Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.10.2021 do 31.12.2021.


Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
90/95 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1

ČÁST II. Poslanci

Mandát poslance §2 §3

Slib poslance §4

Průkaz poslance §5

Zánik mandátu poslance §6 §7 §8

Účast na jednání Sněmovny a jejích orgánů §9 §10

Oprávnění poslance požadovat informace a vysvětlení §11

Vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance §12

Disciplinární řízení §13 §14 §15 §16 §17 §18

Pořádková opatření §19 §20

ČÁST III. Zasedání Sněmovny

Zasedání Sněmovny §21

ČÁST IV. Ustavující schůze Sněmovny §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28

ČÁST V. Funkcionáři Sněmovny

Předseda Sněmovny §29

Místopředsedové Sněmovny §30 §31

ČÁST VI. Orgány Sněmovny

Výbory Sněmovny §32 §33

Jednání výborů §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

Mandátový a imunitní výbor §45

Organizační výbor §46

Volební výbor §46a

Komise Sněmovny §47

Vyšetřovací komise §48 §49

ČÁST VII. Předmět jednání a schůze Sněmovny

Působnost Sněmovny §50

Svolávání schůzí Sněmovny §51

Jednání na schůzích Sněmovny §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

Zápisy o schůzích Sněmovny §68

ČÁST VIII. Hlasování ve Sněmovně a jejích orgánech

Hlasování na schůzích Sněmovny §69 §70 §71 §72

Způsoby hlasování §73

Veřejné hlasování §74

Tajné hlasování §75

Výsledky hlasování §76

ČÁST IX. Poslanecké kluby §77 §78

ČÁST X. Společná schůze Sněmovny a Senátu §79 §80 §81

ČÁST XI. Jednání o důvěře vládě

Žádost vlády o vyslovení důvěry §82 §83

Návrh na vyslovení nedůvěry vládě §84

Žádost o vyslovení důvěry a návrh na vyslovení nedůvěry vládě §85

ČÁST XII. Jednání o návrzích zákonů

Podávání návrhů zákonů §86 §87 §88 §89

Prvé čtení návrhu zákona §90 §91

Druhé čtení návrhu zákona §92 §93 §94 §94a

Třetí čtení návrhu zákona §95 §95a §96

Účast Senátu a prezidenta republiky v zákonodárném procesu §97 §98

Zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze §99

Zákonodárný proces k provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti

Organizace spojených národů o akcích k zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti §100

Zákonodárný proces za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu §100a

ČÁST XIII. Projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu

Předložení návrhu zákona o státním rozpočtu §101

Prvé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu §102 §103 §104

Druhé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu §105

Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu §106

ČÁST XIV. Vyhlašování zákonů §107

ČÁST XV. Jednání o mezinárodních smlouvách §108 §109

ČÁST XV. A - Projednávání záležitostí Evropské unie §109a §109b §109c

Žaloba ve věci porušení zásady subsidiarity aktem Evropské unie §109d §109e §109f §109g §109h

Předchozí souhlas Sněmovny s některými rozhodnutími činěnými v orgánech Evropské unie §109i §109j §109k

Vyslovení souhlasu Sněmovny s rozhodnutím Evropské rady o změně ustanovení části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie §109l

ČÁST XV. B - Zkrácené jednání ve věcech bezpečnosti republiky §109m

ČÁST XVI. Interpelace §110

Ústní interpelace §111

Písemné interpelace §112

ČÁST XVII. Petice a jiná podání občanů

Petice §113

Jiná podání občanů §114

ČÁST XVIII. Projednávání zpráv, kinformací nebo jiných obdobných dokladů §114a §114b

ČÁST XIX. Způsoby voleb a nominací §115 §116

ČÁST XX. Kancelář sněmovny

Úkoly Kanceláře sněmovny §117

Některé pracovněprávní ustanovení §118

ČÁST XXI. Parlamentní stráž §119

ČÁST XXII. Všeobecná, přechodná a závěrečná ustanovení §120 §120a §120b §120c §120d §120e §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127

Zrušovací ustanovení §128

Účinnost §129

Příloha č. 1 - Jednací řád vyšetřovací komise

Obecné ustanovení Čl.1

Předseda komise Čl.2

Místopředseda komise Čl.3

Tajemník komise Čl.4

Základní zásady jednání komise Čl.5

Poskytování informací Čl.6

Hlasování Čl.7 Čl.8 Čl.9 Čl.10

Zápis o schůzi komise Čl.11

Svědci

Povinnost svědčit Čl.12 Čl.13

Zákaz výslechu Čl.14

Právo odepřít výpověď Čl.15

Výslech svědka Čl.16 Čl.17 Čl.18

Svědečné Čl.19

Vydání věci Čl.20

Znalci

Přibrání znalce Čl.21

Příprava posudku Čl.22

Výslech znalce Čl.23

Vady posudku Čl.24

Posudek ústavu Čl.25 Čl.26

Předvolání a předvedení Čl.27

Doručování Čl.28 Čl.29 Čl.30 Čl.31

Protokol Čl.32

Příloha č. 2 - Volební řád pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny

č. 78/2002 Sb. - Čl. IV

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 573/2006 Sb. - Čl. II

č. 265/2014 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 235/2002 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxx zásady xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, zásady xxxxxxx xxxxxxxx schůze komor Xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Sněmovna xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx poměry x xxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx

§2

Xxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxxxxx. Xxxxxxxxx 5) nabývá xxxxxx xxxxxxxx, za xxxx xxxxxxxxx nastupuje, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poslance [§6 xxxx. a), c), x) a x)].

§3

Prohlášením xxxxxxxx osobně xx xxxxxx Xxxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx okolnosti, xxxx xxx učinit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxx zápisu, které xx doručí xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx měsíc.

§4

Slib xxxxxxxx

Xxxxxxxx skládá xx xxxxx schůzi Xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx, slib xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Učiní tak xxxxxxxxxx slova "xxxxxxx" x xxxxxxx ruky xxxx, do xxxxx xxxxx slib xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx znění slibu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx poslanec xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Poslanec xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, razítkem Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx ověřuje, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Sněmovny, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx poslance

§6

Mandát xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx (§3) xx rukou xxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozpuštěním Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx úřadu xxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx s funkcí xxxxxxxx stanoví Xxxxxx xxxx zákon.

§7

Xxxxx-xx poslanec vykonávat xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx předsedovi Xxxxxxxx.

§8

X pochybnostech x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx funkce x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 15)

Xxxxx xx jednání Xxxxxxxx a jejích xxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x jejích xxxxxx, xx nichž xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx x omluvení xxxxxxxx na jednání.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx orgánu, x xxxxx jednání jde.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx věci x omluvě xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx toho orgánu, x xxxxx jednání xxx, xxxxx xxxxx xxxx počátkem jednání, xx xxxxx se xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx účasti xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx orgánů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx předseda Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx nepodléhá xxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Delegace xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 16) xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx, kde Xxxxxxxx x její xxxxxx xxxxxxx, xxxx mít xxxxxxx pět xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx členů xxxxx x vedoucích xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxx do 30 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebrání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. 17)

§12

Xxxxxxxxx souhlasu k xxxxxxxxx xxxxxxx poslance

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x trestnímu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx trestného činu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutku, x xxxxx xxx, a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxxxx rozhodne, xxx xxxxxxx souhlas s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx sdělí xxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx. Xxxxxxxx postoupí xxxxxx xxxx oznámení podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx své xxxxx xxxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xx pěti xxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx řízení

§13

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xx svým xxxxxxxx xxxxxxxx xx Sněmovně xxxx x Xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx které xx xxxx xxx jinak xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx poslanci, který xxxx xxxxxxxx učiněným xx Xxxxxxxx nebo x Xxxxxx nebo x xxxxxx orgánech xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx soudce nebo xxxxx osobu, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx x jejích xxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx proti poslanci, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x imunitní xxxxx xxxxxx disciplinární xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx provinění xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx nebo x vlastního podnětu, x xxxxxxxxxxxxxx provinění xxxxxxxx x odstavci 2 na xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci příslušným xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 23)

§14

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx disciplinárního xxxxxx nutná šetření x poslanci, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, poskytne xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxx xxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zda byl xxxxx podán xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx dodrženy i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 18)

(3) Xxxxxxxx xx právo xxx zastupován xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx podjatosti xxxxxxxx organizační xxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxx xxxxxx výboru.

(5) X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vyloučeni xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx.

§15

(1) Za disciplinární xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 x 2 lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx až do xxxx xxxxxxx měsíčního xxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxx xxxxxxxx uložit xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx. 19)

(3) Xxxxx x způsob xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx zaplacení xx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§16

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výboru v xxxxxxxxxxxxxx řízení má xxxxxxxx, proti němuž xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx, právo xxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xx 15 xxx xx doručení písemného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx poslance xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxx vrací x xxxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx §15 xxxx. 1, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx disciplinární xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx disciplinárního rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx do xxxx xxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx dobrovolně zaplacena, xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Kancelář sněmovny") x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Jestliže rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ji dodatečně xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nařizuje. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx odvolat, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k zaplacení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§19

(1) Předsedající xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxx poslanci xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx, x za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chování xxxxxxx poslance x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx, x němž x vykázání xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jednacího xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Vykázaný xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx účastnit se xxxxxxxxx.

§20

Pořádkové pravomoci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx všichni xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxx jednání Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

§21

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

(1) Zasedání Xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx svolává prezident xxxxxxxxx, x to xxx, xxx xxxx xxxxxxxx nejpozději 30. xxx xx dni xxxxx. Neučiní-li xxx, xxxxx se Sněmovna 30. xxx xx xxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx jen "xxxxxxx Xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx přerušeno. Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx 120 xxx v xxxx.

(3) V době xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx lhůta uvedená x §91 xxxx. 1 x 2 xxx projednání xxxxxx xxxxxx xx výborech x x §103 xxxx. 2 x xxxxxxxxx době pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitoly xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Sněmovny xxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx období nebo xxxxx rozpuštěním.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX SCHŮZE XXXXXXXX

§22

(1) Poslanci xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Ustavující xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx předseda Xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx předpokladu, že xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, x není-li xxx xxxx, nejstarší xxxxxxxx xxxx zvolené Xxxxxxxx; xxxxx xxx svolání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx následující xxxxxxxxx poslanec.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx nového předsedy Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny složí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx složí xxxx xx rukou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx (§4).

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Sněmovnu, aby xxxxx xx vědomí xxxxxxxx volební komise x návrhů poslaneckých xxxxx (§116 odst. 2). Xxxx dá xxxxxxxx počet xxxxx x provést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§25

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx řízení xxxxxx. Xx návrh předsedy xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx volbu.

§27

Xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovna o xxxxx xxxxxxxxxxx Sněmovny x xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX SNĚMOVNY

§29

Předseda Xxxxxxxx

(1) Předsedovi Sněmovny xxxxxxxx xxxxxxx

x) zastupovat Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) navrhovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxx podle čl. 68 odst. 4 xxxx druhá Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx členů Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx návrh xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podpisu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k podpisu xxxxxxx xxxxxx,

x) podepisovat xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uprázdněný xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx poslancem,

b) xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx dopaden xxx xxxxxxxx trestného činu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx jej xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx zastupovat,

d) xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx,

x) x xxxx přerušení xxxxxxxx svolávat Xxxxxxxx xx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx není-li Xxxxxxxx schopna xx xxxxxxx,

x) jmenovat a xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kanceláře.

(3) Xxxxxxxx Sněmovny plní x xxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, jimiž xx Xxxxxxxx xxxxxx. Vykonává x jinou působnost x případech svěřených xxxxxxx Xxxxx národní xxxx do působnosti xxxxxx předsednictva, 20) xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

§30

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

(1) Místopředsedové Xxxxxxxx zastupují xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx pořadí.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Sněmovny xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Místopředsedové xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx; xxxxxxx-xx x dohodě, xxxx xxxxxx předseda Xxxxxxxx.

§31

Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx místopředsedu Sněmovny xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pětin všech xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx Xxxxxxxx

§32

Xxxxxxxx zřizuje x xxxxxxxx mandátový x xxxxxxxx výbor, petiční xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx výbor, xxxxxxxxxxx xxxxx, volební xxxxx, xxxxx xxx evropské xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx usnese.

§33

(1) Kromě xxxxxxxx xx výboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx poslanec xxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxxx xxxxxx.

(2) Poslanec xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Poslanec, xxxxx je xxxxxx xxxxx, nemůže xxx xxxxxx výboru. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx členy jen xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§34

(1) Xxxxxx xxxx ze své xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx, a xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) X xxxx, kdy xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

§35

(1) Ustavující xxxxxx xxxxxx xxxxxxx předseda Xxxxxxxx. Výbor řídí xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výboru do xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Výbor xxxxx xx ustavující xxxxxx předsedu. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx výbor, xxx x určené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zvolí xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výbor, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx tak xxxxx v xxxxxx xxxxx neučiní, xxxx Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx podruhé, xxx xx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx tak xxx podruhé xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo Sněmovna xxxxxx xxxxxxxx nepotvrdí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Sněmovna.

(4) Výbor xxxx xx písemný xxxxx xxxx pětin xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx předsedu. Volbu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx uplynutí xxxxx xxx xx xxxxxx návrhu. Pokud Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx předseda.

(5) Xxxxxxxx výboru xx xxxxx své funkce xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx předcházejícího xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x ověřovatele xxxxxx.

§36

(1) Xxxxxx výboru xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx místopředseda. Xx-xx předseda xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx schůzi xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx výbor xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx výboru, xxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx xxxx požádá-li x xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dvě xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx 15 dnů xx žádosti xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx výborů, xxxxx se výbor xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Předseda výboru xxxxxxxx pořad xxxxxxx xxxxxx x dobu x způsob xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx x hodinu schůze xxxxxx se xxxx xxxxxx xxx "Návrh xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx".

(4) Xx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxx výboru xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx doplnění xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx jednotlivých bodů xxxxx, xxx x xxx vyslovily xxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx přijetí xxxxxx xx vypuštění xxxxxxxxxxx xxxx pořadu nebo xxxx části xxxxx xxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§37

Xxxxxx výborů xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx část xx xxxxxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx neveřejné. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zúčastnit xxxxxxxx, prezident xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx; xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§38

(1) Xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx alespoň xxxxxxx všech jeho xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Poslanci, kteří xxxxxx členy xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx poradní hlas; xxxxx se k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxx. Mohou se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, členové vlády x xxxxx, xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zákona; xxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxx určení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Člen xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx poskytnutí nebrání xxxxxx upravující xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. 17)

(3) Xxxx xxxxx se xxxx xxx na schůzi xxxxxx zastoupit xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx netrvá xx xxxx osobní xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx, kdo xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Předsedající xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx osobám.

§40

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx zpravodaje, xxxxx podá x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx výboru xxxxxxxxx zprávu xxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxx"); xxxxxxx xxxxxx xxxx menšina xxxxxx xxxxxxxxx Sněmovně.

§41

(1) Xxxxx xxxxxxx x výsledcích xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpravodajové xx na vypracování xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podle §109a odst. 3, xxxxxxxx usnesení podle xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxx vedoucímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx zasláno, je xxxxxxx xx 30 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx výboru informace x vysvětlení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. 17)

(3) Xxxxx výbor xx xxxxxxxxxx věci nepřijme xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx předseda xxxxxx záznam x xxxxxxx výboru, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci výborem. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zpravodaj xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodaje x xxxxxxxx společná xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx odděleně.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, přijme xxxxx výbor xxxxxxxx xxxxxxx.

§43

(1) O schůzi xxxxxx xx pořizuje xxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx schůzi xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx je xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlasujících x závěrečném xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bodu xxxxxx, x uvedením, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx o xxxx xxxxxxxxx xxx x závěrečném xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxx xxxx zahájením příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxx xxxx úplné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přijatých xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zápis xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx od xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx schůzi xxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zápis se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx x námitkách xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx výborů, xxxxxxxxxx xxxxx předsedové x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx schůze xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx době xxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx může xxxxxx, xx xx zvukový xxxxxx nepořizuje. Xxxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx se xx xxx výbor, pořizuje xx xx schůze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

§44

(1) Xxxxx výbor xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxx.

(2) Podvýbor xxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxx činnost x xxxxxxx podvýboru xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx jinak.

§45

Mandátový x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx poslance xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx předsedovi Xxxxxxxx,

x) xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x v pochybnostech x zániku mandátu xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxxxxx x xxxxxxx předsedovi Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx urychleně xxxxx xxxxxxx a xxxxxx poslanci, aby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx; xxxxxx x výsledku xxxxx xxxxxxxx x návrhem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxx disciplinární xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx jej xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx x xxxxx xxxxx, u kterých xx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx zúčastnit xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx jen x xxxx xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx tvoří xxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx Sněmovny, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx Sněmovny a xxxxx xxxxxxx výboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kluby x ustanovení podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx ze svých xxxxx další xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru je xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Sněmovny x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a usnesením Xxxxxxxx. Xxx plnění xxxxxx úkolů xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx a navrhovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxx jejich xxxxxx a pořad,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxx pravidelné xxxxxxx xxxxxx Sněmovny,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx návrhů zákonů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx pořadu xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

x) doporučovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, jejích xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xx i xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých x rozpočtu Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) přikazovat xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§46a

Volební xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx členů Xxxx Xxxxx televize x xxxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "Xxxx") zřizuje Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zásady poměrného xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx navržených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vybere pro xxxxx Poslaneckou sněmovnou xxxxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxx Rady, xxxxx xxxx xxx zvoleni. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx navržených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sdruženími xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Rady, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx předloží Xxxxxxxxxx sněmovně x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx postupu xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kterým také xxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxxxx volební řád (příloha č. 2).

§47

Xxxxxx Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx dočasné komise x xxxxxxxx xxx x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx volí Xxxxxxxx. Poslanec, xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx být xxxxxx xxxxxx.

(2) Schůze xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx místopředseda. Xxxx-xx předseda komise, xxxxxxx x řídí xxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x řídí xxxxxx xxxxxx její xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx člen, xxxxx x xxxx schůzi xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který byl xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxxx x řídí xxxxxx xxxxxx její nejstarší xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x jednání výborů.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§48

(1) Xx xxxxx nejméně jedné xxxxxx všech xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx vyšetření věci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Předsedu a xxxxx vyšetřovací komise, xxxxxxx xxxxx xxx xxx poslanci, xxxx Xxxxxxxx. Poslanec, který xx xxxxxx vlády, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx komise.

(2) Usnesení Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise, xxxxxxxx přesné xxxxxx xxxx, která xx xxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xx které xxxxxxxxxxx komise předloží xxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxx Sněmovna xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx přílohou č. 1 xxxxxx xxxxxx.

(4) X objasnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx, xxxxxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx x vyslýchat xxxxxx x podle xxxxxx věci xxxxxxx xxxxxx a tlumočníka. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odepřít xxxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx znalce xxxx xxxxxxxxxx x x jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odborných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x administrativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx jen xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Učiní xxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státu xxxx xxxx závažné xxxxxxxxx skutečnosti.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas nebo xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise x další xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xx neveřejné, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se užije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x jednání xxxxxx, pokud xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§49

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s účastí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx předseda xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx oprávněná xxxxx x xxxxxx xx xxx dnů xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, co xx xxxx sděleno, xx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxx být oprávněná xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX JEDNÁNÍ X XXXXXX XXXXXXXX

§50

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx návrhy zákonů x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) schvalovat xxxxxxxx se Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obou xxxxx Parlamentu xxxx xxxxx, jakož i xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx závěrečného xxxx,

x) xxxxxxxxxx zákonná opatření Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxxx x vyslovovat x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx společně xx Senátem na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx společně xx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xx prezident xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jednat x xxxxxx xxxxx x usnášet xx xx vyslovení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poslanců zařazené xx pořad xxxxxx Xxxxxxxx,

x) navrhovat prezidentu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prezidenta x xxxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu,

o) volit x xxxxxxxxx předsedu x xxxxxxxxxxxxx Sněmovny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx počet xxxxxx členů,

q) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx jejich členů,

r) xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx x xxxxxxxx počet xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx výborů x xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx výborem,

t) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výborem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) vyslovovat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§16) x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření (§19 odst. 2),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxx klubů x xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 x 4,

x) usnášet xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx aktů x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx působnost, stanoví-li xxx xxxxx.

§51

Xxxxxxxxx schůzí Sněmovny

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, stanoví-li tak xxxxx, xxxx xx xxxxxxx usnesení Xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx v usnesení xxxxxx, kdy se xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Sněmovny xxxxxx nejpozději xx 30 dnů xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Požádá-li x svolání schůze Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxx xx deseti xxx xx doručení xxxxxxx; xxxxxx musí xxx xxxxxx písemně x musí obsahovat xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předseda Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx termínem, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx, xxxxxx-xx jej o xx xxxxxxxxx republiky, xxxxx nebo nejméně xxxxx xxxxxx všech xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxx pořadu xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx předem. Xxxxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxx odročení xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Sněmovna hlasováním xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx

§52

(1) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx sále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zasedací pořádek xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klubu x xxxxxxx schválení Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxxx xx schůze Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx ze zákona; xxxx jí xxx xxxxxxxx xxxxxxx Kanceláře x jím určení xxxxxxxxxxx Kanceláře xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx Sněmovny xx xxxxx zúčastnit x xxxxx xxxxx, projeví-li x xxx Xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx osob uvedených x odstavcích 2 x 3 xxxx xx xxxxxxxxx sálu xxxxxxx xxxxx ti, xxx x tomu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Sněmovny.

(5) Přítomnost xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hosty, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx denní xxxxxxx xxxxxxxx v 9 xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx 21 xxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx zákonů, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx a x xxxxxxxxxxxxx smlouvách vyžadujících xxxxxxx Xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx zahájit nejpozději xx 19 xxxxx. Xx návrh xxxxxxx xxxxx pětiny xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx den, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx jinak.

§54

(1) Xxxxxx Sněmovny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, bez xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx poslanců.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pořadí.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxx ověřovatelů pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(4) Sněmovna xxxxxxx xx xxxxx xxxxx předsedy xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Je-li jedním x jednacích xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx den xxx xxxxxxxx xx písemné xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx Sněmovny xxxxxxx, xxxxxx se xx xxxxx den xxx "Xxxxx xxxxxxxxxxx". Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxx třetí xxxxx xxxxxx zákonů. Xxxxx xxxxxxxxx x §95 xxxx. 1 xxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx xxx rozhodne Xxxxxxxx. O xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx dny xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx němu námitku xxxxxxx xxx poslanecké xxxxx.

(5) Výbor, xxxxxxxxxx xxxx xxxx poslanec xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pořadu. X pořadu, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovna xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pořadu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x §67. Pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x faktické xxxxxxxx (§60). Schválený xxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx schváleného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, vznesou-li xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx poslanecké xxxxx nebo 20 xxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 4 xxxx 5, rozhodne Xxxxxxxx xxxxx x pořadu xxxxxxxx x žádosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx druhá a xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x ústních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 a 6 x xxxxx xxxxxx xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nepoužijí xxxxxxxxxx §97 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx návrhu zákona xxxxxxxxxxx Senátem, §97 xxxx. 4 xxxx xxxxx o předložení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a §98 xxxx. 2 xxxx xxxxx x předložení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx může x xxxxxxx schůze xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxx xxxxx pořadu. Xxxx xxx přerušit projednávání xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxx odročit.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. X takovém návrhu xxxxxxxx Sněmovna xxx xxxxxxxx.

§55

Xxxxxx-xx se xx xxx Sněmovna, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx osobně xx xxxxxx Xxxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxx poslance xx xxxx Sněmovna xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx část xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xx pořad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné závažné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Projednávání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx daňových xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x poplatcích je xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zúčastnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx x členové xxxxx; xxxx osoby xx mohou takové xxxxxx zúčastnit nebo xxx přítomny v xxxxxxxx xxxx xxxxx xx místech vyhrazených xxx hosty, veřejnost x zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx. X xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxx bodu xxxxxx, x němuž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx zahájí, xxx-xx xxxx poslancům takový xxxxxxx xxxx doručen. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x návrh xxxxxx, xx poslanci doručí xxxxxxx 24 hodin xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx lhůta xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odročení xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. O návrhu xx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx Sněmovna xxxxxxxxxx xxx rozpravy.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Sněmovny xxxxx zpravidla xxxxxxxxxxx. Xx Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pověřeni. Jde-li x xxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx tato xxxxxxx pověří.

(3) Po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jednání xxxxxx. Xxx-xx x xxx, xxxxxx výbor xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx určen, xxxx zpravodaje Xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx návrhem xxxxxxxx xxxxxxx. Projednalo-li xxx více xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zúčastněných xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§58

(1) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předsedající xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx všeobecná x poté rozprava xxxxxxxx. Během všeobecné xxxxxxxx xxx podat xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx orgánu Xxxxxxxx. Xxxxx podrobné xxxxxxxx xxx předkládat xxxxxx xx xxxxxxxx, zamítnutí, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhy eventuální, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (§63 odst. 1).

(2) Xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Písemné xxxxxxxxx xxxx přednost.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxxx xx x ně xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x to požádá. Xxxxxxxxx, pověřenému xxxxxxxx x xxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx klubu, se xxxxx slovo xxxxxxx xx xx ukončení xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx smí xxxxxx xxx xxx, xxxx xx předsedající xxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx x jednacím xxxx x xxxxxxxx, xxx xx mu xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§59

(1) Sněmovna se xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx deset xxxxx. Xxxxxxx řečnické doby xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxx, že x xxxx věci xxxx xxxxxxxx vystoupit xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx poslance x xxxxxxxx dotazy na xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Poslanec xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx se xx xx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx předsedající poslance xxxxxxxxx x xxxxx xxx k xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Nevedlo-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx bez xxxxxxxx.

§60

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx faktickou xxxxxxxx se xxxxxxxx x procedurální návrh xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx některého xxxx xxxxxx. Xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx poznámce, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx právě xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx faktické xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx faktickou xxxxxxxx xxxxxx poslance xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Nejde-li x xxxxxxxxx poznámku nebo xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx slovo xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x odnětí slova xxxxx předchozí xxxx xx xxxxxxx.

§61

Řečník xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx předsedajícího xxxxx §59 xxxx. 4 x §60 xxxx. 3.

§62

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx schůze xxxxxxxxx.

§63

(1) Poslanec xxxx x rozpravě xxxxxxx x projednávané xxxx xxxxxx. Mají se xxxxxxxxx x určité xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x má z xxxx být xxxxxx, xx čem xx xx Xxxxxxxx usnést. Xxxxxxxxxxxx xxxx požádat xxxxxxxx, xxx svůj xxxxx zpřesnil xxxx xxx předložil xxxxxxx. Xxxxxx jsou:

1. Xxxxx xx odročení

a) návrhem xx xxxxxxxx navrhuje xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx aby xx x xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxx nejprve xxxxxxx, xxxxx aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx neurčitou,

b) x tomuto xxxxxx xxx xxxxxxx pozměňovací xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xx xxx splněna xxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu,

c) návrh xxx revokovat, xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx může xxxxx jen ten, xxx pro xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx

x) přijetí návrhu xx zamítnutí má xx následek, xx xxxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k posouzení xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx, do xxxxx xxxxxx xxxxx odkázaný xxxxx xxxxxxxx,

x) k xxxxxx návrhu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy, x xx k xxxxxx, jemuž xx xxx návrh xxxxxxx, x xx lhůtě xxxxxxxxx x projednání,

c) xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx, aby byl xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxx

x) pozměňovacím xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo mění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) k pozměňovacímu xxxxxx xxx podávat xxxxx pozměňovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx pozměňovacím xxxxxxx xxxxxx přípustné,

c) přijatý xxxxx lze revokovat, xxxxx xxx přijat. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxx, dodatečný, podmíněný

a) xxxxx xx v xxxxxxxx ukáže, že xxxxxxxxxx projednávané xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x x jiné otázce, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx eventuální. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxx návrhem xxxxxxxxxxxx. Schválením xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Podmíněný xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx druh xxxxxx xxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x pochybnostech xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx uvedeným x xxxxxxx x) xxx xxxxxxx pozměňovací xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx ten, xxx xxx xxxxx hlasoval.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx navrhnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xx xx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxx Sněmovnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdy xx být projednávání xxxxxxxxx. O xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Poslanec xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx x současně xxxxx xxxxx x listinné xxxxxx zpravodaji x xxxxxxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx zpět xx ukončení rozpravy. Xxx zpětvzetí návrhu xxxxxx platí xxxxxxxxxx §86 xxxx. 6.

§65

(1) Xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx návrhy xx xxxx mateřském xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx česky, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxx jeden xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx českém xxxxxx se přeloží xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx řečník xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxx.

§66

(1) Předsedající rozpravu xxxxxx, xxxxxx-xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slovo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Navrhovatel x zpravodaj xx xxxxx xxxxxxxxxxx slova xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx unést xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpravy, a xx xx zahájení xxxxxxxxx o závěrečném xxxxxxxx. Rozprava je xxxxx xxxxxxxx též xxxxx, xxxx-xx se xxxxx xxxx hlasováním x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Pro xxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§67

Xxxxxxx o xx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx

x) prezidentu republiky,

b) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klubu,

e) xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, x xxxx příslušejí xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klubu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§77 xxxx. 1 a 5).

§68

Xxxxxx x schůzích Xxxxxxxx

(1) O xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx pořad xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, jaké xxxxxx xxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx vystoupili x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a přehled xxxxxxxx hlasování. Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx veřejné x xxxx xxxxxxxxxx informace x výsledku xxxxxxxxx (§76 xxxx. 2), xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx schvaluje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je autentickým xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx se x xxxxxxx společně x přílohami xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx Těsnopisecká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx své xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx měnit xxxxx, obsah x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx těsnopiseckého záznamu xx stanovené xxxxx, xxxxxxxx xx záznam xx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx spor xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(4) Xx schůze Xxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se pořizuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx též xxxxxxxx, zda xx xxx Xxxxxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx

§69

(1) Poslanci xx xxxxxxx identifikační karta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vydána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Sněmovně.

(2) Xxxxxxxx se xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx hlasování xx xxxxxxxxxxxxxxx hlasovacího xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx schůze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poslanců v xxxxxxxx sále xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx, aby se xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx hlasovacími xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx poslanci, xxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx povinen xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx dá xxxxxxxx xxxxxxx xxx návrh x poté xxxxx xxxxxx.

§70

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx usnášet xx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxxx jinak.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x ratifikaci mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx v čl. 10a xxxx. 1 Xxxxxx 21) xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx x souhlasu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x přijetí xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jíž je Xxxxx republika členem 22), xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poslanců. Souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx zamítnutého Xxxxxxx, 6) xxx hlasování Xxxxxxxx o zákonu xxxxxxxx prezidentem republiky 7) a xxx xxxxxxxxx Sněmovny o xxxxxxxxx nedůvěry xxxxx. 8)

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x podáním xxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx součásti xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx třípětinové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx Sněmovna xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx x něj Senát xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx nebyl xxx 25).

§71

Návrh usnesení Sněmovny xxxxxxxxxxxx vnitřní poměry Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx doručí všem xxxxxxxxx nejméně 24 xxxxx před hlasováním x xxx.

§72

(1) Xx ukončení xxxxxxxx xxxxxx zpravodaj, x xxxxx xxxxxx xx bude x xxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxx návrhů, xxxxxxx xx x xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx postupně xxxxx xxxxxx:

1. návrh na xxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxxx,

3. xxxxx xx xxxxxxxx jinému xxxxxx Xxxxxxxx,

4. návrh xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, času, osoby xxxx xxxxx, zjistí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x poté xx x nich xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx dalším xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Dojde-li ke xxxxx, rozhodne Sněmovna.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Sněmovna xx xxxx usnést, xx xx budou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxx, x nichž xx xxxx hlasovat odděleně. Xx odděleném hlasování x částech xxxxxx xxxx xx přijetí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx závěr o xxxxxx jako x xxxxx.

§73

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxx lze xxxxxxxx jen xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxx, navrhne xxxxxxxxxxxx.

§74

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdvižením xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx Sněmovna xx xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx stisken xxxxxxxx hlasovacího zařízení xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx ruku. Xxxx projevy poslance xx xxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx opakovat. Xxxxx-xx poruchu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxx jmen se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vysloví "pro xxxxx" xxxx "xxxxx xxxxxx", x zdržuje-li xx xxxxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx se". Předsedající xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx se hlasování.

(5) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx ruky. Xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxx skrutátoři, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. X námitkách xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§75

Tajné xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tajným hlasováním xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak zvláštní xxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xx xxx Xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx poslanců xxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§76

Výsledky xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx zákon, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx pořadové xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx informaci, z xxx je patrno, xxx xxxxx poslanec xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Je-li xxxxxxxx veřejného hlasování x xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxx, není xxxxx zjišťovat přesné xxxxx hlasů. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx postupováno xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxx poslanec xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxx výsledku xxxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Sněmovna xxx rozpravy.

(6) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx námitce, xxxx xx hlasování xxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx nehlasuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX

§77

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stranám x xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx kandidovali xx volbách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx poslanecký xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxx klubu xxxxx xxxx první xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx takto xxxxxxxx klub xx xxxxxxxxxx ustanovení §78 xxxx. 2 x 3. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx pod xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxx byli členy xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx stát členy xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx nárok na xxxxxxx nebo paritní xxxxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx, pokud Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klubu xx xxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx zvolení do Xxxxxxxx xx samostatně xxxxxxxxxxx politickou stranu. X xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty první xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(6) O xxxxxxxx poslaneckého xxxxx xx sepíše xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klubu.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx ustavení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x příjmení xxxx xxxxxxxx, xxxxx x příjmení místopředsedů x xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx nepřítomnosti xxxxxxxxx, x xxxxxx seznam xxxx xxxxxxx členů. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Během xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx být xxxxx xxxxx nebo se xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jehož xx vystoupení týká.

(8) Xxxxxx poslaneckého xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jedná jménem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxxxxxx kluby xxxx oprávněny používat xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx potřebných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podrobnosti xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxxxx xx poslaneckým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, kteří jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx každý xxxxxxxxxx xxx organizační výbor x xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx vedou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidenci x vyúčtování.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx kluby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,3 x poskytuje se x xxxxxxxx xxxx.

XXXX DESÁTÁ

SPOLEČNÁ SCHŮZE XXXXXXXX A SENÁTŮ

§79

(1) Xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Parlamentu.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx schůze xxxxx platí xxxxx xxxxx.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 275/2012 Sb.

§81

Xxxxxxxx Xxxxxxxx svolá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnou xxxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předsedy Xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX O XXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxx x vyslovení důvěry

§82

(1) Xx jmenování xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vyslovení xxxxxx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx se Xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§83

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx žádost x vyslovení xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vládního xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx předložení, pokud x xxx spojí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx, xxx žádost xxxx projednána do 14 dnů xx xxxxx předložení.

§84

Xxxxx xx vyslovení xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vládě xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

§85

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx vyslovení xxxxxxxx xxxxx

(1) X žádosti xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx vyslovení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výbory. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X přijetí xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx vládě xxxxxxxx, xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx vládě xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxx Xxxxxxxx prezidentu xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§86

(1) Návrh zákona xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poslanců, Xxxxx, xxxxx xxxx zastupitelstvo xxxxxxx xxxxxxxx samosprávního xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"). Za Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednat xxx xxxxxx členové, xxxxx xxxx takovým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x návrh xxxxxxx xxxxxxxx, odůvodní xx xxxxxxxx, xxxxx xx jejím xxxxxx x kterého xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx přesné znění xxxx, na xxx xx xx Sněmovna xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx důvodová xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxx. Xxxxxxxx se x xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx nezbytnost nové xxxxxx x jejím xxxxx (xxxxxx část) x jednotlivá ustanovení (xxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména nároky xx státní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx x zhodnocení xxxxxxx xxxxxx zákona x mezinárodními smlouvami xxxxx čl. 10 Xxxxxx x s ústavním xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx být x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vyžádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx současně se xxxxxxx.

(5) Jde-li o xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx předkládá xx zněním xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, jíž se xxxxxxxxxx týká, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x doplnění.

(6) Navrhovatel xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx rozpravy xx třetím xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx takový xxxxx xxxx jen xx xxxxxxxxx Sněmovny.

§87

(1) Návrh xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx zákona xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Sněmovny xx xxxxxx, aby xx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx k návrhu xxxx stanoviskem xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovny.

§88

(1) Po xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx-xx xx vláda x xxxxxxxx návrhu xx 30 xxx xx xxxxxxxx žádosti doporučí xx 15 xxx xxxxxxxxxxx výbor xxxxxxxxxx Xxxxxxxx zařadit předložený xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vlády, xxxx-xx xxxxxxxxxx včas, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx navrhne, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výborům xx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx návrhu xxxxxx nejbližší xxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx organizační xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx pořadu xxxxxx Xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx výbor xx xxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx výboru xxxx xxxxxxx xx xxx návrh xxxxxx xxxxxxxx.

§89

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx.

Prvé čtení xxxxxx xxxxxx

§90

(1) Xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxx; po xxx vystoupí xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx (§88). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx čtení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uvedeno v xxxxxxxx zprávě. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx smluv, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k návrhu xxxxx xxxxxxx úplného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx projednat, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx obecné rozpravy xxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 poslanců, anebo xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx instituci.

(4) Návrh xxxxx projednat na xxxxxx, o jejímž xxxxxxx nebyli xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §51 xxxx. 6.

(5) Xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxxxx souhlas xxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx schválí, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X podrobné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx chyb. Xx xxxxx prvého xxxxx xx Xxxxxxxx usnese xx závěrečném vystoupení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx x návrhem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx podán návrh xxxxx odstavce 2 xxxx Sněmovna takový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx. Nerozhodne-li xxx, přikáže návrh xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx rozhodne Xxxxxxxx xxx rozpravy. Byl-li xxxxx xxxxxx přikázán xxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx vrátit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§91

(1) Lhůta xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx výboru xx 60 xxx xx xxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx x 30 xxx. Zkrátit takovou xxxxx x více xxx 30 dnů xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx kluby xxxx 50 xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x 20 xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx než 20 xxx lze xxx se souhlasem xxxxxxxxxxxx. Lhůtu, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, nelze xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x projednání, xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx návrh xxxxxx projednává; xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx poslanci.

Druhé xxxxx xxxxxx xxxxxx

§92

(1) Xxxxxxxx výbor, xxxxxxxxx další výbor xxxx xxxxxx, jimž xxx návrh xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx předsedovi Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx zejména doporučí Xxxxxxxx, zda má xxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy, přesně xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx menšina všech xxxxx výboru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxx výboru.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx o jednání xxxxxx xx doručí xxxx poslancům nejméně 24 hodin xxxx xxxxxxxxx druhého xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§93

(1) V druhém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Po xxxxxxxxxxxx vystoupí zpravodaj xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx se koná xxxxxx rozprava. Po xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x novému projednání.

§94

(1) Xxxxxxxxxx-xx Sněmovna xxxxx §93 xxxx. 2, že návrh xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Sněmovna xx x ní xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podrobné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona pozměňovací, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx se o xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v podrobné xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podaných xxxxxxxxxxxxx návrhů, popřípadě xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xx podrobné xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx projednání.

(4) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx, Xxxxxxxx o něm xxxxxxx xx třetím xxxxx xx ukončení xxxxxxxx (§95 xxxx. 3).

§94x

(1) Po xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx zaujme xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx pořadí xx Sněmovna o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx výboru xx xxxxxx xxxx poslancům xxxxxxx 24 xxxxx xxxx zahájením třetího xxxxx návrhu zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx garančního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výboru.

(4) Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx podán xxxxx, xxx se xxxxxxxx výbor xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx námitku xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 20 xxxxxxxx.

(5) Sněmovna xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x případě, xx garanční xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx takovému xxxxxxx nevznesou xxxxxxx xxxxxxx dva xxxxxxxxxx xxxxx nebo 20 xxxxxxxx. K xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30 dnů.

§94a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2014 Xx. x účinností xx 1.3.2015

§95

Třetí čtení xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 14 dnů od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxx poslancům. Xxxxx xxxxx věty první xxxx Xxxxxxxx zkrátit, x xx nejvýše xx 7 xxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx chyb, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx logicky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpravy o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na zamítnutí xxxxxx xxxxxx vznesených xx druhém xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx Sněmovna xxxxxx, xxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§95x

Xxx třetí xxxxx xxxxxx zákonů se xxxxxxx xx stanovených xxxxxxxxx xxxxx připadajících xx středu x xxxxx, pokud Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§54 xxxx. 4), xxxx xx 9 hodin xx 14 xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. O xxxxxx xx vyčlenění xxxxxx hodin xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Sněmovna xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx návrhu námitku xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §95 xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 359/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

§96

(1) Xxxxxx-xx xxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vládního xxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x takovou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vyslovení důvěry, xxxxxxx organizační výbor Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x časovém xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; lhůty stanovené x §89, §91 xxxx.1 x 2, §92 xxxx. 2 x §95 xxxx. 1 musí být xxxxxxxxx.

(2) Sněmovna rozhodne x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxx návrhu xxxxxx po jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§97

(1) Xxxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx vyslovila souhlas, xxxxx její xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x stejnopisu x elektronické podobě.

(2) Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx takovým xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx přijat.

(3) Xxxxxxxx Xxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, nejdříve xxxx xx xxxxx dnů xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx x něm xxxxxxxxx znovu. Xxxxx xxxxxx xx přijat, xxxxxxx-xx jej Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Sněmovně návrh xxxxxx x pozměňovacími xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx schůzi, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, aby x něm xxxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx Xxxxxxx; xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Neschválí-li Xxxxxxxx návrh xxxxxx xx znění xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx znovu x xxxxxx zákona xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Návrh xxxxxx xx přijat, schválí-li xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ve Sněmovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obou komor, xxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozměňovací xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx kterém byl xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxx projednávání xx xxxx, než xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx návrh ústavního xxxxxx xxxx jiného xxxxxx vyžadujícího souhlas xxxx komor ve xxxxx schváleném Senátem, xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlas. Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx Senátu; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx obdobně.

§98

(1) Předseda Sněmovny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky ve xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxx postoupen, doručí xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx od xxxx doručení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xx vráceném zákonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx zákon xxxxx xxxxxx.

§99

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx legislativní xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnost xxxxx xxxx kdy xxxxx hrozí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxx zrušit nebo xxxxxx xx dobu, xx niž xxx xxxxxxxx.

(2) Ve xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze může xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx vlády xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve zkráceném xxxxxxx.

(3) Xxxxx zákona, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předseda Xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x současně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx které mu xx xxxxx předložit xxxxxxxx xx stanoviskem x xxxx. Výbor x usnesení navrhne, xxx xx má xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozprava x x kterých xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podrobná; xxxxxxx xxx xxxxx, do xxx xx Sněmovna xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxx trvá. Xxxxx-xx x xxxxxx, xx podmínky pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx posoudí Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxx, návrh xxxxxx xx zkráceném xxxxxxx neprojedná.

(6) Xxxxxxxxxx §90 x 91 x prvém xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx může xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx dobu xx na xxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Ustanovení §54 xxxx. 4 xxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, §94a x §95a xx xxx&xxxx;xxxxx x třetí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nepoužijí.

(8) Sněmovna xxxxxxxx xxxxx zákona xx zkráceném xxxxxxx x tehdy, když xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx usnesení podle xxxxxxxx 3; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovny.

(9) Xxxxxxxxxx §53 x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dnů xxxxxxx x §97 xxxx. 3 x 4 x §98 odst. 2 xx xxxxxxx.

§100

Zákonodárný xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx o akcích x zajištění mezinárodního xxxx a bezpečnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 41 Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijetí xxxxxx, xxxx xx toto xxxxxxxxxx uplatňuje, xxxx xxxxx x předložením xxxxxx takového xxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §99 xxxx. 2, 3 x 5 xx 9 se xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx.

§100a

Zákonodárný xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx vládní xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, přikáže xxxxxxxx Xxxxxxxx návrh zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx lhůtu, xx které xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Výbor x usnesení xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x o kterých xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podrobná.

(3) K xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx schůzi Sněmovny; xxxx-xx se xxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §51 odst. 6, §53, §54 xxxx. 4 xxxx druhá xx xxxx, §54 xxxx. 6 a 7, §59 xxxx. 1 x 2, §60, §93 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §94 odst. 2 x 3, §94a, §95 xxxx. 1, xxxxxxxxxx x lhůtě 24 xxxxx uvedené x §57 xxxx. 1 a §92 xxxx. 2, ustanovení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §95a, §111 xxxx. 1 x §112 xxxx. 4 x ustanovení x lhůtě deseti xxx xxxxxxx x §89 x §97 xxxx. 3 a 4 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepoužijí.

(4) Xxxxxxxxxx §90 x 91 x prvém xxxxx návrhu zákona xx xxx zkráceném xxxxxxx xxxxxxxxx. Sněmovna xxxx rozhodnout, xx xx xxxxxx rozpravy xx druhém xxxxx xxxxxx xxxxxx upouští, x omezit řečnickou xxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 5 xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx bezprostředně xx xxxxx druhém. Podání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx může x xxxxxx nebo xxxxxxxx rozpravě ve xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vystoupit xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nejvýše xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve zkráceném xxxxxxx x xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx 1; x xxxxxxx případě xxxx zpravodaje předseda Xxxxxxxx.

(6) Sněmovna se x návrhu zákona xxxxxx xx 72 xxxxx xx jeho xxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX O STÁTNÍM XXXXXXXX

§101

Xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx začátkem rozpočtového xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx před schůzí Xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx být xxxxx, doplnění nebo xxxxxxx xxxxxx zákonů.

Prvé čtení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

§102

(1) Návrh xxxxxx x státním rozpočtu xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Sněmovna x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx výše xxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx salda, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, vyšších územních xxxxxxxxxxxxx celků x xxxx a rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxx zákona x xxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu. Xxxxx xxx předložení xxxxxx návrhu nesmí xxx kratší xxx 20 xxx x xxxxx než 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx dalšího xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx současně xxxxxx xx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§103

(1) Výbory projednají xxxxxxxxx kapitoly xxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx usnesení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Minimální xxxx x projednání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 5 xxx.

(3) Xxxxx xxxx navrhnout xxxxx pouze v xxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx dosáhnout xxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx výbor, xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx. Ke xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx výbor xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§104

(1) Xxxxxxxx výborů, xxxxxxxxx oponentní zprávy x jednotlivým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtový výbor x xxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(2) Rozpočtový xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x jednání xxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovny. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx všem xxxxxxxxx, x xx nejméně 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx druhého čtení xxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx. Totéž xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vět.

§105

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx

(1) V druhém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodaj xxxxxxxxxxxx výboru.

(2) X xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx rozprava, x níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx pozměňovacích xxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxx xx doručí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§106

Xxxxx čtení návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Třetí xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu lze xxxxxxx xxxxxxxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx druhého. Xxxxxxxxxx §54 xxxx. 4 xxxx pátá, xxxxx x xxxxx a §95a xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx nepoužijí.

(2) Xx xxxxxx čtení se xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vyplývají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx na opakování xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx hlasuje o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx Xxxxxxxx usnese, xxx x návrhem zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

VYHLAŠOVÁNÍ XXXXXX

§107

(1) Xxxxxx se uvádějí xxxxx: "Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:"

(2) Xxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx prezident xxxxxxxxx Xxxxxxxx přijatý xxxxx x Sněmovna xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxx, zašle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx předsedovi vlády.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xx třeba, xxx xxx vyhlášen. Způsob xxxxxxxxx stanoví zvláštní xxxxx. 9)

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX SMLOUVÁCH

§108

(1) Xxxxxxxx xxxxx x mezinárodních xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx-xx být odstoupeno xx xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx alespoň x jednom xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx projednávání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §92 xx 96 xxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx mezinárodní smlouvy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx zejména xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxx zda xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvy, x xxxxx ratifikací xxx xxx vysloven xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxxxxxx oponentní xxxxxx xxxx záznam x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to nejméně 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx vystoupí xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx smlouvě a xxxxxx xxxxxx se xxxx rozprava. Po xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx souhlasí x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx vysloven xxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx jednání xxxxxxxx.

§109

X platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentem xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 9)

XXXX XXXXXXXX X

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX EVROPSKÉ UNIE

§109a

(1) Xxxxx předkládá Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx záležitosti xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxx předloženy Xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Rada"). Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx aktů x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx o xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Návrhy xxxx x jiných xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxx záležitosti xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věcně příslušnému xxxxxx x zároveň xxxx xxxxx termín, xx xxxxxxx xx xxx návrh xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výboru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx návrhu xxxx, personálních xxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx 8 dnů xx přijetí tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx předchozích xxx se doručí xxxx xxxxxxxxx nejméně 24 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 3 nebo §46 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xx pořad xxxxxxxxx xxxxxx, nebo jestliže x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovna x xxxxxxx x §54 xxxx. 4 xx 6, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx Sněmovny.

(5) Xxxxxxxx Sněmovny xxxx xxxxxxxx výborů, v xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, ve xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(6) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 obsahuje xxxx přijaté x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvádějící, xx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, postoupí xxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, předsedovi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx výboru xxx evropské xxxxxxxxxxx, xxxx. výboru, který xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xx xxxxx xxxxxxxx všichni xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§109x

(1) Xxxx xxxxxxxx Xxxx, na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dokumentů xxxxx §109a, xx člen xxxxx xxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx výbor xxxxxx, x podat xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x dané xxxxxxxxxxxx projednávané v Xxxx zaujme Xxxxx xxxxxxxxx. Člen xxxxx xx jednání výboru xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx aktů xxxx xxxxxx dokumentů Xxxxxxxx unie, xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §37 se xxx použije xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx její xxxxx odpovědný xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx záležitosti zprávu xx xxxxxxxx Xxxx, x xx bezodkladně xxxx, co xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx.

(3) S xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx značné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konečné xxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxx x Radě, xxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců.

§109x

(1) Xxxxx předkládá xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, soudce Xxxxxxxxxx soudního xxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx EIB a XXXX xx Xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx orgánů Xxxxxxxx xxxx xx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxx přijme konečné xxxxxxxxxx.

Žaloba ve xxxx xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie

§109d

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 41 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na podání xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"). Xxxxx xxxxxx xxxx obsahovat přesné xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx Xxxxxxxx usnést.

(2) Návrh xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx zařadí xxxx předložený xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx schůzi Xxxxxxxx, x to xxx, xxx umožnil xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 72 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sněmovně.

§109e

(1) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jinou xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, svým zastupováním x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"). Pověření xxxx xxxxxx xx trvání xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx; není xxxxxxxx vzít xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxx xx důvody, xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pověření xxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2009 Xx. x účinností ode xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

§109x

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vládě x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropskému xxxxxxxx xxxxx.

§109x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2009 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx Lisabonské xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

§109x

(1) Vláda, členové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy poskytnou xxxxxxxxxx zástupci veškerou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x postupu x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx x způsobem, xxxxx xxxxx stanoví.

§109g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 162/2009 Xx. x účinností ode xxx vstupu Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

§109h

Postavení Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období Sněmovny xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2009 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (16.12.2009)

Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x některými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx unie

§109i

Bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx nelze xx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hlasování xxxxxxx

x) v Xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

x) x Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xx. 48 xxxx. 6 Xxxxxxx x Evropské xxxx,

x) x Evropské xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řádného legislativního xxxxxxx xxxx rozhodování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 48 odst. 7 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

x) v Xxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx předmětem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 81 odst. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie,

e) x Xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx radě, při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řádného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 153 xxxx. 2, xx. 192 xxxx. 2, xx. 312 odst. 2 x xx. 333 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx,

x) x Xxxx xxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na nichž xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, podle čl. 352 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 162/2009 Xx. s xxxxxxxxx ode dne xxxxxx Lisabonské xxxxxxx x platnost (16.12.2009)

§109x

(1) Vláda xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovny xxxxx §109i bez xxxxxxxxxx odkladu tak, xxx xxxxxxxx jeho xxxxxx projednání xx Xxxxxxxx; nejpozději xxx xxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předepsaným xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x se xxxx xxxxxxxxxxx k xxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx předsedovi Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx všem xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Sněmovny xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 5 xxx.

(4) Po xxxxxxxxxx xxxxxx vlády xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předsedovi Sněmovny xxxxxxxx, x němž xxxxxxx doporučí, xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §109i.

(5) Xxxxxxxx výboru, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx všem xxxxxxxxx nejméně 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx i x případě, xx xxxxx xx stanovené xxxxx usnesení nepřijme.

(6) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx nejbližší schůze Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx projednání svolá xxxxxx Xxxxxxxx, x xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx rozhodne x návrhu vlády xxxxx §109i xxxx. x), x), x) x x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §109i písm. x) x x) rozhodne Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ve lhůtě 6 xxxxxx ode xxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx postupem xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§109j xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 162/2009 Xx. x účinností xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x platnost (16.12.2009)

§109x

(1) V xxxxxxxx xxx podat pouze xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x podaném xxxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Sněmovna xxxxx xx zamítnutí nebo xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx se Xxxxxxxx, zda s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Předseda Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x předsedu Senátu.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §109i xxxx. x) x x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlády Sněmovnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí orgánu Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx 24). Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Senátu, xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx komise.

§109k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2009 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Lisabonské xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

Vyslovení xxxxxxxx Xxxxxxxx x rozhodnutím Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie

§109l

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxx podle xx. 48 odst. 6 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx o změně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx vláda. Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Předseda Sněmovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vládu x předsedu Xxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 162/2009 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

XXXX XXXXXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§109x

(1) Xx-xx Xxxxxxxx předložen xxxxx xx

x) xxxxxxxxx válečného xxxxx,

x) vyhlášení xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x prodloužením xxxx nouzového stavu,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx ozbrojených sil xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obranných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx členem, x xxxx xxxxx ohrožení xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx x něm xx zkráceném xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx schůzi Xxxxxxxx; xxxx-xx xx již xxxxxx Xxxxxxxx, zařadí xx projednávání xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx. Ustanovení §51 xxxx. 6, §53, §54 odst. 4 xxxx xxxxx až xxxx, §54 odst. 6 x 7, §59 xxxx. 1 x 2, §60, xxxxxxxxxx x xxxxx 24 hodin xxxxxxx x §57 odst. 1 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §95a, §111 xxxx. 1 x §112 xxxx. 4 xx při xxxxxxxxx xxxxxxx nepoužijí.

(3) Xxx zkráceném xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. V rozpravě xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dvakrát. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx doby xx xx 5 xxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 162/2009 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (16.12.2009)

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

§110

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx právo xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx působnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

§111

Xxxxx interpelace

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (§54 xxxx. 4) xxxx xx 14.30 xxxxx xx 18.00 hodin, xxxxxxx xxx ústní xxxxxxxxxxx xxxxxx předsedovi xxxxx se xxxxxxx xxxx od 14.30 xxxxx do 16.00 xxxxx. Xx 16.00 xxxxx nebo x xxxxxxx, xxx interpelace xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dříve, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ústní xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatním xxxxxx xxxxx. Poslední interpelace xxxx xxx podána xxxxxxxxxx x 17.55 xxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Sněmovny, x xx x xxx, xx xxxxxx xx xxxx konat (§54 xxxx. 4) xxxxxxxxxx do 11 xxxxx. Součástí přihlášky x ústní xxxxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, kdy poslanec xxxxxxxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xx xxxxxxx xx předsedu xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx členy xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x 11.30 xxxxx. Xxxxx xxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přihlášek x xxxxxx interpelacím xxxxxxxxxx číslem 1 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dvě, tři xxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxx, ztrácí xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Propadají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx interpelace xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx vlády xxxxxx xx ústní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx interpelovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxx 2 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx otázky xxxx 1 minuty. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxxxx x přednesení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí překročit xxxx 2 xxxxx. Xx xxxxxxxx limitech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nelze další xxxxxxxxxxx xxxxxxx; po xxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx uplynutí xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Není-li xxxxxxxxxxxxx xxx přednesení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx interpelaci, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx písemně xx 30 xxx.

§112

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Sněmovny xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx.

(3) Nesplní-li xxxxx xxxx její xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx to xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovny; xxx x xxxxx xxxxxxxxx seznámí Sněmovnu xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx poslanec x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spokojen, xxxx xxxxxxx předsedu Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxx xxx (§54 xxxx. 4). Podá-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx projednání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx schůze Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednacím xxx připadajícím xx xxxxxxx xx 9.00 xx 11.00 xxxxx.

(5) X xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx schůze Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx. Na návrh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx k odpovědi xx interpelaci xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx nesouhlasného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx člen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx.

(6) Xxxx-xx interpelující xxxxxxxx xx schůzi Xxxxxxxx xxxxxxxx, nekoná xx x xxxxxxxx, na xxxx xxxxxxxxxxx rozprava x Xxxxxxxx k xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxx.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

PETICE X XXXX XXXXXX OBČANŮ

§113

Petice

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovně, xxxxx orgánům x xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx výboru. Xxx xxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 10) Xxxxxxxxxx-xx vyřízení xxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu Sněmovny, xxxxxxx xxxxxxxx petice xxxxx náleží.

(2) Věcně xxxxxxxxx xxxxx Sněmovny xxxxxxxx, zda vyslechne xxxxxxxx petice xxxx xxxx, xxx zastupuje xxxxx petičního xxxxxx, x zda x xxxxxx xxxxxx uvědomí xxxxxxxxxxx xxxxx vlády, xxxxxxxxx vedoucího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx.

(3) Xx provedeném xxxxxxx xxxxx příslušný orgán Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx petici podal. X odpovědi uvede xxxxxxxxxx k obsahu xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich obsahu x xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx zprávy. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx petice podal, xxx byly doručeny, xxxx se týkaly x xxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx Sněmovna jinak, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. srpna xx xxxxx pololetí běžného xxxx a do 15. xxxxx za xxxxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx roku.

(5) Zprávu x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx peticí xx xxxx Sněmovna vyžádat xx xxxxxxxxx výboru xxxxxxx.

§114

Jiná xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx petiční výbor Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx institucím. Xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX ZPRÁV, XXXXXXXXX XXXX JINÝCH XXXXXXXXX XXXXXXXX

§114x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, informace xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx poslancům. Organizační xxxxx podle xxxxxx xxxx přikáže xxxxxxx x projednání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx věcně xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx předkládán Xxxxxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx na pořad xxxxxx Sněmovny xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx změně xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, podklad se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neusnese-li xx Xxxxxxxx jinak.

§114a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2020 Xx. x xxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 8. - 9.10.2021

§114b

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxx záznam x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejbližší xxxxxx Sněmovny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx nepoužije, xxxxx

x) xx xxxxx o xxxxxxx, o xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do návrhu xxxxxx schůze Sněmovny,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx zařazeno na xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx před zahájením xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx výbor, menšina xxxxxx v oponentní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx písemnou žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx schůze Xxxxxxxx, nebo

e) poslanecký xxxx xxxxxx x xxxxxxxx podkladu xx xxxxx nejbližší schůze Xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 5.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx schůze,

a) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx doplnit,

b) xxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxx, xxxx

x) při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušného výboru x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 24 hodin.

§114b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxx období Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvolené ve xxxxxxx 8. - 9.10.2021

ČÁST XXXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX

§115

(1) Funkcionáři Xxxxxxxx, xxxxxx, komisí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx volí xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx zřízených xx základě xxxxxx 11) a jejich xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx poměrného xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx způsobem; xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xx volí xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx volené Xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§116

(1) Xxxxxx na xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Sněmovny, místopředsedů Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x komisí Xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; poslanecké xxxxx navrhují xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx Sněmovny a xxxxxx xx jejich xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx navrhují poslanecké xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx delegována poslaneckými xxxxx xx základě xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx volebního xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Sněmovny x je přílohou č. 2 xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

§117

Xxxxx Xxxxxxxxx sněmovny

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úkoly xxxxxxx x odborným, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovny, xxxxxx orgánů a xxxxxxxxxxx, poslanců a xxxxxxxxxxxx klubů x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx spravuje xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx sněmovny xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxxx x propagační xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxx Kanceláře xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Kanceláře, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a úkolech Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx řád Kanceláře Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§118

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxx Kanceláře xxxxxxxx xxxx xx Kanceláři xxxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx, jímž je xxxxxxxx poměr, xxxxxxxxx xxxxxxxxx též některá x dohod o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xx xxxx zákoníkem práce x xxxxxxxxx pracovněprávními xxxxxxxx, pokud z xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kanceláře xxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx 13) x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny. Xxxxxxx xxx Kanceláře Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx návrh vedoucího Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx sněmovny xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX

§119

(1) X xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx Sněmovny, xxxxxxxxx tam, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jednají, se xxxxxxx Parlamentní xxxxx.

(2) Xxxxx, organizaci a xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§120

(1) Xxxxxxx podklady xxx xxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx Sněmovny x xxxxxxxx xxxxx vystoupení, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx publikacemi.

(2) Sněmovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx x nich x Kanceláři xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx.

§120a

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx doručují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx zveřejněním sněmovního xxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx x xxxx o xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tisku xxxxxx vliv xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, neusnese-li xx Sněmovna x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxx sněmovního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx tisk xx xxxxxx xxxxxxxxx opakovaně. Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxxx běžet xxxxx; xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x listinné x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vychází xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx Xxxxxxxx sněmovny.

§120a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§120x

(1) Návrhy xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanoviska xxxxx, zprávy, informace xxxx xxxx podklady xxx jednání Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x stejnopisu x elektronické xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx zákon, xx má xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx navrhovatel návrh xx stejnopisu x xxxxxxxx a elektronické xxxxxx.

§120x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§120c

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx, aby byl xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby mohl xxxxxx požadavku xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx stejnopis v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxx předložen; xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§120x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§120x

(1) V xxxxxxxxx xxxxxxx předseda Xxxxxxxx xxxxxxx mimořádný stav xxxxxxxxxx sněmovních xxxxx.

(2) Xx dobu mimořádného xxxxx xx písemné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Písemný xxxxx xxxx sněmovní xxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, nejsou-li důvody xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx mimořádný xxxx Xxxxxxxx.

§120x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§120e

Podklady xxx neveřejná xxxxxxx Sněmovny xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx návrhy xx xxxxxxxxxxx pouze v xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxxx informací.

§120e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§121

(1) X novém xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx projednat xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období, x xxxxxxxx peticí x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx oprávněn po xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, a návrhu xxxxx podle §109i.

(2) Xxxxxx-xx poslanec xxxxxx (§6), nelze projednat xxxxxx, které xxxxx.

§122

(1) Návrhy xxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovně xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(2) X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx výbory projednány, xxxxx navrhovateli stanovisko xxxxxxxx Sněmovny; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§123

Xxxxxx Sněmovny, jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Sněmovny x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx i poslanecké xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 14) se xxxxxxxx xx orgány x xxxxxxxxxxx zvolené x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§124

Do xxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx stráže Policie Xxxxx republiky.

§125

Xx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovny je xxxxxxxx xxxxxx. Kouření xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx sněmovny, xxxxxxxx x vybavena xxxx kuřárna.

§126

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x jednacím xxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxx Senátu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§127

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 371/1990 Sb., x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx poslanců Xxxxx xxxxxxx rady, xx xxxxx zákona České xxxxxxx rady x. 267/1991 Xx., zákona Xxxxx národní xxxx x. 10/1993 Sb. x xxxxxx x. 331/1993 Xx., xx xxxx xxxxx: "Xxxx xxxx včetně xxxxxxx xx xxxxxxxx.".

§128

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se

1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 35/1989 Sb., o xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx rady č. 249/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 97/1991 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 280/1991 Xx. a zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 42/1993 Sb.,

2. xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 36/1989 Sb., o xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 371/1990 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 280/1991 Sb.

§129

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1995.

Uhde x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. 1

Obecné ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxx x předsedy, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx komise xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx zvolení xxxx xxxxxxxx místopředsedy a xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Členství v xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx organizační a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx členem xxxxxx; tajemníka komise xxxxxxxxxx xx xxxxxx x odvolává z xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Kanceláře Poslanecké xxxxxxxx.

Xx. 2

Předseda komise

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx komise,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx, jimiž xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx komise je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx alespoň xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx svolá schůzi xxxxxx xx 15 xxx xx doručení xxxxxxx. Žádost musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx zastupuje místopředseda xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx místopředseda komise xxxxx x povinnosti xxxxxxxx komise s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jejích xxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x rozeslání xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx členům komise,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úkolů, které xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x podle xxxxxx předsedy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx plnění,

d) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

Xx. 5

Základní zásady xxxxxxx komise

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx schůze komise xxxx xxxx, jehož xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pověří.

(2) Xxxxxxx komise xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx neveřejné, xxxxxxx se xxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx, xxxxxxx xx, xxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, jakož x další xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx techničtí xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx přítomni xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise xxx x jejím xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(3) Komise xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx schůze xxxxxx xxxx být její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dny xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vycházet. Xxxxxx zjišťuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšetřované věci x k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důkazy xxxxxxxx xx vyšetřované xxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pečlivém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx jednotlivě x x xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx.

(9) Xxxxxx xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxx, xxxxx byly xxxx ní provedeny.

(10) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplatnění xxxxxx xxxx.

(11) Komise xxx, xxx xx xxxxx, které se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx průběh xxxxxxx.

(12) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x jinými správními xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 6

Poskytování xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přitom xxx, xxx neohrožovala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitých xxx posouzení xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx neuveřejňovala xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx mohly způsobit xxxxxxxxxxx újmu.

(2) X xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx státem xxxxxxx xxxx uznaná xxxxxxxxx mlčenlivosti.

Xx. 7

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx navrhne xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Hlasuje se xxxxxxx xxxx tajně. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ruky. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Hlasování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vyhlásí xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxx xxxxx přítomných xxxxx komise, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Každý xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx něm xxxxxxx proti xxxxxxx xxxx výsledku xxxxxxxxx. X takové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Komise xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 8

(1) Členové xxxxxx mohou xxxxxxx x pořadu jednání xxxx k projednávaným xxxxx návrhy, x xxxxx musí být xxxxxx, co xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx zpřesnil xxxx xx předložil xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx může xxxx xxxx xxxxx xxxx do xxxx, xxx xx xxxxxxxx x hlasování o xxx. Xxxx xx xxxx vzít zpět xxx se souhlasem xxxxxx.

Xx. 9

(1) Xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx přesunout xxxx xxxxxxxx body pořadu, xxxxxxx body xxxxxx xxxx některý xxx xxxxxx xxxxxxxx; obdobně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pořadu x xxxxx jednání o xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx může být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx určit, xxx xxxx schůze pokračovat.

Čl. 10

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx českého xxxxxx, xxxxxx-xx x xx alespoň xxxxx xxxx komise. Písemné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X přibrání tlumočníka xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Nemluví-li xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x způsobilosti k xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x ní, x xxxxx odepřít xxxxxxxxx tlumočnického úkonu, x slibu x x xxxxxxxxxxx povinností xxxx provedením tlumočnického xxxxx, jakož x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx tlumočnický xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

Čl. 11

Xxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx zvukový xxxxxx.

(2) V xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx schůzi xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zápisu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx písemných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podepisuje xxxxxxxx komise nejpozději xx sedmi xxx xx skončení xxxxxx. Xxxxxxx zápis xx xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(4) Zápis xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx přístupný x xxxxx x xxx xxx činěny xxxxxx x xxxxx. Byly-li xxxxxxx komise nebo xxxx část xxxxxxxxxx xx neveřejné, mají xxxxx do zápisu xxxxxx jeho příloh, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxx členové xxxxxx. X takovýchto xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě xx xxxxxx záznamu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx z nich xxxxxx a xxxxx x jiná osoba.

(5) X opravě x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx záznamu x x xxxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx konečné.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx chyby xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx podepíše xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. 12

Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxx x vypovídat jako xxxxxx o xxx, xx xx mu xxxxx x xxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xx.13

X rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství. 2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 3) xx xxx xxxxxxxx svědka xxxx xxxxxxxxxxx komisí neužije.

Čl. 14

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx, jestliže xx svou xxxxxxxx xxxxxxx státem xxxxxxxx xxxx uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx.

(2) Xxxxx výslechu xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx trestného činu, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx trestního zákona.

Xx. 15

Xxxxx odepřít xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx příbuzný xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x svědek xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxxx x xxxx, xx právo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx výpověď, xxxxx xx jich xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se vyšetřovaného, x němuž je xxxxxx x tomto xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx odepřít xxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx sobě, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, svému xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, osvojenci, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx osobám v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx právem xxxxxxxxx xxxx újmu vlastní.

(3) Xxxxxxx výpověď jako xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX SVĚDKA

Čl. 16

(1) Xxxx výslechem xxxxxx xx třeba xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx poměr x xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx o právu xxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x x xxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx úplnou xxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxx musí xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výpovědi x hlediska xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx křivé xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, je xxxxx xx poučit xxxxxxxxx xxxxxx věku.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx dotázán xx poměr k xxxxxxxxxxxx věci a x osobám, které xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx potřeby xxx xx jiné xxxxxxxxx významné xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx možnost, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vše, xx sám x xxxx ví x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx.

(3) Xxxxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx otázky, x xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zjistit xxxxxx x jeho xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx přikázáno, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx slov.

Xx. 17

Xxxxxxxxxx komise, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxxxx řádu, je xxxxxxx.

Xx. 18

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx let vyslýchána xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx k věku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx duševní a xxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxx x xx obsahové xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx opakovat; x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zkušenosti x výchovou xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxxxxx xxxxx přispěla ke xxxxxxxxx vedení xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x rodiče.

(2) X dalším xxxxxx xx být taková xxxxx xxxxxxxxxxx znovu xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x úplnosti xxxxxx, ke způsobu, xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xx xxxxxxx, jímž xxxxxxxxxx xxxxx vypovídala.

Čl. 19

Svědečné

(1) Svědek xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zaniká, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx účasti xx xxxxxxx komise xxxx poté, xx xx bylo xxxxxxx, xx x jednání xxxxxxx; xx xx xxxx být svědek xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nutných xxxxxxx x ušlého xxxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 20

Xxxxxx xxxx

(1) Xxx má x xxxx věc důležitou xxx vyšetření věci, xx xxxxxxx ji xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; je-li xx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx zajistit, je xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxx xx být věc xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (čl. 14), xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věc x xxxxxxxx xxxx xx zproštění povinnosti xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx k xxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x dalšímu řízení, xxxxx se tomu, xxx xx vydal. Xxx vrácení xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §80 x 81 xxxxxxxxx xxxx.

ZNALCI

Čl. 21

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležité pro xxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxx x přibrání xxxxxx. Místo přibrání xxxxxx xx možno xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx odborným xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pochybnosti.

(2) Xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx upozorněn xx xxxxxxxxx bez xxxxxxx oznámit skutečnosti, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxx mu xxxxx xxxxx být xx xxxx činný xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxxx zájmu a x trestních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx nepravdivého znaleckého xxxxxxx.

Xx. 22

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx znalci xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx jednání xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, dovolí xxxxxx xxxxxx nahlédnout xx spisů xxxx xx spisy xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx též xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxx při xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx je předmětem xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx znalci dovolit, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx otázky xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx znalci xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně.

Xx. 23

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx se xxx výslechu xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx jej. Xxxxx-xx xxxxxxx vypracován písemně, xxxxxxxxx xxx znalec xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Čl. 24

Xxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx nejasný xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x výsledku, přibere xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. 25

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx komise xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x podání xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podaného xxxxxxx.

(2) Státní xxxxx xxxx xxxxxx ústav xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X něm xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx x může xxx x xxxxxxx xxxxxxx slyšena jako xxxxxx.

Xx. 26

X xxxxxxxxxx xxxxxx, x způsobilosti x xxxx xxxxxx x x vyloučení x ní, x xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx výloh x o xxxxxx xx znalecký úkon (xxxxxxxx) xxxxx zvláštní xxxxxxxx. 1)

XXXXXXXXXX X PŘEDVEDENÍ

Čl. 27

(1) Jestliže se xxxxxx, ač xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx. Xx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx v předvolání xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxx orgán. 4)

(2) Xxxxxxxxx-xx xx příslušník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx nedostavil, xxxxxxxxx xxx xx dal xxxxxxxx.

(3) Xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xx předvolává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popř. xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx-xx předvolaná xxxxx xx vazbě v xxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se předvolává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx také xxxxxxx xxxx předvedení. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele, učiní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx hospitalizované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXXXX

Xx. 28

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx nařízeném xxxxxxxxxx, xxx neúspěšnosti xxxxxx doručit xxxxx xxxxxxxx do vlastních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v doručování xxxx jednání xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x policejní xxxxx 4) xxxx xxxxxx úřad.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, doručí xx jiné dorostlé xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx nebo x xxxxx domě xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx písemnost převzít x její xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Není-li xxxxxx xxxxx, zásilka xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, xxx byla xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

Čl. 29

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, jestliže to xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů nařídí.

(2) Xxxxx-xx adresát xxxxxxx xxxxxxxx, zásilka xx xxxxx a adresát xx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx, kde xx xx může xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx zásilku xxxxx odstavce 2 xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xx-xx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx to xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 30

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se to xx xxxxxxxxx spolu x datem a xxxxxxx odepření a xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxx-xx komise, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 31

(1) Písemnost xxxxxx tomu, xx xxxx se vykonává xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx je xx vazbě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx věznice, xxxx. vazební xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Osobě v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx domova xxxxxxx a jiného xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx určená xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx určená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx službě, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx objektech xxxx objektech xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nadřízeného. Xxxx-xx xxxx útvar, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx posádkové xxxxxx; xxxx-xx známa, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX

Xx. 32

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, znalce xxxx xxxx xxxxx se xxxxxx protokol, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxx x předmět xxxxx,

x) jméno a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx úkonu xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx osoby neznalé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx na xxxxxxxxx xxxxx výpovědi, xxxxxx se xx xxxxxxxxx příslušná xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, x němž xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx případech xxx xx xxxxxxxxx předsedy xxxxxx pořídit xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který se xxxxx s přepisem xxxxxxx k protokolu. X xxxxxxxxx průběhu xxxxxxx xxx použít x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména zvukového xxxxxxx. Xxxxxx takového xxxxxxxxxx xx spolehlivě xxxxxxx a v xxxxxx x schůzi xxxxxxxxx, xxx je xxxxxx.

(4) Protokol podepisuje xxxxx xx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, kdo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx se xxxx týkal. Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx podepsány xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx, xxxx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx to x xxxxxxxxx x poznamenáním xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pořizování xxxxxx x xxxxx a xx opravu x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 3, 4 x 6.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx, které xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxx-xx o xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx výpověď xx xxxxxxxxx nadiktovala. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x protokolu.

Příloha č. 2

Xxxxxxx xxx

xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx nominace xxxxxxxxxx xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

Xx. 1

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx"), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Sněmovnu xxxxxxx komise Xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"). Volby xxxxxx xx xxxxxx obou xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise Xxxxxxxx x Xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"), která xx xx své xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx řádem.

2. Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx připravuje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skupina poslanců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kluby xx základě xxxxxx.

3. Xxxxxxx komisi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 5 bod 5).

4. Volební komise xxxxx xx svého xxxxxx předsedu, místopředsedu x dva xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Volební xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxx členů.

6. X platnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx přítomných xxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx.

8. Xxxxx konané Sněmovnou xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxxxx xxx xxxxx.

9. Xxxxxx 1 body 2 xx 7 xxxxxx xxxxxxxxx řádu xx užijí xxxxxxxxx x na ustavení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 2

Xx. 2 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 275/2012 Sb.

Xx. 3

Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x předsedů xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx

1. Navrhovat xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Sněmovny x místopředsedy Sněmovny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx kandidáty xx xxxxxxxx výborů x komisí Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx.

2. Xxxxxx kandidátů xx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx a předsedy xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

3. Xxxxx xx koná xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

4. Xxxxx je xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

5. Před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx zkontroluje xxxxxxx komise volební xxxxxxxx a zapečetí xx. Xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx kandidátů xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx volby xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx dále zkontroluje, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx pro jednotlivé xxxxx xxxxxxxx otiskem xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x parafami xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx každého z xxxx xx uvedeno xxxxxxxx číslo. Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xx možno volit.

7. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prostor tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jednotlivě.

8. X xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx komise; xxxxx xxxxx mohou být xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx.

9. Poslanec xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx x kandidátů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X";

b) xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx "X".

10. Xxxxxxxx volí místopředsedy Xxxxxxxx tak, že xx xxxxxxxxxx lístku xxxxxxx

x) souhlas xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx obsazení xxxx xxxxxxxxxxxxx Sněmovny, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísel xxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx kandidátů xxxxxxxxx xxxxx "X";

x) xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pořadového xxxxx xxxx jmény xxxxx kandidátů takto "X".

11. Xxxxxxxx volí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, že xx hlasovacím lístku xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X";

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pořadového xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X".

12. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lístek xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxx 9 xx 11 tohoto xxxxxx volebního xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; takový xxxxxxxx xx však xxx volbu nezapočítává.

13. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx hlasovacího xxxxxx, xxxxxxxx o ní xxxxxxx komise, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx předsedy Xxxxxxxx

14. X prvém xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxx volby.

16. Xx xxxxxxx xxxx postupují xxx kandidáti, xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxx na prvém xxxx na druhém xxxxx, xxxxx získali xxxxxx xxxxx hlasů, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

17. Ve druhém xxxx xx zvolen xxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxxxxx většinu hlasů xxxxxxxxxx poslanců.

18. Nebyl-li xxxxxxxx Sněmovny xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, koná se xx deseti dnů xxxx volba xxxxx xxxxxx volebního xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

19. V xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získali xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx zvoleni xx x xxxx, xxxxx obdrželi nejvyšší xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx, opakuje se xxxx nimi xxxxx. Xxxx-xx ani tak xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.

21. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxx xxxxx kandidátů, xxx xxx xxxxxxx stanovený xxxxx xxxx místopředsedů Xxxxxxxx, koná se xx xxxxxxxxxx místa xxxxx xxxx xxxxx.

22. Xx druhého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx kola, xxxxx xxxx nezvolenými xxxxxxx x prvém xxxx xxxxxxxx počet xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

23. Xx druhém xxxx xxxx zvoleni xxxxxxxxx, xxxxx získali xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxx.

24. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxx xxxxxxxxx, než xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx nejvyšší počet xxxxx. Xxxxxxx-xx rovnost xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx místech x xxxx xx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxx tak rozhodnuto, xxxxxxxxx los.

25. Nebyla-li xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místopředsedů, xxxx xx na xxxxxxxxxx místa xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx

26. X xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx zvolen kandidát, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, koná xx xxxxx xxxx xxxxx.

28. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dva xxxxxxxxx, xxxxx získali x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx stejný xxxxx xxxxx, postupují xx xxxxxxx kola všichni xxxxxx kandidáti.

29. Ve xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nadpoloviční většinu xxxxx přítomných xxxxxxxx.

30. Xxxxx-xx předseda xxxxxx xxxx xxxxxx Sněmovny xxxxxx ani xx xxxxxx kole, xxxx xx nová xxxxx xxxxx tohoto volebního xxxx.

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxx podle bodů 14 až 30

31. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a komisí Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx volební xxxxxx; x zápise x xxxxxxxxx se xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků,

b) počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx neodevzdaných xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidáta.

32. Výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Sněmovně x xxxxxxx x xxxxxxxxxx bodem předseda xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx nominují xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxx, xxx Xxxxxxxx xxxx nejméně xxxxx ověřovatelů, x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx předsedy xxxxxxx komise.

3. Neschválí-li Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxxx výborů x xxxxxx x xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx výborů (xxxxxx) xxxxx zásady xxxxxxxxx zastoupení

1. Výbory (xxxxxx) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxx výboru (xxxxxx) předkládají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kluby. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx (komise) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx členy žádného xxxxxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxx mandát xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx volební komise xxx, že

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx vydělí xxxxxxxxxx xxxxxx členů výboru (xxxxxx), xxxxx xxxxxx x 1; takto xxxxxxx číslo xx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxx počet xxxx xx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx x podílu;

c) xxxx-xx takto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx (xxxxxx) xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx takových xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poslaneckému xxxxx, xxxxx xxxxxxx nejmenší xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx nerozdělená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poslaneckým xxxxxx, xxxxx vykazují xxxxxxxx zbytky po xxxxxx. Vykazují-li xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx (xxxxxx) xxxxx x větším xxxxxx členů;

d) nelze-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx výboru (xxxxxx) nejsou přidělena, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) x 1 a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx a) xx d) tohoto xxxx.

6. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zařazen xx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx členství v xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx výboru xxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Návrh xx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Potvrdí-li Xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh, xx výbor ustaven. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx výboru xxx xxxxx volebního xxxxxx xxxxxxx xxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx výboru (xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx takových xxxxxxxxx předloží volební xxxxxx Sněmovně nový xxxxx výboru (komise) xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxx xxxx navržené xxxxxxxx výboru (xxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx x vyřešení xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxx většinovým xxxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé komise x pořadí, xxxxx xx xxxxxxx.

11. Xxxxxx xx xxxxx komise xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxx dnem xxxxx.

12. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komise xxx, že

a) xxxxx xxxxxxxx zvolených xx Xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx o 1; xxxxx získané xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx rovnající xx celému xxxxx x xxxxxx;

x) bylo-li xxxxx rozděleno x xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx, než xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nejmenší xxxxxx xxx dělení. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poslaneckým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dělení. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxx, xxxxxxx se místo x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x komisi xxxxxx xxxxxxxxx, zvětší xx xxxxx členů xxxxxx x 1 x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d) xxxxxx xxxx.

13. Xxxxx získaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx násobí xxxxx. Xxxxxxx násobky xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, kteří xx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx klubem.

14. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx navržených xxxxxxxxxxx.

15. X xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zvoleni xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů přítomných xxxxxxxx.

16. Xxxxx obdrží xxxxxxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxx, než xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx zvoleni xx x nich, kteří xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx kandidáty xx volitelných xxxxxxx x xxxx xx, xxxxxxx xx mezi xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx los.

17. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx stanovený xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxx xxxxx.

18. Do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxx rovnosti xxxxx xxxxxxxxx všichni xxxxxxxxx xx stejným počtem xxxxx.

19. Xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kandidátů, než xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx x xxxx, xxxxx obdrželi xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx, xxxxxxx xx xxxx xxxx volba. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx los.

21. Xxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxx volby oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

22. Xxxxxxxx-xx Sněmovna, xx xx komise xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kandidátky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

23. Xxxxxx na xxxxx xxxxxx předkládají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 24 hodin xxxxx dnem xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx počet xxxx x xxxxxx.

24. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx volební xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx sestavený xxxxx xxxx 22 a 23.

25. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxx xxxx navržené xxxxxxxx xxxxxx, postupuje xx podle bodů 22 xx 24, xxxxx Sněmovna xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ustavení xxxxxx (xxxxxx) a xxxxx xxxxxx

26. Výsledky xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

27. Uvolní-li se xxxxx xxxxxxxxx období xxxxx xx výboru (xxxxxx), zvolí Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx výboru (xxxxxx) většinovým způsobem. Xxxxxxx navrhovatelem xx xxxxxxx komise; xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kterých xxx xxxxx ustaven xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru

28. Xxxxxxxxxxx xxxxx tvoří xxxx xxxxxxxx, kterým xx předseda Sněmovny, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx poměrného xxxxxxxxxx (xx. 5 body 1 xx 8).

Xx. 6

Xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxx Xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xx předkládají xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dnem volby.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx veřejným.

Volba xxxxxx hlasováním

4. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx kolech.

5. Xxxxx je xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v každém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poslanců.

6. Před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx kole xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lístky s xxxxxxxxxxxxx jmény kandidátů xxx jednotlivé xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx volby xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx opatřeny xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x parafami dvou xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise.

7. Xxxxx kandidátů xxxx xx xxxxxxxxxx lístku xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x před xxxxxx každého x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se uvede xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx možno volit.

8. Xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; poslanci xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. X xxxxxxxxx, kde se xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx komise; další xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxx xxx, že xx hlasovacím xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx nejvýše x takovým počtem xxxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pořadového xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ostatních kandidátů xxxxxxxxx xxxxx "X";

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jmény xxxxx xxxxxxxxx takto "X".

11. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, který xx xxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který nebyl xxxxxxx, nezpůsobuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku; xxxxxx xxxxxxxx xx však xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx-xx pochybnost x xxxxxxxxx hlasovacího xxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

13. V prvém xxxx jsou zvoleni xxxxxxxxx, xxxxx získali xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů x počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx z xxxx, xxxxx obdrželi xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mimo xx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx ani xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx los.

15. Xxxxxxx-xx nadpoloviční většinu xxxxx přítomných xxxxxxxx xxxxx kandidátů, xxx xxx obsazen stanovený xxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolo xxxxx.

16. Do xxxxxxx xxxx postupují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxx rovnosti hlasů xxxxxxxxx všichni kandidáti xx xxxxxxx počtem xxxxx.

17. Ve druhém xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxx xxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx z xxxx, xxxxx obdrželi xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mimo xx, xxxxxxx se xxxx xxxx volba. Xxxx-xx xxx tak xxxxxxxxxx, rozhoduje los.

19. Xxxxxx-xx xxx po xxxxxx kole xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

20. X xxxxxxxx hlasování každého xxxx volby xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx odevzdaných platných x neplatných xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx neodevzdaných xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) počet xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxx navržené xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidáta.

21. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámí Xxxxxxxx x xxxxxxx x předchozím xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

22. Při xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx 14 až 20.

Xx. 7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro volby xxxxx xxxxxx volebního xxxx xx přípustné.

2. Xxx, kde xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x poslaneckém xxxxx, xxxxxx xx tím xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poslaneckými xxxxx.

Xx. IV

Jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 78/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

Xx. XXXX

1. Xxxxxxxxxx x neslučitelnosti funkce xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 odst. 2 písm. c) x x) xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx poprvé xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvolené x xxxxxxx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx předpisem č. 359/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 15.6.2004

Xx. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení xx. X bodu 2 xx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx 2. x 3. xxxxxx 2006. Xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx možno xxxxxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 573/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 27.12.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2015

Informace

Právní xxxxxxx č. 90/95 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.1995.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

47/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx sněmovny

s xxxxxxxxx xx 14.3.2000

39/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 483/91 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.1.2001

78/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 107/99 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

192/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 484/91 Xx., o Xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x x změně xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.5.2002

235/2002 Xx., nález XX xx xxx 30.4.2002 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §46x xxxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 21.6.2002

282/2004 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 90/95 Sb., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.5.2004

359/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/95 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolených xx xxxxx ČR

s účinností xx 15.6.2004, x xxxxxxxx §54, 70, 90, 93, 94, 95, 95x, 99, 106, 111, x 112, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2004

482/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.9.2004

167/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 27.4.2005

205/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.5.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §32, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.6.2006

573/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 90/95 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.12.2006

41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

162/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/95 Xx., o xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 107/99 Sb., x jednacím řádu Xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

402/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/95 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.11.2009

265/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/95 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2012

275/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x účinností od 1.10.2012 s výjimkou §70, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 8.3.2013

265/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.3.2015

300/2017 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x Xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (stykový xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.9.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

167/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2020 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvolené xx xxxxxxx 8. - 9.10.2021

484/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2022

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §13 xxxx. x) x §16 zákona č. 102/1971 Xx.
4) §12 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
5) §44 xxxx. 4 xxxxxx XXX x. 54/1990 Xx., x xxxxxxx xx České xxxxxxx xxxx.
6) Čl. 47 xxxx. 1 Xxxxxx.
7) Čl. 50 xxxx. 2 Xxxxxx.
8) Čl. 72 xxxx. 2 Xxxxxx.
9) Zákon XXX č. 545/1992 Sb., x Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 85/1990 Sb.
11) Xxxx. §18 xx 21 xxxxxx x. 154/1994 Xx., o Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx.
12) Např. xxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 103/1992 Sb., o Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon XXX č. 484/1991 Sb., xxxxx XXX č. 483/1991 Sb.
13) Xxxxx č. 143/1992 Sb., o xxxxx x odměně za xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon XXX č. 35/1989 Sb., x xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) §92 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.
16) §6 xxxx. 7 zákona x. 84/1990 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
17) Xxxx. xxxxx č. 102/1971 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x informačních xxxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §68 xxxxxx XXX x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx.
19) Např. xxxxx ČNR č. 200/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 35/1993 Xx., xxxxx x. 528/1990 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Např. xxxxx XXX č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx rozhlasu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 483/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon XXX č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 418/1990 Sb., o xxxxxxx xxxxx v Xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 102/1971 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Čl. 39 xxxx. 4 Xxxxxx.
22) Čl. 39 xxxx. 3 Ústavy.
23) §71 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
24) Čl. 48 xxxx. 7 Xxxxxxx o Evropské xxxx.
Xx. 81 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
25) Čl. 65 xxxx. 3 Xxxxxx.