Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.06.2013 do 31.12.2013.


Zákon o cenných papírech

591/92 Sb.

Komparativní obsah zákona o cenných papírech - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení §1 §2 §3
Náležitosti cenných papírů §4
Vydávání cenného papíru §5
Hromadná listina §5a §6 §7 §8 §8a §8b §9 §10 §11
Kupóny §12
ČÁST II. Smlouvy o cenných papírech
HLAVA 1. Smlouvy o převodech cenných papírů §13 §14 §15 §16
Smlouva o půjčce cenných papírů §16a
Převod cenných papírů §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §24a §25 §26 §27 §27a
HLAVA 2. Obstaravatelské smlouvy §28 §29 §30 §31 §32 §33 §33a §33b
HLAVA 3. Smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů
Smlouva o úschově cenných papírů §34 §35
Smlouva o správě cenných papírů §36
Smlouva o uložení cenných papírů §37
Smlouva o obhospodařování cenných papírů §37a
Imobilizace cenných papírů §38
HLAVA 4. Smlouva o zastavení cenných papírů §39 §40 §41 §42
Zástavní právo k účtu cenných papírů §42a §43 §44 §44a
ČÁST VI. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §87a §87b §87c §87d §87e §87f §87g §87h §87i §87j §88 §89 §90 §91 §91a §91b §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103
č. 259/1994 Sb. - Čl. III
č. 152/1996 Sb. - Čl. III
č. 15/1998 Sb. - §32
č. 362/2000 Sb. - Čl. II
č. 259/2001 Sb. - Čl. IV
č. 308/2002 Sb. - Čl. V
Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.
XXXX PRVNÍ
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
(1) Xxxxx zákon xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx zejména xxxxx, 1) xxxxxxx listy, 18) poukázky xx xxxxx, 95) podílové xxxxx, 30) xxxxxxxxx, 45) xxxxxxxxxx kupóny, 51) kupóny (§12), xxxxx xxxxx, 56) xxxxxx, 52) šeky, 52), 53) xxxxxxx xxxxx, 54) xxxxxxxxxx xxxxx 2) x xxxxxxxxxx skladní xxxxx 57).
(2) Xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. 58)
§2
Jsou-li xxxxx papíry stejného xxxxx vydány stejnou xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§3
(1) Xxxxx papír může xxx formu cenného xxxxxx na xxxxxxxxxx, xx řad nebo xx jméno. Zákon 3) xxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx jen x xxxxxxx x xxxxxxxxx forem.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 4) xxxxxxxx cenný xxxxx jako xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx papír xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx právní xxxxxxx 4) označuje xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převod xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx řad.
§4
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. 5)
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:
x) xxxxxx xxxxxxx označení,
x) podpisy nebo xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaknihované cenné xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx jejich evidenci xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx emitenta přidělit.
§5
Vydávání xxxxxxx papíru
(1) Xxxxx xxxxx je xxxxx dnem, kdy xxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prvého xxxxxxxxxx (xxx xxxxxx cenného xxxxxx). Xxxxx emise xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx označující den, xxx xxxx xxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabyvateli. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx určí xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx něco jiného. 8)
(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx papír xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. 1) 30)
(3) Xxxxx xxxxx, obsahuje-li xxxxxxx náležitosti stanovené xxx něj xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx nabývá xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx porušily xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx cenných xxxxxx. Xxxx-xx prokázán xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.
(4) Xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx právo xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx emitentovi, xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx emitenta xxxx xx jeho xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx za škodu xx řídí úpravou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§5x
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Zastupitelné xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx hromadnou xxxxxxxx. Xxx emisi a xxxxxx hromadné xxxxxxx xxxxx stejné xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxx zákon, xxxxxx jejich čísla.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo, jde-li x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, ve stanovách, xxx xxx splnění xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx xx podíly. Xx neplatí, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §38; v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odpovídat jednotlivým xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx listinou xxxxxxxxxxx.
§5a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 134/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 30.6.2013
§6
Emisním xxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§8
§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§8a
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx též xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 100) xxx xxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxx xxxx xxxxxxx jinak.
§8b
§8x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§9
§9b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§12
Xxxxxx
(1) Pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x akcie, xxxxxxxxx xxxxx, dluhopisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x kupónovém xxxxx. Xxxxxxxx kupónového archu xxxx být xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx není cenným xxxxxxx.
(3) Kupón xxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx byl xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx označení zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§13
(1) Smlouva o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb.
§16
(1) Xxx použití §469 xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxxxxxxx cenový xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx regulovaném xxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozdíl, xxxxx xxxxxxx x xxxxx obvykle xxxxxxxxxxx xxxxx nebo obvykle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx §470 xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxx cenového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu; xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xx xxxxx papír, xx xxxxxx xx neobchoduje xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxx papír většinou xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x den xxxxxxxxxx xx smlouvy; xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx strana xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i náklady xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradní koupi, x xx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx tyto náklady xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx dotčen xxxxx xx xxxxxxx xxxxx škody.
§16x
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zastupitelných xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx zavazuje xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sjednané xxxx xxxxxx xxxxx zastupitelných xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx půjčení xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxx ceny v xxxxxxxx lze sjednat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Závazkové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x půjčce xxxxxxx papírů se xxxx ustanoveními obchodního xxxxxxxx. 11) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 12)
§16a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§17
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Závazek xxxxxxx xxxxxxxx cenný xxxxx xx splněn xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§18
(1) X převodu listinného xxxxxxx xxxxxx xx xxx se xxxxxxxx x rubopis. Xxxxxxx xxxx xxx bezpodmínečný x xxxxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx spojená, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. 13) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx níž byl xxxxxxx učiněn závislým, xxxxx xx xxxxxxxxxx. 62)
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx omezit, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. 14)
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. 62)
§19
(1) Xxxxxxx o převodu xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxx musí xxx xxxxxxxx formu.
(2) Převoditelnost cenného xxxxxx xx jméno xxx vyloučit nebo xxxxxx xxx zvláštním xxxxxxx, 3) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx připouští.
§20
Pokud xxxxxxxx zákon nestanoví xxxxx, 16) stává xx xxx, xx xxxx xx cenný xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxx cenný papír xxxxxxx, ledaže xxxxx xxxx musel xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx v době xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§24x
§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§25
§25 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§26
§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§27
§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§27a
§27x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
XXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXX SMLOUVY
§28
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obstarání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx smlouva") xx xxxxxxxx komisionář, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx to úplatu.
(2) Smlouva xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 19)
§29
Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, musí xxx komitentův pokyn, xxxxx kterého komisionář xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxx.
§30
(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k obstarání xxxxx cenného xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Udělí-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x obstarání xxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxxxx požadovat, aby xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenného papíru xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 100) (dále xxx "xxxxxxxx investičních xxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx cenným xxxxxxx.
(3) Po xxxx xxxxxxxxxx pokynu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§31
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx závazku xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx koupí, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx.
(2) Komisionář xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxx x pokynu, xxxxx xx xxxxxxx možnost; xxxx povinnost xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxx výše kupní xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxx cenný papír xx xxxxxxxx cenu, xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxx možno xxx xxxxxxxxxx odborné péče xxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx majetkem xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Listinné xxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisionář, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxx cenné papíry xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle §28 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx komitenta xxxxx xxxxxx xxxxxx (§34 x 37).
(3) Xxxxxxxxxx je povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx převodu xx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xx prospěch xxxx k tíži xxxx xxxxxxxxx. Své xxxxxxxxx dát tento xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů 100) xxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx cenných papírů xx zavazuje xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xx jeho xxxx koupí nebo xxxxx xxxxx papír xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx uskuteční xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxx povinnosti x práva xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §31 x povinnostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zprostředkovatel, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx zájemce xxx příležitost xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx zavazuje zaplatit xx to xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 musí xxx xxxxxxxx formu.
(4) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, řídí xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 20)
§33a
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Smlouvy podle xxxxxxxx 1 týkající xx investičních xxxxxxx xxxxxx může jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, nevyplývá-li z xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§33a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 362/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2001
§33x
(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelného xxxxxxx xxxxxx a smlouva x xxxxxxxxxxxxxxx vracení xxxxxxx xxxxxx musejí xxx písemnou formu.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxx x cennými xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
HLAVA III
XXXXXXX X XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXXX CENNÝCH PAPÍRŮ
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů
§34
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xx zavazuje schovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx xx samostatné nebo xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx to xxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x listinným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má schovatel xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxx smlouvy.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx jednoho uschovatele xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx listinném xxxxxx xxxxxx.
(3) Hromadnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx listinného xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx xx zastupitelnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx odevzdat uschovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, avšak uschovatel xxxx xxxxx xx xxxxxxx téhož listinného xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx odpovídá xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uschovatelů. Podíl xxxxxxxxxxx xx společném xxxxxxx je xxx xxxxxxx součtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jím uložených xx xxxxxxxx xxxxxxx x součtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úschově. Xxxxxx-xx xxxxx papíry jmenovitou xxxxxxx, použije xx xxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx kusů xxxxxxx xxxxxx. Ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxxx 64) xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nepoužijí. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx samostatně.
(4) Schovatel xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x listinném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx. Evidence obsahuje xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby xxxx rodné číslo x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx úschovy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx uložení.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx uzavření xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx znehodnocením.
(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx zpět xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu určitou, xxxx xx schovatel xxxx xxxxxxxxxx vypovědět. Xxxx-xx xxxxxxxx výpovědní xxxxx, xxxx schovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x okamžitou účinností.
(9) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyzvednutím xxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx, xxxxxxxx xx smlouva xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx xx x zajištění xxxxx xxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx řízení, v xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx schovatele x xxxxxxx hromadné úschovy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 103). Po xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxx vydání x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxx všem xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u jiného xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx. Insolvenční xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Uschovatelé xxxx xx xxxxxx xxxxx vzniklých nákladů xxxxx poměru svých xxxxxx.
(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 11 xx použijí xxx zaknihované xxxxx xxxxxx přiměřeně.
§35
(1) Xxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů může xxxxxxxxx předat xx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxx (xxxx xxx "druhotná xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx cenný xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xx druhotné xxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxx.
(3) Předáním xxxxxxxxxx cenného papíru xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx uschovatele xxxx schovateli.
§36
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Smlouvou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zavazuje xxxxxxx, xx bude xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nutné x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x vlastník cenného xxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xx to xxxxxx. Není-li úplata xx smlouvě xxxxxx, xx správce xxxxx xx úplatu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Správce xx xxxxxxx učinit xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx a zachování xxxx spojených s xxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxx závazků xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxx; tyto pokyny xxxx být dány xxxxxxx, jestliže smlouva x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jinou xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx je správce xxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx.
(4) Vyžaduje-li xx xxxxxx xxxxx, který xx správce uskutečnit, xx vlastník cenného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo potřebnou xxxxxxxx xxxxx xxx, x xx xxxx xxxx, xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Týká-li xx xxxx zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx, je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx správce vykonávat xxxxx spojené s xxxxxx papírem, xx xxxxxxxx tohoto cenného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxx xxxxx moc nebo xxxxxx xxxxxxx zapsat xx svém xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx. Xx-xx vlastník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx hlasovacího xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastníka xxxxxxx xxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cenný papír xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx listinný xxxxx papír xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x sebe, xxxxxxxx xx škodu xx xxx xxxxx §34 xxxx. 2.
(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x náklady, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx svého xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úkony xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx papíru jménem xxxxxxxxx cenného xxxxxx x xx jeho xxxx; xxx xxxxxx xxxx x povinností xxxxx se použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx o mandátní xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnit xxxxxx úkon xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(9) Na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §34 xxxx. 8, xxxxxxxxx-xx xxxx smlouva xxxxx.
§37
Xxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxx
(1) Smlouvou x uložení xxxxxxx xxxxxx xx zavazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx uložil x xxxxxxxxx, x uložitel xx zavazuje xxxxxxxx xx to úplatu. Xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx určena, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx obvyklou v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx smlouvu x uložení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Opatrovatel je xxxxxxx podat každoročně xxxxxx x stavu xxxxxxxxx listinných xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx po dobu, xxx se u xxxx xxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx spravovat.
(4) Xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx smlouvy o xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxx xx povinnosti, xxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx papírů. Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Opatrovatel xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx úschovy a xxxxxx xxx se xxxxxxxxx uložitele. Osoba, xxxxx převzala xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx práva spojeného x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§37a
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obhospodařovat majetek xxxxxxxxx spočívající v xxxxxxx papírech xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x rámci smluvního xxxxxxxx x zákazník xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx ve xxxxxxx určena, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx smlouvy.
(2) Smlouva podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Jde-li x xxxxxxxxxxxxxxx investičních instrumentů, xxxx být obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxx 1 xxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x povolení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §34 x 36, x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Zákazník xxxx xxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů. Xxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx, se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §34 xxxx. 7 se použije xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx něco xxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxx ustanovení upravující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx smlouvu 65) x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x správě xxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxx xxxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 66)
§38
Imobilizace xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx předáním do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vedení samostatné xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx uzavřené mezi xxxxxxxxx x schovatelem. Xx xxxx, xx xxxxxx xxxx takto xxxxxxxxx, jsou xxxxxx xxxxx xxxxxx imobilizovanými xxxxxxx papíry. Na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxx se použijí xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Schovatel imobilizovaných xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx emise xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx a xx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 se x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 100)
(3) Xxxxxxxx imobilizovaného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx mu byl xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného papíru xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx emitenta. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx papíry nahrazeny xxxxxxxxx listinou, xxxx xxxxxxxx imobilizovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx vlastníkem xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx listina xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xx xxx jméno jeho xxxxxxxxx a v xxxxxxx, že byl xxxxx papír xxxxxxxx, xxxxxxx též existenci xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx zastaveného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx jej u xxxx.
HLAVA XX
XXXXXXX O XXXXXXXXX XXXXXXX PAPÍRŮ
§39
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku 22) x zástavním právu, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx. Právo xxxxxxxxxxx 23) nelze xxx xxxxx tohoto xxxxxx použít.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxx zastaveny, xxxxxx xxxx zastaveny xxxxx §34 xxxx. 10 xxxx §56 odst. 8.
§40
(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx §39 (xxxx xxx "xxxxxxx zástavní xxxxx"), xxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx jinak.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx převoditelný xxxxxxxxx, je xxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "zástavní rubopis"). Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 6 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx rubopis xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "x xxxxxxxxx" xxxx xxxxx stejného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věřitele. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx opatřený xxxxxxxxx xxxxxxxxx dále převádět, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá něco xxxxxx. 24) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§41
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx právo x listinnému xxxxxxx xxxxxx xxxx vzniknout x xxxx předáním xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvopis xxxx xxxxxx ověřená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §40 odst. 2.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx (§34), xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx (§37), xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxxx zástavní xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X oznámení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx úředně ověřenou xxxxx xxxxxxxx smlouvy. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §40 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatrovatele. X xxxx evidence xxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Zastavený xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx. Totéž xxxxx x zastavených listinných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Zastavený xxxxxxxx xxxxx xxxxx nesmí xxx vrácen bez xxxxxxxx zástavního věřitele.
§42
(1) Xxxxxxx zástavní právo x zaknihovanému xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zápisem xxxxxx zástavního xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, dlužník xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) ISIN xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx papíru,
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
e) výši xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx zástavní xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx pohledávek, xxx xxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva.
(4) Xxxxxxx zástavní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaniká zápisem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Příkaz x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx věřitel, dlužník xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx příkazu je xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§42a
Xxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx x výmaz xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx §42 obdobně.
(2) Xxxxxxxx právo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva, x xx cenné xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo k xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx zapsané xx xxxxxxxxxx účtu obdobně.
(3) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zastaveného xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zástavní xxxxx x tomuto xxxxxxx xxxxxx.
§42a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
§43
(1) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zástavní xxxxx x xxxx nabyvateli.
(2) Pokud je xxxxxxxxx listinný xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zástavního věřitele. Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx cenném xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru.
(4) Má-li být xxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx zástavní xxxxx xx stejném xxxxxxx x cennému papíru, xx xxxx je xxxxx papír xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podepíše xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx plnit zástavnímu xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxx pohledávce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.
§44
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx věřitel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx uplatnit xxxxx na plnění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5. X xxxxxxxxxx prodeji xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informovat xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry prodává xxxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, jedná-li xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx věřitel xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Výnos x xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx prodeje xxxxx xxxxx xxxxxxxx zástavním xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vlastníka xxxxxxxxx x cennými xxxxxx.
§44a
Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, vztahují xx xxxxxxxxxx §39 xx 44 xxxxxxxxx xxx na zástavní xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx než xx xxxxxxx xxxxxxx.
§44x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
XXXXX X
§44x
§44x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44x
§44c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44d
§44d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44x
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44x
§44f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
§44x
§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/2006 Sb.
§44x
§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Sb.
§44x
§44i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx.
XXXX XXXXX
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§45x
§45a xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§45b
§45x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
Původní znění - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 257/2004 Sb.)
§45x
§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46a
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46x
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§46x
§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§46d
§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§47
§47 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§47a
§47x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§47x
§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§47x
§47c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§48x
§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§48x
§48c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48d
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48e
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48f
§48f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48g xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§48x
§48h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§48x
§48i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§49
§49 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§50
§50 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§51
§51 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§52
§52 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§53
§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§54
§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§55
§55 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§56
§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§57
§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§58
§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§59
§59 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§60
§60 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§63
§63 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§64
§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§65
§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§67
§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§68
§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§69
§69 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§70
§70 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
Původní znění - účinnost xx 1.1.1993 xx 31.12.1994 (do xxxxxx x. 259/94 Sb.
§70x
§70a xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§70x
§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§70c
§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
XXXX XXXXXX
§71
§71 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§72
§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§73
§73 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§76
§76 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§77
§77 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§78x
§78a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§78x
§78b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78x xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§78d
§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§78x
§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§78f
§78f xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§78g
§78g xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§78x
§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
XXXX XXXX
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§79x
§79x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§80b
§80x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§80x
§80d xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§80x
§80x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§81a
§81x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§81b
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§81x
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§81x
§81d xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§81x
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§83
§83 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§85
§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87b
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§87x
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§87d
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§87e
§87e xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Xx.
§87f
§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§87g
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§87h
§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§87x
§87i xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.x.
§87j
§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§88
§88 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§90
§90 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
§91a
§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§91x
§91b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§92
§92 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§93
§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§94
§94 xxxxxx právním předpisem x. 257/2004 Sb.
§95
§95 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§96
§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§97
§97 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§98
§98 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§99
§99 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb.
§100
Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxxxx xxxxx:
1. V §3 xxxx. 1 písm. x) bod 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx "x makléřů".
2. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "burz" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx".
§101
Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx takto:
1. Xxxxx §37 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xx odstavec 2 xxxxxx xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x soustavě xxxxxxxxxxxx účetnictví v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx po xxxx účetní xxxxxx."
2. V §67 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xx slovo "xxxxxx" xxxxx "x xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona povinně,".
3. X §67 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 tímto xxxxxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x akciová xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx může xxx vytvořen již xxx xxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.".
4. X §124 xx xxxxxxxxx odstavec 1 xxxxx xxxxxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§67) v xxxx x xx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx smlouvě. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx při vzniku xxxxxxxxxxx, xx společnost xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, x němž xxxxxx zisk xxxxxxx, x xx ve xxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxx xxxxx, avšak xx xxxx xxx 5 % x hodnoty xxxxxxxxxx jmění. Tento xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, nejméně xxxx 5 % x xxxxxxx zisku, xx xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxx."
5. X §155 odst. 3 xx xxxxxxxxx xxxx tohoto znění: "Xxxx druhy xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nesmějí xxx xxxxxxxx."
6. X §187 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) zařazuje xxxx xxxxxxx x) xxxxxx znění:
"f) xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry xx zaknihované xxxxx xxxxxx x xxxxxx,".
Xxxxxxxxx ustanovení označené xxxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx x) x ustanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx h).
7. X §217 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx:
"(1) Společnost xxxxxxx xxxxxxxx fond (§67) x xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx rezervní xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxx jej z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x řádné xxxxxx xxxxxxx xx rok, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx výši xxxxxxx 20 % x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx více xxx 10 % x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx fond xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % x xxxxxxx xxxxx, až xx dosažení xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxx xx stanovách, xxxxxxx xxxx xx výše 20 % xxxxxxxxxx xxxxx."
8. Xx §217 xx xxxxxx xxxxxxxx 3 tohoto xxxxx:
"(3) Xxxxxxx-xx xx rezervní xxxx xxxxxxxxx xxxxx částky, xxx odpovídá upsané xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxx), a xxxxxxx částka nestačí xx xxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ážio."
9. X §261 xxxx. 3 xx nahrazují xxxxxxx x), b) x x) tímto xxxxxx:
"x) xxxx xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxx společníky xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx účasti na xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx zakladateli xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx i ze xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§642) x dále x xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxx papírů."
X písmenu x) xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxx hodnot" xxxxx "xxxxxxx x bankovním xxxxxxx xxxx".
10. Xxxxx Xxxx XXII, Xxxxx XX, ČÁSTI XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx: "Smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxx věci"
11. V §700 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxxx xxxxxx:
"§700
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx papírů (xxxxxxx xxxxxxx), xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, x uložitel xx xxxxxxxx xxxxxx za xx xxxxxx.".
12. X §762 se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx" xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx uložení xxxx".
§102
§102 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§103
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. XXX
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
15. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx majitelů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §59 xxxx. b) xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx XXX xxx 15 vložen xxxxxxx předpisem č. 259/1994 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1995
Čl. III
1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.
2. Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákon x xxxxxxx právní xxxxxx tomuto zákonu xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxx uvést xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §45 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §14 x 15 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx vydaná před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §50 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a §2 xxxxxx č. 214/1992 Xx., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, nezakládají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §14 x 15 zákona x xxxxxxx papírech.
5. Xxxxx xxxxxxxx vztahů x již uzavřených xxxxx obdobných smlouvám xxxxx §70a, xxxxx x xxxxxx x xxxxxx vztahů xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §87c xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996
§32
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §45 x 50 je Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 1999 xxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx povolení xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 se xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
2. Xx lhůtě xxxxxxx x úkonu Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §45 xxxx. 3 xxxx §50 xxxx. 3 x 4. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx cenné papíry xxxxxxx x posouzení xxxxxxx, personálních, organizačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x z posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 2 z hlediska xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §46 xxxx. 2 nebo §70b xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podmínek zvláštních xxxxxx, mohou x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §45 xxxx 70b, xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1998. Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx §70b xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxx. Xx xx xxxx netýká Xxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §98 odst. 2 xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx své základní xxxxx xx xxxxxxx x §45a odst. 1 x 2 xx 1. xxxxx 2000.
§32 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 15/1998 Sb. s xxxxxxxxx od 1.4.1998
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx obchodovatelné cenné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k obchodování xx veřejném xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx za registrované xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Organizátor xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx papíry xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Pokud nesplňují xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §72, rozhodne xx xxxxxx lhůtě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §80a jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx náležitosti prospektu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx bodu 1 x xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx registrované xxxxx xxxxxx, které x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mít xxxxxxxx xxxx které xxxxxxxxxxx veřejného xxxx xxxxxxxx podle xxxx 1.
3. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se zastavují.
4. Řízení o xxxxxx xxxxxxxxx obchodování x cennými papíry, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx skončena, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
5. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úprava, xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona učiněna xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx akcií.
6. Xxx prvním xxxxxxxxx xxxxx správní xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 1 xxx, xxxxxxx xxxxx na 2 xxxx, jednoho xxxxx xx 3 xxxx, jednoho xxxxx xx 4 roky x xxxxxxx člena xx 5 let.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a xx x následujícím xxxxxxx:
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) až x),
x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) x x),
x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) x d) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 písm. x); jestliže povolení xxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx papíry xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx vztahuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 písm. x) xxxx x), xxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxxx x činnostem podle §46 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. a),
x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x) xx x),
x) xxxxxxxx x činnostem xxxxx §46 odst. 2 xxxx. x) přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) x x), x
x) povolení k xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx §8 odst. 3 xxxx. d) x x).
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ve vztahu x xxxxxx papírům xx považuje xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx instrumentům xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) x b). Xxxxxxxx x činnostem xxxxx §46 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx povolení k xxxxxxxxxxx investičních služeb xxxxx §8 odst. 2 písm. a) xx c), xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x).
9. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxx xxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx x xxxx 7 x 8.
10. Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §45 odst. 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx 18 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxx xxxx právní formu xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx kapitálovou xxxxxxxxxxx, xxxxx pravidla xx xxxxxxx dodržovat podle §46d odst. 1, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxxxx Xxxxxx údaje x osobách xxxxx §45 xxxx. 4 xxxx. d) xx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x těmito xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru,
x) xxxxx pravidla xxxxxxxxxx vnitřního provozu xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx (§47a) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx (§47b) xx xxxxxxx s tímto xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry [§45 xxxx. 4 xxxx. x)] x xxxxxxx [§45 xxxx. 5 xxxx. b)] xxx xxxxx udělení xxxxxxxx xxxxx §46a.
11. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxx xxxxx bodu 10 xx xxxxx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx zákona.
12. Xxxxxx xxxxxxxx řídícím xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx neudělí xxxxxxx xxxxx §46a xx xxxxx 18 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx oprávnění fakticky xxxxx činnost obchodníka x xxxxxxx xxxxxx.
13. Osobě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 12 xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx řídící xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x rozporu x xxxxx 12, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
14. Jestliže Xxxxxx xx xxxxx 18 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx papíry xxxxx §48x, xxxxx po xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx §48a odst. 8.
15. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx zákona x. 591/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, x výjimkou řízení xxxxxxxxx x xxxxxx 3 a 4, xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx.
16. Xxxxxxxxxxx mimoburzovního trhu x osoba provádějící xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx uvést xxxxx xxxxx do souladu x xxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
17. Xxxxxxxxxxx veřejného trhu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx doplnit xxx xxxxxxx předpisy x xxxxx nich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
18. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx", xxxxxx xx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx".
Čl. XX
1. Xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 zákona x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx, nevztahují xx xx xxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 x §46c xxxx. 1 xxxxxx x. 591/1992 Sb. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. II xxxx 10 xxxx. x) x x) zákona x. 362/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, ani xxxxxxxxxx xxxx 2.
2. Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vydány xxxxx x zaknihované xxxxxx, je xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §8 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx povahou xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxxxx x. 591/1992 Xx. xx 31. xxxxxxxx 2000, xx oprávněn x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx-xx žádost v xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 591/1992 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uplynutím této xxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.7.2001
Čl. X
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx zahájená přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxxx §45a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx §45a xxxx. 1 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxxxxx zákona.
3. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Výpočet xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xx xxxx ustanoveními xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx čtvrtletí, xx kterém xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxx podle §47c xxxx. 8 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poprvé xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx následující po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 12.7.2002

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 591/92 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
89/93 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx XXX x. 591/92 Xx., x xxxxxxx papírech
s xxxxxxxxx od 15.3.93
331/93 Xx., x xxxxxxx rozpočtu XX na xxx 1994 x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
259/94 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon XXX x. 591/92 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.95
61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.7.96
152/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 214/92 Sb., o xxxxx cenných xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.96
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.4.98
70/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 229/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 214/92 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 29.3.2000
307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx od 7.9.2000
362/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 1.1.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §54 xxxx. 3, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2002, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §45x, §45x xxxx. 13, §48x xx 48x, §72 xxxx. 12, §78b, §78x odst. 2 xxxx. x) a x) x odst. 3 a §78f, §80x odst. 6 x 7, §80c xxxx. 7 x 8 x §81x xxxx. 13, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
70/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 591/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 27/2001
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
259/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu na xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx 99 a x změně xxxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 25.7.2001
501/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 31.12.2001
308/2002 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x změně a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 12.7.2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §80x, xxxxx nabylo xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
476/2002 Xx., nález XX ze xxx 2.10.2002 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 15/98 Xx., o Xxxxxx xxx xxxxx papíry x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
s účinností xx 31.3.2003
88/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx. x xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2003
257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx investování a xxxxxx x dluhopisech
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
490/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 591/92 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 169/2004
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
296/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím
x xxxxxxxxx od 1.1.2008
230/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2010
409/2010 Sb., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
134/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx transparentnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx od 30.6.2013
a xxxxxx provedená xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx č. 154/2004 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 591/92 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §155 x xxxx. xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx.
2) §528 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxx. §22 odst. 1 xxxxxx x. 92/1991 Xx.
4) Např. §156 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxx. §155 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §3 xxxxxx x. 530/1990 Sb., §23 xxxxxx x. 92/1991 Xx., §11 xxxxxx x. 248/1992 Xx., §2 vyhlášky x. 160/1956 X. x., x xxxxxxxxxx přepravy xxxxxxx xx moři, §12 a 3 x xxxx. xxxxxx x. 530/1990 Xx.
6) §3 x násl. xxxxxx x. 530/1990 Xx.
7) §8 x xxxx. xxxxxx x. 530/1990 Xx.
8) Xxxx. §168 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákoníku.
9) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §345 xxxxxxxxxx zákoníku.
11) §261 xxxx. 3 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx.
12) §657 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxx. §18 x 19 xxxxxx č. 191/1950 Xx.
14) Např. §156 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§11 xxxx. 2 xxxxxx x. 191/1950 Sb.
15) §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 530/1990 Sb.
16) Xxxx. §16 xxxxxx x. 191/1950 Xx.
17) Xxxx. §313 zákona č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 501/1992 Xx.).
18) §176 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §577 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §566 x xxxx. x §642 a násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §297 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §151a x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §151k x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxx. §19 xxxxxx x. 191/1950 Xx.
25) Xxxx. xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Zákon XXX č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) §1 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 451/1992 Sb.).
28) §6 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx 214/1992 Xx., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
29) Zákon XXX č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §11 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
31) Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 501/1992 Xx.).
32) §8 xxxxxx x. 141/1961 Xx., trestní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.
34) §24 xxxxxx č. 214/1992 Xx.
35) §9 xxxxxx x. 248/1992 Xx.
§6 xxxxxx x. 530/1990 Sb.
36) §164 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §44 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů.
39) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx.
40) §183d xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §156 xxxx. 2 a §185 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 92/1991 Sb.
§21 zákona č. 530/1990 Sb.
43) Nařízení xxxxx XXXX x. 383/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nařízení vlády XXXX x. 69/1992 Xx. - Právní xxxxxxx č. 383/1991 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/1993 Sb.
44) §1 x 42 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx.
45) Zákon č. 530/1990 Sb., x dluhopisech.
46) Xxxxx XXX č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 15/1998 Sb., x Komisi xxx xxxxx papíry x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx.
48) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
49) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §786 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
51) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Nařízení vlády XXXX x. 383/1991 Xx., o xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxx vlády ČSFR x. 69/1992 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 383/1991 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/1993 Sb.
52) Zákon č. 191/1950 Sb., zákon xxxxxxxx x xxxxxx.
53) §720 xxxxxxxxxx zákoníku.
54) Zejména §612 obchodního xxxxxxxx.
55) Zákon č. 307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
56) §217a xxxxxxxxxx zákoníku.
57) Xxxxx č. 307/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
58) Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
59) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) §214 xxxxxxxxxx zákoníku.
61) §209 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Čl. 1 §12 xxxx. 1 x §16 xxxxxx směnečného a xxxxxxxx č. 191/1950 Xx.
63) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., o notářích x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx).
64) §136 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §566 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §5b xxxxxx x. 248/1992 Xx.
67) §64 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §15 xxxxxx x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
70) Například §7 zákona č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §29 xxxxxx x. 248/1992 Xx. a §23 xxxx. 5 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
71) Xxxxx č. 21/1992 Sb.
72) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
74) §66b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Zákon č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx.
76) §20a xxxx. 7 zákona x. 21/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 165/1998 Xx.
77) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
78) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) §8 xxxx. 2 písm. x) a §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 148/1998 Xx., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 214/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13a xxxx. 3 zákona x. 42/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) §156 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
83) §24 xxxxxx x. 214/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) §186 xxxx. 3 a §186a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) §186a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
86) §5 xxxx. 3 xxxxxx x. 15/1998 Sb.
87) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
88) Zákon č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
89) Xxxxx č. 563/1991 Sb.
90) §44 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
91) §69 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
92) §41a x xxxx. zákona x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
93) §5 xxxx. 2 zákona x. 15/1998 Sb.
94) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
95) §204b xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
96) §183h xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
97) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
98) §50 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
99) §31 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
100) Xxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx.
101) §53 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 367/2000 Sb.
102) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/65/ES ze xxx 23. xxxx 2002 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx trh xx xxxxx x x změně směrnice Xxxx 90/619/EHS x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX.
103) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.