Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.08.2000 do 30.04.2004.


Vyhláška, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

332/97 Sb.

ODDÍL 1. Čerstvé ovoce a čerstvá zelenina §1
Členění na skupiny a podskupiny §2
Označování §3
Požadavky na jakost §4
Skladování §5
ODDÍL 2. Zpracované ovoce §6
Členění na skupiny a podskupiny §7
Označování §8
Požadavky na jakost §9
Technologické požadavky §10
Uvádění do oběhu §11
ODDÍL 3. Zpracovaná zelenina §12
Členění na skupiny a podskupiny §13
Označování §14
Požadavky na jakost §15
Technologické požadavky §16
Uvádění do oběhu §17
ODDÍL 4. Suché skořápkové plody §18
Členění na skupiny a podskupiny §19
Označování §20
Požadavky na jakost §21
ODDÍL 5. Houby §22
Členění na skupiny a podskupiny §23
Označování §24
Požadavky na jakost §25
Uvádění do oběhu §26
ODDÍL 6. Brambory a výrobky z nich §27
Členění na skupiny §28
Označování §29
Požadavky na jakost §30
Uvádění do oběhu §31
Přechodné ustanovení §32
Účinnost §33
PŘÍLOHA 1: Členění na skupiny a podskupiny
PŘÍLOHA 2: Členění na skupiny a podskupiny
PŘÍLOHA 3: Hmotnostní podíl ovoce v 1 kg výrobku
PŘÍLOHA 4: Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení
PŘÍLOHA 5: Fyzikální a chemické požadavky na jakost
PŘÍLOHA 6: Členění na skupiny a podskupiny
PŘÍLOHA 7: Fyzikální a chemické požadavky na jakost
PŘÍLOHA 8: Smyslové požadavky na jakost
Tabulka 1 Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelských balení
Tabulka 2 Přípustné odchylky od stanovených hmotnostních podílů jednotlivých složek zeleniny u zeleninových salátů a směsí
PŘÍLOHA 10: Členění na skupiny a podskupiny
PŘÍLOHA 11: Přípustné záporné hmotnostní odchylky
PŘÍLOHA 12: Fyzikální a chemické požadavky na jakost
PŘÍLOHA 13: Smyslové požadavky
PŘÍLOHA 14: Seznam volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených k přímému prodeji nebo k dalšímu průmyslovému zpracování pro potravinářské účely
PŘÍLOHA 15: Členění na skupiny a podskupiny
PŘÍLOHA 16: Třídy jakosti
PŘÍLOHA 17: Členění výrobků z brambor na skupiny
Přípustné odchylky hlíz
Užití brambor konzumních pozdních dle varných typů
PŘÍLOHA 19: Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost výrobků z brambor
č. 92/2000 Sb. - Čl. II
XXXXX 1
XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
§1
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx rozumí
x) xxxxxxxx ovocem xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, keřů xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sklizni nebo xx xxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxxx, bulvy, listy, xxx, květenství, plody xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx xx xxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§2
Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 1.
§3
Xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zákoně a xx zvláštním xxxxxxxx 1) xxxx tyto xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ovoce x čerstvé xxxxxxxx
x) název xxxxxxxxxx,
x) třída xxxxxxx,
x) xxxxx odrůdy, xxxxx je požadován xxxxxxxxxx xxxxxx, 2)
x) xxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zelenina xx xxxxxxx ošetřeny konzervačními xxxx jinými chemickými xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxxx xx jakost
Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx smyslových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 2)
§5
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odděleně, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxxxxx podlážkách.

ODDÍL 2

ZPRACOVANÉ XXXXX
§6
Xxx xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx výrobky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx upraveny xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx alkoholických x xxxxxxxxxxxxxxx nápojů x zmrazeného ovoce,
b) xxxxxxxxxx technologické procesy, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxx,
x) kompotem ovoce x xxxxxxx xxxx xxx nálevu v xxxxxxxxxx uzavřeném xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) ovocnou xxxxxxxxxx (marmeládou, citrusovou xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, klevelou) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rosolovité, polotuhé xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx ovoce, konzervovaná xxxxxxxx obsahu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx konzervačního prostředku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x aromatizaci, xxxxxxx se xxxxxx:

1. xxxxxx a speciálním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx roztékavé, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obsahující xxxx xxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kousků ovocné xxxxx,

3. xxxxxxxxxx marmeládou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, polotuhé, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx drobně nakrájené xxxx xxxxxxx,

4. rosolem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x ananasového a xxxxxxxxxxx xxxxxx matná, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx konzistence x xxxxxxx xx hrubšími xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxx potravina xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hrubými xxxxxx xxxxxxx ovoce.

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx konzistence xxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxx (xxx xxxx, slupky, xxxxx, xxxxx, jádřinců) propasírováním xxxx obdobným procesem, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo náhradního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx snížením xxxxxx vody, sterilací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ovoce, xxx xxxxx xxxxxxxx ovoce xx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přídavkem xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 3) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sladidlem x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) sterilací tepelná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx výrobku xx xxxx uvedenou xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x případným xxxxxxxx xxxxx sterilovaného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obalu, xxxxxx x xxxxxxx použití,
l) xxxxxxxxxx pyré potravina xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cukrů,
m) xxxxxx xxxxx čerstvé, 2) xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xx stádiu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, zbavené xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx nečistot; xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx), xxx. xxxx-xxxxxx x xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx plod xxxxxxx xxxxxxx Castanea sativa, 2)
x) zázvorem jedlý xxxxx rostliny zázvoru,
p) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ovoce, xxxxxxxx, x odstraněným xxxx xxxxxxxxxxxxx endokarpem,
q) ovocnou xxxx (xxxxxxxx, xxxxxx) xxxxx xxxx ovoce, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx nakrájeným xxxx xxxxxxxxxx, xxx která xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx,
x) ovocnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částí celého xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx ovocná šťáva xxxx xxxxxxxxxxxxx ovocná xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x ovoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zkvasitelná xxx xxxxxxxxxx, x barvou, xxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ovocné šťávy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vody,

3. sušenou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx fyzikálním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxx,

x) vodním extraktem xxxxx xxxxx xxxxx x ovoce, xxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx řádném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx rozpustné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.
§7
Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
Členění xx xxxxxxx x podskupiny xx xxxxxxx v příloze č. 2.
§8
Označování
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxx xxxxx
a) xxxxxxx druh xxxxx x potravin xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
x) název xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxx b), xxxxxxxx xx uvedeno x příloze č. 2,
x) množství xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 100 xxxxxxx výrobku,
e) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve 100 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx při 20 xX x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx +/- 3 xxxxxxxxxxxxxxxx stupně,
x) xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řepy.
(2) Xxxxxx xxxxxx hroznů xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx názvem "Xxxxxxx" xxxx "Xxxxxxxx".
(3) Jsou-li xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sušené xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxx "xxxxxx xxxxxxx".
(4) X xxxxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxx 63 %, xx xxxxx uvést xxxxx "xx otevření xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx". Tento xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kousky xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxx citrusová xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx čerstvé xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x) xxxxx použitelnosti,
b) xxxxxxxx skladování.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx hmotnostní xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4.
§9
Požadavky xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 5 tabulkách 1 x 2.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxxxxxxxx 3, 4 x 5.
(3) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x jakémkoliv xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Nejmenší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 1 kg xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx pomazánek xx xxxxxxx x příloze č. 3.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x drtě x
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxx nebo xxxx xxxxx ovoce, x xxxxxxxx xxxxxx, hrušek, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxx a xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxx šípkového džemu xx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx.
(4) X xxxxx xx xx xxxxxx rosolovité konzistence xxxxxxx směs cukrů x xxxx x xxxx xxxxxxxx x
x) jednoho xxxxx xxxxx, xxxx
b) xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(5) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přivede xxxx xxxxx x šťávy x nebo vodních xxxxxxxx x
a) xxxxxxx xxxxx ovoce, xxxx
b) dvou xxxx více xxxxx xxxxx, u xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x neoddělujícími xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, hroznů, dýní, xxxxxx a xxxxxx.
(6) X xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx konzistence xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx protlaku x xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxx xxxxx ovoce, xxxx
x) xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(7) X citrusové xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cukrů x xxxxxxx xxxx xxxx produktů (drtě, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx) získaných x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(8) U xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx protlaku.
(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. d) xxxxxx 1 xx 4 xxxxx být xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx),
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxx technicky xxxxx.
(10) Meruňky pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x §10 odst. 3 této vyhlášky xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.
(12) xX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4,0.
(13) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí činit xxxxxxx 70 %, x sušených švestek xxxxxxx 67 %.
(14) Cizí příměsi x xxxxxxxx ovoce xxxxx xxxxx xxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxxxx.
(15) Xx-xx refraktometrická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ovoce xxxxx xxx 70 %, xx xxxxx výrobek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11
Uvádění xx xxxxx
(1) Xxxxxx a proslazené xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejvýše 70 %.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx ovoce nebalené xx skladuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x výraznými xxxxx x xxxxxx.
(3) Upravené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, přepravuje a xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 0 °C do 5° X.
ODDÍL 3
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
§12
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx zeleninou xxxxxxx, xxxxxxx charakteristickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dresinků, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx technologické xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) zeleninou xxxxxx xxxxxxxx výrobek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bakterií xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx až xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx použitých xxxxxxx xxxxxxxx z jedlých xxxxx zeleniny (bez xxxxxx, jader) propasírováním xxxx obdobným xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahu xxxx, přidáním xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředku, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx použití cukru xxxx náhradního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx proslazenou xxxx xxxxxxxxxx potravina xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cukru,
x) xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přídavkem xxxxxxxxxx konzervačního prostředku,
x) xxxxxxxxx tepelná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) upravenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sterilovaného xxxxx a ochucujících xxxxxx uzavřená ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, určená x xxxxxxx použití,
x) zeleninou x xxxx zelenina zalitá xxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx octové xxxxxx xxxxxxx 4 % xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxxxx na xxxxxxx x podskupiny xx xxxxxxx v příloze č. 6.

§14
Označování
(1) Xxxxx údajů xxxxxxxxx x zákoně x ve xxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx použitého druhu xxxxxxxx dle §3 xxxx. x) této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx druh xxxxxx (např. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxx x), je-li xxxxxxx x příloze č. 6,
x) xxx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx silně xxxxxx,
x) u sterilovaného xxxxxx, xxxxxxx, okurek, xxx se xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx velikostní xxxxx zpracované xxxxxxxx, xxxxxxxxx zda xx xxxxx x zeleninu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx chlazené čerstvé xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx skladování.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odchylky xxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 9 xxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hmotnostních xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 9 tabulce 2.
§15
Požadavky xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 7.
(2) Smyslové xxxxxxxxx na jakost xxxx xxxxxxx v příloze č. 8 xxxxxxxxx 1 xx 7.
(3) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx zeleniny x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§16
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxxxxxx zeleninových výrobků, xxxxxxx xX xx xxxxx xxxx rovno 4,0, xx xxxxx xxxxxxxxx prohřátí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 80 až 90 °X xxx, aby xxxxx x usmrcení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xX xx xxxxx xxx 4,0, xx xxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 121, 1 °C xxxx xxxxx takový xxxxxxxxxx xxxxxx, aby došlo x xxxxxxxx vegetativních xxxxx mikroorganismů a xxxxxx xxxx.
§17
Xxxxxxx xx oběhu
(1) Xxxxxx a proslazená xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx skladuje xxx xxxxxxx nejvýše 20 °X x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 70 %, x sušené xxxxxxxx xxxxxxx 65 %.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x přepravuje xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx pachy x xxxxxx, x výjimkou xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx balené xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pro spotřebitele.
(3) Upravená chlazená xxxxxxx zelenina xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx teplotách od 0 °C do 5 °X.
XXXXX 4
XXXXX SKOŘÁPKOVÉ XXXXX
§18
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx
x) suchými xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jejich semena xxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x) x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx suché plody xxxxxxx vlašského x xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx suché xxxxx xxxxx,
d) xxxxxxxx mandlemi suché xxxxx xxxxxxxx obecné,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx (xxxxxxxx oříšky) plody xxxxx podzemnice xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx ořechy) xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx ořechy xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx oříšky semena xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx suché xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
m) xxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§19
Xxxxxxx xx skupiny x xxxxxxxxxx
Členění na xxxxxxx a podskupiny xx xxxxxxx x příloze č. 10.
§20
Označování
Xxxxx údajů uvedených x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1) jsou xxxx xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx
a) suché xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx ořechů a xxxxx suchých xxxxxxxxxxxx xxxxx, pouze xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 11.
§21
Xxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 12.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 13, dovolené odchylky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 4)
(3) Xxxxxx živí xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stadiu xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
ODDÍL 5
XXXXX
§22
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hub xxxxxxx v příloze č. 14,
x) čerstvými volně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx starší xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx,
x) čerstvými pěstovanými xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxx než xxx xxx xxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx houby xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxx nejvýše 12 % a jednotlivé xxxxx xxx jsou xxxxxxxxxxxxx určitelné,
x) xxxxxxxxxxxxxx houbami xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx sterilací x xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
§23
Xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx
Členění xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v příloze č. 15.
§24
Označování
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zákoně x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1) se xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx rostoucí x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxx xxxxx přílohy č. 14 x xxxxx xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx volně rostoucí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx ode xxx sběru,
c) xxxxxxx xxxxx pěstované xxxxx použitelnosti do xxxx dnů xxx xxx sběru,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx vždy xxxxxx podskupiny x xxxxxx x druhu xxxxxxxxx hub xxxxx přílohy č. 14, česky x xxxxxxxx.
§25
Xxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxxxx houby xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, dobře xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a nadměrně xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jedním xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pěstované xxxxxxxx xxxx být xxxx x odříznutou xxxxxx částí xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vzhledu, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxxx vlhkosti, bez xxxxxx xxxxx a xxxxx.
(3) U xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 % xxxxxxx plochy řezu, xxxxxxx xxxx tři xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx požerky xx xxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 % hmotnosti perforovaných.
(5) Xxxxxxxxx žampiony xx zařazují xx xxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 16.
(6) X xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxx xx oběhu
(1) Xxxxxxx houby xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx 0 °X xx 10 °X, pouze x xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx houby xxxxxxxxx xx skladují x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx 0 °C xx 6 °X xxxxxx a zabalené x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vrstvách.
(3) Xxxxxx houby xx xxxxxxxx xxx teplotě xxxxxxx 20 °C x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 %.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mohou být xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.
XXXXX 6
XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXX
§27
Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx konzumními xxxxx brambor xxxxx x kříženců Xxxxxxx xxxxxxxxx X.,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ranými xxxxxxxx konzumní xxxxxxxx xxxx dosažením úplné xxxxxxxx hlíz xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozdními xxxxxxxx xxxxxxxx sklízené xx xxxxxxxx úplné xxxxxxxx xxxx x xxxxx vyvinutou x xxxxxx slupkou,
x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x průměrnou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx hlízy,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx až xxxxxx žluté xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx brambory s xxxxxxx xxxx dužniny,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx konzistenčních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx brambor xxxxxxxxxx pozdních, xxxxx xxxxxx vhodnost xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nevykazující xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx použití, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x mokrou hnilobu, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx dužniny,
x) xxxxxxxx xxxxx ulpělá xxxxxx xx slupce xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx klíčky, xxx, xxxxxx,
j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zeleným xxxxxxxxxx, xxxxx pokrývá xxxx xxx 1/8 xxxxxxx hlíz,
k) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx strupovitostí pokrývající xxxx xxx 1/4 xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx brambor raných xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 3,5 mm x x xxxxxxxxxx brambor xxxxxxxx zasahuje xxxxxxxx xxx 5 xx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxx z brambor xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§28
Členění xx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx konzumní se xxxxx xx xxxxxxx
x) brambory xxxxxxxx xxxx,
x) brambory xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx uvedeno x příloze č. 17.
§29
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxx ještě xxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx označí xxxxx xxxxx varného xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 18.
(3) U brambor xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx hlíz a xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx".
(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xx označí xxxxxx xxxxxxx.
§30
Požadavky xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jednotné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx odchylek uvedených x příloze č. 18.
(2) Xxxxx brambor xxxxxxxxxx xxxx vzhledem odpovídat xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx, celé, xxxxx, pevné, xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxx nadměrné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vad xxxxxxxxxxxx celkový xxxxxx, xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlízy, xxx bez xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vzniklých xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pohmožděnin, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x prašné xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pachů x xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pevnou xxxxxx, xxxxx mít xxxxxx xxxxx než 3 mm a xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx 5 xx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx neodpovídajících xxxx xxxxxxx x příloze č. 18.
(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx rané "xxxxxx"

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo oválného xxxxx

velikost xxxx x xx

xxxxx xxx 28

xxxxx xxx 28
xxxxx xxx 17

větší xxx 35

hmotnost xxxx x g

xxxxx xxx 20

xxxxx než 20
xxxxx než 5

xxxxxxxxx xx
x) xxx hlízy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx požadavky xx velikost xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx velikost xxxx xxxxxxxx hlíz brambor xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 18.
(5) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 19.
§31
Uvádění xx oběhu
(1) Xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxx hlízy brambor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx výrobky x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx xx oběhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§32
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x čerstvé xxxxxxxx, zpracovaného ovoce x xxxxxxxxxx zeleniny, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plodů, xxx, xxxxxxx x xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1998 xx 31. xxxxxx 1998 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxxxx.
§33
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx,x xxxxxxxx §3, 8, 14, 20, 24 x 29, které xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.xxxxx 1998.
Xxxxxxx:
Xxx. Lux x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 332/1997 Xx.
Xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx 2) xxxx xxxxxxx botanického xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx druhy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx 2) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx názvu

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 332/1997 Sb.
Členění na xxxxxxx x podskupiny
 
Druh
 
Skupina
 
Podskupina
 
Zpracované xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
x) x xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx
x) jednodruhové
smíšené x xxx.
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
x) xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x) x přídavkem xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
x) xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x) x přídavkem cukru
bez xxxxxxxx cukru
 
 
rosoly
 
a) xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x) x přídavkem xxxxx
xxx xxxxxxxx cukru
 
 
povidla
 
a) xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
x) xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx protlaky
 
a) xxxxxxxxxxxx
xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx x xxxx
&xxxx;
xxxxxx bowle
koktejlové xxxxx
xxxxx x lihu
 
 
upravené xxxxxxxx čerstvé xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx
xxxxx

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 332/1997 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x 1 xx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxx x x xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx a) jednodruhové
- xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx
- citrusová
- xxxxxxxx, jablečná,
meruňková
z xxxx x) dvoudruhové
z xxxx x) xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx jablek
jako xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
500
400
200
700
500
1000
&xxxx;
X xxxx xxx. 75 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
X toho xxx. 75 % xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx výběrové (Xxxxx)
xxxxxxxxx
x toho x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx,
xxxxxx, xxxxx
xx xxxxxxx
x xxxx-xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
450
350
250
230
80
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxx xxxxxx,
xxxxx, xxxxx, xxxxxx
xx xxxxxxx
x xxxx-xxxxxx
x plodů xxxxxxx
&xxxx;
350
250
150
160
60
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx (Extra)
všeobecně
z xxxx x xxxxxxx xxxxxx,
xxxxx, xxxxxx
xx zázvoru
z xxxx-xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
450
350
250
230
80
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxx xxxxxx,
xxxxx, xxxxxx, xxxxx
xx xxxxxxx
x xxxx-xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
350
250
150
160
60
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx povidla
Slazená švestková xxxxxxx x jablky
Slazená xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx povidla
Klevely xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
1700
2200
3200
3000
1500
730
640
380
&xxxx;
X xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx lekvar x dřeň ze xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 75 %
Podíl xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nejméně 30 %
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx protlakem

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx č. 332/1997 Xx.
Xxxxxxxxx záporné xxxxxxxxxx odchylky spotřebitelského xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx deklarovaná xx xxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx hmotnostní xxxxxxxx xx hmotnosti deklarované xx xxxxx v %
&xxxx;
xx 50
&xxxx;
9,0
&xxxx;
51 až 500
&xxxx;
6,0
&xxxx;
501 xx 1000
 
5,0
 
nad 1000
&xxxx;
3,0

Příloha x. 5 x vyhlášce x. 332/1997 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxx 1 Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v %
 
Kyselost (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x %
&xxxx;
Xxxxx x %
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 48
&xxxx;
0,3 - 2,5
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx
xxxxx všeobecně
z toho xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
x toho xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx)
xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 60
xxxxxxx 60
xxxxxxx 60
xxxxxxx 60
xxxxxxx 50
nejméně 50
xxxxxxx 60
xxxxxxx 60
xxxxxxx 40
nejméně 38
&xxxx;
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
 
nejvýše 0,01
xxxxxxx 0,04
xxxxxxx 0,01
nejvýše 0,04
xxxxxxx 0,01
xxxxxxx 0,04
xxxxxxx 0,01
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx
&xxxx;
7 - 15
xxxxxxx 29
&xxxx;
0,6 - 2,5
0,6 - 2,5
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 70
&xxxx;
xxxxxxxx se
 
Tabulka 2 Xxxxx v lihu
 
Výrobek
 
Obsah xxxxxxx v xxxxxxxxxx % xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x % nejméně
 
Refraktometrická xxxxxx v % xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx bowle
 
13
 
45
 
18
 
v xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
13
&xxxx;
45
&xxxx;
18
&xxxx;
x xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
13
&xxxx;
22
&xxxx;
18
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
13
&xxxx;
xxxxxxxx xx
&xxxx;
20
&xxxx;
xxxxx v xxxx
&xxxx;
20
&xxxx;
xxxxxxxx xx
&xxxx;
xxxxxxxx xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx 3 Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx x chuť
 
Marmeláda
 
rosolovitá, xxxxxxxx xx tuhá, bez xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx použitému xxxxx xxxxx, směsi xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sladká, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x pachů
 
Marmeláda xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, roztíratelná, xxxxx, s kousky xxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx citrusu
 
odpovídající xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, sladká, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx silic
 
Džem
 
rosolovitá xx xxxxx xxxxxxxxx, roztíratelná, x obsahem xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx, bez xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhu xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx cizích xxxxxxxx a pachů
 
Rosol
 
rosolovitá, xxxxxxxxxxx, bez známek xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx lehce xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x částmi xxxxxxxxxxxxxxxxx pletiva
 
odpovídající xxxxxxxxx xxxxx ovoce
 
odpovídající použitému xxxxx xxxxx, sladká, xxxxxxxxxx kyselá, bez xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xx tuhá x xxxxxxxx částicemi xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx nečistot
 
červenohnědá až xxxxx, hrušková nebo xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ovoce, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx použitému druhu xxxxx, vyrovnaná, xxxxxx, xxx cizích xxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxxx:
X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odchylky:
 
Druh xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xx 500 gramů
 
501 - 1000 xxxxx
&xxxx;
xxx 1000 xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx rostlinných xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx 5 xx2, stopky xxxxxx xxx 10 mm)
 
2
 
3
 
4
 
přítomnost xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx velikosti jedné xxxxxxxx pecky (pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
&xxxx;
1
&xxxx;
2
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxx xxxxx (xxxxx xxx polovina xxxxx)
&xxxx;
2
&xxxx;
3
&xxxx;
4
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx
&xxxx;
5
&xxxx;
7
&xxxx;
10

Xxxxxxx 4 Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx a xxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx bez xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx deformací xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x kompotů x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx vyrovnaná, nálev xxxx až xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx použitému xxxxx ovoce x xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx koření)
 
Kompoty x celých xxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx ponechaným xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kompoty x&xxxx;xxxxxx x se xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ovoce, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x borůvek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zakalený, x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zrosolovatělý
 
přirozená, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x způsobu xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, odpovídající xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx z xxxxxxxx plodů
 
Ovoce loupané xxxx neloupané, xxxxxxx xxxxx xxxx jádřinců, xxxxx dělené xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhu xxxxx x xxxxxxx zpracování
 
přirozená, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhu xxxxx x způsobu xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx dílkovaných xxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, dělené xx xxxxx nebo více xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x způsobu xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, odpovídající použitému xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx jádřinců, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx roztřepené xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a způsobu xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ovoce a xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxx a/nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx až xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ovoce
 
přirozená, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx použitým xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
x) Xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxxxx plodů xxxxxxxxx, xx zbytky xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx.
x) Nejvýše 5 % xxxxxxxxxxxx xxxxx korkovitých x xxxxxxxxxxxx kompotu.
d)
 
Druh odchylky
 
Počet xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x hmotnosti
 
 
do 500 gramů
 
501 - 1000 xxxxx
&xxxx;
xxx 1000 xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx u kompotů x lesních xxxxx
&xxxx;
5
&xxxx;
7
&xxxx;
10
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x kompotů x xxxxx
&xxxx;
5
&xxxx;
7
&xxxx;
10
x) Vykrystalizované xxxx xxxxxxxx vinné x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx.
x) Síťovité xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx povrchové xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x peckového xxxxx (xxxxxxx, xxxxx, ryngle, xxxxxxxxx, xxxxx).
x) Oddělení xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx kompotu.
h) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx kompotu.
i) Xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxxx xxxxx nevyzrálých x xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx.
x) Xxxxxxx 20 % xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nejvýše 5 % xxxxxxxxxxxx tvary xxxxxxxx x kompotů x plodů xxxxxxxx.
x) Xxxxxxx 300 xx/xx xxxxxxxxx xxxxxx minerálních xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx.
x) X kompotů xxxxxxxxx mírné zabarvení xxxxxx xxxxxxxxx barevným xxxxxx x převládající xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
x) Xxxxxxxxx vady, xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx loupání xxxxxxx xx 20 % xxxxxxx všech xxxxx x obalu.

Tabulka 5 Upravené chlazené xxxxxxx ovoce
 
Výrobek
 
Konzistence a xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx x xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxx stop xxxxxxxxxx, xxx vegetačních deformací xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příměsí, xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx nebo xxx xxxxx, loupané nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx na přibližně xxxxxx xxxx, velikost xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, řezy xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, svěží, odpovídající xxxxxxxx xxxxxx ovoce
 
přirozená, xxxxxxxxxxxx použitým xxxxxx xxxxx, xxx cizích xxxxxxxx x pachů

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 332/1997 Xx.
Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx (směsi, xxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx kvašená (kysaná) xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx
xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx
xxxxx
x) xx 100% zeleninovým xxxxxxx
x xxxxxxx přidaného xxxxx
x podílem xxxxxxx xxxx
x) nezahuštěné
zahuštěné
jednodruhová
směsi
jednodruhová
směsi
jednodruhová
směsi
jednodruhová
směsi
jednodruhová
směsi
 
 
upravená chlazená
čerstvá xxxxxxxx
xxxxxxxx v xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce x. 332/1997 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx
X) Xxxxxxxxxxxx zeleninové xxxxxxx xxxxxx
1. Pokud xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, obsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příměsí xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 0,08 %.
2. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 1,5 %.
X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky
1. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jako obsah xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobcích, xx xxxxxxx 2 %.
2. Sterilovaný hrášek xxxxxxxx xxxxxxx 1,5 % xxxx.
X) Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx
1. xX mléčně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx 4,1.
2. Mléčně xxxxxxx (kysaná) zelenina xxxxxxxx xxxxxxx 0,8 % kyseliny xxxxxx, xxxxxxx 0,6 % xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1,5 % xxxxxxx. Xxxx neplatí xxx xxxxxxx mléčně xxxxxxx (xxxxxx) sterilované xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx použit xxxx než xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) zelenina nesmí xxxxxxxxx ani povrchový xxxxxx (xxxx) ani xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (nezvláčkovatělý).
4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2,2 % xxxx.
X) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xX chemicky xxxxxxxxxxxx zeleniny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4,1.
X) Xxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 12 % vody.
2. Xxxxxx cibule xxxxxxxx xxxxxxx 14 % xxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směsí xxxxxxxx xxxxxxx 13 % xxxx.
4. Sušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejvýše 0,3 % hmotnostních xxxxx (xx. podíl xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx 10 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).
X) Zeleninové xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x chemicky xxxxxxxxxxxx obsahují nejméně 7 % xxxxxx, xxxxxxxxx refraktometricky.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx konzervované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejméně 32 % xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx 28 %, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 55 %.
3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vodou xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx 8 % xxxxxxxxxxxx nesmí obsahovat xxxx xxx 60 xx/xx nerozpustných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % sušiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 7 % xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sušina vnesená xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. U xxxxxx označených Prima, Xxxxx, Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 30 % xxxx xxxxx nejméně 10 % xxxxxxxxxxxxxxxx sušiny xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10,0 % xxxx.
7. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rajčatové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v tabulce 1.
Xxxxxxx 1
 
 
Kečupy
 
Kečupy "Xxxxx", Xxxxx", "Speciál"
 
Rajčatová xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x %
&xxxx;
xxxxxxx 25,0
 
nejméně 30,0
&xxxx;
8,0 - 24,0
 
nejméně 24,0
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kyselina octová x %
&xxxx;
xxxxxxx 2,2
&xxxx;
xxxxxxx 2,2
&xxxx;
xxxxxxxxxxx se
 
nestanovuje se
 
Obsah xxxx x %
&xxxx;
xxxxxxx 3,5
&xxxx;
xxxxxxx 3,5
&xxxx;
xxxxxxx 10,0 *)
&xxxx;
xxxxxxx 10,0 *)
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx stanovené jako xxxxxxxx octová x %
&xxxx;
xxxxxxxxxxx se
 
nestanovuje se
 
nejvýše 0,2
&xxxx;
xxxxxxx 0,2
Xxxx.: *) Xxxxx xxxx musí xxx zjištěn xxxxx x soleného výrobku.

Příloha č. 8 x xxxxxxxx x. 332/1997 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxx zelenina všeobecně
 
Výrobek
 
Konzistence x xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx a xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 20 % xxxx, xxxxxxxxxx vyrovnaná, x tvarovými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 20 % kusů, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx měkká xx polotuhá, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nerozpadavá, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, bez xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, zbytků xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dužniny
 
přirozená, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, odpovídající xxxxxxxx xxxxxx zeleniny x xxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxx příchutí x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx ze xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx zelenina xxxxxx x směsi všeobecně
 
zelenina xxxxxx, mechanicky xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx poškozením xxxxxxx x 20 % xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx pravidelný, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, řezy xxxxxxxxxxxx, drť xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejsou xx xxxxxx, x xxxxxxxx xx směsi xxxxxx zbytků xx 1,5 cm xxxxxxx 5 %, x xxxxxxxxxxxxx xxxx řezy x síle xx 5 xx, xxx xxxx košťálů a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx semen x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 2 %, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx 1 xx dlouhé, xxx semen x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx složky xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx skládané, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zakalený xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxxxxx zelí barva xxxx až xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx výskyt xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx 5 %, x xxxxxxxxxxx papriky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 % řezů papriky xxxxxxx, u xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxxx papriky xxxx až mírně xxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx chuť x xxxx xxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx x vzhled
 
Barva
 
Chuť x xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, okurky xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx 80 % okurek x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx délku xxxx xxxxxx délku, průměr xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průměr xxxxxx xxxxxxxx x více xxx 50 %, x xxxxxxxxxx řezů xxxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx překročit xxxxxx řezu xxxxxxxxxx x xxxx jak 50 %, xxxxxxxxxxx xxxxx, křehká, xxxxxxx, x řezů nálev x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 5 % kusů obsahu xxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxx všeobecné xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx 3 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx celé
 
Popis xxxxxxxx *)
&xxxx;
Xxxxxxxxx počet xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
2
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
2
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
7
*) Xxxx.: Xxxxx odchylek xxxxxxxx xx xxxxxx 20xx xxxxxx.

Xxxxxxx 4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx a xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx x vůně
 
Sterilovaný xxxxxx
&xxxx;
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x hrášku xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx velikosti xxxx xxxxx, bez xxxx xxxxxxxxxx x napadení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx rostlinného původu, xxx mechanických příměsí xxxxxxxxxxxxx původu, konzistence xxxxx až xxxxxx, x obalu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nálev xxxxx xxxxxxxx x případným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bílkovin
 
přirozená, odpovídající xxxxxxxxxxxx xxxxx hrášku x způsobu zpracování, xxx černých x xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhu xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx příchutí x xxxx
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx %
1) 2 % xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx
2) 5 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx
3) 1 % xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, silně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx
4) 12 % xxxxxx, xxxxxx dřeně x xxxxxxx xxxxxx, xxxx
5) 0,5 % (xxx xx xxxx xxx 12 xx2 xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 5 Sterilované xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx a vůně
 
Sterilované xxxxxxxx lusky
 
fazolové lusky xxxxxxxx,*) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, bez xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poškození xxxxxx, vegetačních xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, bez xxxxxxxxxx částí x xxxxxxxxxxxxxxx endokarpu, xxx xxxxxx xxxxxxx rostlinného xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxx velikostně vyrovnané, xxx neroztřepaný, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx až xxxxx zakalený x xxxxxxxxx semeny nejvýše x 2 % xxxxxxx podílu obalu
 
přirozená, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhu x způsobu xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx příchutí x xxxxx
*) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx považovány xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejvýše 3 xx.
Xxxxxxxx:
1) Xxxxxxxx odchylky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
&xxxx;
Xxxx odchylky
 
Počet xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx o xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xx 500 gramů
 
501 - 1000 xxxxx
&xxxx;
xxx 1000 xxxxx
&xxxx;
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
5
&xxxx;
5
&xxxx;
10
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
&xxxx;
10
&xxxx;
15
&xxxx;
25
2) xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
3) nejvýše 10 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poškozených, x xxxxx nejvýše xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x škůdci.

Tabulka 6 Rajčatové xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx a xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx x chuť
 
Kečupy všeobecně
 
řídce xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, jemná, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x jiných xxxxx xxxxxx, xxx černých xxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vlivem xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, mírně xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx "xxxxx" x "xxxxx ostrý", xxx xxxxxx příchutí x xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx pyré x xxxxxxxxx rajčatové xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, bez černých xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx částic xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx*)
&xxxx;
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x použitých přísadách, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx cizích xxxxxxxx a pachů*)
Pozn.: *) Znak xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na 8,0 % refraktometrické xxxxxx.
Xxxxxxx 7 Xxxxxxxx xxxxxxxx čerstvá zelenina
 
Výrobek
 
Vzhled x xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx x xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxx stop xxxxxxxxx, bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x anorganických xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, loupaná xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úpravy, svěží, xxx xxxxx odlišně xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxx příchutí x xxxxx

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce č. 332/1997 Sb.
Tabulka 1 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelských xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx záporné xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx v %
&xxxx;
xx 50
&xxxx;
9,0
&xxxx;
51 až 500
&xxxx;
6,0
&xxxx;
501 xx 1000
 
5,0
 
nad 1000
 
3,0
Tabulka 2 Přípustné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx u zeleninových xxxxxx a xxxxx:
&xxxx;
Xxxxxx x % xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx x %
&xxxx;
xx 3,0 xx 5,0
&xxxx;
xx -2,0 do +2,0
 
od 5,0 xx 10,0
 
od -4,0 do +4,0
&xxxx;
xx 10,0 xx 15,0
&xxxx;
xx -7,0 do +7,0
 
nad 15,0
&xxxx;
xx -10,0 do +10,0

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 332/1997 Xx.
Xxxxxxx xx xxxxxxx x podskupiny
 
Druh
 
Skupina
 
Podskupina
 
Suché xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx ořechy
 
ve xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx ořechy
 
ve xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxxx nepražené
 
 
 
ve xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xx xxxxxxxx pražené xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx (burské xxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx pražené
 
 
 
loupané xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx suchých skořápkových xxxxx nebo xxxxx, xxxx dalších xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, pekany, pumy)
 
ve xxxxxxxx

Příloha č. 11 x vyhlášce x. 332/1997 Sb.
Přípustné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
&xxxx;
xx 100 x
&xxxx;
- 5 %
&xxxx;
101 - 250 x
&xxxx;
- 3 %
&xxxx;
251 - 500 x
&xxxx;
- 2 %
&xxxx;
501 x x xxxx
&xxxx;
- 1 %

Xxxxxxx x. 12 x xxxxxxxx x. 332/1997 Sb.
Fyzikální a xxxxxxxx požadavky na xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx vody xxxxxxx x % xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx xxxxxx xxxxxxx x % xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxxx
&xxxx;
12.0
&xxxx;
8.0
&xxxx;
0,4
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
5.0
&xxxx;
0,1
&xxxx;
xxxxxxx ořechy
 
ve xxxxxxxx
&xxxx;
12.0
&xxxx;
7.0
&xxxx;
0,25
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
6.0
&xxxx;
0,05
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xx skořápce
 
9.0
 
 
0,4
 
 
jádra
 
 
6.5
 
0,1
 
pistáciové xxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxxx nepražené
 
 
6.5
 
0,2
 
 
ve xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
4.0
&xxxx;
0,2
&xxxx;
&xxxx;
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
4.0
&xxxx;
0,2
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
6.5
&xxxx;
0,1
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
4.0
&xxxx;
0,1
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx solená
 
 
4.0
 
0,1
 
jádra kešu xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
7.0
&xxxx;
0,3
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
3.0
&xxxx;
0,3
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
3.0
&xxxx;
0,3
&xxxx;
xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
10.0
&xxxx;
6.5
&xxxx;
0,5
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
4.0
&xxxx;
0,5
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
5.0
&xxxx;
0,5
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx pražené xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
5.0
&xxxx;
0,5
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxxx
&xxxx;
14.0
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxxx xx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
10.0
&xxxx;
0,5
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx kokos xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
3.0
&xxxx;
xxxxxxxxxx xx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
3.0
&xxxx;
xxxxxxxxxx xx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx suchých xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx*)
&xxxx;
&xxxx;
8.0
&xxxx;
xxxxxxxxxx xx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
6,0
&xxxx;
0,3
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xx skořápce
 
7,0
 
 
0,1
Poznámka: *) Hmotnostní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx směsi xxxx xxxxxxx 60% xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx x. 332/1997 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
XXXXXXX
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx x vůně
 
VLAŠSKÉ XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dobře xxxxxxxx xx xxxxxxxx, vyvinuté xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx až xxxxx nahořklá
 
LÍSKOVÉ OŘECHY X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
&xxxx;
xxxxxxxx zdravá xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx poškozené
 
světle hnědá xx xxxxx hnědá xxxxxx hnědá xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
XXXXXX XXXXXX NELOUPANÉ A XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, vejčité
 
žlutá xx xxxxxx hnědá, xx xxxx xxxx xx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxx x xxxxx
&xxxx;
XXXXXXXXXX OŘECHY A XXXXX PISTÁCIÍ
 
skořápka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx skvrn, xx xxx puklá, xxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xx xxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx aromatická, xxxxxxxx až slabě xxxxxxxx
&xxxx;
XXXXX KEŠU XXXXXX
&xxxx;
xxxxx xxxxx, xxxxx, rohlíčkovitého xxxx xxxxxxxxxxxxxx tvaru, xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx na xxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx aromatická xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
XXXXXXX (XXXXXX XXXXXX) XXXXXXXXX X LOUPANÉ
 
skořápka xxxxx, xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx osemení světle xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxx xxx hořké xxxxx
&xxxx;
XXXX XXXXXX
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx, na xxxx bílé xx xxxxx nažloutlé
 
nasládlá, xxxxxxx xxxxxx, bez hořké xxxxx
&xxxx;
XXXXX STROUHANÝ
 
strouhaný, hrubě xxxx jemně xxxxx
&xxxx;
xxxx xx slabě smetanově xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxx pro výrobek xxx xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XXXXX XXXXXXXXX OŘÍŠKŮ
 
jádra xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxx xx smetanové
 
typická, nasládlá
 
PEKANOVÉ XXXXXX
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx, rovnoměrně xxxxxxxxx, suchá, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx x. 332/1997 Xx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a pěstovaných xxxxxxx xxx určených x přímému prodeji xxxx x dalšímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
X. Xxxxx xxxxx rostoucí
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxx)
2. Smrž xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx)
3. Xxxx xxxxxxx (Morchella xxxxxx)
4. Xxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxx)
5. Kuřátka xxxxx (Xxxxxxx xxxxx) - xxx xxxxx xxxxxxxx
6. Xxxxx xxxxxxxxxx - (Xxxxxx xxxxxxxx)
7. Liška xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
8. Xxxxx bledá (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
9. Stroček xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)
10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Albatrellus ovinus) - jen mladé xxxxxxxx, pouze xxx xxxxxxxxxx zpracování
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Albatrellus xxxxxxxxx) - xxx mladé xxxxxxxx, pouze xxx xxxxxxxxxx zpracování
12. Choroš xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx) - xxx mladé xxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxx zpracování
13. Hřib xxxxxxxx (Xxxxxxxxx cavipes)
14. Xxxx hnědý (Xxxxxxxxx xxxxxx)
15. Hřib xxxxxxxx (Xxxxxxx fragilipes)
16. Xxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxx)
17. Xxxx xxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx)
18. Xxxx xxxxxxx (Xxxxxxx edulis)
19. Xxxx xxxxxx (Boletus xxxxxxxxxxx)
20. Xxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
21. Xxxx klouzek xxxxxxx (Suillus variegatus)
22. Xxxxxxx bílý (Suillus xxxxxxxx) - xxx xxxxx xxxxxxxx
23. Xxxxxxx xxxxxxx (Suillus xxxxxxx) - jen mladé xxxxxxxx
24. Klouzek xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx)
25. Xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx elegans)
26. Xxxxxxx xxxxxx (Suillus xxxxxxxxxx)
27. Xxxxxxx slizký (Xxxxxxx aeruginascens)
28. Kozák xxxxxxx (Boletus scaber - Xxxxxxxx xxxxxxx)
29. Xxxxx habrový (Boletus (Xxxxxxxx) carpini)
30. Xxxxxxxx xxxxxxx (Boletus (Xxxxxxxx) xxxxxxxxxx)
31. Xxxxxxxx osikový (Xxxxxxx aurantiacus - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
32. Xxxxx xxxxxxxxxxx (Macrolepiota rhacodes) - xxx xxxxx xxxxxxxx
33. Xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx procera) - xxx xxxxx xxxxxxxx
34. Xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx)
35. Xxxxxxx fialová (Xxxxxxx nuda)
36. Xxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
37. Xxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
38. Čirůvka xxxxxxx (Xxxxxxxx gambosa)
39. Xxxxx xxxxxxxx (Pleurotus xxxxxxxxx)
40. Xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
41. Líha xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
42. Xxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx)
43. Xxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
44. Ryzec xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx)
45. Ryzec xxxxxx (Lactarius pinicola)
46. Xxxxx xxxxxxx (Lactarius xxxxxxxxxx)
47. Xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
48. Sluka xxxxxxxxx (Xxxxxxx caperata)
49. Xxxxxx xxxxxx (Marasmius xxxxxxx)
50. Xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx
51. Xxxxxxxx mlženka (Xxxxxxxxx nebularis) - xxx xxxxx plodnice
52. Xxxxxxx zahradní (Xxxxxxxx xxxxxxxxx) - xxx xxx průmyslové xxxxxxxxxx
53. Xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx) - xxx xxx xxxxxxxxxx zpracování
54. Xxxxxxx polní (Xxxxxxxx xxxxxxxxx) - jen xxx xxxxxxxxxx zpracování
55. Xxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) - jen xxx průmyslové zpracování
56. Xxxxxxx xxxxx (Aqaricus xxxxxxxxxx) - xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx průmyslové zpracování x potravinářským xxxxxx
1. Xxxxxxxxx bukovka (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx nigricans)
3. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx)
5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx cyanoxantha)
6. Holubinka xxxxxxxxxx (Xxxxxxx viresceus)
7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Russula xxxxxxxx)
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx adusta)
9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx aurata)
B. Xxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx)
2. Xxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx)
3. Xxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx)
4. Xxxxx xxxxxxxxx (Pleurotus xxxxxxxxxxx)
5. Xxxxx plicní (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
6. Xxxxx xxxxxxx (Pleurotus xxxxxxx)
7. Xxxxxxxx xxxxxxxx žlutá (Xxxxxxxxxx rugosoannulata)
8. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)
9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
10. Xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx)
11. Xxxxxxxxxxx xxxxx - Xxxx-xx-xx (Lentinus xxxxxx)
12. Xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
13. Xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
14. Xxxxxxx xxxxxx (Coprinus xxxxxxx)
15. Xxxx Jidášovo (Xxxxxxxx xxxxxxxx judae)

Xxxxxxx x. 15 x xxxxxxxx x. 332/1997 Xx.
Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx houby pěstované
 
 
Výrobky x xxx
&xxxx;
xxxxx konzervované
houby xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx výrobky x xxx
&xxxx;
xxxxxxxxx x xxx
xxxxx a xxxxxx x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Příloha x. 16 x vyhlášce x. 332/1997 Xx.
Xxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxxx třídách jakosti xxxx pěstované xxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
X. xxxxxx
&xxxx;
XX. xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pevně xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx vyvinutého xx xxxxxxxxxx tvaru uzavřené
 
plodnice x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx až xxxxxx hnědými xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx - bílá, xxxxxxx xxxx hnědá
 
Druh
 
v xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx průměr xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx
&xxxx;
15 xx 35
&xxxx;
30 xx 55
&xxxx;
45 x xxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx
&xxxx;
20
&xxxx;
25
&xxxx;
30
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 10 % hmot. plodnic xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 25 % hmot. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 10 % xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 10 % hmot. plodnic xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 5 % hmot. plodnic xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 10 % xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo s povrchovými xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 20 % xxxx. xxxxxxx poškozených xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 10 % xxxx. plodnic xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx třeně nebo xxxxxxx klobouku
 
nejvýše 10 % xxxx. plodnic xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 10 % xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx průměru klobouku
 
nejvýše 0,5 % hmot. xxxxxxx zeminy
 
nejvýše 1 % xxxx. xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 1 % xxxx. xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 17 x xxxxxxxx č. 332/1997 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxx x brambor na xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx loupané
 
brambory xxxxxxxx loupané xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx mouka
 
bramborová xxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx hranolky xxxxxxxxxxx *
&xxxx;
xxxxxxxxxx plátky předsmažené *
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx *
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
*/ xxxxxxxxx xx xxxxx xxx dalších xxxxx

Xxxxxxx č. 18 x vyhlášce č. 332/1997 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxxx jednotnost x xxxxx příměsí:
 
ukazatel
 
brambory xxxxxxxx rané
 
brambory konzumní xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx % xxxxxxxxx
&xxxx;
2
&xxxx;
2
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx % xxxxxxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
2
2. Xxxxx xxxxxxxx neodpovídající:
 
ukazatel
 
brambory xxxxxxxx rané
 
brambory konzumní xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx nejvýše % xxxxxxxxx
&xxxx;
4
&xxxx;
6
&xxxx;
x xxxx nejvýše % xxxxxxxxx
&xxxx;
x mokrou xxxxxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xx suchou xxxxxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
1
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
-
Xxxxxxxx: U xxxxxxx konzumních xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxx částečně chybějící xxxxxx.
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx velikost xxxx xxxxxxxx xxxx:
&xxxx;
xxxxxxxx konzumní
 
třídění xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx % hmotnosti xxxx x x
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
xxxxx xxx 28
&xxxx;
xxxxx xxx 20
&xxxx;
3
&xxxx;
&xxxx;
x xxxx xxxxx xxx 15
&xxxx;
x xxxx xxxxx xxx 10
&xxxx;
0
&xxxx;
xxxx "xxxxxx"
&xxxx;
xxxxx xxx 17 xxxx xxxxx xxx 28
&xxxx;
xxxxx než 5 nebo větší xxx 20
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxx než 35
&xxxx;
xxxxxxxxx xx
&xxxx;
3
&xxxx;
&xxxx;
x toho xxxxx xxx 28
 
 
0
Užití xxxxxxx konzumních xxxxxxxx xxx varných typů:
 
varný xxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xxxxx, nerozvařivá, xxxxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nerozvařivá xxxx xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx druhu, xxxx xxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx rozvařivá
 
především pro xxxxxxxx xxxx a xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx mohou xxxxx xxxxxxxxx varné xxxx.

Xxxxxxx x. 19 x xxxxxxxx č. 332/1997 Xx.
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jakost xxxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx konzumní xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxx, xxxx, neoslizlé, průměr xxxxxxxx xxxx xx 30 xx 80 xx, xxxxxx hlízy xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx, xxxxx nedoloupané xxxxxxx 6 % xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx, celkový xxxxxx xxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx
&xxxx;
xxxxx XxXx x xxxxxx
xxxxxxx 0,8 %
nejvýše 1,4 %
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hmotnosti xxxxxxx 62 %
&xxxx;
xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. nakrájené, xxxxxxx xxxx 5 % xxxxxx xx hotový xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, bez xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx slaná, xxxxx čirý xx xxxxx zakalený
 
brambory xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx nejméně 87 %
xxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 68 %
&xxxx;
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, xxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx bez xxxxxxxxx, bez xxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx mouka
 
sušina xxxxxxx 87 %
&xxxx;
xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx, xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxx sušená
 
sušina xxxxxxx 87 %
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx nejméně 95 %
xxxxx tuku xxxxxxx 42 %
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx, obsah xxxxxxxx soli nejvýše 0,5 % xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx slaná, xxx xxxxxx pachů a xxxxxxxx, xxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxxx x tmavými xxxxxxxx x 5 % xxxxxxxxx xxxxxx do 20 xx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nejvýše 76 %
xxxxx volných mastných xxxxxxx (jako kys. xxxxxxx) x xxxx xxxxxxx 1,5, %
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx 5 xx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x jednom xxxxx xx stejným xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (skvrny, xxxx, xxxxxxx, úlomky), xxx xxxxxx pachů x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, ne tvrdá, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
8 %
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx 76 %
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kyselin (xxxx xxx. xxxxxxx) x xxxx xxxxxxx 1,5,%
 
plátky xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, čisté, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (xxxxxx, očka, xxxxxxx, xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxx nejvýše 10 %
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx 45 %
xxxxx xxxx xxxxxxx 3 %
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mírně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, barva xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvnitř xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, uvnitř xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx x xxxx po xxxxxxxxxxx těstu, mírně xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx 25 %
&xxxx;
x xxxxxxxxx xxxxx drobné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx barvy, xx xxxxxxxx kašovitá xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xx používá tuk xxxx olej x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xx KOH x 1 g xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 170 ° C.
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx oběhu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx používat do 1. xxxx 2001.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2000

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 332/97 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 31.12.1997, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3, 8, 14, 20, 24 x 29, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.4.1998.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
92/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 332/97 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. a), x), x), x) a x) xxxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, houby, xxxxxxxx x výrobky x xxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2000
Xxxxxx xxxxxxx x. 332/97 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2003 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 324/1997 Sb., x způsobu označování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx x xxxxxxxx výrobku xxxxxxxxxx xxxxxxxx "x".
2) XXX 46&xxxx;3010 Ovoce xxxxxxx. Xxxxxxx ovoce.
ČSN 46&xxxx;3020 Xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
XXX 46 3021 Xxxxxxx.
ČSN 46&xxxx;3022 Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
ČSN 46&xxxx;3023 Xxxxxx x xxxxx.
ČSN 46&xxxx;3030 Xxxxx xxxxxxx. Bobulové xxxxx x xxxxx xxxxx.
XXX 46&xxxx;3031 Xxxxxx.
XXX 46 3032 Xxxxxxx.
XXX 46 3033 Xxxxxx.
XXX 46&xxxx;3041 Xxxxxx xxxxxx révy xxxxx.
XXX 46 3050 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3051 Xxxxxxx xxxxx.
XXX 46&xxxx;3060 Xxxxxxx jižní xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
ČSN 46 3061 Xxxxxxx xxxxx plody. Xxxxxx.
XXX 46&xxxx;3062 Xxxxxxxxx xxxxx.
XXX 46&xxxx;3063 Fíky xxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3064 Xxxxxxx xxxxx plody. Ostatní xxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxx).
XXX 46&xxxx;3065 Čerstvé xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx (karambola, xxxxxx).
XXX 46&xxxx;3066 Xxxxx.
ČSN 46 3067 Xxxxxxx.
XXX 46 3068 Xxxx.
ČSN 46 3069 Xxxxx.
XXX 46&xxxx;3085 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXX 46 3110 Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zelenina.
XXX 46 3111 Brokolice.
XXX 46 3120 Zelenina xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX 46 3130 Xxxxxxxx xxxxxxx. Listová xxxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3140 Xxxxxxxx xxxxx.
XXX 46&xxxx;3141 Xxxxxxxx xxxxx.
XXX 46&xxxx;3142 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
XXX 46&xxxx;3150 Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx.
ČSN 46&xxxx;3151 Xxxxxx.
XXX 46&xxxx;3152 Xxxxx.
XXX 46&xxxx;3153 Xxxxxxx cukrové.
XXX 46&xxxx;3154 Xxxxxxx xxxxx.
XXX 46&xxxx;3155 Xxxxxx.
XXX 46&xxxx;3156 Xxxxxxx xxxxxxxxxx.
XXX 46 3157 Xxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3160 Xxxxxxxx čerstvá. Xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČSN 46&xxxx;3161 Xxxxxx xxxxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3162 Xxxxxx.
ČSN 46&xxxx;3163 Pór.
ČSN 46&xxxx;3170 Xxxxxx.
XXX 46&xxxx;3171 Xxxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3172 Xxxx.
XXX 46&xxxx;3173 Fenykl xxxxxx.
3) Xxxxx č. 61/1997 Sb., x lihu x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxx).
4) XXX 46&xxxx;3092 Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
ČSN 46&xxxx;3083 Jádra xxxxxxxxx xxxxxx.
XXX 46&xxxx;3086 Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3087 Xxxxx lískových ořechů.
XXX 46 3088 Mandle xxxxxx ve xxxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3089 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
XXX 46&xxxx;3080 Pistácie ve xxxxxxxx.
XXX 46 3081 Xxxxx pistácií x xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx.
XXX 46 3082 Xxxx ořechy.
ČSN 46&xxxx;3090 Doporučená xxxxxxxxxxxx xxx normy xx xxxxx x sušené xxxxx a xxxxxxxx xxx.