Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.06.2013 do 31.12.2013.


Zákon o cenných papírech

591/92 Sb.

Komparativní obsah zákona o cenných papírech - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení §1 §2 §3
Náležitosti cenných papírů §4
Vydávání cenného papíru §5
Hromadná listina §5a §6 §7 §8 §8a §8b §9 §10 §11
Kupóny §12
ČÁST II. Smlouvy o cenných papírech
HLAVA 1. Smlouvy o převodech cenných papírů §13 §14 §15 §16
Smlouva o půjčce cenných papírů §16a
Převod cenných papírů §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §24a §25 §26 §27 §27a
HLAVA 2. Obstaravatelské smlouvy §28 §29 §30 §31 §32 §33 §33a §33b
HLAVA 3. Smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů
Smlouva o úschově cenných papírů §34 §35
Smlouva o správě cenných papírů §36
Smlouva o uložení cenných papírů §37
Smlouva o obhospodařování cenných papírů §37a
Imobilizace cenných papírů §38
HLAVA 4. Smlouva o zastavení cenných papírů §39 §40 §41 §42
Zástavní právo k účtu cenných papírů §42a §43 §44 §44a
ČÁST VI. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §87a §87b §87c §87d §87e §87f §87g §87h §87i §87j §88 §89 §90 §91 §91a §91b §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103
č. 259/1994 Sb. - Čl. III
č. 152/1996 Sb. - Čl. III
č. 15/1998 Sb. - §32
č. 362/2000 Sb. - Čl. II
č. 259/2001 Sb. - Čl. IV
č. 308/2002 Sb. - Čl. V
Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
(1) Xxxxx zákon xx vztahuje xx xxxxx xxxxxx, kterými xxxx zejména xxxxx, 1) zatímní xxxxx, 18) xxxxxxxx xx xxxxx, 95) xxxxxxxx xxxxx, 30) dluhopisy, 45) investiční xxxxxx, 51) kupóny (§12), xxxxx xxxxx, 56) xxxxxx, 52) šeky, 52), 53) xxxxxxx xxxxx, 54) xxxxxxxxxx xxxxx 2) a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 57).
(2) Xx xxxxx papíry xx xxxxxxxx ustanovení o xxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx právní předpis xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. 58)
§2
Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx stejnou xxxxxx ve xxxxxx xxxxx x stejné xxxxxx a vznikají-li x xxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§3
(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx řad nebo xx xxxxx. Xxxxx 3) může xxxxx, xx lze xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx právní xxxxxxx 4) xxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 4) označuje cenný xxxxx jako xxxxx xxxxx xx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převod xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx řad.
§4
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxx nebo xxxx právní xxxxxxx. 5)
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx:
a) xxxxxx xxxxxxx označení,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx-xx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx číselné označení xxxxx xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx zákonem xxxx jiným právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nabyvatele (xxx vydání xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx emise xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx označující xxx, xxx může xxxxx x vydání cenného xxxxxx xxxxxx nabyvateli. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxxxxx xxxxxx něco xxxxxx. 8)
(2) Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), platí ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. 1) 30)
(3) Xxxxx papír, xxxxxxxx-xx xxxxxxx náležitosti stanovené xxx něj právním xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx, byl-li první xxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx v xxxxx xxxx, že nabývá xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxx cenných xxxxxx. Xxxx-xx prokázán xxxx, má xx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.
(4) Xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx právo xx xxxxxxx xxxxx, xxx vůči xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxx jménem xxxxxxxx xxxx xx jeho xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx úpravou xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.
§5x
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Zastupitelné xxxxx papíry xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx listinou. Xxx xxxxx x xxxxxx hromadné listiny xxxxx stejné xxxxxxxx xxxx xxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx náležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx hromadné xxxxxxx xx právo xx xxxx xxxxxx xx jednotlivé cenné xxxxxx; určí-li emitent xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx x emisních xxxxxxxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, ve stanovách, xxx při xxxxxxx xxxxxx podmínek.
(3) Xxxxx z hromadné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k imobilizaci xxxxxxx xxxxxx podle §38; v xxx xxxxxxx musí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxx papírům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 134/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.6.2013
§6
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru xx rozumí xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx cenný xxxxx.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§8
§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§8x
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx též na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 100) xxx xxxxx papíry, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
§8b
§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§9
§9b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§11
§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§12
Kupóny
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx na výnos x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx talon, x xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx archu. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Kupón xxxx xxxxxxxxx xxxxx x
a) xxxxx, xxxxxxxxxx x číselném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaného xxxxxxx papíru,
b) xxxx výnosu xxxx xxxxxxx xxxx určení,
x) datu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výnos.
XXXX XXXXX
XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA I
XXXXXXX O XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§13
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx převodu cenných xxxxxx se xxxx xxxxxxx kupní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z tohoto xxxxxx xxxx povahy xxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxx xx vyžaduje, xxx v xx xxxx xxxxxx převáděné xxxxx xxxxxx x xxxxxx kupní xxxx.
(2) Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx převodu cenného xxxxxx se řídí xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx zákoníku, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx nevyplývá xxxx xxxxxx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 362/2000 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb.
§16
(1) Xxx použití §469 xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx cenový rozdíl xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněného xxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vyplyne x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo obvykle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx §470 xxxxxxxxxx zákoníku je xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu; jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx papír, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxx papír většinou xxxxxxx. Rozhodující xx xxxx nebo xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx i smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradní xxxxx, x xx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx náklady xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 není dotčen xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§16a
Smlouva x půjčce xxxxxxx xxxxxx
(1) Smlouvou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx určitý xxxxx zastupitelných xxxxxxx xxxxxx, x dlužník xx zavazuje převést xx věřitele xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx větší počet xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxx xxxxx jich xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx ustanoveními obchodního xxxxxxxx. 11) Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx x půjčce xxxxxxx papírů xx xxxx ustanoveními občanského xxxxxxxx. 12)
§16x xxxxxx právním předpisem x. 152/1996 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§17
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx stran xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx splněn xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§18
(1) X xxxxxxx listinného xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx vyžaduje x xxxxxxx. Rubopis xxxx xxx bezpodmínečný x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx práva s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. 13) Xxxxxxxxx podmínka, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx závislým, xxxxx za xxxxxxxxxx. 62)
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru na xxx xxx omezit, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxx. 14)
(3) Na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. 62)
§19
(1) Xxxxxxx o převodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jméno xxxx xxx písemnou xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx připouští.
§20
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, 16) xxxxx xx ten, xx xxxx xx cenný xxxxx převáděn, vlastníkem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx neměl xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vědět, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx dobrá xxxx předpokládá.
§21
§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§23
§23 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§24
§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§24a
§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§25
§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§26
§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§27
§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§27x
§27a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
HLAVA II
XXXXXXXXXXXXXXX SMLOUVY
§28
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx jménem xxx xxxxxxxxx x xx jeho xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx činnost x dosažení xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx písemnou xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx dále xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx ustanoveními xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 19)
§29
Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak, xxxx xxx xxxxxxxxxx pokyn, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx cenného papíru, xxxxxxxx formou. Pokud xxxxx komitenta písemnou xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx povinen vydat xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx potvrzení o xxxxxxxx xxxxxx.
§30
(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k obstarání xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prodeje xxxxxxx papíru, může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 100) (xxxx xxx "xxxxxxxx investičních xxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněn s xxxxx xxxxxx papírem xxxxxxxx.
§31
(1) Xxxxxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxx závazku xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx cenný xxxxx xx xxxxx majetku xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx prodat xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxx papír xx xxxx xxxxx, než xxxxx xxxx uvedena x pokynu, xxxxx xx takovou xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx má x bez xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx prodejní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx odborné péče xxxxxx, x prodat xx nejvyšší xxxx, xx xxxxx xxx xxxx možno xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxx xxxxxxxxx, dokud xx xxxxxxxx xxxxx osoba.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx zaplatil xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx podle §28 odst. 1. Xxxx povinnost komisionář xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx povinen xxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx (§34 x 37).
(3) Xxxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x koupi nebo xxxxxxx zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx xxx příkaz x xxxxxx převodu xx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve prospěch xxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx. Své xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx komisionář xxxxxxx osobě oprávněné x vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 100) xxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx papír xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx uskuteční xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §31 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx komisionáře.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xx zavazuje zprostředkovatel, xx xxxx vyvíjet xxxxxxx směřující x xxxx, xxx zájemce xxx xxxxxxxxxxx prodat xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxx xxxxxxxx formu.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 a xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx ustanoveními xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 20)
§33x
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru musejí xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx může jako xxxxxxxxxxxx uzavřít xxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pokud zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§33a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§33b
(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musejí xxx písemnou formu.
(2) Smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 týkající xx investičních xxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uzavřít xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx-xx x povolení obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx něco jiného.
XXXXX III
XXXXXXX X XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxx x úschově xxxxxxx xxxxxx
§34
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k uložení xx samostatné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxxxxx určení osob, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx nakládat. Není-li xx xxxxxxx úplata xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uschovatele xxxxxxxx xx listinných xxxxxxx papírů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx škodu na xxxxxxxx xxxxxxxxx cenném xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uschovatele xx zastupitelnými listinnými xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx odevzdat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listinný cenný xxxxx, avšak uschovatel xxxx právo xx xxxxxxx xxxxx listinného xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Schovatel xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zastupitelné xxxxx xxxxxx v hromadné xxxxxxx xxxx společným xxxxxxxx uschovatelů. Podíl xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx součtu xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelných xxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zastupitelných xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx papíry jmenovitou xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Ustanovení o xxxxxxxxxxxxxxxx 64) xx xx xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx x hromadné xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx samostatně.
(4) Schovatel xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Evidence obsahuje xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uschovatele x xxxxxxxx, druh xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X samostatné úschovy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx evidence x xxxx číslo x xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx listinný xxxxx xxxxx nenachází x xxxxxxxxxx x xxxx uzavření xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(7) Uschovatel xx xxxxxxxx kdykoliv požadovat, xxx xx byl xxxxxxxx cenný papír xxxxxxxx x předat xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxx x úschově xxxxxxx xxxxxx uzavřena xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx uschovatel vypovědět. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx schovatel xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x úschově xxxxxxx xxxxxx xxxx x projevu vůle xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx listinné xxxxx xxxxxx.
(10) Schovatel xx k zajištění xxxxx xxxx ze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uloženému xx xxxxxxx, xxxxx xx u něj xxxxxxx.
(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx řízení, x xxxx se řeší xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx schovatele v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 103). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx správce povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vydání x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx všem xxxxxxxxxxxx, xxxxx nevrácené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx za obdobných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Uschovatelé xxxx za úhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svých xxxxxx.
(12) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 11 se xxxxxxx xxx zaknihované cenné xxxxxx xxxxxxxxx.
§35
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x úschově xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx cenný xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, do druhotné xxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxx.
(3) Předáním xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx druhotné úschovy xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§36
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx bude xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nutné x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxx cenným xxxxxxx, x xxxxxxxx cenného xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx to xxxxxx. Není-li xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx správce xxxxx xx úplatu xxxxxxxx x době uzavření xxxxxxx.
(2) Správce xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx x zachování xxxx spojených x xxxxxx papírem, zejména xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Správce xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; tyto pokyny xxxx být xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřipouští xxxxx xxxxx. Xx nesprávné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx upozornit.
(4) Vyžaduje-li xx xxxxxx úkonu, xxxxx xx správce uskutečnit, xx vlastník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx moc, x xx xxxx xxxx, xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Týká-li xx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx, je jeho xxxxxxxx povinen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxx správce xxxxxxxx x potřebném rozsahu xxxxx příkazy k xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xx vlastníka xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx odevzdá převzatý xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vlastníku xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxxx úkonu, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x povahy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxx, xxx xx xxxxxxx listinný cenný xxxxx x sebe, xxxxxxxx xx škodu xx xxx xxxxx §34 odst. 2.
(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, platí, xx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx závazku.
(8) Nevyplývá-li ze xxxxxxx jinak, xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxx xxxxxxx xx správou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx x xx jeho xxxx; pro xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mandátní xxxxxxx. Xx-xx správce xxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxx úkon xxxx xxxxxx x xx xxxx vlastníka cenného xxxxxx, platí přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx komisionářské.
(9) Na výpověď xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obdobně ustanovení §34 odst. 8, xxxxxxxxx-xx tato smlouva xxxxx.
§37
Xxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxx
(1) Smlouvou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx úplatu. Xxxx-xx xxxxxx ve xxxxxxx určena, má xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx smlouvu x xxxxxxx cenných xxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx a smlouvu x xxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx listinných xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx žádost, nemá xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxx xx povinnosti, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x správě xxxxxxx papírů. Xxxxxx, xxxxxx xx uložitel xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Opatrovatel xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx úschovy x xxxxxx xxx se xxxxxxxxx uložitele. Xxxxx, xxxxx převzala xxxxxxxx xxxxx papír xx xxxxxxxx úschovy a xxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx cenným xxxxxxx.
§37x
Xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxx
(1) Smlouvou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx úvahy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxxx-xx úplata xx xxxxxxx určena, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx uzavření xxxxxxx.
(2) Smlouva podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx formu.
(3) Jde-li x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instrumentů, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxx, prodeje, xxxxx i prvotní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x nestanoví-li xxxxxxx xxxxx, též xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 x 36, a xx x cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Zákazník xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxx xx obstarávání xxxxx, xxxxxxx a prvotního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx zaplatit, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §34 xxxx. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx 65) x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 66)
§38
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů
(1) Xxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxx vydán xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, x xx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx a schovatelem. Xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx imobilizovanými xxxxxxx papíry. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x zaknihovaných cenných xxxxxxxx; na hromadnou xxxxxxx podle první xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu vztahující xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx evidence investičních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx imobilizovaných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx emise xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech na xxx a xx xxxxx se neuvádí xxxxx vlastníka ani xxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx papíru.
(2) Xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 se x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 100)
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx mu xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx stanovách xxxxxxxx. Xxxx-xx však xxxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požadovat vydání xxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx vlastníkem xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx listina xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru z xxxxxxx doplní xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx na xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxx zastaven, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxxxxx věřiteli, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx oprávnění xxx xxx x xxxx.
XXXXX IV
XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§39
(1) Smlouva x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx řídí ustanoveními xxxxxxxxxx xxxxxxxx 22) x zástavním právu, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx jinak. Právo xxxxxxxxxxx 23) nelze xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx právo xxxxxx xxx zřízeno x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zastaveny, ledaže xxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 10 xxxx §56 xxxx. 8.
§40
(1) Xxxxxxxx právo, xxxxx xx zřizuje xx xxxxxxx smlouvy xxxxx §39 (xxxx xxx "xxxxxxx zástavní právo"), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zástavnímu věřiteli, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xx převoditelný xxxxxxxxx, je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na tomto xxxxxx papíru (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 6 xxx není xxxxxxx. Xxxxxxxx rubopis xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "x zastavení" xxxx xxxxx stejného xxxxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zástavní xxxxxxx xxxxx cenný xxxxx opatřený xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx převádět, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. 24) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx věřitel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx cenném papíru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rubopisu.
§41
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx osobě xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x správy, xxxxx je současně xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ověřená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §40 odst. 2.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx úschovy (§34), xxxx do xxxxxxx x správy (§37), xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx schovateli nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx zástavní xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx je xxxxx připojit prvopis xxxx xxxxxx ověřenou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §40 odst. 2.
(3) Zastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatrovatele. Z xxxx xxxxxxxx xxxx xxx zřejmé, xxx xx xxxxxxxxx věřitelem.
(4) Xxxxxxxxx listinný xxxxx papír, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxxxx listinný xxxxx papír nesmí xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele.
§42
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zaknihovanému cennému xxxxxx xxxxxx zápisem xxxxxx zástavního práva x tíži xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx zástavního xxxxx xxxx xxx zástavní xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X tomuto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ověřenou kopii xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx
a) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) identifikační xxxxx osoby nebo xxxxx číslo xxxxxxxx,
x) XXXX nebo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx podnikání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx splatnosti, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx druh pohledávek, xxx něž xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx může xxx xxxxxxxx věřitel xxxxxxxxx, x dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx zástavní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx cennému xxxxxx xxxxxx zápisem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx věřitel, dlužník xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zástavního práva; xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx věřitel.
§42a
Xxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx papírů
(1) X xxxx vlastníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příslušného xxxx v evidenci xxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §42 obdobně.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx jsou xx xxxx xxxxxxx při xxxxxx zástavního práva, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx zapsané xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx papíru xx zastaveného xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011
§43
(1) Xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx nabyvateli.
(2) Pokud je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx uschovateli xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx cenném papíru xxxxxxxx podle smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru.
(4) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyměněn xx xxxx cenný xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rozsahu x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rubopis xx xxxxxxxxx xxxxxx papíru xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx věřitel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zástavní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
§44
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx xx plnění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5. O xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jménem xx xxxx zástavce xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx-xx xx x kótovaný xxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dražbě, xxxxx-xx xx o xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx s jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx papíru xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx rubopisu zástavním xxxxxxxxx xx vlastníka xxxxxxxxx x cennými xxxxxx.
§44x
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx x nevylučuje-li xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx ustanovení §39 xx 44 přiměřeně xxx xx xxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxx jinak než xx xxxxxxx xxxxxxx.
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
XXXXX X
§44x
§44b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44x
§44c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44d
§44d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/2006 Xx.
§44e
§44e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44x
§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44g
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Sb.
§44x
§44h xxxxxx právním předpisem x. 56/2006 Xx.
§44x
§44i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
XXXX TŘETÍ
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2004 Xx.
§45a
§45a xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§45x
§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
Původní znění - xxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx x. 257/2004 Xx.)
§45c
§45c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§46x
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46x
§46x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§46x
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46x
§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§47
§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§47x
§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§47x
§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§47x
§47x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48
§48 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48a
§48a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§48x
§48c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§48e
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48f
§48x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§48h
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48i
§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§49
§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§50
§50 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§51
§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§52
§52 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§53
§53 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§54
§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§55
§55 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§56
§56 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§57
§57 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§58
§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§59
§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§60
§60 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§63
§63 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§64
§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§65
§65 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§67
§67 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§68
§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§69
§69 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§70
§70 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.1993 xx 31.12.1994 (xx novely x. 259/94 Xx.
§70a
§70a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§70b
§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§70x
§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
ČÁST ČTVRTÁ
§71
§71 zrušen xxxxxxx předpisem č. 257/2004 Xx.
§72
§72 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§73
§73 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§74
§74 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§77
§77 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78
§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§78x
§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78c
§78x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§78d
§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§78x
§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
ČÁST PÁTÁ
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§79x
§79x xxxxxx právním předpisem x. 362/2000 Xx.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§80a
§80x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§80b
§80x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§80d
§80x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81x
§81a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§81b
§81b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81x
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81x
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81x
§81x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§84
§84 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§87x
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87b
§87b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§87d
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87e
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§87g
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§87x
§87x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.o.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§91
§91 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§91x
§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§91x
§91b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§92
§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§93
§93 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§94
§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§95
§95 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§96
§96 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§97
§97 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§98
§98 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§99
§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb.
§100
Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxxxxx takto:
1. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxx 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx dohodců" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "organizátorů xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx".
§101
Xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx §37 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x připojuje xx xxxxxxxx 2 xxxxxx znění:
"(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x soustavě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx období."
2. X §67 xxxx. 1 se xxxxxxxx xx slovo "xxxxxx" xxxxx "x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx povinně,".
3. X §67 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 tímto xxxxxx:
"(2) Xxxxxxxx fond xxxxxxx povinně xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zisku. Xxxxxxxx fond xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společníků xxx xxxxxxx vkladů.".
4. X §124 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx zněním:
"(1) Xxxxxxxxxx vytvoří xxxxxxxx xxxx (§67) x xxxx x xx xxxx určené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x to xx xxxx nejméně 10 % x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx než 5 % z hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxx se xxxxx xxxxxxxx o částku xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, nejméně xxxx 5 % x xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxx xx společenské smlouvě xxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxx."
5. X §155 xxxx. 3 xx připojuje xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxx akcií, xxx které upravuje xxxxx zákon, xxxxxxx xxx vydávány."
6. X §187 xxxx. 1 xx za xxxxxxx e) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx f) xxxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx papíry xx zaknihované xxxxx xxxxxx x xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označené xxxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx g) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx h).
7. X §217 xx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx 1 tímto xxxxxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§67) x xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx již xxx xxxxxx společnosti, xx společnost povinna xxxxxxxx jej x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účetní xxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx výši xxxxxxx 20 % x xxxxxxx zisku, xxxxx xx více xxx 10 % x hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx fond xx ročně xxxxxxxx x xxxxxx určenou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % x xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxx xx xxxxxxxxx, nejméně xxxx do výše 20 % základního xxxxx."
8. Xx §217 se xxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxx-xx xx rezervní xxxx xxxxxxxxx vyšší částky, xxx xxxxxxxx upsané xxxxxxxxx hodnotě akcií (xxxxxx xxxx), a xxxxxxx částka xxxxxxx xx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx."
9. X §261 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x), b) x x) xxxxx xxxxxx:
"x) xxxx xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x mezi společníky xxxxxxxx, xxxxx jde x vztahy xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx ze xxxxx, xxxxx xx převádí xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx družstva x mezi xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x členského xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx i ze xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx,
x) z xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§642) x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxx."
X písmenu x) xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx" slovy "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx věci".
10. Xxxxx Dílu XXXX, Xxxxx XX, XXXXX XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx"
11. V §700 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zněním:
"§700
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx převzít xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (předmět xxxxxxx), xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x uložitel xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx úplatu.".
12. X §762 se xxxxxxxxx xxxxx "smlouvu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxx" xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx".
§102
§102 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§103
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Čl. III
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
15. Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s ustanovením §59 xxxx. x) xxxxxx x. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx III xxx 15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/1994 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995
Xx. XXX
1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papírům xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx §45 zákona Xxxxx národní rady x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právy xxxxx §14 x 15 zákona x xxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx vydaná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §50 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §2 xxxxxx x. 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §14 x 15 xxxxxx x xxxxxxx papírech.
5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70a, jakož x nároky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxx xx povinno xxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §87c xxxx. 3 x 4 nejpozději xx 60 dnů xxx dne účinnosti xxxxxx zákona.
Xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996
§32
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 x 50 je Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx 31. xxxxxx 1999 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx účelem je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx u xxxx xxxxx. Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozhodnout x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 se xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
2. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §45 xxxx. 3 xxxx §50 xxxx. 3 x 4. Xxx rozhodování v xxxxx řízení Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx x posouzení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x ekonomických xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 odst. 2 x hlediska xxxxxxxxx xxxxxx střetu xxxxx.
3. Xxxxx, xxxxx vykonávají některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxx §70b xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx pokračovat xx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx základě §45 xxxx 70b, xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1998. Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx §70b xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx se xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x její xxxxxxxx spočívající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x §98 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx své základní xxxxx do xxxxxxx x §45a odst. 1 a 2 xx 1. dubna 2000.
§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.1998
Čl. II
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxx obchodovatelné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx veřejném trhu xx xxxxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cenné papíry xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obchodování xx xxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona veřejnou xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Organizátor veřejného xxxx xx xxxxxxx xx 6 měsíců xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxxx xxxxxxxxx prospektu Xxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxx trhu xxxxx §72, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §80a jsou xxxxxxxx povinni xxxxx xx xxxxxxxxxxx prospektu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxx xxxxxxxx podle bodu 1.
3. Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx obchodování s xxxxxxx papíry, která xxxx zahájena xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx zastavují.
4. Řízení x xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x tomuto dni xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx dnem xxxxxxxxx.
5. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx již xxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx učiněna xxxxxxx nabídka, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx akcií.
6. Xxx xxxxxx jmenování xxxxx správní xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 1 xxx, xxxxxxx xxxxx na 2 xxxx, xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxx, xxxxxxx xxxxx xx 4 xxxx x xxxxxxx xxxxx xx 5 xxx.
7. Xxxxxxxx udělené xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považuje za xxxxxxxx udělené podle xxxxxx zákona, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxx x obchodování x xxxxxxx papíry podle §45 odst. 1 xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 2 písm. x) xx c),
x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. e),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 xxxx. b) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x poskytování investičních xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) x b),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 písm. x) a x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x); jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 písm. x) xxxx x), pozbývá x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx ode xxx účinnosti tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxx x činnostem podle §46 xxxx. 2 xxxx. x) přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x),
x) povolení x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a) xx x),
g) xxxxxxxx x činnostem xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních služeb xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x
x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 odst. 3 xxxx. d) x x).
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) x x). Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. f) xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) xx x), ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x).
9. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxx 7 x 8.
10. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §45 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx ve xxxxx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx zákonem,
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §46d xxxx. 1, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx Xxxxxx údaje x osobách xxxxx §45 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxxx prokázání, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) uvést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx (§47a) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§47b) do xxxxxxx x tímto xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx fakticky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx [§45 odst. 4 xxxx. g)] x xxxxxxx [§45 odst. 5 xxxx. x)] xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx podle §46a.
11. Nesplní-li xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 10 xx lhůtě 18 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx zákona.
12. Xxxxxx fakticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kterým Xxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxx §46a xx xxxxx 18 měsíců xxx dne účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx oprávnění fakticky xxxxx činnost xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx.
13. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx v rozporu x xxxxx 12, xxx uložit xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
14. Jestliže Xxxxxx xx xxxxx 18 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobám x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi s xxxxxxx xxxxxx xxxxx §48x, platí po xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx §48a odst. 8.
15. Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx x bodech 3 a 4, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
16. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx zákonem xx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
17. Xxxxxxxxxxx veřejného xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
18. Xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx používá xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx", xxxxxx xx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx".
Čl. XX
1. Xxxxx x xxxxxxxx x některé x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nevztahují xx xx něj xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 x §46c xxxx. 1 xxxxxx x. 591/1992 Sb. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. II bodu 10 písm. x) x x) xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx ustanovení xxxx 2.
2. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx do xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvést xxxxxx svých xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §45 odst. 3 xxxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3. Obchodník x xxxxxxx papíry, který xxxxxxxxx činnost uvedenou x §8 odst. 2 xxxx. d) xxxxxx č. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxx §45 zákona č. 591/1992 Xx. xx 31. prosince 2000, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 591/1992 Sb., xxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 591/1992 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 259/2001 Xx. x účinností xx 25.7.2001
Čl. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxxxxx podle §45a xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provedenou xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45a xxxx. 1 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxx xxx postavení xx xxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx tohoto zákona x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Výpočet xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx, xx kterém nabude xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
6. Povinnost xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poprvé xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx následující xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 308/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 12.7.2002

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 591/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
89/93 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx ČNR č. 591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 15.3.93
331/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1994 x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
259/94 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx ČNR x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.95
61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
x účinností xx 1.7.96
152/96 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 214/92 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.96
15/98 Xx., o Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
70/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 229/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 214/92 Xx., x burze xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.3.2000
307/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 7.9.2000
362/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §54 xxxx. 3, xxxxx nabylo xxxxxxxxx xxxx 1.7.2002, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §45x, §45x xxxx. 13, §48b xx 48x, §72 xxxx. 12, §78b, §78x xxxx. 2 xxxx. x) x x) a xxxx. 3 x §78f, §80x odst. 6 x 7, §80x xxxx. 7 x 8 x §81x xxxx. 13, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
70/2001 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 591/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 27/2001
239/2001 Xx., x České xxxxxxxxxxxx agentuře x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře)
x účinností xx 1.9.2001
259/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xx xxx 99 a x xxxxx xxxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 25.7.2001
501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 591/92 Xx., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Sb., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.2001
308/2002 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 15/98 Xx., x Komisi pro xxxxx papíry a x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 12.7.2002 x xxxxxxxx ustanovení §80x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
476/2002 Xx., xxxxx XX xx dne 2.10.2002 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x o xxxxx x doplnění dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR a xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 31.3.2003
88/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 513/91 Xx., obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 501/2001 Sb. x nálezu XX xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.4.2003
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx o xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
490/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 591/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 169/2004
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
s účinností xx 8.3.2006
296/2007 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxx přijetím
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
230/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o základních xxxxxxxxxx
s účinností xx 1.7.2010
409/2010 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
134/2013 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních ke xxxxxxx transparentnosti akciových xxxxxxxxxxx a x xxxxx dalších zákonů
x xxxxxxxxx xx 30.6.2013
a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x. 154/2004 Xx.
Právní xxxxxxx č. 591/92 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §155 x xxxx. xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb.
2) §528 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxx. §22 odst. 1 xxxxxx x. 92/1991 Xx.
4) Např. §156 obchodního xxxxxxxx.
5) Např. §155 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §3 xxxxxx x. 530/1990 Xx., §23 xxxxxx x. 92/1991 Xx., §11 xxxxxx x. 248/1992 Sb., §2 vyhlášky x. 160/1956 X. l., x xxxxxxxxxx přepravy xxxxxxx xx xxxx, §12 a 3 x xxxx. zákona x. 530/1990 Xx.
6) §3 x xxxx. xxxxxx x. 530/1990 Xx.
7) §8 x xxxx. zákona x. 530/1990 Sb.
8) Xxxx. §168 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákoníku.
9) §2 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
10) §345 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §261 xxxx. 3 xxxx. x) obchodního zákoníku.
12) §657 xxxxxxxxxx zákoníku.
13) Xxxx. §18 x 19 xxxxxx č. 191/1950 Xx.
14) Např. §156 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§11 xxxx. 2 xxxxxx x. 191/1950 Xx.
15) §4 xxxx. 4 zákona x. 530/1990 Xx.
16) Např. §16 xxxxxx č. 191/1950 Xx.
17) Xxxx. §313 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 501/1992 Sb.).
18) §176 xxxxxxxxxx zákoníku.
19) §577 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
20) §566 x násl. x §642 x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.
21) §297 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
22) §151a x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §151k x násl. občanského xxxxxxxx.
24) Xxxx. §19 zákona č. 191/1950 Sb.
25) Xxxx. xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §1 xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné znění x. 451/1992 Xx.).
28) §6 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
29) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
30) §11 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
31) Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné xxxxx x. 501/1992 Xx.).
32) §8 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.
34) §24 xxxxxx č. 214/1992 Xx.
35) §9 xxxxxx x. 248/1992 Xx.
§6 zákona x. 530/1990 Sb.
36) §164 x násl. obchodního xxxxxxxx.
37) §44 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
39) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx.
40) §183d xxxxxxxxxx zákoníku.
41) §156 xxxx. 2 x §185 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákoníku.
42) §22 xxxx. 1 zákona x. 92/1991 Xx.
§21 zákona č. 530/1990 Xx.
43) Nařízení xxxxx ČSFR č. 383/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 69/1992 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 383/1991 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/1993 Sb.
44) §1 x 42 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx zákona č. 264/1992 Sb.
45) Zákon č. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
46) Zákon XXX č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47) Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi xxx xxxxx papíry x x změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx.
48) §5 xxxx. 1 zákona x. 15/1998 Xx.
49) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) §786 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Zákon č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády XXXX x. 383/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ČSFR x. 69/1992 Sb. - Právní předpis x. 383/1991 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/1993 Sb.
52) Xxxxx č. 191/1950 Sb., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
53) §720 xxxxxxxxxx zákoníku.
54) Xxxxxxx §612 xxxxxxxxxx zákoníku.
55) Xxxxx č. 307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
56) §217a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
58) Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) §214 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §209 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Čl. 1 §12 odst. 1 a §16 xxxxxx směnečného x xxxxxxxx č. 191/1950 Xx.
63) Zákon č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x o změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
64) §136 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
65) §566 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §5b xxxxxx x. 248/1992 Xx.
67) §64 xxxxxxxxxx zákoníku.
68) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §15 xxxxxx x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx.
70) Xxxxxxxxx §7 zákona x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §29 xxxxxx č. 248/1992 Xx. a §23 xxxx. 5 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
71) Xxxxx č. 21/1992 Sb.
72) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §66b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx.
76) §20a xxxx. 7 zákona x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx.
77) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Xxxxx č. 61/1996 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
79) §8 xxxx. 2 xxxx. x) a §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 214/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13a xxxx. 3 xxxxxx x. 42/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
81) §156 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
83) §24 xxxxxx x. 214/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
84) §186 xxxx. 3 a §186a xxxxxxxxxx zákoníku.
85) §186a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
86) §5 xxxx. 3 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
87) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
88) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
89) Xxxxx č. 563/1991 Sb.
90) §44 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
91) §69 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
92) §41a x xxxx. xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
93) §5 xxxx. 2 zákona x. 15/1998 Xx.
94) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
95) §204b xxxxxx č. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) §183h xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
97) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
98) §50 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
99) §31 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a vyrovnání, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
100) Zákon č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
101) §53 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 367/2000 Xx.
102) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/65/XX xx xxx 23. xxxx 2002 x uvádění xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx trh xx dálku x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/EHS x xxxxxxx 97/7/XX a 98/27/XX.
103) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.