001, x výjimkou xxxxxxxxxx §54 odst. 3, xxxxx nabylo xxxxxxxxx xxxx 1.7.2002, x x výjimkou xxxxxxxxxx §45x, §45x xxxx. 13, §48b xx 48i, §72 xxxx. 12, §78x, §78x xxxx. 2 xxxx. x) x x) a odst. 3 x §78x, §80x xxxx. 6 x 7, §80x xxxx. 7 x 8 x §81x xxxx. 13, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
70/2001 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 591/92 Xx. publikované x částce x. 27/2001
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
259/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Konsolidační xxxxx Praha, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx 99 x x změně xxxxxx x. 591/92 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 25.7.2001
501/2001 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 370/2000 Xx., xxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku XX a jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 31.12.2001
308/2002 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 12.7.2002 x výjimkou ustanovení §80x, které xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
476/2002 Xx., xxxxx XX xx dne 2.10.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 501/2001 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., občanský soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., x konkursu a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.3.2003
88/2003 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., občanský zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 591/92 Xx., o cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx. x xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.4.2003
257/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x dluhopisech
x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
490/2004 Sb., xxxxx xxxxx zákona x. 591/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 169/2004
56/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
296/2007 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx přijetím
s xxxxxxxxx od 1.1.2008
230/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
227/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.2010
409/2010 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2011
134/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx akciových xxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx od 30.6.2013
x xxxxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx č. 154/2004 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 591/92 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb. x účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §155 x xxxx. zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx.
2) §528 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Např. §22 odst. 1 xxxxxx x. 92/1991 Xx.
4) Xxxx. §156 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxx. §155 obchodního xxxxxxxx, §3 xxxxxx x. 530/1990 Sb., §23 xxxxxx x. 92/1991 Xx., §11 zákona x. 248/1992 Xx., §2 xxxxxxxx č. 160/1956 Ú. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, §12 x 3 x xxxx. xxxxxx x. 530/1990 Xx.
6) §3 x násl. xxxxxx x. 530/1990 Sb.
7) §8 x násl. zákona x. 530/1990 Xx.
8) Xxxx. §168 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
10) §345 xxxxxxxxxx zákoníku.
11) §261 xxxx. 3 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx.
12) §657 xxxxxxxxxx zákoníku.
13) Např. §18 a 19 xxxxxx x. 191/1950 Xx.
14) Např. §156 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§11 xxxx. 2 xxxxxx x. 191/1950 Xx.
15) §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 530/1990 Xx.
16) Xxxx. §16 zákona č. 191/1950 Xx.
17) Xxxx. §313 xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxxx xxxxx č. 501/1992 Sb.).
18) §176 xxxxxxxxxx zákoníku.
19) §577 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §566 x xxxx. x §642 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §297 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §151a x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §151k x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxx. §19 zákona č. 191/1950 Xx.
25) Xxxx. xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §1 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 451/1992 Xx.).
28) §6 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
29) Zákon XXX č. 576/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
30) §11 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx.
31) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 501/1992 Xx.).
32) §8 xxxxxx x. 141/1961 Xx., trestní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.
34) §24 xxxxxx x. 214/1992 Xx.
35) §9 xxxxxx č. 248/1992 Xx.
§6 zákona x. 530/1990 Sb.
36) §164 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §44 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
39) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole.
40) §183d xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §156 xxxx. 2 a §185 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 92/1991 Xx.
§21 zákona x. 530/1990 Sb.
43) Xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 383/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 69/1992 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx č. 383/1991 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 222/1993 Sb.
44) §1 x 42 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx.
45) Xxxxx č. 530/1990 Sb., x dluhopisech.
46) Xxxxx XXX č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 15/1998 Sb., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
48) §5 xxxx. 1 zákona x. 15/1998 Xx.
49) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §786 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxx č. 92/1991 Sb., o podmínkách xxxxxxx majetku státu xx jiné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Nařízení xxxxx XXXX x. 383/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády XXXX x. 69/1992 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 383/1991 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 222/1993 Sb.
52) Xxxxx č. 191/1950 Sb., zákon xxxxxxxx x xxxxxx.
53) §720 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxxxx §612 obchodního xxxxxxxx.
55) Xxxxx č. 307/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
56) §217a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 307/2000 Sb., x zemědělských xxxxxxxxx listech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
58) Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
59) §2 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
60) §214 xxxxxxxxxx zákoníku.
61) §209 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Xx. 1 §12 xxxx. 1 a §16 xxxxxx směnečného x xxxxxxxx x. 191/1950 Xx.
63) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxx České národní xxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).
64) §136 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
65) §566 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §5b xxxxxx x. 248/1992 Xx.
67) §64 xxxxxxxxxx zákoníku.
68) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §15 xxxxxx č. 15/1998 Xx., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
70) Xxxxxxxxx §7 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §29 xxxxxx x. 248/1992 Xx. x §23 xxxx. 5 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
71) Xxxxx č. 21/1992 Sb.
72) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §66b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Zákon č. 15/1998 Sb., o Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx.
76) §20a xxxx. 7 xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx znění xxxxxx x. 165/1998 Xx.
77) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
78) Zákon č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) §8 xxxx. 2 písm. x) x §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 214/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13a xxxx. 3 xxxxxx x. 42/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
81) §156 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §24 xxxxxx x. 214/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
84) §186 xxxx. 3 a §186a obchodního zákoníku.
85) §186a xxxxxxxxxx zákoníku.
86) §5 xxxx. 3 xxxxxx x. 15/1998 Sb.
87) Zákon č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
88) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) Zákon č. 563/1991 Sb.
90) §44 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
91) §69 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
92) §41a x xxxx. xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
93) §5 xxxx. 2 zákona x. 15/1998 Xx.
94) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
95) §204b xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) §183h xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
97) Zákon č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
98) §50 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
99) §31 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
100) Zákon č. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu.
101) §53 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 367/2000 Xx.
102) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/65/XX xx xxx 23. xxxx 2002 o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/ES x 98/27/XX.
103) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.