Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 31.12.2023.


Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
90/95 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1

ČÁST II. Poslanci

Mandát poslance §2 §3

Slib poslance §4

Průkaz poslance §5

Zánik mandátu poslance §6 §7 §8

Účast na jednání Sněmovny a jejích orgánů §9 §10

Oprávnění poslance požadovat informace a vysvětlení §11

Vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance §12

Disciplinární řízení §13 §14 §15 §16 §17 §18

Pořádková opatření §19 §20

ČÁST III. Zasedání Sněmovny

Zasedání Sněmovny §21

ČÁST IV. Ustavující schůze Sněmovny §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28

ČÁST V. Funkcionáři Sněmovny

Předseda Sněmovny §29

Místopředsedové Sněmovny §30 §31

ČÁST VI. Orgány Sněmovny

Výbory Sněmovny §32 §33

Jednání výborů §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

Mandátový a imunitní výbor §45

Organizační výbor §46

Volební výbor §46a

Komise Sněmovny §47

Vyšetřovací komise §48 §49

ČÁST VII. Předmět jednání a schůze Sněmovny

Působnost Sněmovny §50

Svolávání schůzí Sněmovny §51

Jednání na schůzích Sněmovny §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

Zápisy o schůzích Sněmovny §68

ČÁST VIII. Hlasování ve Sněmovně a jejích orgánech

Hlasování na schůzích Sněmovny §69 §70 §71 §72

Způsoby hlasování §73

Veřejné hlasování §74

Tajné hlasování §75

Výsledky hlasování §76

ČÁST IX. Poslanecké kluby §77 §78

ČÁST X. Společná schůze Sněmovny a Senátu §79 §80 §81

ČÁST XI. Jednání o důvěře vládě

Žádost vlády o vyslovení důvěry §82 §83

Návrh na vyslovení nedůvěry vládě §84

Žádost o vyslovení důvěry a návrh na vyslovení nedůvěry vládě §85

ČÁST XII. Jednání o návrzích zákonů

Podávání návrhů zákonů §86 §87 §88 §89

Prvé čtení návrhu zákona §90 §91

Druhé čtení návrhu zákona §92 §93 §94 §94a

Třetí čtení návrhu zákona §95 §95a §96

Účast Senátu a prezidenta republiky v zákonodárném procesu §97 §98

Zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze §99

Zákonodárný proces k provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti

Organizace spojených národů o akcích k zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti §100

Zákonodárný proces za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu §100a

ČÁST XIII. Projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu

Předložení návrhu zákona o státním rozpočtu §101

Prvé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu §102 §103 §104

Druhé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu §105

Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu §106

ČÁST XIV. Vyhlašování zákonů §107

ČÁST XV. Jednání o mezinárodních smlouvách §108 §109

ČÁST XV. A - Projednávání záležitostí Evropské unie §109a §109b §109c

Žaloba ve věci porušení zásady subsidiarity aktem Evropské unie §109d §109e §109f §109g §109h

Předchozí souhlas Sněmovny s některými rozhodnutími činěnými v orgánech Evropské unie §109i §109j §109k

Vyslovení souhlasu Sněmovny s rozhodnutím Evropské rady o změně ustanovení části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie §109l

ČÁST XV. B - Zkrácené jednání ve věcech bezpečnosti republiky §109m

ČÁST XVI. Interpelace §110

Ústní interpelace §111

Písemné interpelace §112

ČÁST XVII. Petice a jiná podání občanů

Petice §113

Jiná podání občanů §114

ČÁST XVIII. Projednávání zpráv, kinformací nebo jiných obdobných dokladů §114a §114b

ČÁST XIX. Způsoby voleb a nominací §115 §116

ČÁST XX. Kancelář sněmovny

Úkoly Kanceláře sněmovny §117

Některé pracovněprávní ustanovení §118

ČÁST XXI. Parlamentní stráž §119

ČÁST XXII. Všeobecná, přechodná a závěrečná ustanovení §120 §120a §120b §120c §120d §120e §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127

Zrušovací ustanovení §128

Účinnost §129

Příloha č. 1 - Jednací řád vyšetřovací komise

Obecné ustanovení Čl.1

Předseda komise Čl.2

Místopředseda komise Čl.3

Tajemník komise Čl.4

Základní zásady jednání komise Čl.5

Poskytování informací Čl.6

Hlasování Čl.7 Čl.8 Čl.9 Čl.10

Zápis o schůzi komise Čl.11

Svědci

Povinnost svědčit Čl.12 Čl.13

Zákaz výslechu Čl.14

Právo odepřít výpověď Čl.15

Výslech svědka Čl.16 Čl.17 Čl.18

Svědečné Čl.19

Vydání věci Čl.20

Znalci

Přibrání znalce Čl.21

Příprava posudku Čl.22

Výslech znalce Čl.23

Vady posudku Čl.24

Posudek ústavu Čl.25 Čl.26

Předvolání a předvedení Čl.27

Doručování Čl.28 Čl.29 Čl.30 Čl.31

Protokol Čl.32

Příloha č. 2 - Volební řád pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny

č. 78/2002 Sb. - Čl. IV

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 573/2006 Sb. - Čl. II

č. 265/2014 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 235/2002 Sb.

INFORMACE

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxx zásady xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx jen "Xxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, styky Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx upravuje x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

POSLANCI

Mandát xxxxxxxx

§2

Xxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxxxxx. Xxxxxxxxx 5) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poslance [§6 xxxx. x), x), x) x x)].

§3

Prohlášením učiněným xxxxxx xx schůzi Xxxxxxxx xx xxxx poslanec xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx poslance xx xxxxxx Sněmovny xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxx zápisu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

§4

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx schůzi Xxxxxxxx, které se xxxxxxxx, slib xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx "slibuji" x podáním xxxx xxxx, xx jehož xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dá před xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Složení xxxxx xxxxxx poslanec xxxx xxxxxxxx.

§5

Průkaz xxxxxxxx

(1) Poslanec xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, razítkem Sněmovny x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Průkaz ověřuje, xx jeho xxxxxxx xx členem Sněmovny, xx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx mandátu xxxxxxxx

§6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) uplynutím volebního xxxxxx Xxxxxxxx,

x) prohlášením xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx (§3) xx xxxxx předsedy Xxxxxxxx,

x) okamžikem, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozpuštěním Sněmovny,

f) xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx.

§7

Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

§8

X pochybnostech x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x pochybnostech o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 15)

Účast na jednání Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

§9

(1) Poslanec xx xxxxxxx xxxxxxx Sněmovny x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx schůze Xxxxxxxx nebo jejího xxxxxx oznámí předsedající xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx na jednání.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednání Xxxxxxxx xxxx jejího orgánu, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx jednání jde.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx byl xxxxx xxxxxx věci x omluvě xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx toho orgánu, x jehož jednání xxx, xxxxx možno xxxx počátkem xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx x na xxxxxxxx jejích xxxxxx, xxxxxx důvodů neúčasti, xxxxx xx poslanec xxxxx, vede předseda Xxxxxxxx xxxx předseda xxxxxxxxxxx orgánu.

§10

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx a x xxxxxx orgánech xxxxxxxxx xxxxxx omezením, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx neveřejné xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx 16) xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx, kde Sněmovna x její xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx poslance xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vysvětlení

(1) Xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx členů xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vlády x xxxxxxxxx správních úřadů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxx jejich xxxxxxxxxx. 17)

§12

Xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxx k trestnímu xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx sdělí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x imunitnímu xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx. O xxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx rozhodne Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx schůzi usnesením, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxx od jeho xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx poslanci, xxxxx xx xxxx projevem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx x Senátu xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx by xxxx xxx jinak xxxxxxx xxxxxx.

(2) Disciplinární xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxxx projevem xxxxxxxx xx Sněmovně xxxx x Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx soudce xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávnění xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx orgánů xx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x požádá xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx přestupku o xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Mandátový x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx disciplinární xxxxxx x disciplinárním xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 na xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx návrh xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 na xxxxxxx xxxxxxxxxx věci příslušným xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 23)

§14

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx výbor xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nutná šetření x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx disciplinární xxxxxx xxxx, poskytne xxxxxxx, aby xx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx provedeném xxxxxxx xxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x imunitní xxxxx xxxx xxxxxxxxx disciplinárního xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx oprávněnou xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 18)

(3) Xxxxxxxx xx právo xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) X námitce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx může přikázat xxx xxxxxx výboru.

(5) X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§15

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 x 2 lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo uložit xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poslance.

(2) Xx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 3 xxx xxxxxxxx uložit sankci, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx. 19)

(3) Xxxxx x xxxxxx omluvy xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx výše pokuty x lhůta k xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uložit xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx došlo.

§16

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, proti xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx ke Xxxxxxxx xx 15 dnů xx doručení písemného xxxxxxxxxx.

(2) Sněmovna x xxxxxxxx poslance xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx opatření potvrzuje, xxxx xxxx zrušuje x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zrušuje x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§17

Jestliže se poslanec, xxxxxxx xxxx uloženo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx §15 xxxx. 1, ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedl, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx disciplinárního rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx dobrovolně zaplacena, xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx sněmovny") x xxxxx poslance. Xxxxx rozhodnutí nařizuje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx byla pokuta xxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zaplacení, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx, xx vykonatelné, xxxxxxxx se proti xxxx nelze xxxxxxx, x jestliže xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x pokut xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým je xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chování xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx sálu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx, v xxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí předsedajícího x xxxxxxx pořádkového xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx odvolat xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovny xx xxxxxxx.

(3) Vykázaný xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx účastnit xx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx všichni xxxxx účastníci xxxxxxx Xxxxxxxx x osoby, xxxxx xxxx jednání Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhrazených xxxxxx, xxxxxxxxxx x zástupcům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rušitele xxxxxxx nechat xxxxxx Xxxxxxxxxxx stráží a xxxxxxxxx místa xxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

§21

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx. Zasedání Xxxxxxxx svolává prezident xxxxxxxxx, x xx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30. xxx po dni xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xx Xxxxxxxx 30. xxx xx xxx xxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx upozorní xxxxxxxx písemně xxxxxxx Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx xxx "vedoucí Xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí překročit 120 xxx x xxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxx zasedání Sněmovny xxxxxx lhůta xxxxxxx x §91 odst. 1 a 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x v §103 xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx.

(4) Zasedání Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx období xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

§22

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx po svém xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volebního xxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Sněmovny, xx-xx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx předseda Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx předpokladu, xx xx xxxxxxxxx, nejstarší xxxxxx místopředseda Xxxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxx, xxxxxxxxx poslanec xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx; xxxxx xxx svolání xxxxxxxxxx schůze xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poslanec.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§23

(1) Předsedající ustavující xxxxxx Sněmovny xxxxx xxxx poslance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx slib xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx (§4).

§24

Předsedající ustavující xxxxxx xxxxxx Sněmovnu, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poslaneckých xxxxx (§116 odst. 2). Xxxx xx xxxxxxxx počet členů x xxxxxxx ustavení xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

§25

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx Xxxxxxxx se xxxx řízení schůze. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§27

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovna x xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x rozhodne x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§28

Sněmovna xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx jejich xxxxx.

XXXX PÁTÁ

FUNKCIONÁŘI XXXXXXXX

§29

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 68 odst. 4 xxxx druhá Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx členů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu,

d) xxxxxxxxx Senátu návrh xxxxxx, s nímž Xxxxxxxx vyslovila xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přijaté xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Sněmovny xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx náhradníka xx xxxxxxxxxx poslanecký xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx stal xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, aby xxx odevzdán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx dopaden xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx pořadí, v xxxx xxx budou xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx zastupovat,

d) xxxxxxxx, zahajovat x xxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přerušit xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) jmenovat x xxxxxxxxx vedoucího Kanceláře.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxx plní x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx pověří. Xxxxxxxx x xxxxx působnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, 20) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§30

Místopředsedové Sněmovny

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx předsedy Xxxxxxxx xxxx místopředsedové Sněmovny xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Místopředsedové xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Sněmovny x xxxxxx dohodnutém s xxxxxxxxx Xxxxxxxx; nedojde-li x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

§31

Odvolat xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx jen xx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX SNĚMOVNY

Výbor Xxxxxxxx

§32

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výbor, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx výbor, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx usnese.

§33

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx výboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, petičním x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx poslanec xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx předsedou xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xx členem xxxxx, nemůže být xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x místopředsedové Sněmovny xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§34

(1) Xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Sněmovně.

(2) Xxxxx projednává věci, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx, a xxxx, xx jejichž projednávání xx xxxxxx.

(3) V xxxx, xxx je xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

§35

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Výbor xxxx xxxxxxxxx Sněmovny pověřený xxxx výboru do xxxx, xxx je xxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx Sněmovnu.

(2) Xxxxx xxxxx xx ustavující xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Nezvolí-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, nebo Xxxxxxxx xxxxxx předsedu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx do xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx tak xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxx předsedu xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx potvrzení xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx předsedu nepotvrdí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Sněmovna.

(4) Výbor xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx uskutečnit xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx. Pokud Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxx, zůstává xx xxxxxx původní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx zvolením xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx předcházejícího xxxxxxxx.

(6) Xxxxx zvolí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxx pověřený xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx předseda výboru xxxxxxxxxx, svolává x xxxx schůze xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, svolá x xxxx xxxxxx xxxxxx jeho xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx předseda pověří.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx to Xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xx xxxxxxxx Sněmovny xxxxx xxxxxxx dvě xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx svolá schůzi xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx výborů, xxxxx xx výbor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednání xxxxxx x dobu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx "Xxxxx xxxxxxx x pořadu xxxxxx schůze výboru".

(4) Xx schválení xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxx xx pro přijetí xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx doby xxxxxxxxx pro projednávání xxxx jednotlivých xxxx xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxx pětiny xxxxx členů xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xx vypuštění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxxxxxxx xxxxx výboru.

§37

Xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak xxxx xxxxxxxx-xx se xxxxx, xx xxxxxx nebo xxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xx neveřejnou, xx xxxxx zúčastnit xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vlády a xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx ze xxxxxx; xxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§38

(1) Výbor xx xxxxxxx se usnášet, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx všech jeho xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx nadpoloviční většiny xxxxxxxxxx členů xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Poslanci, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx vyjádřit x xxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§39

(1) Schůze výboru xx xxxxxxx poslanci, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Mohou se xx zúčastnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zúčastnit xx schůzí Sněmovny x jejích xxxxxx xx xxxxxx; xxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxx určení zaměstnanci Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx x vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxx požádá, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vysvětlení, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. 17)

(3) Xxxx xxxxx xx xxxx xxx na xxxxxx xxxxxx zastoupit xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx náměstkem, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx osobní účasti.

(4) Xxxx vlády, xxxxxxxxx xxx, kdo xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xx mohou na xxxxxx xxxxxx přibrat xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx se souhlasem xxxxxx xxxxx i xxxxx osobám.

§40

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tvoří alespoň xxxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxx, může xxxxx xxx jednání xxxxxx svého zpravodaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx zpráva"); xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx předložit Xxxxxxxx.

§41

(1) Výbor přijímá x výsledcích svých xxxxxxx usnesení. Xxxxxx xxxxxxxxx nebo zpravodajové xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Usnesení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, určený xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výbor, xxxxx xxxxxxxxxxx podle §109a odst. 3, xxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxx věci Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členu xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx předchozí xxxx zasláno, xx xxxxxxx xx 30 xxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx usnesením žádána, xxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zveřejnění. 17)

(3) Xxxxx výbor xx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, vyhotoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx podepisuje předseda, xxxxxx zpravodaj výboru x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx společné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx však xxxx odděleně.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx výbory xx xxxxxxxxx usnesení, přijme xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§43

(1) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxx pořad xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, jaké návrhy xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx poslanců xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxx x závěrečném usnesení, xxxxx xx x xxxxxx, jak xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, požádá-li x xx xxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx úplné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě záznamů x xxxxxxx výboru, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx skončení xxxxxx. Xxxxxxx proti xxxxx schválenému xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx výboru, xxxxx o nich xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx nejpozději xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx předsedové a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborů.

(3) Xx schůze xxxxxx xx xxxxxxxx zvukový xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxx měsíců. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx případech xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x schůzi xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx na xxx xxxxx, pořizuje xx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

§44

(1) Každý xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx určité otázky xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Členem podvýboru xxxx xxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx předkládá xxxxxxxx xxxxx jednání xxxxxx, který xxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x činnosti x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx neveřejné, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§45

Mandátový x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x náhradníci xx xxxxxxxx byli xxxxxx zvoleni, a xxx zjištění předkládá xxxxx povahy xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxxxxxxxx x zániku xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svá zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, provede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxx xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxxx x návrhem xx xxxxxxxxxx předkládá Xxxxxxxx,

x) vede xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x imunitního výboru xx vždy neveřejné. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxx osoby xx xxxxx zúčastnit jednání xxxxxxxxxxx x imunitního xxxxxx xxx x xxxx souhlasem.

§46

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým je xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poměrného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx další xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Jednání xxxxxxxxxxxxx výboru je xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx neusnese xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx výbor organizuje x koordinuje xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxx plnění xxxxxx úkolů mu xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pořad,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxx pravidelné xxxxxxx xxxxxx Sněmovny,

c) xxxxxxxxxxx předsedovi Sněmovny xxxxxxxx xxxxxx zákonů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Parlamentu, zákonných xxxxxxxx Senátu, xxxxxxxxx xxxxxx návrhů xx xxxxxx pořadu schůze Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx výboru, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx,

x) doporučovat předsedovi Xxxxxxxx, xxx Sněmovně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx delegací Xxxxxxxx, xxxxxx orgánů x poslanců,

f) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovny, xxxxxx xxxxxx x poslanců, x to x xxxx schválený plán xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dokladů k xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých x xxxxxxxx Xxxxxxxx xx úhradu jejich xxxxxxx,

x) přikazovat výborům x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§46a

Volební výbor

(1) Xxx xxxxx volby xxxxx Xxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxx Xxxxxxx rozhlasu (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna volební xxxxx, jehož xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx poměrného xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx než je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx posoudí xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx kandidátů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx vybere xxx xxxxx Poslaneckou sněmovnou xxxxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Rady, kteří xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněnými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx než trojnásobek xxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx předloží Xxxxxxxxxx sněmovně x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpoklady xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxx postupu xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, x jakém xxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxx xxx (příloha č. 2).

§47

Komise Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zřizovat stálé xxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxx xxx x rámci xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxx, xxxxxxx volí Xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vlády, xxxxxx být xxxxxx xxxxxx.

(2) Schůze xxxxxx xxxxxxx x řídí xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a řídí xxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxx místopředsedové, xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx, svolá x řídí schůzi xxxxxx její xxxxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Pro xxxxxxx x xxxxxxx komisí xx užije přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Vyšetřovací xxxxxx

§48

(1) Na xxxxx nejméně xxxxx xxxxxx xxxxx poslanců xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx vyšetřovací xxxxxx. Předsedu a xxxxx xxxxxxxxxxx komise, xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx, který xx členem vlády, xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx komise.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx vyšetřovací xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx má xxx vyšetřena, x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předloží xxx zjištění x xxxxxxx Sněmovně. X xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx přílohou č. 1 xxxxxx xxxxxx.

(4) X objasnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx, xxxxxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx věci přibrat xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx, vydat věc, x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx výslechu, xxxxx odepřít xxxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx znalce xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 x xxx xxxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx x administrativně technických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx vyšetřovací xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxxx jeho xxxx xxxx xxxxxxxxx. Učiní xxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxx utajované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obranou xxxx bezpečností státu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zúčastnit xxxx xxxxx, xxxx-xx s xxxxxx účastí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx zákon.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise x další osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mohou xxx jen usnesením Xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx-xx skutečnosti xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se užije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x jednání xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§49

Náhradu xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x účastí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx určí předseda xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxx zaniká, xxxxxxxxx-xx xx oprávněná xxxxx u xxxxxx xx xxx xxx xx její xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx xx bylo sděleno, xx k xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX X SCHŮZE XXXXXXXX

§50

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

(1) Xx působnosti Xxxxxxxx xxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) schvalovat xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zákon x zásadách xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx Parlamentu mezi xxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) usnášet xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx vyžadující souhlas Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx společně xx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx vojsk xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx x vysláním xxxxxxxxxxx xxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) usnášet xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) kontrolovat xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx x usnášet xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a jejích xxxxx xx písemné xxxxxxxxxxx poslanců xxxxxxxx xx xxxxx schůze Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x odvolávat předsedu x místopředsedy Xxxxxxxx x xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxx,

x) zřizovat xxxxxx x stanovit počet xxxxxx xxxxx,

x) zřizovat xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx členů,

r) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx počet xxxxxx členů,

s) potvrzovat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx předsedy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§16) x o xxxxxxxx xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxx Sněmovny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§19 xxxx. 2),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 a 4,

x) xxxxxxx xx x vyjádřeních x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx působnost, xxxxxxx-xx xxx zákon.

§51

Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx Sněmovny se xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Sněmovny.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx schůze xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx x svolání xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx deseti xxx od doručení xxxxxxx; žádost musí xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx obsahovat xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx termínem, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx, xxxxxx-xx xxx o xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pětina všech xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx písemně x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X svolání schůze Xxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxx xxx předem. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx poslanec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx návrhu xxxxxxxx Sněmovna xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Jednání xx xxxxxxxx Xxxxxxxx

§52

(1) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx sále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx pořádek xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klubu x xxxxxxx schválení Sněmovny.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx poslanci. Mohou xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx republiky, xxxxxxx xxxxx x osoby, xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx a jejích xxxxxx xx xxxxxx; xxxx jí xxx xxxxxxxx vedoucí Xxxxxxxxx x jím xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x tím Sněmovna xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx jim xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx xx jednacího xxxx xxxxxxx pouze xx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jen do xxxxxxxx xxxxx míst x prostorách vyhrazených xxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxx zahajuje xxx denní xxxxxxx xxxxxxxx v 9 xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 21 xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx návrzích k xxx x x xxxxxxxxxxxxx smlouvách vyžadujících xxxxxxx Xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxx xxx hlasování, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 19 hodin. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Sněmovna xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx koncem xxxxxxx xxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jednání.

(3) Schůze Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx x v xxxxxx, pokud xx Xxxxxxxx xxxxxxxx jinak.

§54

(1) Schůzi Xxxxxxxx xxxxxx předsedající xx xxxxxxxxxx xxxx, bez xxxxxx xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx místopředsedové x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zpravidla xxx ověřovatele.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pořad xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bodů xxxxxx. Xx-xx xxxxxx x jednacích dnů xxxxxx Sněmovny čtvrtek, xxxxxx xx xx xxxxx den xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx jedním x xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx "Xxxxx xxxxxxxxxxx". Nejedná-li Xxxxxxxx xx čtvrtek, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Jsou-li xxxxxxxxx xxx xxxxxx Sněmovny xxxxxx a xxxxx, xxxxxx se xx xxxx xxx třetí xxxxx návrhů zákonů. Xxxxx xxxxxxxxx x §95 xxxx. 1 xxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx třetího xxxxx xx xxxx xxxxxxx dny xxxxxxxx Xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx nemůže Xxxxxxxx hlasovat, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx poslanecké xxxxx.

(5) Výbor, poslanecký xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx navrhnout xxxxx xxxx doplnění xxxxxx. X xxxxxx, popřípadě xxxxxx na jeho xxxxx xxxx doplnění xxxxxxxx Sněmovna hlasováním xxx rozpravy.

(6) X xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx překročit xxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxx v §67. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§60). Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx Sněmovny xxxxxxxxxx xxx výjimečně. Xxxxx xx xxxxxxxx schváleného xxxxxx xxxxxx Sněmovny xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx němu xxxxxxx xxxxxxx dva poslanecké xxxxx xxxx 20 xxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 4 xxxx 5, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx o pořadu xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a ústních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx 5 a 6 x změně xxxxxx xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §97 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, §97 xxxx. 4 xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x §98 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx pořadu. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx o xxx odročit.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. X takovém návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§55

Usnese-li xx xx xxx Xxxxxxxx, je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx.

§56

(1) Schůze Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx návrh xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxx Sněmovna xxxxxx, xx schůze xxxx xxxx část je xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx, návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu, xxxxxx daňových xxxxxx x návrhů xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx veřejné.

(2) Schůze Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prezident xxxxxxxxx x členové xxxxx; xxxx osoby xx xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx. X xxxxxx a přítomnosti xxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxx Sněmovna xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tisk, xx zahájí, xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx včas xxxxxxx. Xxxxxxxx tisk, xxxxx-xx x návrh xxxxxx, xx poslanci xxxxxx xxxxxxx 24 hodin xxxx xxxx projednáváním. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x takovém xxxx xxxxxx. O xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hlasováním xxx xxxxxxxx.

(2) Bod xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx zpravidla xxxxxxxxxxx. Xx Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxx jednat jen xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx takovým jednáním xxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx skupiny xxxxxxxx, odůvodní xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx pověří.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx vystoupí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx projednávané věci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Jde-li x xxx, xxxxxx výbor xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx výborem xxxxx, xxxx zpravodaje Xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx x takovým návrhem xxxxxxxx souhlas. Xxxxxxxxxx-xx xxx více xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zúčastněných xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§58

(1) Po vystoupení xxxxxxxxxx xxxxxx předsedající xxxxxxxx. Nejprve xx xxxx xxxxxxxx všeobecná x poté rozprava xxxxxxxx. Xxxxx všeobecné xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x odkázání xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx předkládat návrhy xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx jinému xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhy eventuální, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (§63 xxxx. 1).

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xx rozpravy xxxxxxx, x xx buď xxxx xxxxxxxxx schůze x předsedy Sněmovny xxxx x průběhu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx do ukončení xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i zdvižením xxxx. Písemné xxxxxxxxx xxxx přednost.

(3) Při xxxxxxxx rozpravy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xx x xx xxxxxxx přihlásili, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx rozpravy, xxxxxxx x xx požádá. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x věci stanovisko xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx udělování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řečníka xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxx jen xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Kdo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x okamžiku, xxx je mu xxxxxxx xxxxx, ztrácí xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozpravy, xxxx xxxxxxxxx propadá.

(5) Xxxx-xx xx rozpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, předá řízení xxxxxx.

§59

(1) Xxxxxxxx se xxxx x projednávanému xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxxx být kratší xxx deset xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx usnést, xx x téže věci xxxx xxxxxxxx vystoupit xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx se xx xx xxxx xxxxxxxx stanovenou řečnickou xxxxx, může na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx. Xxxxxxxx-xx poslanec xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx jej xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Nevedlo-li xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx. X námitkách xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí slova xxxxxxxx Sněmovna bez xxxxxxxx.

§60

(1) Poslanec se xxxx přihlásit x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Za faktickou xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx v xx xxxx uplatňovat xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x faktické xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx přednostně, xxxxx bez xxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx faktické xxxxxxxx xxx případná xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poslance xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx poznámku xxxx xxxxxxx na takovou xxxxxxxx anebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx přednesení, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx slova xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx konečné.

§61

Řečník nesmí xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx předsedajícího xxxxx §59 odst. 4 x §60 xxxx. 3.

§62

Opustí-li xxxxxxxxxxxx předsednický xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podávat x xxxxxxxxxxxx věci xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx projednávaného xxxx x má x xxxx xxx zřejmé, xx čem se xx Sněmovna xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx předložil písemně. Xxxxxx xxxx:

1. Xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx projednávaný xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx x něm xxxxxxx buď v xxxx pozdější, vyjádřené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx podmínkou, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx aby xxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxx neurčitou,

b) x tomuto xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx odročení nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu,

c) xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xx revokaci může xxxxx xxx ten, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hlasování,

b) k xxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxxx jinému orgánu Xxxxxxxx

x) xxxxx návrhem xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, do xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pozměňovací návrhy, x to x xxxxxx, xxxxx má xxx návrh odkázán, x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, nedodržel-li určený xxxx lhůtu stanovenou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxx

x) pozměňovacím xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části původního xxxxxx,

x) x pozměňovacímu xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx. Xxxxx na revokaci xxxx podat jen xxx, xxx xxx xxxxx hlasoval.

5. Návrh xxxxxxxxxx, dodatečný, xxxxxxxxx

x) xxxxx xx x xxxxxxxx ukáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx rozhodnutí x x xxxx otázce, xx možné předložit xxxxx xxxxxxxxxx. Dodatečným xxxxxxx xx rozšiřuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx učinit návrhem xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podmíněného xxxxxx se podmiňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplněním určité xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxx xxxx xxxxxx xxx, x jen xxxxxxxxxxxx schůze xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx rozhodne Xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a) xxx xxxxxxx pozměňovací xxxxxx,

x) xxxxxxx návrh xxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx může podat xxx xxx, xxx xxx xxxxx hlasoval.

(2) Xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx poslanec xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výbor xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kluby. Současně xxxx navrhnout, xxx xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx projednávání xxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, do xxx xx určený výbor xxxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxxxxx návrhu.

(3) Poslanec xxxx podat návrh xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx odkáže na xxxxxxxxx xxxxxx zveřejněný x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

§64

Navrhovatel může xxxx xxxx návrh xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §86 odst. 6.

§65

(1) Xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mateřském xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se jeho xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxx jeden xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx předložené v xxxxx než xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§66

(1) Předsedající rozpravu xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx přihlášeni xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx ukončení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navrhovateli x xxxxxxxxxx. Navrhovatel x zpravodaj xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx zahájení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozprava xx xxxxx xxxxxxxx též xxxxx, xxxx-xx se xxxxx xxxx hlasováním x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 obdobně.

§67

Xxxxxxx o xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vlády,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx příslušejí xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klubu xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx období (§77 xxxx. 1 a 5).

§68

Zápisy x xxxxxxxx Xxxxxxxx

(1) O xxxxxx Xxxxxxxx xx pořizuje xxxxx, v xxxx xx xxxxx pořad xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx přítomných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hlasování. Součástí xxxxxx jsou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx (§76 xxxx. 2), xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.

(2) Xxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx schvaluje x podepisuje xxxxxxxx Xxxxxxxx nejpozději xx 15 dnů xx xxxxxxxx schůze. Schválený xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx se x xxxxxxx společně x xxxxxxxxx nejpozději xx xxxx měsíců xx xxxxxxxx schůze.

(3) X xxxxxx Xxxxxxxx xx pořizuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxxxx chyb x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx svého xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záznamu xx stanovené xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx rozhodují xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx spor xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx předseda Xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx Sněmovny xx xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxx, který xx uchovává nejméně xx xxxx xxxxx xxxxxx.

(5) O neveřejných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, jestliže xx xx tom Xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, zda má xxx Těsnopisecká zpráva xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxx xx schůzích Xxxxxxxx

§69

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx předsedajícího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx přítomného xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x intervalu xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pochybnost x xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx sále xxxx xxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxx x vyzvat xx, aby se xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx řídí předsedající xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx dá hlasovat xxxxxxx pro xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx.

§70

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx usnášet xx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poslanců, xxxxxxxxx-xx Ústava jinak.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 10a odst. 1 Xxxxxx 21) je xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx státu nebo xxxxxxxxx xxxxx a x přijetí xxxxxxxx x souhlasu x xxxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 22), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx při xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, 6) při xxxxxxxxx Xxxxxxxx o zákonu xxxxxxxx prezidentem republiky 7) x xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx nedůvěry vládě. 8)

(5) X vyslovení xxxxxxxx s podáním xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Ústavy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xx xxxxx xxxxxxxx třípětinové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx x xxx Xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx nebyl xxx 25).

§71

Xxxxx usnesení Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx orgánů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx před hlasováním x xxx.

§72

(1) Po ukončení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x jakém xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx hlasovat. Je-li xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx, x jakém xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx podle xxxxxx:

1. xxxxx xx xxxxxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxxxx,

3. návrh xx xxxxxxxx xxxxxx orgánu Xxxxxxxx,

4. xxxxx pozměňovací,

5. xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

(2) Je-li podáno xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxx, času, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx další návrh, x xxxxx dalším xxxxxx xx již xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(4) Xxxx hlasováním xx xxxxxxxx xxxxxx znění xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Sněmovna se xxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxx, x xxxxx xx xxxx hlasovat xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx hlasování x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x odmítnutí pozměňovacích xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx.

§73

Způsoby xxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxx lze xxxxxxxx jen veřejně. Xxxxxx hlasování, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§74

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx neusnese-li xx Sněmovna xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx hlasovacího zařízení xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxx projevy poslance xx považují za xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx hlasování xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx x jiném způsobu xxxxxxxxx.

(4) Při hlasování xxxxx jmen se xxxx poslanci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vysloví "xxx xxxxx" nebo "proti xxxxxx", x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, řekne "xxxxxxx xx". Předsedající xxxxxx odpověď xxxxxxx. Xxxx projev xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxx se xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xx hlasovacího xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx zdvižením xxxx. Xxxxxxxx takového hlasování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vedoucí Kanceláře. X námitkách proti xxxxx xxxxxxxxxx rozhodne Xxxxxxxx xxx rozpravy.

§75

Tajné xxxxxxxxx

(1) Tajně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx Sněmovny, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tajně, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xx na xxx Xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx poslanců xxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků.

§76

Výsledky xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoba, xxxxxxx-xx xxx zákon, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx pořadové xxxxx xxxxxxxxx, sdělí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxx návrh xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxx je xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Informace o xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx část.

(4) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x procedurálním xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, požaduje-li xxx xxx jediný xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxx hlasování xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx rozpravy.

(6) Vyhoví-li Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx hlasování opakovat. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, aby hlasy xxxxxxx a zjistili xxxxxxxx hlasování.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX

§77

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx příslušnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "politická strana"), xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X průběhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nový poslanecký xxxx, složený x xxxxxxxx příslušných k xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx za xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxx xxxx poslanců, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx období stali xxxxxxxxxxx poslanci. X xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxx nejméně deseti xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §78 xxxx. 2 x 3. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx pod xxxx xxxxxxx, xxxx xx ruší. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxx klubu, se xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klubu.

(3) Xxxxxxxxxx klub xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx nárok na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak.

(4) Poslanec xxxx xxx členem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) K ustavení xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politickou xxxxxx. X ustavení klubu xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(6) O xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sepíše zápis, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členové xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx název klubu, xxxxx x příjmení xxxx předsedy, xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxxx x pořadí, v xxxx xxxxxxxx xxxxx xx Sněmovně a xxxxxx orgánech x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx seznam xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ustavení xxxxx. Během volebního xxxxxx xxxxxx též xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx členy xxxxx xxxx se xxxxx jeho novými xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx písemně x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§78

(1) Poslanecké xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x prostorách Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx jednotlivých klubů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro jeho xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxx každý kalendářní xxx xxxxxxxxxxx výbor x xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx kluby vedou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidenci x vyúčtování.

(4) Schválená xxxx příspěvku xx xxx poslanecké kluby xxxxxxxxxx politických stran xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,3 x poskytuje xx x upravené xxxx.

XXXX DESÁTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXX XXXXXXXX X SENÁTŮ

§79

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxx xxxxxxxxx schůzi xxxxx Parlamentu.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 275/2012 Sb.

§81

Předseda Xxxxxxxx svolá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

ČÁST JEDENÁCTÁ

JEDNÁNÍ X XXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§82

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předseda Sněmovny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny žádost xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx tak, aby xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxx xx Sněmovna xxxxxx, xxx vyslovuje xxxxx důvěru.

§83

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx Sněmovně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx Sněmovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vládního xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x tím xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Požádá-li xxxxx x vyslovení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxx předložení.

§84

Xxxxx xx vyslovení xxxxxxxx vládě

Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 poslanců. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

§85

Xxxxxxx x vyslovení xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) O xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx xx vyslovení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vyrozumí poslanecké xxxxx x výbory. Xx rozpravě se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vládě xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X přijetí xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jí xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx návrhů xxxxxx

§86

(1) Návrh xxxxxx xxxx podat xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"). Xx Xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx územního samosprávného xxxxx mohou xxxxxx xxx jejich členové, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pověřeni. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx poslanců, xxxxxxxx xx poslanec, xxxxx xx jejím členem x kterého tím xxxx skupina xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xx má Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, která odůvodňuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx x ní xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména nároky xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx x zhodnocení xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx x s ústavním xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx navrhovatele xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxx, má-li xxxxx xxxxxxxxx současně se xxxxxxx.

(5) Jde-li o xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx zněním xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čtení xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx vzít takový xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

§87

(1) Návrh xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx poslancům. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xx požádá, aby xx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx zasílá své xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

§88

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxx návrhu do 30 xxx xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxx výbor předsedovi Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xx xxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxxx včas, xx xxxxxx xxxxxx schůze Xxxxxxxx. Současně navrhne, xxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výborům xx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx zpravodaje xxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizačního xxxxxx x rozhodne x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Nesplní-li xxxxxxxxxxx xxxxx včas xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1, zařadí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pořadu xxxxxx Xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru, xxxx xxxxxxxxxx xxx prvé xxxxx x navrhne, xxxxx xxxxx má xxx garanční, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx návrh zákona xxxxxxxx.

§89

Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx poslancům x xxxxxxxxxxx klubům xxxxxxx xxxxx dnů před xxxxxx Sněmovny, xx xxxxx xx dojít x jeho xxxxxx xxxxx.

Xxxx čtení návrhu xxxxxx

§90

(1) Xxxxx zákona xxxxx navrhovatel; po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx (§88). Xx xxxxxxxxxx navrhovatele x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx, současně x xxxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx vyslovila xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx překlad úplného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx provedeny.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx, vznesou-li xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxxxx xxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx kluby nebo 50 poslanců, anebo xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx pravomoci orgánů Xxxxx xxxxxxxxx přenášejí xx mezinárodní organizaci xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx projednat xx xxxxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 6.

(5) Byl-li xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyslovit xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Sněmovna xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx předsedající o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx prvého xxxxx xx Xxxxxxxx usnese xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zpravodaje, xxx s xxxxxxx xxxxxx vyslovuje xxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx podán xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx navrhovateli k xxxxxxxxxxx xxxx že xxx zamítne. Nerozhodne-li xxx, xxxxxxx návrh xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, a xx xxxxx návrhu organizačního xxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx. Kterýkoli z xxxxxxxx může xxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx rozhodne Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Byl-li xxxxx xxxxxx přikázán xxxxxxxxxx výboru k xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§91

(1) Lhůta pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Lhůtu uvedenou x odstavci 1 xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx o 30 xxx. Xxxxxxx takovou xxxxx x více xxx 30 xxx xxxxx, xxxxxxx-xx proti xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 xxxxxxxx.

(3) Xxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x 20 xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxx než 20 xxx xxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx. Lhůtu, xxxxxx Xxxxxxxx zkrátila podle xxxxxxxx 2, nelze xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx návrhu xxxxxx

§92

(1) Garanční xxxxx, xxxxxxxxx další xxxxx xxxx výbory, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, předloží xx xxxx xxxxxxxxxx předsedovi Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx doporučí Xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx schválit xx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx formuluje. Xxxxxxx xxxxxxxx menšina xxxxx xxxxx výboru může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, která xx obdobné náležitosti xxxx xxxxxxxx výboru.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx poslancům xxxxxxx 24 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§93

(1) V xxxxxx xxxxx uvede xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výboru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x informací x xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxx Sněmovně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx.

(2) X návrhu xxxxxx xx koná xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx může Xxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx garančnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§94

(1) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxx §93 odst. 2, že xxxxx xxxxxx vrací xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx obecné rozpravě xxxxxxxx podrobná. Xxxxxxxx xx v xx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx xxxxxx odděleně. Xxxxx podrobné xxxxxxxx xx předkládají x xxxxxx zákona pozměňovací, xxxxxxxxx xxxx návrhy. Xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podrobné xxxxxxxx.

(2) Souhrn xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx poslancům.

(3) X xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx projednání.

(4) Xxxxx xxxxxx xx druhém xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx o něm xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx po ukončení xxxxxxxx (§95 xxxx. 3).

§94x

(1) Xx druhém xxxxx projedná xxxxx xxxxxx garanční výbor x předloží xx xxxx xxxxxxxxxx předsedovi Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x navrhne, x xxxxx pořadí xx Xxxxxxxx x xxxxxx návrzích xx xxxxxx xxxxx hlasovat.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx výboru, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx menšina xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx garančního xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, aby se xxxxxxxx výbor návrhem xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx nemůže Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx námitku xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo 20 xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx výbor xxxxx xxxxxx neprojednal, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nevznesou xxxxxxx xxxxxxx xxx poslanecké xxxxx xxxx 20 xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxx uplynulo více xxx 30 xxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2014 Xx. x účinností od 1.3.2015

§95

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx za 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx první xxxx Xxxxxxxx zkrátit, x xx xxxxxxx xx 7 xxx. Xxxxx xx zkrácení xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxx ve druhém xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx chyb, xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx druhého xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx Sněmovna xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xx zamítnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čtení, xxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx návrzích x xxxxxx zákona. Xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx.

§95x

Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx středu x xxxxx, pokud Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§54 xxxx. 4), xxxx xx 9 hodin xx 14 xxxxx. X vyčlenění xxxxxx xxxxx xxx třetí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. O xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx návrhu xxxxxx nemůže Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx proti xxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx dva xxxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §95 xxxx. 1 tím xxxx xxxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2004

§96

(1) Požádá-li xxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx tří xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx s takovou xxxxxxx spojila xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx organizační xxxxx Xxxxxxxx, xxx rozhodla x časovém xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; lhůty xxxxxxxxx x §89, §91 xxxx.1 a 2, §92 xxxx. 2 x §95 odst. 1 xxxx být xxxxxxxxx.

(2) Sněmovna xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 v xxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxx republiky v xxxxxxxxxxxx procesu

§97

(1) Xxxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předseda xxx zbytečného odkladu Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx x stejnopisu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx Senát xxxxx xxxxxx, x nímž xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx k xxxx xx 30 xxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx takovým xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx přijat.

(3) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zamítne, předseda xxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx však xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx předloží Xxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx znovu. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx Sněmovna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, předseda xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx však xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxx x něm xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx; xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vysloví xxxxxxx x návrhem Xxxxxx, je návrh xxxxxx xxxxxx.

(5) Neschválí-li Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, hlasuje znovu x návrhu zákona xx znění, xx xxxxxx byl xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx přijat, xxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxx.

(6) Xxx novém projednávání xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Sněmovně xxxxxxxxx pozměňovací návrhy; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx komor, xxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozměňovací xxxxxx k xxxxxx xxxxxx ve xxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxx Senátu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx projednávání do xxxx, xxx xx x xxxx vyjádří xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx schváleném Xxxxxxx, xxxxxxx Sněmovna x xxxxxxxxxxxxx návrzích. Xxxx xx Sněmovna xxxxxx, xxx s xxxxxxx xxxxxx vyslovuje souhlas. Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx; ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxxx obdobně.

§98

(1) Předseda Sněmovny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatý xxxxx Sněmovně xx 15 xxx ode xxx, xxx xx xxx postoupen, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx však xx xxxxx xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xx vráceném zákonu xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx zákon xxxxx xxxxxx.

§99

Xxxxxxxxxxx proces xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x svobody xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx kdy xxxxx xxxxx značné xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Sněmovny na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nouze na xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx legislativní xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxx, xx niž xxx xxxxxxxx.

(2) Ve stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx ve zkráceném xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nepřekročitelnou lhůtu, xx xxxxx xx xx xxxxx předložit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x věci. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podrobná; xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx má Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Ve xxxxx legislativní xxxxx xxxxxxx Sněmovna před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxx. Xxxxx-xx k xxxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx pominuly, xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxxx.

(5) Ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxx, xxx xxxx podmínky xxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxxxxxxx postup, xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §90 x 91 x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxxxxx jednání xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že od xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx upouští, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona může xxxxxxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxx. Ustanovení §54 odst. 4 xxxx pátá, šestá x xxxxx, §94a x §95a xx xxx&xxxx;xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxx xx xxxxxxxxx jednání x xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3; x xxxxxxx xxxxxxx určí xxxxxxxxxx předseda Sněmovny.

(9) Xxxxxxxxxx §53 x xxxxxxxxxx o lhůtě xxxxxx xxx xxxxxxx x §97 xxxx. 3 a 4 x §98 odst. 2 se xxxxxxx.

§100

Zákonodárný proces x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 41 Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x předložením xxxxxx takového xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx zkráceném xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §99 xxxx. 2, 3 x 5 xx 9 xx xx xxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 užijí xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxxxxx proces xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx Parlamentem xxxxxxxxx xx zkráceném xxxxxxx, xxxxxxx předseda Xxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a současně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xx xxxxx předložit xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Výbor x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx povede xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxxxx schůzi Xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxx xxxxxx Sněmovny, zařadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přednostně xx xxxx pořad. Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 6, §53, §54 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxx, §54 xxxx. 6 a 7, §59 xxxx. 1 a 2, §60, §93 xxxx. 2 věta xxxxx, §94 xxxx. 2 x 3, §94a, §95 xxxx. 1, xxxxxxxxxx o xxxxx 24 hodin xxxxxxx x §57 odst. 1 a §92 xxxx. 2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §95a, §111 odst. 1 x §112 xxxx. 4 x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x §89 x §97 xxxx. 3 a 4 xx xxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §90 a 91 x prvém xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx druhém xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 5 xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx opakování xxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx. Poslanec xxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jednou.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zkráceném xxxxxxx x xxxxx, xxxx jí xxxxxx xxxxx nepředloží ve xxxxxxxxx xxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx 1; x xxxxxxx případě xxxx zpravodaje xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(6) Sněmovna xx x xxxxxx zákona xxxxxx do 72 xxxxx xx xxxx xxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 xx 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X STÁTNÍM XXXXXXXX

§101

Xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x státním xxxxxxxx

(1) Xxxxx předloží xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Dodatky x xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx před xxxxxx Xxxxxxxx, xx níž xx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx zákonů.

Xxxx čtení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

§102

(1) Xxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx rozpravě xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu, kterými xxxx xxxx příjmů x výdajů, xxxxx, xxxxxx vypořádání xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx termín xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxx xxx xxxxxx xxx 20 xxx x xxxxx xxx 30 xxx od doručení xxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx Sněmovna xxxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nelze xx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Sněmovna xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§103

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o státním xxxxxxxx a xx xxxxx stanovené Xxxxxxxxx xxxxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx x projednání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx ve výboru xx 5 xxx.

(3) Xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Chce-li dosáhnout xxxxx x xxxx xxxxxxxx, požádá x xxxxxxxxxx změny výbor, xxxxxxx xxxx kapitola xxxxxxxxx. Xx všem xxxxxxx xx xxxxx xx výbor xxxxxxx xxxxxxx xx stanovisko xxxxxxx xxxxxxxx.

§104

(1) Xxxxxxxx výborů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účasti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbor x xxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva xxxx xxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx všem xxxxxxxxx, x to xxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čtení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx učiní x xxxxxxxxx výboru, pokud xxxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s usnesením xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxx.

§105

Xxxxx čtení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) V xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx navrhovatel. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru.

(2) X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozpočtového výboru x xxxx se xxxx podrobná rozprava, x xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx pozměňovacích návrhů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§106

Xxxxx čtení xxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx

(1) Třetí xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx rozpočtu xxx xxxxxxx xxxxxxxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu za xxxxxxxxxx xxx předcházející xxxx, xxxxx předchází xxxx, xx xxxxx xx rozpočet xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §54 xxxx. 4 věty xxxx, xxxxx x xxxxx x §95a xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx opravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chyb, xxxxxxxxxxxx xxxx, chyb xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx z přednesených xxxxxxxxxxxxx návrhů, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx závěr xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx hlasuje x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx Sněmovna usnese, xxx s návrhem xxxxxx o státním xxxxxxxx vyslovuje souhlas.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX

§107

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:"

(2) Xxxxxxxx Sněmovny podepíše xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zákonu se xxxx, xxxxx předseda Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 9)

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX O XXXXXXXXXXXXX SMLOUVÁCH

§108

(1) Sněmovna xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xx-xx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxxx alespoň x jednom xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhů zákonů xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xx xxxxxxxxxx §92 xx 96 xxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x prvém xxxxx xxxxx, jemuž bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, předloží předsedovi Xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx má Sněmovna xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx vysloven xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx výboru x návrhu na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx oponentní zpráva xxxx xxxxxx o xxxxxxx výboru xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čtení xxxxxxxxxxx smlouvy.

(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) O xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Po xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vyslovuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zda xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxx ratifikací xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx odročuje.

§109

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx schválené Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 9)

ČÁST XXXXXXXX X

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX EVROPSKÉ XXXX

§109x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx Sněmovně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Evropské unie. Xxxxx předkládá k xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx Sněmovně xxxxxxxxxx právní akty Xxxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "Rada"). Xxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx nebo pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Sněmovna xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoviska xxxxx. Výbor xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxx postoupit xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxx x zároveň xxxx xxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxx návrh xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výboru pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usnesení xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx nominací xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 předsedovi Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx 8 dnů xx přijetí xxxxxx xxxxxxxx požádat xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx pořad xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. X zařazení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Sněmovny xxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx poslancům nejméně 24 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx usnesení x xxxxxxx s xxxxxxxxx 3 nebo §46 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xx pořad xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže x tomto zařazení xxxxxxxxxx Xxxxxxxx v xxxxxxx s §54 xxxx. 4 až 6, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx Sněmovny.

(5) Xxxxxxxx Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx výborů, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxx xxxxxx aktů x xxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx stanoviska pro xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Pokud xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx, xx návrh aktu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx subsidiarity, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx x předsedovi Evropské xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. výboru, který xxxxxxxxxx návrhy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 xx xxx použije obdobně.

§109b

(1) Před jednáním Xxxx, xx jehož xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx dokumentů xxxxx §109a, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx zaujme Česká xxxxxxxxx. Xxxx vlády xx jednání výboru xxxxxx xxxxxx informace xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx aktů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx x tomu xxxxx xxxxxxx předchozím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx výboru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, byla xxxxxxxxxx xx neveřejnou; xxxxxxxxxx §37 xx xxx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědný xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zasedání Xxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx schválí nebo xxxxx na xxxxxx xxxxx.

(3) S xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx značné xxxxxxxxxxx xxxxx nezaujme xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx svém xxxxxxx v Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§109c

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvora x xxxxxxxx xx xxxxxx XXX a XXXX za Xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Personální nominace xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xx Xxxxxxxx projednají xxxxx, xxx o nich xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx ve věci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

§109x

(1) Xxxxx pro evropské xxxxxxxxxxx xxxx skupina xxxxxxx 41 poslanců xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"). Návrh xxxxxx xxxx obsahovat přesné xxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovny, x xx nejpozději xxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx předložený xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx svolá xxxxxx Xxxxxxxx, a xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně 72 xxxxx před jeho xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx.

§109e

(1) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jinou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx zastupováním x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx soudním xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je zněním xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx vzít xxxxxx xxxx.

(3) Shledá-li xxx xx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxx platné usnesení x xxxxxxxx xxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 162/2009 Xx. x účinností xxx xxx xxxxxx Lisabonské xxxxxxx x platnost (16.12.2009)

§109x

(1) Předseda Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesení Xxxxxxxx obsahující znění xxxxxx vládě a x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2009 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Lisabonské xxxxxxx x platnost (16.12.2009)

§109x

(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupci veškerou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx x postupu v xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§109x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 162/2009 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

§109x

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx rozpuštěním xxxxxxx.

§109x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 162/2009 Xx. s účinností xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

Předchozí xxxxxxx Sněmovny x xxxxxxxxx rozhodnutími xxxxxxxx v orgánech Xxxxxxxx unie

§109i

Bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovny xxxxx xx Českou republiku xxxxxxxx xxx hlasování xxxxxxx

x) x Evropské xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx. 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

x) x Evropské xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 48 xxxx. 6 Xxxxxxx x Evropské unii,

c) x Xxxxxxxx radě xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 48 odst. 7 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii,

d) v Xxxx xxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx prvkem, které xxxxx být předmětem xxxx xxxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 81 odst. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x Xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu xxxx xxxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxx xx. 153 xxxx. 2, čl. 192 xxxx. 2, xx. 312 odst. 2 x čl. 333 xxxx. 1 x 2 Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx,

x) v Xxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na nichž xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx. 352 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fungování xxxxxxxxx trhu.

§109i xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 162/2009 Sb. s xxxxxxxxx ode dne xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

§109x

(1) Vláda xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovny xxxxx §109i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx jeho xxxxxx projednání xx Xxxxxxxx; nejpozději xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx předkládá x xxxxxxx zněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn a xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx předsedovi Sněmovny. Xxxxx vlády xx xxxxxxxxxx doručí xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Sněmovny xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 5 xxx.

(4) Xx projednání xxxxxx xxxxx předloží xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx doporučí, xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxx §109i.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx všem xxxxxxxxx nejméně 24 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Sněmovně. Návrh xxxxx lze xx Xxxxxxxx projednat i x xxxxxxx, že xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxxxxxx zařadí xxxxx xxxxx xx xxxxx nejbližší xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxx projednání svolá xxxxxx Xxxxxxxx, x xx tak, xxx xxxxxxx včasné projednání xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxx xxxxx §109i písm. x), b), x) x f) xxx xxxxxxxxxx odkladu. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §109i písm. x) x d) xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2009 Xx. x účinností ode xxx xxxxxx Lisabonské xxxxxxx x platnost (16.12.2009)

§109k

(1) X rozpravě xxx podat pouze xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx o podaném xxxxxx na zamítnutí. Xxxxxxxx-xx Sněmovna návrh xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx takový xxxxx xxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx vlády vyslovuje xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vládu x xxxxxxxx Xxxxxx.

(4) X případech xxxxxxxxx x §109i xxxx. x) a x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlády Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx 24). Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Senátu, xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx Evropské komise.

§109k xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 162/2009 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx vstupu Lisabonské xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

Xxxxxxxxx souhlasu Sněmovny x rozhodnutím Xxxxxxxx xxxx x změně xxxxxxxxxx části třetí Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx

§109x

(1) Xx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 48 odst. 6 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetí Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie xx xxxxx souhlasu Xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx části Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn x doplnění. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlády xx Sněmovně xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxxxx informuje x xxxxxxxx projednání xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2009 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x platnost (16.12.2009)

ČÁST XXXXXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXX XX VĚCECH XXXXXXXXXXX REPUBLIKY

§109m

(1) Je-li Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x prodloužením xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx nouzového xxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx byl xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx České republiky, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx x xxx xx zkráceném xxxxxxx.

(2) X projednání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx předseda Sněmovny xxxxxxxxxx schůzi Sněmovny; xxxx-xx se xxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx její xxxxx. Ustanovení §51 xxxx. 6, §53, §54 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxx, §54 odst. 6 x 7, §59 xxxx. 1 x 2, §60, xxxxxxxxxx o xxxxx 24 hodin uvedené x §57 xxxx. 1 a ustanovení x xxxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxx §95a, §111 xxxx. 1 x §112 xxxx. 4 se xxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x návrzích xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poslanec vystoupit xxxxxxx xxxxxxx. Sněmovna xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx řečnické xxxx xx xx 5 xxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 162/2009 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

§110

(1) Každý xxxxxxxx xx právo xxxxxxxxxxxx vládu xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podává xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

§111

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxx dnu připadajícím xx xxxxxxx (§54 xxxx. 4) xxxx xx 14.30 xxxxx xx 18.00 xxxxx, xxxxxxx xxx ústní xxxxxxxxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx 14.30 xxxxx xx 16.00 xxxxx. Xx 16.00 xxxxx nebo x xxxxxxx, kdy interpelace xx xxxxxxxx vlády xxxxx xxxxxxxx dříve, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ústní interpelace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x 17.55 xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předsedy Xxxxxxxx, x to x xxx, xx xxxxxx xx xxxx konat (§54 odst. 4) xxxxxxxxxx xx 11 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx pořadí, a xx xxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x zvlášť xx skupině na xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx přihlášených se xxxx losem x xxx, ve kterém xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx konat x 11.30 hodin. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přihlášek x ústním interpelacím xxxxxxxxxx číslem 1 x xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dvě, xxx xxxx.

(4) Xxx není xxxxxxxx x jednacím xxxx x xxxxxxxx, xxx je mu xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx propadá. Propadají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přednést x xxxx stanovené x xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx člen vlády xxxxxx xx ústní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx interpelace xxxxx xxxxxxxxx dobu 2 xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx otázky xxxx 1 xxxxxx. Přednesení xxxxxxxx xx ústní xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxx 5 xxxxx x xxxxxxxxxx doplňující xxxxxxxx nesmí překročit xxxx 2 minut. Xx časových limitech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; po xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x po uplynutí xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Není-li xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx interpelace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx ústní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx doplňující xxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx bezprostředně, xxxxxx xxxxxxxx písemně do 30 dnů.

§112

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a je-li xxxxxxxxxxxx xxxx vlády, xxx tomuto členovi.

(2) Xxxxx nebo její xxxx odpoví xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Nesplní-li xxxxx xxxx xxxx xxxx vůči interpelujícímu xxxxxxxx povinnosti stanovené x xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx předsedovi Sněmovny; xxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Sněmovnu xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx písemnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx předsedu Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx schůze Xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (§54 xxxx. 4). Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx žádost, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx všem xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Sněmovny xxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxx xxx připadajícím xx xxxxxxx xx 9.00 xx 11.00 xxxxx.

(5) X xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx se koná xxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nesouhlasné xxxxxxxxxx usnesením. X xxxxxxx nesouhlasného xxxxxxxxxx xx interpelovaný xxxx xxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx poslanec xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxx, na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Sněmovna x xx nezaujme xxxxxxxxxx xxx o xx xxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXX

§113

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx výboru. Xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 10) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx vyřízení petice xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx petice xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy.

(3) Xx xxxxxxxxxx šetření xxxxx xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxx vyrozumí xxxx, xxx xxxxxx podal. X odpovědi xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxx vyřízení. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx obsahu x způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx petiční výbor Xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx zejména xxxxx, xxx petice podal, xxx byly xxxxxxxx, xxxx xx týkaly x jak, xxx x xxx byly xxxxxxxxxx a vyřízeny. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 15. xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x do 15. února xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(5) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx vyřizování, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Sněmovna xxxxxxx xx petičního xxxxxx xxxxxxx.

§114

Jiná podání občanů

Podání, xxxxx nejsou peticemi, xxxxx xxxxxxx výbor Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx věcně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx příslušným xxxxxx xxxx institucím. Xxxxxxxx x vyřízení xxxx xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxx.

XXXX OSMNÁCTÁ

PROJEDNÁVÁNÍ XXXXX, XXXXXXXXX XXXX JINÝCH XXXXXXXXX PODKLADŮ

§114a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx doručí xxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxx podle xxxxxx xxxx přikáže xxxxxxx x projednání věcně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zařadit podklad xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovně x důvodu, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx x projednání xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx xxxxx.

§114x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 167/2020 Sb. x xxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxx období Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx volbách 8. - 9.10.2021

§114b

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx oponentní xxxxxx nebo xxxxxx x jednání xxxxxx xx doručí xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořadu xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx považuje xx rozhodnutí Sněmovny.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx o xxxxxxx, o němž xx stanoví Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx doporučí zařazení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx schůze Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny xxxxx příslušný xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x oponentní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxx

x) poslanecký xxxx xxxxxx x xxxxxxxx podkladu xx xxxxx nejbližší xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 5.

(4) Za xxxxxxxxx schůzi Sněmovny xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx doplnit,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxx xxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x podkladu poslancům xxxxxxx 24 hodin.

§114b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2020 Xx. s účinností xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvolené ve xxxxxxx 8. - 9.10.2021

XXXX DEVATENÁCTÁ

ZPŮSOBY VOLEB X NOMINACÍ

§115

(1) Funkcionáři Xxxxxxxx, xxxxxx, komisí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx většinovým xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx volbě xxxxxx Sněmovny zřízených xx xxxxxxx zákona 11) a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx zastoupení, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx poměrného xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§116

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx volbu xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx x na nominaci xxxxxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxxx xxxxxxxxxx kluby; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poslanecké xxxxx. Volební komisi xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx delegována xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx konání xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xx přílohou č. 2 xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

§117

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kancelář xxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx spravuje xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x propagační xxxxxxxx, které se xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx nebo Kanceláře xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx je příjmem xxxxxxxx rozpočtu.

(4) X xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedoucí Xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx řád Kanceláře Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx organizační xxxxx.

§118

Xxxxxxx pracovněprávní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx Kanceláře sněmovny xxxx ke Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jímž xx xxxxxxxx poměr, popřípadě xxxxxxxxx též xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávními xxxxxxxx, pokud z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Plat x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx zaměstnanců Kanceláře xxxxxxxx se řídí xxxxxxxxx zákonem 13) x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny. Xxxxxxx xxx Kanceláře Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbor.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ostatní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx vedoucí Kanceláře.

XXXX XXXXXXX PRVNÍ

PARLAMENTNÍ XXXXX

§119

(1) X xxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti x budově Xxxxxxxx, xxxxxxxxx tam, xxx Xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX A ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§120

(1) Písemné podklady xxx xxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx tisky) a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx všech vystoupení, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hlasování, xxxx xxxxxxxxxx publikacemi.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx opisy x xxxxxx x xxxx x Xxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§120x

(1) Xxxxxxxx tisky xx poslancům xxxxxxxx xxxxxx zveřejněním v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sněmovního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx uvede x xxxx x xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx sněmovní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx přerušení dálkového xxxxxxxx k elektronické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxx lhůt xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx Sněmovna v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jinak.

(3) Xxxx-xx xx znění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poslancům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx tisk xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stejnopisu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x elektronické podobě xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx.

§120x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.12.2011

§120b

(1) Xxxxxx zákonů, xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx tento xxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx navrhovatel xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x elektronické xxxxxx.

§120x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§120x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx sněmovny, které xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dalších xxxxx zveřejněn x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx si x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Nesplňuje-li xxxxxxxxxx stejnopis v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xx xx xx xx, xx xxxxx předložen; xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx jeho xxxxxxxxxx.

§120x vložen právním xxxxxxxxx č. 265/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§120x

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx písemné xxxxxx předkládají x xxxxxxxx tisky poslancům xxxxxxxx pouze v xxxxxxxx xxxxxx. Písemný xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nelze xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, nejsou-li xxxxxx xxx jeho trvání. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, zruší xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

§120x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§120x

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx doručují x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.

§120e vložen xxxxxxx předpisem č. 265/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§121

(1) V novém xxxxxxxx období Sněmovny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnuty x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx §109i.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx (§6), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které podal.

§122

(1) Návrhy xxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovně xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(2) X zásadám xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx výbory projednány, xxxxx navrhovateli stanovisko xxxxxxxx Xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§123

Xxxxxx Sněmovny, jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x ověřovatelé Sněmovny, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 14) xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zvolené x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§124

Do xxxx xxxxxxx xxxxxx o Parlamentní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx stráže Policie Xxxxx xxxxxxxxx.

§125

Xx xxxxx společných xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx kouřit. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx Xxxxxxxxx sněmovny, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§126

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx se xxx xxxxxxx Senátu xxxxxxx přiměřeně ustanovení xxxxxx xxxxxx.

§127

Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 371/1990 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poslanců České xxxxxxx rady, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 267/1991 Sb., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx. x zákona č. 331/1993 Xx., se xxxx xxxxx: "Xxxx xxxx včetně xxxxxxx xx xxxxxxxx.".

§128

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx

1. xxxxx České národní xxxx č. 35/1989 Sb., o xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 249/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 97/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 280/1991 Xx. x zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 42/1993 Xx.,

2. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 36/1989 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 371/1990 Xx. x xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 280/1991 Sb.

§129

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1995.

Uhde v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxx č. 1

Xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxx komise

Xx. 1

Obecné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "komise") se xxxxxx x předsedy, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x dalších xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx x dva xxxxxxxxxxx komise xxxx x xxxxxxxx komise.

(3) Xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Členství x xxxxxx xx nezastupitelné.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx tajemník, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxx x xx předseda xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx komise

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, zahajuje, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) navrhuje xxxxx xxxxxx komise,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) odpovídá xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "Sněmovna"),

e) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx, jimiž xx komise pověří.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx svolat xxxxxx xxxxxx, požádá-li x xx předseda Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx svolá xxxxxx xxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx komise.

Čl. 3

Xxxxxxxxxxxxx komise

Předsedu xxxxxx zastupuje místopředseda xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx věcí, které xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 4

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx schůzí,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx schůze komise xxxx členům komise,

c) xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx schůze xxxxxx, x xxxxx xxxxxx předsedy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx s Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

Xx. 5

Základní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxx předseda pověří.

(2) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx. Usnese-li xx xxxxxx, xx její xxxxxxx nebo jeho xxxx je neveřejné, xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx, zejména xx, xxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, tlumočníci, jakož x xxxxx odborní x administrativně techničtí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise xxx x xxxxx xxxxxxxxx, nebo stanoví-li xxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx projedná xxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxx předloží x xxxxxxx Xxxxxxxx.

(4) O xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxx dny xxxxxx.

(5) Xxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx věci, z xxxxx xx mohla xxx rozhodování xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšetřované věci x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvážení xxxxx okolností, a xx jednotlivě i x xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxx, nezbavuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx.

(9) Xxxxxx xxx xxxx rozhodování xxxxxxxxx jen x xxxxxxx, které byly xxxx xx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxxxx všeho, xx xx xxxxx narušit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ministerstvy, x jinými správními xxxxx, xx státními xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečností důležitých xxx posouzení xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx neuveřejňovala xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx xx xxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ustanovením odstavce 1 xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní, xxxxxxxxxxx a služební xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 7

Hlasování

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x každém xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx navrhne xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx tajně. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdvižením ruky. Xxxxx xx hlasuje xxxxxxxxxxx lístky.

(2) Hlasování xxxx předsedající xxxxxx. Xx xxxxxxx komisi xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx x hlasování.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx alespoň jedna xxxxxxx xxxxx jejích xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx členů komise.

(4) Xxxxxxxxxxxx vyhlásí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, počet xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Každý člen xxxxxx může vznést xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx něm xxxxxxx proti způsobu xxxx výsledku xxxxxxxxx. X takové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jednání usnesení, xxxxx xxxxxxxxxx předseda x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 8

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx podávat x xxxxxx xxxxxxx xxxx x projednávaným xxxxx xxxxxx, x xxxxx musí xxx xxxxxx, xx je xxxxxx obsahem a xx čem xx xx komise xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby xxxx návrh zpřesnil xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx doby, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx. Xxxx xx xxxx vzít xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 9

(1) Komise xxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pořadu, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx bod xxxxxx vypustit; obdobně xxxx xxxxxxxx projednávání xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxx odročit.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 10

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, požádá-li x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx se přeloží xx českého xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx obdobně xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X ustanovení xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx z xx, x xxxxx odepřít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonu, x xxxxx a x připomenutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x x xxxxxxx hotových xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

Xx. 11

Zápis x xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) V zápisu xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx schůzi xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vystoupili, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zápisu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dnů xx skončení schůze. Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx příloh je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx komise xxxx xxxx část prohlášeny xx neveřejné, mají xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx příloh, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx nahlížet a xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že do xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x činit xx x xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx.

(5) X opravě x xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx x x námitkách proti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; její xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ověřovatel xxxxxx.

XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. 12

Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xx xx xxxxx o věci, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx věci.

Čl.13

V rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství. 2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx tvořících xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 3) xx xxx xxxxxxxx svědka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Čl. 14

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx, x xxxxx xxxxx tuto povinnost xx.

(2) Zákaz xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx něhož xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.

Xx. 15

Xxxxx odepřít xxxxxxx

(1) Právo odepřít xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, má příbuzný xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, její xxxxxxxxxx, osvojitel, osvojenec, xxxxxx x xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x uvedeném xxxxxx xxx x xxxxxxxxx z nich, xx právo odepřít xxxxxxx stran xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx výpověď, xxxxx xx jich xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyšetřovaného, x němuž xx xxxxxx v tomto xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sobě, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx sourozenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manželu xxxx xxxxx anebo xxxxx osobám x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx právem xxxxxxxxx xxxx újmu vlastní.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nemůže xxxx xxx, xxx xx xxxxx trestného činu, xxxxx se svědecká xxxxxxx týká, oznamovací xxxxxxxxx podle trestního xxxxxx.

XXXXXXX SVĚDKA

Čl. 16

(1) Xxxx výslechem xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx totožnost, xxxx xxxxx x xxxxx, jejíž jednání xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx xxxx třeba, xxx x zákazu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxxxxx řádu, xxxxx x o xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx úplnou xxxxxx a xxx xxxxxxxxx. Dále xxxx xxx poučen x xxxxxxx svědecké výpovědi x xxxxxxxx obecného xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než patnáct xxx, je třeba xx poučit xxxxxxxxx xxxxxx věku.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx dotázán xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx věci a x xxxxxx, které xx xxxxxxx jednání, x podle xxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vše, xx xxx o xxxx xx x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx otázky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx neúplnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx.

(4) Xx-xx toho xxxxx ke zjištění xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx slov.

Xx. 17

Xxxxxxxxxx komise, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx protokolu x xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxx uvedeným x §55 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx.

Xx. 18

(1) Je-li xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxx xxxxx nepříznivě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx vývoj, xx xxxxx xxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; k xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxx zkušenosti x výchovou mládeže, xxxxx xx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyslýchané xxxxx přispěla xx xxxxxxxxx vedení xxxxxxxx. Xxxx-xx to xxxxxxx xx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x rodiče.

(2) X dalším xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znovu xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx podle xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx.

Čl. 19

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ušlého xxxxxxx. Xxxxx zaniká, xxxxxxxxx-xx xx u xxxxxx xx tří xxx xx jeho xxxxxx xx xxxxxxx komise xxxx poté, xx xx xxxx sděleno, xx k xxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Náhradu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 20

Vydání věci

(1) Xxx xx x xxxx věc důležitou xxx xxxxxxxxx věci, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx předložit xxxxxx; xx-xx xx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx věc xx xxxxxxx xxxxxx vydat. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxx-xx výzvě, xxxx xx xxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx listinu, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (čl. 14), xxxxxx xxxxx xx zproštění xxxxxxxxxx zachovat věc x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Vyzvat x xxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx komise.

(4) Xxxx-xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x dalšímu xxxxxx, xxxxx xx tomu, xxx ji xxxxx. Xxx xxxxxxx věci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §80 a 81 trestního řádu.

XXXXXX

Xx. 21

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Místo přibrání xxxxxx je možno xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo odborným xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pochybnosti.

(2) Xxxxxx musí xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxx xxxxx xx xxx vyloučen xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx činný jako xxxxxx. Znalec xxxx xxx xxx xxxxxx x významu xxxxxxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxx x x trestních xxxxxxxxxx xxxxx výpovědi a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 22

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxx x vymezí xxxx úkoly. Xx-xx xxxx v případech, xxx xx jednání xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, třeba, dovolí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx spisy xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxx neveřejné, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx dovolit, xxx osobě, xxxxx xxxxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx otázky xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx znaleckého xxxxxxx.

(2) Xxxxxx znalci xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně.

Xx. 23

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx posudek xxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx na xxx odvolal a xxxxxxx jej. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Čl. 24

Xxxx posudku

Má-li xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx-xx posudek nejasný xxxx neúplný, požádá xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx znalce jiného.

Xx. 25

Xxxxxxx ústavu

(1) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx případech, vyžadujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx komise xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx k podání xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx orgán xxxx státní xxxxx xxxx posudek xxxxxxx. X xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x může xxx v xxxxxxx xxxxxxx slyšena xxxx xxxxxx.

Xx. 26

X xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx x xx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu, xxxxx i x xxxxxxx hotových výloh x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx) xxxxx zvláštní xxxxxxxx. 1)

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXX

Xx. 27

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxx předvolán, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xx x xx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x předvolání xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 4)

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx nedostavil, popřípadě xxx xx dal xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x předvedení. Xx-xx xxxxxxxxxx osoba xx vazbě v xxxx xxxx, xx xxxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx samosoudce.

(4) Hospitalizovaná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx sám opatření, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXXXX

Xx. 28

(1) Nebyla-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx komise, doručí xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx potřeby, xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, při neúspěšnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zmařeno, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx 4) xxxx xxxxxx úřad.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, doručí xx xxxx xxxxxxxx xxxxx bydlící x xxxxx bytě xxxx x témže domě xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx převzít x její xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Není-li xxxxxx xxxxx, zásilka xx xxxxx x adresát xx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx, kde xx xx může xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla uložena, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Čl. 29

(1) Do xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx komise,

b) jiná xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx komise z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx může xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zásilky xxxxxxxxx, xxxx to odesílatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 30

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx písemnost přijmout, xxxxxxxxx se to xx doručence spolu x xxxxx x xxxxxxx odepření x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, považuje se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx přijetí xxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx adresát xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 31

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xx vykonává xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. vazební věznice, xx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx domova xxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx.

(3) Písemnost xxxxxx xxxxxx požívajícím xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x jejich xxxxxx xx předloží Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx, který xxxx hromadně xxxxxxxx xx vojenských objektech xxxx xxxxxxxxx ozbrojených xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx znám xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, doručuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx.

XXXXXXXX

Xx. 32

(1) X xxxxxxxxxx úkonech xxxxxxxxx x xxxxxxx vyšetřování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx se xxxxxx protokol, xxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) místo, xxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx úkonu xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vylíčení průběhu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) námitky přítomných xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x českém xxxxxx. Xxxxxx-xx na xxxxxxxxx xxxxx výpovědi, xxxxxx se do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxx x xxxxxx, x němž xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxxxx případech xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxx. Záznam takového xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ten, xxx xxxx prováděl, x xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx stránek, xxxxxx xxx podepsány xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxxxx x poznamenáním xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx nezúčastněných xxxx do xxxxxxxxx xxxxxx pořizování xxxxxx x xxxxx x xx opravu x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 11 odst. 3, 4 x 6.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nadiktovala. Xxxx okolnost xx xxxxxxxxx x protokolu.

Příloha č. 2

Volební xxx

xxx xxxxx konané Xxxxxxxxxxx sněmovnu x xxx nominace xxxxxxxxxx xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

Xx. 1

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx Poslaneckou sněmovnou (xxxx jen "Sněmovna"), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx souhlas xxxxxxxxxx xxx Sněmovnu xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"). Xxxxx konané xx xxxxxx obou xxxxx Parlamentu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx (xxxx jen "společná xxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xx xx své xxxxxxxx řídí xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předložených xxxxxxxxxxxx xxxxx skupina poslanců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx parity.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx poměrného xxxxxxxxxx (xx. 5 xxx 5).

4. Volební xxxxxx xxxxx ze svého xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx; xxxxx funkcionářů xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xx schopna xx usnášet, je-li xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

6. X platnosti xxxxxxxx xxxxxxx komise je xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxx Sněmovnou xxxx předseda volební xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx řád xxxxx.

9. Xxxxxx 1 body 2 xx 7 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx přiměřeně x xx xxxxxxxx x činnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 2

Čl. 2 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 275/2012 Sb.

Čl. 3

Volba xxxxxxxx Xxxxxxxx, místopředsedů Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx kandidáty xx předsedu Sněmovny x místopředsedy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Navrhovat kandidáty xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxx, místopředsedy Xxxxxxxx x předsedy xxxxxx x komisí Xxxxxxxx xx předkládají xxxxxxx komisi nejpozději 24 xxxxx přede xxxx xxxxx.

3. Xxxxx xx koná xxxxxxx xx xxxx kolech.

4. Xxxxx je xxxxxx, xxxx-xx hlasovací lístky xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poslanců.

5. Před xxxxxxxxx volby v xxxxxx kole zkontroluje xxxxxxx xxxxxx volební xxxxxxxx a zapečetí xx. Xxxxxxxxxxx xxx, xxx jsou připraveny xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx jmény kandidátů xxx jednotlivé xxxxx. Xxxxxxxxx lístky xxx xxxxxxxxxx volby xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx lístcích xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx xx uvedeno xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx hlasovacího xxxxxx xx uvede xxxxx kandidátů, xxxxx xx xxxxx volit.

7. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prostor tak, xxx xxxx zaručena xxxxxxx xxxxxxxxx; poslanci xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx jednotlivě.

8. V xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxx členové xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx jen x xxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxxx lístku vyjádří

a) xxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx; pořadová xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X";

b) nesouhlas xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X".

10. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx nejvýše x takovým xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx obsazení xxxx místopředsedů Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísel xxxx jejich xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx kandidátů xxxxxxxxx xxxxx "X";

b) xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxx xxxxx kandidátů xxxxx "X".

11. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výboru xxxx xxxxxx xxx, xx xx hlasovacím xxxxxx xxxxxxx

x) souhlas x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxx jeho jménem; xxxxxxxx čísla xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X";

b) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pořadového xxxxx xxxx jmény xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X".

12. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odevzdaný xx xxxxx xxx xxxxxxx tiskopise, x xxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx 9 xx 11 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, nezpůsobuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku; xxxxxx xxxxxxxx xx však xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx hlasovacího xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx Sněmovny

14. X xxxxx kole xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poslanců, xxxx se xxxxx xxxx xxxxx.

16. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx získali xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

17. Xx xxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxx-xx xxxxxxxx Sněmovny xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xx xx deseti dnů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

19. X xxxxx kole xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx zvoleni xxxxxxxxx, kteří získali xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx z nich, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Nastane-li xxxxxxx hlasů xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx, opakuje se xxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.

21. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, koná xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

22. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx mezi nezvolenými xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nejvýše však xxxxxxxxxxx xxxxx kandidátů, xxx xx počet xxxxxxxxxxxx míst; xxx xxxxxxxx xxxxx postupují xxxxxxx kandidáti se xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

23. Xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získali xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24. Pokud obdrží xxxxxxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx míst, xxxx xxxxxxx ti x nich, kteří xxxxxxxx nejvyšší xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx volitelných xxxxxxx x xxxx xx, xxxxxxx xx mezi xxxx xxxxx. Není-li xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx los.

25. Xxxxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místopředsedů, xxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu.

Volba xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx

26. X prvém xxxx xx předsedou xxxxxx nebo xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx kandidát, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Xxxxxxx-xx xxxxx x kandidátů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx.

28. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dva xxxxxxxxx, xxxxx získali x xxxxx kole xxxxxxxx xxxxx hlasů. Je-li xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx na xxxxxx místě, kteří xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

29. Xx xxxxxx xxxx je xxxxxx kandidát, který xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxxx přítomných xxxxxxxx.

30. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx komise Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx volba xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxx 14 xx 30

31. X výsledku hlasování xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx podepíší xxxxxxx členové xxxxxxx xxxxxx; x zápise x hlasování xx xxxxx

x) xxxxx vydaných xxxxxxxxxxx lístků,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx platných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx,

x) počet xxxxxxxx xxxxx odevzdaných pro xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx kandidáta.

32. Výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Sněmovně x souladu s xxxxxxxxxx bodem xxxxxxxx xxxxxxx komise.

Čl. 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx tak, xxx Xxxxxxxx měla xxxxxxx xxxxx ověřovatelů, a xxxxxxxx xx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxx.

2. Nominaci xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx návrh předsedy xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx nominované xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx místa xxxx kandidáty, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx výborů (xxxxxx) xxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Výbory (xxxxxx) xxxxxxxx Sněmovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předložené xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxx výboru (xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X návrhu uvedou xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx (komise) x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx (komise) xx předkládají volební xxxxxx nejpozději 24 xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxx xxxxxxxxx poslaneckému xxxxx.

5. Xxxxxxxx výboru (xxxxxx) xxxxxxx volební xxxxxx xxx, že

a) xxxxx xxxxxxxx zvolených xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členů výboru (xxxxxx), xxxxx xxxxxx x 1; takto xxxxxxx číslo xx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klubů, xxxxxx xxxxxxx počet xxxx xx výboru (xxxxxx) xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxx;

x) xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx výboru (xxxxxx) xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx přebývající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykázal xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx nerozdělená místa xxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx. Vykazují-li xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, přidělí xxxxx xx výboru (komisi) xxxxx s větším xxxxxx xxxxx;

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) x 1 x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) tohoto xxxx.

6. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x výborů. Xxxxxxxx xxxxx výboru xxxx Sněmovna xx xxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Sněmovně xx xxxxxxxxx. Potvrdí-li Xxxxxxxx předložený xxxxx, xx xxxxx ustaven. Xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx volebního xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx), požádá xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (komise) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Nepotvrdí-li Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx x vyřešení xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx komisí xxxxxxxxxx způsobem

9. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx, že xx xxxxxx zvolí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, volí komisi Xxxxxxxx na návrh xxxxxxx xxxxxx.

10. Návrhy xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx kandidáty xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx závazné.

11. Xxxxxx xx xxxxx komise xx předkládají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxx dnem xxxxx.

12. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx volební xxxxxx xxx, xx

x) počet xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx vydělí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx zvětší x 1; takto xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klubů, xxxxxx xxxxxxx počet míst x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x podílu;

c) xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xx stanovený počet xxxxx xxxxxx, odečte xxxxxxxxxxx místo tomu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klubům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x komisi xxxxx x větším xxxxxx xxxxx;

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx nejsou xxxxxxxxx, zvětší xx xxxxx xxxxx xxxxxx x 1 a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx písmen a) xx x) xxxxxx xxxx.

13. Počet xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx násobí xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro jejich xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx kandidátku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klubem.

14. Xxx xxxxx členů xxxxxx xx předsedající xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. V prvém xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zvoleni kandidáti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx obsazovaných xxxx, xxxx zvoleni ti x xxxx, xxxxx xxxxxxxx nejvyšší počet xxxxx. Nastane-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mimo ně, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.

17. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby byl xxxxxxx stanovený xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx na neobsazená xxxxx druhé xxxx xxxxx.

18. Do xxxxxxx xxxx postupují nezvolení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx získali v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxxxx kandidáti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

19. Ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu hlasů xxxxxxxxxx poslanců.

20. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx zvoleni xx x nich, xxxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxx hlasů. Nastane-li xxxxxxx hlasů xxx xxxxxxxxx xx volitelných xxxxxxx x xxxx xx, opakuje xx xxxx nimi xxxxx. Xxxx-xx xxx tak xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx los.

21. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx

22. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx celým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx potvrzením kandidátky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

23. Xxxxxx xx členy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxx xxxx volby. Xxxxxxxxxx komise sestaví xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klubů xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.

24. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx ustavení komise, xxxxxxxx volební xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 22 a 23.

25. Xxxxxxxxx-xx Sněmovna xxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxxxx xxxx 22 xx 24, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise nepotvrdí.

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (komisí) x xxxxx xxxxxx

26. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (komise) xxxx xxxxx komise xxxxxx xxxxxxxxxxxx schůze Xxxxxxxx.

27. Xxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx výboru (xxxxxx), xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxx navrhovatelem xx xxxxxxx komise; řídí xx přitom xxxxxxxx, xxxxx kterých xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru

28. Xxxxxxxxxxx výbor xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx Sněmovny, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx poměrného xxxxxxxxxx (xx. 5 xxxx 1 až 8).

Xx. 6

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xxx xx xxxxx Sněmovnou a xxx je oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx volbu, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Sněmovny xxxxxxxxxx xxxxx dnů xxxxx xxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxx, kdo xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; jinak xx xxxx xxxxxxxxxx veřejným.

Volba xxxxxx xxxxxxxxxx

4. Volba xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

5. Xxxxx je platná, xxxx-xx hlasovací xxxxxx xxxxxx x každém xxxx xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx. Zkontroluje xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx jmény kandidátů xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx lístky xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Volební xxxxxx xxxx zkontroluje, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx otiskem xxxxxxx Poslanecké sněmovny x xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx kandidátů xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x abecedním xxxxxx x před xxxxxx každého x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx číslo. Xx xxxxxx xxxxx hlasovacího xxxxxx xx xxxxx xxxxx kandidátů, xxxxx xx xxxxx xxxxx.

8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. X xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx pouze členové xxxxxxx komise; xxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx.

10. Poslanec xxxx tak, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) souhlas xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pořadového čísla xxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X";

b) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx přeškrtnutím pořadového xxxxx xxxx jmény xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X".

11. Neplatný xx xxxxxxxxx xxxxxx odevzdaný xx xxxxx xxx xxxxxxx tiskopise x xxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx způsobem, xxx xx xxxxxxxxx x předchozím bodu xxxxxx volebního xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; takový xxxxxxxx xx xxxx xxx volbu xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx-xx pochybnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx v xxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

13. X xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxxx x počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků.

14. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx počet xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx zvoleni xx x nich, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Nastane-li xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx los.

15. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx míst, koná xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolo xxxxx.

16. Xx druhého xxxx postupují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kole xxxxxxxx xxxxx hlasů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx neobsazených xxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx všichni kandidáti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

17. Xx druhém xxxx xxxx zvoleni xxxxxxxxx, kteří získali xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx vydaných xxxxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kandidátů, než xx xxxxx obsazovaných xxxx, jsou xxxxxxx xx x nich, xxxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxx hlasů. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mimo xx, xxxxxxx xx xxxx nimi xxxxx. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.

19. Xxxxxx-xx ani po xxxxxx xxxx volby xxxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx.

20. O xxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; v xxxxxx x xxxxxxxxx xx uvede

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx odevzdaných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx,

x) xxxxx neodevzdaných xxxxxxxxxxx lístků,

d) xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámí Xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise.

Volba xxxxxxxx xxxxxxxxxx

22. Při xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx hlasováním xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx 14 xx 20.

Xx. 7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx klubů x xxxxxxxx xxx volby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přípustné.

2. Xxx, xxx xxxxx xxxxxxx řád xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx projedná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 78/2002 Xx. x účinností xx 1.4.2002

Čl. XXXX

1. Ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx x xxxxxxx volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx druhé xx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx předpisem x. 359/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.6.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení xx. I xxxx 2 se xxxxxx xxxxxxx xxx ustavení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečněných xx dnech 2. x 3. xxxxxx 2006. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 573/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 27.12.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx projednávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx zpětně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx proběhla xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předloženého Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx výbor xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.3.2015

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 90/95 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.8.1995.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

47/2000 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny

s xxxxxxxxx xx 14.3.2000

39/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 483/91 Xx., x České xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 25.1.2001

78/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 107/99 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

192/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 484/91 Xx., o Českém xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a x změně dalších xxxxxx

x účinností xx 22.5.2002

235/2002 Xx., xxxxx XX ze xxx 30.4.2002 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §46x xxxxxx x. 90/95 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 21.6.2002

282/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/95 Xx., o xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.5.2004

359/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 90/95 Xx., o xxxxxxxx xxxx Poslanecké sněmovny, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony x xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 15.6.2004, x xxxxxxxx §54, 70, 90, 93, 94, 95, 95x, 99, 106, 111, x 112, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004

482/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2004

167/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 90/95 Xx., o xxxxxxxx řádu Poslanecké xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 27.4.2005

205/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.5.2006 x výjimkou xxxxxxxxxx §32, který xxxxxx účinnosti dnem 15.6.2006

573/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.12.2006

41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

162/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 90/95 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 107/99 Xx., x jednacím řádu Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx pozměňující Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x platnost (16.12.2009)

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

402/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Poslanecké sněmovny, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.11.2009

265/2011 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 90/95 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.12.2011

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

275/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2012 x výjimkou §70, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 8.3.2013

265/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2015

300/2017 Xx., x xxxxxxxx jednání x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxx a navenek x x xxxxx xxxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

167/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 90/1995 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx volebního období Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxx xx volbách 8. - 9.10.2021

484/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 277/2019 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
2) Zákon č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
3) §13 xxxx. x) x §16 zákona x. 102/1971 Xx.
4) §12 xxxx. 2 trestního xxxx.
5) §44 xxxx. 4 xxxxxx XXX x. 54/1990 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxx.
6) Čl. 47 xxxx. 1 Xxxxxx.
7) Čl. 50 xxxx. 2 Xxxxxx.
8) Čl. 72 xxxx. 2 Ústavy.
9) Xxxxx XXX č. 545/1992 Sb., x Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 85/1990 Sb.
11) Např. §18 xx 21 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě.
12) Např. xxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 103/1992 Sb., x Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 484/1991 Sb., xxxxx XXX č. 483/1991 Sb.
13) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
14) Xxxxx XXX č. 35/1989 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) §92 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.
16) §6 xxxx. 7 xxxxxx x. 84/1990 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
17) Xxxx. xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informačních xxxxxxxxx, zákon XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §68 xxxxxx XXX x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx.
19) Xxxx. xxxxx ČNR č. 200/1990 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon XXX č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 35/1993 Xx., zákon č. 528/1990 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxx. xxxxx XXX č. 484/1991 Sb., x Českém xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 483/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 367/1990 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 418/1990 Sb., o hlavním xxxxx v Praze, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 102/1971 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Čl. 39 xxxx. 4 Xxxxxx.
22) Čl. 39 xxxx. 3 Ústavy.
23) §71 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) Čl. 48 odst. 7 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx.
Čl. 81 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
25) Čl. 65 xxxx. 3 Xxxxxx.