Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.1995.


Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/94 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/65 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
164/95 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV.
164
NÁLEZ
Xxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Ústavní xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 24. xxxxxx 1995 v xxxxx o návrhu xxxxxxx 66 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čl. X xxxx 122 a xx. XX odst. 6 xxxxxx x. 74/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
xxxxx:
Xxxxx, xxx xxxx xx xxx 1.6.1994 xxxxxxx ustanovení xx. X bodu 122 xxxxxx č. 74/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákoník xxxxx č. 65/1965 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxx xxxx z §195 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx přiznaných xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx", se zamítá. Xxxx 1.10.1995 se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. XX xxxx. 6 xxxxxx č. 74/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony; ve xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxx 1.6.1994, xx návrh xxxxxx.
Xxxxxxxxxx:
I.
Xxx 20.12.1994 byl Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 66 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 8.12.1994, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s odvoláním xx xxxxxxxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy České xxxxxxxxx (xxxx jen "Ústava") x §70 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Ústavním xxxxx, xxxxxxxx, aby Xxxxxxx xxxx nálezem xxxxxx xx dni 1. xxxxxx 1994 xxxxxxxxxx čl. X xxxx 122 xxxxxx x. 74/1994 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx zákoník xxxxx č. 65/1965 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým xxxx x §195 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vypuštěna xxxxx "ke zvýšení xxxxxxxxxx důchodů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx", xxxxx x ustanovení xx. XX xxxx. 6 xxxxx zákona, xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx názoru xxxxxxxxxxxx, x rozporu x ustanovením čl. 1 Xxxxxx, s xxxxxxxxxxx čl. 1, čl. 3 xxxx. 1, čl. 29 xxxx. 1 x čl. 30 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx "Listina"), s xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizace práce (xxxx xxx "MOP") x. 12, 17 x 42 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemocí x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx. 19 xxxx. 8 Ústavy XXX.
X těsnopisecké xxxxxx x 17. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx 22. až 24. xxxxxx 1994, xxxxxxx, xx zákon x. 74/1994 Xx. xxx xx této xxxxxx xxxxxx potřebnou xxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu čl. 39 xxxx. 1 x 2 Ústavy. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.1994 (x xxxxxxxx čl. X xxxx 90, xxxxx xxxxx účinnosti xxxx 1.9.1994, a xx. VII xxxx 7, xxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1995) x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 23/1994 Xx., xxxxxxxxx xxx 29.4.1994. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §66 xxxx. 1 zákona x. 182/1993 Xx.
XX.
Podle xxxxxxxxxx §42 xxxx. 3 x §69 xxxxxx č. 182/1993 Xx. xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, x jejímž xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx XxXx. Xxxxxxx Uhdem, xx x podstatě xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxx č. 74/1994, xxxxx xxxxxxxx X. Xxxxxx návrh na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx limity xxxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx zaměstnanci xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxx, xx xxx xxxxxxx náhrady xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx §195 xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxxx této nesrovnalosti xxxxx xxxxxxxxx v §195 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx slova "xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx". X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx nikdo a xxx hlasování byl xxxxx pozměňující xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 102 xxx, 34 xxxxx x 39 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxx xxxx x xxxxx, xx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pracovního xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vznikem škody, x nichž se xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx vyjádření xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx č. 74/1994 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxxxx většinou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx x Ústavou x xxxxx právním xxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xx vyjádření x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Ústavní soud xxxxxxx, xxxxxxxxxx, že xxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx vznikla x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Poškozený xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tolik, xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx škody. Nová xxxxxx xxx zajišťuje xxxxx postavení všech xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx x xxxxxx pracovního úrazu xxxx nemoci z xxxxxxxx xxxxxxxx invalidní, xxxx. částečný invalidní xxxxxx xx nikoliv. Xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxxx xxxxx dřívější xxxxxx zvýhodněni, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x částku xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxx, xxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx poživateli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx vyšší xxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 : 1 x xxxxx průměrné xxxx x národním hospodářství. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx §195 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zákonem x. 74/1994 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x. 74/1994 Sb. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhrady xxxxx (xxxxxxx x §195 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 1994) x xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxx zatěžováni valorizací xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx. Zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx, xxxxx utrpěl pracovní xxxx nebo x xxxxx xxxx zjištěna xxxxx z povolání, x tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx nevznikla. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx mít xx zřeteli xxxx xx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jen xxxxxx z xxxxx xxxxxx příslušejících xxxxxxxxxx zaměstnancům x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu nebo xxxxxx z povolání xxxxxxx.
Xxxxx statistický xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství xxxxx xxxxxxxxxx odvětví xx období xxx 1980 xx 1993, xx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx průměrná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx částkami (x Xxx, xxxx. x Xx): 2656, 2699, 2765, 2822, 2875, 2920, 2964, 3026, 3170, 3286, 3792, 4644 x 5817. Xxxxxxx uvedeného xxxxx xxxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxx mzda xx xxx 1994 x xxxxxx 6896 Kč. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx náhrady xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
III.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xx v našem xxxxxxx xxxx založena xx xxxxxxxx náhrady xxxxxxxx škody, tedy xxxx vzniklé skutečné xxxxx. Na xxxxx xxxxxxxx xx postavena xxxxxx odpovědnost xx xxxxx xxx pracovních xxxxxxx a nemocích x xxxxxxxx. X xxxxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx novelizovaného xxxxxxxxxx §195 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1966, xxxxxxxx, xx pracovníku, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx byla zjištěna xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vynaložené náklady xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx) x xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku (§193 xxxxxxxx xxxxx). X §195 zákoníku xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx specifikoval, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx při xxxxxx xxxx nebo částečné xxxxxxxxxx se poskytne xxxxxxxxxx x takové xxxx, aby spolu x xxxx výdělkem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zjištění nemoci z xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu, xxxxxxxxxxxxx z téhož xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx novely x. 153/1969 Sb., xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx, xxx k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výše xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti přitom xxxx limitována x xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx x případným xxxxxxxxxx důchodem, přesáhnout xxxxxx 2500 Xxx xxxxxxx. U xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 2500 Xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 50 % xxxxxxx xxxx xxxxx výdělkem x xxxxxxx 2500 Xxx. Ustanovením §202 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx XXXX xxxxxxxx, x xxxxxx s Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx změnám, xxxxx nastaly ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx.
Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxx mezd xxxxxx xxxx náhrady xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaostávat xx xxxxxxx vývojem, xxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx náhrady xx xxxxxx na xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx 1976 xxxx xxxxxxxxx x. 138/1976 Xx., o úpravě xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 121/1975 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, začaly xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx - u xxxxx x důsledku zvýšení xxxxxxxxxxx důchodu zaměstnavatel x xxxx zvýšení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx ČSR stanoviskem svého xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 13.12.1977 Cpj 167/77 (xxx Xxxxxxxx XX 2/1978, Xx 37/77), xxx vyslovil, xx při xxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx xxxxxxxxxx §195 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx, x kterou xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 121/1975 Sb. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanoviska, nelze xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx straně xxxxxxxxxxx xx smyslu §202 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší soud XXX xxxxxxxxxx směrnicí x pětiletému xxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1971 - 1975 xxxxxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx přiměřeně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x životní úroveň xxxx, xxxxx xx nemohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dále xxxxxxx xx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 6 zákona x. 121/1975 Xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx upevňování xxxxxxxxxx jistot xxxxxx, xxxxx projevem xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx nebylo možno, xxx Xxxxxxxxxx xxxxx XXX, xxxxxxxxx k xx částce, x xxxxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx poškození pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, naopak xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xx xxxxx vzniklou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
Tento xxxxx xxx legislativně xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 138/1976 Sb., x xx x §2 xxxx. 2, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx zvýšení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx náhrady za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx pak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 188/1988 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákoník práce, x do znění §195 zákoníku xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx, xxx nedostatečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, udržet xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x nominálnímu růstu xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxxxx řešení xxxx xxxxxxxxxxxx ty xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx invalidní xxxxxx. Xxxxx tedy x systémové opatření, xxx pouze x xxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx legislativního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx textu xxxxxx xxxxxxxx omezila volnou xxxxx soudce, pokud xxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx, xxxxx vychází z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a jejího xxxxxxxxxx respektování.
Novelizace xxxxxxxx práce x xxxx 1994, xxxxxxxxx xxxxxxx x. 74/1994 Xx., xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §195 odst. 1 xxxxx "ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx" (xx. x uvedenému xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx nyní xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xx xxx k xxxxxxxx xxxxx xxxx 1.1.1989. Xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxx zákonem, xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx té xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Novelizovaná úprava xxx tedy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx invalidní, xxxx. xxxxxxxx invalidní xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx, x principu xxxxxxx xxxxxxxx škody xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx označuje xxxxxxxxxx §195 odst. 1 zákoníku xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx s ohledem xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxx navrhovatelům xxx x xxx, xx nevyplacením rent xxxx xxxxxx xxxxx xx 1. xxxxxx 1994 byli zaměstnavatelé, xxxx. xxxx odpovědné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §451 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxx je třeba xxxx upozornit xx xx, xx jde x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x toho, xx již od xxxx 1956 (xxxxxx č. 54/1956 Sb. a č. 55/1956 Sb.) xx do xxxxxxxxxxx xx v našem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx části xxxxx z prostředků xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx) x jen xxxxxxxxx část xx xx formě náhrady xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx současné změně xxxxxx systému xxxxxxxxxx x zdravotního xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx něm xx xxxx měla xxxxxxxxxxx měrou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx nelze xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, účinné xx 1.6.1994, vypustilo x §195 xxxx xxxx odstavec 2, xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx skutečné xxxxx. Xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce x roku 1965 xxx xxxxx novelizováno xxxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx náhrady xx ztrátu xx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xx x uplatnění xxxxxx docházelo až xx xxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x pracovníků, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 3000 Xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ze 75 %. Pracovníkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx limitace, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx uvedený xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx 1994 xxxx xxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 x §195 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx zrušena.
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx účelné xxxxxxxx, do jaké xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx §202 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx) odpovídá xxxxxx mezd x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx období xxx, xxx byl xxxxxxx xx zprávy Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxx stanoveny těmito xxxxxxxx xxxxxxxx:
- xxxxxxxx xxxxx ČSSR x. 138/1976 Sb.,
- xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 60/1982 Xx.,
- nařízení xxxxx č. 191/1993 Sb.,
- xxxxxxxx xxxxx č. 263/1994 Sb.
Xxxxxxxx vlády ČSSR x. 138/1976 Sb. x x. 60/1982 Xx. a zákon č. 297/1991 Sb. xxxxxxxxxxxx postupně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx x 2 % xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxx 1989 xxxxxx. Podle xxxxxx č. 297/1991 Sb. xxx xxxxxx valorizace za xxxxxxxxxx xxx 1990 5 % a xx X. xxxxxxxx 1991 xxxxxx 5 %. Xxxxxxxx vlády x. 191/1993 Sb. xxxxxxxxxxxx výdělek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx II. xxxxxxxx 1991 x 18,5 %, xx I. xxxxxxxx 1992 x 5 %, xx XX. pololetí 1992 x 20 % x xx I. xxxxxxxx 1993 o 10 %. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 163/1994 Xx. xxxxxxx výrazně xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x 30 %, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxx xx částku xx 13&xxxx;000 Xx hrubého. (Xxxx xxxxxxxx vládní xxxxxxxx bylo xxxxxx xxx 7.12.1994 x x xxxxxx xx xxxxxxxx řízení, který xx datován dnem 8.12.1994, není xxxxxxxx.) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zvyšováním xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx valorizace průměrného xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx průměrného xxxxxxx x národním xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx limitování xxxxxxxxxxx xxxxxx (§195 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx) x vypuštěním xxxxxxxxxx stanovící, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů xx xxx stanovení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§195 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx), xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákoníku xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
IV.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy x xxxxxxx zákonů xxxx jejich jednotlivých xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx x ústavním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxx čl. 10 Ústavy. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 10 Ústavy se xxxxxx xxxxx ratifikované x vyhlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx bezprostředně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx rozporu xxxx smlouvou a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X návrhu skupiny xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx: - x xxxxx xx xxxx ustanovení xx. X bodu 122 zákona x. 74/1994 Sb. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx navrhovatelů v xxxxxxx (xxxxxx MOP x. 12, 17 x 42 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx a Ústava XXX), - xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx oblasti x Ústava MOP). X hlediska xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx XXX x. 17 x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx (xxxxxxx č. 437/1990 Sb.). Xxxxxx XXX x. 42 (xxxxxxx č. 438/1990 Sb.) totiž x xxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx osobám stiženým xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx odškodnění xxxxxxx xxxxx, xxx xx x daném xxxxx xxxxxxxxxx pracovních xxxxx (xx. 1 xxxxxxxx úmluvy), x Xxxxxx XXX č. 12 (xxxxxxx č. 437/1990 Sb.) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx také xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx Xxxxxx XXX x. 17 xx xxx xxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxx pomoc) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx alternativně xxx zaměstnavatelem, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. 6, 9, 10, 11 xxxxxxxx xxxxxx), xxxx úmluva xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výši renty xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ani xxxxx směrnice či xxxxxx xxx určení xxxxxx rozsahu. Xx xxxxxxxxx stavu, xxx xxx xxxxx x xxxxx XXX, o xxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nestanoví xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, přitom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhem skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 74/1994 Xx. s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pak x xxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx zařazeny xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x nelze xx xxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodní smlouvy xx smyslu čl. 10 Xxxxxx. (X tomto xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx zaujal xx xxxxxx xxxxxxxx pod xx. zn. Xx. XX36/93 x Xx. XX 13/94). Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vedeného xxxxxxxxxx x Ústavou XXX. Xxxxx xx. 19 xxxx. 8 Ústavy XXX, na xxxxx xx xxxxx poslanců xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že: "v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vlastním zákonodárstvím." Xxx xxxx v xxxxxxxx x mezinárodně xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx poslanců dále xxxxxx rozpor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §195 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x čl. 1 Ústavy x xxxxxxxxxxxx čl. 1, čl. 3 xxxx. 1, čl. 29 odst. 1 x čl. 30 xxxx. 1 Listiny základních xxxx x svobod: - čl. 1 Xxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x demokratický xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx úctě x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx souvislosti xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx znění §195 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx odporuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx důvěry xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx jistoty xxxx stěžejní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx porušil xxxxxx xxxxxxx. Princip xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx novelizací xxxxxxxx xxxxx dotčen, xxxxx xxxx úprava xxxxxxx xx zdůraznění náhrady xxxxxxxx škody spočívající xx xxxxxx na xxxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx - a poskytuje xxx xxxxxxxxx ochranu xxxx poškozeného xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx navazující xx xxxxxx xxxxxxx x odvozovaná xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx respektována xxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx je provedenou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx principem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zohledněním xxxxxxxxx xxxxxx. Nelze xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx nepřípustnou xxxxxxxxxxxxx xx xxxx možno xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx určitého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahu, xxxxx nastaly xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v čl. 1 Xxxxxx, xxxxx novelizací xxxxxxxxxx §195 xxxx. 1 xxxxxxxx práce xxxxxx. - čl. 1 Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx svobodní x rovní v xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx §195 zákoníku práce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx formulovaná x čl. 1 Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Listiny x xxxxxxx xx xx řady jejích xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rovnosti x speciální xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx garantují x určitých oblastech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx namítá narušení xxxxxxxx x právech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx úpravu, xxxxxxx xxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx tvrzení xxxxx. Xxxxxx právní xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnavatelů, xxxx. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx pracovněprávních vztahů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zaměstnavatelů xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x odpovědnosti, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x povolání, x xxxxx zde nelze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce x čl. 1 Listiny. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx konstatovat, xx novelizovaná úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx docházelo xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pobírající x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvýhodněni, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navíc x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. - čl. 3 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x svobody xxxx xxx rozdílu xxxxxxx, xxxx, xxxxx pleti, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx, politického či xxxxxx smýšlení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, příslušnosti x národnostní xxxx xxxxxxx xxxxxxx, majetku, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Zaručuje x xxxxxxxxxxxx tak xxxxxxx x xxxxxxx stanovenou čl. 1 Xxxxxxx xxxx xxxx neexistence jakýchkoliv xxxxxxxx privilegií. Návrh xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx znevýhodnění xxxxx skupiny invalidů x x neodůvodněném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx. Čl. 3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx (xxxxxxx, rasu xxxx.). Xxxx xxxxxxxxxx xx vlastně komplementární x xxxxxxxx xxxxxxxx x usiluje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxx xxxx xxxxx xxxxxxx tehdy,pokud xx xxxxx základních xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxx. xxxxxxx, jazyk, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx důvodem, xx byli ve xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx", u xxxxx by docházelo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx základních xxxx x xxxxxx, však xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva nebo xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x diskriminaci, xxx x stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx svobody. X xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx. - čl. 29 xxxx. 1 Xxxxxxx stanoví, xx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxx zdravotně postižené xxxx xxxxx na xxxxxxxx ochranu zdraví xxx xxxxx a xx zvláštní pracovní xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx uvedené xxxxxxxx xxxxxxxx, resp.zvláštní xxxxxxx x xxxxxxxxx hmotnému xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.- čl. 30 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx mají xxxxx na přiměřené xxxxxx zabezpečení ve xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx dle odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi čl. 30 Xxxxxxx, zaručujícím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxx. Xxx z obsahového xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §195 zákoníku xxxxx s xxxxx xxxxxxx Listiny nebylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx novelizace, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škody.
Xxxxxxx xxxxxx tedy xxxxx Xxxxxxx xxxx x zamítnutí návrhu xx zrušení čl. X bodu 122 xxxxxx č. 74/1994 Xx.
Xxxxx tomu xxxx je, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx poslanců xxxxxxxx ustanovení - xxxxxxxxxx čl. XX xxxx. 6 zákona x. 74/1994 Sb. Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přechodná, xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§195) x xxxxxxx xxxxxxx xx výživu pozůstalých (§199) xx xxxxxxx x x zaměstnanců x pozůstalých, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 1994; xx xxxxx x xxx náhrady, o xxxxx xxxx před 1. červnem 1994 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 74/1994 Xx. xx xxxxxx, xx pokud xxx x novelizaci xxxxxxxxxx §195 zákoníku xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti.
Xxxxxxxxxx xx. XX xxxx. 6, které xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx tedy xx xxxxx xxxxx provedení xxxxx xxxxxxx za xxxxxx na výdělku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dřívějšího §195 xxxx. 2 - xxxx provedení xxxxx x xxxxxxxx odstranění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx prováděné xx prospěch xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx poškozeným, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx napadené xxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxx článku XX xxxx. 6 xxxxxx x. 74/1994 Xx. nelze nic xxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona doznalo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §195 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx slov "xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx"), nebyla xxxxxxxxx xx. VI xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx článek v xxxxxxx znění xxx xxxx xxxxxx i xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku - xxxx v důsledku xxxxxxxxxx zvýšení důchodů - ke xxxxxxx xx xxxxxxxxx novely xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxx ani po xxxxxxxxxxx valorizacích xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx. XX xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxx, xxxx. x xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x důsledku xx. XX odst. 6 citovaného zákona xxx toho, xx xx se xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. X této xxxxxxxxxxx xx xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výslovně xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, o xxxxx xxxx před 1. xxxxxxx 1994 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx dohodnuta; xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx budována xxxxxx jistota, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx soukromoprávních xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx situace, xxx zákon xxxxxxxxx xxxxxxx xx soudních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x rozporu x obecně uznávanými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 119/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy k xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx x uzavírání xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx vzniklé pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání, xxxxx. Xxxxxxx xxxx proto xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx. XX xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, je v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jistoty zahrnujícím x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x právo, a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx článku xxxxxxx. Návrhu na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1.6.1994 xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto ustanovení xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx x tomu, xx xx. XX xxxx. 6 xxxxxx x. 74/1994 Sb. xxxxxx xxxx, jak xxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx (x xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx poškozených - a x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx není - bylo třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x účinností xx 1.10.1995 a poskytnout xxx zákonodárci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. X uvedených xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx nálezu xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxx, v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 164/95 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.10.1995.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.