Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.06.2013 do 31.12.2013.


Zákon o cenných papírech

591/92 Sb.

Komparativní obsah zákona o cenných papírech - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení §1 §2 §3
Náležitosti cenných papírů §4
Vydávání cenného papíru §5
Hromadná listina §5a §6 §7 §8 §8a §8b §9 §10 §11
Kupóny §12
ČÁST II. Smlouvy o cenných papírech
HLAVA 1. Smlouvy o převodech cenných papírů §13 §14 §15 §16
Smlouva o půjčce cenných papírů §16a
Převod cenných papírů §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §24a §25 §26 §27 §27a
HLAVA 2. Obstaravatelské smlouvy §28 §29 §30 §31 §32 §33 §33a §33b
HLAVA 3. Smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů
Smlouva o úschově cenných papírů §34 §35
Smlouva o správě cenných papírů §36
Smlouva o uložení cenných papírů §37
Smlouva o obhospodařování cenných papírů §37a
Imobilizace cenných papírů §38
HLAVA 4. Smlouva o zastavení cenných papírů §39 §40 §41 §42
Zástavní právo k účtu cenných papírů §42a §43 §44 §44a
ČÁST VI. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §87a §87b §87c §87d §87e §87f §87g §87h §87i §87j §88 §89 §90 §91 §91a §91b §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103
č. 259/1994 Sb. - Čl. III
č. 152/1996 Sb. - Čl. III
č. 15/1998 Sb. - §32
č. 362/2000 Sb. - Čl. II
č. 259/2001 Sb. - Čl. IV
č. 308/2002 Sb. - Čl. V
Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx papíry, kterými xxxx xxxxxxx xxxxx, 1) xxxxxxx listy, 18) xxxxxxxx na xxxxx, 95) podílové xxxxx, 30) xxxxxxxxx, 45) investiční xxxxxx, 51) kupóny (§12), xxxxx xxxxx, 56) xxxxxx, 52) xxxx, 52), 53) xxxxxxx xxxxx, 54) skladištní xxxxx 2) a xxxxxxxxxx xxxxxxx listy 57).
(2) Na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx papír xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx. 58)
§2
Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx stejnou xxxxxx ve stejné xxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx-xx x xxxx stejná xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§3
(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxx. Zákon 3) může určit, xx xxx cenný xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx právní xxxxxxx 4) xxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx právní xxxxxxx 4) označuje xxxxx xxxxx xxxx cenný xxxxx na jméno x současně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xx řad.
§4
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx právní předpis. 5)
(2) Náležitostí xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx není:
a) xxxxxx xxxxxxx označení,
x) podpisy xxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu.
(3) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxx papíru
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx se v xxxxxxx se zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx označující den, xxx xxxx dojít x vydání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabyvateli. Xxxxx emise cenného xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx něco jiného. 8)
(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1) 30)
(3) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx i xxxxxx, xx nebyly dodrženy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, byl-li první xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Tím není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx víře.
(4) Xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, mají xxxxx xx náhradu xxxxx, xxx vůči emitentovi, xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx emitenta xxxx na xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx za škodu xx řídí úpravou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§5x
Hromadná xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx listinou. Xxx emisi x xxxxxx hromadné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx jednotlivé xxxxx xxxxxx; určí-li xxxxxxx xxxxxxxx pro její xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, ve xxxxxxxxx, xxx xxx splnění xxxxxx podmínek.
(3) Xxxxx x hromadné xxxxxxx nelze převodem xxxxx xx xxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxx x imobilizaci xxxxxxx xxxxxx xxxxx §38; x tom xxxxxxx xxxx takový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx hromadnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 134/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.6.2013
§6
Emisním xxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
§7
§7 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§8
§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§8x
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxx xx xxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 100) než xxxxx papíry, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
§8x
§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§9
§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§10
§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§12
Kupóny
(1) Pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dluhopisu xxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx archu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xx vydání xxxxxx kupónového xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Kupón xxxx xxxxxxxxx xxxxx x
a) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němuž xxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx výnosu xxxx xxxxxxx jeho určení,
x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výnos.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXX X CENNÝCH XXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXX X PŘEVODECH XXXXXXX PAPÍRŮ
§13
(1) Xxxxxxx o xxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxx smlouvy x obchodním xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx nevyplývá xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxx x xx xxxx určeny xxxxxxxxx xxxxx papíry a xxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx věci xxxxxxxxx xxxx jiného.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx.
§16
(1) Xxx xxxxxxx §469 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cenový xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vyplyne z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prodeje.
(2) Xxx xxxxxxx §470 xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xx regulovaném trhu, xx xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodující xx xxxx xxxx xxxx x den xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; neodstoupila-li xxxxxxxxx strana xx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, xx rozhodující xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx, x jakém xxxx xxxx náklady xxxxxxx.
(4) Uplatněním xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx.
§16x
Xxxxxxx x půjčce cenných xxxxxx
(1) Smlouvou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx dlužníka xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, a dlužník xx zavazuje xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx půjčení xxxxxxx xxxxxx cenu, xxxxx xxxx sjednána xxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxx v xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx převést na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx kolik jich xxxx převedeno na xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 11) Závazkové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 12)
§16x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 152/1996 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996
Převod xxxxxxx xxxxxx
§17
(1) X převodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx předáním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Závazek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§18
(1) X převodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx. Rubopis xxxx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. 13) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx níž xxx xxxxxxx učiněn závislým, xxxxx xx nenapsanou. 62)
(2) Převoditelnost xxxxxxx papíru xx xxx lze xxxxxx, xxx pokud to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 14)
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rubopisu xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx. 62)
§19
(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na jméno xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jen zvláštním xxxxxxx, 3) anebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx připouští.
§20
Pokud xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, 16) stává xx ten, xx xxxx je xxxxx xxxxx převáděn, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx neměl xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, ledaže věděl xxxx musel vědět, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x době xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxxxx se dobrá xxxx xxxxxxxxxxx.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§24a
§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§25
§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§26
§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§27
§27 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§27x
§27a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
XXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obstarání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx jménem xxx xxxxxxxxx x xx jeho účet xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx papíru, xxxx xx xxxxxxxxx činnost x dosažení xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx to xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx jinak, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx. 19)
§29
Nedohodnou-li xx xxxxxx komisionářské xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx pokyn, xxxxx kterého komisionář xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx cenného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxx.
§30
(1) Xxxxx-xx komitent komisionáři xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx cenného papíru, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prodeje xxxxxxx papíru, může xxxxxxxxxx požadovat, aby xx x případě xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedené xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 100) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxx x tímto cenným xxxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prodeje xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§31
(1) Xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx svého xxxxxxx xxx, xx komitentovi xxxxx cenný xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx koupí, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx vyšší xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx x pokynu, xxxxx xx xxxxxxx možnost; xxxx povinnost xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx prodejní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cenný xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného, xxxx listinné cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx třetí xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxx obstará xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx komisionáři. Komisionář xx povinen xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx zaplatil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx smlouvy xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§34 x 37).
(3) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x koupi nebo xxxxxxx zaknihovaného cenného xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx dát tento xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vedení evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 100) xxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenných papírů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k dosažení xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §31 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx vyvíjet xxxxxxx směřující k xxxx, xxx xxxxxxx xxx příležitost xxxxxx xxxx koupit cenný xxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx to xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx mít xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, řídí se xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 a právní xxxxxx x nich xxxxxxx ustanoveními obchodního xxxxxxxx. 20)
§33x
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx x smlouva x xxxxxxxxx vracení zastupitelného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 týkající xx investičních cenných xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx papíry xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.
§33a vložen xxxxxxx předpisem č. 362/2000 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2001
§33x
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x zprostředkování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musejí xxx písemnou xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uzavřít pouze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx x povolení xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXX O XXXXXXX, XXXXXX, ULOŽENÍ X XXXXXXXXXXXXXXX CENNÝCH XXXXXX
Xxxxxxx x úschově xxxxxxx xxxxxx
§34
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenný xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx schovatel xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxx smlouvy.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx listinného cenného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ostatních xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uschovateli xxxxxx xxxxxxxx cenný xxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx odpovídá xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx cenném xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zastupitelnými listinnými xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Schovatel xx xxxxxxx odevzdat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx listinného xxxxxxx papíru, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx odpovídá xx xxxxx xx xxxxxxxx listinném cenném xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx společným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podíl xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx součtu jmenovitých xxxxxx zastupitelných xxxxxxx xxxxxx jím uložených xx xxxxxxxx xxxxxxx x součtu jmenovitých xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, použije xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx 64) xx xx xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx rodné číslo x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx listinného xxxxxxx papíru x xxxx jmenovitou xxxxxxx. X samostatné úschovy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx evidence x xxxx číslo x xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx listinný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x schovatele x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxx, zničením, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxx x úschově xxxxxxx papírů uzavřena xx dobu xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vypovědět. Xxxx-xx xxxxxxxx výpovědní xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx následujícího kalendářního xxxxxx x xxxxxxxxxx x okamžitou účinností.
(9) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxx x úschově xxxxxxx papírů nebo x xxxxxxx vůle xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyzvednutím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx xx x zajištění xxxxx práv xx xxxxxxx x úschově xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx x listinnému xxxxxxx papíru xxxxxxxxx xx úschovy, xxxxx xx x něj xxxxxxx.
(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hromadné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 103). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxxx uschovatelům x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx všem xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s přihlédnutím x ochraně xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx správce xx xxxxx xx xxxxxxx nákladů spojených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx za úhradu xxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(12) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 11 se použijí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiměřeně.
§35
(1) Xxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "druhotná xxxxxxx").
(2) Schovatel xx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx xxxxx papír, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Předáním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dotčena xxxxx x xxxxxxxxxx uschovatele xxxx xxxxxxxxxx.
§36
Smlouva x správě cenných xxxxxx
(1) Smlouvou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zavazuje xxxxxxx, že bude xxxxx xx dobu xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nutné x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx cenným xxxxxxx, x xxxxxxxx cenného xxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xx to xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xx smlouvě xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx nutné x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxx papírem, xxxxxxx xxxxxxxxx splnění závazků xxxxxxxxx x cenným xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxxx spojená, xxxxx smlouva nestanoví xxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vlastníka cenného xxxxxx; xxxx pokyny xxxx být xxxx xxxxxxx, jestliže smlouva x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx upozornit.
(4) Vyžaduje-li xx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinen předat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx potřebnou xxxxxxxx plnou xxx, x to včas xxxx, xxx x xxxx byl správcem xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxx zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxxxxx povinen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx oprávněn x xxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx správce xxxxxxxxx xxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vystavit xx x tomu xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svém xxxx xxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx investičních xxxxxxxx. Xx-xx vlastník xxxxxxx xxxxxx správci xxxxxx, xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vlastníku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxx listinný xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného. Xx xxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx za xxxxx xx něm xxxxx §34 xxxx. 2.
(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, platí, xx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx vynaložil xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Nevyplývá-li xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úkony xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xx xxxx xxxx; pro určení xxxx x povinností xxxxx se použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx x mandátní xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx a xx xxxx vlastníka cenného xxxxxx, platí přiměřeně xxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx x smlouvě komisionářské.
(9) Xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §34 xxxx. 8, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx.
§37
Xxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x uložení cenných xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převzít listinný xxxxx xxxxx, aby xxx xxxxxx a xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx ve xxxxxxx určena, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx obvyklou x xxxx uzavření smlouvy.
(2) Pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platí přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxx cenných xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxx o stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx u xxxx xxxxxxxx cenný xxxxx nenachází, povinnost xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx opatrovatele na xxxxxxxxxx, xxx vyplývají xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx vyplývají xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů. Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Opatrovatel xxxx předat listinný xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx převzala xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§37x
Smlouva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Smlouvou x xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obhospodařovat majetek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx papírech nebo x peněžních prostředcích xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx úvahy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a zákazník xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx úplatu. Xxxx-xx úplata xx xxxxxxx určena, má xxxxxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx uzavření xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Jde-li x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx obchodník s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx obchodníka x cennými papíry xxxx jiného.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, prodeje, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx, x nestanoví-li xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 x 36, a xx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Zákazník může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx koupě, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx, se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §34 odst. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxx něco xxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx smlouvu 65) x případně též xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 není xxxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 66)
§38
Imobilizace xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx předáním do xxxxxxx osobě xxxxxxxxx x vedení samostatné xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, a xx na základě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx xxxx, po xxxxxx xxxx takto xxxxxxxxx, jsou xxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx první xxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx emise xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx imobilizovaných xxxxxxx papírech na xxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přiměřeně použije xxxxxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 100)
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx, xxx xx byl xxxxx papír xxxxx, xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx imobilizované xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxx listinou, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru jen, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx před vydáním xxxxxxx papíru z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx jméno xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx též existenci xxxxxxxxxx xxxxx. Právo xx vydání zastaveného xxxxxxx papíru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx jej x xxxx.
XXXXX XX
XXXXXXX O ZASTAVENÍ XXXXXXX XXXXXX
§39
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 22) x zástavním xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx 23) xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx použít.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zřízeno x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 10 xxxx §56 xxxx. 8.
§40
(1) Xxxxxxxx právo, které xx zřizuje na xxxxxxx xxxxxxx podle §39 (xxxx xxx "xxxxxxx zástavní xxxxx"), xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx zástavnímu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx převoditelný xxxxxxxxx, je xxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx papíru (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxx §11 odst. 6 xxx není xxxxxxx. Xxxxxxxx rubopis xxxx obsahovat xxxxxxx "x xxxxxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx věřitele. Zástavní xxxxxxx xxxxx cenný xxxxx opatřený xxxxxxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxx xx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. 24) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zánik xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástavního xxxxxxxx.
§41
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vzniknout x jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §40 xxxx. 2.
(2) Smluvní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx cennému papíru, xxxxx xxx xxxxxx xx úschovy (§34), xxxx do xxxxxxx x xxxxxx (§37), xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx schovateli xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx zástavní xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X oznámení xx xxxxx připojit xxxxxxx xxxx xxxxxx ověřenou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx není dotčeno xxxxxxxxxx §40 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Z xxxx evidence musí xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx papír, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx. Totéž platí x zastavených listinných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Zastavený listinný xxxxx xxxxx xxxxx xxx vrácen xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§42
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx cennému xxxxxx xxxxxx zápisem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tíži xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x zápisu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx dát xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy.
(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxx
x) obchodní xxxxx nebo název xxxx jméno a xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) ISIN xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx nebo jméno, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx číslo x sídlo nebo xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx zástavního věřitele, x
e) výši xxxxxxx pohledávky, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx splatnosti, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx druh xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zřízeno, xxxxxxxxx částku, xx xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x dobu trvání xxxxxxxxxx práva.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx cennému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že zajištěná xxxxxxxxxx zanikla, xxxx xxxxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva; xxxxxx xx nepřikládá, xxxx-xx příkaz k xxxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věřitel.
§42x
Xxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx papírů
(1) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů. Pro xxxxx a výmaz xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §42 xxxxxxx.
(2) Zástavní právo x účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx vztahuje na xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x na xxxxx xxxxxx převedené xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx zástavního xxxxx. Xxxxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx zapsané xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 409/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011
§43
(1) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vůči xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uložen x xxxxxxx, nesmí xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx platí o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx vztahuje i xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx.
(4) Má-li xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxx papír, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stejném xxxxxxx x cennému xxxxxx, xx nějž xx xxxxx xxxxx vyměněn. Xxxxxxxx-xx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cenném papíru xx vlastníka xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vznikne-li xx xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx právo xx xxxxxx, xx emitent xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx věřitel xxxxxxx obdržené xxxxxx xxxxx pohledávce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
§44
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxx papíru xxxxx x včas splněna, xx zástavní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxx uplatnit xxxxx na xxxxxx xx zastaveného xxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry prodává xxxxxxxxx xxxxx papír xxxx xxxxxx na xxxx zástavce xx xxxxxxxxxxx xxxx, jedná-li xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx cenného papíru xxxxxxx o náklady xxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx cenném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rubopisu xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx.
§44x
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak x nevylučuje-li xx xxxxxx xxxx, vztahují xx xxxxxxxxxx §39 xx 44 xxxxxxxxx xxx xx zástavní xxxxx, xxxxx se xxxxxxx jinak xxx xx základě xxxxxxx.
§44x vložen právním xxxxxxxxx č. 362/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
XXXXX X
§44x
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 56/2006 Sb.
§44x
§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 56/2006 Sb.
§44d
§44d xxxxxx právním předpisem x. 56/2006 Xx.
§44e
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44x
§44f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44g
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44h
§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44x
§44i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
ČÁST TŘETÍ
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2004 Sb.
§45x
§45a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§45x
§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
Původní znění - nenabyl xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)
§45x
§45x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46x
§46a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46x
§46b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46x
§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§46x
§46d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§47
§47 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§47x
§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§47x
§47b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§47c
§47c xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48a
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48b
§48b xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§48x
§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§48x
§48f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§49
§49 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§50
§50 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§51
§51 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§52
§52 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§53
§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§54
§54 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§55
§55 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§56
§56 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§57
§57 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§58
§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§59
§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§60
§60 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§63
§63 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§64
§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§65
§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§67
§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§68
§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§69
§69 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§70
§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
Původní znění - účinnost xx 1.1.1993 do 31.12.1994 (do xxxxxx x. 259/94 Xx.
§70x
§70a xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§70x
§70b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§70c
§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXXX
§71
§71 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2004 Xx.
§72
§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§73
§73 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§75
§75 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§77
§77 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78a
§78a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§78b
§78b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§78d
§78d xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§78x
§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§78f
§78f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§78x
§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXX
§79
§79 zrušen xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§79x
§79x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§80x
§80x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81x
§81x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§81x
§81x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§81x
§81c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§81x
§81d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81x
§81e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2004 Xx.
§87x
§87b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§87x
§87h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.x.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§90
§90 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§91a
§91a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§91x
§91b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§92
§92 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§93
§93 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§94
§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§95
§95 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§96
§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§97
§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§98
§98 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§99
§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb.
§100
Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx doplňuje xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) bod 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry".
§101
Zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., xx mění a xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx §37 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx znění:
"(2) Xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x soustavě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xxxxx v ní xxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx."
2. V §67 xxxx. 1 se xxxxxxxx xx slovo "xxxxxx" slova "x xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx povinně,".
3. X §67 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx zněním:
"(2) Xxxxxxxx fond xxxxxxx povinně xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx fond xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.".
4. X §124 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx rezervní xxxx (§67) x xxxx x ve xxxx určené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořit xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxx, x xxxx xxxxxx zisk vytvoří, x xx xx xxxx xxxxxxx 10 % x čistého xxxxx, avšak xx xxxx než 5 % x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx společenské xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % x xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx fondu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxx."
5. X §155 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx druhy xxxxx, xxx xxxxx upravuje xxxxx zákon, xxxxxxx xxx xxxxxxxx."
6. X §187 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xxxxxx znění:
"x) xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx papíry xx zaknihované xxxxx xxxxxx a xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx x) x xxxxxxxxxx označené xxxx písmeno g) xx označuje jako xxxxxxx h).
7. X §217 se xxxxxxxxx dosavadní odstavec 1 xxxxx zněním:
"(1) Společnost xxxxxxx xxxxxxxx fond (§67) x xxxx x xx výši určené xxxxxxxxx. Není-li rezervní xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jej x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x řádné xxxxxx xxxxxxx xx rok, x xxxx poprvé xxxx vytvoří, a xx xx xxxx xxxxxxx 20 % x xxxxxxx zisku, xxxxx ne více xxx 10 % x hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % x xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do výše 20 % základního xxxxx."
8. Do §217 se xxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx fond xxxxxxxxx vyšší xxxxxx, xxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxx (xxxxxx xxxx), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ážia, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxx."
9. X §261 odst. 3 se xxxxxxxxx xxxxxxx x), x) x x) tímto xxxxxx:
"x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx společníkem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x mezi společníky xxxxxxxx, pokud jde x vztahy týkající xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jakož i xxxxxx ze xxxxx, xxxxx xx převádí xxxxx společníka,
x) xxxx zakladateli xxxxxxxx x xxxx členem x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx,
c) x xxxxxxxxxx obchodů a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§642) x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx cenných xxxxxx."
X xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x uložení xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxx" xxxxx "xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx věci".
10. Xxxxx Dílu XXXX, Xxxxx II, XXXXX XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx věci"
11. V §700 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxxx xxxxxx:
"§700
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxx věci mimo xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), aby xx xxxxxxx x spravovala, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx platit xx xx xxxxxx.".
12. X §762 xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxx" xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx".
§102
§102 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§103
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1993.
Uhde x. r.
Klaus x. x.
Xx. XXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
15. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx majitelů xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx s ustanovením §59 xxxx. b) xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xxxxxx III xxx 15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 259/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995
Xx. XXX
1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papírům xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákon x jejichž právní xxxxxx xxxxxx zákonu xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx poměry xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx zákonem nejpozději xx šesti měsíců xxx xxx xxxxxx xxxx účinnosti.
3. Xxxxxxxx vydaná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §14 x 15 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §50 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §2 xxxxxx č. 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx práv xxxxx §14 x 15 zákona o xxxxxxx papírech.
5. Xxxxx právních xxxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70a, xxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
6. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §87c xxxx. 3 x 4 nejpozději xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/1996 Xx. x účinností xx 1.7.1996
§32
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 x 50 je Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx 31. xxxxxx 1999 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx předpoklady pro xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx u dané xxxxx. Komise xxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1998 se xxxxxxx, mění xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
2. Ve xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxxx odstavce, je xxxxx povinna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §45 xxxx. 3 xxxx §50 odst. 3 x 4. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Komise xxx xxxxx papíry xxxxxxx x posouzení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxx x §46 xxxx. 2 x hlediska xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x činností uvedených x §46 xxxx. 2 xxxx §70b xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zvláštních xxxxxx, mohou x xxxx xxxxxxxx pokračovat xx do xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §45 nebo 70b, xxxxxx xxxxxxxxxx do 1. července 1998. Xxxxxx-xx žádost x xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx §46 xxxx. 2 nebo §70b xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx. Xx se xxxx netýká Xxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx papíry evidovaných x xxxxxxx s §98 odst. 2 xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx je povinen xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx do souladu x §45a odst. 1 x 2 xx 1. xxxxx 2000.
§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 15/1998 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.1998
Čl. II
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxx obchodovatelné cenné xxxxxx vydané podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx ode xxx účinnosti tohoto xxxxxx xx registrované xxxxx xxxxxx. Veřejně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x obchodování xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxxxxxxx a nestávají xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx veřejného xxxx xx povinen xx 6 xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem, s xxxxxxxx schválení xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §72, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxx. Xx xxxxxxx zprávě xxxxx §80a xxxx xxxxxxxx povinni xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neobsahoval prospekt xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx bodu 1 x uveřejnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx registrované xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxx 1.
3. Řízení x povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x nebyla x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx dnem zastavují.
5. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nabídky platí xxxxxxxxx xxxxxx úprava, xxxxx již xxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
6. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady Xxxxx jmenuje ministr xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 1 rok, xxxxxxx člena na 2 xxxx, xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxx, xxxxxxx xxxxx xx 4 xxxx x xxxxxxx xxxxx xx 5 let.
7. Xxxxxxxx udělené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považuje za xxxxxxxx udělené xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxx x obchodování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x poskytování investičních xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx x),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx považuje xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x),
x) xxxxxxxx k činnostem xxxxx §46 odst. 2 xxxx. b) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) x b),
x) povolení k xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx povolení x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x); jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,
e) povolení x xxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 xxxx. x) přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 3 xxxx. a),
x) povolení x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) až x),
g) xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 2 písm. a) x b), x
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx považuje za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x) x x).
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x cenným xxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx. a) x b). Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §8a xxxx. 1 písm. x) až x).
9. Komise xx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x souladu x body 7 x 8.
10. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §45 xxxx. 1 xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ve lhůtě 18 xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx
x) uvést xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx Fond xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx,
x) uvést xxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx pravidla xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46d odst. 1, xx souladu x xxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxxxx Xxxxxx údaje x osobách podle §45 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx propojení xxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx,
x) uvést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx (§47a) x xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§47b) xx xxxxxxx x tímto xxxxxxx, a
f) xxxxxxxxx Komisi údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx [§45 xxxx. 4 xxxx. x)] a xxxxxxx [§45 xxxx. 5 písm. x)] xxx xxxxx udělení xxxxxxxx xxxxx §46a.
11. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 10 xx lhůtě 18 xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx Komise xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona.
12. Xxxxxx fakticky xxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxx §46a xx xxxxx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx.
13. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxx bodu 12 xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 12, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
14. Jestliže Komise xx xxxxx 18 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobám x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §48x, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §48a xxxx. 8.
15. Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 591/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodech 3 a 4, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
16. Xxxxxxxxxxx mimoburzovního xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxx xxxx xxxxxxx povolení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx souladu x xxxxx zákonem xx 1 roku xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
17. Xxxxxxxxxxx veřejného xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx předpisy x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x provozovat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
18. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx papíry", xxxxxx xx xxx "registrované xxxxx xxxxxx".
Xx. XX
1. Xxxxx o xxxxxxxx k některé x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 zákona x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx na xxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 x §46c xxxx. 1 xxxxxx x. 591/1992 Sb. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. II xxxx 10 xxxx. a) x b) zákona x. 362/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx, xx znění tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx 2.
2. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x zaknihované xxxxxx, xx do xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx souladu x xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 zákona x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxxxx x. 591/1992 Sb. do 31. xxxxxxxx 2000, xx xxxxxxxx v xxxx činnosti xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx v §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 591/1992 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 259/2001 Xx. x účinností xx 25.7.2001
Xx. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxxxxx podle §45a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx považuje xx registraci provedenou xxxxx tohoto zákona. Xxxxx vykonávající činnost xxxxx §45a xxxx. 1 xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx povinny xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx do 1 xxxx ode dne xxxxxxxxx zákona.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x na xxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx výše xxxxxxxxx xx Xxxxx xx řídí ustanoveními xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx.
6. Povinnost xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry poprvé xx celé kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 12.7.2002

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 591/92 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
89/93 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx ČNR č. 591/92 Xx., x xxxxxxx papírech
x xxxxxxxxx od 15.3.93
331/93 Xx., x státním rozpočtu XX xx xxx 1994 a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
259/94 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 591/92 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.95
61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx
x účinností xx 1.7.96
152/96 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 214/92 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.7.96
15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.98
70/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 229/92 Xx., x komoditních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 214/92 Xx., x burze cenných xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.3.2000
307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 7.9.2000
362/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §54 xxxx. 3, xxxxx nabylo xxxxxxxxx xxxx 1.7.2002, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §45b, §45x xxxx. 13, §48x xx 48x, §72 xxxx. 12, §78x, §78x xxxx. 2 xxxx. x) x x) x odst. 3 x §78x, §80x odst. 6 x 7, §80c xxxx. 7 a 8 x §81x xxxx. 13, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
70/2001 Sb., xxxxx xxxxx zákona x. 591/92 Xx. publikované x částce x. 27/2001
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxx konsolidační agentuře)
x účinností od 1.9.2001
259/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ztráty Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, státního xxxxxxxxx ústavu, xx xxx 99 x x xxxxx xxxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 25.7.2001
501/2001 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 513/91 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 31.12.2001
308/2002 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 12.7.2002 x výjimkou xxxxxxxxxx §80x, xxxxx nabylo xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
476/2002 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.10.2002 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 513/91 Sb., obchodní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 358/92 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx cenné papíry x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 219/2000 Sb., x majetku XX a jejím xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.3.2003
88/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Sb., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákon x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 328/91 Xx., x konkursu x vyrovnání, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxx zákona x. 501/2001 Xx. x xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2003
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x dluhopisech
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
490/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 591/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 169/2004
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 8.3.2006
296/2007 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím
s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
230/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
s účinností xx 1.7.2010
409/2010 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
134/2013 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 30.6.2013
a xxxxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx tiskových xxxx č. 154/2004 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 591/92 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §155 x násl. xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx.
2) §528 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxx. §22 odst. 1 xxxxxx č. 92/1991 Xx.
4) Xxxx. §156 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Např. §155 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §3 zákona č. 530/1990 Xx., §23 xxxxxx č. 92/1991 Xx., §11 zákona x. 248/1992 Xx., §2 xxxxxxxx x. 160/1956 X. x., x podmínkách xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, §12 x 3 x xxxx. xxxxxx x. 530/1990 Xx.
6) §3 x násl. xxxxxx x. 530/1990 Xx.
7) §8 x násl. zákona x. 530/1990 Xx.
8) Xxxx. §168 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
10) §345 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §261 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §657 xxxxxxxxxx zákoníku.
13) Např. §18 x 19 xxxxxx x. 191/1950 Xx.
14) Xxxx. §156 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákoníku
§11 xxxx. 2 xxxxxx x. 191/1950 Xx.
15) §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 530/1990 Sb.
16) Xxxx. §16 zákona x. 191/1950 Xx.
17) Xxxx. §313 xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxxx znění x. 501/1992 Xx.).
18) §176 xxxxxxxxxx zákoníku.
19) §577 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §566 x xxxx. a §642 a xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.
21) §297 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §151a x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §151k x násl. občanského xxxxxxxx.
24) Např. §19 xxxxxx x. 191/1950 Sb.
25) Např. xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Zákon XXX č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) §1 xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 451/1992 Xx.).
28) §6 xxxx. 3 xxxx. x) zákona 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
29) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §11 xxxxxx x. 248/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
31) Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 501/1992 Xx.).
32) §8 xxxxxx x. 141/1961 Xx., trestní řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
34) §24 xxxxxx x. 214/1992 Xx.
35) §9 xxxxxx x. 248/1992 Xx.
§6 zákona x. 530/1990 Xx.
36) §164 x násl. obchodního xxxxxxxx.
37) §44 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
38) Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
39) Zákon XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx.
40) §183d xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §156 xxxx. 2 x §185 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §22 xxxx. 1 zákona x. 92/1991 Xx.
§21 zákona č. 530/1990 Xx.
43) Xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 383/1991 Sb., x xxxxxxxx a použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 69/1992 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 383/1991 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/1993 Sb.
44) §1 x 42 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx.
45) Zákon č. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
46) Zákon XXX č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47) Zákon č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
48) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
49) Zákon č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) §786 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 383/1991 Xx., x vydávání x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx vlády ČSFR x. 69/1992 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 383/1991 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/1993 Sb.
52) Xxxxx č. 191/1950 Sb., xxxxx xxxxxxxx x šekový.
53) §720 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxxxx §612 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxx č. 307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listech x xxxxxxxxxxxx veřejných skladech x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.
56) §217a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listech x xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
58) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) §214 xxxxxxxxxx zákoníku.
61) §209 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Xx. 1 §12 xxxx. 1 a §16 xxxxxx směnečného x xxxxxxxx x. 191/1950 Xx.
63) Xxxxx č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
64) §136 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §566 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §5b xxxxxx x. 248/1992 Xx.
67) §64 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §15 xxxxxx č. 15/1998 Xx., x Komisi xxx xxxxx papíry x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx.
70) Například §7 zákona x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §29 xxxxxx x. 248/1992 Xx. x §23 xxxx. 5 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
71) Zákon č. 21/1992 Sb.
72) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §66b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx cenné papíry x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx.
76) §20a xxxx. 7 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 165/1998 Sb.
77) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
78) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
79) §8 xxxx. 2 písm. x) x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 148/1998 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 214/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§13a xxxx. 3 xxxxxx x. 42/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) §156 xxxx. 4 obchodního xxxxxxxx.
82) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §24 xxxxxx x. 214/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
84) §186 xxxx. 3 a §186a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) §186a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
86) §5 xxxx. 3 xxxxxx x. 15/1998 Sb.
87) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
88) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) Xxxxx č. 563/1991 Sb.
90) §44 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
91) §69 xxxxxxxxxx zákoníku.
92) §41a x xxxx. zákona x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
93) §5 xxxx. 2 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
94) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
95) §204b xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) §183h xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
97) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
98) §50 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
99) §31 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
100) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx.
101) §53 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 367/2000 Xx.
102) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/65/XX xx xxx 23. září 2002 o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxx xx dálku x x změně xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/ES a 98/27/XX.
103) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.