Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.06.2013 do 31.12.2013.


Zákon o cenných papírech

591/92 Sb.

Komparativní obsah zákona o cenných papírech - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení §1 §2 §3
Náležitosti cenných papírů §4
Vydávání cenného papíru §5
Hromadná listina §5a §6 §7 §8 §8a §8b §9 §10 §11
Kupóny §12
ČÁST II. Smlouvy o cenných papírech
HLAVA 1. Smlouvy o převodech cenných papírů §13 §14 §15 §16
Smlouva o půjčce cenných papírů §16a
Převod cenných papírů §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §24a §25 §26 §27 §27a
HLAVA 2. Obstaravatelské smlouvy §28 §29 §30 §31 §32 §33 §33a §33b
HLAVA 3. Smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů
Smlouva o úschově cenných papírů §34 §35
Smlouva o správě cenných papírů §36
Smlouva o uložení cenných papírů §37
Smlouva o obhospodařování cenných papírů §37a
Imobilizace cenných papírů §38
HLAVA 4. Smlouva o zastavení cenných papírů §39 §40 §41 §42
Zástavní právo k účtu cenných papírů §42a §43 §44 §44a
ČÁST VI. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §87a §87b §87c §87d §87e §87f §87g §87h §87i §87j §88 §89 §90 §91 §91a §91b §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103
č. 259/1994 Sb. - Čl. III
č. 152/1996 Sb. - Čl. III
č. 15/1998 Sb. - §32
č. 362/2000 Sb. - Čl. II
č. 259/2001 Sb. - Čl. IV
č. 308/2002 Sb. - Čl. V
Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.
XXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
(1) Tento xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx akcie, 1) xxxxxxx xxxxx, 18) poukázky xx xxxxx, 95) podílové xxxxx, 30) xxxxxxxxx, 45) investiční xxxxxx, 51) kupóny (§12), xxxxx xxxxx, 56) xxxxxx, 52) xxxx, 52), 53) xxxxxxx xxxxx, 54) skladištní xxxxx 2) x xxxxxxxxxx xxxxxxx listy 57).
(2) Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ustanovení o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx papír xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. 58)
§2
Jsou-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx stejnou xxxxxx ve stejné xxxxx a xxxxxx xxxxxx a vznikají-li x xxxx xxxxxx xxxxx, xxx o xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx.
§3
(1) Xxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx doručitele, xx xxx nebo xx xxxxx. Xxxxx 3) xxxx xxxxx, xx xxx cenný xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx forem.
(2) Xxxxx právní xxxxxxx 4) xxxxxxxx xxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxx xx majitele, xxxxxxxx xx xx xxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx doručitele.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 4) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx cenný xxxxx na jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx papír xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xx xxx.
§4
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. 5)
(2) Náležitostí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx o povolení xxxxxxxxxxx státního xxxxxx.
(3) Xx-xx podle xxxxxx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx emitenta přidělit.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxx papíru
(1) Xxxxx papír xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené a xxx se v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxx cenného xxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxx označující xxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx emise xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx zvláštního xxxxxx xxxx jiného. 8)
(2) Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. 1) 30)
(3) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx řádně xxxxx x přesto, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx první xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx vydaný xxxxx xxxxx. Tím xxxx xxxxxxx odpovědnost osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx prokázán xxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.
(4) Xxxxx, xx xxxxxxx xxxx bylo zasaženo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx osobám, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.
§5x
Hromadná xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx hromadnou xxxxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx listiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru. Xxxxxxxx listina xxxxxxxx xxxxxxx ty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Vlastník xxxxxxxx xxxxxxx má právo xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, ve xxxxxxxxx, xxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx převodem xxxxx na xxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxx x imobilizaci xxxxxxx papíru podle §38; x tom xxxxxxx musí takový xxxxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx listinou xxxxxxxxxxx.
§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 30.6.2013
§6
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru xx rozumí xxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
§7
§7 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§8
§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§8a
Ustanovení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 100) xxx xxxxx papíry, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
§8x
§8x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§9
§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§11
§11 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx výnos x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu lze xxxxxxx kupóny xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Listinné xxxxxx xx vydávají x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx archu xxxx xxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx kupónového xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx obsahovat xxxxx x
x) druhu, xxxxxxxxxx x číselném xxxxxxxx cenného xxxxxx, x němuž byl xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx označení zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx výnosu nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXX X CENNÝCH XXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXX O XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§13
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx se xxxx xxxxxxx kupní xxxxxxx x xxxxxxxxx zákoníku, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx x xx xxxx určeny xxxxxxxxx xxxxx papíry a xxxxxx kupní cena.
(2) Smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx se xxxx xxxxxxx darovací xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tohoto xxxxxx nebo x xxxxxx věci nevyplývá xxxx jiného.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb.
§16
(1) Xxx xxxxxxx §469 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxx papírem xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxxxxxxxx cenový xxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx §470 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx určení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xx xxxxx xxxxx, se xxxxxx xx neobchoduje xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx většinou xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx cena x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, je rozhodující xxx, kdy xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i náklady xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx x odstoupení, xxxxx i smlouvy x náhradním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx náklady xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx dotčen xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§16x
Xxxxxxx x půjčce xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zavazuje xxxxxxx, xx převede xx dlužníka určitý xxxxx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x xxxxxxx xx zavazuje xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx sjednat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx větší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 11) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 12)
§16a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 152/1996 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.1996
Převod cenných xxxxxx
§17
(1) X xxxxxxx listinného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Závazek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§18
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx vyžaduje x rubopis. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. 13) Jakákoliv podmínka, xx níž xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx. 62)
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. 14)
(3) Na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. 62)
§19
(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jméno musí xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx připouští.
§20
Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 16) stává xx xxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxx převáděn, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxx, ledaže věděl xxxx xxxxx xxxxx, xx převodce toto xxxxx v xxxx xxxxxxx neměl. X xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxx předpokládá.
§21
§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§24
§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§24a
§24a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§25
§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§26
§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§27
§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§27x
§27a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
XXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
§28
(1) Komisionářskou xxxxxxxx x obstarání xxxxx xxxx prodeje xxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx jménem xxx xxxxxxxxx x xx xxxx účet xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xx uskuteční xxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx úplatu.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxx formu.
(3) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x ní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx. 19)
§29
Xxxxxxxxxx-xx xx strany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak, musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx formou. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxx.
§30
(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k obstarání xxxxx cenného xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Udělí-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prodeje xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx požadovat, xxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx cenného papíru xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 100) (dále xxx "xxxxxxxx investičních xxxxxxxx") zapsáno pozastavení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxxxxxx pokynu x xxxxxxxxx prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§31
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx svého xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx pokud to xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx papír xx xxxx nižší, xxx xxxxx xxxx uvedena x pokynu, xxxxx xx xxxxxxx možnost; xxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Není-li xxxxxx výše xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x pokynu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx cenu, xx jakou xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx jakou jej xxxx možno xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxx-xx xx zvláštního xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx třetí xxxxx.
(2) Xxxxxxxx cenné xxxxxx, které xxx xxxxxxxxx obstará xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x úplatu podle §28 xxxx. 1. Xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx povinen xxx komitenta xxxxx xxxxxx xxxxxx (§34 x 37).
(3) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx uzavření smlouvy x koupi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dát xxxxxx x zápisu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx dát xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné x vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů 100) xxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx mandanta x xx jeho xxxx koupí nebo xxxxx cenný xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx uskuteční xxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x práva xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §31 o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx komisionáře.
(2) Smlouvou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zavazuje xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx vyvíjet xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x zájemce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 musí mít xxxxxxxx formu.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 x právní xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 20)
§33x
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uzavřít xxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx něco xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.
§33a vložen xxxxxxx předpisem č. 362/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§33x
(1) Xxxxxxx o zprostředkování xxxxxxxx zastupitelného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x zprostředkování vracení xxxxxxx xxxxxx musejí xxx písemnou xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 týkající xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uzavřít pouze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx xxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXX X XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxx x úschově xxxxxxx xxxxxx
§34
(1) Smlouvou o xxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxx schovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Smlouva xxxx xxxxxxxxx určení osob, xxxxx jsou oprávněny x listinným cenným xxxxxxx ukládaným xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xx úplatu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx listinného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Schovatel je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx listinný xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx svěřil xx xxxxxxx. Schovatel odpovídá xx škodu na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Hromadnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx listinného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenný xxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxx právo na xxxxxxx xxxxx listinného xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Schovatel xxxxxxxx xx škodu xx xxxxxxxx listinném xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx je dán xxxxxxx součtu jmenovitých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x součtu jmenovitých xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx 64) xx xx zastupitelné xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nepoužijí. Každý xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx vůči xxxxxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x listinném cenném xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx x sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru a xxxx jmenovitou xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx uzavření xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ztrátou, zničením, xxxxxxxxxx xxxx znehodnocením.
(7) Uschovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxx požadovat, xxx mu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx zpět xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Není-li xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu určitou, xxxx xx schovatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx x uschovatel x xxxxxxxxx účinností.
(9) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx o úschově xxxxxxx xxxxxx xxxx x projevu vůle xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyzvednutím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx listinné cenné xxxxxx.
(10) Schovatel xx k zajištění xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uloženému xx xxxxxxx, pokud xx x xxx xxxxxxx.
(11) Probíhá-li xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úschovy xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxx xxxx papíry xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 103). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vydání x vydat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Nepodaří-li xx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Insolvenční xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Uschovatelé xxxx xx xxxxxx xxxxx vzniklých xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 11 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§35
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x úschově xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx převzal xx xxxxxxx, do xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úschovy xxxxxx dotčena xxxxx x xxxxxxxxxx uschovatele xxxx xxxxxxxxxx.
§36
Smlouva x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx se zavazuje xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx cenného xxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xx to xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xx smlouvě xxxxxx, xx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s cenným xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx výměnná nebo xxxxxxxxx práva s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx smlouva xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Správce xx povinen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; tyto pokyny xxxx být xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx smlouva x správě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx upozornit.
(4) Xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vlastník xxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxx listinný xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, x xx xxxx xxxx, xxx k xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx se xxxx zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx, je xxxx xxxxxxxx povinen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx oprávněn x potřebném xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx se zaknihovaným xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxx vykonávat xxxxx spojené s xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx účtu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správci pokyny, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastníka xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx převzatý xxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebný, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxx, kdy má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x sebe, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx §34 odst. 2.
(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, platí, xx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x náklady, xxxxx xxxxxxx vynaložil xxx xxxxxx svého závazku.
(8) Nevyplývá-li xx xxxxxxx jinak, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx správou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x na xxxx xxxx; xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx správce xxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x smlouvě xxxxxxxxxxxxx.
(9) Na výpověď xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 8, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxx xxxxx.
§37
Smlouva x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Smlouvou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zavazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx uložil a xxxxxxxxx, x uložitel xx xxxxxxxx zaplatit xx to xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx uzavření smlouvy.
(2) Xxx smlouvu x xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxx cenných xxxxxx a smlouvu x xxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxx o stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxx uložiteli xx xxxx xxxxxx, nemá xxxxxxxxxxx po dobu, xxx se x xxxx xxxxxxxx cenný xxxxx nenachází, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx omezit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x správě xxxxxxx xxxxxx. Úplata, xxxxxx má uložitel xxxxxx, se v xxxxx xxxxxxx přiměřeně xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx předat listinný xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§37x
Smlouva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxx spočívající v xxxxxxx xxxxxxxx nebo x peněžních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke koupi xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx volné xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx x zákazník xx xxxxxxxx zaplatit xx xx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx určena, má xxxxxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx uzavření xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx formu.
(3) Xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx obchodník x xxxxxxx papíry, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxx, prodeje, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, též xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §34 x 36, a xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxx x majetek xxxxxxxxx. Zákazník může xxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx koupě, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, se x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §34 xxxx. 7 se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx z xxxxxx věci xxxx xxxxxx.
(6) Pro xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxxxx 65) x xxxxxxxx též xxxxxxx x úschově xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxx xxxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu. 66)
§38
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů
(1) Xxxxxxxx cenný papír xxxx být xxxxx xxxx předáním do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxx x hromadné xxxxxxx emise cenných xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx dobu, po xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx takové xxxxx xxxxxx imobilizovanými xxxxxxx papíry. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zaknihovaných xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xx na vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; na xxxxxx této xxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx. Xx imobilizovaných xxxxxxx papírech xx xxx a xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx oprávněných xxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 100)
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx mu byl xxxxx xxxxx vydán, xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nahrazeny xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx listina xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva. Xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx jej u xxxx.
HLAVA IV
XXXXXXX X ZASTAVENÍ XXXXXXX XXXXXX
§39
(1) Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx řídí ustanoveními xxxxxxxxxx xxxxxxxx 22) x xxxxxxxxx právu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Právo xxxxxxxxxxx 23) xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zřízeno x xxxxxx papírům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 10 xxxx §56 xxxx. 8.
§40
(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zřizuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx cenného papíru xxxxxxxx tohoto cenného xxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx cennému papíru, xxxxx xx převoditelný xxxxxxxxx, xx xxxxx x písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "zástavní rubopis"). Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 6 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx rubopis xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "x zastavení" xxxx xxxxx xxxxxxxx významu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. 24) Zanikla-li xxxxxxxxxx zajištěná xxxxxxxxx xxxxxx, má věřitel xxxxxxxxx vyznačit xxxxx xxxxxxxxxx práva na xxxxx cenném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rubopisu.
§41
(1) Xxxxxxx zástavní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jeho předáním xxxxx osobě do xxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx osobě prvopis xxxx úředně ověřená xxxxx zástavní smlouvy. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §40 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx (§34), xxxx xx úschovy x xxxxxx (§37), xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo zástavce. X xxxxxxxx je xxxxx připojit xxxxxxx xxxx úředně xxxxxxxx xxxxx zástavní xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §40 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxx opatrovatele. Z xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx papír, který xx x samostatné xxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx platí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx papír xxxxx xxx vrácen xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§42
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx právo x zaknihovanému cennému xxxxxx xxxxxx zápisem xxxxxx zástavního xxxxx x tíži účtu xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x zápisu xxxxxxxxx zástavního práva xxxx dát xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx. X tomuto xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx ověřenou kopii xxxxxxxx smlouvy.
(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxx jméno x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx bydliště xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) XXXX xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x počet xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x sídlo nebo xxxxx podnikání xxxx xxxxxxxx zástavního věřitele, x
x) xxxx xxxxxxx pohledávky, xxx xxxxxx bylo zástavní xxxxx zřízeno, x xxxx její xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zřízeno, xxxxxxxxx částku, do xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva.
(4) Xxxxxxx zástavní právo x xxxxxxxxxxxxx cennému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dlužník xxxx zástavce. K xxxxxx xxxxxxx je xxxxx přiložit doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva; xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx věřitel.
§42a
Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) X účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx zástavní právo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx x výmaz xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx §42 obdobně.
(2) Zástavní právo x xxxx vlastníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x na cenné xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xx xxxx xxxxxx zástavního xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům xxxxx xxx xxxxx xxxxxx zapsané xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Dojde-li x xxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx k tomuto xxxxxxx papíru.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Sb. x účinností od 1.1.2011
§43
(1) Xxx nakládání xx xxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xxxxxx zástavní právo x xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, nesmí xxx xxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx zástavního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx cenném papíru xxxxxxxx podle xxxxxxx x uložení cenných xxxxxx.
(3) Xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx zástavní xxxxx xxxxxxxx x xx výnosy ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru.
(4) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyměněn xx xxxx cenný xxxxx, xxxxxx zástavní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx nějž je xxxxx xxxxx vyměněn. Xxxxxxxx-xx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx emitent.
(5) Zástavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo smlouva xxxxxxxxx jinak. Vznikne-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx, xx emitent xxxxxxx xxxxx zástavnímu xxxxxxxx. Zástavní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx nestanoví jinak.
§44
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxx papíru xxxxx x xxxx splněna, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastavený cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx podle §43 xxxx. 5. X xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx věřitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Obchodník s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxx papír, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dražbě, xxxxx-xx xx o xxxxx xxxxx, který není xxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx s jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástavním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§44x
Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx x nevylučuje-li xx xxxxxx věci, xxxxxxxx xx ustanovení §39 xx 44 přiměřeně xxx xx xxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxx jinak xxx xx xxxxxxx smlouvy.
§44x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
XXXXX V
§44x
§44b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/2006 Xx.
§44x
§44x xxxxxx právním předpisem x. 56/2006 Xx.
§44d
§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/2006 Xx.
§44x
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Sb.
§44x
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44x
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44x
§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44i
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
ČÁST XXXXX
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2004 Sb.
§45x
§45a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§45b
§45b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
Původní znění - nenabyl xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 257/2004 Sb.)
§45c
§45c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46a
§46a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46x
§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46c
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46d
§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§47
§47 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§47a
§47a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§47x
§47x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§47x
§47x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48a
§48a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48b
§48b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§48x
§48h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§49
§49 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§51
§51 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§52
§52 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§53
§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§54
§54 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§55
§55 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§56
§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§57
§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§58
§58 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§59
§59 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§60
§60 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§62
§62 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§63
§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§64
§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§65
§65 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§67
§67 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§68
§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§70
§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.1993 xx 31.12.1994 (do xxxxxx x. 259/94 Sb.
§70x
§70x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§70x
§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§70x
§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXXX
§71
§71 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§72
§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§73
§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§74
§74 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§76
§76 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§77
§77 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§78c
§78c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§78x
§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
ČÁST PÁTÁ
§79
§79 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2004 Sb.
§79x
§79x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§80a
§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§80x
§80b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§80c
§80c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§80d
§80d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81a
§81x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81x
§81x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§81x
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81d
§81d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81x
§81x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§87c
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§87g
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.x.
§87x
§87j xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§89
§89 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§91
§91 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§91a
§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§91x
§91x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§92
§92 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§93
§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§94
§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§95
§95 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§96
§96 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§97
§97 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§98
§98 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§99
§99 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb.
§100
Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 6 xx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx "a xxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry".
§101
Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Sb., xx mění a xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx §37 xx xxxxxxxx jako odstavec 1 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xxxxx x ní xxxxx účtovat xx xxxx xxxxxx xxxxxx."
2. V §67 xxxx. 1 se xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxx "x xxxxxxx, v němž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".
3. X §67 xx xxxxxxxxx odstavec 2 xxxxx xxxxxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx vytvořen xxx xxx xxxxxx společnosti xxxxxxxxx společníků xxx xxxxxxx xxxxxx.".
4. X §124 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx:
"(1) Xxxxxxxxxx vytvoří rezervní xxxx (§67) v xxxx a xx xxxx určené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořit xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x řádné xxxxxx xxxxxxx za xxx, v xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx ve xxxx nejméně 10 % z čistého xxxxx, avšak ne xxxx než 5 % z xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění. Xxxxx xxxx se ročně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve společenské xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx, nejméně však 5 % x xxxxxxx xxxxx, xx xx dosažení výše xxxxxxxxxx xxxxx určené xx xxxxxxxxxxx smlouvě xxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxx."
5. X §155 xxxx. 3 xx připojuje xxxx tohoto xxxxx: "Xxxx xxxxx xxxxx, xxx které upravuje xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx."
6. X §187 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) zařazuje xxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx:
"f) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vydaných jako xxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označené xxxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx h).
7. X §217 xx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx 1 xxxxx zněním:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§67) x xxxx a xx výši xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx vytvořen xxx xxx vzniku xxxxxxxxxxx, xx společnost xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx zisku vykázaného x xxxxx účetní xxxxxxx za xxx, x němž poprvé xxxx vytvoří, x xx ve výši xxxxxxx 20 % x xxxxxxx zisku, xxxxx xx xxxx xxx 10 % x xxxxxxx základního xxxxx. Tento xxxx xx xxxxx doplňuje x xxxxxx určenou xxxxxxxxx, xxxxxxx však 5 % x xxxxxxx zisku, až xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx stanovách, nejméně xxxx xx xxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxx."
8. Xx §217 se xxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxx-xx xx rezervní xxxx xxxxxxxxx xxxxx částky, xxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxx (xxxxxx xxxx), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, započítává xx xxxxxxx na xxxxxx povinnosti zaplatit xxxxxx ážio."
9. X §261 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x), x) x c) tímto xxxxxx:
"x) xxxx xxxxxxxxxxx obchodních společností, xxxx společníkem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx společníka,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mezi xxxxxx x družstvem, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx,
x) z xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zprostředkování (§642) x dále x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx cenných papírů."
X xxxxxxx x) xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx hodnot" xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx věci".
10. Xxxxx Dílu XXII, Xxxxx II, XXXXX XXXXX obchodního zákoníku xxx: "Xxxxxxx x xxxxxxxxx uložení xxxx"
11. V §700 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
"§700
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx převzít xxxxxx věci xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, x uložitel xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx úplatu.".
12. X §762 se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxx "xxxxxxx x bankovním xxxxxxx xxxx".
§102
§102 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§103
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
Xxxx x. r.
Xxxxx x. x.
Xx. XXX
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
15. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx údaje xx účtech xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s ustanovením §59 xxxx. x) xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx III xxx 15 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/1994 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1995
Xx. III
1. Zástavní práva x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou povinny xxxx xxxxxx xxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxx nejpozději xx šesti měsíců xxx xxx nabytí xxxx účinnosti.
3. Xxxxxxxx vydaná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §45 xxxxxx Xxxxx národní rady x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právy xxxxx §14 a 15 zákona x xxxxxxx papírech.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx §50 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §2 xxxxxx x. 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx papírů, nezakládají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §14 a 15 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.
5. Xxxxx právních xxxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxx obdobných smlouvám xxxxx §70a, xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.
6. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §87c xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Článek XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996
§32
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 x 50 je Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 1999 xxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxx pro xxxxx papíry je xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxx, mění xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
2. Xx lhůtě xxxxxxx v xxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadované x §45 xxxx. 3 xxxx §50 xxxx. 3 x 4. Xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx řízení Komise xxx cenné xxxxxx xxxxxxx z posouzení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 odst. 2 x hlediska xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §46 odst. 2 xxxx §70b xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxx zvláštních xxxxxx, mohou x xxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xx rozhodnutí Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §45 xxxx 70b, xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1998. Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxx lhůtě podána, xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 xxxx §70b xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx. Xx se xxxx netýká České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x její xxxxxxxx spočívající xx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §98 odst. 2 xxxxxx zákona.
4. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx x §45a xxxx. 1 x 2 xx 1. xxxxx 2000.
§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 15/1998 Xx. s xxxxxxxxx od 1.4.1998
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cenné papíry xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obchodování na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x nestávají xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx veřejného xxxx je xxxxxxx xx 6 měsíců xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu podle §72, xxxxxxxx ve xxxxxx lhůtě x xxxxxxxxx těchto cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx zprávě xxxxx §80a jsou xxxxxxxx xxxxxxx uvést xx náležitosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
2. Xxxxxxxxxx xxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx registrované cenné xxxxxx, které v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxxx mít xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxx podle xxxx 1.
3. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodování x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nebyla x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx skončena, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
5. Pro povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx již xxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nabídka, xxxxxx xxxxxxxx výzvy x xxxxxxxxx xxxxx.
6. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správní rady Xxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 1 xxx, xxxxxxx člena xx 2 xxxx, jednoho xxxxx na 3 xxxx, jednoho xxxxx xx 4 roky x xxxxxxx xxxxx xx 5 let.
7. Povolení udělené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a xx x následujícím xxxxxxx:
x) xxxxxxxx x obchodování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx x),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 písm. x) xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x),
c) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 písm. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 3 písm. x); xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx papíry xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx x), pozbývá x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x činnostem xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje xx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx §8 odst. 3 písm. x),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 písm. x) xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje za xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb podle §8 xxxx. 2 xxxx. x) až x),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se považuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a) x x), x
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) a x).
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8a odst. 1 písm. x) x x). Xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. x) přede xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x) xx x), xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x).
9. Komise xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxx x xxxx 7 x 8.
10. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx ve xxxxx 18 xxxxxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx
a) xxxxx xxxx právní xxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,
c) xxxxx kapitálovou přiměřenost, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46d xxxx. 1, xx souladu x xxxxx zákonem,
x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x osobách xxxxx §45 odst. 4 xxxx. d) xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinnému xxxxxx xxxxxxxx dozoru,
x) uvést pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§47a) x xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx (§47b) do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, a
f) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x osobách xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx [§45 odst. 4 xxxx. x)] a xxxxxxx [§45 xxxx. 5 písm. b)] xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx podle §46a.
11. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 10 ve xxxxx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, může Komise xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
12. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx neudělí xxxxxxx xxxxx §46a xx xxxxx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zaniká xxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx.
13. Xxxxx, xxxxx xx uplynutí lhůty xxxxx xxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 12, xxx uložit xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
14. Jestliže Xxxxxx xx xxxxx 18 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxx x kvalifikovanou účastí xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx podle §48x, platí xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx §48a xxxx. 8.
15. Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 591/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou řízení xxxxxxxxx v xxxxxx 3 x 4, xx dokončí xxxxx xxxxxx zákona.
16. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx povolení xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx formu xxxxx xx souladu x xxxxx zákonem xx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
17. Xxxxxxxxxxx veřejného xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx doplnit xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx nich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
18. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx papíry", xxxxxx xx xxx "registrované xxxxx xxxxxx".
Čl. XX
1. Xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nevztahují xx na xxx xxxxxxxxxx §45 odst. 3 x §46c xxxx. 1 xxxxxx x. 591/1992 Xx. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx čl. II xxxx 10 xxxx. x) x x) zákona x. 362/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx ustanovení xxxx 2.
2. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx svojí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného podle §45 xxxxxx x. 591/1992 Xx. xx 31. prosince 2000, xx oprávněn x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx rozhodnutí Xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 591/1992 Xx., podané xxxxxxxxxx do 90 xxx ode dne xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxx podána, xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 591/1992 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 25.7.2001
Xx. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxxx §45a xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx §45a xxxx. 1 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx uvést xxx postavení do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx tohoto zákona x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zastavených xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxx uplatněné xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xx xxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xx čtvrtletí, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxx xxxxx §47c odst. 8 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poprvé xx celé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 308/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.7.2002

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 591/92 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
89/93 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx XXX x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 15.3.93
331/93 Xx., x státním xxxxxxxx XX xx xxx 1994 x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
259/94 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.95
61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.7.96
152/96 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 214/92 Xx., x xxxxx cenných xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
s účinností xx 1.7.96
15/98 Xx., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
70/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 229/92 Xx., x komoditních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 591/92 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 214/92 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 29.3.2000
307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx skladních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 7.9.2000
362/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §54 odst. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2002, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §45x, §45x xxxx. 13, §48b xx 48i, §72 xxxx. 12, §78x, §78x odst. 2 xxxx. d) x x) a odst. 3 a §78x, §80x xxxx. 6 x 7, §80x xxxx. 7 a 8 x §81x xxxx. 13, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx vstoupila v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
70/2001 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 591/92 Sb. xxxxxxxxxxx x částce č. 27/2001
239/2001 Xx., o České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností xx 1.9.2001
259/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx ztráty Konsolidační xxxxx Praha, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, za xxx 99 x x xxxxx zákona x. 591/92 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 25.7.2001
501/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 358/92 Xx., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxx x. 219/2000 Xx., o majetku XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 31.12.2001
308/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.7.2002 x xxxxxxxx ustanovení §80x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
476/2002 Xx., xxxxx XX xx dne 2.10.2002 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxx č. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 31.3.2003
88/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 358/92 Sb., x xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákon x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 501/2001 Xx. x xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů
x účinností xx 1.4.2003
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx o xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
490/2004 Sb., xxxxx xxxxx zákona x. 591/92 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 169/2004
56/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
s účinností xx 8.3.2006
296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
230/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.7.2008
227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2010
409/2010 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
134/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx transparentnosti akciových xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 30.6.2013
a xxxxxx provedená xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x. 154/2004 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 591/92 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §155 x xxxx. zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx.
2) §528 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxx. §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 92/1991 Xx.
4) Xxxx. §156 obchodního xxxxxxxx.
5) Xxxx. §155 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §3 zákona x. 530/1990 Xx., §23 xxxxxx x. 92/1991 Xx., §11 zákona x. 248/1992 Xx., §2 xxxxxxxx č. 160/1956 X. x., x podmínkách xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, §12 x 3 x xxxx. xxxxxx x. 530/1990 Xx.
6) §3 x xxxx. zákona x. 530/1990 Sb.
7) §8 x násl. xxxxxx x. 530/1990 Xx.
8) Xxxx. §168 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §345 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §261 xxxx. 3 písm. x) obchodního zákoníku.
12) §657 xxxxxxxxxx zákoníku.
13) Xxxx. §18 x 19 xxxxxx x. 191/1950 Xx.
14) Xxxx. §156 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§11 xxxx. 2 xxxxxx x. 191/1950 Sb.
15) §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 530/1990 Xx.
16) Např. §16 xxxxxx č. 191/1950 Sb.
17) Xxxx. §313 xxxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx znění x. 501/1992 Xx.).
18) §176 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §577 x násl. obchodního xxxxxxxx.
20) §566 x xxxx. a §642 x násl. xxxxxxxxxx zákoníku.
21) §297 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §151a x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §151k x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxx. §19 zákona č. 191/1950 Xx.
25) Xxxx. xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) §1 xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 451/1992 Xx.).
28) §6 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx 214/1992 Xx., x burze xxxxxxx xxxxxx.
29) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §11 xxxxxx x. 248/1992 Xx., o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
31) Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 501/1992 Xx.).
32) §8 xxxxxx x. 141/1961 Xx., trestní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx.
34) §24 xxxxxx č. 214/1992 Xx.
35) §9 xxxxxx x. 248/1992 Xx.
§6 xxxxxx x. 530/1990 Xx.
36) §164 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
37) §44 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
39) Zákon XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole.
40) §183d xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §156 xxxx. 2 a §185 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 92/1991 Xx.
§21 zákona x. 530/1990 Xx.
43) Xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 383/1991 Sb., x xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx XXXX x. 69/1992 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 383/1991 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 222/1993 Sb.
44) §1 x 42 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb.
45) Xxxxx č. 530/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx.
46) Xxxxx XXX č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
48) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 15/1998 Sb.
49) Zákon č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §786 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Nařízení xxxxx XXXX x. 383/1991 Xx., x vydávání x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 69/1992 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 383/1991 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/1993 Sb.
52) Xxxxx č. 191/1950 Sb., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
53) §720 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxxxx §612 obchodního xxxxxxxx.
55) Zákon č. 307/2000 Sb., x zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
56) §217a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Zákon č. 307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
58) Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
59) §2 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
60) §214 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §209 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Čl. 1 §12 xxxx. 1 x §16 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 191/1950 Xx.
63) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).
64) §136 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §566 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
66) §5b xxxxxx x. 248/1992 Xx.
67) §64 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §15 xxxxxx č. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx.
70) Xxxxxxxxx §7 zákona x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §29 xxxxxx č. 248/1992 Xx. a §23 xxxx. 5 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
71) Zákon č. 21/1992 Sb.
72) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
74) §66b xxxxxxxxxx zákoníku.
75) Xxxxx č. 15/1998 Sb., x Komisi xxx cenné xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx.
76) §20a xxxx. 7 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx.
77) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) §8 xxxx. 2 xxxx. x) a §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 214/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§13a xxxx. 3 zákona x. 42/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
81) §156 xxxx. 4 obchodního xxxxxxxx.
82) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §24 xxxxxx č. 214/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
84) §186 xxxx. 3 x §186a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) §186a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
86) §5 xxxx. 3 xxxxxx x. 15/1998 Sb.
87) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
88) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) Zákon č. 563/1991 Sb.
90) §44 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
91) §69 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
92) §41a x xxxx. xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
93) §5 xxxx. 2 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
94) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
95) §204b xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) §183h xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
97) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
98) §50 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
99) §31 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
100) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
101) §53 xxxx. 1 zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 367/2000 Xx.
102) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/65/XX xx xxx 23. září 2002 o uvádění xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx xx trh xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX.
103) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.