Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1996.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/88 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
238/95 Sb.
238
XXXXX
xx xxx 27. xxxx 1995,
kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 114/1988 Xx., o xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
Xx. I
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 158/1969 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Sb., zákona x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Sb., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:
1. X §9 xxxx. 3 písm. x) xxxx. xx) xxx:
"xx) x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxx zakladateli (xxxxxxxxxx xxxx xxxxx) , xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx na společnosti (xxxxxxxxx vztahu v xxxxxxxx) , xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podíl xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxx se zvýšením xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx) ,".
2. X §9 xxxx. 4 xxxx. b) se xxxxxxxxxx xxxxx "návrzích xx".
3. Poznámka x. 25) xxx:
"25) §68 xxxx. 3 a 6, §119 x §764 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
4. X §9 xxxx. 4 xxxx. h) xxx:
"x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, družstevního xxxxxxx, xxxxxxx (hospodářského xxxxxxxx) občanského xxxxxxxx x společného xxxxxxx x x návrzích xx zrušení xxxxxxxx,31) ". Xxxxxxxx x. 31) zní:
"31) §257 xxxx. 1, §765 odst. 4 x §766 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. V §9 xxxx. 4 písm. x) se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx nová xxxxxxx x) x k) , xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx ustanovení xxxxx xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soud,32a)
k) xxxxxxxxx x řízení xx xxxxxx obchodního xxxxxxxxx.". Xxxxxxxx č. 32x) xxx:
"32x) Xxxx. §131 xxxx. 1, §181 xxxx. 2 x §761 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxx zákoníku.".
6. §10a xxx:
"§10x
O dovoláních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.".
7. X §16 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx slova "a xxxxxxxx xxxxx".
8. §26 zní:
"§26
(1) Xxxxxxxx organizace xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx mezinárodněprávní xxxxxxx xxxxxxx (dále jen "Xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx věcech péče x xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti a x xxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členů nebo xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxx.".
9. X §57 odst. 1 xx tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x připojují xx xxxx xxxxx: "xx neplatí, jde-li x lhůtu určenou xxxxx xxxxx.".
10. X §57 xxxx. 2 xx na xxxxx připojuje tato xxxx: "Xxxxx xxxxxx xxxxx hodin xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx označením xxxxxxx s xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".
11. X §74 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
12. §74 xx doplňuje xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření je xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x řízení x xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xx předběžné xxxxxxxx xxxxx §76a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx sídlo xxxxxxxxxxxx. Bude-li předběžné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. x). Xx-xx xxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, za xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v §88 xxxx. x) , xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx o příslušnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx rozhodnutím je xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vázán.".
13. X §75 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx: "
(2) Xxxxxxxxx opatření xxxxx §76x xxxx xxxx xxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 odst. 4) xxxxx nezletilého xxxxxx, xxxxx, povolání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx navrhovateli známa, xxxxxxxx rozhodujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, x musí x xxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §76a. X xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx do 24 xxxxx xxxx, xx xxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako odstavec 3.
14. Xx §76 xx xxxxxx xxxx §76x, který xxx:
"§76a
(1) Xxxxxx-xx se nezletilé xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx narušeny, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx předáno do xxxx osoby, kterou x usnesení označí.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx účastníkům xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu přítomni, xxxxxxxx xxxxxx dodatečně xxxx příslušný podle §88 xxxx. x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxx zastoupen; nemá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx jej xxxxxxx zástupce x xxxxxx xxxxxxxxxx,33x) xxxxxxxx xx xxxx příslušný xxxxx §88 písm. x) opatrovníka bezodkladně xx provedení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx dobu xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx samé, xxx xxxx xx xx xx xxxx, než xx stane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxx x. 33x) xxx:
"33x) §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 94/1963 Sb., x rodině, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
15. X §77 xxxx. 2 xx xxxxx nahrazuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxx xxxxx: "x xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx §76x rozhodne xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. c).".
16. X §77 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx slova: "xx neplatí, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76x.".
17. X §81 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx: "
(2) Xxxx-xx xxxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxxx §76x, zahájí xxxx xxxxxxxxx podle §88 písm. c) xxxxxxxxxxx poté, xx xx xxxx věc xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx (§74 xxxx. 4) , x bez xxxxxx xxxxxx o výchově xxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
18. X §120 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, družstev x xxxxxx právnických xxxx".
19. X §127 odst. 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx se xxxxxxxxx tato xxxx: "Xx vydání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční úhrada, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxxx.".
20. §128 xxx:
"§128
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx a rozhodnutí. Xxxxxxxxxx §139 xxxx. 3 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoby xxxxx odmítnout soudu xxxxxx skutečnosti ze xxxxxxxx důvodů, jako xxxx učinit svědek xxxxx §126 xxxx. 1.".
21. §171 xx doplňuje xxxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Usnesení, xxxxxx xxxx nařízeno předběžné xxxxxxxx xxxxx §76x, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
22. §174 xxxx. 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxx; xxx nedostatek odůvodnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odpor předseda xxxxxx xxxxxxx též xxxxx, xxxxx-xx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx.".
23. V §175 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxxx §173 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
24. X §175 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x na xxxxx xx připojuje tato xxxx: "Podané námitky xxxxxxxx xxxxxx odmítne xxx tehdy, podal-li xx ten, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněn.".
25. X §175 xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
26. §175 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxx:
"(5) Vezme-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.
(6) Opravným xxxxxxxxxxx xxx proti výroku x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.".
27. X §200x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx soud x xxxxx krajského soudu" xxxxxxxxx slovy "krajský xxxx".
28. X §200x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3.
29. §200x xxxxxx nadpisu xxx:
"§200e
Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Pro xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx v §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx j) xx xxxxxxxxx krajský xxxx, x jehož xxxxxx má obchodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zahajují xx xxxxx, lze xx zahájit x xxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 se řídí xxxxxxxxxxx §94. O xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhoduje xx usnesením.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 4 xxxx. x).".
30. X §210x se za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx (§53) ," vkládají xxxxx "anebo xxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx xxxxx §76a,".
31. X §218 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Totéž platí, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76x xxxxxx xx lhůtě x xxxxx příslušného xxxxx §88 xxxx. x).".
32. X §228 odst. 1 xx za slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx tato xxxxx: "xxxx pravomocné xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,".
33. V §228 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
34. §229 zní:
"§229
Xxxxxx není xxxxxxxxx proti
x) xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxx, že se xxxxxxxxxx rozvádí, xx xx neplatné xxxx xx xxx xxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx změny lze xxxxxxxxx jinak.".
35. X §230 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxx moci xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnuto xx xxxx samé,".
36. V §237 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx"; x písmenu x) xx za xxxxx "xxxx" vkládají xxxx slova: "x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".
37. Xxxxxxxxx xxxx §237 xx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozsudkům, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx manželství xxxxxxx, xx je neplatné xxxx xx xxx xxxx.".
38. §238 xxx:
"§238
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního stupně xx věci samé,
x) potvrzen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx rozhodl xxxxx xxx x dřívějším xxxxxxxx xxxxx, xx xxx vázán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx přípustné
x) xx věcech, x xxxxx xxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx 20 000 Kč x x obchodních xxxxxx 50&xxxx;000 Xx,
x) xx věcech xxxxxxxxxx zákonem o xxxxxx, ledaže xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx x nezrušitelné xxxxxxxx.".
39. Xx §238 se xxxxxx xxxx §238x, který xxx:
"§238x
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx bylo
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx, o předběžném xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx od soudních xxxxxxxx, x ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx odvolání, x xxxxxxxxxxxx zastoupení, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úkony soudního xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx výdajích, o xxxxxx správce xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxx, že se xxxxxxxxx návrhu nepřipouští, xxxx tak, xx xx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx x xxxxxx zastavuje (§208); xx neplatí x xxxxxx, x xxxxx xxxx rozhodnuto x peněžitém plnění xxxxxxxxxxxxxx 20&xxxx;000 Xx x x xxxxxxxxxx xxxxxx 50&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věc xxxx xxxxxxxxxx orgánu, do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) odvolacím soudem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x x) není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xx věcech upravených xxxxxxx x xxxxxx.".
40. §239 xxx:
"§239
(1) Xxxxxxxx xx přípustné proti xxxxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx odvolací xxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx, že dovolání xx přípustné, xxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx odvolací soud xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx přípustnosti dovolání, xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxx xxxxxxxxxx(xxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, xx xxxxxxxx podané xxxxx účastníkem přípustné, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx napadené rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx §237 xxxx. 2, §238 xxxx. 2 a §238x xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.".
41. §241 xxx:
"§241
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx právnické vzdělání xxx sám, nebo xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx) , který xx xxx xxxxx. Komerční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx.33)
(2) V xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx směřuje, v xxxxx rozsahu x x xxxxxx xxxxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx by měly xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dovolání, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx právnické xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (členem) dovolatele x xxxxxxxxxx vzděláním, xxxxx xx něj xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx některý x xxxxxx xxxxxx:
x) x řízení xxxxx x vadám xxxxxxxx x §237,
b) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx oporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §209 x 210 xxxxx xxxxxxx.".
42. X §242 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxx xxxxx.
43. X §242 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x dovolání. X vadám uvedeným x §237, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, i x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx, xxxx xxxxxxxx soud přihlédne, x xxxx nebyly x dovolání uplatněny.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.
44. X §242 odst. 4 se xx xxxxx "měnit" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxxxxxx xxxxxx x".
45. §243x x 243x xxx:
"§243a
(1) Xxxxxxxx xxxx rozhodne x dovolání bez xxxxxxx. Považuje-li xx xx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx dovolání. Xxxxxxxxxx doplní xxx xxx, xxxx prostřednictvím xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx xxxxx dožádaného.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §215 x §216 odst. 2.
§243x
(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu je xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx důvody, xxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, x na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx dovolací soud x xxxx rozhodnutí x vrátí věc xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx věc xxxxxxxx x dalšímu řízení xxxxx xxxxxxxxxxx soudu.
(3) Zruší-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně z xxxxxx xxxxxxxxx v §237 písm. a) , x) , x) x x) , xxxxxxxx též x zastavení xxxxxx, xxxxxxxxx x postoupení xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Ustanovení §218 xxxx. 1, §224 xxxx. 1 a §225 platí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx obdobně. Vezme-li xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxx, xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu; jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
46. X §243x se xx číslovku "95" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xx 99".
47. §243x xxxx. 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx) , xxxxx xxxx x věci xxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx názor xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx odvolací soud (xxxx prvního stupně) xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx v xxxxx rozhodnutí x xxxx.".
48. V §246x xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xx xxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
49. V §250x xxxx. 2 xx za slova "xxxxxx soud" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx"; xx konci se xxxxxxxxx tato xxxxx: "xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
50. X §260 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx senátu" nahrazují xxxxxx "soud".
51. X §264 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 2.
52. X §268 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vymáhané xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx35x) x odvedl xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx, a xx x rozsahu, v xxxxx byl povinen xxxx xxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
53. Xxxxxxxx x. 35x) xxx:
"35a) §83 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§8 x xxxx. zákona XXX č. 589/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§5 a xxxx. xxxxxx ČNR x. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
54. Xx §273 se vkládá xxxx §273a, xxxxx xxx:
"§273a
(1) Xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nezletilé xxxx bylo předáno xx xxxx xxxxxx xxxxx (§76x) , xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx provede xxx, xx xxxx x součinnosti x xxxxxxxxxxx státními xxxxxx xxxxxxxxx xxxx předá xx xxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxx u xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §272 xxxx. 2 x 3 x §273 xx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §76x odst. 3 xxxxx xxxxxxx.".
55. X §274 xxxx. x) se vypouští xxxxx "občanskoprávní".
56. §305 xxx:
"§305
X xxxxxx oprávněného xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx, xx kterém
x) xxxxxxx peněžnímu xxxxxx, xxx xx xxx, xx xx bude xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx peněžní prostředky xx účtu povinného xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství,
x) xxxxxxx peněžnímu xxxxxx, xxx xx tom, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx do výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx oprávněnému,
x) zakáže xxxxxxxxx, xxx xx xxx, xx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství.".
57. §309 xxx:
"§309
(1) Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx, které xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx šesti měsíců xxx xxx, xxx xxx peněžní xxxxx xxxxxxxxx x právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspokojit xxxxx §307, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx peněžní prostředky x xxxx povinného xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Zbývající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxx xxxxx, jakmile xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx povinného xxxxxxxx xxxxxx, odpovídající zbývající xxxxx celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxx xx xxxxx xxxxxx po vyrozumění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx z xxxx xxxxxxxxx peněžní prostředky xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx výkon rozhodnutí xxxxxx.".
58. X §330 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxx-xx oprávněný xxxx xxxx xxxxxxx, vyloučí xx xxxxxxxx senátu xx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x povinnému.".
59. X §374 xxxx. 1 se xxxxx "okresní a xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx".
Xx. XX
(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx x řízení xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx okresního xxxxx xxxxxxxx rejstřík xxxxxx xxx xxxx xxxxx x dokončí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto. Xxxxxx x odvoláních xxxxx xxxxxxxxxxx okresních xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahájená x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx převezmou x xxxxxxx xxxxxx soudy.
(3) Xxxxxx na xxxxxx řízení, podané xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx projednají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Řízení o xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úplné znění xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, jak xxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisů.
Xx. XX
Xxxxx České národní xxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 125/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 210/1990 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 459/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 9/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 144/1991 Xx., zákona České xxxxxxx rady x. 582/1991 Sb., zákona x. 84/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx x. 72/1995 Xx. a zákona x. 118/1995 Xx., xx doplňuje xxxxx:
1. Xx §19 xx vkládá xxxx §20, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 53) xxx:
"§20
Xxxxxx-xx xx nezletilé xxxx xxx jakékoliv péče xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx příznivý xxxxx xxxxx ohroženy xxxx narušeny, xx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.53)
53) §74 odst. 4 x §76a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
2. Xx §56 xx xxxxxx nový §56x, xxxxx xxx:
"§56x
Xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx místem xxxxxxxx xxxxxx nezletilého dítěte; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxx xx místní xxxxxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu, x xxxxx obvodu xx nezletilé xxxx xxxxxxx.".
Xx. V
Xxxxx zákon s xxxxxxxx čl. I bodů 9 xx 17, 21, 30, 31, 48 x 54 x čl. IV xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1996.
Čl. I xxxx 9 xx 17, 21, 30, 31, 48 x 54 a xx. XX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxx x. r.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 238/95 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996 x výjimkou čl. I xxxx 9 xx 17, 21, 30, 31, 48 x 54 x čl. IV, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 26.10.1995.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.