Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon)
360/92 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1 §2

ČÁST II. Autorizace §3

Autorizovaný architekt §4

Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik §5 §6

Udělování autorizace §7 §8 §9

Zánik, odejmutí a pozastavení autorizace §10 §11

ČÁST III. Výkon činnosti autorizovaných osob

Práva a povinnosti autorizovaných osob §12 §13 §14 §15

Společnost §15a

Veřejná obchodní společnost založená za účelem výkonu povolání §15b

Společnosti s ručením omezeným zřízené za účelem výkonu povolání §15c §16

Působnost autorizovaných osob §17 §18 §19

ČÁST IV. Disciplinární odpovědnost §20

Disciplinární řízení §21 §22

Disciplinární pravomoc související s volným pohybem osob podle práva Evropských společenství §22a

ČÁST V. Komory §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30

ČÁST VI. Výkon činností občany členských států

Základní ustanovení §30a

Posuzování kvalifikačních předpokladů §30b

Práva a povinnosti §30c

Uznávací orgán §30d

Působnost uznávacího orgánu §30e

Akademické tituly §30f

Právo na soudní ochranu §30g

Usazená osoba §30h

Žádost o registraci §30i §30j

Bezúhonnost §30k

Činnost uznávacího orgánu §30l

Členství v Komoře §30m

Hostující osoba §30n §30o §30p §30r

ČÁST VII. Ustanovení společná a závěrečná §31 §32 §33 §34 §35

Příloha - Postup a náležitosti při uznávání odborné kvalifikace podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací

Nález ÚS - č. 168/1995 Sb.

č. 224/2003 Sb. - Čl. II

č. 189/2008 Sb. - Čl. XIII

č. 153/2011 Sb. - Čl. II

č. 126/2016 Sb. - Čl. VI

č. 284/2021 Sb. - Čl. XIX

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Tento xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektů,

b) postavení, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx činných ve xxxxxxxx,

x) způsob x xxxxxxxx udělování xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx autorizovaných inženýrů x xxxxxxxx činných xx výstavbě x

x) xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 17).

§2

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx odborných xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx x prostorovými x funkčními změnami x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vybraných xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxx. Autorizace xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobami xxxxxxxxx v části xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxx činnost x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx. 3)

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 4) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx autorizovanými xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX

§3

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxx jsou

a) autorizovaný xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx inženýr,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedeném Xxxxxx komorou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx komora xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) opravňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. x), x), e) až x) xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) opravňuje vykonávat xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. x), b), x), h), x) x x) xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx §17 písm. b), x), e), x), x), x), x), x) xx n) xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxx autorizační řád xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxx inženýr x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ten, xxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedeném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx, xxxx xxxx xxxxxxx autorizace xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) dopravní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx inženýrství,

d) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) technologická xxxxxxxx xxxxxx,

x) technika prostředí xxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) městské xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) požární xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stavby xxx xxxxxx funkce xxxx.

(4) Podrobnosti x xxxxxxx působnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydaný Xxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx výstavbě.

§6

Xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §4 x 5. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx autorizace

§7

(1) Xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx komora xxxxxxxxxxxxxx inženýrů a xxxxxxxx činných ve xxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxx") udělí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx

x) je xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "členský xxxx") xxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx 18), nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. x Xxxxx republice xxxx jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 19),

2. x České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx 20),

3. byl x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx 2, xxxxx mu xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 21) xxxx xxxxxx azyl xxxx doplňková xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx 22),

4. v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx povolen xxxxx xx xxxxxx studia, xxxxxxxxx xxxxxx žáků, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 23),

5. x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pobyt, xxxxxxx xx xxxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxx pomoc x xxxxxxxxxxxx přistěhovalectví x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx 24), a

c) xx xxxx svéprávný,

d) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonal xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) úspěšně xxxxxx zkoušku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx předepsaný xxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronické xxxxxxx každého uchazeče, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x).

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx předepsaného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x autorizaci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Autorizace se xxxxxxx xx xxx xxxxxxx předepsaného slibu.

(5) Xxxx xxxxxx autorizace xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx x xxxxxxx autorizace xxxxx xxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §10 odst. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxx xxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odejmutí xxxxxxxxxx.

§8

(1) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen

a) pro xxxxxxx xxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx autorizace xx xxxxx, xx xx xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxx činu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby.

(2) Vzděláním xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx jednotlivé xxxxx autorizace xxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx architektury x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1.2 a 1.3 xxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání 12) získané studiem xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 3 xxxx příbuzném xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejméně xxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx studijním programu,

c) xxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 písm. c) xxxxxxxxxxxxx vzdělání 12) xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedené x §5 odst. 3 xxxx příbuzném xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 25).

(3) Xxxxxx může xx xxxxxxxxxxxx případech xxxxx za xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxx příbuzného xxxxx xxxx směru.

(4) Xxxxxx může ve xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolit xxxxxxx z předepsaného xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx může x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x).

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. f) xx pro xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxx roky xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, je-li xxxxxxx absolventem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxx xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx vzdělání,

b) nejméně xxx xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx magisterského studijního xxxxxxxx, xxxxxxx pět xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxx pro xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §5 odst. 2, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx středoškolské xxxxxxxx.

(7) Předmětem xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činností, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ověření xxxxxxxx xxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Požadovaný xxxx xxxxxxxx a xxxx školy, xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví xxx xxxxxxxxxx obory x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jednom x více xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxx 3 500 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x den xxxxxxx.

(9) Xxxx slibu xxx:

x) "Slibuji xx xxxx xxxxxxxxx čest x xxx svědomí, xx xxxx autorizovaný xxxxxxxxx xxxx xxx xxx práci xxxxxxxx x xxxxxxxxx kvalitních xxxxxxxxxxxxxxxxx děl, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx řídit xxxxxxxx etikou xxxxxxxxxx.",

x) "Xxxxxxx xx svou xxxxxxxxx xxxx x xxx svědomí, xx xxxx autorizovaný xxxxxxx xxxx při xxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxx, budu xxxx xxxxx klientů, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx respektovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýra.",

c) "Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx čest x xxx svědomí, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx své xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxx, budu xxxx xxxxx klientů, xxxxx x zájmy xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx přírodní x kulturní xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technika.".

§9

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx autorizovaných xxxx xxxxxxxx Komorou x xxxx této osobě xxxxxxxxx x autorizaci x xxxxxxxxxx oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx 14) (xxxx xxx "autorizační xxxxxxx") x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 3.

(2) Nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahující xx x autorizovaným osobám xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 15)

Xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) komu xxxx omezena svéprávnost,

b) xxxx bylo Xxxxxxx xxxxxxx disciplinární xxxxxxxx xxxxxxxx autorizace,

c) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podkladě nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xx písemně xxxx autorizace.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx seznamu xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§11

(1) Komora xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx byla odsouzena xx xxxxxxx čin xxxxxxxx x souvislosti x výkonem činnosti xxxxxxxxxxxx osoby,

b) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx disciplinárního xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx autorizace,

d) xxxxx x xx autorizovaná xxxxx písemně xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx proti xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem její xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro trestný xxx, x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí,

b) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx let xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx jí xxxx xxxxxxxxxx udělena, x xx xx do xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. g).

(3) X pozastavení xxxxxxxxxx xxxxx Komora xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx osoba xx povinna xxxxxxx Xxxxxx do 15 xxx všechny skutečnosti, xxxxx mají vliv xx odejmutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX ČINNOSTI XXXXXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx x xxxxxxxxxx autorizovaných xxxx

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx odbornou xxxxxx xxxxxx veškerých odborných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx porušení xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Odpovědnost xxxxx obecných xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx vykonávat činnosti, xxx které xx xxxx udělena xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx 5) a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vytvoření a x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vzorů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 6) xxx nejsou xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx povinna xxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx x předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx správní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx Xxxxxx neslučitelné.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správný výkon xxx činnosti.

(6) X xxxxxxxxx řádného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx specializace, x xxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx udělena, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxx spolupráci osoby x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx oboru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna platit xxxxx a včas xxxxxxx příspěvky.

§13

(1) Autorizovaná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx udělené xxxxxxxxxx xxxxxxxx označení "autorizovaný xxxxxxxxx", "autorizovaný xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxxxx x označením xxxxx, popř. xxxxxxxxxxxx, xxx který jí xxxx autorizace udělena. Xxxxx, které byla xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x), xxxx xxxxxxxx označení "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx stavitel".

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx akademického titulu, xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx jinými xxxxxxx, x xx ani xx spojení x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx razítka xx xxxxxxx znakem Xxxxx xxxxxxxxx 7), xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxx, xxx nímž xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx autorizace,

b) xxxxxxx elektronickým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxxxxx jméno autorizované xxxxx, xxxxx, xxx xxxx xx zapsána x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Komorou, xxxx, xxxxxxxxx specializaci, xxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronickým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizovanou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx výstavbě jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x odjímání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxx jim xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx poměru,

d) společníci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x).

§15

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx inženýr

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx odpovědnost x xx xxxxxx,

x) nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, při xxxxx xx ohrozil nezávislost xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vedeném Xxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svobodní xxxxxxxx povolání xxxxxxxx 31), xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Společníky xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§15x

Xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povolání

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx společníci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Autorizované xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxx jménem společnosti x xx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povolání

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být v xxxxxx společnosti většinově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxx společnost jediného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx jím xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx společníky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx autorizovaných osob xx výkon xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

§16

(1) Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxx xx autorizovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, vykonává-li xxxxxxxxxxxx osoba tuto xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx poměru.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx povinna předložit xxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob

§17

Autorizovaný xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx oboru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§4) xxx kterou xx xxxx xxxxxxx autorizace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx:

x)&xxxx;xxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxxxxxxx územní xxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx inženýrských, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx území x xxxxxxxxxxxx architektonicko-stavební xxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně příslušné xxxxxx studie x xxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxx xx xx vypracování xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx inženýrských xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisem, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxxxxxx xxxx urbanistické průzkumy,

h) vydávat xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx dílčí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, 9) x xx i xxx účely řízení xxxx státními xxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxxx xxxxx projektanta nebo xxxxxxxxx dozor xxxxxxxxxx xxx realizací xxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednoduché xxxxxx xxxx její xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxxxxx inženýr xx x xxxxxxx xxxxx (§5), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pro xxxxxx xx byla udělena xxxxxxxxxx, oprávněn xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx odborné xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx dokumentaci pro xxxxxxxx stavby x xxxxxxxx pozemních xxxxxx, xxxxx xxxx zvláštním xxxxxxxxx, xxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxxx plánem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx výjimka se xxxxxxxx xxxxxxxxx závazkových xxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení pozemních xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vypracovávat xxxxxx studie x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x dynamické xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, geotechnické xxxx inženýrské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vydávat xxxxxxx xxxxxxxxxx, zpracovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx vlivu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, 9) a xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxx xxxxx x pozici xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zvláštní předpisy xxxxxxxxx jinak,

k) provádět xxxxx projektanta xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popř. xxxxxxxxxxxx xx podkladě xxxxxxxx v řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpis nestanoví xxxxx.

(2) Autorizovaný xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx x krajinného xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx, městské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vypracovávat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředí xxxxxx, xxxxxxx x dynamika xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnost xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx autorizované xxxxx xxx §12 xxxx. 6 nejsou xxxxxxx.

§19

Autorizovaný xxxxxxx je x rozsahu oboru (§5), popřípadě xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci, jestliže xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx; v ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušné xxxxx projektové xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inženýrem,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx x pozici xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dozor xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx realizací xxxxxx,

x) řídit xxxxxxxxx xxxxxxx stavební a xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx v řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§20

(1) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx provinění") Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxx disciplinárních xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx do xxxx 300 000 Xx,

x) xxxxxxxxxxx autorizace xx xxxx nejvýše xxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x disciplinárním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx v Komoře.

(2) Xxxxx pokut připadá Xxxxxx, xxxxx pokuty xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§21

(1) O xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx stavovský soud x disciplinárním řízení, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx se Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxx xxx xxx dne, xxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx x musí xxx xxxxxxxx vymezen. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xx zahájení xxxxxx měněny.

(3) Nestanoví-li xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxxxx řízení ustanovení xxxxxxxxx řádu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx způsobu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí být xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x uložení disciplinárního xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx výrok, xxxxxxxxxx a poučení x xxxxxxxx prostředku. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx provinivší xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxx.

§22

(1) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx xxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx disciplinární xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx písemné odvolání, x to xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stavovského soudu. Xxxxx x xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxx platností xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přezkoumává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx osoby věcně x xxxxxx příslušný xxxxxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; návrh xx xxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§22x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pohybem xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx opatřeních nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx přijaty vůči xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x závažné xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx území xxxx usazením xxxxxxx xxxxx v tomto xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx-xx o tom Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečností, xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx x Xxxxx republice. Xxxxxx xxxxxxxx x povaze x rozsahu xxxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(3) Komora xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxx předávání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 včetně xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxx podrobnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pozastaví-li xxxx xxxxxx-xx Komora autorizaci [§20 odst. 1 xxxx. x) a x)] xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §23 xxxx. 7 xxxx. c).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jiný členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 224/2003 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

XXXX XXXX

XXXXXX

§23

(1) Xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxx autorizovaných inženýrů x techniků činných xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavovské organizace xx xxxxxx x Xxxxx a s xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx komora xxxxxxxxxx sdružuje xxxx xxxxx členy všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Česká xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x techniků činných xx xxxxxxxx sdružuje xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx autorizované xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx autorizaci xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v zahraničí, xxxxx Xxxxxx toto xxxxxxxxx uzná.

(4) Xxxx xxxxxxxxx členy xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zájmu další xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Do xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) pečovat x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spolupůsobit xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) udělovat, odnímat x pozastavovat autorizaci,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx uveřejnit i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §30l xxxx. 1 xxxx §30n odst. 2 x tyto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx úroveň xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných osob,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) vydávat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odborných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxx správy x xxxxxx samosprávy,

m) posuzovat xxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) spolupracovat x xxxxxxxxx zahraničními xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx stavovské xxxxx autorizovaných osob,

r) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soutěží x xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky x bránit konání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx sdružovaných Komorou.

(7) Xx působnosti Komory xxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx autorizovaným xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx volného xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 11)

x) xxxxxxx o vykonání xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) osvědčení, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx profesní xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bodu 1, 2 xxxx 3 přílohy x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx regulovanou xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx má xxxx xxxxxx:

x) valnou hromadu Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) představenstvo,

c) xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx soud,

f) xxxxxxxxxxx xxxx.

§25

(1) Valná xxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánem Xxxxx xxxxxx architektů. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx tento nejvyšší xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxxxx-xx x to xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx povinno xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx. Právo účasti xx xxxxx hromadě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx, právo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hostující xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx hromada xx může xxxxxx xxxxxxx, xx-xx přítomna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx; není-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řádných xxxxx přítomna, může xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx usnášet, xxxxx xxxx xxxxxxx řádní xxxxxxx xxxxxxx průkazně xxxxxxxx, x xx xxxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx hromady.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je nejvyšším xxxxxxx Xxxxx komory xxxxxxxxxxxxxx inženýrů a xxxxxxxx činných ve xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx za rok. Xxxxxx-xx o xx xxxxxxx rada nebo xxxxx xxxxxxx řádných xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx svolat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx měsíců. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných ve xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

x) schvaluje řády Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx standardy xxxxxx x dokumentace,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členů Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a schvaluje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx představenstva,

g) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx se x x xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx x rozhodování,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx všichni xxxxx členové Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x řádných členů Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx představenstva, dozorčí xxxx x stavovského xxxxx xx xxxx xxx xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tajným hlasováním xxxxxxxx. Podrobné xxxxxxxx xxx xxxx volby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx delegátů Xxxxx xxxxxx autorizovaných inženýrů x techniků činných xx výstavbě xxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x stavovského xxxxx xx xxxx xxx let x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx Xxxxx komory xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. X xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hromadu, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) spravuje xxxxxxx Komory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rady,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, informuje členy x xxxxxxxx Komory x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x ediční xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxx nerozhodují xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx a xxxxxxxx ze svého xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx zastupuje Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx zmocnit předsedu, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jinak do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxx rada xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) kontroluje xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, popř. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydanými Xxxxxxx,

x) má xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, vyžadovat xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Dozorčí xxxx xxxx x xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx předsedu a xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxx a řídí xxxx xxxxxxx. Jménem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předsedu xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxx určený xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx rada xxxx xxxxxxxxxx x ustavení xxxxxxxxx komisí x xxxxxxx xx xx xxxx své pravomoci. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada.

§28

(1) Stavovský xxxx xxxx x odvolává xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx, a to x xxxxx rozsahu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tříčlenných xxxxxxxxxxxxxxx senátů a xxxxxxx xx xx xxxxx rozhodovací pravomoc. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx, popřípadě pověřené xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž obsah xxxxx považovat xx xxxxxxxx xxx rozhodnutí.

§29

(1) Xxxxxxxxxxx rada xx orgán Xxxxxx xxxxxxxxx rozhodovat na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx

x) jmenuje xxxxxxxx xxxxxx,

x) navrhuje xxxxxxxxxxx xxx a stanoví xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) navrhuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx autorizace.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx rady xxxxxxx na dobu xxx xxx ministr xxx místní xxxxxx x tomto xxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx architektů

1. xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx,

2. xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního prostředí,

3. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x oborů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. jeden xxxxxxxx navržený Českou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných xx výstavbě,

b) u xxxxxxxxxxx rady Xxxxx xxxxxx autorizovaných inženýrů x techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx

1. jeden xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

2. xx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx,

3. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx každý x xxxxx jí udělované xxxxxxxxxx,

4. jeden xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx autorizační xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Komory, xxxx ministr pro xxxxxx rozvoj na xxxxx člena Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x vyzve xx, xxx xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Členové autorizační xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. K xxxx xxxxx je Xxxxxx xxxxxxx členům xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sdělovat xxxxxxx 15 xxx xxxxxx xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx.

§30

(1) Podrobnosti x xxxxxxxxxx Komory, o xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxx organizační xxx Komory. Podrobnosti x volbách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx autorizace xxxxxxx xxxxxxxxxxx řád. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx profesní a xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx zejména

a) x xxxxxxxxx poplatků,

b) x xxxxxxxx xx xxxxxxx autorizace,

c) x xxxxxxxx za úkony xxx členy Xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxx Xxxxxx,

x) x pokut,

f) x xxxxxxxxx x xxxx.

(3) Veškeré xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx; Komora xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(4) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komory, xxxxxxxxx xxx xxxx regionální xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX ČINNOSTÍ XXXXXX ČLENSKÝCH XXXXX

§30x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx výstavbě (xxxx xxx "xxxxxxx činnost") xxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené v §7 odst. 1 xxxx. b), které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vybrané činnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx jako usazení xxxxxxxxxx, xxxxxxx inženýři x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") nebo jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx činní xx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx osoby").

(3) Usazenou xxxxxx se rozumí xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonává soustavnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx podnik xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx území Xxxxx xxxxxxxxx vykonává vybranou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§30b

Posuzování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X umožnění přístupu x xxxxxxx činnosti xx x České xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 11) a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznávají xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx praxe. Uznávacím xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx podle §30d xxxx. 1 x 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikačních předpokladů x provádí další xxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxx místní xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxx odborné kvalifikace 17) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) seznam xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávaných xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx 1.1 přílohy, xxxxx x institucí x xxxxxx, které xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx rok, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxx xxxx 2 přílohy, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, které xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx akademický xxx, xxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Dokladem x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx vydávané pojišťovacím xxxxxxxxx x členském xxxxx, xx kterém xx uvedeno, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právních předpisů x Xxxxx republice, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§30c

Práva x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx zákonem, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Na hostující xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x Komory, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 4, §13 xxxx. 4 xx 6, §1619, §20 xxxx. 1 písm. a) x x), §20 xxxx. 2, §21 x 22 tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §10 x 11 x §20 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x etického xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §13 odst. 2 x 3 a §1415c xxxxxx zákona se xx hostující xxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxx xxxx xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepoužijí, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxx nelze po xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x dočasný xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, rozumně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx označení podle §13 xxxx. 1.

(3) Xxxxx xxx x xxxxxxxx českého xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx činnosti v Xxxxx republice, xxxxxxxxx xx podle §21 xxxxxx o uznávání xxxxxxx kvalifikace obdobně.

§30d

Uznávací xxxxx

(1) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Při xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedenou x §4 odst. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dohody o xxxxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, postupuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace 26). Xxxxx-xx xx x činnosti uvedené x §4 xxxx. 2 xxxx. b) x x), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx komora xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 3. Xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, postupuje podle xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 2000 Xx xx příjmem xxxxx.

§30e

Působnost xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k vybrané xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, profesním x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné Xxxxxx a zprostředkovává xxxxxxxxxx x českém xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§30i).

§30f

Akademické xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě jeho xxxxxxx, udělený xxxxxxxx xxxxxx původu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x jazyce xxxxxx xxxxx.

(2) Může-li xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státu zaměněn x České republice x titulem, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30g

Právo xx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ve stanovené xxxxx (§30e odst. 1), xx oprávněn xxxxx žalobu k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 16)

(2) Xxxxx rozhodnutí Komory x xxxxxxxxx xxxxxx xx seznamu registrovaných xxxx (§30l odst. 2) x proti xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§30r xxxx. 2) xxx podat xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 16)

Usazená xxxxx

§30x

(1) Na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx byla xx xxxxxxx žádosti zapsána xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (§30l xxxx. 1) x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komory.

(2) Xxxx xxxxx zní: "Xxxxxxx xx svou xxxx a xxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx usilovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hodnoty x budu se xxxx řídit profesní xxxxxx."

(3) Xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx příslušníky jiných xxxxxxxxx xxxxx, zajistí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§30x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 224/2003 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§30i

Žádost x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx o registraci x žádosti xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) adresu xxx doručování na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxx listinami xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx činnosti,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §30d odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx.

(3) Doklad podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx být xxxxxx 3 xxxxxx.

§30x

Xxxxxxx xxxxx (§30a xxxx. 3) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem x xxxxxxx razítka se xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx 14), xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob vedeném Xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§30k

Bezúhonnost

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu původu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterého žadatel xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xx bezúhonnost x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx není-li x xxxxxxxxx, rovnocenný doklad, xxxxxx příslušným orgánem xxxxxxxxx státu původu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo, xxx xx to vhodné, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx profesním sdružením xxxxxx členského xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osvědčením x hodnověrnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx uznávací xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x závažné xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky před xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx území, xxxx xx-xx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) obsahuje xxxxxxxxx informace x xxxx skutečnost xxxx xxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace 27).

(3) Xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.

§30l

Činnost xxxxxxxxxx orgánu

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxx xxxx [§23 xxxx. 6 písm. e)].

(2) Xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x zápis xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x x §5 xxxx. 3 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace obdobně

§30x

Xxxxxxxx v Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§30x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 224/2003 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

Xxxxxxxxx xxxxx

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx 28) (dále xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx 29).

§30x

§30x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§30p

Hostující xxxxx opatřuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a číslem, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx.

§30x

Xxxxxxx-xx hostující xxxxx xxxxxxxxx podle zákona x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx ji xxxxxxxx orgán bezodkladně xx seznamu registrovaných xxxx [§23 xxxx. 6 xxxx. x)] x o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§31

Žadatel x xxxxxxxxxx, kterému nebyla xxxxxxxxxx Xxxxxxx udělena, xx xxxxx domáhat xx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§32

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxx vykonávat vybrané xxxxxxxx ve výstavbě xx území Xxxxx xxxxxxxxx mají i xxxxxxx osoby, xxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x výkonu těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx republiky.

(3) Xxxxxx xxxx xxx uznat xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx autorizované xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33

(1) Xxxxxxxxxx x xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx řádných xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výbory xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx návrh Xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Asociací interiérových xxxxxx, Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ustavující xxxxx Xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x svolá xxxxxxxxxx xxxxxx hromadu x shromáždění delegátů,

b) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prozatímní xxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx delegátů xxx, aby xxxx xxxxx konat jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxx měsíců xxx xxx, xxx xxxx x příslušné Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx roku ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxxxx autorizační řády Xxxxx.

§34

Xxxxx, kterým bylo xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx činností xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§35

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 360/1992 Xx.

Xxxxxx x náležitosti xxx xxxxxxxx odborné kvalifikace xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/36/ES xx xxx 7. září 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace

1.1 Xxxx xxxxxxxxxx dokladům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávaným x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zde xxxxxxxx pro xxxxxxx x příslušné profesi, xx uznávají xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x praktického xxxxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxx 1.2 x 1.3.

1.2 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.3 Xxxx studium, xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxx týká xxxxxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxx x architektuře x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) schopnosti xxxxxxxx architektonické projekty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx znalosti xxxxxxxx x teorie xxxxxxxxxxxx x souvisejících umění, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx výtvarného xxxxx jako xxxxxxx x vlivů na xxxxxxx architektonického díla,

d) xxxxxxxxxxxx znalosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x procesem xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx porozumět xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x mezi xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, potřebě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla x xxxxxxxx xxxx xxxx x lidskými xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx povolání architekta x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společenské xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pochopit xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxx x stavebně technické xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzikálních problémů x xxxxxxxxxxx x xxxxxx staveb, xxx xxxxxxxxxxx vnitřní podmínky xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx znalosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.4 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zakončené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 1.3 musí xxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxx let xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx škole xxxx xx srovnatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx řádného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx srovnatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osvědčení x absolvování xxxxxxxxx xxxxxxx x délce xxxx xxx. Odborný xxxxxx se xxxx xxxxx xx po xxxxxxxxx prvních tří xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxx xxxx 1.3. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx státě x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxx členském xxxxx.

Xxxxx xxx vysokoškolského xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx XXXX.

1.5 Jako xxxxxxxxxxx dokladům x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, uznávací xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx rozvolněného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx stanoveným x xxxx 1.3, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx pracuje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ateliéru. Xxxx zkouška musí xxx xx úrovni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1.4".

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

2.1 Xxxxxxxx xxxxx uzná xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) xxxx b), xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x Seznamu xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx členských xxxxxxx x uznávaných xx xxxxxxx nabytých práv, xxxxx Ministerstvo pro xxxxxx rozvoj vyhlašuje xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, [§30b xxxx. 2 xxxx. x)] x byl vydán xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x akademickém xxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vydávaná xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx dokládající rovnocennost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počínaje 8. květnem 1945 xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx republiky s xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx podle §30b xxxx. 2 xxxx. b).
Uznávací xxxxx xxxx rovněž xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxx uvedené v Xxxxxxx dokladů podle §30b odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx odborná příprava xxxxxxxx xxxx 18. xxxxxx 2016.

2.2 Xxxxxxxx xxxxx uzná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x), která x xxxxxxxxxxxx datu xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobnou xxxxxxxx uvedené x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx jejíž xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx základě které xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x členském xxxxx vydáno, byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Referenčním xxxxx xx xxxxxx datum:

1. 1. červenec 2013 xxx Xxxxxxxxxx,

2. 1. xxxxx 2007 xxx Xxxxxxxx x Bulharsko,

3. 1. xxxxxx 2004 xxx Estonsko, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Polsko, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx,

4. 1. xxxxx 1995 xxx Xxxxxxxx, Finsko x Xxxxxxx,

5. 5. xxxxx 1987 xxx ostatní xxxxxxx státy, mimo Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx kvalifikaci vydal, xx xxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxx oprávněna vykonávat xxxxxxx obdobnou xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x §5 xxxx. 3 xxxx. a) xxx xxxxxxxxxxxxx profesním xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx skutečně vykonávala xx xxxx nejméně xxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osvědčení.

2.3 Xxxxxx xxxxxxx v xxxx 2.1 nebo 2.2, x když xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x bodech 1.2 a 1.3, xx uznává xxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávanému x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §5 xxxx. 3 písm. x).

2.4. Uznávací xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přípravě xx "Xxxxxxxxxxxxxxx" ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo, pokud xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která existovala x 5. xxxxx 1985 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 17. xxxxx 2014,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1.3,

x) xxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx architektura x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx praxí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx profesní organizací, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx umožňují xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx vydávat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úspěchy x oboru xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx uzná xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako rovnocenné xxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx vyžadují xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 360/1992 Sb.

Příloha x. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx tvorba přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v oboru xxxxxxxx x krajinářské xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 360/1992 Sb., ve xxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxx staveb xxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 8/1983 Sb., x zvláštní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnostem xx výstavbě, xx xxxxx vyhlášky x. 73/1987 Xx., nebo xxxxxxxx č. 186/1990 Sb., o xxxxxxxxx x projektové xxxxxxxx, xxxxxx uplynutím 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 224/2003 Xx. x účinností od 1.1.2004

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, jejichž xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx nahrazena do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx jmenovaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx funkčního xxxxxx; xx xxxxxxxxxx použití §29 xxxx. 4 x 5 zákona x. 360/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 153/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 360/1992 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

Čl. XIX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx architektura. Xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xx 7 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení x autorizaci a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx autorizační xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx obory xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x autorizaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 7 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Osoby, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx architektura x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx předložit Xxxxx xxxxxx architektů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx za nová xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2024

Informace

Právní xxxxxxx č. 360/92 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 7.7.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

164/93 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 360/92 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektů a x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx 1.7.93

275/94 Xx., kterým xx xxxx xxxxx XXX x. 360/92 Sb., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 164/93 Xx.

x účinností xx 1.1.95

276/94 Sb., kterým xx mění xxxxx XXX x. 360/92 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 164/93 Xx., xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 8.12.94 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 21.12.94

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

168/95 Sb., nález XX XX (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx od 15.8.95

224/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 360/92 Xx., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a techniků xxxxxxx ve výstavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2004 x výjimkou §1 xxxx. x), §2 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx, §7 odst. 1 xxxx. x), §22x, §23 xxxx. 6 písm. e), §23 odst. 7,xxxxx xxxxx x xxxxxxx x. 1 x 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

150/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 360/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 51/2004

189/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

357/2008 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 360/92 Xx. publikované x xxxxxx x. 117/2008

153/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 360/92 Xx., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx a techniků xxxxxxx xx výstavbě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.6.2011

350/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

126/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

459/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 360/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx povolání autorizovaných xxxxxxxx x techniků xxxxxxx ve výstavbě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

277/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx od 1.1.2024

47/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho zavedením, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

284/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 222/2016 Sb., o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 31.12.2022

152/2023 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 195/2022 Sb., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxx x. 262/1992 Sb.
2) Zákon č. 50/1976 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 103/1990 Xx. x xxxxxx x. 262/1992 Sb.
Xxxxxxxx XXXXX x. 8/1983 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 73/1987 Xx.
Vyhláška XXXXXX x. 186/1990 Sb., x oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon).
4) Xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx.
5) Xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 247/1990 Sb.).
6) Xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx návrzích.
7) Xxxxx XXX č. 68/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx znaku x státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
8) §3 xxxx. 1 písm. x) x x) xxx 8. zákona x. 455/1991 Sb.
§2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Sb.
9) Xxxxx XXX č. 17/1992 Sb., o xxxxxxxx prostředí.
Xxxxx XXX č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí.
10) Xxxxx č. 513/1991 Sb.
11) Směrnice Xxxx 85/384/EHS xx xxx 10. xxxxxx 1985 x vzájemném xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx usazování x xxxxxxx pohybu xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 99/42/XX xx dne 7. xxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxx postup xxx xxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx obecný xxxxxx uznávání xxxxxxx x xxxxxxxx.
12) §44 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
13) §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odborných xxxx (školský xxxxx), xx znění zákona x. 171/1990 Xx.
14) Zákon č. 352/2001 Sb., x užívání xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
15) §6 xxxxxx x. 97/1974 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skartačního xxxxxx.
17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/36/XX xx xxx 7. xxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací.
18) Článek 23 a 24 xxxx. 1 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/XX ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx pohybovat x pobývat xx xxxxx členských xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 1612/68 x o zrušení xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.
19) Článek 11 xxxx. 1 xxxx. a) x x) x xxxxxx 21 odst. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
20) Xxxxxx 12 písm. a) xxxxxxxx Rady 2005/71/XX xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
21) Xxxxxx 14 odst. 1 xxxx. x) směrnice Xxxx 2003/86/XX xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
22) Článek 26 xxxx. 1 x 3 x xxxxxx 27 odst. 3 směrnice Rady 2004/83/XX xx xxx 29. xxxxx 2004 x minimálních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušníci třetích xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
23) Xxxxxx 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Rady 2004/114/XX xx dne 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žáků, xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxx dobrovolné xxxxxx.
24) Xxxxxx 11 odst. 1 xxxxxxxx Xxxx 2004/81/XX xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x lidmi nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.
25) Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx pozdějších předpisů.
27) §32 xxxx. 4 zákona x. 18/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) §36a xxxxxx x. 18/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Xx.
29) §36b xxxxxx x. 18/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Xx.
30) §21 xxxx. 4 vyhlášky x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx.

31) §2716 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.