Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.02.2004 do 30.05.2004.


Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů

147/96 Sb.

ČÁST I. Rostlinolékařská péče
ODDÍL 1. Základní ustanovení
Předmět a rozsah úpravy §1
Základní pojmy §2
Rostlinolékařská péče §3
Základní povinnosti §4
ODDÍL 2. Odborná způsobilost na úseku rostlinolékařské péče §5 §6
ODDÍL 3. Registrace osob a soustavná rostlinolékařská kontrola
Registrace osob §7
Povinnosti registrovaných osob §7a
Zrušení registrace §7b
Soustavná rostlinolékařská kontrola §7c
ODDÍL 3A. Rostlinolékařské pasy
Podmínky přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů §7d
Vystavování, používání a nahrazování rostlinolékařských pasů §7e
ODDÍL 4. Ochrana proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu zásilek (vnější karanténa)
Obecná ustanovení §8
Rostlinolékařské osvědčení §9 §10
Dovoz a průvoz §11
Vstupní místa §12
Rostlinolékařská kontrola při dovozu §12a
Naložení se zásilkou po provedení rostlinolékařské kontroly §12b §12c
Vývoz zásilek z České republiky §13
ODDÍL 5. Ochrana proti rozšiřování škodlivých organismů na území České republiky (vnitřní karanténa) §14
Chráněné zóny §14a
ODDÍL 6. Mimořádná rostlinolékařská opatření §15
Náhrada majetkové újmy vzniklé v souvislosti s uložením mimořádných rostlinolékařských opatření §16
ODDÍL 7. Přípravky a pomocné prostředky
Registrace přípravků a pomocných prostředků §17
Žádost o registraci §18
Registrační řízení §19
Zkoušení přípravků §19a
Posuzování účinných látek §19b
Uvádění účinných látek do oběhu §19c
Použití údajů o přípravku, které byly předloženy jiným žadatelem o registraci §20
Rozhodnutí o registraci §21
Informace o škodlivých účincích §21a
Prodloužení registrace §22
Zrušení a zánik registrace §23
Úřední registr §24
Použití neregistrovaných přípravků §25
Balení a označování přípravků §26
Skladování přípravků §27
Oznamovací povinnost §28
Zacházení s přípravky §29
Ochrana včel, zvěře, ryb a některých dalších necílových organismů při používání přípravků §30 §31 §32
Experimentální použití přípravků §33
Zvláštní omezení §34
Pomocné prostředky §34a
Kontrola přípravků a pomocných prostředků §34b
Součinnost držitele rozhodnutí o registraci přípravku s orgány rostlinolékařské péče §34c
Přípravky obsahující geneticky modifikované organismy §34d
ODDÍL 8. Mechanizační prostředky §35
Kontrolní testování §36 §37
ODDÍL 8A. Rostlinolékařský dozor §37a
ODDÍL 9. Orgány rostlinolékařské péče §38 §39
Ministerstvo §40
Rostlinolékařská správa §41 §42
Obce §43
ODDÍL 10. Pokuty §44
ODDÍL 11. Zmocnění §45
ODDÍL 12. Společná a přechodná ustanovení
Vztah ke správnímu řádu §46 §46a
Přechodná ustanovení §47
ČÁST II. Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §48
ČÁST III. Zrušovací ustanovení §49
ČÁST IV. Účinnost §50
č. 409/2000 Sb. - Čl. II
č. 314/2001 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
XXXXX X
ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x povinnosti fyzických x právnických osob x xxxxxxx rostlinolékařské xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozšiřováním xxxxxxxxxxxx škodlivých organismů x xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx působnost x xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§2
Základní xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, organizačních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx rostlinných xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx rostliny xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx: xxxxx x botanickém smyslu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx hluboce xxxxxxxx; xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx vegetativní xxxxx xxxxxxx použitelné x xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx; xxxxxxx rostlinných xxxxxx; xxxxxx v botanickém xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx k xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx produkty xxxx produkty rostlinného xxxxxx a xxxxx xxxxxxx nezpracované xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx; dřevo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxx, xxxx xxxxx xx xx xxxxx štěpků, xxxxxx, xxxxx, dřevního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx dřeva použitého xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx materiálu sloužícího xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x představuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx předmět xxxx xxx rostlina xxxx rostlinný xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxx škodlivého xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rostliny, xxxxxxxxxxx nebo původci xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rostlin nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx škodlivé xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx úřední xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx rostlinách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a chemickými xxxxxxx.
(8) Chemické x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx formy, x níž xxxx xxxxxxx xx xxxxx x dodávány uživateli, xxxxxx k
a) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organismy xxxx x xxxxxxxxx působení xxxxxx organismů,
x) xxxxxxxxxxx životních xxxxxxx x rostlinách xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx rostlinných xxxxxxxx, xxxxx nepodléhají xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 28) xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nežádoucího xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(9) Účinné xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx včetně virů xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx rostliny, xxxxx xxxxxxx xxxx rostlinné xxxxxxxx; xx xxxxx xx považují xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prvky x xxxxxx sloučeniny xxxxxx nečistot nevyhnutelně xxxxxxxxxxxx xx výrobním xxxxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx látek xxxxxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx produktech či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozkladu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kombinace xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, chemických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx použití xxxxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx rostlin omezeno xx minimum xxxxxxxx xxx udržení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřijatelné xxxxx xxxx xxxxxx.
(12) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx prostředky") xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx součástí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přípravků xxxx x přímému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(14) Xxxxxxxx xx xxxxx je nabízení x prodeji, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přeprava, xxxxx a xxxxx xx xxxxxx prodeje xxxx jakýkoliv xxxx xxxxxx převodu xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx. 1)
(15) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx druhé x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(16) Partií xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx identifikovatelné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx původu.
(17) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, nařízený xxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dokument, xxxxxxxx xxxx xxxx vydaný, xxxxxxxx nebo provedený x xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
(18) Xxxxxxxxx zónou xx xxxxx vymezené x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx karanténní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx usídlený x jedné nebo xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx škodlivého xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx usídlený x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obecně xxxxx, xx se xx xxxxx území vyskytuje, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimořádná xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 2 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxx.
(19) Oddělující xxxxx je xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx karanténní škodlivý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx němu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx škodlivého xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(20) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rostlinolékařská xxxxxxxx.
(21) Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rostlinných produktů xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(22) Rostlinolékařským xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřední xxxxxxxx x původu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(23) Ochrannou lhůtou xx xxxxxx doba, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx ošetření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx do začátku xxxxxxxx
1. sklizně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. uvedení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx započetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) od xxxxxxx xxxxxxxxx
1. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostoru xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx
2. xx xxxxxxxxxx x ošetřenými xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
3. xx výsevu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(24) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx umožňujícího xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
(25) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které mají xxx xx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.
(26) Pěstebním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx umožňující xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx účelu xxxxxx.
(27) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nárůst xxxxxxx xxxxxxxxxx organismu, kdy xxxxx xxxxxxxxx značných xxxx x xxxxx xxxxxxxx potřebu mimořádných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(28) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxx rostliny xxxx rostlinného xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(29) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rostlin,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dokumentaci,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x použitím, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx zdůvodnitelných xxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vznik xxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ochranných xxxxxxxx xx xxxxxxx soustavného xxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxx, xxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx a podmínek xxxxxxxxx,
f) přednostní xxxxxxx přípravků, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vod.
(30) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "pomocné xxxxxxxxxx") xxxx látky zpracované xx xxxxx, v xxx xxxx uváděny xx xxxxx, xxxxxx x úpravě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přípravků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(31) Xxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxx xx žádost xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, jímž tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovených podmínek x formou rozhodnutí xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředku do xxxxx.
§3
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
Rostlinolékařská xxxx xxxxxxx v
a) xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx x opatřeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx zahraničí,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx pěstují, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x působení škodlivých xxxxxxxxx a poruch x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nepřímých metod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, zvířat, 12) xxxxx, 14) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 15) (dále xxx "xxxxxxx") a životního xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) registraci xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zdrojem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 1,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů 29) xxxxxxxx x xxxxxxx x ochraně xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x škodlivých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx produkty, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx užívají x jiného právního xxxxxx,
x) jsou xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx v důsledku xxxxxx přemnožení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osobám x xxx xxxxxxx x poškození životního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,
2. xxxxxxx výskyt xxxx podezření x xxxxxxx karanténního škodlivého xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx přímo, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx xxxx jiných předmětů xxxxx xxxxxxxxx organismům xxx registrovanými přípravky xxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §29 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§35 x 37).
ODDÍL II
XXXXXXX XXXXXXXXXXX NA XXXXX ROSTLINOLÉKAŘSKÉ XXXX
§5
(1) Zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx") xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx oboru rostlinolékařství xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) držiteli xxxxxxx hodnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rostlin.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx mohou xxx xxx absolventy akreditovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou x oblasti chemie, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx zahrnujícího xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správních xxxxx, kteří xx xxx 1. xxxxx 1997 vykonávali xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 8 xxx, x dále xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo ochrany xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx rostlinolékařství nebo xxxxxxx xxxxxxx.
§6
Živnostensky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a poradenská xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x půdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 nebo xxxxx s ukončeným xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx; obor xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.
Původní znění - účinnost xx 1.1.1997 xx 31.12.2001 (xx novely x. 314/2001 Xx.
ODDÍL XXX
XXXXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX KONTROLA
§7
Xxxxxxxxxx xxxx
(1) Dovážet, xxxxxxxx xxxx vyrábět xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx pouze xxxxx xx tímto účelem xxxxxxxxxxxx x úředním xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tyto osoby xxxxxxxxxxxx. Xxxx registraci xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx hodlají xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §7e xxxx. 6. Úřední xxxxxxx osob vede xxxxxxxxx orgán rostlinolékařské xxxx. Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx úředního xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x úředním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vypěstované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx oběhu, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx předměty nemohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pěstovat nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 anebo xxxxxxxxxx rostlinolékařské xxxx xxxxx §7e xxxx. 6, xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o registraci xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx rostlinolékařské xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx
x) se x místě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx registrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škodlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pravdivými,
x) xxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx x §7a xxxx. x).
(5) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
§7a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob
Xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx povinny
a) xxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,
x) provádět prohlídky xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předmětů xxxxxxxxx v §7 xxxx. 1, a xx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxxx péče,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx
1. neobvyklý xxxxxx škodlivých xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx škodlivými xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xx rostlinách, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1,
2. xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx zvláštní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x zdravotní xxxx xxxxxxx x rostlinných xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx zdravotního stavu x k xxxxxxxxxxx xxxxxx totožnosti, xxxxxxxxx x xxxx x xxxx předměty, x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7d xxxx. 1,
x) xxxx x upřesňovat xxxx xxxxxxx x objektů, xx kterých xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
§7b
Zrušení xxxxxxxxxx
(1) Příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zrušit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx, že xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x §7a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12b xxxx. 1 xxxx 3 xxxx xxxxxxxxx uloženou mimořádným xxxxxxxxxxxxxxxxx opatřením.
§7c
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontrola
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx rostliny, xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx registraci podle §7 xxxx. 1, xxxxx i xxx xxx používané xxxxxxxx xxxxxxxxx a obaly, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx prostředky.
(2) Xxxxxxxxxx rostlinolékařskou kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx přednostně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výroby rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ověřuje xx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx příslušný xxxxx rostlinolékařské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx rostlinolékařský xxx xxxxx §7d xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7e odst. 4 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx produkty nebo xxxx předměty xxxxxxxxxxxxxxxx xxx nebo nedá xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. K vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx karanténního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1.
XXXXX IIIA
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
§7x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předmětů
(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné předměty xxxxxxx x §7 xxxx. 1 nesmějí xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx z xxxxxx právního důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, xxxxx x xxx, x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rostlinolékařský xxx xxxxxx pro dané xxxxx. Toto ustanovení xx netýká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x objekty xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxx pozemky, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxx přesunech nedojde x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnických xxxx xxxxxxxxx práv k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx x pokud xxx xxx nehrozí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 1 xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx této zóny, xxxxx k xxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7c xxxx. 1, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxx zónu.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zónu nebo x rámci xxxx xxxx stanovené prováděcím xxxxxxx předpisem.
(4) Xxxxxxx-xx nebezpečí šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx přemísťování xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx předmětů xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, a xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx lze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zónu xxxxx §14a, xxxxx xxxx xxxxxxxx provedená xxxxx §7c odst. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx tuto xxxx x bylo xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxx splněny.
§7e
Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán rostlinolékařské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x §7c xxxx. 4. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx rostlinolékařských xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx rostlinám, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7d xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rostliny, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pasy xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. O xxxxx xxxxx evidenci. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx udělit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 x rámci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx anebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7b.
(6) Rostlinolékařský xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx") xxxxx x případech stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx x xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx hradí osoba, xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxxx.
§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2001 Xx. x účinností xx 1.3.2002
XXXXX IV
XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX, XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX (VNĚJŠÍ XXXXXXXXX)
Obecná ustanovení
§8
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx rostlinolékařské xxxxxxxx xxxxx §12a a xxxx výstupem x Xxxxx xxxxxxxxx podléhají xxxxxxxxxxxxxxxx kontrole xxxxx §13. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 21) xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Dovozci x dopravci zásilek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx její řádné x bezpečné xxxxxxxxx.
(3) Dovozci xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7; xxxxxxxxxx §7a platí xxxxxxxxx.
(4) Dovozci x xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x potřebnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x) deklarované xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx průvozu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x ustanoveními §11 xxxx. 2 x 3
a xxxxxxx xxxxx x bezpečné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxx. x) x xx xxxxxxxxx xxxx kontroly, xxxxxxx xxxxx xxx x xxx a druh xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx původ xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx za zásilku xxxxxxxx v xxxxxxxx 2.
(6) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx prostředky, sklady, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx při přepravě xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. 31)
(7) Dovážené, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zásilky xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx to xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx dovážející xxxx, xxxx xxx opatřeny xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9.
(8) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxx opatřena rostlinolékařským xxxxxxxxxx xxx reexport, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, stanoven xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x původu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx než xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(10) Dovozci, xxxxxxx x dopravci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přepravu xxxxxxx způsobem, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx x xxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Rostlinolékařské xxxxxxxxx, popřípadě rostlinolékařské xxxxxxxxx pro reexport (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") vydává xxxxxxxxx xxxxx rostlinolékařské xxxx xx provedené xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů uvedených x rostlinolékařském xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx dovážejících xxxx.
(2) Je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2001 Xx.
Xxxxx x xxxxxx
§11
(1) Xx zakázáno xxxxxxx x xxxxxxxx 16)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) zásilky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předpise,
x) zásilky xx xxxx, z xxxxx xxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx, stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštní karanténní xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2001 Sb.
(2) Xxxxx bezprostředně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. x) příslušný xxxxx rostlinolékařské péče
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b), xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx omezeně xxxxxxxxx x x nichž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejich zavlečení xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,
2. zásilek x výskytem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) na xxxxxx rostlinách xxxx xxxxxxxxxxx produktech než xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b),
3. xxxxxxx xx xxxx, z xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x),
4. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozšířit xxxxxxxxxx škodlivé xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rozšiřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x to způsobem xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Nehrozí-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů, nevztahují xx xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx škodlivé xxxxxxxxx x xxxxxxx určené xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx povolen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x 4 nesmí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx celního režimu 32) xxxx provedením xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §12b xxxx. 1 xxxx. x), pokud x xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxxxxx odstavce 4 neplatí pro xxxxx xxxxx
a) xxxxxxxx do xxxxxxxxxx, 18) xxxxx
1. xx zásilka xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §12b xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx rostlinolékařské kontroly xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx §12a xxxx. 2,
2. xxxx xxx zásilka xxxxxxxxx rostlinolékařské kontrole xxxx xxxxxxx místa x souladu x xxxxxxxxxxx §12a odst. 2, nebo
3. xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx rostlinolékařské xxxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx 31) xxxxx §12a xxxx. 5,
b) xxxxxxxxxxxx pod celním xxxxxxxx, 33) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxx xxxxx §12b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, 34) pokud je xxxxxxx zpětný vývoz xx zahraničí xxxxx §12b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1.
§12
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontrole xxxxx §8 xxxx. 2 a 4 xx dovoleno jen xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rostlinolékařské péče, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxx xxxxx x minimální xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který též xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prováženy xxxx xxxxxxx místa.
(2) Příslušný xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx místě. Xxxxx povinnost má xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovozu xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§12x
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
(1) Rostlinolékařskou kontrolou xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx organismů x ověřuje se, xxx xxxx splněny xxxxxxxx požadavky stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x xx xxxxxxxxxx xxxxx dovážených, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontejnerů a xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásilek. 31)
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12. V xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx informován x tom, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xx byla xxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x bezpečnému xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx neodpovídá xx škody xxxxxxx xxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rostlinolékařské xxxxxxxx x eviduje xxxxxxx, které byly xxxxxxxxx xxxx kontrole, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Pokud xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že zásilka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §9 xxxx §11, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 31) xxxxx x xxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx po xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx být xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx. 35)
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovážené xxxx provážené xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§12x vložen xxxxxxx předpisem x. 314/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002
§12x
Naložení xx zásilkou xx xxxxxxxxx rostlinolékařské kontroly
(1) Xx provedení xxxxxxxxxxxxxxxx kontroly rozhodne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx ustanovením §9 xxxx §11 x xxxx xxx propuštěna xx navrhovaného celního xxxxxx 18) bez xxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxxx ustanovením §9 xxxx §11 a xxxx xxx xxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx
1. xxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx, 35)
2. xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx 36) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rostlinolékařské xxxx, xxxx
3. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §9 nebo §11 xxxxx tímto xxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx ustanovení zvláštního xxxxxxxx předpisu. 37)
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.
(2) Xx rozhodování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nevztahuje xxxxxxx řád.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pěstování x xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem se x xxxxx jejich xxxxxxx xxxx pěstování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx. Xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxxxx neodkladně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx nebo šíření xxxxxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx xxxxx škodlivých xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1, musí xxx xxxxxxxxxx rostlinolékařským xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásilky. 31)
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, dopravci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx ten, xxxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b)
x) xxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx označí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx 3, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zpracování xxxxx,
x) xxxx 1 xx 3, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zásilky xxxxx xxxxxx zničení, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx šířit.
(7) Xxxx-xx o naložení xx zásilkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 3, xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx.
(8) Jestliže povinná xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu rostlinolékařské xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 4, xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx osoby.
§12b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 314/2001 Sb. x účinností xx 1.1.2002
§12x
(1) Xxxxxxx-xx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů x škodlivých organismů xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1, xxxxxxxxxx xx ustanovení §8, 9, §11 odst. 1 písm. x) x x), §12 x 12a na xxxxxxxxxx xxxxxxx dovozu xxxxxxx, rostlinných produktů x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou pěstované, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx cizího xxxxx a jsou xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx
x) xx úředně xxxxxx x evidováno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zužitkování v xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx provádí,
x) jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, rostlinné xxxxxxxx xxxx xxxx předměty xxx přepravě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve vyvážející xxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxx zásilek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 xx 5, §9 x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxx, 16) xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx závěrou. 38)
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nevztahují xx xxxxxxxxxx §8 odst. 2 xx 5, §9, §11 xxxx. 1 xxxx. x) x §12a xx xxxx xxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx produktů x xxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§12x vložen právním xxxxxxxxx x. 314/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§13
Xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx musí splňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx provážejícího státu.
(2) Pokud xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx podléhají xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontrole [§41 odst. 1 xxxx. x)], xxxxxxxx xxxxxx vývozce, xxxxxxxxx xxxxxxx
x) včas xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx karanténní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
b) požádá xxxxxxxxx xxxxx rostlinolékařské xxxx x provedení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx bylo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontejnery x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxx rostlinolékařské xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx v jiných xxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx provážejícího xxxxx a vystavení xxxxxxxxxxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 9.
XXXXX X
XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ORGANISMŮ XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (XXXXXXX KARANTÉNA)
§14
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjištěných xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x dovážených, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásilkách xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx,
b) provádí xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 odst. 2 xxxx. a) xxxx 1 x xx xxxxxxxxx potřebného odborného xxxxxxx nařídí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 a 41 xxxx §42 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx škodlivého xxxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, nařídí tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx též x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. x), e) nebo x) xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismu,
e) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,
x) xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx změně xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx vlastní xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 x 41 xxxx §42,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prokáže-li xx způsobem stanoveným xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xx pozemku, x xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nevyskytuje, nebo xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.
(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx anebo xxxx manipulace s xxxxxxxxxxxx škodlivými organismy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx jen pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x šlechtění xxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx zjistitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx x případech
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx a neobchodním xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx organismu,
x) xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušného škodlivého xxxxxxxxx.
(5) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx objektu x xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxxx nebo o xxxxxx xxxxxxxx, výpůjčce, xxxxxxxxx xxxxxxx věcného xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx pozemky xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
§14a
Chráněné xxxx
(1) Příslušný xxxxx rostlinolékařské péče xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismu, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx usídlený. Xxxxxxxxxxx xxx stanovování xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis.
(2) V xxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výskytu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxx xx zakázáno xxxxxxxx xxxx přemísťovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) karanténní škodlivé xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) rostliny a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx určitých karanténních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.
§14a vložen xxxxxxx předpisem č. 314/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2002
ODDÍL VI
XXXXXXXXX ROSTLINOKÉKAŘSKÁ XXXXXXXX
§15
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx, omezení xxxx xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxx, posklizňovou xxxxxx, xxxxxxx do oběhu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx použití rostlin x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx předmětů xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx, xxxxxx, provozů nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, statkových hnojiv, xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, po dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podezřelých z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx pozemků, čištění x asanace skladů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zařízení, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšetření rostlin xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) zákaz xxxxxxx xx xxxxx x používání xxxxxxxxx xxxx xxxxx používání xxxxxxxxxxxxxx prostředků,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Mimořádná xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §7c xxxx. 5, x §12b xxxx. 1 xxxx. x) a §14 xxxx. 1 xxxx. x),
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx,
x) xxx xxxxxxxx nesprávného xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xx-xx ohroženo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí,
x) xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 nebo xxxxxxxxx mechanizační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům podle §35 a 36.
(3) Je-li x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx x) nezbytné xxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přípravek xxxxx §2 xxxx. 9, xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče xxx jeho xxxxxxx xxxxxxx technologický xxxxxx.
§16
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx mimořádných rostlinolékařských xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) poskytne příslušný xxxxx rostlinolékařské péče xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx dotčené xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxx zapříčinila xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podílela xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto zákona xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 39) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nesplnila,
x) x xxxxxxxxx xxxxx §12b odst. 1 xxxx. x).
(4) Xxxx utrpěné xxxxxxxxx xxxx musí xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx poskytnuta, xxxxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXX
§17
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
x) xxxxxxxxx pouze tehdy, xxxx-xx registrovány příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1,
b) xxxxxxx xx oběhu xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx způsobem je xxxxxxxxx uživatelům, aniž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo formu xx balení a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26.
(2) Na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx oběhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vlastnosti xxxx xxxxx xx xxxxxx a označování, xx xxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx
a) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33,
x) xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx převáženy x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
§18
Xxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x §17 odst. 2 (dále xxx "xxxxxxx") xxxx dovozce, xxxxx xxxxxxx přípravek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pomocného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nejde-li x osobu uvedenou x §17 odst. 2, xx xxxxxx, xxxxx práva k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §20.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxx x §17 odst. 2 xx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, a xxxx xxxxxx látka xx xxxxxxx v úředním xxxxxxx xxxxxxxx látek (§19b xxxx. 4),
x) xx zřetelem x xxxxxxxx vědeckotechnickým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx souboru xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxx použití xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxx xxxxxx,
1. xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, proti xxxx xx xxxxx,
4. xxxx škodlivý xxxxxx xx zdraví xxxx xxxx xxxxxx, a xx přímý xxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vody, xxxxxxxx xxxx krmiv), x xx podzemní xxxx,
5. xxxx nepřijatelný xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx a distribuci x xxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podzemní xxxx x xxxxxx na xxxxxxxx druhy organismů,
x) xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vznikající xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x registraci lze xxxxxxx vhodnými x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx správného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) maximální hodnoty xxxxxxx v zemědělských xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou x souladu x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 40)
x) xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.
(2) Splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.
(3) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravku, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx komponentů xxxxxxxxx xxxxxx obalu podle xxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "toxikologický xxxxxxx") xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx přípravku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx produkt, 49) x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 50) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxx-xx xxxx stanovisko xxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxx údaje podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 50)
(6) Přípravek xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxx.
(7) Náklady xx odborné xxxxx xxxxxxx s registračním xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x registraci.
§19a
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Přípravky xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx osoby x xxxx pověřené podle §40 xxxx. 2 xxxx. x) x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx podmínky x xxxx zkoušek,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1
1. xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x analýz x jejich průběhu,
2. předložení dokladů x xxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx rostlinolékařský xxxxx (§37x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx x odejmutí xxxxxxxxxxx pověření při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušení xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx přípravků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx registrace xxxxx §19 odst. 1 x 2 xxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxí, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.
(4) Xxxxx pověřené xxxxx §40 odst. 2 xxxx. c)
x) xxxx být vybaveny
1. dostatečným xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dovednosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx jsou pověřeni,
2. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
5. funkčním xxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádem,
7. xxxxxxxxxx x xxxxxxxx provádění pokusů xx zvířatech, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvířatech a "Xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 41)
x) xxxx povinny xx požádání příslušného xxxxxx rostlinolékařské xxxx
1. xxxxxxxxxx informace x doklady prokazující xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx pod xxxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,
2. xxxxxxxxxx xxxx začátkem xxxxxx nebo zkoušek xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx, xxxxxxxxx o xxxxx, kde xxxx xxx xxxxxxxxx, x x přípravcích, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx,
3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x) x dalších xxxxxxxxx podle odstavce 5,
c) xxxx xxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx stanovenou prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxx pečovat o xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx ověřování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,
3. zabezpečit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx a technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx znalostí.
(5) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví technické xxxxxxxxx, které musí xxxxx xxxxxxxx podle §40 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx přípravků.
§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2001 Xx. x účinností od 1.1.2002
§19x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx látku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x právnickou xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx látky xx provádí x xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení (§19) nebo x xxxxxx podnětu.
(2) Xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx látky (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis. Xxxxxxxxx xxxxx rostlinolékařské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x účinné xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx seznamu, popřípadě xxxxxxx x registraci xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx nejvýše 10 xxx po xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xx obsahují, budou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
x) rezidua xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lidí x xxxxxx a podzemní xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx stanovitelná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx rostlinolékařskou xxxxx nepoškozuje xxxxxx xxxx a xxxxxx x životní xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx registrace xxxxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 4 a 5.
(5) Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x) přijatelný denní xxxxxx pro člověka, xxx je xx xxxxxxxx,
b) přijatelná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx,
x) odhad rozpadu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx zvažují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lesního xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rostlin x životního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
g) xxx přípravku x xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinné xxxxx xx xxxxxxxx seznamu xxxxxxxx látek, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx látka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxxxx 5 xxxx. x) až x). Potvrdí-li xx, xx účinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxxx x úředního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyřadí.
§19x vložen právním xxxxxxxxx x. 314/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§19x
Uvádění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
Uvádění účinných xxxxx do oběhu, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 42)
§19x xxxxxx právním předpisem x. 314/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§20
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxx látce xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dříve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nelze xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) od vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejnou xxxxxxx xxxxxx prvému xxxxxxxx xxxxxxxxxx deset xxx nebo
x) xxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxx látce xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx přípravku, xxx xx xxxxxxx xxx písmenem x).
(2) Xxxxxxx xxxxx x účinné xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, x xxxx xx tyto xxxxx:
x) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebezpečné vlastnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 22)
b) xxxxxx xxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x působení xx xxxx, zvířata, rostliny x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx žadatel za xxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu. 43)
(4) Souhlas xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx čistoty x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku.
§21
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 1 a 2, xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx xxxx údaje:
x) název xxxxxxxxx,
x) registrační xxxxx xxxxxxxxx,
c) identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
d) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx organismů, formu xxxxxxxxx x specifikaci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) závazné xxxxxxxx xxx zacházení s xxxxxxxxxx,
f) xxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik přípravku x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx, ryb a xxxxxxxxx xxxxxxx necílových xxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxx,
j) omezení x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zákazů,
k) xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) podmínky xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přírodních léčivých xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), j), x) x x) xx xxxxxxx xx xxxxxx x indikacím (§2 xxxx. 28).
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče zastavit, xxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx rostlinolékařské xxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxx
1. xx xxxxx do 18 xxxxxx xx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujícího xxxxx xxxxxxx látku dosud xxxxxxxxxxx xx úředního xxxxxxx,
2. xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxx x registraci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
3. xx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registrace,
4. xx lhůtě 2 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxx bodu 3,
b) žádost xxxxxxx, xxxxxx-xx podmínky xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 a 2 splněny.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx.
§21x
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx, xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravku nebo x xxxxxxxxxxx registrace xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účincích dotčeného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx látky, xx xxxxxx lidí nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xx životní prostředí.
§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§22
Prodloužení xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx dnem, xxx xx platnost xxxxxxxxxx skončit. Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti registrace xxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx i xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxx prodloužit xxxxxxx x xxx xxx, x xx x xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §18 x 19 xxxxxxxxx.
§23
Zrušení x zánik xxxxxxxxxx
(1) Příslušný orgán xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xx písemnou žádost xxxxx, xxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xx, xx přípravek xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxx přípravku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nebyly xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), může xxx xxxxx přípravek xxxxxxxx xxx xx konce xxxx použitelnosti.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx registrace přípravku xxxx vydáno podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c), xxxxx xxx takový xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uváděn xx xxxxx a xxxxxxxx. X rozhodnutí x zrušení registrace xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx přípravek xxxx xxx zneškodněn xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 4) xxxx xxxxxx x xxxxx osobou, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
§24
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx vydáno pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx seznam xxxxxxxx látek.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vydává xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx účinných xxxxx xx xxx 1. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx.
§25
Použití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx rostlinolékařské xxxx xxxx po xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx v rozhodnutí x registraci xxxxxxxxx, x xx na xxxx xxxxxxxxxxxxx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx prokazatelně xxxxxxxx x odvrácení xxxxxxxxx závažných škod x xxxxx pro xxxxx xxxx použít xxxxxxxxxxxx přípravek xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxx x registraci; xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx, x podmínek xxxxxxx přípravku.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dovoz zboží x xxxxxx. 5)
(3) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přípravku xxx xxxx účel (xxxxxxxx), xxx je xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx použití přípravku").
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx, jestliže
a) xx xx v xxxxxxx zájmu,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
1. je xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, pro nějž xx xxx xxxxxx,
2. při správném xxxxxxx nepoškozuje xxxxxx xxxx x zvířat x životní xxxxxxxxx [§19 odst. 1 xxxx. b) xxxx 4 x 5],
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, 23)
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx),
d) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informovanost xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přípravku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx omezení xxxxxxxxx přípravku, xx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 je xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx použití x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravku.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přípravku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xxxxx nebyly xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozšířené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§26
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich označování xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx přípravky xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx údaje (xxxx xxx "etiketa"):
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx označení, xx xxx o xxxxxxxxx xx ochranu rostlin,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxx jméno x příjmení, sídlo, xxx-xx x právnickou xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx; jde-li o xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxx balení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxx,
x) název x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látek,
e) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx specifické rizikovosti xxx člověka, xxxxxxxxx xxxx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxx (X-xxxx) uvedených x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx a údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxx, xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxx člověka, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (X-xxxx) xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxx účinku,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx registrován, x specifické xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx aplikovat, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
l) xxxxx xxx použití x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx lhůty,
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx citlivosti x xxxxxxx přímých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxx xx rostliny xxxx rostlinné produkty,
x) xx-xx přiložen xxxxxxxxx leták (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx "Xxxx xxxxxxxx si přečtěte xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx!",
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obalu xx xxxxxxxxx,
r) xxxxx xxxxxx x xxxx použitelnosti,
x) xxxxx pomoc x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx omezení, xxxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxx zdrojů, xxxxxxxx zdrojů, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx vod.
(3) X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx aplikaci xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx praxe a x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx, lze xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. l), x) x x) uvést x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxx označení přípravku.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx", "xxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx žadatel x registraci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, 25) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Podnikatelé, 1) kteří xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx
x) uskladnění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxx, x xx xxxxxxxx xx jiných xxxxxxx x mimo dosah xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prošlou xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) průběžné xxxxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx přípravcích x prošlou dobou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.
§28
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx, 1) xxxxx vyrábějí xxxx xxxxxxxx chemické přípravky, xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx vyžádání názvy x xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx uplynulý kalendářní xxx.
§29
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxx x s ostatními xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, zvířat x životní prostředí. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx tří let.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich registraci xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx toxické, musí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx, oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx aplikace xxxxxxxxx. Použití xxxxxx xxxxxxxxx mimo uzavřené xxxxxxx xxxx být xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx obce a xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx a pozemku, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) druh, xxxxxxxxx množství a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jenž xxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxxx,
e) xxx, a pokud xxxxx, i xxxxxx xxxxxxxx aplikace,
x) xxxxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) název x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxx x spojení xx xxxxxxxxxxx pracovníka.
(5) Xx lhůty 48 xxxxx podle xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx klidu x pracovního xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejpozději xx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámené podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx provádění.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků, xxxxxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. a).
§30
Xxxxxxx xxxx, xxxxx, ryb x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organismů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxx přípravků (xxxx xxx "ošetřovatel xxxxxxx"), xx xxxxxxx činit xxxxxxxx x ochraně xxxx, xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 x 8 xx 10, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stanovená prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x opatření x xxxxxxx některých dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx porostů xxx xxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 nesmí x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxxxx
x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx včelstev x x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx včel,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 48 xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx honitby, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zvířata,
a) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxx 48 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxx započetím,
x) x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), kde xxxx xxxxxxxxx aplikován,
x) xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx,
x) xxx, x xxxxx xxxxx, x hodinu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx trvání,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx odpovědného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx.
(5) Xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. a) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxx xxxxxxxxx xxxxx rostlinolékařské xxxx může xxxxxxxxxx xx 24 hodin xxxx xxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 2 xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx její xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků, xxxxxxxx xxx x xxxxxx prováděné podle §33 xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19a.
(8) Přípravky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx organismy, smějí xxx aplikovány jen x takových xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dopadnou nebo xxxxx zaneseny xxxxxx xxxx následně xxxxxxxx xxxxxx xx nich.
(9) Xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.
(10) Ustanovení xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, zvěř, 14) xxxx xxxx jiné xxxxxxxx organismy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 8), 44)
(11) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx necílové organismy x xxxxxxxx x xxxxxx ochraně při xxxxxxx xxxxxxxxx.
§31
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx včel (dále xxx "xxxxxxxx včel"), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu úřadu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx včelstev a xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx opatření x xxxxx předpise xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx pozemku xxxx xxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx právního důvodu, xxxx ošetřovatel xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx dohodnout x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx pozemku xxxx xxx, který ho xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx důvodu, x xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx 14), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx toxických.
§32
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxxxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx nebo výkon xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx 14) xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx přípravku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx okresní xxxxxxxxxxx správě. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rostlinolékařské xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předpise, xxxxxx xxxxxxxxx odborným xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včel nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, jíž přísluší xxxxx práva xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, o výsledku xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výsledek vyšetření xxxxxx poskytne xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
§33
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxx registrovaných xxxxxxxxx odchylně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx:
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 xxxx. c), xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx aplikaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx může být xxx jen xx xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rostlinolékařské xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§34
Zvláštní xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zakázán, x xx x xxxx příměs xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Rostliny xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dováženy a xxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx registrovaných v Xxxxx republice, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxx. 1.
§34x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Na pomocné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §19, 19a, §20 xxxx. 3, §21, 21a, 22, 23, §25 xx 27, §29 xx 33.
§34x xxxxxx právním předpisem x. 314/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§34x
Kontrola xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx uvedených v §19 odst. 1 x v §26. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002
§34c
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče
Xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxx rostlinolékařské xxxx xxxxx na xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxxx xxxx výrobním xxxxxx (xxxxxx) uvedeným xxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§34c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§34x
Přípravky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxxx
Přípravky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxxx xxxxx xxx registrovány, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxx, xx tyto xxxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, 29)
x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. 29)
§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 314/2001 Xx. x účinností od 1.1.2002
ODDÍL XXXX
XXXXXXXXXXXX PROSTŘEDKY
§35
(1) Xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úředním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx stroje
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx stlačeným xxxxxx x xxxxxx zásobníku xxxxxxxx xx 20 xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxx xxx vědecké x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxx xxxxxxx pod písmeny x) x x) xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.
(2) Mechanizační xxxxxxxxxx xx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx xxxxxxxx technickým a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem. Xxxxxx registr mechanizačních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxx prostředků zapsaných x xxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx 1. ledna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx mechanizačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x zápisu xx úředního registru xxxxxxxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxx doložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2; náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.
(4) Příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx přihlašovateli xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úředního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2; x xxxxxxx xxxxxxx vydá rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do úředního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků.
(5) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx mechanizačních prostředků.
(6) Mechanizační xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx podléhají xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rostlinolékařské xxxx v xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 45) Xxxxxx-xx xx, xx mechanizační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Právnická nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přihlášku k xxxxxx mechanizačního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx prostředek x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jej xx xxxxxxx náklady xx xxxxxxxx xx xxxxx x xx místo xxxxx orgánem xxxxxx.
Xxxxxxxxx testování
§36
(1) Mechanizační xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků uvedených x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx povinnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Kontrolnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx výhradně xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
b) xxxx xxx xxx xxxxxxxx a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívá v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxxxx testování xxxxxxx.
(4) Podmínkou xxx xxxxxx koncesní xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Tento xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxx.
§37
(1) X výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování xxx xxxxxxx vlastníka nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mechanizačního xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx testování xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX VIIIA
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
§37x
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnickým x xxxxxxxx osobám xxxxx xxxxxxx xxxx nařízených xx jeho základě x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx modifikovanými xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx použití xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §3 písm. x), x) x x).
(2) X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx za xx odpovědné,
b) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x jaké xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) provádí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx základě.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a povinností xxxxxxxxx x používáním xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x §7a, §7d xxxx. 1 x 2 x §7e xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx
x) xxxxxxxx x kdekoliv xxx xxxxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7d odst. 1 a 2, x
x) xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vyráběny, xxxxxxxxxx xxxx nabízeny x xxxxxxx, x xx pozemcích x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je v xxxxx xxxxxxxxx nakoupily xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Kontrolní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx provádí xxxxxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxx za rok, xx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx, které xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1, x xxxxx xxx soustavné x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx x §7a, §7d odst. 1 x 2 x §7e odst. 3 xxxxxx plněny.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxx, kdo xxxxxxxxxx xxxx porušením povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nařízené xx xxxx základě zavinil xxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx.
§37x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002
ODDÍL XX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX PÉČE
§38
(1) Xxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "rostlinolékařská xxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx podřízený Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "ministerstvo"). X xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kterého xxxxxxx a odvolává xxxxxxx zemědělství.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vyčleněním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx rostlinolékařské xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§39
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče xxxx
x) xxxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx.
§40
Xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
(2) Xxxxxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úřadů,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 x 3,
x) xxxx xxxxxxx právnické xxxx fyzické xxxxx xx svém xxxxx xxxxxxxxxx prováděním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx předpisů,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx přípravky, xxxxx xx vyjadřuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21, ,xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zajišťováním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx metod x xxxxxxx ochrany rostlin,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx koordinaci soustavného xxxxxxxxx xxxxxxx přípravků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vybrané xxxxxx životního prostředí, xxxxxxx vodní xxxxxxxxx x půdu,
i) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účincích registrovaných xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §12b xxxx. 1, §15 xxxx. 1 a §23 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx. 10)
§41
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§7, 7b x 7c),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x oprávnění xxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxx a uděluje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§7c xxxx. 4, §7e xxxx. 1, 4 x 6),
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vydává xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8, 9, 12a, 12b a 13),
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx (§14 x 15),
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zón, vymezuje xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx kterým xxxx xxxx xxxxxxxx (§14a),
x) x xxxxxxx xxxxxxx škodlivého organismu xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx tento škodlivý xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky (§11 xxxx. 2),
x) xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxx úřední registr xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x seznam xxxxxxxx xxxxx (§18 xx 24),
x) xxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§25 xxxx. 1) x xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§25 xxxx. 3 až 7),
x) xxxxxxxxx xx sporných případech, xxx jde x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dozor (§37a),
x) xxxxxx xxxxxx (§44),
l) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxxxxx,
x) vykonává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §3 xxxx. x) až x), §3 xxxx. x), §4, §7a xxxx. x), §8 odst. 4, §11 xxxx. 3, §14 odst. 1 x 3, §15 odst. 3, §16 xxxx. 1, §25 odst. 3, §26 odst. 6, §28, §30 xxxx. 3 x 6, §32 odst. 1, §33 odst. 1, §34b, 34c, §35 xxxx. 3, 4 x 7, §36 xxxx. 3 a 4, §44 odst. 7,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx v rámci xxx působnosti xx xxxxxx odborné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
r) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxxxxxx mechanizačních xxxxxxxxxx x vede xxxxx registr (§35 xxxx. 2),
s) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§34b) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§35 xxxx. 6),
x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx škodlivým xxxxxxxxxx x účinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odrůd rostlin xxxxxxxx x regulaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x jinému xxxxxxx x xxxxxxx rostlin, x xx pro xxxxx registrace xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 39)
(2) Oprávnění x xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 11)
§42
§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx.
§43
Obce
(1) Obce přijímají xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx rostlinolékařské správa x dalšímu xxxxxx.
(2) Xxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx ochrany xxxx, xxxxx x xxx xxxxx §30 x 31.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx úřady 47)
x) xxxxxxxx, xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rostlinolékařská xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 x případech, xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxx, 48)
x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. x) xxxx 1 xxx výskytu x šíření xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 5, které se xxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezemědělské xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zdraví xxxx x zvířat.
XXXXX X
XXXXXX
§44
(1) Xxxxxx xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxx rostlinolékařská xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
a) xxxxxxx povinnosti podle §4, 7a, §7e xxxx. 3, §8 xxxx. 2, 3, 4 nebo odst. 10, §12b xxxx. 3 xxxx xxxx. 6 písm. x), §14 xxxx. 5 xxxx xxxxxx zákaz xxxxx §9 xxxx. 2,
b) poruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 1, ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §7d xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §7e xxxx. 6,
x) vystaví rostlinolékařský xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx rostliny, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x vystavením xxxxx §7e,
d) xxxxx xx oběhu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek po xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx §23,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomocných xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx xx oběhu xxxxx §26,
x) xxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxx §27 xxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §28 xxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §29,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxx 14) a xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomocných xxxxxxxxxx xxxxx §30 a 31,
x) poruší xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx omezeních xxxxx §34,
x) xxxxx xx xxxxx xxxx používá x xxxxx xxxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx doložena xxxxxxx způsobilost xxxxx §36 xxxx. 3 xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx zapsán x úředním xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1,
x) poruší xxxxxxxxxx §19c, 21a, 34c xxxx §35 xxxx. 7.
(2) Xxxxxx xx xx xxxx 1 500 000 Kč xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, která
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11, §12 xxxx. 1, §14 odst. 3 x §14a xxxx. 3,
x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx §12b xxxx. 1 xxxx mimořádným xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1,
x) xxxxxxxxxxxxx, rozmnožováním xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11 odst. 2 xxxx. x) bodu 1 poruší xxxxxxxxxx §14 odst. 3,
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx registrovány, xxxxxxx xxxxxxxxxx podléhají podle §17, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x registraci xxxxx §21 xxxx. 1.
(3) Pokutu xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. x) xxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xx neobdělávané x nezemědělské xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xx opětovné xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxx x xxxx xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx byla xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx uložena pokuta.
(6) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x závažnosti, xxxxxxx, xxxx trvání x xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxx uložit xx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(8) Pokutu vybírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x vymáhá xxxxxx finanční xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 26)
(9) Xxxxx pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx uložené x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx s pověřeným xxxxxxx úřadem.
ODDÍL XX
XXXXXXXX
§45
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §4, §7 xxxx. 1 x 3, §7a, §7c xxxx. 3, §7d xxxx. 2, 3 x 5, §7e xxxx. 1, 2, 3, 4 a 6, §8 xxxx. 2, 7 a 8, §9 odst. 1, §11 xxxx. 1 xx 3, §12 odst. 1, §12a odst. 1 x 2, §12b xxxx. 1, 3, 6 a 7, §12c xxxx. 3, §14 odst. 1 xx 3, §14a x §16 odst. 2.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx projednání x Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy stanoví xxxxxxxxx xxxxx středoškolského xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx §6.
(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §18 xxxx. 1, §19 xxxx. 1, §19a, §19b xxxx. 2, §21 odst. 1, §25 odst. 7, §26 xxxx. 1 x §26 xxxx. 2 xxxx. g) x h), §27 xxxx. 2, §29 xxxx. 2 x 3, §33 xxxx. 2, §34 xxxx. 1, §35 xxxx. 1, 2, 3 x 5, §36 xxxx. 2 xx 4 x §37 xxxx. 2 x 3.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochrany xxxx, zvěře 14) x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx §30 odst. 1, §30 odst. 3 písm. x), §30 xxxx. 9 x 11, §31 xxxx. 1 x 3 a §32 xxxx. 1.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů,
x) xxxxxxxxx chráněné zóny xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karanténních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x provedení §7d odst. 2 x 5,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxxxxx-xx zjistitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX X PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX
§46
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. 7)
§46x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.
§46x xxxxxx právním předpisem x. 320/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
§47
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx tří let xx nabytí xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx udělená xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx podmínky x xxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx testování xxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
XXXX XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX X. 455/1991 XX., X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (ŽIVNOSTENSKÝ XXXXX), XX ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH XXXXXXXX
§48
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Sb., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Sb., zákona x. 136/1994 Sb., xxxxxx č. 200/1994, xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona č. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx. x xxxxxx x. 95/1996 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx připojují xxxx xxxxx: "xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče".
2. X xxxxxxx x. 2 se XXXXXXX 214: Xxxxxxx xxxxxxxx xx konci xxxxx:
1 2 3
_____________________________________________________________________
"Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5
x xxxxxxxxxx xxxxxxx x 6 zákona x. 147/1996 Sb., x
v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x změnách
některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx rostlin, odborná xxxxxxxxxxx xxxxx §5
xxxxxxxxxxx produktů, x 6 xxxxxx x. 147/1996 Xx., x
xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péči x změnách
škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxx na x xxxxx §15 xxxxxxxx vlády ČSR
xxxxxxx rostlin x. 192/1988 Xx., x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx látkách xxxxxxxxxx
xxxxxx, ve xxxxx nařízení vlády
x. 33/1992 Xx.".
3. X xxxxxxx č. 3 xx SKUPINĚ 304: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxx optických xxxxxxxxx x hodin xx xx xxxxxxx 1, x xxxxxxxx Hubení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rostlin x mikroorganismů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx konci xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx" x xx sloupci 5 xx xx xxxxx xxxxxxxxx slova "Xxxxx x. 147/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
4. V xxxxxxx x. 3 xx XXXXXXX 314: Ostatní xxxxxxxx na konci xxxxx:
1 2 3 4 5
_____________________________________________________________________
" Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx §36 xxxx. 4 xx-
xxxxxxxxx xx- xxxxx §6 xxxx. 1 písm. xxxxxxxxxx xxxxxxxx- xxxx x. 147/
chanizačních x) zákona x. 147/1996 lékařská /1996 Xx., x
xxxxxxxxxx Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxxxxxxxx
xx ochranu xxxx x xxxxxxx některých xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxx-
xxxxxxxx zákonů".
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§49
Xxxxxxx xx:
1. §1 xxxx. 2, xxxx třetí, §31 písm. x) x x), §32 xxxx. x), c), x) a písm. x) druhá xxxx xxxx, xxxx šestá x výjimkou §36 xxxx. x), pokud xx týká mechanizačních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x §38 xxxxxx č. 61/1964 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 132/1989 Xx. x zákona x. 115/1995 Sb.,
2. xxxx xxxxx x §46 xx 50 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lesního x vodního hospodářství x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx č. 62/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a vodního xxxxxxxxxxxx č. 63/1964 Sb., o xxxxxxx xxxxx zavlékání xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, průvozu x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výživy x. 51/1977 Sb.,
4. xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx dne 25.5.1979 x. x. XX 015-474/1979 o zkoušení x povolávání xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx x. 29/1979 Xxxxxxxx XXXx XXX (xxx. xxxxxx 26/1979 Xx.).
§50
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 1997.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Klaus x. r.
Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení
Xx. II
1. Xxxxx, xxxxx x 1. xxxxxxxx 2001 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7b xxxx. 1 zákona x. 147/1996 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx péči a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x §8 odst. 2 zákona č. 147/1996 Xx., xx xxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxx 2001, xx xxxxxxxx xx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx §7b xxxx §8 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákona xx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
2. Xxx vydání rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. 7)
3. Xxxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx x přípravky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravky, 22) xxxxxxxx xxxxx. 27)
4. Opatření xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rostlinolékařská xxxxxxxx podle zákona x. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx tohoto zákona. Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje §16 xxxxxx x. 147/1996 Xx. o xxxxxxx xxxxxxxxx újmy.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 409/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx právní xxxxxxxx, 39) které xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx kvalitu xxxxxxx, rostlinných produktů x xxxxxx předmětů xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx, xxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona nenahrazují xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx opatření xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)
3. Registrace xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx správu x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxx 2002, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx správou.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 147/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
409/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 147/96 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x zákon x. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.1.2001, x xxxxxxxx ustanovení §7, §7x xx §7x, §8 odst. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001
314/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 147/96 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2000 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2002, x výjimkou xxxxxxxxxx §2 odst. 21, §7x xxxx. x), §7x xxxx. 4, §7x xxxx. 5 xxxx xxxxx x xxxxxx XXXX (§7x, §7e), které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.3.2002
36/2002 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 147/96 Xx. xxxxxxxxxx x částce x. 14/2002
309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
s účinností xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005)
320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2003
281/2003 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.
x xxxxxxxxx xx 28.8.2003
79/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 147/96 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 25.2.2004
Xxxxxx xxxxxxx x. 147/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 326/2004 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.5.2004.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §49 xxxxxx č. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
4) Xxxxx č. 238/1991 Sb., x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 300/1995 Sb.
5) Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 560/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx x. 130/1993 Xx., x. 300/1993 Sb., x. 88/1994 Xx., x. 175/1994 Sb. x x. 192/1995 Xx.
6) Např. §10 x 11 xxxxxxxx vlády XXX x. 192/1988 Sb., §9 a 10 xxxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 104/1995 Xx.
7) Xxxxx č. 71/1967 Sb.
8) Např. xxxxx XXX č. 114/1992 Sb.
9) §52 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x správním řízení (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Zákon XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx.
12) Zákon č. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §3 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 254/1994 Xx.
14) Zákon č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §139 xxxx. 8 xxxxxx XXX x. 13/1993 Xx., celní xxxxx.
17) §2 xxxx. x) body 1, 3, 4, 5 x 6 xxxxxx XXX č. 13/1993 Xx.
18) §139 xxxx. 9 xxxxxx XXX x. 13/1993 Xx.
19) Xxxxxxxx xxxxx ČSR č. 192/1988 Sb., x jedech a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §4 xxxxxx č. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění zákona XXX č. 548/1991 Xx.
21) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx a krajiny, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 16/1997 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx x vývozu ohrožených xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx těchto xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 92/1996 Sb., o xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §2 xxxx. 8 zákona x. 157/1998 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §4 xxxx. m) xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx ochranu zvířat xxxxx xxxxxx.
24) Zákon č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) §12 xxxxxx č. 157/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Zákon č. 157/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) Například §3 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 298/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxx označování xx xxxxxxx, požadavky na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx přídatné.
29) Xxxxx č. 153/2000 Sb., x nakládání x geneticky modifikovanými xxxxxxxxx x produkty x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
30) Zákon č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §93 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §2 xxxx. l) x x) xxxxxx x. 13/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §179 xxxxxx č. 13/1993 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §139 xxxx. 10 xxxxxx x. 13/1993 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §233 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §233 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 13/1993 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) §179 xx 186 xxxxxx x. 13/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §81 xxxx. 2 xxxxxx x. 13/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxxxxxx xxxxx č. 92/1996 Sb., x xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Zákon č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x tabákových výrobcích x o změně x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
41) §15 xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 162/1993 Xx.
§12 xxxxxxxx x. 311/1997 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
42) Xxxxx č. 157/1998 Sb., x chemických xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
43) Xxxxx x. 116/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
44) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 246/1992 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) §18 xxxxxx č. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
46) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
47) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48) §7 xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) §2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 78/2004 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §5 xxxxxx x. 78/2004 Xx.