Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.2008.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2007 do 30.12.2008.


Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění

88/1968 Sb.

Zákon

Část první - Délka mateřské dovolené §1

Část druhá - Peněžité dávky z důvodu těhotenství a mateřství §2

Okruh oprávněných §3

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství §4 §5

Peněžitá pomoc v mateřství

Podmínky nároku §6

Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství §7

Výše peněžité pomoci v mateřství a způsob jejího stanovení a poskytování §8 §9

Peněžitá pomoc v mateřství v některých zvláštních případech §10 §11 §12

Poskytování peněžité pomoci zaměstnanci §12a

Podpora při narození dítěte §13

Část třetí - §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30

Část čtvrtá - Úpravy pro některé další skupiny oprávněných §31 §32 §33

Část pátá - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §34 §35 §35a §36 §37 §38 §39 §40 §41

č. 98/1971 Sb. - §1

č. 109/1984 Sb. - Čl. V

č. 266/1993 Sb. - Čl. III

č. 266/1993 Sb. - Čl. IV

č. 308/1993 Sb. - Čl. IV

č. 61/1999 Sb. - Čl. IV

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXXIV

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

88

ZÁKON

ze dne 27. xxxxxx 1968

x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství x o přídavcích xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx zákoně:

ČÁST XXXXX
§1
§1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/1987 Xx.
XXXX XXXXX
§2
(1) X xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx pojištění poskytují xxxx xxxxx (dále xxx "dávky v xxxxxxxxx"):
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění.
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Dávky x mateřství xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 54/1956 Xx., x nemocenském pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Kde xx x xxxxx xxxxxx mluví o xxxxxxxxxxxxx, rozumí xx xxx i další xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.
§4
(1) Xxxxxxxxxxxxx, která konala xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx zakázána xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx převedena xx jinou xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx svého zavinění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxx započitatelného xxxxxx, xxxxx vznikl v xxxxxxxx kratšího xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o matkách xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx porodu.
§5
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x mateřství (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx práci, s xxxxxxxx xxx, po xxxxx trvaly xxxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxx. x) xx d). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nejdéle xx nástupu mateřské xxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
(2) Vyrovnávací xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx rozdíl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxx i xxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx základ se xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xx zjišťuje ke xxx převedení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx započitatelných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx připadající xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx příjem x xxxxxxxxxxx měsíci xx dělí počtem xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx měsíci, s xxxxxxxx xxx, xx xxxxx
x) trvala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x) člena xxxxxx,
x) měla xxxxxxxxx nepřítomnost x xxxxx, za xxxxxx xx xxxxxxxx náhrada xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxxx zaměstnankyně xx xxxxx xxxxx xxxxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxx, xx xx přihlíží x započitatelnému xxxxxx xx celý xxxxxx xxxxxxxxxx měsíc x xxxxx xxxxxx xx xxxx počtem xxxxxxxxxxxx xxx v tomto xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x).
(6) Započitatelný xxxxxx xx xxxxxxxx stejným xxxxxxxx, jako xx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x posledních xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 270 xxx nemocenského xxxxxxxxx (§3 xxxx. 1).
(2) Xx xxxx 270 xxx xx xxxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
a) xxxx účastna nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rolníků x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x dítěte, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) pobírala po xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx v mateřství,
x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x zaměstnání.
(3) Xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x několika xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx 270 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dobu xxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jen xxxxxx, x xx x xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx doby xxxxxx xx nemocenském pojištění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kryjí, xxx xxxxxxxxxxxx se doby xxxxxxxxx xxx xx xxxx 270 xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx; v takovém xxxxxxx xxx xxxx xxxx účasti na xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 do xxxx 270 xxx. Xx xxxx 270 xxx xx xxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxx uvedené v xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx 270 xxx, x tom xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 2).
(4) Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxx také xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx aspoň 270 xxx xxxxxxxxx (xxxx, xxxxxxxxxxx) podle předchozích xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx před očekávaným xxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx, xxxx jestliže xx do počátku xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§7
Doba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 28 xxxxx mateřské dovolené, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxx, nejdříve však xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx před tímto xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§5 odst. 6) z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx činnost, za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dovolené xxxx xxxxxxx méně xxx xxxx xxxxx, protože xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x §10. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx méně než xxxx týdnů z xxxxxx xxxxxx, poskytuje xx xx peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx xxx do xxxxxxxx 22 xxxxx xxx xxx xxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §10, xxx xx xxxxxxxx 31 xxxxx xxx xxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nemocenské xx xx počátku xxxxxxx týdne xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx jí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx šestého xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
§8
(1) Xxxxxxxx xxxxx x mateřství xx stanoví xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxx nástupu xx mateřskou xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx převedené xx xxxxx xxxxx x xxxxxx těhotenství xxxx mateřství se xxxxxxxx xx xxx xxxxxx převedení xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx to xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pomoc x mateřství z xxxxxx zaměstnání v xxxxxx do 4 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství, xxxxx xx vyšší xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 7 xxxx. x) xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx 69 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.
§9
Peněžitá xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§10
Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxx dětí, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx vyčerpání xxxx určené v §7, xxxxx xx xxxx xxxxx aspoň x dvě x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx dne, xxx xxxxxx 37 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxx.
§11
(1) Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx do xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných orgánů, xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle stavu xx dni xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Peněžitá xxxxx v xxxxxxxxx xx v případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx převzetí xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx x xxxx (xxxx) xxxxx, nejdéle xx xxxx
a) 22 xxxxx, převzala-li xxxxx xxxx,
x) 31 xxxxx, xxxxxxxx-xx dvě xxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxx, xx xxxx déle, xxx xxxx (nejmladší xxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.
§12
(1) Xxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ústavu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče a xxxxxxxxxxxxx zatím nastoupila xx xxxxx, přeruší xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení. Ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx do xxx xxxx x xxxxxxxx proto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx do xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx jednoho xxxx. Poskytování xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx závažné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx je neschopna xxxxx, x xxxxxx-xx xxxx být x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení ústavní xxxx, xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x narozené xxxx, x xxxx xxxx xxxx proto xxxxxxx do xxxxxxx xxxx ústavní péče xxxxxxxxxxx xxxx rodičů, xxxxx i zaměstnankyni, xxxxx xxxx xx x xxxxxxx péči x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx o dítě xxxxxxxx; tato xxxx xx xxxx započítává xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xx peněžitá xxxxx x mateřství xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx dítě narodilo xxxxx, poskytuje xx xxxxxxxxxxxxx peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx po xxxx 14 xxxxx.
(4) Xxxxxxxx dítě xxxxxxx x době, xxx xxxxxxxxxxxxx náleží xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx po dobu xxxx xxxxx ode xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxxxx peněžité xxxxxx x mateřství xxxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxx než 14 xxxxx a nemůže xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx.
§12a
Poskytování xxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pomoc xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx svobodnému, xxxxxxxxxx, rozvedenému xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx osamělému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx s xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7), xxxxxxxx xxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxx zemřela.
(2) Xxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xx neposkytuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx nesmí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pečovat xxx závažné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Podmínky xxx nárok na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx převzetí xxxxxx. Xxxxxxxx pomoc xx poskytuje ode xxx xxxxxxxx dítěte xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx stará, xxxxxxx xx dobu 22 xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx, x xx xxxx 31 xxxxx, xxxxxxx-xx 2 xxxx více xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x 2 x xxxxxx xxxx, xx xxxx déle, xxx xxxx xxxxxxx xxxx měsíců xxxx.
(4) Xxx přiznání, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx převzali xx své trvalé xxxx dítě, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx dítě, jehož xxxxx zemřela.
(2) Xxxxxxxx pomoc xx x případě xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx dobu 22 týdnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xx 7 let xxxx dítěte. Po xxxx, xx xxxxxx xxxxxx zaměstnankyni xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §11, se xxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx přiznání, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxx převzetí xxxxxx.
ČÁST XXXXX
§14
§14 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb.
§15
§15 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 118/1995 Xx.
§16
§16 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 118/1995 Sb.
§17
§17 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 118/1995 Xx.
§18
§18 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§19
§19 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb.
§20
x§20 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§21
§21 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 308/1993 Xx. x č. 118/1995 Xx.
§22
§22 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/1993 Xx. x x. 118/1995 Xx.
§23
§23 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/1993 Xx. x č. 118/1995 Xx.
§24
§24 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb.
§25
§25 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§26
§26 xxxxxxxx právním předpisem x. 118/1995 Xx.
§27
§27 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb.
§28
§28 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§29
§29 xxxxxxxx právním předpisem x. 118/1995 Xx.
§30
§30 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
XXXX XXXXXX
Xxxxxx xxx některé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
§31
§31 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb.
§32
§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb.
§33
(1) Xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxx x xxxxxxxxx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx x příslušnice xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zabezpečené xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx. 6)
(2) Xxxxxxxxxx §12a x 13 xxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx silách.
XXXX XXXX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§34
(1) Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx se tím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
(3) Za xxxxxxxx nemocenského se xxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx. 4 x §7 xxxx. 3 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 3 kalendářních dnů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§35
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
§35x
§35x xxxxxx právním předpisem x. 306/1991 Sb.
§36
§36 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 306/1991 Sb.
§37
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ode xxx 1. xxxxxxxx 1968 xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx 30. xxxxxx 1968 náležela xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x doba, xx kterou xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1968.
(2) Má-li xxxxxxxxxxxxx xxx 30. xxxxxx 1968 xxx vyčerpánu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, xxxxxx xx od 1. července 1968 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx jde-li x xxxxxx xxxxxxx x §10 odst. 2 a xxxxxxxx-xx xx 30. xxxxxx 1968 xxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§38
§38 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb.
§39
§39 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/1987 Xx.
§40
Xxxxxxx se
1. xxxxxxxxxx §28 x §30 xx 39 xxxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 16/1959 Xx.;
2. xxxxx č. 58/1964 Sb., x xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxx.
§41
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1968.
Svoboda x. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Xxx. Xxxxxx x. x.
§1
Podpora xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3) x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 4) xx xxxxxxx z xxxxxx 1000 Kčs xx 2000 Xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx.
§1 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/1971 Xx. s účinností xx 1.10.1971
Xx. X
Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a vyrovnávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, xx upraví xxxxx xxxxxxxxxxx článků xxx xxxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 109/1984 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1985
Xx. XXX
(1) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx náležejí xx xxx 31. říjnu 1993, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx výši, xxxxx je to xxx xxxxxxxxxxx výhodnější. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx postupuje i x xxxxxxxxx, dojde-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, vyplácené xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxx 1993 xx xxxx podle §28 xxxx. 1 xxxxxx č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx děti z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx §71 odst. 8 zákona x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxxxxxx xx tomto xxx x dosavadní xxxx, nedojde-li xx xxxxx příjemce x xx-xx xx výhodnější.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, 1) poskytovaný ke xxx 31. říjnu 1993 xxx souběhu xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxxxx po xxxxx xxx x xxxxxx výši, aby xxxx xxxxxxxx xx xxxx, výchovného x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx přede xxxx 31. xxxxx 1993; xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení předchozí xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o doplatek x xxxxxxxxxx. 2)
(4) Jde-li x xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994 xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, xx xxxxx xxxxxxxx přídavky xx děti xxxx xxxxxxxx x důchodu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 tohoto xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ke xxx 31. xxxxx 1993 xx xxxx xxxxx §50 xxxx. 3 zákona x. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx po xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxx.
Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 266/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.1993
Čl. IV
(1) Xxxxxxxx xx xxxx xx výši xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1993. Xx xxxx, xx xxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx 1993 xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1993 ještě xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx náležely x xxxxxx xxxxx 1993 podle xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona, včetně xxxxxxxxxx doplatku x xxxxxxxxx xx xxxx. 1) Pokud se xxxxxxxx xx děti xxxxxxxxx různým příjemcům, xxxxxx xx xxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx věty.
(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xx výši podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx splátce xxxxxxxxxx k důchodům xxxxxxx v měsíci xxxxxxxx 1993. Na xxxx, xx něž xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 1993 xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxx v měsíci xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxx částek výchovného x důchodům, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx výchovného x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx děti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 1993 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výchovnému k xxxxxxxx. 2) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, náleží na xxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx, na něž xxxxxx rozdíl podle xxxxxxxx 1.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 266/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.1993
Xx. IV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx, peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx příspěvku v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 x xxxx x po 31. xxxxxxxx 1993, xx xxxxxx bez xxxxxxx od 1. xxxxx 1994 xxxxx xxxxxx zákona.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx dávku xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 1. xxxxxx 1994 x xxxx x xx 31. prosinci 1993, xx tato xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 1994 podle §18 xxxx. 7 zákona x. 54/1956 Sb. (xx. I xxx 7).
(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx xxx výši xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 308/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (peněžité xxxxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 1999 x xxxx i xx 30. xxxx 1999, se xxxxxx xxx xxxxxxx xx 1. října 1999 xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx dávek xxxx xxxxx xxx xx 30. září 1999 xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 1999.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 61/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.1999
Čl. XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx pomoc) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikl před 1. xxxxxx 2008 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx 31. prosinci 2007 za xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx (xxxxxxxx pomoci) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx ve xxxx, x xxxx náležela xx den 31. xxxxxxxx 2007.
2. Xxxxx-xx xxxx 1. xxxxxx 2008 k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžité xxxxxx x mateřství (xxxxxxxx pomoci) xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx č. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx dovolené, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx přerušení xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xx skončení xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx dávky xx podmínek, xx xxxx x po xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.
Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008
Informace

Právní xxxxxxx č. 88/1968 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1968.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

98/1971 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.1971

99/1972 Sb., x zvýšení xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1973

73/1982 Xx., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1982

57/1984 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracujících

s xxxxxxxxx xx 1.9.1984

109/1984 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1985

51/1987 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1987

103/1988 Xx., o xxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1988

189/1988 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 41/1988 Xx.

180/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1990

306/1991 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1991

582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

37/1993 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

266/1993 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x mateřství x x xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 100/1988 Xx., o sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.1993

308/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Xx., x nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx silách, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x dávkách x mateřství a x xxxxxxxxxx na xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.1994

182/1994 Sb., xxxxxx xx zvyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx sociální xxxxx

x účinností od 1.10.1994

241/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 550/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1995

118/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře

s xxxxxxxxx xx 1.10.1995, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996

113/1997 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje zákon x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Sb., zákon x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x ozbrojených silách, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1997

61/1999 Xx., kterým se xxxx zákon č. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na děti x nemocenského pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.10.1999

238/2000 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

421/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 88/1968 Xx., x prodloužení mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x ozbrojených xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

626/2004 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

169/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/1994 Xx., x zpravodajských službách XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx některých částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

Xxxxxx předpis x. 88/1968 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 187/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §10 xxxx. 1 xxxxxxxx Ústřední xxxx odborů x. 95/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2) §32 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Sb., xxxxxx xx provádí zákon x xxxxxxxxx zabezpečení.
3) §13 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 87/1968 Xx.
4) §28 xxxxxx x. 103/1964 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx rolníků, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1968 Xx.
5) §42 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 54/1956 Xx.
§7174 xxxxxxxx č. 143/1965 Xx., x poskytování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 79/1982 Xx.
6) Zákon č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.