Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.2008.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2007 do 30.12.2008.


Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění

88/1968 Sb.

Zákon

Část první - Délka mateřské dovolené §1

Část druhá - Peněžité dávky z důvodu těhotenství a mateřství §2

Okruh oprávněných §3

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství §4 §5

Peněžitá pomoc v mateřství

Podmínky nároku §6

Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství §7

Výše peněžité pomoci v mateřství a způsob jejího stanovení a poskytování §8 §9

Peněžitá pomoc v mateřství v některých zvláštních případech §10 §11 §12

Poskytování peněžité pomoci zaměstnanci §12a

Podpora při narození dítěte §13

Část třetí - §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30

Část čtvrtá - Úpravy pro některé další skupiny oprávněných §31 §32 §33

Část pátá - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §34 §35 §35a §36 §37 §38 §39 §40 §41

č. 98/1971 Sb. - §1

č. 109/1984 Sb. - Čl. V

č. 266/1993 Sb. - Čl. III

č. 266/1993 Sb. - Čl. IV

č. 308/1993 Sb. - Čl. IV

č. 61/1999 Sb. - Čl. IV

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXXIV

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

88

ZÁKON

ze dne 27. xxxxxx 1968

o prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x přídavcích xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx shromáždění Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

XXXX XXXXX
§1
§1 vypuštěn xxxxxxx předpisem č. 51/1987 Xx.
ČÁST DRUHÁ
§2
(1) Z xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "dávky v xxxxxxxxx"):
x) vyrovnávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mateřství,
b) xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx dávkami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Dávky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, rozumí se xxx i xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§4
(1) Xxxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx zakázána xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx těhotenství, x xx proto v xxxxxxxxxxx xxxxxxx převedena xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx svého xxxxxxxx xxxxxxx započitatelného xxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmu, xxxxx vznikl x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po převedení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxx xxxxxxx x matkách xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
§5
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xx poskytuje xx xxxxxxxxxx xxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxx, xx xxxxx trvaly xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 písm. x) xx x). Vyrovnávací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x těhotenství nejdéle xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx jejích započitatelných xxxxxx připadajícího xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx kalendářních xxxxxxxx po tomto xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxx i xxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx základ se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx x tím, že xx zjišťuje xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx práci x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx započitatelných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx připadající xx jeden xxxxxxxxxx xxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx, že xxxx započitatelný xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx počtem xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx, xx xxxxx
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx (xxxxxxxx o) člena xxxxxx,
x) měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx náhrada xxxxxx,
x) měla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxxx zaměstnankyně xx jinou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle odstavce 4 x xxx, xx xx přihlíží x započitatelnému příjmu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx počtem kalendářních xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxxxx 4 xxxx. x) až x).
(6) Započitatelný příjem xx zjišťuje xxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§6
Podmínky xxxxxx
(1) Peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnankyni, xxxxxxxx xxxx v posledních xxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx aspoň 270 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§3 odst. 1).
(2) Xx xxxx 270 dnů xx xxxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx zaměstnankyně x xxxxxxxxxx dvou letech xxxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxx nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx matky x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění osob xxxxxxxxxx výdělečně činných,
x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (péče) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxx vedena x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání.
(3) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx 270 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx doba xxxxxx na nemocenském xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xx x xxx rozsahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trvalo xxxx vznikem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xx nárok na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx účasti xx nemocenském xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx 270 dnů xxx xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx lze xxxx xxxx účasti na xxxxxx nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx zápočet xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 do xxxx 270 xxx. Xx xxxx 270 xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxx započitatelné do xxxx 270 xxx, x xxx zaměstnání, x xxxxx náleží xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx vyšší xxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 2).
(4) Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx také xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dvou xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx aspoň 270 xxx xxxxxxxxx (péče, xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx ochranná xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxx xxxxx pobírá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§7
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 28 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx šestého xxxxx xxxx očekávaným xxxx xxxxxx, nejdříve však xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§5 odst. 6) x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx náleží i xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, za xxxxxx xx náleží xxxxxxxxxxxxx příjem.
(2) Xxxxxxx-xx zaměstnankyně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx než xxxx xxxxx, protože xxxxx nastal xxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x mateřství xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x §10. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dovolené xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx peněžitá xxxxx v xxxxxxxxx xxx xx uplynutí 22 xxxxx xxx xxx xxxxxx, a xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §10, xxx xx xxxxxxxx 31 xxxxx xxx xxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx peněžitou pomoc x mateřství, nemocenské xx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx porodu, xxxxxx xx od xxxxxxx xxxxxx týdne xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
(4) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poskytuje od xxxxxxx xxxxxxx týdne xxxx očekávaným dnem xxxxxx.
Xxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx a poskytování
§8
(1) Peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx denní vyměřovací xxxxxx xx xxxxxxxx xx dni nástupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x zaměstnankyně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx ke xxx xxxxxx převedení xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx peněžitou xxxxx x mateřství x xxxxxx zaměstnání x xxxxxx xx 4 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, považuje xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství; xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx vyměřovací xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx 69 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§9
Peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx případech
§10
Porodila-li zaměstnankyně xxxxxxx xxx nebo xxxx dětí, poskytuje xx jí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x po xxxxxxxxx xxxx určené x §7, xxxxx se xxxx stará xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx do dne, xxx uplyne 37 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dávky.
§11
(1) Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx dítě, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných orgánů, xxxx dítě, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Podmínky xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnankyni xxx dne xxxxxxxx xxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx x xxxx (xxxx) xxxxx, xxxxxxx xx xxxx
x) 22 xxxxx, xxxxxxxx-xx jedno xxxx,
x) 31 xxxxx, převzala-li dvě xxxx více xxxx x stará xx xxxxxxx x dvě x xxxxxx xxxx, xx však déle, xxx xxxx (xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxx osmi xxxxxx xxxx.
§12
(1) Xxxxxxxx dítě bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx ústavu xxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nastoupila xx práce, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx opět xx xxx péče x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xx xx vyčerpání xxxxxxxxx xxxxxx, ne xxxx xxxx než do xxx, kdy dítě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přerušit x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemůže xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxx xxxxx, a muselo-li xxxx být x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx péče kojeneckého xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxx, xxxxx jiné xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx rodičů, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx dítě je x ústavní xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nenáleží peněžitá xxxxx v xxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx o dítě xxxxxxxx; tato xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx jinak xxxxxxxx.
(3) Jestliže xx dítě xxxxxxxx xxxxx, poskytuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx po xxxx 14 xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x době, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xx tato pomoc xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx ode xxx úmrtí dítěte, xx však xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která dítě xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx než 14 xxxxx x xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx.
§12a
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pomoc xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osamělému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx partnerství 7), xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku x dítě xxxxxxx xxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx dítěte xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 22 týdnů, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx, a xx dobu 31 xxxxx, xxxxxxx-xx 2 xxxx xxxx dětí x xxxxx xx xxxxxxx x 2 x xxxxxx dětí, xx však xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci zaměstnanci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx převzali xx xxx xxxxxx xxxx xxxx, jež xxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxx, jehož xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxx 22 týdnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xx 7 let xxxx xxxxxx. Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxx §11, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx přiznání, xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXX
§14
§14 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§15
§15 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb.
§16
§16 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§17
§17 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 118/1995 Sb.
§18
§18 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§19
§19 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§20
x§20 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb.
§21
§21 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 308/1993 Xx. x č. 118/1995 Xx.
§22
§22 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/1993 Xx. x č. 118/1995 Xx.
§23
§23 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 308/1993 Xx. x x. 118/1995 Xx.
§24
§24 xxxxxxxx právním předpisem x. 118/1995 Xx.
§25
§25 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 118/1995 Xx.
§26
§26 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§27
§27 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§28
§28 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§29
§29 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.
§30
§30 xxxxxxxx právním předpisem x. 118/1995 Xx.
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxx
§31
§31 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Xx.
§32
§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.
§33
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů zabezpečené xxxxxxxxxxx péčí x xxxxxxxxxxx xxxxxx. 6)
(2) Xxxxxxxxxx §12a x 13 xxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně xxx xxxxxx x xxxxxxxx a příslušníky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX PÁTÁ
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§34
(1) Kde xx x xxxxxx předpisech xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství, xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxx xxxxx něho xxxxxxxx.
(3) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxx. 4 x §7 xxxx. 3 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx neposkytuje.
§35
Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxx v xxxxxxxxx.
§35a
§35a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/1991 Xx.
§36
§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/1991 Xx.
§37
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ode xxx 1. xxxxxxxx 1968 xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x zaměstnankyně, xxxxx xxx 30. xxxxxx 1968 xxxxxxxx některá x těchto dávek xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xx celkové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1968.
(2) Xx-xx zaměstnankyně xxx 30. xxxxxx 1968 již vyčerpánu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů, xxxxxx jí xx 1. xxxxxxxx 1968 xxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, jen jde-li x xxxxxx xxxxxxx x §10 odst. 2 x xxxxxxxx-xx xx 30. června 1968 xxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pomoc xxxxxxxxxx.
§38
§38 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 118/1995 Xx.
§39
§39 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/1987 Xx.
§40
Xxxxxxx xx
1. ustanovení §28 x §30 xx 39 xxxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx zákona x. 16/1959 Xx.;
2. xxxxx č. 58/1964 Sb., o xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxx.
§41
Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1968.
Svoboda x. r.
Smrkovský x. x.
Xxx. Xxxxxx x. x.
§1
Xxxxxxx xxx narození dítěte xxxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3) x xxxxx xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx 4) xx xxxxxxx x xxxxxx 1000 Kčs na 2000 Kčs na xxxxx narozené xxxx.
§1 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/1971 Xx. x účinností xx 1.10.1971
Xx. X
Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx upraví xxxxx xxxxxxxxxxx článků bez xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xx. X vložen xxxxxxx předpisem č. 109/1984 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1985
Čl. XXX
(1) Xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1993, se xxxxxxxxx xx tomto dni x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx to xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx předchozí věty xx xxxxxxxxx x x případech, dojde-li xx změně xxxxxxxxxxx.
(2) Přídavky na xxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxx 1993 xx xxxx podle §28 xxxx. 1 xxxxxx č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx §71 odst. 8 zákona x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxxxxxx xx tomto xxx x xxxxxxxxx xxxx, nedojde-li xx xxxxx xxxxxxxx a xx-xx xx výhodnější.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx děti, 1) xxxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1993 xxx souběhu xxxxxx xx xxxxxxxx xx děti x xxxxxxxx x xxxxxx, xx poskytuje po xxxxx dni x xxxxxx výši, xxx xxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx doplatku xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx 31. října 1993; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx děti xx vyplatí xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobně, xxx-xx x doplatek x výchovnému. 2)
(4) Xxx-xx o xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994 xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ke xxx 31. xxxxx 1993 ve xxxx xxxxx §50 xxxx. 3 xxxxxx č. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx po xxxxx xxx x dosavadní xxxx.
Čl. III xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 266/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.1993
Čl. IV
(1) Xxxxxxxx na xxxx xx xxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1993. Xx děti, na xxx xxxxxxxx xx xxxxx říjen 1993 xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1993 ještě xxxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi úhrnem xxxxxx přídavků xx xxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výší xxxxxxxx na děti, xxxxx na všechny xxxx děti xxxxxxxx x měsíci xxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxx. 1) Pokud xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty.
(2) Xxxxxxxx x důchodům xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx náleží xxxxxx xxx splátce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 1993. Xx xxxx, xx xxx xxxxxxxx x měsíci xxxxxxxxx 1993 splátka xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxx částek xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx výchovného x xxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výchovnému k xxxxxxxx. 2) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyplácí xxxxxx xxxxxxxxx, náleží xx xxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxxx rozdíl podle xxxxxxxx 1.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 266/1993 Xx. x účinností xx 1.11.1993
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx ošetřování xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 a xxxx i xx 31. xxxxxxxx 1993, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1994 xxxxx xxxxxx zákona.
(2) X poživatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 1. xxxxxx 1994 x xxxx x xx 31. prosinci 1993, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 1994 podle §18 xxxx. 7 zákona x. 54/1956 Xx. (xx. X xxx 7).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxx výši xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.
Čl. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/1993 Xx. x účinností xx 1.1.1994
Xx. IV
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (peněžité xxxxxx), podpory xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 1999 x trvá x xx 30. xxxx 1999, se xxxxxx xxx xxxxxxx xx 1. října 1999 xxxxx xxxxxx zákona; xxxx xxxxxx dávek xxxx xxxxx xxx xx 30. září 1999 xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 1999.
Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 61/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.1999
Čl. XXXIV
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxx nárok na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 2008 x xxxxx xxxxx xxxx po 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xxxx dávka xx 31. xxxxxxxx 2007 za podmínek, xx xxxx x xx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx po 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx x zaměstnání se xxxxxxx za kalendářní xxx xx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.
2. Xxxxx-xx xxxx 1. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx pomoci) xxxxx §12 odst. 1 xxxxxx č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx v mateřství x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxx přerušení xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xx skončení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx podmínek, ve xxxx x xx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2007.
Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb. x účinností xx 1.1.2008
Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 88/1968 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1968.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

98/1971 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1971

99/1972 Xx., x zvýšení xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1973

73/1982 Sb., o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.1982

57/1984 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.1984

109/1984 Xx., o xxxxxxx x nemocenském zabezpečení

s xxxxxxxxx od 1.1.1985

51/1987 Xx., x změnách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1987

103/1988 Xx., x změnách x xxxxxxxxxxx zabezpečení

s xxxxxxxxx xx 1.10.1988

189/1988 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 41/1988 Sb.

180/1990 Xx., o změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x některých dalších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1990

306/1991 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1991

582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení

s xxxxxxxxx xx 1.1.1992

37/1993 Sb., x změnách x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

266/1993 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákon x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 100/1988 Xx., o sociálním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.1993

308/1993 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x ozbrojených silách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

182/1994 Sb., xxxxxx xx zvyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx sociální xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1994

241/1994 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 88/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 550/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1995

118/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře

s účinností xx 1.10.1995, s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996

113/1997 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 35/1993 Sb., xxxxx x. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x ozbrojených xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx mateřské dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.1997

61/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.1999

238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

421/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, o dávkách x xxxxxxxxx a x přídavcích na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 32/1957 Xx., o nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

169/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách v xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.5.2005

530/2005 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

Xxxxxx xxxxxxx x. 88/1968 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 187/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §10 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů č. 95/1968 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2) §32 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.
3) §13 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x mateřství x x xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 87/1968 Xx.
4) §28 xxxxxx x. 103/1964 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx rolníků, ve xxxxx xxxxxx č. 89/1968 Xx.
5) §42 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 54/1956 Xx.
§71 xx 74 xxxxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 79/1982 Sb.
6) Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 115/2006 Sb., o registrovaném xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.