Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1996.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/88 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
238/95 Sb.
238
ZÁKON
xx xxx 27. xxxx 1995,
xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 114/1988 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Xx., zákona x. 158/1969 Xx., xxxxxx č. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Sb., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx č. 263/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., zákona x. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx. x xxxxxx č. 160/1995 Xx., xx mění x xxxxxxxx takto:
1. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx. aa) xxx:
"xx) x xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxx) , jakož x xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) navzájem, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx na společnosti (xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx) , jakož x xxxxxx ze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx společníka (xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (přistoupením xxxxxxxxxx xxxx xxxxx) ,".
2. V §9 xxxx. 4 xxxx. b) xx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx".
3. Xxxxxxxx x. 25) zní:
"25) §68 xxxx. 3 a 6, §119 x §764 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.".
4. V §9 xxxx. 4 xxxx. h) zní:
"x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podniku (hospodářského xxxxxxxx) xxxxxxxxxx sdružení x společného xxxxxxx x x návrzích xx zrušení xxxxxxxx,31) ". Poznámka x. 31) zní:
"31) §257 odst. 1, §765 xxxx. 4 x §766 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. X §9 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x) x k) , xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, druhé a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,32x)
k) xxxxxxxxx x řízení xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.". Xxxxxxxx x. 32x) xxx:
"32a) Xxxx. §131 xxxx. 1, §181 xxxx. 2 x §761 xxxx. 2 x 3 obchodního xxxxxxxx.".
6. §10a zní:
"§10x
X dovoláních xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxx vrchních soudů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.".
7. X §16 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxx".
8. §26 xxx:
"§26
(1) Odborová xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") xxxx zastupovat xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxx xx xxxxxxx x cizině.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členů xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
9. X §57 xxxx. 1 xx tečka nahrazuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx tato xxxxx: "xx neplatí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.".
10. X §57 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx tato xxxx: "Lhůty xxxxxx xxxxx xxxxx končí xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx došlo ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".
11. X §74 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
12. §74 xx xxxxxxxx odstavci 3 a 4, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx, který je xxxxxxxxx x řízení x xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.
(4) X rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76x xx příslušný okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Bude-li xxxxxxxxx xxxxxxxx nařízeno, xxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 písm. x). Má-li xxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xx, xx xxxx soudem xxxxxxxx v §88 xxxx. x) , xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx o příslušnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx příslušnost xxxx určena, xxxxx.".
13. X §75 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx: "
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §76x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx okresního xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxx nezletilého xxxxxx, xxxxx, povolání x xxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx rozhodujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nařízení předběžného xxxxxxxx, xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx do xxxx, x musí x xxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx nařízení předběžného xxxxxxxx xxxxx §76a. X xxxxxx musí xxx rozhodnuto xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx poté, co xxx xxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
14. Xx §76 se xxxxxx xxxx §76a, xxxxx xxx:
"§76x
(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx jakékoliv xxxx nebo jsou-li xxxx život xxxx xxxxxxxx vývoj xxxxx xxxxxxxx xxxx narušeny, xxxxxxxx senátu předběžným xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx účastníkům xx xxx xxxxxxxxx xxxx výkonu. Účastníkům, xxxxx nebyli xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx §88 xxxx. x) xxxxx x vyrozuměním, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nezletilý nemusí xxx zastoupen; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx nemůže-li jej xxxxxxx zástupce x xxxxxx zastupovat,33b) xxxxxxxx xx xxxx příslušný xxxxx §88 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx před xxxxxxxxx této doby xxxxxxxx řízení xx xxxx samé, xxx xxxx až xx xx doby, než xx xxxxx vykonatelným xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxx x. 33b) xxx:
"33x) §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
15. X §77 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxxx xx xxxx slova: "o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76x rozhodne xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. c).".
16. X §77 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x připojují xx xxxx slova: "xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76x.".
17. X §81 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx zní: "
(2) Xxxx-xx xxxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxxx §76x, zahájí xxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx byla věc xxxxxxx xxxx co xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx (§74 xxxx. 4) , x bez návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje xxxx odstavec 3.
18. X §120 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".
19. X §127 odst. 4 xx xxxxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xx vydání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxxx.".
20. §128 xxx:
"§128
Každý xx povinen xxxxxxxxx xx dotaz xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x rozhodnutí. Xxxxxxxxxx §139 xxxx. 3 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx odmítnout xxxxx xxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §126 odst. 1.".
21. §171 xx doplňuje xxxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Usnesení, kterým xxxx xxxxxxxx předběžné xxxxxxxx podle §76a, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx x vyhlášení, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
22. §174 odst. 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxx; xxx nedostatek odůvodnění xxxxx odpor xxxxxxxxx. Xxxxxx odpor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx též xxxxx, podal-li xxx xxx, kdo x xxxxxx odporu není xxxxxxxx.".
23. V §175 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx §173 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
24. V §175 odst. 3 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Podané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxx, xxx x podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".
25. X §175 xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
26. §175 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, které xxx:
"(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zastaví; jednání xxxx xxxxx nařizovat.
(6) Opravným xxxxxxxxxxx xxx proti výroku x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.".
27. X §200x xxxx. 1 se slova "xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
28. X §200x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3.
29. §200x včetně xxxxxxx xxx:
"§200e
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx
(1) Pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 4 xxxx. x) až j) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx návrh, lze xx zahájit x xxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxxxxxx §94. O xxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx přiměřeně x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 4 xxxx. x).".
30. X §210x xx xx xxxxx "pořádkové xxxxxxxx (§53) ," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76x,".
31. X §218 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx podle §76a xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 písm. x).".
32. V §228 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx,".
33. V §228 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
34. §229 zní:
"§229
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx proti
a) xxxxxxxxx, kterými bylo xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx rozvádí, xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx zrušení xxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx.".
35. X §230 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci samé,".
36. V §237 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx"; x písmenu x) xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "x xxxxxxx xxxxxx nesprávným".
37. Xxxxxxxxx text §237 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozsudkům, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx rozvádí, xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx.".
38. §238 xxx:
"§238
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jímž xxx
x) změněn xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věci samé,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx dřívější xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Dovolání xxxxx odstavce 1 xxxx přípustné
x) xx věcech, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx 20&xxxx;000 Xx x x xxxxxxxxxx xxxxxx 50&xxxx;000 Kč,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxx, xxxxxx xxx x rozsudek x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx (popření) xxxxxxxxx xxxx o nezrušitelné xxxxxxxx.".
39. Xx §238 se xxxxxx xxxx §238a, který xxx:
"§238x
(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx bylo
x) xxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx stupně; xx neplatí, jde-li x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o přerušení xxxxxx, x pořádkové xxxxxx, x znalečném, x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxx notáře za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx dědictví x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx nepřipouští, xxxx tak, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně zrušuje x řízení xxxxxxxxx (§208); xx xxxxxxx x xxxxxx, v xxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx 20&xxxx;000 Kč x v obchodních xxxxxx 50&xxxx;000 Xx,
x) rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pravomoci náleží,
x) xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxx,
f) odvolací xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesením, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxx o rodině.".
40. §239 xxx:
"§239
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx samé, jímž xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soud xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, protože xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx významu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx(xxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnuto xx věci xxxx, xx xxxxxxxx podané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xx právní xxxxxxx xxxxxxx význam.
(3) Xxxxxxxxxx §237 odst. 2, §238 odst. 2 a §238x xxxx. 2 platí xxxxxxx.".
41. §241 xxx:
"§241
(1) Xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx právníkem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sám, nebo xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx) , xxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx může dovolatele xxxxxxxxxx jen x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy.33)
(2) X xxxxxxxx xxxx být xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 odst. 4) xxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x x jakých xxxxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxxxx které xxxxxx by xxxx xxx provedeny k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx právnické xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxxxx právníkem xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx jen xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:
x) x xxxxxx došlo x xxxxx uvedeným x §237,
b) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vadou, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v podstatné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dokazování,
x) xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx právním posouzení xxxx.
(4) Ustanovení §209 x 210 xxxxx xxxxxxx.".
42. X §242 xxxx. 1 se vypouští xxxx druhá.
43. X §242 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Rozhodnutí odvolacího xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. X vadám xxxxxxxx x §237, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, i k xxxxx řízení, xxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx nebyly x xxxxxxxx uplatněny.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
44. X §242 odst. 4 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxx slova: "dovolací xxxxxx x".
45. §243x a 243x xxx:
"§243x
(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxxx x dovolání xxx xxxxxxx. Považuje-li to xx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx se dokazování, xxxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx provádí dovolací xxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx dožádaného.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §215 x §216 xxxx. 2.
§243x
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dojde-li x xxxxxx, xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší.
(2) Xxxxx-xx dovolací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx x dalšímu řízení. Xxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx zrušeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x na rozhodnutí xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx rozhodnutí x vrátí xxx xxxxx xxxxxxx stupně x dalšímu xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Zruší-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §237 xxxx. x) , x) , x) x e) , rozhodne xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx orgánu, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Ustanovení §218 xxxx. 1, §224 xxxx. 1 x §225 xxxxx xxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, dovolací xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
46. X §243x se xx xxxxxxxx "95" xxxxxxxx xxxx slova: "xx 99".
47. §243x xxxx. 1 xxx:
"(1) Jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx (xxxxxxxxxx soudu prvního xxxxxx) , xxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx odvolací soud (xxxx prvního stupně) xxxxxxx. X náhradě xxxxxxx řízení včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.".
48. V §246x xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důchodového pojištění xxxxxxx x rozhodují x krajských xxxxx xxxxxxxxxx.".
49. V §250x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx soud" vkládají xxxx xxxxx: "x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona"; xx konci se xxxxxxxxx xxxx xxxxx: "xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čtvrté xxxxx xxxxxx xxxxxx".
50. X §260 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
51. X §264 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
52. X §268 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxx rozhodnutí xxxx zastaven xxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx35x) x odvedl xxxx srážku příslušnému xxxxxx, x xx x rozsahu, v xxxxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxx provést.".
Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
53. Xxxxxxxx č. 35x) xxx:
"35a) §83 xxxxxx XXX x. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§8 x násl. xxxxxx XXX č. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§5 x xxxx. xxxxxx ČNR x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
54. Xx §273 se xxxxxx xxxx §273x, xxxxx xxx:
"§273x
(1) Xxxxxxx-xx xxxx předběžným xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx určené xxxxx (§76x) , xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, že xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx státními xxxxxx xxxxxxxxx dítě xxxxx xx péče určené xxxxx; jestliže je xxxx u jiné xxxxx, xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §272 xxxx. 2 x 3 x §273 xx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxxx §76x odst. 3 xxxxx obdobně.".
55. X §274 xxxx. x) se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
56. §305 xxx:
"§305
X xxxxxx oprávněného xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu usnesením, xx kterém
a) xxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxx po tom, xx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxx povinného xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxx po tom, xx xx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxx povinného xx do výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
57. §309 xxx:
"§309
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x na xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxx peněžní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §307, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uspokojí xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxx povinného dosáhnou xxxxxx, xxxxxxxxxxxx zbývající xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tomuto xxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxx uložené x xxxxxxx xx xx částečnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx.".
58. X §330 odst. 3 xx xx xxxxx xxxxxxxxx tyto xxxx: "Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx tyto xxxx převzít, xxxxxxx xx xxxxxxxx senátu xx soupisu. Xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.".
59. X §374 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní a xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx, krajské x xxxxxx".
Xx. XX
(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx účinností. Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rejstřík vedený xxx jeho obvod x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx soudy.
(3) Návrhy na xxxxxx xxxxxx, podané xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx a x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx x dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx xxxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisů.
Xx. XX
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 114/1988 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 125/1990 Sb., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 210/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 459/1990 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 9/1991 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 144/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Sb., zákona x. 84/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 72/1995 Xx. a xxxxxx x. 118/1995 Xx., xx doplňuje takto:
1. Za §19 xx vkládá xxxx §20, který včetně xxxxxxxx x. 53) xxx:
"§20
Xxxxxx-xx xx nezletilé dítě xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx příznivý xxxxx xxxxx ohroženy xxxx narušeny, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.53)
53) §74 odst. 4 x §76x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.".
2. Xx §56 xx xxxxxx nový §56x, xxxxx xxx:
"§56x
Místní příslušnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §20 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx nezdržuje x xxxxx trvalého xxxxxx, xxxx xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxxx dítě xxxxxxx.".
Xx. X
Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx čl. I xxxx 9 xx 17, 21, 30, 31, 48 x 54 x čl. IV xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1996.
Čl. I xxxx 9 xx 17, 21, 30, 31, 48 a 54 x xx. XX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxx v. r.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 238/95 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996 x výjimkou čl. I xxxx 9 až 17, 21, 30, 31, 48 a 54 a čl. IV, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 26.10.1995.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.