Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017 do 31.12.2020.


Zákon o znalcích a tlumočnících

36/1967 Sb.

Zákon

Oddíl I - Účel a rozsah úpravy §1 §2

Oddíl II - Znalci a tlumočníci zapsaní do seznamu

Jmenování znalců a tlumočníků §3 §4 §5 §6 §7

Výkon znalecké (tlumočnické) činnosti §8 §9 §10a §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16

Odměňování a náhrada nákladů §17 §18 §19

Pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka §20

Zánik práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost §20a §20b §20c

Oddíl III - Znalecká činnost ústavů §21 §21a §21b §22 §23

Oddíl IV - Znalci (tlumočníci) nezapsaní do seznamu §24 §25

Oddíl V - Přestupky

Přestupky fyzických osob §25a

Přestupky právnických osob §25b

Společná ustanovení k přestupkům §25c

Výstraha §25d

Oddíl VI - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §25e §25f §26 §27 §28 §29

č. 444/2011 Sb. - Čl. II

INFORMACE

36

XXXXX

xx xxx 6. xxxxx 1967

x xxxxxxxx x tlumočnících
 

Národní shromáždění Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xx usneslo xx xxxxx xxxxxx:

Oddíl X

Xxxx x xxxxxx xxxxxx

§1

(1) Účelem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx znalecké x tlumočnické xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x znalecké x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x právními xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odpovědnost za xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx a tlumočnické xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zapsaní xx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxx (§21).

(2) Osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x tlumočníků xxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx výjimečně za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24.

Xxxxx II

Znalci a xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) ministr xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx spravedlnosti x tomu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx pro jazyky xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxx xxxx, xxx:

x) xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

b) xx způsobilý x xxxxxxx úkonům x xxxxx rozsahu,

c) xx xxxxxxxxx,

x) nebyl x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona,

e) xx potřebné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxx), x xxxx má jako xxxxxx (tlumočník) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výuku xxx xxxxxxxxx (tlumočnickou) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx pro xxxx (xxxxx), x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) má takové xxxxxx vlastnosti, které xxxxxx xxxxxxxxxx pro xx, xx znaleckou (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx souhlasí.

(2) Podmínku xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. c) xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx

x) za úmyslný xxxxxxx čin, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx znalce (xxxxxxxxxx),

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

§5

(1) Ke xxxxxxxxx xxxxxxx (tlumočníkem) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx osobami, které xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxxxxxx znalce (tlumočníka) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx být xxxxxxxx xxx ten, xxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx otázky (§16) xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx: "Xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx (tlumočnické) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy, xx xxxxxxxxx (tlumočnickou) xxxxxxx budu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vědomí, že xxxx xxxx využívat xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx zachovám xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x nichž xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx (tlumočnické) xxxxxxxx xxxxxxxx.".

§7

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xx xxxxxxx slibu xxxxxxxx xx seznamu znalců x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx krajské soudy, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (tlumočník) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx místo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle druhu xxxxxx xxxxxxx; krajský xxxx xxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxx x tlumočníků xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob1).

(3) Ústřední xxxxxx znalců a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx soudům.

(4) Xxxxxxx znalců x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Výkon xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx

§8

Xxxxxx (tlumočníci) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx řádně, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx (xxxxxx) a xxxxxxx, pro které xxxx xxxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx (tlumočníci) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (tlumočnickou) činnost x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx toho krajského xxxxx, x jehož xxxxxx xx orgán xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pracoviště, x xx xx předchozím xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx).

§10

(1) Znalec (xxxxxxxxx) xx xxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx konzultanta x xxxxxxxxxx zvláštních dílčích xxxxxx; xxxx okolnost xxxxx s důvody, xxxxx x ní xxxxx, xxxx uvést x xxxxxxx. Odpovědnost xxxxxx (xxxxxxxxxx) není xxxxxxx ani v xxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx), o xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§10a

(1) Znalec (xxxxxxxxx) xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxx (tlumočnické) xxxxxxxx, x xx i xx jejím xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přiměřeným způsobem xxx vědecké xxxx xxxxxxxxxx účely. Mlčenlivosti xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx ustanovil, xxxx ten, xxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx vztahuje x na xxxxxxxxxxx x další osoby, xxxxx xx na xxxxxxxx (tlumočnické) xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) povinen tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci, který xxxxxx (xxxxxxxxxx) ustanovil, xxxx xxx, xxx xxxx znalec (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) činnost xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 444/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§11

(1) Xxxxxx (tlumočník) xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx tlumočnický úkon), xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx poměr x xxxx, k xxxxxxx provádějícím xxxxxx, x účastníkům nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxx (tlumočník) dozví x xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx vyloučen, xxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx mají x účastníci xxxxxx. X xxx, xxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx) ustanovil.

(3) X xxx, kdy xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) x xxx mu xxxxxx být xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) uloženo, xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x svědcích.

§12

(1) Xxxxx-xx x xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx x §11, xx xxxxxx (tlumočník) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkon), xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (tlumočníkem) v xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Odmítne-li xxxxxx (tlumočník) xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx (tlumočník) xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, poskytuje xxxx xxxxxxxx pomoc xx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxx funkce.

§13

Xxxxxx-xx xxxxxx posudek xxxxxxx, xx povinen xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxxx x ověřovaných překladů.

§14

(1) Xx-xx toho x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx případech, jestliže xx xx k xxxxxx posudku xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx plní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Organizace má xxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x materiálů xxxxxxx.

§15

Xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) deník. Xx xxxxxx zapisují provedení xxxxx xxxxxxx (tlumočnických xxxxx), xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx provedena, xxxx xxxxxx x výloh x xxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) X xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx; jejich xxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx sborů xxx znalecké xxxxxx xx zejména spolupůsobit xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pečovat x xxxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znalecké xxxxxxxx x vyjadřovat xx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x náhrada xxxxxxx

§17

(1) Znalec (xxxxxxxxx) xx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx tlumočnického xxxxx) právo na xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcího xxxxxxxx předpisu.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx krátit, xxxxxxxx úkon xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx stanovené xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (tlumočníkem) x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (tlumočnický úkon) xxxxxxxxx.

(5) Odměna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxx (tlumočník) xxxxxxx x odměny xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

§18

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx (tlumočnický xxxx) xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx (xxxxxxxxx) dále xxxxx xx xxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx posudkem (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx výdělku xxx předvolání x xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2, věcné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s přibráním xxxxxxxxxx xxx pomocné xxxxx. Xxxxxxxx znalec (xxxxxxxxx) přibral xxxxxxxxxxx, xx nárok na xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx jen xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyslovil xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx, u xxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xx v xxxxxxxxx xxxxxx, nemá při xxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxx moci nárok xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 4 x xxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (tlumočníkem) x xxxxxx, xxxxx znalecký xxxxxxx (xxxxxxxxxxx úkon) xxxxxx, xxxxxxxxx jinak, xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§19

(1) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx podle §17 xxxx. 2 x 3 a §18 xxxx. 1 xx 3 je xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx posudku (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)3). Xxxx xxxx xxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx znalce (xxxxxxxxxx), x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (provedení tlumočnického xxxxx). Odměnu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxxx xx 30 xxx.

(2) Xxxxxxx xxxx, x xxxxx seznamu xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx, dohlíží na xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 x 3 občasnými xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

§20

(1) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx předseda xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnout x pozastavení práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx

x) bylo xxxxx xxxxxx (tlumočníkovi) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx zahájeno xxxxxx x způsobilosti xxxxxx (xxxxxxxxxx) k xxxxxxx xxxxxx; xxxx pozastavení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxx x způsobilosti xxxxxx (xxxxxxxxxx) k xxxxxxx xxxxxx končí, xxxx

x) xx xx základě xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx nepodmíněného xxxxxx xxxxxx svobody.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx), pokud x xx xxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxx důvodů xxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx 4 xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) činnost.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx znalce (tlumočníka) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 zaznamená ministerstvo xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 pracovních dnů xxxx, co xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo kdy xx xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Zánik xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tlumočnickou xxxxxxx

§20x

Xxxxx xxxxxxxxx znaleckou (xxxxxxxxxxxx) činnost xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, x to ke xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx způsobilosti x právním xxxxxx, x xx ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho způsobilost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odsouzením xx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx činnosti znalce (xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx znalců x xxxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 3, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx předsedovi xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxx x tlumočníků ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§20x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxx xx dodatečně xxxxxx, že xxxxxx (xxxxxxxxx) nesplňuje xxxxxxxx x podmínek xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnout x zániku práva xxxxxxxxx znaleckou (tlumočnickou) xxxxxxx, xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) dlouhodobě xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx znalce (xxxxxxxxxx) xxxxx §20, xxxx xxxxx tyto zdravotní xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva.

§20b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 444/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§20c

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx vykonávat xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) činnost, xxxxxxxx se znalec (xxxxxxxxx) ze xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x tlumočníků xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx předseda xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx a tlumočníků xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx (tlumočnickou) xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx vykonatelným. X xxxxxxx x vyškrtnutí xx seznamu znalců x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ten, xxxxx xx xx týká.

§20c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 444/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Oddíl III

Znalecká xxxxxxx xxxxxx

§21

(1) Xxxxxxxxxx ústavy xxxx právnické osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vede x x xxxxxx xx xxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Seznam xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx. Xx druhého xxxxxx xxxxxxx znaleckých xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx součásti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušném oboru. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obtížných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Do xxxxxxx oddílu seznamu xx zapisují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxxx xxxx příbuzném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx program.

(5) Xxxxxx xxxxxxx moci mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxx podaly xxxxxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

§21x

Xxxxxxxxxxx znalecké činnosti xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 444/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012

§21x

(1) Žadatele lze xxxxxx xx prvního xxxxxx xxxxxxx znaleckých xxxxxx, xxx pokud

a) xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxx xxx xxxxxxxxxx znaleckou xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost v xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx, x

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx podmínky xxxx být xxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx zapsat xxxxx, xxxxx

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavů,

b) xxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x posledních xxxxx letech xxxxxxxxx xx seznamu znalců x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pak xxxx základní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx na jméno.

(5) Xx-xx xxxxxxx x xxxxx do prvního xxxxxx seznamu znaleckých xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx rozsah xxxx xxxxxxxxxx oprávnění odpovídat xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx podnikání však xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 444/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§22

(1) Xxxxx podá xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x něm, kdo xxxxxxx připravoval x xxx může, xxxxxxxx xx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx třeba, xxxx orgánem veřejné xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxxx.

(3) Jinak xxx xxxxx znalecké xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx.

§23

(1) Xxxxx má xxxxx xx odměnu x náhradu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práci, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odměna.

Oddíl XX

Xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxx

§24

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx znalcem (xxxxxxxxxxx) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx to, aby xxxxxx posudek (provedla xxxxxxxxxxx úkon) x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxx, x) xxxxxx-xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx úkon provést,

c) xxxxxxxx by provedení xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx ustanovený xxxxxx (xxxxxxxxx) nemůže xxxxx xxxxxxx (provést xxxxxxxxxxx úkon), xxxxx xxxxxxxx do rukou xxxxxx, který jej xxxxxxxxx, xxxx podle §6 xxxx. 2.

§25

Xxxxxxxxxx x odměňování x náhradě xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) ustanoveného xxxxx §24; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxx

§25x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Znalec (xxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) vykoná xxxxxxxxx (tlumočnickou) činnost x xxxxxxx s §8,

x) vykoná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §10,

x) poruší xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx,

x) v rozporu x §11 podá xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) ve xxxx, x xxx xxx jako xxxxxx (xxxxxxxxx) vyloučen,

e) x xxxxxxx x §12 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxx znalecký xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx),

x) v rozporu x §13 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo nepřipojí xxxxx pečeti na xxxxxxx xxxxxxxx posudek (xxxxxxxxx překlad),

g) x xxxxxxx x §15 xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xx xxxxxx řádně,

h) x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx),

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx s §2 xxxx. 1.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), g) nebo x) xxx xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) pokutu xx 100 000 Xx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit pokutu xx 200&xxxx;000 Kč.

(4) Xxx stanovení xxxxx x výměry xxxxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xx přihlédne xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx výstraha xxxxx §25d.

§25b

Přestupky xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx (tlumočnickou) xxxxxxx x xxxxxxx x §8,

x) xxxxxxxx xxxxx činnost v xxxxxxx s §10,

x) xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10a,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx znalecký posudek xx xxxx, x xxx xxx jako xxxxx vyloučen,

e) x xxxxxxx s §12 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §13 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepřipojí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ho xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx vykonává znaleckou xxxxxxx x xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx §21.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), f), x) xxxx h) lze xxxxxx pokuta xx 100&xxxx;000 Xx a xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx e) xxxxxx xx 200 000 Kč xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 400&xxxx;000 Xx.

(4) Při xxxxxx druhu a xxxxxx správního xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx v xxxxxxxxx xxxx ústavu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25d.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxx vinným xx spáchání xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavů xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

§25d

Výstraha

Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx nelze posoudit xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jako trestný xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx druhá x xxxxx xxxxxxxxx xxxx nepoužijí.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

§25x

X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu může xxxxxxx xxxxxxxxx poradního xxxxxx xxxxx §16, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx).

§25x xxxxxx právním předpisem x. 444/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§25x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 444/2011 Xx. x účinností od 1.1.2012

§26

X provedení xxxxxx xxxxxx upraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení při xxxxxxxxx x odvolání xxxxxx (xxxxxxxxxx), způsob xxxxxx xxxxxxx znalců x tlumočníků x xxxxxxx ústavů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx sborů xxx znalecké otázky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx znalců x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxx jednotlivě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§27

Byl-li znalec (tlumočník) x xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem, xxx xxxxx zákon nabyl xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx xx:

x) xxxxx č. 47/1959 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 193/1959 Ú. x., x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx poměrů xxxxxx x tlumočníků,

c) první x druhá xxxx x odstavci 2 §127 xxxxxx č. 99/1963 Sb. (xxxxxxxxxx soudního xxxx).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§29

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1967.

Novotný x. x.
Xxxxxxxxxx v. r.
Lenárt x. r.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xx 21b xx xxxxx tohoto xxxxxx, je oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxx vnitřní xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §21 xx 21b ve xxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doloží Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx znaleckých xxxxxx xxxxx §21 xx 21b ve xxxxx xxxxxx xxxxxx xx lhůtě do xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xxxxxx x. 36/1967 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, počíná xxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Odměňování x xxxxxxx nákladů za xxxxxx posudku (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxx-xx xxxxxx (tlumočník) ustanoven xxxx xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxx (tlumočníkem) xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se řídí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x xxxxxxxx §19 xxxx. 1 xxxxxx x. 36/1967 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx o zbavení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx znalce xxxx xxxxxxxxxx právní xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účinek xxxxx §20a xxxx. x) xxxxxx č. 36/1967 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx §20a písm. x) xxxxxx č. 36/1967 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, xxx-xx znalec xxxx tlumočník pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xx xxxxxxxxxxx trestný xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx znalce (tlumočníka) xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 444/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 36/1967 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1967.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

322/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 36/1967 Xx., x znalcích x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.6.2006

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x základních registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

444/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x tlumočnících, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxxx předpis č. 36/1967 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech.
2) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §21 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx x. 235/2004 Xx.