Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.10.1998.


Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách
228/98 Sb.
Definice Čl.1
Rozsah Dohody Čl.2
Rozsah pomoci Čl.3
Důvěrnost informací a dokumentů Čl.4
Sdělení žádosti Čl.5
Vyřízení žádosti Čl.6
Výjimky pomoci Čl.7
Spisy, dokumenty a svědci Čl.8
Doručování dokumentů Čl.9
Náklady Čl.10
Zvláštní případy pomoci Čl.11
Sledovaná zásilka Čl.12
Provádění Dohody Čl.13
Vstup v platnost a ukončení platnosti Čl.14
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx xxx 2. xxxx 1997 xxxx x Jeruzalémě xxxxxxxxx Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx Izrael x xxxxxxxx pomoci x xxxxxxx xxxxxxxx.
X Xxxxxxx vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx vstoupila x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 14 xxxx. 1 dne 1. xxxxx 1998.
Xxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx současně. Xx xxxxxxxxxx znění Dohody, xxx je pro xxxx xxxxxx rozhodné, xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Ministerstvu financí - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
DOHODA
mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Státu Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxx republiky a xxxxx Xxxxx Xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"),
xxxxxxx x xxxxx, že xxxxxxx xxxxx celním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, finanční x xxxxxxxx zájmy xxxxxx zemí,
berouce x úvahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, daní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx původu xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x o kontrole,
xxxxxx xx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů,
xxxxxxxxxxx, xx boj xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx spolupráce xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 5. prosince 1953,
xx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx
Pro xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx:
1. "Xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, vývozu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx ke xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx x zákazům, xxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxx hranice.
2. "Celními xxxxxx" x Xxxxx republice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxx ředitelství cel x xx Státě Xxxxxx Ředitelství xxx xxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty Xxxxxxxxxxxx financí.
3. "Xxxxxxxx" xxxxxxxx porušení xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pokus x jejich xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxx Dohody
1. Xxxxxxx pomoc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s jejími xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, potlačování x xxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx dohody.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxxx
1. Xxxxx poskytnutá z xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx stanoveno xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které umožní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přesné xxxxxxxxxx xxx, daní, xxxxxxxx x xxxxx při xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx využita xxx xxxxxxxxxxx deliktům, xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxxxx x úspěšného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
d) zdokonalených xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx.
2. Pomoc xxxxxxx x xxxxxxxx 1 bude poskytována x využití xx xxxxx xxxxxxxx vedených xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx vztahovat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxx, xxxxxxx, původu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, peněžitých xxxxxx, zabavení xxxxxxx x xxxxxxxxx náhrady xxxxx.
3. Celní xxxxxx smluvních stran, xxxxx xx není x xxxxxxx x xxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx při:
x) xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx své xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) usnadnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svými xxxxxxxx, xxxxxx výměny xxxxxxxxxx, expertů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) posuzování a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x harmonizaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx x xxxxxxxx osob. Z xxxx formy xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx, xxxxxxxx a dávek.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx x této xxxxxx, včetně jejich xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. X xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx získanými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx smluvních xxxxx xxxx xxx zacházeno xxxx x důvěrnými x x zemi, xxxxx xx přijímá, xxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx x úředního xxxxxxxxx, která xxxxx x xxxx zemi xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxxxx
A. XXXXX X CHARAKTER XXXXXXX X XXXXX
1. Žádosti vztahující xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx takovéto xxxxxxx x xx xxxx být přiloženy. Xxxxxxxx-xx xx naléhavost xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx žádostí, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) celní xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) předmět x xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxx stran, xxxxx xx řízení xxxx, xxxx-xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx dané xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxxxxx s ní xxxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
B. XXXXXXXXXXX XXXXXX
1. Xxxxx xxxx prováděna xxxxxx přímé komunikace xxxx příslušnými celními xxxxxx.
2. Xxxxx xxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx konzultacích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx naloží x xxxxxxx se xxxxx zákonnými xxxxxxxxxxx, xxxx dožadujícímu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx žádost xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xx xxxxx, xxxx usilovat x provedení jakýchkoli xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx žádosti.
2. Xxxxx orgán kterékoli xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx deliktu, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx, v xx xxxxxxxx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přítomnost x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany, jíž xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx pracovníci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx x to xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx akce, xxxxx xx uskuteční x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx akce.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx poskytli xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx.
6. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx informace xxxxxxx xxxxx této xxxxxx xxx xxxx účely xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx z xxxxxx
1. X případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dojde k xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx znamenalo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, veřejného pořádku xxxx jiných zásadních xxxxxxxx zájmů xxxx xx porušilo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tajemství xxxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx požadavků.
2. X případě, xx xxxxxxx nelze xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozuměna x xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odmítnutí.
3. Pomoc xxxx xxx dožádaným celním xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx probíhajícího šetření, xxxxxxx xx xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx konzultovat x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx lze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dožádný xxxxx orgán xxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx
1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x uvedením xxxx xxxxxxx, původu, xxxxxxxx x místa xxxxxx.
2. Originály xxxxx, dokumentů x xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx dožádány xxx x xxxxxxxxx, xxx xx kopie xxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx spisů, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx ověřeny.
3. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxx nejbližší xxxxxxxxxxxx. Práva dožádaného xxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx rozhodovací xxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
4. Na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxx s xxx tito xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxx svědci x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx dané xxxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxx xx požádání celního xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stvrzenka xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx popisující xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx vrátí xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx celní xxxxx o xxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušných xxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran xx xxxxxxxx všech xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxx a honorářů xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx celní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx konzultovat xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx vyřízena, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxx případy pomoci
1. Xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xx území xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx druhé xxxxxxx strany. Xxxxxxxxx xxxxx xx požádání xxxxxxxxx celní režimy xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na požádání xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx svých xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx, xx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxx strany,
x) zbožím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx strana,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxx xxxxxxxxx.
3. Celní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx spáchání xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx.
4. Xxx xxxxx xxxxxxxx, šetření a xxxxxxxx deliktů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx látek si xxxxx xxxxxx smluvních xxxxx xxxxx v xx xxxxxxxx možné xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx porušení celních xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx a vzájemně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx nezákonném xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxx xxxxx těmto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx sledované xxxxxxx xxxxx prováděna případ xx případu. Xxxxx xx bude xxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ujednání x xxxxxxxx dohody.
3. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a může xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx omamných xxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xxxx mohou xxx xxxx látky částečně xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
4. Tento xxxxxx bude uplatňován xxxxx xxxxx postupů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx Xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran. Xx xxxxx účelem xx xxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pochybnosti xxxxxxxxxxx x výkladu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx společně.
2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx byly xx vzájemném přímém xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx veškeré xxxxxxxxx nezbytné podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx vstup x xxxxxxxx. Dohoda vstoupí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx orgány setkají xx společnému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a x vyřešení jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xx xx xxxxxx jednoho z xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx Dohody x platnost, xxxxx xx vzájemně písemně xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Xxxx dohoda může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x její platnost xxxxxx šest měsíců xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou.
Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, plně x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxx x Xxxxxxxxxx dne 2. září 1997, xxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxx roku 5757, ve xxxxx xxxxxxxxx zněních, x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x anglickém, xxx xxxxxxx texty xxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx rozhodující xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
Za vládu Xxxxx republiky:
XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxx x. x.
xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
Za xxxxx Xxxxx Xxxxxx:
prof. Xxxxxx Neeman x. x.
xxxxxxx financí

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 228/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.10.1998.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx, pouze oprava xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 77/99 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.