Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.06.2013 do 31.12.2013.


Zákon o cenných papírech

591/92 Sb.

Komparativní obsah zákona o cenných papírech - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení §1 §2 §3
Náležitosti cenných papírů §4
Vydávání cenného papíru §5
Hromadná listina §5a §6 §7 §8 §8a §8b §9 §10 §11
Kupóny §12
ČÁST II. Smlouvy o cenných papírech
HLAVA 1. Smlouvy o převodech cenných papírů §13 §14 §15 §16
Smlouva o půjčce cenných papírů §16a
Převod cenných papírů §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §24a §25 §26 §27 §27a
HLAVA 2. Obstaravatelské smlouvy §28 §29 §30 §31 §32 §33 §33a §33b
HLAVA 3. Smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů
Smlouva o úschově cenných papírů §34 §35
Smlouva o správě cenných papírů §36
Smlouva o uložení cenných papírů §37
Smlouva o obhospodařování cenných papírů §37a
Imobilizace cenných papírů §38
HLAVA 4. Smlouva o zastavení cenných papírů §39 §40 §41 §42
Zástavní právo k účtu cenných papírů §42a §43 §44 §44a
ČÁST VI. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §87a §87b §87c §87d §87e §87f §87g §87h §87i §87j §88 §89 §90 §91 §91a §91b §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103
č. 259/1994 Sb. - Čl. III
č. 152/1996 Sb. - Čl. III
č. 15/1998 Sb. - §32
č. 362/2000 Sb. - Čl. II
č. 259/2001 Sb. - Čl. IV
č. 308/2002 Sb. - Čl. V
Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
(1) Tento zákon xx xxxxxxxx xx xxxxx papíry, kterými xxxx xxxxxxx akcie, 1) zatímní xxxxx, 18) xxxxxxxx na xxxxx, 95) xxxxxxxx xxxxx, 30) xxxxxxxxx, 45) xxxxxxxxxx kupóny, 51) xxxxxx (§12), xxxxx listy, 56) xxxxxx, 52) šeky, 52), 53) xxxxxxx xxxxx, 54) xxxxxxxxxx xxxxx 2) a xxxxxxxxxx xxxxxxx listy 57).
(2) Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. 58)
§2
Xxxx-xx xxxxx papíry stejného xxxxx vydány stejnou xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx-xx x nich xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry.
§3
(1) Xxxxx xxxxx může xxx xxxxx cenného xxxxxx na doručitele, xx xxx xxxx xx jméno. Zákon 3) xxxx určit, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx jen x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx právní předpis 4) xxxxxxxx xxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxx xx majitele, xxxxxxxx se na xxxxx cenný papír xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx doručitele.
(3) Xxxxx právní xxxxxxx 4) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx cenný xxxxx na jméno x současně xxxxxxxx xxxx převod xxxxxxxxx, xxxxxxxx se na xxxxx cenný papír xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx cenné papíry xx xxx.
§4
Náležitosti xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx. 5)
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx není:
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx otisky,
x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu.
(3) Je-li podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přidělit.
§5
Vydávání xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxx dnem, kdy xxxxxxx všechny náležitosti xxx xxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx se x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx prvého xxxxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx). Datum emise xxxxxxx papíru xx xxxxx xxxxxxxxxx den, xxx xxxx xxxxx x vydání cenného xxxxxx prvému xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx emitent, xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxxxxx xxxxxx něco jiného. 8)
(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx cenný xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. 1) 30)
(3) Xxxxx papír, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxx něj xxxxxxx xxxxxxxxx, xx řádně xxxxx x přesto, xx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu xxx xxxx xxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx první xxxx kterýkoliv xxxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxx cenný xxxxx. Tím není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx porušily xxxxxxxxxx xxx vydávání cenných xxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxx, xx se xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx.
(4) Xxxxx, xx xxxxxxx xxxx bylo zasaženo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, mají xxxxx xx náhradu škody, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx vůči osobám, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx úpravou xxxxxxx škody podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§5a
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Zastupitelné xxxxx papíry xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxx hromadné listiny xxxxx xxxxxx podmínky xxxx pro vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx náležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx čísla.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx její xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx-xx emitent xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx v emisních xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x účastnické cenné xxxxxx, xx stanovách, xxx při xxxxxxx xxxxxx podmínek.
(3) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §38; x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx listinou xxxxxxxxxxx.
§5x vložen xxxxxxx předpisem č. 134/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.6.2013
§6
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx vydává cenný xxxxx.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§8
§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§8x
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se přiměřeně xxxxxxx též xx xxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 100) než xxxxx papíry, pokud x povahy xxxx xxxxxxx jinak.
§8b
§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§9
§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§10
§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§12
Xxxxxx
(1) Pro uplatnění xxxxx xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx archu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx archu xxxx být xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xx vydání xxxxxx kupónového archu. Xxxxx xxxx cenným xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx obsahovat xxxxx x
x) druhu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru, x němuž byl xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxx,
x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výnos.
XXXX XXXXX
XXXXXXX X CENNÝCH XXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§13
(1) Smlouva o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxx kupní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. K platnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx v ní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx cena.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb.
§16
(1) Xxx xxxxxxx §469 xxxxxxxxxx zákoníku je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozdíl, xxxxx xxxxxxx z xxxxx obvykle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx §470 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx cenového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx papír, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx regulovaném trhu, xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodující xx xxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx smlouvy; xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxx, xxx mohla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx x odstoupení, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx náklady xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 není dotčen xxxxx na náhradu xxxxx škody.
§16a
Xxxxxxx x půjčce xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x půjčce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zastupitelných xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx zavazuje převést xx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zastupitelných xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx půjčení xxxxxxx xxxxxx cenu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxx v xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x úplatné xxxxxxx x půjčce xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 11) Xxxxxxxxx xxxxxx x bezúplatné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 12)
§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 152/1996 Sb. x účinností od 1.7.1996
Převod xxxxxxx xxxxxx
§17
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx předáním nabyvateli, xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxxx cenný papír xxxxxxxx xxxxxxx.
§18
(1) X převodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx se xxxxxxxx x rubopis. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. 13) Xxxxxxxxx podmínka, xx níž xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. 62)
(2) Převoditelnost xxxxxxx xxxxxx xx xxx lze omezit, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 14)
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx upravující rubopis xxxxxx. 62)
§19
(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§20
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 16) xxxxx xx xxx, na xxxx je xxxxx xxxxx převáděn, vlastníkem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxx xxxx musel xxxxx, xx převodce xxxx xxxxx v době xxxxxxx neměl. X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§23
§23 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§24x
§24a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§25
§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§26
§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§27
§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§27x
§27a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXXX II
XXXXXXXXXXXXXXX SMLOUVY
§28
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xx jeho účet xxxxx nebo prodej xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx zaplatit xx xx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xx xxxxxxx ustanoveními xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 19)
§29
Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx komisionářské xxxxxxx xxxxx, musí xxx komitentův xxxxx, xxxxx xxxxxxx komisionář xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx cenného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxx nemá, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx potvrzení o xxxxxxxx pokynu.
§30
(1) Xxxxx-xx komitent xxxxxxxxxxx xxxxx x obstarání xxxxx xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxxxx žádat xxxxxx.
(2) Udělí-li xxxxxxxx komisionáři xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 100) (xxxx xxx "xxxxxxxx investičních xxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxx x tímto xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxxxxxx pokynu x obstarání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx cenným papírem xxxxxxxx.
§31
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx pokud to xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx připouští.
(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx prodat xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx za xxxx xxxxx, než xxxxx xxxx uvedena x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx možnost; xxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxx výše kupní xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx komitenta, xx komisionář xxxxxxx xxxxxx cenný papír xx nejnižší cenu, xx xxxxx xxx xxxx možno xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxx xxxx možno xxx xxxxxxxxxx odborné péče xxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxx-xx xx zvláštního xxxxxx něco xxxxxx, xxxx listinné xxxxx xxxxxx svěřené xxxxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx osoba.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx komisionáři. Komisionář xx povinen xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx zaplatil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxx §28 odst. 1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx komitenta cenné xxxxxx xxxxxx (§34 x 37).
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x koupi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxx xxxxxx x zápisu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve prospěch xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx dát tento xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx evidence xxxxxxxxxxxx nástrojů 100) xxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx papír xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx že uskuteční xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx to xxxxxx. Xxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §31 o xxxxxxxxxxxx x právech xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx cenných papírů xx zavazuje xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prodat xxxx koupit xxxxx xxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx to xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 musí mít xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxx xxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 20)
§33a
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx vracení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx xxx xxxxxxxx formu.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 týkající xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.
§33a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 362/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§33b
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelného xxxxxxx xxxxxx a smlouva x zprostředkování xxxxxxx xxxxxxx papíru musejí xxx písemnou formu.
(2) Smlouvy podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxx s cennými xxxxxx nebo organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx, nevyplývá-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného.
HLAVA III
XXXXXXX O XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX PAPÍRŮ
Xxxxxxx o úschově xxxxxxx xxxxxx
§34
(1) Xxxxxxxx o xxxxxxx cenných xxxxxx xx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx samostatné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxxxxx určení xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx úplata xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx smlouvy.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenný xxxxx, který xx xxxxxxxxxx svěřil do xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx škodu xx xxxxxxxx listinném xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíry xxxxxx xxxxxxxxxxx. Schovatel xx xxxxxxx odevzdat uschovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx schovateli do xxxxxxx. Schovatel xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx cenném xxxxxx. Zastupitelné xxxxx xxxxxx v hromadné xxxxxxx jsou společným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx společném xxxxxxx xx xxx xxxxxxx součtu xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelných cenných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úschovy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxxx. Nemají-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, použije xx xxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx 64) se xx zastupitelné xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nepoužijí. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx práva xxxx xxxxxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx vést evidenci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Evidence xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx číslo x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx jmenovitou xxxxxxx. X xxxxxxxxxx úschovy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx uzavření xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.
(6) Schovatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx požadovat, xxx mu byl xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxx x úschově xxxxxxx papírů xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vypovědět. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx x uschovatel x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(9) Nevyplývá-li xx xxxxxxx x úschově xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx uloženého xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx listinné xxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx práv xx xxxxxxx o úschově xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru uloženému xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxx nebo hrozící xxxxxx schovatele v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxx tyto papíry xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 103). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxxx uschovatelům x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3. Nepodaří-li xx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nevrácené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxx xxxxx dlužníku. Uschovatelé xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 11 se použijí xxx zaknihované xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§35
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxx (xxxx xxx "druhotná xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, do xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dotčena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schovateli.
§36
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se zavazuje xxxxxxx, xx xxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxx úkony, které xxxx xxxxx x xxxxxx x zachování xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cenným xxxxxxx, x vlastník xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Není-li xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx uzavření xxxxxxx.
(2) Správce xx xxxxxxx učinit xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx a zachování xxxx spojených s xxxxxx papírem, xxxxxxx xxxxxxxxx splnění závazků xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx výměnná xxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx papírem spojená, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx, jestliže smlouva x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Na nesprávné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxx, který xx správce xxxxxxxxxx, xx vlastník xxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, x xx xxxx xxxx, xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxx zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxxxxx povinen po xxxxxxx správcem xxxx xxxxxx opatření, xxx xxx správce oprávněn x potřebném rozsahu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx se zaknihovaným xxxxxx papírem.
(5) Xx-xx správce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx moc xxxx xxxxxx správce xxxxxx xx svém účtu xxxxxxxxx v centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů. Xx-xx vlastník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pokyny, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva, xx správce povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxxx úkonu, x xxxxx byl listinný xxxxx xxxxx potřebný, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx nevyplývá xxxx jiného. Xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x sebe, xxxxxxxx xx xxxxx xx něm xxxxx §34 xxxx. 2.
(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, že xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zahrnuje x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx závazku.
(8) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx jinak, vykonává xxxxxxx právní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxx cenného papíru x xx jeho xxxx; pro xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx se použijí xxxxxxxxx ustanovení obchodního xxxxxxxx x mandátní xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx svým xxxxxx x na xxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxx, platí přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x smlouvě xxxxxxxxxxxxx.
(9) Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §34 xxxx. 8, xxxxxxxxx-xx xxxx smlouva xxxxx.
§37
Xxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zavazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xx xx úplatu. Xxxx-xx úplata xx xxxxxxx určena, má xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx uzavření xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxxxx x úschově cenných xxxxxx x smlouvu x xxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxx o stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxx uložiteli xx xxxx žádost, xxxx xxxxxxxxxxx po dobu, xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinnost xxx spravovat.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx opatrovatele na xxxxxxxxxx, xxx vyplývají xx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx x správě xxxxxxx xxxxxx. Úplata, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, se x xxxxx případě přiměřeně xxxxx.
(5) Opatrovatel xxxx předat listinný xxxxx xxxxx do xxxxxxxx úschovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx uložitele. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx papír xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx cenným xxxxxxx.
§37x
Smlouva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Smlouvou x obhospodařování xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx papírech xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx úvahy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx zavazuje zaplatit xx xx úplatu. Xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx určena, xx xxxxxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Smlouva podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxx formu.
(3) Xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nevyplývá-li x xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxxx jiného.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx x prvotní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxx vykonávat xxxxxxxx podle §34 x 36, a xx x cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxx o majetek xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obstarávání xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx, se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §34 xxxx. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx věci něco xxxxxx.
(6) Pro xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx smlouvu 65) x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 66)
§38
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx být vydán xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx x vedení samostatné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx x imobilizovanými xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxx emise xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů; na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Na imobilizovaných xxxxxxx papírech na xxx a xx xxxxx xx neuvádí xxxxx vlastníka ani xxxxxx osob oprávněných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se x případě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 100)
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx požadovat, xxx xx xxx xxxxx xxxxx vydán, xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x emisních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx papír, xx stanovách xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nahrazeny xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jen, xx-xx xxxxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx doplní xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx na xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že byl xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx též existenci xxxxxxxxxx práva. Xxxxx xx xxxxxx zastaveného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx.
XXXXX XX
XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§39
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 22) x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Právo xxxxxxxxxxx 23) xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx papírům, které xxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 10 xxxx §56 xxxx. 8.
§40
(1) Xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §39 (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zástavnímu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx cennému papíru, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx x písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx rubopis"). Xxxxxxxxxx §11 odst. 6 tím xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doložku "x zastavení" nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věřitele. Xxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. 24) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zajištěná xxxxxxxxx xxxxxx, xx věřitel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx cenném papíru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§41
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x listinnému cennému xxxxxx xxxx vzniknout x xxxx předáním xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxx xxxxx prvopis xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §40 odst. 2.
(2) Smluvní xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxx uložen xx úschovy (§34), xxxx do xxxxxxx x správy (§37), xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Oznámení může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo zástavce. X oznámení xx xxxxx připojit xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §40 xxxx. 2.
(3) Zastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx vyznačeno x xxxxxx evidenci schovatele xxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx evidence musí xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx věřitelem.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx listinných xxxxxxx papírech xxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x uložení cenných xxxxxx. Xxxxxxxxx listinný xxxxx xxxxx xxxxx xxx vrácen xxx xxxxxxxx zástavního xxxxxxxx.
§42
(1) Xxxxxxx zástavní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zástavního práva x xxxx xxxx xxxxxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxxx nástrojů.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dát xxxxxxxx xxxxxxx, dlužník nebo xxxxxxxx. X tomuto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x zápisu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx zástavce,
x) XXXX nebo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby xxxx xxxxx xxxxx x sídlo xxxx xxxxx podnikání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele, x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zřízeno, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je známá, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx právo zřízeno, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx věřitel xxxxxxxxx, x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zaknihovanému cennému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx. Příkaz x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva podává xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx příkazu xx xxxxx přiložit xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx zániku zástavního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx papírů
(1) X xxxx vlastníka xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx zástavní xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx v evidenci xxxxxxx papírů. Xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx §42 xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx právo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxx na xxxx zapsány xxx xxxxxx zástavního práva, x xx cenné xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx upravující xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xxxxx pro cenné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Dojde-li k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx účtu x předchozím souhlasem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zanikne xxxxxxxx i zástavní xxxxx x tomuto xxxxxxx xxxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011
§43
(1) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx listinný cenný xxxxx xxxxxx v xxxxxxx, nesmí xxx xxxxx uschovateli xxx xxxxxxxx zástavního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx cenném papíru xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx x cennému xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx.
(4) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vlastníka xxxxxxx.
(5) Zástavní xxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx papírem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouva xxxxxxxxx jinak. Vznikne-li xx xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx věřitel xxxxxxx obdržené plnění xxxxx pohledávce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nestanoví jinak.
§44
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx řádně x xxxx xxxxxxx, xx zástavní věřitel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5. X xxxxxxxxxx prodeji je xxxxxxxx věřitel povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jménem xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, jedná-li xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx. Výnos z xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x obvyklou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx prodeje xxxxx xxxxx xxxxxxxx zástavním xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx znějící na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vlastníka xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.
§44x
Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, vztahují xx xxxxxxxxxx §39 xx 44 xxxxxxxxx xxx xx zástavní xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
§44x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
HLAVA V
§44x
§44b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44c
§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/2006 Xx.
§44d
§44d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44e
§44x xxxxxx právním předpisem x. 56/2006 Sb.
§44f
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44x
§44g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/2006 Xx.
§44h
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Sb.
§44i
§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/2006 Xx.
XXXX XXXXX
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§45a
§45a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§45x
§45b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
Původní znění - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx novely x. 257/2004 Sb.)
§45c
§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§46
§46 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§46x
§46a xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§46x
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46x
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§46x
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§47
§47 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§47x
§47a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§47x
§47x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§47x
§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48b
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48e
§48e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48f
§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§48g
§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§48h
§48x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§48x
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§49
§49 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§51
§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§52
§52 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§53
§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§54
§54 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§55
§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§56
§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§57
§57 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§58
§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§59
§59 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§60
§60 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§61
§61 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§63
§63 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§64
§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§65
§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§67
§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§68
§68 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§70
§70 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.1993 xx 31.12.1994 (do xxxxxx x. 259/94 Xx.
§70a
§70x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§70x
§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§70x
§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
XXXX XXXXXX
§71
§71 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§72
§72 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§73
§73 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§77
§77 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78a
§78a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§78x
§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78c
§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§78x
§78d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§78x
§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78g
§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78h xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
XXXX PÁTÁ
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 257/2004 Xx.
§79x
§79x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§80x
§80x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§80d
§80x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§80x
§80x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81x
§81a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81x
§81b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§81x
§81x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§81x
§81x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§81e
§81e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§82
§82 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§83
§83 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§85
§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§86
§86 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ
§87a
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§87c
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§87x
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§87g
§87x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87i
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.o.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§88
§88 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§91x
§91a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§91x
§91x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§92
§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§93
§93 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§94
§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§95
§95 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§96
§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§97
§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§98
§98 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§99
§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb.
§100
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx doplňuje xxxxx:
1. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 6 xx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "burz" xxxxxxxx xxxxx "organizátorů xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx".
§101
Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xx mění x xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx §37 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a připojuje xx odstavec 2 xxxxxx xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx podvojného účetnictví, xxxxx x xx xxxxx účtovat xx xxxx xxxxxx xxxxxx."
2. X §67 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxx "x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".
3. X §67 xx nahrazuje xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zisku. Xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.".
4. X §124 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx rezervní xxxx (§67) x xxxx a xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x řádné xxxxxx xxxxxxx xx xxx, v xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxx xxxxx, xxxxx ne xxxx xxx 5 % x hodnoty xxxxxxxxxx jmění. Xxxxx xxxx se ročně xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % x xxxxxxx xxxxx, až xx dosažení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx určené xx společenské smlouvě xxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxx."
5. X §155 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx znění: "Xxxx xxxxx akcií, xxx které xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx."
6. X §187 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx:
"f) xxxxxxxxxx o přeměně xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
7. X §217 xx xxxxxxxxx dosavadní odstavec 1 xxxxx zněním:
"(1) Společnost vytvoří xxxxxxxx xxxx (§67) x xxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx rezervní xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx společnosti, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx zisku vykázaného x řádné xxxxxx xxxxxxx xx rok, x xxxx xxxxxx xxxx vytvoří, x xx xx výši xxxxxxx 20 % x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxx 10 % x hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x částku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však 5 % x xxxxxxx xxxxx, xx xx dosažení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, nejméně xxxx xx výše 20 % xxxxxxxxxx xxxxx."
8. Do §217 se xxxxxx xxxxxxxx 3 tohoto xxxxx:
"(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxx (xxxxxx ážio), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx nejprve na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx."
9. X §261 xxxx. 3 xx nahrazují xxxxxxx a), b) x c) xxxxx xxxxxx:
"x) mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx společníkem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx společníky xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx účasti xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx ze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx družstva x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,
c) x xxxxxxxxxx obchodů a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§642) x dále x xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx cenných xxxxxx."
X xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx" xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx věci".
10. Xxxxx Dílu XXXX, Xxxxx II, ČÁSTI XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx x xxxxxxxxx uložení xxxx"
11. V §700 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zněním:
"§700
Xxxxxxxx o bankovním xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx platit xx xx úplatu.".
12. X §762 xx xxxxxxxxx xxxxx "smlouvu x uložení xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx" xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx".
§102
§102 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§103
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1993.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xx. III
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
15. Středisko xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uvést xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §59 xxxx. x) xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Článek XXX xxx 15 vložen xxxxxxx předpisem x. 259/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995
Xx. III
1. Xxxxxxxx xxxxx x cenným papírům xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tento xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxx tomuto zákonu xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx poměry xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx šesti měsíců xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx vydaná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §45 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §14 a 15 xxxxxx x xxxxxxx papírech.
4. Xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §50 zákona Xxxxx národní xxxx x. 591/1992 Xx., x cenných papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §2 xxxxxx x. 214/1992 Xx., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovat xxxxxxxx x nabídku xxxx xxxxx §14 a 15 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.
5. Xxxxx právních vztahů x již uzavřených xxxxx obdobných smlouvám xxxxx §70a, jakož x xxxxxx x xxxxxx vztahů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx předpisů.
6. Xxxxxxxxx je povinno xxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §87c xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne účinnosti xxxxxx zákona.
Článek XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/1996 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1996
§32
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxx 1. dubna 1998 x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 x 50 xx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx do 31. xxxxxx 1999 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx účelem je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx této xxxxxxxx u dané xxxxx. Komise xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
2. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadované v §45 odst. 3 xxxx §50 xxxx. 3 x 4. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx řízení Xxxxxx xxx cenné papíry xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxx, x z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedených x §46 odst. 2 z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx střetu xxxxx.
3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x činností uvedených x §46 xxxx. 2 xxxx §70b xxxxxx zákona xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx do rozhodnutí Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §45 xxxx 70b, xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1998. Xxxxxx-xx žádost v xxxx xxxxx podána, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 nebo §70b xxxxxxxxx této lhůty xxxxxx. To xx xxxx netýká České xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx papíry evidovaných x xxxxxxx x §98 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx je povinen xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x §45a odst. 1 x 2 xx 1. xxxxx 2000.
§32 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 15/1998 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.1998
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxx obchodovatelné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxx xx považují xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry. Veřejně xxxxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obchodování xx xxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x nestávají xx xxxxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx veřejném trhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Pokud nesplňují xxxxxxxx xxx přijetí x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu xxxxx §72, xxxxxxxx ve xxxxxx lhůtě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx zprávě xxxxx §80a jsou xxxxxxxx xxxxxxx uvést xx náležitosti xxxxxxxxx, xxxxx neobsahoval xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxx 1 x uveřejnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1.
3. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx.
4. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx skončena, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
5. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx učiněna xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
6. Xxx prvním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednoho člena xx 1 xxx, xxxxxxx xxxxx xx 2 xxxx, xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxx, xxxxxxx xxxxx xx 4 roky x jednoho xxxxx xx 5 xxx.
7. Xxxxxxxx udělené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) povolení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §45 odst. 1 xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx povolení x poskytování investičních xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) až x),
x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x),
c) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x) a b),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) x d) xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x); jestliže xxxxxxxx xxxxxxx obchodníkovi s xxxxxxx papíry xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx činnost xxxxx §46 xxxx. 2 písm. x) xxxx d), xxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xx xxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
e) povolení x xxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 xxxx. e) přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. a),
x) povolení x xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 písm. x) přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a) xx x),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) x b), x
x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) x x).
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxx papírům xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) x b). Povolení x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) xx x), xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x).
9. Xxxxxx xx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx vystaví xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxx 7 x 8.
10. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
a) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx majetku České xxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx kapitálovou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §46d xxxx. 1, xx souladu x xxxxx zákonem,
x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4 xxxx. x) za xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx (§47a) x xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§47b) xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxxx Komisi xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx [§45 xxxx. 4 xxxx. x)] x xxxxxxx [§45 xxxx. 5 písm. x)] xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46a.
11. Nesplní-li xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxxxx xxxxx bodu 10 ve xxxxx 18 xxxxxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
12. Xxxxxx fakticky xxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46a xx xxxxx 18 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx oprávnění fakticky xxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry.
13. Osobě, xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxx bodu 12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řídící xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx 12, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
14. Xxxxxxxx Xxxxxx xx lhůtě 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §48x, xxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §48a odst. 8.
15. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 591/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x bodech 3 a 4, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
16. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry, kterým xxxx uděleno povolení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
17. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx uděleno povolení xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx doplnit své xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx organizovat xxxxxxx trh x xxxxxxxxxxx x provozovat xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
18. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx papíry", xxxxxx xx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx".
Xx. IV
1. Pokud x xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 xxxxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nevztahují xx xx něj xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 x §46c xxxx. 1 zákona x. 591/1992 Sb. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. II bodu 10 písm. x) x x) zákona x. 362/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx 2.
2. Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x zaknihované xxxxxx, je do xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvést xxxxxx svých xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §45 zákona x. 591/1992 Xx. xx 31. prosince 2000, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx do rozhodnutí Xxxxxx o xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 591/1992 Xx., podané xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 591/1992 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxx povahou xxxxxxxx uplynutím této xxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2001 Xx. s účinností xx 25.7.2001
Čl. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxxxxx xxxxx §45a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx §45a xxxx. 1 ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx uvést xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zastavených xxxxxxx papírů xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.
4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.
5. Výpočet výše xxxxxxxxx do Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx nabude xxxxx zákon xxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxx xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxx obchodník s xxxxxxx xxxxxx poprvé xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Čl. V xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 308/2002 Xx. x účinností xx 12.7.2002

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 591/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
89/93 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx XXX x. 591/92 Xx., x xxxxxxx papírech
x xxxxxxxxx od 15.3.93
331/93 Sb., x xxxxxxx rozpočtu XX na rok 1994 x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
259/94 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx XXX x. 591/92 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.95
61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů
x účinností xx 1.7.96
152/96 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 214/92 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.7.96
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.98
70/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 229/92 Xx., x komoditních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 214/92 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.3.2000
307/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx skladních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladech a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 7.9.2000
362/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §54 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2002, x x výjimkou xxxxxxxxxx §45x, §45c xxxx. 13, §48x xx 48i, §72 xxxx. 12, §78b, §78x xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx. 3 x §78x, §80x xxxx. 6 x 7, §80x xxxx. 7 a 8 x §81x xxxx. 13, která xxxxxx účinnosti dnem, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
70/2001 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 591/92 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 27/2001
239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
259/2001 Xx., o státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Konsolidační xxxxx Praha, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, za xxx 99 x x změně zákona x. 591/92 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 25.7.2001
501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 370/2000 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 31.12.2001
308/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 12.7.2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §80x, xxxxx nabylo xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
476/2002 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.10.2002 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., obchodní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Xx., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 219/2000 Sb., x majetku ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 31.3.2003
88/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Sb., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 328/91 Xx., x konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Sb. x nálezu XX xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., zákon x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.4.2003
257/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x účinností xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
490/2004 Xx., xxxxx znění zákona x. 591/92 Sb. xxxxxxxxxxx x částce x. 169/2004
56/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
296/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2008
230/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2008
227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2010
409/2010 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
134/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 30.6.2013
a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x. 154/2004 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 591/92 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §155 x xxxx. xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb.
2) §528 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Např. §22 odst. 1 xxxxxx x. 92/1991 Xx.
4) Např. §156 xxxxxxxxxx zákoníku.
5) Např. §155 obchodního zákoníku, §3 xxxxxx č. 530/1990 Xx., §23 xxxxxx č. 92/1991 Xx., §11 xxxxxx x. 248/1992 Sb., §2 xxxxxxxx č. 160/1956 X. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, §12 a 3 x xxxx. xxxxxx x. 530/1990 Xx.
6) §3 x násl. xxxxxx x. 530/1990 Sb.
7) §8 x xxxx. zákona x. 530/1990 Xx.
8) Xxxx. §168 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
10) §345 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §261 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §657 xxxxxxxxxx zákoníku.
13) Xxxx. §18 x 19 xxxxxx x. 191/1950 Xx.
14) Např. §156 odst. 3 xxxxxxxxxx zákoníku
§11 xxxx. 2 xxxxxx x. 191/1950 Sb.
15) §4 xxxx. 4 zákona x. 530/1990 Xx.
16) Xxxx. §16 xxxxxx č. 191/1950 Xx.
17) Xxxx. §313 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx znění č. 501/1992 Xx.).
18) §176 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §577 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
20) §566 x xxxx. x §642 a násl. xxxxxxxxxx zákoníku.
21) §297 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §151a x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §151k x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Např. §19 zákona č. 191/1950 Sb.
25) Xxxx. xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §1 xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 451/1992 Xx.).
28) §6 xxxx. 3 xxxx. x) zákona 214/1992 Xx., o burze xxxxxxx xxxxxx.
29) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., o xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
30) §11 xxxxxx č. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx.
31) Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 501/1992 Xx.).
32) §8 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xxxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
33) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx.
34) §24 xxxxxx x. 214/1992 Xx.
35) §9 xxxxxx x. 248/1992 Xx.
§6 xxxxxx x. 530/1990 Xx.
36) §164 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §44 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
39) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., o xxxxxx kontrole.
40) §183d xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §156 xxxx. 2 x §185 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 92/1991 Xx.
§21 xxxxxx x. 530/1990 Sb.
43) Xxxxxxxx xxxxx ČSFR x. 383/1991 Xx., x xxxxxxxx a použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 69/1992 Xx. - Právní xxxxxxx x. 383/1991 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/1993 Sb.
44) §1 x 42 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Sb.
45) Zákon č. 530/1990 Sb., x dluhopisech.
46) Xxxxx XXX č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 15/1998 Sb., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx.
48) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
49) Zákon č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §786 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
51) Xxxxx č. 92/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx osoby, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Nařízení vlády XXXX č. 383/1991 Xx., o vydávání x použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády ČSFR x. 69/1992 Sb. - Xxxxxx xxxxxxx x. 383/1991 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/1993 Sb.
52) Zákon č. 191/1950 Sb., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
53) §720 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxxxx §612 obchodního xxxxxxxx.
55) Zákon č. 307/2000 Sb., x zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
56) §217a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 307/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
58) Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
59) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) §214 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §209 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Čl. 1 §12 odst. 1 x §16 xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x. 191/1950 Xx.
63) Zákon č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x o xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
64) §136 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
65) §566 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §5b xxxxxx x. 248/1992 Xx.
67) §64 xxxxxxxxxx zákoníku.
68) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
69) §15 xxxxxx x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx cenné papíry x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
70) Xxxxxxxxx §7 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §29 xxxxxx č. 248/1992 Xx. x §23 xxxx. 5 zákona x. 15/1998 Xx.
71) Xxxxx č. 21/1992 Sb.
72) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §66b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Zákon č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx.
76) §20a xxxx. 7 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 165/1998 Xx.
77) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
79) §8 xxxx. 2 xxxx. x) x §9 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 214/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13a xxxx. 3 xxxxxx x. 42/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) §156 xxxx. 4 obchodního xxxxxxxx.
82) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §24 xxxxxx x. 214/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) §186 xxxx. 3 x §186a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) §186a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
86) §5 xxxx. 3 xxxxxx x. 15/1998 Sb.
87) Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
88) Zákon č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) Xxxxx č. 563/1991 Sb.
90) §44 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
91) §69 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
92) §41a x xxxx. xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
93) §5 xxxx. 2 xxxxxx x. 15/1998 Sb.
94) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
95) §204b xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) §183h xxxxxxxxxx zákoníku.
97) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
98) §50 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
99) §31 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
100) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
101) §53 xxxx. 1 zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona x. 367/2000 Sb.
102) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2002/65/ES xx xxx 23. xxxx 2002 x uvádění xxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx a x xxxxx směrnice Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX.
103) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.