Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.08.1995.


Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení §34 zákona č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/93 Sb. a č. 275/94 Sb.
168/95 Sb.
168
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx České republiky xxxxxxx xxx 7. xxxxxx 1995 x xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx §34 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 360/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektů x x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 164/1993 Xx. a x. 275/1994 Xx.,
xxxxx:
Xxxxx se zamítá.
Xxxxxxxxxx:
Xxx 20. ledna 1995 Xxxxxxx xxxx obdržel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §34 xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 360/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 164/1993 Xx. x x. 275/1994 Xx., xxx rozpor x čl. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx vyhlášené Předsednictvem Xxxxx xxxxxxx rady xxx č. 2/1993 Sb. jako xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku Xxxxx xxxxxxxxx a x čl. 1 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx XXX č. 360/1992 Sb. xxxxxx x účinností od 7.7.1992 jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx autorizace x příslušném xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, chtějí-li vykonávat xxxxxxx odborné xxxxxxxx xx výstavbě. Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx jejich xxxxx autorizovanými xxxxxxx (xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou: xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, odborná xxxxx v předepsané xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx předepsaného xxxxx.
Zákon x §10 x 11 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odejmutí a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x §12 xx 16 xxxxxxxxxxxxx osobám ukládá xxxxxxxxxx, mezi xxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx (§16) x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§20 xx 22) při xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx §34 zákona XXX x. 360/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 164/1993 Xx. x x. 275/1994 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx platných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX č. 360/1992 Sb., tj. xxxx 7.7.1992, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy (xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxx x. 262/1992 Xx., xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 8/1983 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 73/1987 Xx., xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx vědeckotechnický x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 186/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, méně xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX č. 360/1992 Sb. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx §34 xxxxxx zákona stanovil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx - přechodnou - xxxx, a xx xx xxxxxxx xxxx xx účinnosti zákona (xx. do 7.7. 993), kterou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 164/1993 Sb. do 31.12.1994.
Smyslem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx bylo, xxx xx stanovenou xxxx občané xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx ustavil, xxxxx organizačně zabezpečit xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x činnostech.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x dosud xxxxxxxx čl. XX xxxxxx x. 262/1992 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 103/1990 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxx vybrané činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx průkaz xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx požadavky xx výkon xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavebnictví xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx XXX č. 360/1992 Sb. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx. xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx nebyly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx všechny xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ČNR č. 360/1992 Sb. xxxxxxx x. 275/1994 Xx. však xxxx x §34 xxxxxxxxx xxxxx "pouze xx 31.12.1994", x tak x xxxxxxx s xxxxxxxx záměrem xxxxxxxxxxx xx přechodné opatření xxxxxx xxxxx trvalou xxxxxxxx zákonné xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxxxxxxx stavební x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx autorizace.
Navrhovatel xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx právní situace x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, která xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx subjektů x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxx xxxxxxxxxxx vycházel z xxxxxxxxxx č. 11/1992 Xxxxxx usnesení x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu XXXX, xxxxx xx x Ústavní xxxx xxxxxxxx, např. xx xxxxx xxxxxxxx x. 3 x 9 Xxxxxx nálezů x xxxxxxxx Ústavního xxxxx XX, xxxxxx x. 1. Z xxxx xxxxxx plyne, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx porušují, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §34 zákona XXX č. 360/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zavedl xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxx vyjádřen x xxxxxxxx zprávě x xxxxxx x. 275/1994 Xx., xx "tato xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx řádu", xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx čl. 1 Xxxxxx, podle xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx úctě x xxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxx (xxx nález x. 15/1993 Sbírky xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu ČR). Xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze změnu §34, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stav xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x do xxxxxxxxx navazujících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xx. xx xx z nové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx xx osoby, xxxxxx xxxx uděleno oprávnění xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činností ve xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx, např. povinné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx čl. 1 Xxxxxx.
Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXx. Xxxxx Xxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx x souladu x Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xx Ústavním xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx smyslem xx ponechat xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx doby, kdy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx vůli xxxxxxxxxxx, xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
Ústavní soud xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, že xxx č. 360/1992 Sb. byl xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 7. xxxxxx 1992 x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx architektů x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx. Podle §34 xxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu činností xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (zákon č. 50/1976 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 103/1990 Xx. x zákona x. 262/1992 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxx technický x xxxxxxxxxx rozvoj x. 8/1983 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx x. 73/1987 Xx., a xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj x. 186/1990 Sb.), mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx jednoho xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7. xxxxxxxx 1992. Ještě před xxxxxxxxx xxxxx lhůty xxx 20. xxxxxx 1993 xxxx přijal Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx x. 164/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX č. 360/1992 Sb. X xx. X xxxx 2 xxxx xxxxxx xxxx stanoveno, xx x §34 xx slova "xxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994". Xxxxxxxxxxxx vývoj xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x 28. xxxxxxxx 1994 x. 275/1994 Sb., xxxxxx xxx §34 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 360/1992 Xx., ve znění xxxxxx č. 164/1993 Xx., změněn xxx, xx xxxxx "xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994" xx xxxxxxxxxx.
Xxxx ze Sbírky xxxxxx, xxxxx x xx sdělení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x. 1299 x xxxxxxxxxxxx zprávy x 25. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx zjistil, xx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx XXX č. 360/1992 Sb. xxxx xxxx xxxx xxxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx a Česká xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, jimž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx písemných xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx odborných xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx ve výstavbě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx 7. xxxxxx (správně xxxxxxxx) 1993 a xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1994. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx toto xxxxxxx xxxxx x tím, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx normou v xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Předlohou xxxxxx xx zabývaly xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx vědu, xxxxxxxx, kulturu, mládež x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxxx (xxxxxxxx tisk 1364). Xx schůzi Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx novely xxxxxx XXX č. 360/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 164/1993 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxx omezení vycházelo x předpokladu, že xxxxx xxxx 1994 xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, což xx xxxx nestalo, xxxxx xxxxxx přijaty xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx např. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx časový xxxxx xxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxx, kdy nový x xxxxx zákon xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyřešit. Xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxx 8. xxxxxxxx 1994 bylo xxxxxxxx 117 xxxxxxxx, x xxxxx 110 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 3 poslanci xx xxxxxxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx 27. xxxxxxxx 1994 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášeným xxx x. 276/1994 Sb. Xxxxx xxx podepsán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x byl xxxxx xxxxxxxx.
Ústavní soud xxxx zjistil, xxx xx xx xxxxxx §68 odst. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx napadený xxxxx xxx xxxxxx x vydán x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.
Xxxxx, xxxx xxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., Xxxxxxx xxxx posuzoval xxxxx §34 xxxxxx XXX x. 360/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 164/1993 Xx. x x. 275/1994 Xx., xxxxx xxxxxxx xxxxxx prezident xxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx a §64 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 182/1993 Xx., x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx.
Xxxxxxxxx rovnosti xxxxxxxxx v článku 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnotami konstituujícími xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. X sociálním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx spíše xxx xxxxxxx typických kategorií xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xx dosahovat xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx by se xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a jevu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v cíli xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx vývoje lze xxxx xx xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx určení, xx všechno xx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx lze, xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, mít pochybnosti x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx být jen xxxxxxxx "xx xxxxxxx", xxxxxxxxx tvarem, jehož xxxxxxxxxxx oscilování x xxxxxxx kontinua xxxxxx xxxx úsilím x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx se tedy xxxx s realitou xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx datech, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx extenzivního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx ocitnout xx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx jen xx xxxx porušení xxxx. svobody. Xxxx xxxxx ze základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesu xx xxx rovnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x konfliktu. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx x opačně. Ze xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vtěsnat xxxxx xxxxx o xxxxxxxx rovnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx přečnívají xxx "politiku xxxxxxxxxxxxx". Xx xxxxx xxxx xxxxxxx, že nerovnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxx dosáhnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, již xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx se zpravidla xxxx tehdy, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 11 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx, xxxxxxxxx x politických práv xxxxx čl. 17 x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 24 x xxxx. Xxxxxxx základních práv x xxxxxx apod. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx rovnost zpravidla "xxxxxxxxxx", relaci x xxxx sociální xxxxxxx. Xxx xx mělo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxx xxxxxxxxxx, postrádá x xxxxxxxxxxxx xxxx navrhovatelem xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tento xxxx vztah x xxxxx základním xxxxxx, x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §34 xxxxxx XXX x. 360/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxx racionální xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxx čl. 1 Xxxxxx, podle xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státu xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx údajně xxxxxxx xx. tím, xx §34 cit. zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx x xx, xx zákonodárce xxxxxxxx, xx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení zvláštní xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xx výstavbě xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx xxx tohoto xxxxxx.
Xxxx proto xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (zákon č. 50/1976 Sb., xx znění xxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxx x. 262/1992 Xx.) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x. 8/1983 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx č. 73/1987 Xx., x xxxxxxxx č. 186/1990 Xx.). Xxxxxxxx zákon xxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§45 x xxxx.). Podrobnější xxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxx předpisů xx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkušeností x xxxxxxxxxx nabytých k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majících xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, povolováním, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 8/1983 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx č. 73/1987 Xx., xx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x působnost xxxxxxxxxx xxxxxx. Podle §12 xxxx. 1, 2 xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné formě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx školení. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx pět xxx xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx, xxxx dále xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §13 xxx. xxxxxxxx, xxxxxx-xx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx průkaz zvláštní xxxxxxxxxxxx, xxxxx činností xxxxxxxxx porušují xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx jsou x §14 xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Bližší xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx vyhláška x. 186/1990 Sb. Xxxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx nutno osvědčit xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx příloha č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx živnosti - XXXXXXX 213: Xxxxxxxxxxxx - pod xxxxxx projektová xxxxxxx x investiční výstavbě xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx "oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)" xxx §2 a 5 vyhlášky č. 186/1990 Xx.
Živnostenský zákon xxxx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx stanoví xxxxxx za porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxx živnostenským xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení čl. 26 xxxx. 1, 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod, podle xxxxx xx každý x xxxxxx xxxxxx xxxxx podnikat. X xxxx je vhodné xxxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx četné právní xxxxxx, které vycházejí x xxxxxxxx nabytých xxxx, x ten, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx opravňující k xxxxxx povolání xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx vykonávat, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx předpoklady. Xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x po xxxxxx xxxxxx předpisů (xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx vychází x xxxxxxxx právní xxxxxxx a xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx v přechodných x závěrečných ustanoveních xxxxxxxxxxx zákonů.
X xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx podnikající xxx uvedených xxxxxxxx, xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (x xx xx. v důvěře x xxxxxxxxxxxx zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxx odejmout xxxx xxxxxx xxx xx základě xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx Parlamentu a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx politickou xxxx.
Xxxxx se xxxx zákonodárce xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, nemění xx nic xxxx x sobě xx xxxxxxx xxxxxxxxx těch, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Parlamentu, xxx xxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx tak, xx xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx. Jak xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x právním xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx. x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X daném xxxxxxx xx patrný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx, pokud xxx x text §34 xxx. xxxxxx. Xx je xxxxx x xxxxx dynamickém xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx §34 xxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx názoru Xxxxxxxxx xxxxx jeho protiústavnost, xxxxx představuje současnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůli Xxxxxxxxxx vyjádřenou xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx jde xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx rovnosti v xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx Ústavy. Xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxx ponechal xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx zákon, x tento xxxxx xx xxxx případného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx rovnosti, xx již xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 11 Xxxxxx usnesení x nálezů Xxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxx 1992 xxxxxx, xx x principu xxxxxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx váhy xxxxxx xxxxxxx, stability x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveních xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění v xxxxxxxxx. Xxxxx názoru Xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxx principu xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x Ústavou.
Xx xxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxx závěr, xx xxxxxxxx porušení čl. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jednotný x demokratický právní xxxx xxxxxxxx na xxxx k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x občana, pod xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a článku 1 xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x důstojnosti x x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx tvrzení, xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neodůvodňuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx §34 xxxxxx XXX č. 360/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx xxx Ústavní xxxx zjistil, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v rozporu xxx x jinými xxxxxxxxx zákony nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §70 odst. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxx, x. r.
Xxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v protokolu x jednání x xx xxxx připojení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxxxxx: XXXx. Xxxxx Xxxxäxxxx, XXXx. Xxxxx Janů, XXXx. Vladimír Jurka, XXXx. Zdeněk Xxxxxxx, XXXx. Xxxxxxxx Klokočka, XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx x JUDr. Xxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 168/95 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.8.1995.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.