Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.1997.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.1968 do 31.08.1997.


Zákon o státním zkušebnictví

30/1968 Sb.

Zákon

Část I - Úvodní ustanovení §1 §2 §3

Část II - Působnost Úřadu pro normalizaci a měření §4 §5

Část III - Státní zkušebny §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13

Část IV - Hodnocení výrobků §14 §15 §16 §17 §18 §19

Část V - Schvalování výrobků §20 §21 §22 §23 §24

Část Va - Certifikace výrobků §24a §24b §24c §24d

Část VI - Společná ustanovení §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33

Část VII - Ustanovení přechodná a závěrečná §34 §35 §36 §37

INFORMACE

30

XXXXX

xx xxx 27. xxxxx 1968

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

Xxxx X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx výrobků,

b) xx schvalování xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§2

(1) Xxxxxx státního xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx státního xxxxxxxxxxxx poskytují xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx vydávat xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxx zkušebnictví xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx vědy x xxxxxxxx, xxxx xxxx x době, xxx xx xxxx xxxxxxxx.

Část XX

Xxxxxxxxx Xxxxx xxx normalizaci x xxxxxx

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxx obor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/1988 Sb.

Xxxx XXX

Xxxxxx zkušebny

§6

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby a xxxxxxx osoby oprávněné x xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxx státního xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxx Úřad xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobám x fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§7

(1) Oprávnění, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X oprávnění xxxx xxx stanoven xxxx rozsah a xxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx.

§8

(1) Státní xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jinak.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx které xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxxx státních xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xx technická xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx technické xxxxx.

§10

(1) Výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxxxx (ředitel) nebo xxx jmenovaný pracovník (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx Xxxxx xxx normalizaci x xxxxxx.

(3) Vedoucí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx předsedy Xxxxx xxx normalizaci x měření tento xxxx:

"Xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx s xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x měření a x xxxxxxx xx xxxxx xxxx společnosti, x to xxxxxxxxx xxxxx svého nejlepšího xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx při xxxxxx své funkce xxxxxx."

(4) Vedoucí xxxxxx xxxxxxxx nastupuje xxxx xxxxxx složením xxxxx.

§11

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx hodnotitelských xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx a xxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxxx x měření.

(2) Xxxxxxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx státní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx tento xxxx:

"Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy, x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxx xxx normalizaci x měření x x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx nestranně xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zkušeností x xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxx."

(4) Xxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přísluší xx xxxxxxx posudky xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx1).

§12

(1) V rozhodnutích x xxxxxxxxxxx je xxxxxx zkušebna xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx otisk xxxxxx xxxxxx zkušebny.

(2) Xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx, xxxxxx oprávněny užívat xxxxxxxx státní xxxxxxxx, x to xxx xxxx součást xxxxx xxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxx oprávnění, xxxxx xx závažných xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x měření x xxxxxx xxxxxxxxx, x to ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podána xxxxxxxxxx 6 měsíců xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

Část XX

Xxxxxxxxx výrobků

§14

Státní xxxxxxxx hodnotí výrobky xx xxxxx jejich xxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxx výrobku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxx technicko-ekonomických ukazatelů x podmínkami hodnocení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx poznatků xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx výrobků, xx xxxxxxx technicko-ekonomických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx užití x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povahy výrobků xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které podmiňují xxxxxxxxx výrobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobku;

b) xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odvozené xx xxxxxxx předních xxxxxxxxx výrobců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při používání xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx ukazatelích xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx skutečnosti zjištěné xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx výrobků.

§16

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxx xx stupně xxxxxxx. Xxxxxx zkušebna odmítne xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx funkce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxx jakosti X, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ale x době vydání xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx současných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx zvláštností;

b) xx xxxxxxx stupně xxxxxxx, xxxxxxx-xx podmínky hodnocení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx svoje xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zkušebnou.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx X je xxxxxxx prokázat a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx výrobci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Q x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jakosti xxx xx předpokladu, že xxxx ve výrobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Státní xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotitelské komisi xxxxxx x výsledcích xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zařazení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Státní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výrobku xx odpovídajícího xxxxxx xxxxxxx. Nesouhlasí-li xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komise na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jakosti, předloží xxx x rozhodnutí Xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx nebo xxxxx xxx státní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§18

Xxx xxxxxxxx výrobku xx stupně xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zkušebna xxxx, po xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx x přihlédnutím x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stupně jakosti X xxxxx xxx xxx roky a x výrobků xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx delší xxx xxx xxx.

§19

(1) Xxx kontrole xxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xx oběhu zjišťuje xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 x x výrobků xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx X xxx předpokladům xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x); x xxxxxxx zařazených xx xxxxxx xxxxxxx X nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zkušebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 odst. 4.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx X nedodržení xxxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 2 xxxx. x), přeřadí xx xx nižšího xxxxxx xxxxxxx, popřípadě jim xxxxxx zařazení xx xxxxxx jakosti.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx zkušebna xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx jakosti xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxx značku xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výrobku xx nižšího xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx V

Schvalování xxxxxxx

§20

(1) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x měření xxxxxxx xx projednání se xxxxxxxxxxxx xxxxxx výrobky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx stanoví Xxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx jsou určeny x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxx x xxxxx nebezpečí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx pro xxxx xxxxxx nebo pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx. nadměrnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx, xxxxxxxxxx požáru, xxxxxxx provozu telekomunikací xxxx.,

x) xx xxxxxxx xx závislá xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvážených xx xxxxxxxxx xx ztíženými xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§21

§21 xxxxxxxx zákonem č. 479/1992 Sb.

§22

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxx zkoumá xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx, xxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx (bezpečnostním, xxxxxxxxxxx x jiným), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx které xxxx schvalování xxxxxxxxx, xxxxx x to, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx schválení.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx zjištění xxxx státní zkušebna xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx typ xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. X rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx výrobek xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx výrobku, xxxxx xxx schválen xxxx xxx pro xxxxxx xxxxxxx, může xx xxxx skutečnost xxxxxxxxx xxx xxxxxx přihlášky xx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx i pro xxxxxx dovozce.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx omezena xxxxxx xxxx, prostředí xxxx xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx xx schvalování xx považují xxx xx xxxxxxxxx, jestliže xxx jejich dovoz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jsou-li xxxxxxxx značkami nebo xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadem xxx normalizaci x xxxxxx. Federální úřad xxx normalizaci x xxxxxx může xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx shodu xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx uznané pro xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmějí xxx uváděny do xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx oběhu xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doplněné xxxxxxxx prohlášením, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx se schváleným xxxxx xxxxxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxx x xxx tohoto xxxxxxx.

(7) Xx-xx výrobek xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klimatickými xxxx xxxxxx podmínkami [§20 xxxx. 2 xxxx. x)], nesmí xxx xxx xxxxxxxxx dodáván xxxx vyvážen do xxxxxxxx prostředí, xxx x xxx používán.

§23

Xxxxxx zkušebna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schváleného xxxxxx. Xxxxxx-xx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx tolerance xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx schválení, xxxxxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Úřad xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx stanovit, že x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxx hodné xxxxxxxxxx zřetele xxx xxxxxxxxxx míru nebezpečí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. střelné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxx xxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx výrobku, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zkušebně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x měření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx Xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§24x

(1) Xxxx xxx normalizaci x xxxxxx xxxxxxx xx projednání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxx normalizaci a xxxxxx výrobky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx). Současně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zkušebnictví xxxxxxxxx x certifikaci x xxxx, podle xxxxxxx technických norem, xxxxxxxxxxx dokumentů, xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx (nepovinná certifikace) xxxx xxx provedena xxx na návrh xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prokáže xxxxxx xxxxx na provedení xxxxxxxxxxx.

§24x

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výrobku s xxxxxxxx technickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx dokumenty, popřípadě xxxxxxxx předpisy;

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přihlášky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx právnickou xxxxxx x fyzickou xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vlastnostmi xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx dokumenty, popřípadě xxxxxxxx předpisy x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx potvrzuje xxxxxxxx vlastností certifikovaného xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx typu výrobku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx omezena.

§24x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxxx shodné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x právními xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx jakosti xxxxxxx xx výrobě. Xxxxxx-xx se, xx xxxxxxx xxxxxx vlastnosti xxxxxx x technickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx s právními xxxxxxxx xxxx že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxxxx certifikát xxxx xxxxxxxxx x něj xxxxxxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Úřad xxx normalizaci x xxxxxx x případech, xxx si xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Část VI

Společná xxxxxxxxxx

§25

(1) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zkušebnictví xx postupuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Opravné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx přihlásil xxxx xxx přihlásit xxxxxxx x hodnocení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx certifikaci xx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výrobce, x xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx výrobky, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx po doručení xxxxxxxxx provedené řádným xxxxxxxx xxxxxx přihlašovateli xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku x do xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx státní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx bezplatně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx množství x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výrobku xxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx, xx x obchodní xxxx, x to xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx zkušebna xxxxxxxxxxxxxx xx stavu, v xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xx-xx to xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x přihlašovatelem, xx xx vzorek xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§27

(1) Xxxxxx státního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx zadat xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Se xxxxxxxxx těchto xxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zadat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sám, jiné xxxxxxxxx osoby a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské činnosti xxx x xxxx xxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou povinny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, schvalovaných xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jim xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízením x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby a xxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x používání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx používané xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(2) Pracovníci xxxxxxxx zkušebnictví x xxxxxxx hodnotitelských komisí xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx se při xxxxxx xxxxxxxx zkušebnictví xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku, xxxx xxxxxxx výroby xxxx xxxxxxxxx xxxxx x fyzické osobě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neprodleně, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

§29

(1) Budou-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jakosti, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jim nenáleží, xxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxxx x měření xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokutu xx xxxx 10 % x xxxxxxxxxxxxx xxxx výrobků xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxx xxx normalizaci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obchodní xxxx, x xx xx xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx výrobků xxxxxxxx dříve xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, jenž xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§16 x 22), xxxxxx xx xxxx 10 % x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobků.

(3) Zjistí-li xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků (§23), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závadu, xxx xxx mu musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokutu xx výši 10 % z xxxxxxxxxxxxx xxxx výrobků, x xxxxx xx prokáže, xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx závadou xx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx podléhající xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx schválen xxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx xxx normalizaci x xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. 4 x 5) i xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x obchodní sítě, xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, x to xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pokutu xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xx 90 xxx xx obdržení xxxxxxxxxx x stažení výrobku.

(6) Xxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dodaným xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx dnem, xxx xxxx o xxxxxxx pokuty xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zkušebnictví xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxx xxx normalizaci x xxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 % x xxxxxxxxxxxxx ceny xxxxxxx dodaných xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údajům xxxxxxxx.

§30

Při xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x x odvolacím řízení, xxxxxxxx státním xxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx osoby oprávněné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxxx.

§32

§32 xxxxxxxx.

§33

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xxxx podmínek xxxx xxxxxxx.

Xxxx VII

Ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§34

(1) Xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx (schvalování) a xxxxxxxxx vydaná podle xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. července 1968, xxxxx je Xxxx xxx normalizaci x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx oprávněním xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x schválení výrobků xxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxxxxxxxx již vyrábí xxxx dodává xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx Úřad pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xxxx xxx výrobek xxx xxxxx schválen, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x příslušné xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx nejpozději xx 90 xxx xx xxxxxxxx, xx výrobek xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx pokračovat x xxxxxxxxx.

§35

(1) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx a měření xxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx podrobnosti x xxxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxxxxxx, x podmínkách xxxxxxxxx x x certifikaci xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, schválených x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 539/1992 Sb.

§36

Zrušují xx:

x) xxxxx x. 185/1910 ř. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/1955 Sb., x xxxxxx službě pro xxxx x xxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx drahé kovy x o xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx civilní xxxxxxx;

x) xxxxxxx opatření č. 102/1965 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) vyhláška xxxxxxxx průmyslu x. 1505/1946 X. x., x xxxxxxx xxxxxxxx x zkoušení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plynů x xxxxxxxxx přístrojů x jejich součástí xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx plynu (x. 1462/1946 X. x.);

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 637/1947 X. x., o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přístrojů (x. 554/1947 X. x.);

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx strojů č. 44/1957 X. l. (X. x.), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx strojů x. 87/1958 X. x. (X. x.), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 44/1957 X. x. (Ú. v.), x xxxxxxxxx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 52/1962 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx potřebu;

i) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x koordinaci xxxx x xxxxxxxx č. 83/1963 Sb., o povinném xxxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx;

x) vyhláška Xxxxxx komise pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 162/1964 Sb., x povinném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xx ztíženými klimatickými xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x koordinaci xxxx x techniky č. 20&xxxx;774/4013/65x x 30. xxxx 1965 xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx2);

x) xxxxxxxxx pokyny, doplňky x xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx ke směrnicím xxx xxxxxxx zkoušení x hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xx. Zk/65a/66 x 12. xxxxx 19662).

§37

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1968.

Xxxxx č. 54/1987 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 30/1968 Xx., x státním zkušebnictví, xxxxx účinnosti xxxx 1. července 1987. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx jednotlivých xxxxxx jakosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx dotčena (xx. XX zákona x. 54/1987 Xx.).

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 30/1968 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.4.1968.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zkušebnictví x. 84/1987 Sb. x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

194/1988 Sb., x xxxxxxxxxx federálních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.1989

479/1992 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 30/1968 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 54/1987 Xx. x xxxxxx x. 194/1988 Xx.

x účinností od 26.10.1992

539/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kovů (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 31.12.1992

Xxxxxx předpis č. 30/1968 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 22/1997 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.1997.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákoník práce.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ČSR č. 118/1981 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konaných mimo xxxxxxxx xxxxx.

2) Ponechané xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 2 písm. x) bod 7 xxxxxxxx č. 75/1966 Sb.