Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.1996.


Nález Ústavního soudu ČR ze dne 28.2.96 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 34/95 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/59 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a ve věci návrhu na zrušení zákona č. 33/95 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/92 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/70 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB, ve znění pozdějších předpisů
107/96 Sb.
ČÁST III K jednotlivým bodům návrhů skupiny poslanců
107
NÁLEZ
Ústavního soudu Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 28. xxxxx 1996 v xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx - skupiny xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 34/1995 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxx č. 76/1959 Sb., x některých služebních xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx i xx xxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupené xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxx zákona x. 33/1995 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx rady č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 100/1970 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx:
Xxxxxx xx zamítají.
Odůvodnění:
ČÁST Xx)
Ia/1
Xxx 3. xxxxx 1995 xxxxxx xxxxxxx 42 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 34/1995 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxx č. 76/1959 Sb., x některých služebních xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 34/1995 Xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxx. 9 xxxxxx x. 76/1959 Sb. xxx, xx vyloučil xxxxxxx určitých dob xxxxxx do doby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx výši. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx 1. xxxxx 1995 xxxx xxxxxxxx, xx do xxxxxx xxxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx, xx. nejpozději xx 31. xxxxx 1995, se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§37a).
Xxxxxxx poslanců ve xxxx xxxxxx xxxxx, xx zákon x. 34/1995 Sb. xx x rozporu x Xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "Ústava") x x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx"). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ta xxxxxxxxxx, xx napadený zákon x. 34/1995 Sb. xxxxxxxx ústavní zásadu xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxx čl. 1 Xxxxxxx. Xxxxx čl. 28 Listiny mají xxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx, pokud xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x úmrtné. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx spravedlivá odměna xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx srovnání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výsluhový xxxxxxxxx je xxxxx, xxxxx xx xxxxx §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 76/1959 Xx. posuzuje podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx času x xx se promlčuje xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich částí (§97 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.) Xxxxx xx spravedlivou xxxxxx xx vykonanou xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx zákonem (čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx případy, které xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky (čl. 4 xxxx. 3 Xxxxxxx), a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupiny xxxx x xxxxxx xxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" (čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx).
X hlediska xxxxxxxxxx je dále xxxxx názoru navrhovatelů xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1. dubnem 1995 xxxxxx určité xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě zákona xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x. 34/1995 Sb. xx xxxxxxx účinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, resp. snižuje xxxxxx x xxxx xxxxxx. Z definice xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem, xxxxxxxx x xxxxxx XX XX sp. xx. Pl. XX 3/94., xxxxxxx, xx x xxxxxxx zákona x. 34/1995 Xx. xxx x retroaktivitu xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dne 21. xxxxxxxx 1994 x. 729 vyslovila xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxx.
Zákon x. 34/1995 Xx., dle xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xx všech xxxxxxxxx důvodů proto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 34/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx.
Xx/2
Návrh xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 87 odst. 1 písm. a) Xxxxxx a §64 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx skupina čtyřiceti xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx JUDr. Jaroslava Xxxxxxx.
Po xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx důvody xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu §43 xxxxxx x. 182/1993 Sb., xxx xxx zastavení xxxxxx xxxxx §67 xxxxx xxxxxx, xxx návrh x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §69 citovaného xxxxxx xxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky s xxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx x poslaneckému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 34/1995 Xx., xxx požádán xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. X rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §42 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstev, xxx. obrany, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x nichž xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vyjmenovaných x §33 odst. 9 xxxx. x) až x) zákona x. 76/1959 Sb., ve xxxxx zákona x. 34/1995 Xx.; vyžádáno xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
V xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se x výsluhovému xxxxxxxxx xx xxxx celé xxxxxxx xxxxxx, to xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxx x. 34/1995 Xx. v čl. X bodě 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupina xxxxxxxx, xxx napadený xxxxx. Xxxxxxxx navrhovatelů xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx x. 165/1964 Xx. a xxxxxx xxxxxxx č. 165/1978 Xx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx novelizace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 226/1992 Xx., který xxx změnil xxxx xxxxxxxx na výsluhový xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 34/1995 Xx. měli xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xxxxxxx vojáci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ohledu na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxxxxxx xxxxx. Výsluhový xxxxxxxxx xxx a xx plnit xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu, xxxxxxx xx vždy xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx - xxxxxx xxxx je xxxx i x xxxxxx armádách - xxxxxx celoživotním xxxxxxxxx (xx xx xxxxxxx). X propuštěných vojáků x xxxxxxxx xxx xxx a xx xxxxxx výsluhový xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 60 xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výdělku x životní xxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxx x. 34/1995 Xx. xxxxxxxx i xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx kategorie xxxxx xxxx čl. I xxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 119/1990 Sb. x xxxxxxxxxx službu xx 13. květnu 1992, uvádí xx xx xxxxxxxxx souhrn xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vojáků, xxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx příspěvek, x xx ve xxxxxxxx x občanskými xxxxxxxxxxx.
Xx/3
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X) Xxxxxxxxx České republiky
Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx účastník xxxxxx, xx xxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx XxXx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx x důvodové zprávy x napadenému xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 2 zákona č. 198/1993 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunistického xxxxxx x o xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx strana Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zavrženíhodnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx organizace xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepochybně x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxx bylo navrženo, xxx doba xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx přiznání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku, x xx xxxxxxx xxxx x bývalých xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxxxxxxxx, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx současně předpokládal, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx.
X námitce xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xx retroaktivní, xx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx citovaný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vztahy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx spravují xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xx xx xxxx účinnosti xxxxx xxxxxx. Po xxxx xxxxxxxxx se však xxxx xxxxxx novým. Xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxxxx účinky, neboť xxxxxxxx, xxxx. nezrušuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx výhod xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx schůze Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. x. 1463) xxxxx x problematice xxxxxxxxxx xxxxxxx výhod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
"Xxxxxxx organizacemi xx smyslu §2 xxxx. 2 zákona x. 198/1993 Xx. xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx komunistického xxxxxx, x to xxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx. Současná xxxxxx xxxxxx o služebním xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx započíst xxxx xxxxxx x x xxxxxx organizacích xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx týká xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v těchto xxxxxxxxxxxx. Záměrem xxxxxxxxxxxxx xx odpočet těchto xxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx sloužil x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mít xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud odešel xx civilu."
X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx x souladu x Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx toto doplnění xxxxxxxx xxxxx takové xxxxx, xxxxx xxxx x x v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxx z platných xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x úvahu. Xxxxxxx xxx xx upozorňuje xx skutečnost, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx naproti xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x osobnímu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxx současná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemohou být xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx a navždy xxxxxxx xxxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
X) Xxxxx České xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 21. prosince 1994 x. 729 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijala xxxxxxxxxx, x xxxx xx uvádí, xx xxxxx x návrhem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x následujících xxxxxx:
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx znamenalo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. X návrhu xxxx xxxxxxxxx v ustanovení §30 xxxxxx xxxxxx.
- Xxxxx č. 76/1959 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx x zápočet xxxx xxxxxx xx xxx obě xxxxx xxxxxx. Předkládaný návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona x předpisy o xxxxxxxxx zabezpečení zcela xxxxxx.
- Xxxxx xxxxxx x. 226/1996 Xx., kterým xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx č. 76/1959 Sb., xx xxxxxxxxx za službu, xx něž xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx novely, tj. xxxx 13. xxxxxxx 1992, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx příspěvky v xx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxx přechodného ustanovení xxxx posuzovat zápočet xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyměřen xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx přepočtu xxxx xx xxxxxxxxx, když xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx.
X) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že provedenou xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxx předpisy, xxxxx xx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolání, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dotýká.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání, xxxxxxxx x ustanovení §33 xxxx. 9 xxxxxx x. 76/1959 Xx., xx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x. 34/1995 Sb., xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
1. §33 xxxx. 9 xxxx. x)
V xxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxx vojenské kontrarozvědky (XXX) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx), xx xxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx útvary, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx kontrarozvědné xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx administrativní x finanční xxxxxx, xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx zabezpečení). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §33 xxxx. 9 písm. x) plošně xxxxxxxx xx všechny xxxxxx x povolání, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx VKR, xx. x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, zejména xx xxxxx logistického, xxxxxxxxxx, personálního, xxxxxxxxxxxx x administrativního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx spojeny x xxxxxxx kontrarozvědné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx voják xxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zaměřením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx studiu xx xxxxxxxxxx školu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nevykonával.
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxx xxxx. x xxxxxxxx Xxxxxx správy XXX (XX VKR) x.x. 0071/19-1983, předpisu XX XXX x.x. 0040/19-1985.
2. §33 xxxx. 9 xxxx. x)
Xxxxx č. 34/1995 Xx. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxx, protože "xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx lidové xxxxxx" xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxx nikdy xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx charakteru xxxxxxxxxxx činností lze xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx na mysli xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Generálního xxxxx Československé xxxxxx xxxxxx (ZS XX XXXX), která xxxxx xxxxxx x jednotkami XXXX xxxxxxx prováděla. XX XX XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX GŠ XXXX xxxx zakotvena x xx. 15 Xxxxxxxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx (Xxxxx-X-10 xx.x. 000003). Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bývalé ČSLA xxxxx působili ve xxxxxx Řádu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3. §33 xxxx. 9 xxxx. c)
Vzhledem xx skutečnosti, xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX (XXX XXXX) a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, nejsou xxxx xxxxxxxxxx xxx 25 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x hlavní xxxxx XXX ČSLA xxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx-X-10. Xxxxx xxxx xx. 28 xxxx XXX XXXX xxxxxxxxx politickým xxxxxxx XXXX. Xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX. Xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XX KSČ. Za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ÚV XXX. XXX XXXX plnila xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1. 1)
Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx národní xxxxxx, bylo xx xxxxxx čl. 29 Xxxxx-X-10 xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxx XXX a XXX xx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx XXX x XXX ZS XX). Xx xxx činnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x stanovami XXX, usneseními x xxxxxxxxxx XX KSČ, xxxxxxxxxx a pokyny xxxxxxxxx HPS XXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunistů xxxxxxxxxxxx.
Povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (pro xxxxxxxxx xxxx) na úrovni xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXXX (Xxxx-X-1/4). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx velitelů pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx úrovních xxxx x xx. 69., 111. x 121. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx za xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vojáků, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, rovněž xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
4. §33 xxxx. 9 xxxx. x) xx g)
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §33 xxxx. 9 xxxx. d) xx x) xxxxxx č. 76/1959 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 34/1995 Xx., xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřit k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxxxx ministra xxxxxx se xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x XXX a SSM) xxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxxxxx či podmínkou xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx x ČSLA. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 76/1959 Sb. xx xxxx 1991. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx §23 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x ustanovení §5 xxxx. 2 xxxx xxxxx x podmínek xxxxxxxxx xxxx povýšení xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1 xxxx jedna x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. X odstranění politického xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx až xxxxxxx x. 228/1991 Xx. a xxxxxxx x. 226/1992 Sb. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak xxxx xx té xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx, a xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx služby.
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx Doporučení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX) x. 68/1944 xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx služby, xxxxx x xx Xxxxxx x. 158/1982 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti a xx xxxxxxx zaměstnance. Xxxxx čl. 12 xxxxxxxx Xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx zřetelem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru.
Xxxxx xx jedná x xxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pohledu Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 2024 xxxxxxxxx.
X) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky
X odpovědi xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti dotčených xxxxxxxxxxx §33 xxxx. 9 xxxx. d) xxxxxx č. 76/1959 Xx., xx znění xxxxxx x. 34/1995 Xx., xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx složky Xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx získaných xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx funkce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XXX) č. 21 xx dne 9. xxxxxx 1995. Vymezení xxxx o to xxxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx x §33 xxxx. 9 xxxx. x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx "xxxxx" xxxxx xxxxxxxx x interních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ty xxxxxx, které, xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, prokazatelně, xxxxxxxx k jejich xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postupováno xxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx §153 xxxx. 2 písm. d) xxxxxx č. 186/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 33/1995 Xx., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 9 písm. x) xxxxxx x. 76/1959 Xx., xx znění xxxxxx x. 34/1995 Xx. X xxx xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx zařazen na xxxxxxxxxx útvaru, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přihlédnutím x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jak x xxxxxxxxxx případě [písmeno x)], xxx x xxx [§33 xxxx. 9 písm. x) xxxxxx x. 76/1959 Xx.] je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxx přílohy citovaného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §153 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 186/1992 Xx., xx znění xxxxxx č. 33/1995 Xx., xxxxx koresponduje xxxxxxxx ustanovení §33 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx x. 76/1959 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 34/1995 Xx., xx xx xxxxxxxxxxx SNB xxxxxxxxxx xx xxxxxx XxX xx úseku x kontrarozvědným nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2.
Xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x) xx xxxxxx §33 xxxx. 9 zákona x. 76/1959 Sb. xxxxxxx podle citovaného XXX x. 21/1995 xxxxxxxxxxx SNB xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx správě (xxxxxx) FMV, MV XX xxxx XX XX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx vykonávali xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správami xxxx uvedenými x xxxxxxx XXX č. 21/1995.
Kategorie xxxx podle §33 xxxx. 9 xxxx. x)
XXX č. 54/1972 xxxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxxxxxxxx" vymezil xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x obranyschopnosti ČSSR, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx. občanů x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zahraničních x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxx x. 3). 1)
Xxxxx xxx o xxx xxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx XXX č. 10/1975, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX x. 43/1980. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 43/1980 xxxxxxx k xxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxx x organizování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivu xxxxxxxxxxx diverze xxxxxx xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřátelskou xxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
XXX x. 39/1980 xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX č. 41/1980.
Xx, co xxxx charakteristické xxx xxxxxxx příslušníků SNB xxxxxxxxxx xx xxxxxx XxX xx úseku xxxxxxxxxxxxxxx, platí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx osob xxxxx §33 odst. 9 xxxx. x) x x)
Xxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx [xxxxxxx e)] xxxxx xxxxx RMV x. 21/1995 představovaly xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XXX) x. 18/1972. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX XX XXX a XX SSR xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx politickovýchovného xxxxxxx; řídil a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx politickovýchovnou xxxxx xx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx správách XX x zástupců xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx VB a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx (čl. XX xxx 12). Xxxxxxxx xxx politickovýchovnou xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx XX, městských správách XX xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jako xxxxx xx xxxxxx XX XX XX XXX a XX XXX x xxxxxx xx své úrovni xxxxxxxx.
Pokud xxx x xxxxxxxx náčelníka (xxxxxxxx) pro politickovýchovnou xxxxx, xxx xx xxxxxx čl. XX xxxx 14 xx xxxxxx XXX, XXXX x školy XX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x naprosté xxxxxxxxx XXX, vlasti x xxxx x proletářskému xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx §33 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx x. 76/1959 Xx. výslovně xxxxxxxx na náčelníka (xxxxxxxx), xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx politickovýchovnou xxxxx.
Xxx místo ve xxxxxxxxx politickovýchovného xxxxxxx XX xxxx x xxxxxx xxx politickovýchovnou xxxxx (NMV x. 18/1972), xxxx. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vzdělávací, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxx XXX x. 28/1977. Xxxx xxxxxx úkoly xxxxxx xxxxxxx patřilo, xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx XX KSČ, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ČSSR xxx xxxxxx politickovýchovné práce xx SNB; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx působení pracovníky xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xx příslušníky x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxx pomáhala orgánům x xxxxxxxxxxx XXX x určených xxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxxx vedoucí xxxxx strany v xxxxxxxxxx XXX x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxx. Xxxxxxx práce xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx kádrů, které x xxx xxxxxxxxx. Xx smyslu XXX x. 22/1972 se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyspělých, xxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Československa oddaných xxxxxxxxxxx SNB, x xxxxx KSČ, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx pevnost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx let 1968 - 1969, xxxxxxxx x xxxx 1970 x pohovorových komisích xxx očistu strany x trvale xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxx ministr vnitra, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx konstatovat xxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Určitou xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxxx rozvědné xxxxx x xxxxxxxxx xxx krytí, xxxx xx změněnou identitou, xxx. nelegálové. V xxxxxx lze říci, xx xxxxxx ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxxxx zátěž xxxx. xxxx srovnatelné x xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. srovnatelném xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx složku, x xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanských xxxxxxxxxx xxxx xxxxx názoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx účelné, x xx se xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx (výsluhového xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx příslušníků SNB, xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů (zákon č. 100/1970 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti), ale x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx ministr xxxxxx Xxxxxxx Obzina xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 63/1983 Xx., xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx č. 100/1970 Sb., xx 9. společné xxxxxx sněmoven XX XXXX xxx 14. xxxxxx 1983 mimo xxxx uvedl: "...xx xxxxxxxxxx 12 xxx xxxx xxxxx provedena xxxxxxxxx obměna xxxxxxxxxxx XXX a xxxxxx XXX od těch, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 1968 - 1969 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XXXX. Výrazně xx upevnilo třídní x xxxxxxxxx složení XXX. Ve SNB xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rolníci. K xxxxxxxx xxx xx x xxx příslušníků XXX 76 % xxxxx x xxxxxxxxx XXX x x xxxxxx XxX 84 %." Xxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxx xxxxxxxxxxx slovy xxxxxxxx xxxxxx, xx v xxxxx každý věkově xxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x x průběhu přijímacího xxxxxx. Xxxxx xxx xxx konstatovat, xx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx Večerní xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX a xxxxxxx xxxxx XXX xx xx postgraduální studium xx Vysoké xxxxx xxxxxxxxx ÚV KSČ xxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxx Klementa Gottwalda) xxxx, byť xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx kvalifikační xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx xxxxxx ve XXX. Striktní xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx facto) xxxxxxxx x XXX xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §33 odst. 9 písm. x) xxxxxx č. 76/1959 Xx., xx znění xxxxxx x. 34/1995 Xx.].
X xxxxxx xxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxx sdělil, xx xxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxx x. 34/1995 Xx. xxxxxxx, xxxxxx Ministerstvu xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (ani jeho xxxxxx předchůdce) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti Xxxxx xxxxxxxxx
Náplň xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 9 xxxx. g) zákona x. 76/1959 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxx č. 34/1995 Xx., xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx angažovanosti xxxxxx xxxx x xxxxxx jejich činností xx uvádí x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 22/1973 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx: Směrnice xxx činnost politickovýchovného xxxxxxx Xxxxx nápravné xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx XXX, kteří xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx x proletářského xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávali xxxxxx xxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx strany x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxx xxxxxxx xx funkcí x xxxxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx kádrové xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx SNV xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx náčelníka správy xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byli xxxxxxx xxxxxxxxxx odboru pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, tak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx práci [x náplni xxxxxxxx xxxxxxxxx odboru xxx xxxxxxx č. 4; x xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x. 5 - 1)].
X xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx, že ustanovení §33 odst. 9 xxxx. x) xxxxxx x. 76/1959 Xx. xxxxxxxx nedopadá xx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x. 34/1995 Xx. xx xxxx 18 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nynější Vězeňské xxxxxx.
F) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx
Ministr xxxxx x sociálních xxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxx, že ocenění xxxxx náročnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, spočívající zejména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a zdraví, xxxxx x v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřeno zvláštními xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxx o výsluhový xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx činnost, xxx xx mimo xxxx xxxxxx x ze xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx služebního poměru. Xxxxxxxxx příspěvek nebyl xxxxxxxx tzv. služebního xxxxxx x není xxx součástí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx platných xxxxxxxx. Xxx x zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx sociálními xxxxxx (xxxxxx odbornosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx).
X xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx zdůraznil xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 28 Xxxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx odměnu xx xxxxx zaměstnancům x xxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxxx, xx jde x xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx služebním xxxx pracovním xxxxxx. Xxxxx zakotvené v xxxxx xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X) Bezpečnostní xxxxxxxxxx služba České xxxxxxxxx
Prozatímní xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "BIS") xx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx, xx postavení XXX je v xxxx xxxx zcela xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x. 34/1995 Sb. xx xx xxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx těch xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx (xxxx xxx "XXXX"), xxxxx xx xxxxxxx příslušníky XXX x xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx zákona č. 100/1970 Sb., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přiznán xxxxxxxxx za službu. Xx xxxxxxxxx xxxxxx x. 34/1995 Xx. xxxxx BIS xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx bývalé xxxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx vyplácen. X xxxx souvislosti xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx FBIS xx xxxxxxxx zákon x. 34/1995 Xx. xxxxxx. Xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. XXX, xx ani xxxxxxx xxxxxx.
X) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 35/1995
X průběhu řízení xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od JUDr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ministra xxxxxx x. 35/1995 o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxx. 9 xxxxxx x. 76/1959 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 34/1995 Xx., xxxxx §70 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx.
Xxxxx xxxxxx pisatele xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx (xxxxxx), na xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xx. X xxxx 1 zákona č. 34/1995 Sb. xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výši xxxx xxxx služby vojáka XXXX xxxxxxxxxx x XXX XXXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo který xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx [xxx §33 odst. 9 xxxx. x) xxxxxx x. 76/1959 Xx., xx znění xxxxxx x. 34/1995 Xx.]. Xxxxxxx xxxxxx x XXXX xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx provedl x xxxxxxx xxxxxx xxx, xx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx voják x xxxxxxxx zařazený xx xxxxxx xxxxxxxx velitele (xxxxxxxxx) pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Ministr (ministerstvo) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provádět xxxxxx, aniž x xxxx xxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx.
Ia/4
Xxxxxxx xxxx, xxx mu xxxxxx §68 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., nejprve xxxxxxx, zda zákon x. 34/1995 Xx. xxx xxxxxx a xxxxx v xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavně předepsaným xxxxxxxx.
Xx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx záznamu xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx x. 1463) xx xxxxxx, xx xxxxxxxx zákon x. 34/1995 Sb. navrhla x přijetí xxxx xxxxxx zákona č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poslanců, xxxxx xxx využili xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle x. 41 xxxx. 2 Xxxxxx. Zákon byl xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxx. 1 x čl. 106 xxxx. 2 xxxx xxxxx Ústavy. Xxxxx xxxxxxxxxx ustanoveními čl. 39 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 8. xxxxx 1995, xxxxxx 69. xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx 119 xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx hlasovalo 88 poslanců, xxxxx xx xxxxxxxxx 19 xxxxxxxx x 12 xxxxxxxx xx hlasování xxxxxxx.
Ústavou xxxxxxxxxx xxxxxx přijetí x xxxxxx zákona byl xxxxxxx, zákon xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, prezidentem xxxxxxxxx x předsedou xxxxx (čl. 51 Xxxxxx) a xxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 7, xxxxxx 1995, xxxxxxxxx xxx 3. března 1995. Xxxxx dnem nabyl xxxxx č. 34/1995 Xx. xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx podle xxxxx xx. XX xxxx 1. xxxxx 1995.
XXXX Ib)
Ib/1
Xxx 3. xxxxx 1995 xxxxxx xxxxxxx 41 xxxxxxxx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxx č. 33/1995 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 186/1992 Sb. a xxxxx č. 100/1970 Sb., oba xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Podle xxxxxxxxxxxx xx napadený xxxxx x xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxx x čl. 1, čl. 3, čl. 4 xxxx. 3, čl. 28 x čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx proto xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx soud x účinností od 1. dubna 1995 xxxxxx zákon č. 33/1995 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je v xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx zastupoval xxxxxxxx XXXx. X. Xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 33/1995 Xx. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx takto:
"Xxxxxxxxx xx službu xx xxxxxxx nárokem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx uvolněním xxxx propuštněním xx xxxxxxxxxxx, služebních nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odměna xx xxxxxxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx podstatou xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx."
Xxxxxxxxx za xxxxxx xxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nárok. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx čl. 28 Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx (čl. 41 odst. 1 Xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 4 xxxx. 3 Xxxxxxx). Xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zásada rovnosti x xxxxxxx a xxxxx diskriminace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx "jiného postavení" (čl. 1 x čl. 3 xxxx. 1 Listiny).
Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 37/93 x odvoláním na xxxxx ÚS ČSFR xx. zn. Xx. XX 22/92 xxx xxxxxxx ústavní zásady xxxxxxxx občanů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, že "xx xxxx státu, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx poskytne xxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxx zájmu x xxx xxxxxxx xxxxx". Xxxx xxxxxxxxxx xxxx prokázána xxxxxx.
Xxxxx č. 33/1995 Xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxxx 1. dubnem 1995 xxxxxx určité xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona xxxxxx právo xx xxxxxxxxx xx službu. Xxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 16/93 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu, x xxxxx definičním xxxxxx xxxxx xxx princip xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x právo.
X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nepromlčitelného xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 33/1995 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxxx jak xxxxxxx vznik právního xxxxxx, xxx xxxxxx x něho xxxxxx (Xx. 3/94).
Xxxxxxxxxxx xx. II zákona x. 33/1995 Sb. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 100/1970 Sb., x xx upravením nároků xx xxxxxxxxx xx xxxxxx ve FBIS. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx FBIS xx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxxxx x. 244/1991 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 100/1970 Sb. Xxxxx č. 244/1991 Xx. xxxx byl x xxxxxxxxx od 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxx zákonem č. 543/1992 Sb., takže x pro xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx č. 100/1970 Sb. xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx v rozporu xx zásadami xxxxxxxx xxxxx podle čl. 1 Xxxxxx, které nepřipouštějí xxxxxxxx retroaktivitu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx x. 33/1995 Sb. xxx xxxxxxx x xxxxxxx skupiny xxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x. 730 xx xxx 21. xxxxxxxx 1994 vyslovila xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx x. 33/1995 Xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx s účinností xx 1. dubna 1995.
Xx/2
Xxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 3 x §69 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Její xxxxxxxx XxXx. Xxxxx Uhde xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřené hlasováním x xxxxxx zákona x. 33/1995 Xx. x zdůvodnil je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: "Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 198/1993 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx komunistického xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxx byla Komunistická xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx zločinnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx organizace xxxxxxxx xx její ideologii, xxxxx xx xxx xxxxxxxx směřovaly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx důvodové xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx komunistického xxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx doba xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx." X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona předseda Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxx, xx citovaný xxxxx xxxxxxx důsledně x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zásadně xxxxx xxxxxx, x to xx do doby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xx však řídí xxxxxx xxxxx. Citovaný xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nich xxxxxxx před jeho xxxxxxxxx, xxxxx pouze xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. X uvedeného xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vyplacené příspěvky. X této souvislosti xx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx soudu č. 164/1994 Sb. Xxxxx, xx xxxxx byl schválen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 8. února 1995, xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx vyhlášen.
Xxxxxxx xxxx si xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterých xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx - BIS, Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti - x požádal je x charakterizování činností, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
X) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba
X xxxxxxxxx prozatímního xxxxxxxx XXX Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx po xxxxxxxxx 1989 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "XXX").
Kontrarozvědné úkoly xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, později příslušníci XXXX. Xxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx FMV, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX podle zákona č. 100/1970 Sb. Zákonem x. 527/1992 Xx. byla xxxxxxx XXX, xxxxx xx stala právním xxxxxxxxx FBIS, xxxxxxx XXX nebo SNB. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx spojil xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx BIS xxxxx x dobou xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx XXX zařazených x Xxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx či xx XXXX nebo s xxxxx trvání služebního xxxxxx příslušníka XXXX. Xxxxxxxx úprava xx xxx obsažena x xxxx xxxxxxx zákoně č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě Xxxxx xxxxxxxxx.
Z xxxxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxxx zákon x. 33/1995 Xx. xx xxxxxx xxxxx těch xxxxxxxxxxx bývalé FBIS, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx BIS x xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx zákona č. 100/1970 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx č. 33/1995 Sb. XXX xxxxxxxx vyhodnocení jeho xxxxxxx dopadů na xxxxxx xxxxxxxxxxx FBIS, xxxxxx xx příspěvek xx službu xxxxxxxx. Xx základě tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx službu xxxxxxxxxx xxxxx třem xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX. K xxxxxxxxx xxxxxx x. 33/1995 Xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxx uvedených x §134 xxxx. 3 xxxx. a) x x) zákona č. 100/1970 Sb. Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx prozatímního xxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí
X xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 79/1994 Sb. měly xxxxxxxx působnost, xxxxxxxx xx xxxxxx XXX x Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xx xxxx x xxxxxxxx xx stupni xxxxxx utajení x xxxxxxxxx. Totéž xxxxx x pracovních charakteristikách xxxxxxxxxxx kategorií osob. Xxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x také podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxxx, zvýšený xxxxxxx tarif). Xxxxxxxxx xx službu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx ani xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nemá xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx x souvislosti se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmu, xxxx poskytování xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (obtížné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektorech xxx xxxxxxxx služebního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx).
X) Ministerstvo xxxxxx
Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxx x povolání, x xxxxx zákon x. 33/1995 Xx. xxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx rozhodné xxx nárok na xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxx výši. X jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx:
- bývalá vojenská xxxxxxxxxxxxxx ("VKR") xxxx x letech 1951 xx 1990 podřízena Xxxxxxxxxxxx vnitra a xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx XXX. xxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx xxxx složena x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx XXX při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X rámci VKR xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx), xx jejichž xxxxxx xxxxxxxx náleželo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, které xx na xxxxxx xxxxx kontrarozvědné xxxxxxx xxxxx nepodílely (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx služby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).
Ustanovení §153 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 186/1992 Sb., x služebních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx x. 33/1995 Xx., xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx XXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxx vojáky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx XXX podle xxxxxx xxxxxx a povahy xxxxxxxx vykonávané v xxxxxxxx XXX.
Z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §153 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 186/1992 Xx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx ve XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx s výkonem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx studiu xx příslušnou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx §153 odst. 2 xxxx. c) xxxxxx č. 186/1992 Xx. "...xx zařazením x xxxxxx rozvědky Xxxxxxxxxxxxxx lidové xxxxxx...", xxxxx fakticky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxx nebyl xxxxxx. Xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Generálního xxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx soudu xxxx zaslány vnitřní xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
- Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ČSLA. Ustanovení §153 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xxxxx xxx vymezení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx označení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx správa XXXX xxxx vlastní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Sama prováděla xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX XXXX xx xxxx 1970 xxxxxxxx zpracovány x x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ústavem Armády XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx XXX ČSLA xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXXX, xxxxx platil v xxxxxx xx 1. xxxxx 1979 xx 1. xxxxxx 1992, xxxx xxxxxxxxxx obraz x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx XXX ČSLA. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx velitele pluku xxx xxxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx věci x xxxxxxxx velitele xxxx pro xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx:
- xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zaměřovat xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxx) xxxxx XXX;
- xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, XXX ... x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x proletářského internacionalismu, xxxxxxxxxxxxxxx x buržoasní xxxxxxxxx;
- xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx XXX;
- xxxxxxxxxx vojáky x xxxxxx xxxxxxxxx...;
- xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- xxxxxxxxxxx ideově teoretickou x xxxxxxxxxx přípravu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- řídit xxxxxxxxxxxxxxxxxx práci xxxxxxxxxx x praporčíků, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, politické x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vést výchovnou xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx přípravu;
- xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx obrany xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení. Xxx xxxxxxxxxx x x. 35/1995 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany.
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx x. 68/1944 x Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce x. 158/1982, xxxxx xx xxxxxxxx xx propuštěné xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a jiné xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx usnesení xx xxx 21. xxxxxxxx 1994.
D) Xxxxxxxxxxxx vnitra
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 6. listopadu 1995 konstatuje, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx §153 xxxx. 2 zákona x. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Policie ČR, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx vedeny. Xxxxx xxxxxxx x toliko xxxxxx xx xxx xxxxxxx x interních xxxxxxxx vydávaných x xxxxxxxx XxX.
Přes xxxx uvedenou xxxxxxxxxx xxxx xxxx nutné xxx xxxxx aplikace xxxxxx x. 33/1995 Xx. xxxxxxx hlubokou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx StB xx xxxxx x kontrarozvědným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozkazem xxxxxxxx vnitra x. 21 xx xxx 9. března 1995.
Xxxxxxxx bylo o xx složitější, xx xxxxx "xxxx" uvedený x xxxxxxxxx zákoně xxxx totožný x xxxxxx "xxxxx", xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxx rozkaz xxxxxxxx xxxxxx vylučuje xx funkce, xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxx xx kontrarozvědnou x rozvědnou činnost, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nemohly xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkladu xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx správa (xxxxx)" x "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti". X zde se xxxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zabýval x xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s ohledem xx xxx funkční xxxxxxxx xxxxxxxx vykonával.
Xxxxxxx soud xx x xxxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxxxxx vnitra XXXX. Tato nařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx. směrnice xxx xxxxxxx politickovýchovného xxxxxxx Veřejné xxxxxxxxxxx (xxxxxxx x nařízení xxxxxxxx xxxxxx č. 18/1972) xxxxx, xx
* posláním politickovýchovného xxxxxxx je mimo xxxx:
- xxxxxxxxxx x duchu xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx třídně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx VB xxxxxx XXX, uznávající xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxxx respektovat a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx socialistické xxxxxxxxxxx;
* úkolem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx aparátu xx xxxxxxxxx:
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX k xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxx názoru x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x rozvíjení xxxxxx lásky a xxxxxxxxx ke KSČ, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx...;
- xxxxxxxxxx příslušníky k xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ostražitosti;
- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxx přesvědčeným, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
- xxxx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxx xxxxxxxx strany x vlády...;
- xxxxxxxxxx xxxxx orgánům x xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx VB;
xxxxxxxxxxxxxxxxx aparát xxxx xxx xxx práci xxxxxxxxxx stanovy XXX, xxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx i usnesení XX KSČ x xxxxxxxx xxxxxx strany;
* xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx plánů xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxx správy xxx politickovýchovnou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx FMV (xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx XX ČSSR x. 28/1977) xxxxxxx xxxx xxxx, xx
* xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxx xxxx tyto základní xxxxx:
- xxxxxx xxxxxxx x organizacím XXX x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx při uplatňování xxxxxxx xxxxx strany x podmínkách XXX;
- xxxxxxxxxx obsahové xxxxxxxx a programy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx... .
Zásady xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx x. 2 x nařízení XX ČSSR x. 28/1977) xxxx jiné xxxxxxxxx:
* Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx XXX xxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx politiky XXX,
* Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx ve xxx xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxx xxxxxx KSČ, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx XXX xx XXX, xxxxxxxxxx stranických xxxxxx x xxxxxxxxxxx konferencí...,
* Xxxxxxxxxxxxxxxxx aparát XXX je složen x členů XXX, xxxxx pevně xxxxx xx pozicích marxismu-leninismu x xxxxxxxxxxxxx internacionalismu, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stranickými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kvalitami dávají xxxxxx úspěšného xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xx
- xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx usnesení x se znalostí xxxx v praxi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx, odborně xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx řád xxxxxx xxx politickovýchovnou, xxxxxxxxxx, kulturní a xxxxxxxxxx činnost FMV (xxxxxxx x xxxxxxx XX XXXX x. 29/1978) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x orgánům XXX:
- připravuje xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX;
- xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx propagaci a xxxxxxxxxxxx XXX... k xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx XXX;
- stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx rezortního xxxxxxxxxxxx systému;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x programy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx SNB xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx přípravy... xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve stejných xxxxxxxxx.
X) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 33/1995 Xx. xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxx xxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 34/1995 Xx. [xxx xxxx Ia/3 xxxx. E)]. Xx xxxxx místě xx xxxxx pouze xxxxxxxxxxx, xx náplň práce xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx obecně "Xxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX Xxxxx xxxxxxxxx" (příloha x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 22 z xxxx 1973), xxxxx xxxxxxxxxxx úzkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx KSČ x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx, oddanost XXX, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ideologie, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx cca 18 xxxx.
F) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České republiky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xx dne 21. xxxxxxxx 1994 x. 730. Vláda ve xxxx stanovisku xxxxx, xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x legislativních xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu, xx "xxxxxxx ze situace, xx až xxxxx xx xxxxxxx redukce xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XxX xxxxx xxxxxxxxx. To však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Již x xxxx 1990 xxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 169/1990 Sb. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx StB x vyjadřovaly xx x jejich způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx za službu. Xxxxxxxxxx návrh novely xxxxxx x xxxxx xxxxxxx individuálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanskými xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx posuzováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx SNB x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx individuálního podílu xx křivdách minulosti. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx č. 87/1991 Sb., x mimosoudních rehabilitacích."
Xx/3
Xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx §68 xxxx. 2 zákona č. 182/1993 Sb., xxx xxxxxxx, xxx xxxxx x. 33/1995 Xx. xxx xxxxxx a xxxxx v mezích Xxxxxxx stanovené kompetence x xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx.
Xx zprávy Xxxxxxxxxx sněmovny Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze schůze Xxxxxxxxxx sněmovny xx xxxxxx, xx napadený xxxxx č. 33/1995 Xx. navrhla k xxxxxxx skupina poslanců, xxxxx xxx využili xxxxx práva na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 41 odst. 2 Xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxx. 1 a čl. 106 xxxx. 2 xxxx xxxxx Xxxxxx. Kvora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 39 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx dne 8. xxxxx 1995, xxxxxx 70. hlasování se xxxxxxxxx 129 poslanců, x xxxxx pro xxxxxxx zákona xxxxxxxxx 93 xxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 23 poslanců x 13 xxxxxxxx xx xxxxxxx hlasování.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxx xxx dodržen. Zákon xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (čl. 51 Xxxxxx) a xxx xxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů v xxxxxx 7, ročník 1995, xxxxxxxxx dne 3. xxxxxx 1995. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x. 33/1995 Xx. xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx stal podle xxxxx xx. XXX 1. xxxxx 1995.
ČÁST II
Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 2 zákona x. 198/1993 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxx xxxxx němu. Xxxxx xxxxxx ustanovení xxxx KSČ xxxxxxxxx x zavrženíhodnou organizací, xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepochybně x tajná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx KSČ, xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx na úseku x kontrarozvědným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxx xxxxxxxxx správa XXXX, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx zaměřené x xxx. politickovýchovné xxxxx x xxxxxx XXXX, SNB či XXX.
Xxxxxx x. 33/1995 Xx. x x. 34/1995 Sb. xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx vyjádřeným xxx v xxxxxx č. 198/1993 Sb., zákoně č. 451/1991 Sb., xxxxxxxx restitučních x xxxxxxx x tvoří xxxxx s xxxx xxxxxx právního vyrovnávání xx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Stěžejní xx x xxxx souvislosti xxxxx č. 198/1993 Sb. Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxx nálezu xx. zn. Xx. XX 19/93, xxxxx xxxxxx x "spoluodpovědnosti xxxx, xxxxx komunistický xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx". Xxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx byly xxxxx XXX xxxx xx, x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx činitelem či xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxx) xxxx x xxxxx druhu xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx prosazovali. Xxx vyplývá x xxxx citovaných xxxxxxxxx, xxxx xx "v xxxxxx xxxxx".
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx neutralitě, není xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x procesů, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx demokratické společnosti. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx princip xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu, neváže xxxx pozitivní xxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx výklad x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smyslu, xxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. To znamená x při xxxxxxxxxx xx "xxxxxx právem" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx "xxxxxx xxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx formálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx právní stát. Xx xxxx zákony xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx, který xx xxxxxxxx xx demokratický x proklamuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lidu, nemůže xxx xxxxx jiný xxxxx legitimní než xxxxx xxxxxxxxxxxx.
Příspěvek xx službu i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v právním xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jinými xxxxxxx xxxx určitá xxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xx ztížených podmínkách x xxxxxxxx osobních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx zákonem stanovené xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx jsou xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx §114 - 119 xxxxxx x. 186/1992 Xx. x §33a xxxxxx x. 76/1959 Xx.). Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx.
Pokud jde x výsluhový xxxxxxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxxx xx návrhu xxxxxxx xxxxxxxx, nelze xxxxxx xxxx součást xxxxxx xx práci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí, s xxxx xx Xxxxxxx xxxx ztotožnil, xxxx xxxxxxxxxx příjem, který xxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx součástí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podle platných xxxxxxxx. Jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx míry xxxxxxxxxx xxxxxx.
I xxxx xxxxxxxxxx poslaneckého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx služby, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx aparát. Tento xxxxx xxxxxxxxx xxxx. x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 165/1964 Xx., které xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vojáky x povolání xxxxxxx. Xxxxx xxxx §33 xxxx. 2 "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přeloženým do xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx politických xxxxxx; xxxxxxxx rovněž xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx voják x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx-xx xxxx morálně xxxxxxxxx spolehlivý, příspěvek xxxxxxxx, xx xxxxxx xx ostatních. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neobsahovala xxxxxxxxx x morálně xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ty xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx známé, xx xx patrně xxxxxx xxxxx komentovat. Xxxxxxx se tím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx velmi široce, xxxxxxx a tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "spolehlivými x xxxxxxxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxx morálně politickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x demokratického xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx srovnání xx xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/1964 Sb. daleko xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 33/1995 Xx. x x. 34/1995 Xx. xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx zákonodárce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x vyplácí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy x xxxxx daňových xxxxxxxxxx (xxx např. §33c xxxx. 1 xxxxxx x. 76/1959 Xx.). Bylo by xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (i x minulosti xxxxxxxxxxxx), xxxx honorovány xxxxxx xxxxx komunistického režimu. Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxx, bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ústavní xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx neexistují xxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) vedoucí x xxxx, xxx nový xxxxxxxxxxxx stát vyplácel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
Xxxx xx absurdní x xxxxxxxxxxxx, xxxxx demokratický xxxx zhodnocoval xxxxxxx xxxx uvedených osob (xxxxxxx č. 198/1993 Sb. odsouzenou x xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx mimořádně xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx služby x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx demokratického xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Neznamená xx xxxx nic xxx x xxx méně xxx xx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobilými xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxx xx xxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, "dostatečně prokázaly xxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx zřízení"), x xxxxxxx schválení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxxxxx místech, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opory xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx takového xxxxxxx, xx xx popsanou xxxxxxx xx xxxx xxx demokratickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx povšimnutí x výše uvedenému xxxxxx zůstat ani xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx "xxxxx x povolání" xx "xxxxxxxxxx XXX" xxxxxxxx pouze a xxxxx na dobrovolném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx vždy, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nadprůměrně honorovány.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušníky SNB, XXX či xxxxxx XXXX, xxx pouze xx xxxxxxx funkce, x to xx xx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu. Xx xxxx xxxxxxx, xx xxx zákony xx plošně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx funkcích, xxx xx to xxxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxx a vnitra. Xxx však xxxxxxx x výše uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx působily, byly xxxxxx předpisy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x lze xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx "řádně" xxxxxxxx. Xxxxxx č. 33/1995 Sb. x x. 34/1995 Xx. xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3 xxxxxx x. 582/1991 Xx.), xxxxx jsou xxx přímým xxxxxxxxx xxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x tyto xxxxxx xxxxxxxx, xxx a xxxxx xxxx v xxxxxxxxx funkci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xx xxxxxxx zákona č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx strukturu, xxxx. xxxxxx č. 76/1959 Sb. xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozkazy xxxxxxxxxxx ministrů (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx). Xx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxx východiskem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx orgánů, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v případech xxxxxxxxxxx či nejasnosti xxxxxx dotaz xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx totiž x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx funkční xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX, XX, XXX, XX) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, než xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx napadených xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednoznačná, když xxxxxxxxxx ukazuje xx xxxxx směrech xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx odsouzena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výrazně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx režim (xxx zákon č. 198/1993 Sb.).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx neurčitost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tudíž x xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 Xxxxxx) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx intenzita této xxxxxxxxxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx tomu tak xxxx x nutno xxxxx xxxxxxxx na xx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx jsou x hlediska xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxx) koresponduje x xxxxxxxxx provedeným x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx vycházet x xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx např. "xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx..." xxxx., je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx ministrů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx organizačních xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, xxxxx. xxxx xxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx vykonávána.
X xxxxx se Xxxxxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx neztotožňoval x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx širšího xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx intenzivněji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx fungování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx věcí xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Jak je xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx republiky xxxxx usneseními č. 729 a 730 xx xxx 21. xxxxxxxx 1994 xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhů napadených xxxxxx. Xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx v mnoha xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxx se zákonem č. 87/1991 Sb., x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x nim Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx charakterem xxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx v důsledku xxxxxxx novelizace §30 xxxxxx č. 87/1991 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x bývalých xxxxxx, xxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxx skončil x xxxx od 25. xxxxx 1948 xx 1. xxxxx 1990 x xxxxx xxxxxxxxxx službu x xxxxxxxx VKR nebo xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx ministři xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X RMO č. 35/1995 xxxx. E) xxxx. xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx č.119/1990 Sb. x č. 87/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx použil. Xxxxx xxxxxxxxxx prostředek xx xxxxxxxxx v §31 xxxx. 1 x 2 zákona x. 76/1959 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, rekvalifikaci na xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Naznačený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu.
Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx potřebné xx tomto xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se aplikace xxxxxx č. 186/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 33/1995 Xx., x xxxxxx č. 76/1959 Sb., xx xxxxx zákona x. 34/1995 Xx., případně xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx poškozeni xx xxxxx xxxxxxx, protože xx xxxxxxxxxxx nevykonávali xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx na obecný xxxx.
Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx RMO č. 35/1995 k xxxxxxxx xxxxxxxx §33 xxxx. 9 zákona x. 76/1959 Xx., xx xxxxx zákona č. 34/1995 Sb., podle §70 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993.
XXX č. 35/1995 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx veřejné xxxxxx. Tyto instrukce xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Jejich vydávání xx uskutečňováním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx plnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Toto oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxx x obecně závazných xxxxxxxx aktů, xxx xxxx xxxxxxx práva; x xxxxxxx ministra xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 zákona x. 92/1949 Xx., xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx zmocnění Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx služebními předpisy. Xxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxx-X-1/4), xxxxxxx konkrétní xxxxxxxx předpis, xxxxx x čl. 7 xxxxxxx, xx nadřízení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozkazy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx instrukce fakticky xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx pokyny, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx. To xx x případ XXX x. 35/1995 Xx.
Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx podstatné, xx interními xxxxxxxxxxx xxxxxx vázány xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxx). Xx xx význam xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx §70 xxxx. 2 zákona x. 182/1993 Xx. xxxxxx x prováděcích xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx byl Ústavním xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx třeba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tj. předpis, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx závazný xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx normu. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx konkretizují.
Xxxxxxx interní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x jejich xxxxxxx xxx x právní xxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xx xxx xxxxxxxxxx §70 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx orgán xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zrušení xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx interních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx vztahů xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zachovány xxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXX
X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX SKUPINY XXXXXXXX
1. Body x. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxx x. 33/1995 Xx. x zákonem č. 34/1995 Xx. xxxx xxxxxxxxxxxx určité xxxxxx (xxxxx č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx č. 100/1970 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x zákon č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), x xxxx xxxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx zákonů.
2. X xxxxxx x. 2 obou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx:
X) x xxxx xx xxxxx, xx napadenými xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx občany, x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 28, čl. 41 odst. 1, čl. 4 xxxx. 3, čl. 1 x čl. 3 odst. 1 Xxxxxxx,
X) xx xxxxx se tvrdí, xx zákony jsou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
AD X) X hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx namítá xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx to, že Xxxxxxx soud se xxx xxxxxxxx solidarizoval x xxxxxxxx ústavního xxxxxxxx rovnosti, xxx xxx vyjádřen x xxxxxxxxxx č. 11/1992 Xxxxxx usnesení x xxxxxx ÚS XXXX, 1: "Xx věcí xxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jako xxxx. Xxx xx xxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxxxx... Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx jedné xxxxxxx x zároveň xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx." V xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx svůj postup xxxxxxxxx dostatečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx odvoláním xx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx demokracie x jejich xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z uvedených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx č. 198/1993 Sb.). Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, o kterou xx xxx xxxxx x která zcela xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx principům demokracie, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, směřovala x působila. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Ústavou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxx je. Xxxxxxxx xx přitom xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxxxx směřovala.
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx odměnu xx xxxxx (čl. 28 Xxxxxxx), xxxxx meze xxxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxx (čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx platit stejně xxx všechny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 4 odst. 3 Xxxxxxx). Xxx xxxxxxxxx xxxxxx podmínek xx musí respektovat xxxxxx rovnosti x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" (čl. 1 x čl. 3 Xxxxxxx), xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx službu x xx výsluhovém xxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být poskytována xxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnému xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx vykonanou "xxxxx" xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx společnosti být xxx stěží chápána xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x armáda xxxx x každém xxxxx xxxxxxxx mocenského xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxx xxxxxx společenský, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx. Zvýšené xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx práci. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx - xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx prokázáno, xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (obyvatel), xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zákony neupravují xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nýbrž v xxxxxxx se xxxxxxx č. 198/1993 Sb. xxxxxxxx zápočet xxx xxx přiznání xxxxxxxxxxx výhod xxxxxxx xxxxxxxx.
Je ostatně xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, to xxxxx xx předpokladu, xx xxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx demokracie x xxxxxxxx xxxx. Stejně xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve veřejném xxxxx zvýhodňování činnosti xxxx, které (xx xxxxx nebo xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x sloužily xxxxxxxxxx politického systému xxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx, xx pokud xxx x Xxxxxxxxxx XXX x. 68/1944 x Xxxxxx XXX č. 158/1982, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 10 Ústavy. Xxxxxxxxxx MOP xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX x. 158/1982 nebyla XX xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx.
K xxxxxxxx čl. 1, čl. 3 xxxx. 1, čl. 4 odst. 3, čl. 28 a čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 33/1995 Xx. a x. 34/1995 Xx. xxxxx.
Ad B) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx č. 186/1992 Sb. x č. 100/1970 Sb., xxxx. xxxxxx č. 76/1959 Sb., xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zásad xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx definičním znakům xxxxx též xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx důvěry xxxxxx x právo. X xxxx xx třeba xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx právního státu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jistoty a xxxxxxx důvěry občanů x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jistoty je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx formulován xxxxxxxx x čl. 40 xxxx. 6 Xxxxxxx, xxx xxx ostatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxx. Xxxx stanovisko xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
Právní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravou x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x vznik xxxxxxxx vztahu a xxxxxx z něho xxxxxx před její xxxxxxxxx. Xxxxxxx retroaktivita xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx vztahy xxxxxxxx x procesního xxxxx, které vznikly xx platnosti xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právem, x to až xx doby účinnosti xxxxx xxxxxx. Po xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxx Xx. XX 3/94 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx sv. 1, xxx X., x. 38).
Za xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx retroaktivita) xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, kdyby xxxxxx samotný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx následky právního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxxx. Xxxxx však xxxxxxxx novou xxxxxx xxxxxxxx následků určitého xxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx je xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxx xxxxx Ústavního xxxxx č. 164/1995 Xx.). Xxx se xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětně, xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by xxx xxxxxxxxx částky xxxxxx xxx xxxxxxx. Tak xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxx, že xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxx, xxxx splňuje-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, sníží xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxx se jeho xxxxxxx xxxxxxx. Oba xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví svou xxxxxxxx do budoucna x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3. X xxxx x. 3 xxxxxx xx zrušení xxxxxx x. 33/1995 Xx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx vztahu x xxxxxx č. 100/1970 Sb., který xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Zde xx třeba konstatovat, xx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x některé xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vzniklé xxxx účinností xxxxxx č. 186/1992 Sb., xxxx xxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteru a xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx FBIS. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx BIS, xxxxxxxxxxxxxx úkoly státu xx xxxx 1990 xxxxxxxx plnili příslušníci xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx řídily ustanovením xxxxxx č. 100/1970 Sb. Xxx x xxxxxx č. 527/1992 Xx. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx x xxxxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x Úřadu XXX xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx XXXX nebo x dobou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníka XXXX. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 33/1995 Xx. zabývat x xxxx vztahem x xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx č. 100/1970 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx x. 33/1995 Xx. xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, kteří xx xxxxxxx alespoň příslušníky XXX x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 100/1970 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
X xxx, že xxxxx x. 33/1995 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx č. 186/1992 Sb., xxxx pojednáno xxxx. Xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxx č. 100/1970 Sb. Xxxxxxx x. 33/1995 Sb. xx xxxxxxx xxxxx č. 100/1970 Sb., ve znění xxxxxxx xx 31. xxxxxx 1995. Xxxxxx xx pouze xxxxxx xxxxxxxxx podle zákona č. 100/1970 Sb. Xxxxxxxxxx §35 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx zákona x. 244/1991 Xx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx přijetí předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx vztahoval xxxxxxxx předpis - xxxxx č. 100/1970 Sb.
Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho členů xxxxx xxxxx přijat. Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxx u bývalých xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxx č. 100/1970 Sb. a xxxxxxx xxxxxx x. 244/1991 Xx. xx jej xxxxxxxx xxxxxxxx. Vydáním xxxxxx x. 33/1995 Xx. xxxxx nedošlo x xxxxxxx xxxxx xx změnám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 3 xx fine xxxxx xxxxxx.
4. X bodě x. 4 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 33/1995 Xx. xxxxxxx xxxxxxxx uvádí, xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. x. 1365) a xx xxxxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx x. 1464). Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx usnesením x. 730 ze xxx 21. xxxxxxxx 1994 xxxxxxxxx nesouhlas xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
V xxxx x. 3 návrhu xx zrušení xxxxxx x. 34/1995 Xx. xx rovněž xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx x podnětu xxxxxxx xxxxxxxx (tisk x. 1364) a xx xxxxxxx společné xxxxxx výborů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (tisk x. 1463). Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dne 21. xxxxxxxx 1994 xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona.
X tomu xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx čl. 42 Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poslanců Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podávat Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, byl xxxx xxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Parlamentu (čl. 15 Xxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 41 Xxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx změnit xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx přijat předepsaným xxxxxxxx, řádně xxxxxxxx x vyhlášen. Xx xx tak xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhů xxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx předepsaným způsobem xx Sbírce zákonů, xxxxxx 7 x xxxx 1995, na xxxxxxxx 427, 428 (xxxxx x. 33/1995 Xx.) x 429 (xxxxx x. 34/1995 Xx).
Námitky skupiny xxxxxxxx x xxxxx xxxx jsou xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx x závěru, xx nejsou xxxx xxxxxx ke zrušení xxxxxx x. 34/1995 Xx. x x. 33/1995 Sb., xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxxx.
Xxxxxx x zrušení zákona x. 33/1995 Sb. x x xxxxxxx xxxxxx x. 34/1995 Xx. xxxx zahájena xxxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx také samostatně xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x plénu. Xxxxxxxx x tomu, xx xxx x obou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx problematiku a xxxxxxx xxxxx souvisí, xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x zájmu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tyto xxx xxxx ke xxxxxxxxxx řízení podle §112 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §63 xxxxxx x. 182/1993 Xx. Xxxxxxxxx z 30. xxxxx 1996 xx. zn. Pl. XX 9/95 x xxx xxxx xxxxxxxxxx x rozhodlo x xxxx xxx společném xxxxxxx xxxxxx nálezem.
Předseda Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXx. Kessler x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 107/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.4.1996.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Přílohy x xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx ČR.