Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.1996.


Nález ÚS ČR ze dne 10.1.96 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §200l odst. 2 zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 152/94 Sb.
31/96 Sb.
Odůvodnění I. II.
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx Xxxxx republiky rozhodl xxx 10. xxxxx 1996 x plénu xx věci xxxxxx X. J., xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx §200l xxxx. 2 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona x. 152/1994 Xx., xx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx České republiky
xxxxx:
Dnem 1. xxxxxxxx 1996 xx xxxxxxx ustanovení §200l xxxx. 2 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 152/1994 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Odůvodnění
X.
Dne 19.1.1995 xxxxxxx Xxxxxxx xxxx České republiky xxxxxxx stížnost xxxxxxxxxxx X. X., xxxxx xxxx dále xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 24.2.1995. Xxxxxxx stížnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx dne 22.12.1994 x. 11/94-XX/4 x x. 11/94-XX/5 xx xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 29.11.1994 č.j. 21 X 69/94-8. Ústavní xxxxxxxx byla xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §200l xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 152/1994 Sb.
Xx xxxxxxxxxx vad xxxx moci právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XX. senát Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx navrhovatel splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx §74 x §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Ústavním xxxxx, x xxxxxxxxx xx 4. října 1995 x.x. XX XX 15/95-37 xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").
Stěžovatel xx xxxx kandidát na xxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Městského xxxxxxxxxxxxxx Říčany x xxxxxxxxx 1994. Na xxxx kandidátce xxx xxxxxx členem xxxxxxxxxxxxxx x 30.11.1994 xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. X mezidobí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Krajského xxxxx x Xxxxx. Xxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 29.11.1994 č.j. 21 X 69/94-8 xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx, xx osvědčení xxxxxx X.X. xx xxxxxxxx.
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx uvedené xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 22.12.1994 x. 11/94-XX/4, xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x. 10/94-XX/4 x bere na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x.x. 21X 69/94-8 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx p. X.X., xxx. 12.8.1949, xxxxx X. v. 356/6, Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx" a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x. 11/94-XX/5, xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx platnost xxxxx Xxx. xxxx. X. X., xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Ve xxxx včas xxxxxxx xxxxxx podaném x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 18.1.1995 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Říčany xxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx zastupitelstva xx xxxxxx veřejných xxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 1 x 4 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx jen "Xxxxxxx"). Xxxxxx porušení xxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxx x uplatněním xxxxxxxxxx §200l x.x.x., xx znění zákona x. 152/1994 Xx., x proto v xxxxxx svého návrhu xxxx zrušení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x.x.x.
Na xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx v Xxxxx xx dne 29.11.1994 x.x. 21 X 69/94-8. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nepřímo x xxxxxxxxxx, nikoli xxxx x petitu xxxxxx. Tuto část xxxxxx xxxxxxxxxx stěžovatel xxx, xx předmětné xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx účinky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxx čl. 21 xxxx. 1 a 4 Listiny, xxxx xxxx porušeno xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx podílet xx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx správě xxxxxxxxx xxxx,
- xxxxx čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx státní moc xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx čl. 36 xxxx. 1 x 2 x čl. 38 xxxx. 2 Listiny, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx právo domáhat xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x pravomoci xxxxx xxxxx xxx vyloučeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a xxx xxxxx xx xxxxx, aby xxx xxxx projednávána v xxxx přítomnosti x xxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
- podle čl. 4 Xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zákonem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx dotčena xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx §200l xxxx. 2 x.x.x., ve znění xxxxxx č. 152/1994 Xx., xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xx znemožněno xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxx, xx a x xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx soudní xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx, xxxxx xxxx účastníkem xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxx x upřesnění xxxxx návrhu xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx.
II.
Podle xxxxxxxxxx §69 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Parlamentu xxx 17.11.1995 xxxxxxxxxx k xxxxxx X. X. Xx svém xxxxxxxxxx xxxxx, že podle xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §200l x.x.x. xx navrhovanou úpravou xxxxxxx potřebné xxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx procesní xxxxxxx, jímž xx xxxx postup soudů x xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx i specifika xxxxxx ve volebních xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx přezkumu voleb, x to xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněných xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx kterých xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxx souvislosti "xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v §200l x.x.x. xx povahu xxx. nesporného xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx xx projevuje v xxxx řadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jednou x xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx práv". S xxxxxxxxxxxx x tomu xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a nanejvýš xxxxxxxxx xxxxxxxx o.s.ř. Xxxxxxxxxxx sbor xxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx §200l o.s.ř. xx v xxxxxxx x Ústavou x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx Ústavním soudu, xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx, že se x xxxxxxxxxx ustanovení §200l o.s.ř. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxx schválen xxx 22.6.1994 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 152/1994 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přezkumu volebních xxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx složeného x xxxxxxxx x xxxx soudců projednává xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx x.x.x. x přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx třetí x xx xxx xxxxxxxx xx ustanovení xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx tomu bylo xxxxx x xxxxxxxxxx §89 odst. 5 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 298/1992 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx nyní xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx návrhy xxxxxxxxxxxx.
Ustanovení §200l x.x.x., xx znění xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxx:
"§200l
(1) X stížnosti xxxxx vydání xxxxxxxxx x zvolení členem xxxxxxxxxxxxxx v obci 34x) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxxx řízení je xxxxxxxxxxx.
(3) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
34x) §59 zákona x. 152/1994 Xx."
X xxxxxx ustanovení xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §59 xxxxxx x. 152/1994 Sb. xxxxx "xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx okrsku, xxx xxx člen xxxxxxxxxxxxxx volen, xxxxx x každá volební xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx." xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jejíchž právech x xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx.
Protože xxx x xxxxxx xxxxxxx xx návrh, xxxxx xxx uplatnit xxxxxxxxxx §94 x.x.x., podle xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xx, x xxxxxxx právech xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx, x jestliže xxxxx x těch, x xxxxxxx právech nebo xxxxxxxxxxxx xx být x xxxxxx jednáno, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xx o xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx účastníka.
Xxxxxxxxxx §59 zákona x. 152/1994 Sb. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx svém procesním xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xx volbách xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x práva xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx podmínek x xxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx vykonávat.
Ústavní xxxx tak shledal, xx xxxxxx x.x.x. x podobě xxxxxx č. 152/1994 Sb. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x několika xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxxx §200l xxxx. 2 v rozporu x čl. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxx xxxxx "xxxx xxx" xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, x jehož xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx má xxx x soudním xxxxxx xxxxxxx, měl xxxxxxx xx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x "xxxx xxxx" xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx čl. 96 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxxxx výjimku, xxx xx xxxx xxxxx xxx u xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
Xxxx je xxxx xxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx čl. 14 xxxx. 1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x občanských x politických xxxxxxx (x. 120/1976 Xx.), xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nezávislým xxxxxx, xxxxx "rozhoduje x jeho právech x xxxxxxxxxxxx". (In xxx determination... xx xxx rights and xxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxx... xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx a xxxx and xxxxxx xxxxxxx...). Xxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx čl. 6 odst. 1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (č. 209/1992 Sb.).
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxx úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx smyslu xxxxxxxxxx §148 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb.). Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx řízení x jeho zvláštnostmi xxxxxx vést k xxxx, aby taková xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx x základním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx přitom jen x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx volební strana, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxx. Takováto xxxxxx je xxxxx xxxxx důsledky v xxxxxxx x s čl. 1 Xxxxxx, který xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na úctě x xxxxxx x xxxxxxxx člověka a xxxxxx. Nakonec o.s.ř. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx komisím, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nehledě xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by měla xxx xxxxxxxx voleb xxxx určitého xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidly x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx jen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
Po tomto xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxx soud nezabýval xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx však xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxx. Xxxxxxxxx však, že xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx práva xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx "xxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx" xx smyslu x. 87 xxxx. 1 xxxx. d) Xxxxxx a xxxxxxx xxxx základního xxxxx xx tak tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx souvislosti je xxxxx zdůraznit, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx č. 247/1995 Sb., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nedostatek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx Poslanecké sněmovny x Senátu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §88 xxx. xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx opět xxxxxxxx, xxxxx xxx zapsán x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, kde xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx volen, x xxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listinu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úprava v xxxxxx xxxxxx o.s.ř. x ustanovení §200n xxxxxxx, xx účastníkem xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx rovněž "xxxxxxxx xxxx senátor, xxxxx xxxxxxxxx x zvolení xx xxxxxxxxx napadeno" x dále xxxxxxxxx xxxxxxx orgán. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ústavnosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx třeba xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem podle xxxxxxxxxx §85 xx 91 xxxxxx x. 182/1993 Xx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nálezu xx třeba xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §200l odst. 2 x.x.x., ve znění xxxxxx č. 152/1994 Xx., xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx volby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobě xxx. xxxxxx voleb x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx umožnit Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxx stavu, neboť xx xxxxxxx neústavního xxxxxxxxxx §200l xxxx. 2 x.x.x., xx xxxxx zákona x. 152/1994 Xx., xxxxxx xxxxx zjednat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxx zvolených xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x.x.x.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky:
x. x. XXXx. Xxxxxxx x. r.
xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx svého xxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, využil soudce Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 31/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.