Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 31.12.2022.


Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
90/95 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1

ČÁST II. Poslanci

Mandát poslance §2 §3

Slib poslance §4

Průkaz poslance §5

Zánik mandátu poslance §6 §7 §8

Účast na jednání Sněmovny a jejích orgánů §9 §10

Oprávnění poslance požadovat informace a vysvětlení §11

Vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance §12

Disciplinární řízení §13 §14 §15 §16 §17 §18

Pořádková opatření §19 §20

ČÁST III. Zasedání Sněmovny

Zasedání Sněmovny §21

ČÁST IV. Ustavující schůze Sněmovny §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28

ČÁST V. Funkcionáři Sněmovny

Předseda Sněmovny §29

Místopředsedové Sněmovny §30 §31

ČÁST VI. Orgány Sněmovny

Výbory Sněmovny §32 §33

Jednání výborů §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

Mandátový a imunitní výbor §45

Organizační výbor §46

Volební výbor §46a

Komise Sněmovny §47

Vyšetřovací komise §48 §49

ČÁST VII. Předmět jednání a schůze Sněmovny

Působnost Sněmovny §50

Svolávání schůzí Sněmovny §51

Jednání na schůzích Sněmovny §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

Zápisy o schůzích Sněmovny §68

ČÁST VIII. Hlasování ve Sněmovně a jejích orgánech

Hlasování na schůzích Sněmovny §69 §70 §71 §72

Způsoby hlasování §73

Veřejné hlasování §74

Tajné hlasování §75

Výsledky hlasování §76

ČÁST IX. Poslanecké kluby §77 §78

ČÁST X. Společná schůze Sněmovny a Senátu §79 §80 §81

ČÁST XI. Jednání o důvěře vládě

Žádost vlády o vyslovení důvěry §82 §83

Návrh na vyslovení nedůvěry vládě §84

Žádost o vyslovení důvěry a návrh na vyslovení nedůvěry vládě §85

ČÁST XII. Jednání o návrzích zákonů

Podávání návrhů zákonů §86 §87 §88 §89

Prvé čtení návrhu zákona §90 §91

Druhé čtení návrhu zákona §92 §93 §94 §94a

Třetí čtení návrhu zákona §95 §95a §96

Účast Senátu a prezidenta republiky v zákonodárném procesu §97 §98

Zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze §99

Zákonodárný proces k provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti

Organizace spojených národů o akcích k zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti §100

Zákonodárný proces za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu §100a

ČÁST XIII. Projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu

Předložení návrhu zákona o státním rozpočtu §101

Prvé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu §102 §103 §104

Druhé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu §105

Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu §106

ČÁST XIV. Vyhlašování zákonů §107

ČÁST XV. Jednání o mezinárodních smlouvách §108 §109

ČÁST XV. A - Projednávání záležitostí Evropské unie §109a §109b §109c

Žaloba ve věci porušení zásady subsidiarity aktem Evropské unie §109d §109e §109f §109g §109h

Předchozí souhlas Sněmovny s některými rozhodnutími činěnými v orgánech Evropské unie §109i §109j §109k

Vyslovení souhlasu Sněmovny s rozhodnutím Evropské rady o změně ustanovení části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie §109l

ČÁST XV. B - Zkrácené jednání ve věcech bezpečnosti republiky §109m

ČÁST XVI. Interpelace §110

Ústní interpelace §111

Písemné interpelace §112

ČÁST XVII. Petice a jiná podání občanů

Petice §113

Jiná podání občanů §114

ČÁST XVIII. Projednávání zpráv, kinformací nebo jiných obdobných dokladů §114a §114b

ČÁST XIX. Způsoby voleb a nominací §115 §116

ČÁST XX. Kancelář sněmovny

Úkoly Kanceláře sněmovny §117

Některé pracovněprávní ustanovení §118

ČÁST XXI. Parlamentní stráž §119

ČÁST XXII. Všeobecná, přechodná a závěrečná ustanovení §120 §120a §120b §120c §120d §120e §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127

Zrušovací ustanovení §128

Účinnost §129

Příloha č. 1 - Jednací řád vyšetřovací komise

Obecné ustanovení Čl.1

Předseda komise Čl.2

Místopředseda komise Čl.3

Tajemník komise Čl.4

Základní zásady jednání komise Čl.5

Poskytování informací Čl.6

Hlasování Čl.7 Čl.8 Čl.9 Čl.10

Zápis o schůzi komise Čl.11

Svědci

Povinnost svědčit Čl.12 Čl.13

Zákaz výslechu Čl.14

Právo odepřít výpověď Čl.15

Výslech svědka Čl.16 Čl.17 Čl.18

Svědečné Čl.19

Vydání věci Čl.20

Znalci

Přibrání znalce Čl.21

Příprava posudku Čl.22

Výslech znalce Čl.23

Vady posudku Čl.24

Posudek ústavu Čl.25 Čl.26

Předvolání a předvedení Čl.27

Doručování Čl.28 Čl.29 Čl.30 Čl.31

Protokol Čl.32

Příloha č. 2 - Volební řád pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny

č. 78/2002 Sb. - Čl. IV

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 573/2006 Sb. - Čl. II

č. 265/2014 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 235/2002 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx upravuje zásady xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "Xxxxxxxx"), xxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schůze xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, postavení xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Sněmovna xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x jejích xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

POSLANCI

Mandát xxxxxxxx

§2

Xxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxxxxx. Xxxxxxxxx 5) nabývá xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx náhradník xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zániku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx [§6 xxxx. x), c), x) x x)].

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx schůzi Sněmovny xx xxxx xxxxxxxx xxxxx mandátu xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx sepsaným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

§4

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx skládá xx první xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, slib xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x podáním xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx slib skládá. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx slibu xxxxxxx. Složení slibu xxxxxx poslanec xxxx xxxxxxxx.

§5

Průkaz poslance

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opatřený xxxxxxxxxx, razítkem Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Průkaz xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx členem Xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schůzi Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx (§3) xx rukou xxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Sněmovny,

f) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx funkce, jejichž xxxxxxxxxxxxxx x funkcí xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx.

§7

Začal-li xxxxxxxx vykonávat xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx mandátu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx předsedovi Xxxxxxxx.

§8

V xxxxxxxxxxxxx o xxxxxx volitelnosti x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 15)

Xxxxx na jednání Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x jejích xxxxxx, xx nichž xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx předsedající xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx poslanec xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, o xxxxx jednání xxx.

(4) Xxxxxxxx xx omluví xxx, xxx xxx xxxxx povahy xxxx x omluvě zpraven xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx orgánu, x xxxxx jednání xxx, pokud možno xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx důvodů neúčasti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

§10

(1) Zveřejnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx x x xxxxxx orgánech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k předání xxxxxx 16) xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx, xxx Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx mít xxxxxxx pět xxxxx.

§11

Oprávnění poslance požadovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxx.

(2) Informace x vysvětlení jsou xxxxxxx vlády x xxxxxxxxx správních úřadů x orgánů územní xxxxxxxxxx povinni poskytovat xxxxxxxx do 30 xxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx nebrání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxx zveřejnění. 17)

§12

Vyslovení xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx poslance

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx poslance, xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx obsahovat zejména xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx, x xxxx předpokládanou xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x svoje xxxxxxxxxx sdělí bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx postoupí žádost xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mandátovému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx zprávy s xxxxxxx Xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodne Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§13

(1) Disciplinární xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx projevem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx dopustí jednání, xxx xxxxx xx xxxx xxx jinak xxxxxxx stíhán.

(2) Disciplinární xxxxxx lze zavést xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx projevem xxxxxxxx xx Sněmovně xxxx x Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx poslance, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zúčastnit xx xxxxxx Sněmovny x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zavede xxxx proti poslanci, xxxxx se dopustí xxxxxxxxx x požádá xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx výbor xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, x disciplinárním xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 2 xx xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx základě xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 23)

§14

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx disciplinárního xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, proti xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, poskytne xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx x obhájil. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zastaví.

(2) X xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx xxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zda byl xxxxx xxxxx oprávněnou xxxxxx x zda xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx. 18)

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx zastupován xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výbor, xxxxx xxxx přikázat xxx xxxxxx výboru.

(5) X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx členové, jichž xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§15

(1) Za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 x 2 lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poslance.

(2) Xx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 3 xxx xxxxxxxx uložit sankci, xxxxxx za přestupek xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx. 19)

(3) Lhůta x způsob xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx pokuty x xxxxx x xxxxxx zaplacení xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxx disciplinární opatření.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx uložit do xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

§16

(1) Proti rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx němuž xx disciplinární xxxxxx xxxx, právo xxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx.

(2) Sněmovna x xxxxxxxx poslance po xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxx vrací k xxxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx podle §15 xxxx. 1, ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx disciplinární xxxxxx vedl, rozhodne x xxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx disciplinárního xxxxxxxxxx xxxx poslanci xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "Kancelář sněmovny") x platu xxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx uložena xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx dodatečně xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nařizuje. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x jestliže lhůta xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx opatření

§19

(1) Předsedající xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx nepřístojné xxxxxxx xxxxxxx poslance x xxxxxxxxx xxxx nejdéle xx xxxxx jednacího xxx, x němž x vykázání došlo.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x uložení pořádkového xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx může xxxxxxxx odvolat ke Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx uložení. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx potvrdí nebo xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovny xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx podléhají xxxxx poslanců xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x zástupcům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx tyto osoby xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyvést Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx dát xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

§21

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

(1) Zasedání Sněmovny xx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx prezident xxxxxxxxx, x xx xxx, aby bylo xxxxxxxx nejpozději 30. xxx xx xxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxx se Xxxxxxxx 30. xxx xx xxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxxxx Xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Celková xxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 120 xxx x xxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovny xxxxxx lhůta xxxxxxx x §91 odst. 1 x 2 xxx projednání xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx x v §103 xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx přikázané kapitoly xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Sněmovny xxxxx uplynutím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

§22

(1) Xxxxxxxx se xxxxxx po xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny xx xxxx sejít xxxxxxxx xxxxx den po xxxxxxxx předchozího volebního xxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx svolá xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx předseda Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx schůzi, xx xxxxxxxxxxx, že xx poslancem, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxx, nejstarší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Sněmovny; xxxxx xxx svolání xxxxxxxxxx schůze xxxxxxx, xxxxx xx následující xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x až xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxxxxx ustavující xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx poslanců.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx slib xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny (§4).

§24

Předsedající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, aby xxxxx xx vědomí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x návrhů xxxxxxxxxxxx xxxxx (§116 odst. 2). Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x provést ustavení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§25

Sněmovna xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§26

Předseda Xxxxxxxx xx xxxx řízení schůze. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§27

Na xxxxx předsedy xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx Sněmovny x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx členů.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX SNĚMOVNY

§29

Předseda Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx navenek,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 68 odst. 4 xxxx druhá Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního úřadu,

d) xxxxxxxxx Senátu xxxxx xxxxxx, s xxxx Xxxxxxxx vyslovila xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k podpisu xxxxxxx zákony,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) povolat xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poslanecký xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx dopaden xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx bezprostředně xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx budou xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx zastupovat,

d) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx schůzi Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovnu xx schůzi xxxx xxxxxxxxxx termínem,

f) přerušit xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x další xxxxx xxxxxxxxx zákonem nebo xxxxx, jimiž ho Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx působnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx předsednictva, 20) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxxxxxxxxxxx Sněmovny

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx jeho xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx předsedy Xxxxxxxx xxxx místopředsedové Sněmovny xxxxx x povinnosti xxxxxxxx.

(3) Místopředsedové se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Sněmovny; xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

§31

Xxxxxxx předsedu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx na xxxxxxx xxxxx nejméně xxxx xxxxx všech xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx Xxxxxxxx

§32

Xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx výbor, xxxxxxx xxxxx, rozpočtový xxxxx, xxxxxxxxx výbor, organizační xxxxx, volební xxxxx, xxxxx xxx evropské xxxxxxxxxxx a další xxxxxx, xx xxxxx xx usnese.

§33

(1) Kromě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, petičním x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx výboru.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xx členem xxxxx, xxxxxx být xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§34

(1) Xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mu přikáže Xxxxxxxx, a věci, xx xxxxxxx projednávání xx xxxxxx.

(3) X xxxx, xxx je xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

§35

(1) Xxxxxxxxxx schůze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Výbor xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, než xx xxxxxxx předseda výboru xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Výbor xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx zvoleného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx výbor, xxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx předsedu v xxxxxx lhůtě, xxxx Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxx, zvolí xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Sněmovna xxxx xxxxxxx výbor, xxx xx určené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, požádá Sněmovna xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx xxx xxxxxxx výbor x xxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxx Sněmovna xxxxxx předsedu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předsedu xxxxxx Sněmovna.

(4) Výbor xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx členů zvolit xxxxxx xxxxxxxx. Volbu xxxxx uskutečnit xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx. Pokud Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx původní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx výboru xx xxxxx své xxxxxx xx potvrzení volby Xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx Sněmovnou. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxx pověřený xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, svolává x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx schůzi xxxxxx jeho xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx výboru, xxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xx předseda Sněmovny xxxxx alespoň xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Sněmovnou nebo xx 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxxxxx schůze výboru xx dny, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx výbor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxx neusnese xxxxx.

(3) Předseda xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednání xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bodů. Xxxx výboru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx pořadu xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jednací xxx x hodinu schůze xxxxxx xx xxxx xxxxxx bod "Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx".

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx x xxx vyslovily souhlas xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx členů xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx schváleného xxxx pořadu nebo xxxx části stačí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§37

Xxxxxx výborů jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxx. Řízení v xxxxxxxxxxxxxxx věcech xx xxxx neveřejné. Schůze xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx schůze Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx; xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§38

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. K platnosti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Poslanci, xxxxx xxxxxx členy výboru, xxxx na schůzi xxxxxx poradní xxxx; xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx, nemohou xxxx hlasovat.

§39

(1) Xxxxxx výboru xx účastní poslanci, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Mohou se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, členové xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx; může xx xxx přítomen xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx sněmovny.

(2) Člen xxxxx a vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o to xxxxx xxxxxx, x xxxxx požadované informace x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebrání xxxxxx upravující mlčenlivost xxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxxxx. 17)

(3) Člen xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxx vlády xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx netrvá xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx, popřípadě xxx, kdo ho xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx může xx xxxxxx výboru xxxxxx xx souhlasem xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

§40

(1) Pro projednání xxxx ve výboru xxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pětina xxxxx xxxxx výboru, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx menšiny xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"); takovou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx předložit Xxxxxxxx.

§41

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Určený xxxxxxxxx nebo zpravodajové xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Usnesení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx výboru.

(2) Xxxxx, xxxxx nepostupuje xxxxx §109a xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx věci Sněmovně xxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ústředního správního xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx správního úřadu, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx do 30 xxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lhůtu, xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. 17)

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, vyhotoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx informuje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx výboru x ověřovatel xxxxxx.

§42

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx společné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přijímat xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx odděleně.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx usnesení xxxxxxx.

§43

(1) X schůzi xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, x němž xx uvede pořad xxxxxx, kdo xxxxxx xxxxx, xxxx návrhy xxxx xxxxxx x xxx xx podal, xxxxx řečníci vystoupili x xxxxxxxx, jmenovitý xxxxxx poslanců xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx o xxxx xxxxxxxxx než x závěrečném xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx, xxx každý xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx kterýkoli x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx úplné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx schvaluje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zápis se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Schválený xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx němu xx odevzdá x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx měsíců od xxxxxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx předsedové x xxxxxxxxxxx zúčastněných výborů.

(3) Xx xxxxxx výboru xx xxxxxxxx zvukový xxxxxx, který xx xxxxxx po xxxx xxxxx xxxxxx. Výbor xx xxxx xxxxxx xx delší xxxx xxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx může usnést, xx xx zvukový xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx usnesení musí xxx součástí xxxxxx x xxxxxx výboru.

(4) Xxxxxx-xx xx xx xxx výbor, pořizuje xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

§44

(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx otázky xxxx xxxxxxx otázek xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jen xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednání xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxx činnost x jednání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxx výboru. Jednání xxxxxxxxx je neveřejné, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x náhradníci xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zvoleni, a xxx xxxxxxxx předkládá xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxxxxxxxx x zániku xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poslance xxxxxxxxx xxx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, zda xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podmínky xxx trestní stíhání xxxxxxxx, provede urychleně xxxxx xxxxxxx x xxxxxx poslanci, aby xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx.

(2) Jednání mandátového x xxxxxxxxxx xxxxxx xx vždy neveřejné. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx stanoví Ústava. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx x imunitního xxxxxx xxx s xxxx souhlasem.

§46

Organizační xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx, místopředsedové xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poslaneckými xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastoupení.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx svých xxxxx xxxxx dva xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud se xxxxx neusnese jinak.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx organizuje x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxx plnění xxxxxx úkolů xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx x navrhovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxx jejich xxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxx pravidelné xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxx xxxxxx zákonů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyžadujících xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxxxxxxx xxxxxx návrhů xx xxxxxx pořadu xxxxxx Xxxxxxxx x navrhovat, xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx mají být xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx předsedovi Xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesení x povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx schůzi Xxxxxxxx,

x) schvalovat xxxx xxxxxxxxxxxx styků delegací Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x poslanců,

f) xxxxxxxxxx x přijímání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x poslanců, x xx x xxxx schválený plán xxxxxxxxxxxx styků,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xx úhradu jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx volby členů Xxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Rada") zřizuje Xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněnými xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx počtu členů Xxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx kandidátů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx navržených oprávněnými xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xxxx být zvoleni, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpoklady xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx také xxxx, v xxxxx xxxxxxx se pro xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxx xxx (příloha č. 2).

§47

Xxxxxx Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx dočasné komise x xxxxxxxx xxx x xxxxx své xxxxxxxxxx úkoly. Xxxxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxx, kterého volí Xxxxxxxx. Poslanec, xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx být xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a řídí xxxx xxxxxxxx xxxx xxx pověřený xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx předseda xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx komise její xxxx, jehož tím xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pověří. Xxxx-xx xxxxxx xxxx, svolá x xxxx schůzi xxxxxx xxxx nejstarší xxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx xxxx, svolá x řídí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx o činnosti x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§48

(1) Na xxxxx nejméně xxxxx xxxxxx xxxxx poslanců xxxx Xxxxxxxx zřídit xxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxx vyšetřovací xxxxxx, xxxxxxx xxxxx být xxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx být členem xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx vyšetřena, x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předloží xxx zjištění x xxxxxxx Xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxx Sněmovna xxxxxxxxx.

(3) Jednací řád xxxxxxxxxxx komise je přílohou č. 1 xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyslýchat xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx přibrat xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x x přibrání xxxxxx xxxx tlumočníka a x xxxxxx xxxxxxx x povinnostech xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x pro xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odborných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x administrativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx pověření xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx jejími xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je zpravidla xxxxxxx. Xx návrh xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx usnést, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise xxxx jeho xxxx xxxx xxxxxxxxx. Učiní xxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšetřovací xxxxxx utajované skutečnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx prohlášeny za xxxxxxxxx, xx mohou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, dala-li x xxxxxx xxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx vyšetřovací komise x další xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx xxxx prohlášeny xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, x xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx povinnosti mohou xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx.

(10) Pro činnost x xxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx komise xxxxxxxxx jinak.

§49

Xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx vyšetřovací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx výdělku xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx předseda xxxxxxxxxxx komise. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx ho oprávněná xxxxx x xxxxxx xx tří xxx xx její účasti xx jednání komise xxxx xxxx, co xx xxxx xxxxxxx, xx k jednání xxxxxxx; xx to xxxx xxx oprávněná xxxxx upozorněna.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX JEDNÁNÍ X SCHŮZE SNĚMOVNY

§50

Působnost Xxxxxxxx

(1) Xx působnosti Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx zákonů x vyslovovat s xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx jednání x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxx a zákon x xxxxxxxx řádu Xxxxxx,

x) xxxxxxx se x zákonu o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) usnášet xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) projednávat mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxx,

x) xxxxxxx se společně xx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu,

h) xxxxxxxxxx společně se Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cizích xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx společně xx Xxxxxxx souhlas x xxxxxxxx ozbrojených xxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) usnášet xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx úřad,

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlády, jednat x xxxxxx vládě x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xx písemné xxxxxxxxxxx poslanců zařazené xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) volit x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x stanovit xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zřizovat výbory x xxxxxxxx počet xxxxxx členů,

q) zřizovat xxxxxx x stanovit xxxxx xxxxxx členů,

r) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx počet xxxxxx xxxxx,

x) potvrzovat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx volit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx volbu xxxxxx předsedy,

u) vyslovovat xxxxxxx x trestním xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§16) x x xxxxxxxx xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§19 xxxx. 2),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klubů x xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 x 4,

x) usnášet xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx aktů x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxxxxx vykonává x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

§51

Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx Sněmovny.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxx svolává xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx, xxxx xx xxxxxxx usnesení Sněmovny.

(3) Xxxx-xx v usnesení xxxxxx, xxx xx xx schůze konat, xxxxx předseda Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Požádá-li x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednání.

(5) X xxxx přerušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx svolat Xxxxxxxx xx schůzi xxxx xxxxxxxxxx termínem, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx, xxxxxx-xx jej o xx prezident republiky, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx všech xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X svolání xxxxxx Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dnů předem. Xxxxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odročení xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hlasováním xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx na schůzích Xxxxxxxx

§52

(1) Poslanci je x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx příslušnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Mohou xx xx zúčastnit xxxxxxxxx republiky, členové xxxxx a xxxxx, xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ze xxxxxx; xxxx xx být xxxxxxxx vedoucí Xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx Sněmovny se xxxxx zúčastnit i xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxx Xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx jim xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 mají xx jednacího xxxx xxxxxxx xxxxx ti, xxx k tomu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x prostorách xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 9 xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx 21 xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Parlamentu x x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nejpozději xx 19 xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx všech xxxxxxxx, xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Sněmovna xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx předsedající xxx, xxxxxx a pořad xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Schůze Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§54

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx předsedající xx xxxxxxxxxx dobu, bez xxxxxx na počet xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Schůzi Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo místopředsedové x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pořad xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx jedním x xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx čtvrtek, xxxxxx se na xxxxx xxx bod "Xxxxx xxxxxxxxxxx". Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx pořadu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx jednacími xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x pátek, xxxxxx xx xx xxxx dny xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x §95 odst. 1 xxxx xxx zachována. X xxxxxxxx třetího xxxxx xx jiné xxxxxxx dny xxxxxxxx Xxxxxxxx. X návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx hlasovat, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx poslanecké xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx navrhnout xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na jeho xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovna xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx hlasováním bez xxxxxxxx přesunout bod xxxxxxxxxxx pořadu, schválený xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pět xxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedené v §67. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§60). Xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxx Sněmovny xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Návrh xx doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx němu xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 20 xxxxxxxx.

(7) Byla-li schůze xxxxxxx podle §51 xxxx. 4 xxxx 5, rozhodne Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x žádosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a ústních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 x 6 x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx případech xx xxxxxx nepoužijí xxxxxxxxxx §97 xxxx. 3 xxxx první x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Senátem, §97 xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx Xxxxxxx s pozměňovacími xxxxxx x §98 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vráceného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Sněmovna xxxx x xxxxxxx schůze xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx jednání x xxx xxxxxxx.

(9) Předseda xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. X xxxxxxx návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§55

Xxxxxx-xx xx na xxx Xxxxxxxx, xx xxxx vlády povinen xxxxxxxx se osobně xx xxxxxx Xxxxxxxx.

§56

(1) Schůze Xxxxxxxx xx zpravidla xxxxxxx. Xx xxxxx vlády xxxx xxxxxxxx xx xxxx Sněmovna xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx část je xxxxxxxxx, zejména jsou-li xx pořad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti. Projednávání xxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zákonů x poplatcích xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxx nebo její xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zúčastnit prezident xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx přítomny v xxxxxxxx xxxx anebo xx místech vyhrazených xxx xxxxx, veřejnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen se xxxxxxxxx Sněmovny. X xxxxxx x přítomnosti xxxxxx xxxx xx xxxxxx rozhodne Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx sněmovní xxxx, xx xxxxxx, xxx-xx xxxx poslancům xxxxxx xxxxxxx včas xxxxxxx. Xxxxxxxx tisk, xxxxx-xx x xxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx poslanec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x takovém xxxx xxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Sněmovna xxxxxxxxxx xxx rozpravy.

(2) Bod xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Sněmovny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx Xxxxx, xxxxx x zastupitelstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx členové, xxxxx xxxx xxxxxxx jednáním xxxxxx pověřeni. Jde-li x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, odůvodní xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx členem x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx určen, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx, jehož xx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx návrhem xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zúčastněných xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§58

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx všeobecná x poté xxxxxxxx xxxxxxxx. Během všeobecné xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x odkázání xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx předkládat návrhy xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx (§63 odst. 1).

(2) Xxxxxxxx xx hlásí xx rozpravy xxxxxxx, x xx xxx xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v průběhu xxxxxx x předsedajícího xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přednost.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx kterém xx x xx xxxxxxx přihlásili, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx slovo xxxxx xxxxxxxx, kdykoli x xx požádá. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx slovo xxxxxxx xx xx ukončení xxxxxxxx. Xxx udělování xxxxx upozorní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řečníka xx xx, xx jeho xxxxxxxxxx bude následovat. Xxxxx xx xxx xxxxxx jen ten, xxxx xx předsedající xxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxx x jednacím xxxx x xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx slovo, ztrácí xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx propadá.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, předá xxxxxx xxxxxx.

§59

(1) Xxxxxxxx se xxxx x projednávanému xxxx usnést bez xxxxxxxx na omezení xxxxxxxx doby, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx deset xxxxx. Xxxxxxx řečnické xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx může bez xxxxxxxx xxxxxx, xx x téže xxxx xxxx xxxxxxxx vystoupit xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Poslanec xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xx klade xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx k projednávané xxxx. Xxxxxxxxx-xx se xx xx xxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx poslance xxxxxxxxx x xxxxx xxx k věci. Xxxxxxxx-xx poslanec svým xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, může jej xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx-xx dvojí xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx slovo xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§60

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx průběh xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx některého bodu xxxxxx. Nelze v xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Poslanec, xxxxx xx přihlásil x faktické poznámce, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx přerušení xxxx, xxx právě xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx faktické xxxxxxxx xxx případná xxxxxxx xx faktickou xxxxxxxx xxxxxx poslance xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx poznámku xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx překročí-li xxxxxxxx xxxx k xxxxxx přednesení, xxxx xx předsedající xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx předsedajícího x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

§61

Xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 4 x §60 xxxx. 3.

§62

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxx xxx xxxxxx, xx xxx xx xx Sněmovna xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx požádat xxxxxxxx, xxx svůj xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx jsou:

1. Xxxxx xx xxxxxxxx

x) návrhem xx xxxxxxxx navrhuje xxxxxxxx, xxx projednávaný xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx o xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx časovým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx nejprve xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pozměňovací xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx revokovat, pokud xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxx návrh xxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx již xxxxxx xxxxxxxxx rozpravy xxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxx pozměňovací xxxxxx,

x) xxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx orgánu Xxxxxxxx

x) tímto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k posouzení xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx návrhu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy, x xx x xxxxxx, xxxxx xx xxx návrh odkázán, x ke xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Lze však xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx stanovenou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vypouštějí, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx,

x) k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pozměňovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx návrhy k xxxxxx pozměňovacím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx, xxxxx xxx přijat. Xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx, xxx pro xxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podmíněný

a) xxxxx xx v xxxxxxxx ukáže, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx rozhodnutí x x jiné otázce, xx možné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Dodatečným xxxxxxx xx rozšiřuje xxxx doplňuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx tak xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout při xxxxxxxxxxx návrhů zákonů,

b) xxxxxxxxxxx uvede, o xxxx druh xxxxxx xxx, a xxx xxxxxxxxxxxx schůze může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxx uvedeným v xxxxxxx x) lze xxxxxxx pozměňovací návrhy,

d) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx ten, kdo xxx návrh xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx v xxxxxxxx přednesen xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx navrhnout přerušení xxxxxxxxxxxx věci xx xx xxxx, kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výbor xxxxxx Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxx projednávání xxxxxxxxx. O návrhu xx přerušení projednávání xxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx určený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx podat návrh xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx odkáže na xxxxxxxxx návrhu zveřejněný x elektronické podobě x současně xxxxx xxxxx x listinné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx návrh zpět xx ukončení rozpravy. Xxx zpětvzetí návrhu xxxxxx platí xxxxxxxxxx §86 xxxx. 6.

§65

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx návrhy xx xxxx mateřském xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xx českého xxxxxx, pokud o xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx předložené x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx jazyka.

(2) Xxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxx.

§66

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejsou-li do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předsedající xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx opětovném xxxxxxxx rozpravy, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx zahájena xxx xxxxx, xxxx-xx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx usnesení xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx zahájené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§67

Xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx

x) xxxxxxxxxx republiky,

b) xxxxxxx xxxxx,

x) předsedovi x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nimž xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx poslaneckého xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx období (§77 xxxx. 1 x 5).

§68

Xxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxx

(1) X schůzi Xxxxxxxx xx pořizuje xxxxx, v xxxx xx xxxxx pořad xxxxxx, xxx schůzi xxxxx, xxxx návrhy xxxx podány, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, počet xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§76 xxxx. 2), xxxxxxx xx taková xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx ověřovatelem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx společně x xxxxxxxxx nejpozději xx dvou xxxxxx xx xxxxxxxx schůze.

(3) X xxxxxx Sněmovny xx pořizuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx může nejpozději xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxx xxx řeči. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx však měnit xxxxx, obsah x xxxxx xxxxx vystoupení. Xxxxx řečník neověří xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené lhůtě, xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx spor xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx předseda Xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx Xxxxxxxx xx pořizuje xxx xxxxxxx xxxxxx, který xx uchovává xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se pořizuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, jestliže se xx xxx Sněmovna xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, zda xx xxx Těsnopisecká zpráva xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx.

ČÁST OSMÁ

HLASOVÁNÍ XX XXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxx

§69

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxx hlasovacím zařízením. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vydána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxx hlasování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxx přítomen x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx schůze pochybnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poslanců x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx-xx xx kterýkoli xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxxx znovu.

(4) Xxx xxxxxxxxx hlasovacími xxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxx poslanci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx rozhoduje o xxxxxx návrhu hlasováním. Xxxxxxxxx xxxx předsedající xxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro návrh x xxxx proti xxxxxx.

§70

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxx třetiny všech xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovny xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx ústavního xxxxxx x xxxxxxxx x ratifikaci mezinárodní xxxxxxx uvedené x čl. 10a xxxx. 1 Xxxxxx 21) je xxxxx xxxxxxxx třípětinové xxxxxxx xxxxx poslanců.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx x vyhlášení xxxxx xxxxxxxx státu nebo xxxxxxxxx stavu x x xxxxxxx usnesení x souhlasu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx s pobytem xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxx x účasti Xxxxx republiky x xxxxxxxxx systémech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx členem 22), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx při hlasování Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zamítnutého Xxxxxxx, 6) xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky 7) x při xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vládě. 8)

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky x Xxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx porušení Ústavy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx třípětinové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx Sněmovna xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx x něj Senát xxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxx xxxxx dán 25).

§71

Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poměry Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání Sněmovny x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx před xxxxxxxxxx x xxx.

§72

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x jakém pořadí xx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx návrhů, xxxxxxx xx v xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx postupně xxxxx xxxxxx:

1. xxxxx na xxxxxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxxxx,

3. xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

(2) Je-li podáno xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx místa, xxxxxx xx xxxxxxxx počty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxx x pořadí xxxxx xxxxx podporujících xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx návrh, x xxxxx dalším xxxxxx xx již xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud nebyl xxxxx písemně. Xxxxxxxxx xxxx upozornit na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxx usnést, xx xx xxxxx projednávat xxxxxxxxxx xxxxx návrhu, x nichž se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx hlasuje xx závěr o xxxxxx xxxx x xxxxx.

§73

Způsoby xxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. X zákonech lze xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§74

Veřejné xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zdvižením xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx Sněmovna xx xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením hlasuje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx proti xxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx hlasovacího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxx projevy poslance xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx hlasování.

(3) Xxxxx-xx x poruše xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Sněmovna x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx pořadí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vyvolaný poslanec xx vysloví "pro xxxxx" xxxx "xxxxx xxxxxx", a xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx xx". Předsedající xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx projev poslance xx xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hlasuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skrutátoři, xxxxx xxxx vedoucí Kanceláře. X xxxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§75

Xxxxx hlasování

(1) Tajně xx hlasuje xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx hlasováním xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx Sněmovny, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx-xx xx xx xxx Xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hlasování xx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků.

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx výsledek xxxxxxxxx tak, že xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxx návrh xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx veřejného hlasování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřejmý, není xxxxx zjišťovat xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxx poslanec xxxx xxxxxx xxx hlasování xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx námitku proti xxxxxxx xxxx výsledku xxxxxxxxx. O takové xxxxxxx rozhodne Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx, musí xx hlasování xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx případně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schůze Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX

§77

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx příslušnosti k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), xx něž kandidovali xx xxxxxxx. Poslanci xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx straně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Slučování xxxxx xx přípustné.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx jakou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxx xxxx poslanců, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxx poslanci. K xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx deseti xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení §78 xxxx. 2 a 3. Xxxxxx-xx během xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx. Poslanci, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxx klubu, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x poslaneckém xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx, xxxxx Sněmovna xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxx poslaneckého xxxxx.

(5) K xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klubu xx xxxxxxx nového volebního xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx klubu xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx nejméně xxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxxxxx členové klubu.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx název klubu, xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jména x příjmení místopředsedů x xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx Sněmovně a xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx seznam xxxx xxxxxxx členů. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ustavení xxxxx. Xxxxx volebního xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx být xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx předsedovi Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxxxx týká.

(8) Xxxxxx poslaneckého xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx předsedy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§78

(1) Poslanecké xxxxx xxxx xxxxxxxxx používat xx xxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx jednotlivých xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx poskytování, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx kalendářní xxx organizační výbor x xxxxxxxxx Sněmovna.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem evidenci x xxxxxxxxxxxx příspěvcích. Xxxxxx-xx xx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidenci x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxx xxxxxxxxxx kluby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,3 x xxxxxxxxx se x xxxxxxxx výši.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX

§79

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxx xxxxxxxxx schůzi xxxxx Parlamentu.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxxx schůze xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§80

§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 275/2012 Sb.

§81

Xxxxxxxx Sněmovny xxxxx xx zvolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxx, xx níž prezident xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX O XXXXXX XXXXX

Xxxxxx vlády x vyslovení xxxxxx

§82

(1) Xx xxxxxxxxx vlády xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx tak, aby xxxxx xxx projednána xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx jmenování xxxxx.

(2) X žádosti xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx, zda vyslovuje xxxxx xxxxxx.

§83

(1) Xxxxx může xxxxxxxxx Sněmovně xxxxxx x vyslovení xxxxxx.

(2) Xxxxx xx oprávněna xxxxx, xxx Sněmovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vládního xxxxxx zákona xx xxx měsíců xx xxxx předložení, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x vyslovení xxxxxx.

(3) Požádá-li vláda x vyslovení důvěry xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx Sněmovnu xxx, xxx žádost xxxx projednána do 14 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§84

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 poslanců. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx schůzi Xxxxxxxx.

§85

Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxx x vyslovení xxxxxx xxxx o xxxxxx na vyslovení xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx poslanecké xxxxx x výbory. Xx rozpravě se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx důvěry xxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx třeba souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důvěru xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX O XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§86

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poslanců, Xxxxx, xxxxx xxxx zastupitelstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"). Xx Xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx členové, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pověřeni. Xxx-xx x návrh xxxxxxx xxxxxxxx, odůvodní xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x kterého xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přesné xxxxx xxxx, xx xxx xx má Sněmovna xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xx platný xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxx x xxxxx xxxxx (obecná xxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dosah xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nároky xx státní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami xxxxx čl. 10 Xxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky.

(4) Xx-xx xxx k xxxxxx vydán xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Návrh xxxxxxxx xxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx vzít návrh xxxxxx zpět xx xx zahájení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxx xxxx takový xxxxx zpět jen xx souhlasem Sněmovny.

§87

(1) Návrh xxxxxx xx xxxxxxxxx předsedovi Xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx organizačnímu xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xx 30 xxx od doručení xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovny.

§88

(1) Po xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx doporučí xx 15 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx předsedovi Xxxxxxxx zařadit xxxxxxxxxx xxxxx zákona se xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx, do xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. Současně navrhne, xxxxx xxxxx xx xxx garanční, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx výboru xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, x určí xxxxxxxxxx xxx prvé xxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxx přihlédne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodne x zařazení xxxxxx xxxxxx xx návrhu xxxxxx nejbližší xxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Nesplní-li organizační xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx doporučení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, určí xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx výbor xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dalšímu výboru xxxx xxxxxxx xx xxx návrh xxxxxx xxxxxxxx.

§89

Návrh xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx klubům xxxxxxx xxxxx dnů xxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxx čtení xxxxxx xxxxxx

§90

(1) Xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx zpravodaj, xxxxxxx xxxx organizační xxxxx xxxx předseda Xxxxxxxx (§88). Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx, současně x xxxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx s xxxxxxx zákona vyslovila xxxxxxx již x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uvedeno x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx důvodem xx provedení závazků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, předloží xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx úplného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozpravy xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 xxxxxxxx, xxxxx xxx-xx o návrh xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx instituci.

(4) Návrh xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §51 xxxx. 6.

(5) Xxx-xx xxxxx návrh podle xxxxxxxx 2, rozhodne Xxxxxxxx po skončení xxxxxx rozpravy, zda xxxx x jednání xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx v prvém xxxxx. Xxxxxxxx Sněmovna xxxxxx návrh xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx podrobnou xxxxxxxx.

(6) V podrobné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 nelze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx x lze xxxxx navrhnout xxxxxx xxxx účinnosti x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx technických, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx chyb. Na xxxxx prvého xxxxx xx Sněmovna xxxxxx xx závěrečném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx x návrhem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx podán xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxx takový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx xx Xxxxxxxx usnést, xx xxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx. Nerozhodne-li xxx, xxxxxxx návrh xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, a xx xxxxx návrhu organizačního xxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx. Kterýkoli x xxxxxxxx xxxx podat xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Byl-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxxxx, nelze jej xxx xxxxxx navrhovateli x xxxxxxxxxxx.

§91

(1) Lhůta xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx výboru je 60 xxx od xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Lhůtu xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx Sněmovna zkrátit xx o 30 xxx. Xxxxxxx takovou xxxxx o xxxx xxx 30 xxx xxxxx, vznesou-li xxxxx xxxx námitku xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx kluby xxxx 50 poslanců.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x 20 dnů. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x více xxx 20 xxx xxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Lhůtu, xxxxxx Xxxxxxxx zkrátila xxxxx xxxxxxxx 2, nelze xxxxxxxxxx.

(4) Výbory, jimž xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx stanovisko x návrhu xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx učinit x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

§92

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx výbory, xxxx xxx návrh xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx projednání xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx zejména xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx schválit xx xxxxxxx. Doporučí-li xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, přesně xx xxxxxxxxx. Nejméně xxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx náležitosti xxxx usnesení výboru.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x jednání xxxxxx xx xxxxxx xxxx poslancům nejméně 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx druhého čtení xxxxxx zákona.

§93

(1) X xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx navrhovatel. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodaj xxxxxxxxxx výboru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalších xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx návrhu zákona xx xxxxxx. Xxxxx xxxxx doporučí Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxxxx výboru xx xxxxxxxx.

(2) X návrhu xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx rozpravě xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x novému xxxxxxxxxx.

§94

(1) Nerozhodla-li Sněmovna xxxxx §93 xxxx. 2, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k novému xxxxxxxxxx, koná xx xx obecné xxxxxxxx xxxxxxxx podrobná. Xxxxxxxx xx x xx xxxx usnést, xx xxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odděleně. Xxxxx podrobné xxxxxxxx xx předkládají k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxx. Xxxxxxx-xx se x xxxxxxx návrh, popřípadě xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odůvodní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx všem xxxxxxxxx.

(3) X xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xx druhém xxxxx návrh xx xxxxxxxxx návrhu zákona, Xxxxxxxx x xxx xxxxxxx ve třetím xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx (§95 odst. 3).

§94x

(1) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předloží xx xxxx projednání xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nedoporučující xxxxxxxxxx x jednotlivým návrhům xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x navrhne, x xxxxx xxxxxx xx Sněmovna o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čtení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx garančního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx záznam x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 24 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx menšina xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx oponentní xxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx druhém xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx návrhu xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx námitku xxxxxxx dva poslanecké xxxxx nebo 20 xxxxxxxx.

(5) Sněmovna může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx čtení x v xxxxxxx, xx xxxxxxxx výbor xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx proti takovému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo 20 xxxxxxxx. K xxxxxxx xx nepřihlédne, xxxxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných návrhů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2015

§95

Třetí xxxxx návrhu xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx souhrnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx první xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx 7 xxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx být xxxxx xx druhém xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx technických chyb, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx tiskových, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přednesených xxxxxxxxxxxxx návrhů, popřípadě xxxxx návrh xx xxxxxxxxx druhého xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nejdříve o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx druhém xxxxx, xxxx x pozměňovacích, xxxxxxxxx jiných návrzích x návrhu zákona. Xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx zákona vyslovuje xxxxxxx.

§95a

Pro třetí xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, pokud Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak (§54 xxxx. 4), xxxx xx 9 hodin xx 14 hodin. X vyčlenění xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxx Sněmovna xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §95 xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 359/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

§96

(1) Xxxxxx-xx xxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do tří xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx proto, že xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žádost x vyslovení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx x §89, §91 xxxx.1 x 2, §92 xxxx. 2 x §95 odst. 1 xxxx být xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§97

(1) Návrh xxxxxx, x nímž Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxx xxxxxx, x nímž xxxxxxxxx Sněmovna souhlas, xxxx se x xxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx neusnese xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se takovým xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zamítne, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx však xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx o něm xxxxxxxxx znovu. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Jestliže Xxxxx xxxxx Sněmovně xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx schůzi, xxxxxxxx však xx xxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, předloží Xxxxxxxx xxxxx, xxx x něm xxxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx Xxxxxxx; xxxxxx-xx Sněmovna xxxxxxxx, xxxx vysloví xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx přijat.

(5) Neschválí-li Xxxxxxxx návrh xxxxxx xx xxxxx schváleném Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zákona xx xxxxx, ve xxxxxx byl postoupen Xxxxxx. Návrh zákona xx přijat, xxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx novém xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxxx zamítnut xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Senátu, popřípadě xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx projednávání xx xxxx, xxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx návrh ústavního xxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx Sněmovna o xxxxxxxxxxxxx návrzích. Xxxx xx Sněmovna xxxxxx, xxx s návrhem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx souhlas, xxxxx se xxxxx xxxxxx Senátu; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatý xxxxx Xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy mu xxx xxxxxxxxx, doručí xx xxxxxxx xxxxx x stanovisko xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Sněmovně xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxx xxxxxxxxx. Setrvá-li Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§99

Zákonodárný xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou zásadním xxxxxxxx ohrožena xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnost xxxxx nebo xxx xxxxx hrozí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx legislativní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxx, xx niž xxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Návrh xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx zkráceném xxxxxxx, přikáže xxxxxxxx Xxxxxxxx jednomu x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nepřekročitelnou xxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxx předložit xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxx x usnesení xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx o návrhu xxxxxx xxxxxx rozprava x x kterých xxxxxxx se povede xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xx Sněmovna xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx legislativní xxxxx xxxxxxx Sněmovna před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx nouze trvá. Xxxxx-xx k závěru, xx xxxxxxxx xxx xxxx vyhlášení pominuly, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Ve stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxx jeho projednání xx zkráceném jednání. Xxxxxxxx-xx důvody xxx xxxxxxxxx postup, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §90 x 91 x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx jednání xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx může xxxxxxxxxx, že od xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Ustanovení §54 odst. 4 xxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, §94a x §95a xx xxx&xxxx;xxxxx a xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Sněmovna xxxxxxxx návrh zákona xx zkráceném xxxxxxx x tehdy, když xx xxxxxx výbor xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx §53 x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x §97 odst. 3 x 4 x §98 xxxx. 2 xx xxxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti

(1) Xxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o akcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx čl. 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijetí zákona, xxxx se xxxx xxxxxxxxxx uplatňuje, může xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §99 xxxx. 2, 3 x 5 až 9 se na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 užijí xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx Parlamentem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednomu z xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx lhůtu, xx které xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x věci.

(2) Výbor x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se má xxxxx x xxxxxx xxxxxx obecná xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx povede xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx předseda Xxxxxxxx xxxxxxxxxx schůzi Xxxxxxxx; xxxx-xx se již xxxxxx Sněmovny, zařadí xx projednávání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx pořad. Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 6, §53, §54 odst. 4 věty xxxxx xx xxxx, §54 xxxx. 6 a 7, §59 odst. 1 x 2, §60, §93 xxxx. 2 xxxx druhá, §94 xxxx. 2 x 3, §94a, §95 xxxx. 1, xxxxxxxxxx o xxxxx 24 xxxxx xxxxxxx x §57 xxxx. 1 x §92 xxxx. 2, xxxxxxxxxx x vyčlenění xxxx xxxxxxx xxxxx §95a, §111 xxxx. 1 x §112 xxxx. 4 x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x §89 x §97 xxxx. 3 a 4 se při xxxxxxxxx jednání nepoužijí.

(4) Xxxxxxxxxx §90 a 91 x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx zkráceném xxxxxxx nepoužijí. Sněmovna xxxx xxxxxxxxxx, xx xx obecné xxxxxxxx xx xxxxxx čtení xxxxxx xxxxxx upouští, x omezit xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednání xx xx 5 xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx čtení xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx čtení xxxxxx xxxxxx vystoupit xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx nejvýše xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx projedná xxxxx xxxxxx xx zkráceném xxxxxxx x tehdy, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(6) Sněmovna se x návrhu zákona xxxxxx xx 72 xxxxx od jeho xxxxxx.

(7) Ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 6 xxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX NÁVRHU XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX

§101

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx měsíce xxxx začátkem rozpočtového xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději 15 xxx xxxx schůzí Xxxxxxxx, xx xxx xx dojít x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx přikáže xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Součástí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx jiných zákonů.

Xxxx xxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

§102

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx vystoupí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx základní xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, saldo, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx základní xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxx doporučí vládě xxxxxx změny a xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxx xxx kratší xxx 20 xxx x xxxxx než 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxx o státním xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx dalšího xxxxxxxxxxxx měnit. Sněmovna xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§103

(1) Výbory projednají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 5 xxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx státního rozpočtu, xxxxx mu byla xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx změny xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxx povinen xxxxxxx xx stanovisko xxxxxxx kapitoly.

§104

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtový xxxxx x xxxxxx k xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxx záznam x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Totéž xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru podle xxxxxxxxxxx xxx.

§105

Xxxxx xxxxx návrhu xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx

(1) X druhém xxxxx xxxxx návrh xxxxxx x státním xxxxxxxx navrhovatel. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodaj xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxx zákona o xxxxxxx rozpočtu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x němu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx se xxxxxxxxxxx pozměňovací, xxxxxxxxx xxxx návrhy.

(3) Souhrn xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx návrhů xx xxxxxx všem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§106

Xxxxx čtení návrhu xxxxxx o státním xxxxxxxx

(1) Xxxxx čtení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx pouze xx xxxxxxxx, že Sněmovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx předchází xxxx, xx který xx rozpočet schvaluje. Xxxxxxxxxx §54 odst. 4 xxxx xxxx, xxxxx x xxxxx x §95a se xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu nepoužijí.

(2) Xx třetím xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx chyb, chyb xxxxxxxxx nebo tiskových, xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx x přednesených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxx třetího xxxxx Xxxxxxxx hlasuje x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Poté xx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX

§107

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:"

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx k xxxxxxx prezidentu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx prezident xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx-xx prezident xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zákonu xx xxxx, zašle předseda Xxxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xx třeba, xxx xxx vyhlášen. Xxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 9)

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX SMLOUVÁCH

§108

(1) Sněmovna xxxxx x mezinárodních xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ratifikaci xxxx xx-xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xx xxxxxxxxxx §9296 xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx mezinárodní smlouvy x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx mezinárodní smlouvy xxxxxxxxx, xxxxxxxx předsedovi Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Sněmovna xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxx xxx xxxxxxxxx xx mezinárodní smlouvy, x jejíž xxxxxxxxxx xxx již vysloven xxxxxxx.

(4) Usnesení xxxxxx x návrhu na xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxxx oponentní zpráva xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx všem poslancům, x xx nejméně 24 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystoupí navrhovatel x xx něm xxxxxxxxx. Xxx odůvodní xxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Po xxxxx skončení Xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx souhlas xxxx xxx xxxxxxxx x odstoupením xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx ratifikací xxx xxx xxxxxxxx souhlas; xxxx též xxxxxxxxxx, xx jednání xxxxxxxx.

§109

X xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentem xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 9)

XXXX XXXXXXXX A

PROJEDNÁVÁNÍ XXXXXXXXXXX EVROPSKÉ UNIE

§109a

(1) Xxxxx xxxxxxxxx Sněmovně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Evropské xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vláda xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx akty Xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie (dále xxx "Rada"). Vláda xxxxxxxxx i xxxx xxxxxx aktů a xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx o xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Výbor pro xxxxxxxx záležitosti může xxxxxx xxxxx postoupit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx věcně příslušného xxxxxx postoupí xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx nominací xx orgánů Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 předsedovi Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx 8 xxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx se doručí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx před xxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 xxxx §46 xxxx. 4 xxxx. c) zařazeno xx pořad nejbližší xxxxxx, nebo jestliže x tomto zařazení xxxxxxxxxx Xxxxxxxx v xxxxxxx s §54 xxxx. 4 xx 6, xxxxxxxx se xx vyjádření Sněmovny.

(5) Xxxxxxxx Sněmovny nebo xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, ve xxxx xxxxxx aktů x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx porušuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, předsedovi Xxxxxx, xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx x předsedovi Xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Schůze xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx republiku. Xxxxxxxxxx §39 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§109x

(1) Před jednáním Xxxx, xx xxxxx xxxxxx jsou zařazeny xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dokumentů xxxxx §109a, xx xxxx xxxxx povinen dostavit xx xx jednání xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže o xx výbor xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se postoje, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx projednávané x Xxxx zaujme Česká xxxxxxxxx. Člen xxxxx xx xxxxxxx výboru xxxxxx doplní informace xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx požádat, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, na xxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vět, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §37 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx nebo její xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávu xx xxxxxxxx Rady, x xx xxxxxxxxxxx xxxx, co tuto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) S xxxxxxxx xxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při svém xxxxxxx x Radě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§109x

(1) Xxxxx předkládá xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, soudce Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvora x xxxxxxxx xx xxxxxx EIB x XXXX xx Českou xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx nominace xx xxxxxx Evropské xxxx xx xx Xxxxxxxx projednají dříve, xxx x xxxx xxxxx přijme konečné xxxxxxxxxx.

Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie

§109d

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx 41 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx navrhnout Xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx na podání xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"). Návrh žaloby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx žaloby, xx xxxxx xx má Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx předložený xxxxx xxxxxx xx pořad xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx svolá schůzi Xxxxxxxx, x to xxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Návrh žaloby xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 72 xxxxx před xxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sněmovně.

§109e

(1) Schválí-li Sněmovna xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě jinou xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, svým xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "pověřený xxxxxxxx"). Pověření není xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pověřený xxxxxxxx xx zněním xxxxxx xxxxx; není xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxx xx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2009 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

§109f

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx postoupí xxxxxxxx Xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxxx xxxxx x x informaci xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx žalobu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2009 Sb. x xxxxxxxxx ode dne xxxxxx Xxxxxxxxxx smlouvy x platnost (16.12.2009)

§109g

(1) Xxxxx, členové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ústředních x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veškerou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx výbor stanoví.

§109g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2009 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

§109h

Postavení Sněmovny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§109x vložen právním xxxxxxxxx x. 162/2009 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

Předchozí souhlas Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

§109x

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovny xxxxx xx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x Evropské xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 3 Xxxxxxx x Evropské unii,

b) x Evropské radě xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xx. 48 xxxx. 6 Xxxxxxx x Evropské xxxx,

x) x Xxxxxxxx xxxx xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 48 xxxx. 7 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii,

d) v Xxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxx aspektů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 81 odst. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x Xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xx. 153 xxxx. 2, čl. 192 odst. 2, xx. 312 xxxx. 2 a xx. 333 odst. 1 x 2 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,

x) v Xxxx xxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx. 352 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 162/2009 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

§109j

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu Sněmovny xxxxx §109i bez xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx umožnila xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx; xxxxxxxxxx tak xxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx předkládá x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a se xxxx stanoviskem x xxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx předsedovi Sněmovny. Xxxxx vlády se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx x xxxx přiměřenou xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx než 5 xxx.

(4) Po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovny xxxxxxxx, v němž xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §109i.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx před zahájením xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Sněmovně. Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vlády xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx projednání xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, a xx xxx, xxx xxxxxxx včasné xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Sněmovna rozhodne x xxxxxx xxxxx xxxxx §109i xxxx. x), x), e) x x) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §109i písm. c) x x) xxxxxxxx Xxxxxxxx o návrhu xxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx postupem předepsaným xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§109x xxxxxx právním předpisem x. 162/2009 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

§109k

(1) X xxxxxxxx xxx xxxxx pouze xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx.

(2) Xx ukončení xxxxxxxx hlasuje Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx projednání xxxxx x předsedu Xxxxxx.

(4) X případech uvedených x §109i xxxx. x) a x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlády Sněmovnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx 24). Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx rady x xxxxxxxx Xxxxxxxx komise.

§109k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2009 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx vstupu Lisabonské xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovny x rozhodnutím Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

§109x

(1) Ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 48 xxxx. 6 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx x změně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx vyslovení xxxxxxxx Sněmovny s xxxxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx rady se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx příslušné části Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x doplnění. Při xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xx Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x předsedu Xxxxxx.

§109x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 162/2009 Sb. x účinností xxx xxx vstupu Lisabonské xxxxxxx x platnost (16.12.2009)

ČÁST XXXXXXXX B

ZKRÁCENÉ XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§109x

(1) Je-li Xxxxxxxx předložen návrh xx

x) xxxxxxxxx válečného xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x prodloužením xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx nouzového xxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx souhlasu x vysláním xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx států xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na rozhodnutí x účasti Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného xxxxx,

xxxxxxxx o něm xx zkráceném jednání.

(2) X xxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx předseda Sněmovny xxxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny; xxxx-xx xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx, zařadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 6, §53, §54 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxx, §54 odst. 6 a 7, §59 xxxx. 1 x 2, §60, xxxxxxxxxx o lhůtě 24 xxxxx uvedené x §57 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §95a, §111 xxxx. 1 x §112 odst. 4 se při xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx.

(3) Xxx zkráceném jednání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx xx výborech xxxxxx. X xxxxxxxx xx zkráceném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dvakrát. Xxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx řečnické xxxx xx xx 5 xxxxx.

§109x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 162/2009 Xx. x účinností xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (16.12.2009)

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

§110

(1) Každý xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx členy ve xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx schůzi Xxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

§111

Ústní xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx čtvrtek (§54 xxxx. 4) doba xx 14.30 xxxxx xx 18.00 xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xx 14.30 xxxxx xx 16.00 xxxxx. Xx 16.00 xxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy interpelace xx xxxxxxxx vlády xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatním xxxxxx xxxxx. Poslední xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx v 17.55 xxxxx.

(2) Poslanci xx xxxxx x xxxxxx xxxxx interpelace písemně x xxxxxxxx Xxxxxxxx, x xx v xxx, xx xxxxxx xx mají xxxxx (§54 xxxx. 4) xxxxxxxxxx xx 11 xxxxx. Součástí přihlášky x ústní interpelaci xxxx xxx téma xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx poslanec xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx pořadí, a xx xxxxxx xx xxxxxxx na předsedu xxxxx a zvlášť xx xxxxxxx na xxxxxxx členy xxxxx.

(3) Xxxxxx přihlášených xx xxxx xxxxx x xxx, ve xxxxxx xx ústní xxxxxxxxxxx xxxx konat x 11.30 xxxxx. Xxxxx xxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ústním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx číslem 1 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stejným způsobem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dvě, xxx xxxx.

(4) Kdo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xx mu xxxxxxx xxxxx, ztrácí xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx propadá. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx přednést x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(5) Předseda xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vlády xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, položit xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxx 2 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx otázky dobu 1 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5 minut x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxx 2 minut. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx však xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx limitu.

(7) Není-li xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx není možné xxxxxxxxx bezprostředně, xxxxxx xxxxxxxx písemně xx 30 dnů.

§112

Písemné xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx předsedovi xxxxx, a xx-xx xxxxxxxxxxxx člen xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Nesplní-li xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx předsedovi Xxxxxxxx; xxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx schůzi.

(4) Xxxx-xx poslanec x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx předsedu Xxxxxxxx x její zařazení xx pořad schůze Xxxxxxxx ve stanoveném xxxxxxxx dnu (§54 xxxx. 4). Podá-li xxxxxxxx takovou xxxxxx, xxxxxxx interpelace x xxxxxxx xx xx xx doručí všem xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny xx xxxxxxxxxx jednacím xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xx 9.00 xx 11.00 xxxxx.

(5) X xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazenou xx xxxxx schůze Xxxxxxxx se koná xxxxxxxx. Na návrh xxxxxxxxxxxxxxx poslance xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nesouhlasné xxxxxxxxxx usnesením. X xxxxxxx nesouhlasného stanoviska xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx poslanec xx schůzi Xxxxxxxx xxxxxxxx, nekoná xx x xxxxxxxx, na xxxx interpelaci rozprava x Xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx o xx xxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXX X XXXX XXXXXX OBČANŮ

§113

Petice

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx orgánům a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx, xxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem. 10) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx petice xxxxx náleží.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx petice xxxx xxxx, kdo zastupuje xxxxx xxxxxxxxx výboru, x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy.

(3) Xx provedeném šetření xxxxx xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxx vyrozumí xxxx, xxx petici xxxxx. X xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx x obsahu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx petičnímu xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich obsahu x xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx zejména xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxx x jak, kdy x xxx byly xxxxxxxxxx a vyřízeny. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx výbor xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 15. xxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx 15. xxxxx xx xxxxx pololetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(5) Xxxxxx x obsahu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx petičního výboru xxxxxxx.

§114

Jiná podání xxxxxx

Xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx sněmovny, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx anebo je xxxxxxxx příslušným xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x vyřízení xxxx xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX ZPRÁV, XXXXXXXXX XXXX JINÝCH XXXXXXXXX XXXXXXXX

§114x

(1) Sněmovna xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxx Sněmovny.

(2) Xxxxxxx xx doručí xxxx poslancům. Organizační xxxxx podle povahy xxxx xxxxxxx podklad x projednání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zařadit xxxxxxx xx návrhu xxxxxx xxxxxx Sněmovny xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výboru.

(3) Je-li xxxxxxx předkládán Xxxxxxxx x důvodu, xx xxxx projednávání xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx doplnění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx xxxxx.

§114x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx volebního období Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvolené xx xxxxxxx 8. - 9.10.2021

§114b

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx záznam x xxxxxxx výboru xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořadu xxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny xxxxxxxx xx rozhodnutí Sněmovny.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx doporučí zařazení xxxxxxxx do návrhu xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx zařazeno na xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výbor, xxxx výbor, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx poslanecký xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx pořad xxxxxx Xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx nejbližší xxxxxx Xxxxxxxx podle §54 xxxx. 5.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx Sněmovny xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx neuplynulo xx doručení usnesení xxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 24 hodin.

§114b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx zvolené ve xxxxxxx 8. - 9.10.2021

XXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX

§115

(1) Funkcionáři Xxxxxxxx, xxxxxx, komisí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx zřízených xx xxxxxxx zákona 11) x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastoupení, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx komise xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx poměrného zastoupení x xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx též, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Funkcionáři x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) xx xxxx xxxxxx většinovým xxxxxxxx.

§116

(1) Xxxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Sněmovny, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x komisí Xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výborů x xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xx jejich xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Volební xxxxxx xxxxxxxx podle zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poslaneckými xxxxx na základě xxxxxx. Xxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, kdy Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxx volebního xxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxx konání xxxxx Xxxxxxxxx x nominací xxxxxxxxxxxx souhlas Xxxxxxxx x je přílohou č. 2 xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXX

XXXXXXXX SNĚMOVNY

§117

Úkoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a technickým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Sněmovny, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klubů x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kancelář xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočet Xxxxxxxx.

(3) Kancelář sněmovny xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxxx a propagační xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx nebo Kanceláře xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx upomínkových x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Kanceláře, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Podrobnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx organizační xxxxx.

§118

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx Kanceláře xxxxxxxx xxxx ke Kanceláři xxxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx poměr, xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy se xxxx xxxxxxxxx xxxxx x ostatními xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx zákonem 13) x Platovým xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx řád Kanceláře Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx vedoucího Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborem. Ostatní xxxxxxxxxxx Kanceláře xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vedoucí Xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX PRVNÍ

PARLAMENTNÍ XXXXX

§119

(1) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx Sněmovny, xxxxxxxxx xxx, xxx Xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx jednají, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx stráž.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§120

(1) Písemné xxxxxxxx xxx jednání Xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx Sněmovny s xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hlasování, xxxx xxxxxxxxxx publikacemi.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxx do xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx opisy x xxxxxx x nich x Xxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx.

§120x

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Současně xx zveřejněním sněmovního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx o xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx přerušení dálkového xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vliv na xxx lhůt podle xxxxxx zákona, xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Jsou-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx doručeného xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx poslancům xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx počínají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx znovu; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx nesouladu mezi xxxxxx stejnopisu sněmovního xxxxx x xxxxxxxx x elektronické podobě xx vychází xx xxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxx zajišťuje Xxxxxxxx xxxxxxxx.

§120x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§120x

(1) Xxxxxx zákonů, xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx podklady xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xx předkládají xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a stejnopisu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx tento xxxxx, xx xx xxx xxxxx podán písemně, xxxxxxxx navrhovatel xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§120x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§120x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx jeho zpřístupnění Xxxxxxxxx sněmovny, xxxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Nesplňuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem, xx xx xx xx, xx nebyl xxxxxxxxx; xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 pracovních dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§120x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2011 Xx. x účinností xx 1.12.2011

§120x

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx předseda Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx sněmovních xxxxx.

(2) Xx xxxx mimořádného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx podobě, xxxxx xx xxxx mimořádného xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Předseda Xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx jeho xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

§120x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.12.2011

§120x

Xxxxxxxx xxx neveřejná xxxxxxx Sněmovny xx xxxxxxxxx doručují x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§120x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§121

(1) V xxxxx xxxxxxxx období Sněmovny xxxxx projednat xxxxxx, xxxxx nebyly projednány x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx §109i.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx mandát (§6), nelze xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx.

§122

(1) Návrhy zákonů xxxxxxxxxx Xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx projednají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(2) X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx výbory projednány, xxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxx Xxxxxxxx; ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§123

Xxxxxx Sněmovny, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 14) xx xxxxxxxx xx xxxxxx x funkcionáře xxxxxxx x ustavené xxxxx xxxxxx zákona.

§124

Xx xxxx přijetí xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx stráže Policie Xxxxx xxxxxxxxx.

§125

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Sněmovny xx xxxxxxxx kouřit. Kouření xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a vybavena xxxx xxxxxxx.

§126

Xx doby přijetí xxxxxx o jednacím xxxx Senátu xx xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§127

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 371/1990 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady, ve xxxxx zákona České xxxxxxx xxxx x. 267/1991 Xx., zákona Xxxxx národní xxxx x. 10/1993 Sb. x xxxxxx č. 331/1993 Xx., xx xxxx xxxxx: "Část xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.".

§128

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx

1. xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 35/1989 Sb., x xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 249/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 97/1991 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 280/1991 Xx. x xxxxxx Xxxxx národní rady x. 42/1993 Xx.,

2. xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 36/1989 Sb., o xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx České národní xxxx č. 371/1990 Xx. x zákona Xxxxx národní xxxx x. 280/1991 Xx.

§129

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1995.

Xxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1

Jednací xxx

xxxxxxxxxxx komise

Čl. 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") se xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x dalších členů.

(2) Xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx zvolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx organizační a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zabezpečuje xxx xxxxxx tajemník, xxxxx není členem xxxxxx; tajemníka xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 2

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, zahajuje, řídí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pořad xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx komise,

d) odpovídá xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně (xxxx xxx "Xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxx navenek,

f) xxxx xxxxx xxxxx, jimiž xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx o xx předseda Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dvě xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 15 xxx od doručení xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx komise.

Xx. 3

Místopředseda komise

Předsedu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx místopředseda xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 4

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx, xxxxxxx přípravu a xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxx komise xxxx členům xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úkolů, xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx předsedy xxxxxx xxxxxxxxx komisi x xxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, svolává, xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx člen, jehož xxx komise xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx. Usnese-li se xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx neveřejné, xxxxxxx xx jej xxx její členové. Xxxx xxxxx, zejména xx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx stanoví-li xxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx vyrozuměni xxxxxxx xxx xxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx by xxxxx xxx rozhodování xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Členové xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyšetřované xxxx podle svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, založeného xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx jednotlivě i x jejich souhrnu.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je předmětem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx před komisí xx ústní.

(9) Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, které byly xxxx xx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxx svědka, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x každém xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxx xxx, aby xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jejího jednání, xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx narušit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se státními xxxxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx.

Čl. 6

Poskytování xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx neveřejného xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečností důležitých xxx posouzení xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, x o xxxxxxx účastnících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přímo nesouvisejí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx které xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x služební xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti.

Xx. 7

Xxxxxxxxx

(1) Komise xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx navrhne předsedající xxxxxx. Hlasuje xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx komisi xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx x hlasování.

(3) Xxxxxx xx schopna xx usnášet, xx-xx xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxx jejích xxxxx. X platnosti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx komise.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx a proti xxxxxx a xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Každý člen xxxxxx xxxx vznést xxx hlasování xxxx xxxxxxxxxxxxx xx něm xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx výsledku hlasování. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx usnesení, xxxxx xxxxxxxxxx předseda x ověřovatel komise.

Čl. 8

(1) Xxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x projednávaným xxxxx xxxxxx, z xxxxx musí xxx xxxxxx, xx je xxxxxx obsahem x xx xxx xx xx komise xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx požádat xxxxx xxxxxx, aby xxxx návrh zpřesnil xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx do xxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx. Poté xx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 9

(1) Xxxxxx xxxx v průběhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx bod xxxxxx xxxxxxxx; obdobně xxxx přerušit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx rozpravy xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 10

(1) Členové xxxxxx mají právo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jazyce.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx o xx alespoň xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx předložené x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx přeloží xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx tlumočníka xxxxxxxx komise.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx řečník xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x způsobilosti x xxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx x xx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonu, x xxxxx x x připomenutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i x xxxxxxx hotových xxxxx x odměně xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx. 1)

Čl. 11

Zápis x xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx zvukový xxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx vystoupili, a xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx úplné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podepisuje xxxxxxxx komise xxxxxxxxxx xx sedmi xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zápis xx xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(4) Zápis xxxxxx xxxx příloh xx xxxxxxx přístupný x xxxxx x xxx xxx xxxxxx výpisy x opisy. Byly-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx zápisu xxxxxx xxxx příloh, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx si z xxxx výpisy x xxxxx jen xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx, popřípadě xx xxxxxx záznamu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx x opisy x xxxx xxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxx zápisu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x námitkách xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; její rozhodnutí xx konečné.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x zápisu, xxxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. 12

Xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xx mu xxxxx x xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx důležitých pro xxxxxxxxx této xxxx.

Čl.13

V rámci neveřejného xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxx být xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství. 2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx mlčenlivosti 3) xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Čl. 14

Zákaz xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxx, x jehož xxxxx xxxx povinnost xx.

(2) Zákaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpověď xxxxxxxx xx xxxxxxxxx činu, xxxxx něhož má xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.

Xx. 15

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx svědek xx xxxx xxxxx, xxxxx jednání komise xxxxxxxxx, má xxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxx, její xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxx; xxxxxxxx je vyšetřovaných xxxx a svědek xx x uvedeném xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx právo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx výpovědi xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, x němuž je xxxxxx v xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx odepřít xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx výpovědí xxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx, svému xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx sourozenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx druhu xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx rodinném xxxx xxxxxxxx, jejichž újmu xx právem xxxxxxxxx xxxx újmu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX XXXXXX

Xx. 16

(1) Xxxx xxxxxxxxx svědka xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx totožnost, xxxx poměr x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx výpověď, a xx-xx toho xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxxxxx řádu, xxxxx x x xxx, xx je xxxxxxx vypovědět xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx poučen x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx následcích xxxxx xxxxxxxx. Je-li jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx patnáct xxx, je xxxxx xx xxxxxx přiměřeně xxxxxx věku.

(2) Xx xxxxxxx výslechu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x x osobám, které xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx hodnověrnosti. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx možnost, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vše, xx xxx x xxxx ví x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uvádí.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výpovědi xxxx x xxxxxxxxxx neúplnosti, xxxxxxxxxx x rozporů. Xxxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx.

(4) Je-li toho xxxxx xx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx napsal xxxxxxxx xxxxx xxxx.

Čl. 17

Xxxxxxxxxx komise, xxxxx neshledala xxxxx x sepsání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §55 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx.

Xx. 18

(1) Xx-xx xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx svědek o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ovlivňovat xxxx duševní x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx šetrně x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xx přibere xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx zkušenosti x výchovou xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xx předmět xxxxxxxx x stupeň xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx výslechu. Xxxx-xx to přispět xx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxx.

(2) X xxxxxx řízení xx xxx taková xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x nutných xxxxxxxxx. Xxxxx, která xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxx vyslechne xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, ke způsobu, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 19

Xxxxxxxx

(1) Svědek xx nárok xx xxxxxxx nutných xxxxxxx x ušlého xxxxxxx. Xxxxx zaniká, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxx xx tří dnů xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxx, xx k jednání xxxxxxx; na to xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxx.

Čl. 20

Xxxxxx xxxx

(1) Xxx xx u xxxx věc xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx předložit xxxxxx; xx-xx xx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx vydat. Xxx vyzvání xx xxxxx ho upozornit xx xx, xx xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (čl. 14), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovat xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx k xxxxxx věci xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx, která xxxx vydána, xxxxx x dalšímu xxxxxx, xxxxx se xxxx, xxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §80 x 81 trestního řádu.

ZNALCI

Čl. 21

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx k objasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x přibrání xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx spokojit x xxxxxxxxxxxx případech s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx musí xxx x xxxxxxxxxx upozorněn xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx by xxx vyloučen nebo xxxxx xx xxxxx xxxxx být xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxx poučen x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výpovědi a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 22

Příprava xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx znalci xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxx v případech, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx spisů xxxx xx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx neveřejné, xxxx xxx komise xxxxxx dovolit, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx je předmětem xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx znalci xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je předmětem xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx kladl otázky xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx znalci zpravidla xxxxx, aby posudek xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 23

Výslech xxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx písemně, xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx. Xxxxx-xx xxxxxxx vypracován xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx výslechu do xxxxxxxxx.

Čl. 24

Xxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx posudek xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx vysvětlení x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 25

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx výjimečných, zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxx xxxx státního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx písemně. X xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a může xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xx. 26

X xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxx x této xxxxxx x x vyloučení x ní, x xxxxx odepřít provedení xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx x o xxxxxxxxxxx povinností před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i o xxxxxxx hotových xxxxx x o xxxxxx xx znalecký úkon (xxxxxxxx) xxxxx zvláštní xxxxxxxx. 1)

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx. 27

(1) Xxxxxxxx se xxxxxx, xx byl xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nedostaví, xxxx být xxxxxxxxx. Xx xx x xx jiné následky xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx x předvolání xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 4)

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx sboru v xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx nedostavil, popřípadě xxx ho xxx xxxxxxxx.

(3) Osoba xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxx xx předvolává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popř. xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx věci, xx xxxxx x žádosti xxxxxxxx písemný xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx samosoudce.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx také xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx při xxxxxxxxxx hospitalizované osoby xxxxxxxxx bezpečnost jeho xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXXXX

Xx. 28

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx doručena xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx nařízeném xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx doručit xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zásilku, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx nebezpečí, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jednání xxxxxxx, xxx x doručení xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx 4) xxxx xxxxxx úřad.

(3) Nebyl-li xxxxxxx zastižen, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx zdržuje, xxxxxx xx xxxx dorostlé xxxxx bydlící x xxxxx xxxx xxxx x témže xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pracovišti, xx-xx xxxxxxx písemnost xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxx uložena, x když se xxxxxxx x uložení xxxxxxxxx.

Čl. 29

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) jiná xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx nařídí.

(2) Xxxxx-xx adresát xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx si xx xxxx vyzvednout.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zásilky xxxxxxxxx, xxxx to xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 30

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx přijmout, xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x datem a xxxxxxx odepření x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx odepřeno xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx za doručenou xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx adresát doručovatelem xxxxxxxxx.

Čl. 31

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx tomu, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx který je xx xxxxx, se xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx požívajícím xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x jejich xxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx doručení.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx hromadně xxxxxxxx xx vojenských objektech xxxx objektech ozbrojených xxxxx, se doručuje xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nadřízeného. Xxxx-xx xxxx útvar, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx známa, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx.

PROTOKOL

Čl. 32

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx průběhu xxxxx včetně jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Protokol x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx na xxxxxxxxx xxxxx výpovědi, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxx x jazyce, x němž xxxx xxxxx vypovídá.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxx x těsnopisecký xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x přepisem xxxxxxx x protokolu. X xxxxxxxxx průběhu xxxxxxx lze použít x jiného vhodného xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spolehlivě xxxxxxx a x xxxxxx x schůzi xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podepisuje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předsedající, xxxxxxxxx x ten, xxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx, které xx xxxx týkal. Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx podepsány xxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx to v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx odmítnutí.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, nahlížení xxxxxxxxxxxxxx xxxx do protokolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xx xxxxxx a xxxxxxxx protokolu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 11 odst. 3, 4 x 6.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx se xxxx týká, zejména xxx-xx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxx xxx

xxx xxxxx konané Xxxxxxxxxxx sněmovnu a xxx xxxxxxxx vyžadující xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

Xx. 1

Xxxxxxx komise

1. Xxxxx xxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx"), xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Sněmovnu xxxxxxx xxxxxx Sněmovny (xxxx xxx "volební xxxxxx"). Xxxxx xxxxxx xx schůzi xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební komise Xxxxxxxx x Senátu (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xx ve xxx xxxxxxxx řídí xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xx ustavení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx poslaneckými xxxxx xxxxxxx poslanců xxxxxxxxxx poslaneckými xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx ustaví xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx poměrného xxxxxxxxxx (xx. 5 bod 5).

4. Xxxxxxx komise xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x dva xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Volební xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxx xxxxxx členů.

6. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členů.

7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise Xxxxxxxx na xxxxxx.

8. Xxxxx konané Sněmovnou xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx řád xxxxx.

9. Xxxxxx 1 xxxx 2 xx 7 xxxxxx volebního řádu xx užijí xxxxxxxxx x na xxxxxxxx x činnost společné xxxxxxx komise.

Čl. 2

Čl. 2 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 275/2012 Sb.

Xx. 3

Volba xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předsedu Sněmovny x místopředsedy Xxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx xxxxx. Navrhovat xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx Sněmovny, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx a předsedy xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

3. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx lístky xxxxxx x každém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poslanců.

5. Xxxx xxxxxxxxx volby x xxxxxx kole zkontroluje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx. Zkontroluje též, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx. Xxxxxxxxx lístky xxx xxxxxxxxxx volby xxxx xxxxxxx barvy. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx hlasovací xxxxxx pro jednotlivé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise.

6. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx hlasovacích xxxxxxxx xxxxxxx v abecedním xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx.

7. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx určen xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx hlasování; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jednotlivě.

8. X xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxx předsedu Xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx lístku vyjádří

a) xxxxxxx x xxxxxx x kandidátů zakroužkováním xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jménem; pořadová xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X";

x) nesouhlas xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pořadového xxxxx xxxx jmény xxxxx xxxxxxxxx takto "X".

10. Xxxxxxxx volí xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx počtem xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pořadových xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx čísla xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X";

b) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před jmény xxxxx xxxxxxxxx takto "X".

11. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výboru xxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx s xxxxxx x kandidátů xxxxxxxxxxxxxx pořadového xxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X";

b) xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X".

12. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lístek xxxxxxxxx xx jiném xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx, který xx xxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx xx stanoveno x bodech 9 xx 11 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx dopisované xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxx, nezpůsobuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku; takový xxxxxxxx xx xxxx xxx volbu xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku, xxxxxxxx o xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poznamená v xxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx Sněmovny

14. X xxxxx kole xx předsedou Sněmovny xxxxxx kandidát, který xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx-xx žádný x xxxxxxxxx nadpoloviční většinu xxxxx xxxxxxxxxx poslanců, xxxx xx xxxxx xxxx volby.

16. Do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx kandidáti, xxxxx xxxxxxx x prvém xxxx nejvyšší xxxxx xxxxx. Xx-xx více xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx do druhého xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

17. Xx xxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxx-xx xxxxxxxx Sněmovny zvolen xxx ve xxxxxx xxxx, xxxx se xx xxxxxx xxx xxxx volba podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

19. V xxxxx kole xxxx xxxxxxxxxxxxx Sněmovny xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Pokud xxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxx kandidátů, xxx xx počet xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou zvoleni xx z xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx los.

21. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx míst xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx volby.

22. Xx druhého kola xxxxxxxxx nezvolení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx počet xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kandidátů, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; při xxxxxxxx xxxxx postupují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

23. Xx druhém kole xxxx xxxxxxx kandidáti, xxxxx xxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx zvoleni xx x nich, kteří xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Nastane-li rovnost xxxxx xxx kandidáty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx ně, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.

25. Xxxxxx-xx xxx po xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx, xxxx se xx xxxxxxxxxx místa xxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx

26. V xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Nezíská-li xxxxx x xxxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx kolo volby.

28. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx kandidáti, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx místě, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, postupují do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx kandidáti.

29. Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx kandidát, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30. Xxxxx-xx předseda xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxxx kole, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx podle xxxx 14 až 30

31. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, místopředsedů Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx x hlasování xx xxxxx

x) počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx neodevzdaných xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx odevzdaných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

32. Výsledky xxxxxxxxx každého xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx bodem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 4

Nominace xxxxxxxxxxx Sněmovny

1. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx předkládají xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Sněmovna xx návrh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx nominované xxxxxxxxxxx, xxxxxxx volební komise xx neschválená xxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx předloží poslanecké xxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxxx výborů x komisí x xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xx členy xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) v xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx přede dnem xxxxx.

4. Poslanci, xxxxx xxxxxx členy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klubu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxx výboru (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že

a) počet xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx vydělí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx), xxxxx zvětší x 1; xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx počet míst xx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx se celému xxxxx z xxxxxx;

x) xxxx-xx takto xxxxxxxxx x jedno xxxxx xx xxxxxx (komisi) xxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, odečte xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nejmenší xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx (xxxxxx) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxx-xx xxxxx rozhodnout x xxxxx xx xxxxxx (xxxxxx) nejsou xxxxxxxxx, xxxxxx se počet xxxxx xxxxxx (xxxxxx) x 1 a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx písmen a) xx x) xxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx členství x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Návrh xx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Potvrdí-li Xxxxxxxx předložený návrh, xx xxxxx ustaven. Xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Nepotvrdí-li Xxxxxxxx ustavení xxxxxx (xxxxxx), xxxxxx poslanecké xxxxx, xxx se xxxx xxxxx zabývaly x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Sněmovně nový xxxxx xxxxxx (komise) xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx-xx Sněmovna xxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx výboru (xxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx k vyřešení xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

9. Rozhodne-li Xxxxxxxx, že se xxxxxx zvolí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

10. Návrhy xx xxxxx komise xxxxxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxxxxxx kluby. X xxxxxx uvedou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pořadí, xxxxx xx xxxxxxx.

11. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejpozději 24 xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx volební xxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxxxx zvolených xx Xxxxxxxx vydělí xxxxxxxxxx xxxxxx členů komise, xxxxx xxxxxx x 1; xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx číslem xxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx celému xxxxx x xxxxxx;

x) bylo-li xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx počet xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nejmenší xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poslaneckým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxx, xxxxxxx se xxxxx x komisi xxxxx x větším xxxxxx xxxxx;

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxx komise x 1 x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) tohoto xxxx.

13. Xxxxx získaných xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xx xxxxxx dvěma. Xxxxxxx násobky jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx počtem xxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx kandidátku x pořadí stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxx.

14. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx schůze Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. X prvém xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zvoleni xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx hlasů přítomných xxxxxxxx.

16. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, než xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx x nich, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro kandidáty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx ně, xxxxxxx se mezi xxxx xxxxx. Není-li xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.

17. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tolik xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolo xxxxx.

18. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezvolení xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kole nejvyšší xxxxx xxxxx, nejvýše xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, než xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx všichni xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

19. Xx xxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu hlasů xxxxxxxxxx poslanců.

20. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx hlasů xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx, xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.

21. Xxxxxxxx hlasování každého xxxx volby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

22. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx počet xxxxx komise xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxx.

23. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poslanecké xxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxx xxxx volby. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komise tak, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.

24. Nepotvrdí-li Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx komise Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 22 a 23.

25. Xxxxxxxxx-xx Sněmovna xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxxxxx xx xxxxx bodů 22 xx 24, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepotvrdí.

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) x xxxxx komisí

26. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxx komise xxxxxx předsedající xxxxxx Xxxxxxxx.

27. Uvolní-li xx xxxxx xxxxxxxxx období xxxxx xx výboru (xxxxxx), xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx výboru (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx navrhovatelem xx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xx přitom xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx ustaven xxxx xxxxxx ustavena xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx organizačního xxxxxx

28. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx výboru, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, x další xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx poměrného xxxxxxxxxx (xx. 5 xxxx 1 xx 8).

Xx. 6

Xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhy na xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx předkládají xxxxxx xxxxxxxxxx kluby.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komisi Sněmovny xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dnem volby.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, kdo xx volí xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

4. Xxxxx xx koná xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

5. Xxxxx je platná, xxxx-xx hlasovací xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx kole xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx volební xxxxxxxx x xxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxxx též, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx kandidátů xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x parafami dvou xxxxxxxxxxx volební komise.

7. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x abecedním xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx uvedeno xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx hlasovacího xxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxxxxx, který xx možno volit.

8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx jednotlivě.

9. X xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx mohou být xxxxxxxx jen x xxxxx xxxxxxxxx.

10. Poslanec xxxx xxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx nejvýše x takovým xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx volbu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx; xxxxxxxx čísla xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X";

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx kandidátů xxxxx "X".

11. Neplatný xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx tiskopise a xxx, který xx xxxxxxx xxxxx způsobem, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx dopisované jméno xxxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxx, nezpůsobuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx nezapočítává.

12. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlasovacího lístku, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx o výsledku xxxxxxxxx.

13. X prvém xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

14. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxx kandidátů, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx z xxxx, xxxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxx xxxxx. Nastane-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx volitelných xxxxxxx a mimo xx, opakuje xx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxx tak xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx los.

15. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx většinu xxxxx přítomných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, koná xx na neobsazená xxxxx xxxxx kolo xxxxx.

16. Xx druhého xxxx postupují xxxxxxxxx xxxxxxxxx z prvého xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nejvýše xxxx xxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx, než xx xxxxx neobsazených xxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx počtem xxxxx.

17. Xx druhém xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xx x nich, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlasů. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na volitelných xxxxxxx x xxxx xx, xxxxxxx xx xxxx nimi volba. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.

19. Xxxxxx-xx ani xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx místa xxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxxx xxxx.

20. X xxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxx xxxxx xx xxxxxx zápis, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; v xxxxxx o xxxxxxxxx xx uvede

a) počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxxx volby xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

22. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasováním xx postupuje obdobně xxxxx čl. 5 xxxx 14 až 20.

Xx. 7

Ustanovení xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx.

2. Xxx, xxx tento xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx klubu, xxxxxx xx tím xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poslaneckými xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx, xxxxx xx znaky přestupku, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 78/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

Čl. XXXX

1. Xxxxxxxxxx x neslučitelnosti xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx §53 xxxx. 2 písm. x) x d) xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx částí druhé xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/2004 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.6.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx. X xxxx 2 se xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 x xxxxxxxx zvolených xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečněných xx xxxxx 2. x 3. xxxxxx 2006. Xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klub, xxxxx xxxxxx možno xxxxxxx podle dřívějších xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 573/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 27.12.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tisků xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxx projednávání xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx, xxxxx výbor xx xxxxxxxxx xxxxxxx, určí xxxxxxxx výbor Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.3.2015

Informace

Právní xxxxxxx č. 90/95 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.1995.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

47/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 14.3.2000

39/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 483/91 Xx., o České xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 25.1.2001

78/2002 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 200/90 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 107/99 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

192/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 484/91 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 22.5.2002

235/2002 Xx., xxxxx XX xx xxx 30.4.2002 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §46x xxxxxx č. 90/95 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 21.6.2002

282/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.5.2004

359/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxxx poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolených na xxxxx XX

x účinností xx 15.6.2004, x xxxxxxxx §54, 70, 90, 93, 94, 95, 95a, 99, 106, 111, x 112, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004

482/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.9.2004

167/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 90/95 Sb., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 27.4.2005

205/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 17.5.2006 s výjimkou xxxxxxxxxx §32, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 15.6.2006

573/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 90/95 Sb., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 27.12.2006

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx zákoníku

s účinností xx 1.1.2010

162/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 107/99 Sb., x jednacím xxxx Xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x XX x Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x platnost (16.12.2009)

306/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

402/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.11.2009

265/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/95 Sb., x jednacím řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

275/2012 Xx., x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x účinností od 1.10.2012 s xxxxxxxx §70, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 8.3.2013

265/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2015

300/2017 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx mezi xxxxx x navenek x x xxxxx xxxxxx č. 90/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.9.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

167/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 90/1995 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2020 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxx období Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxx xx volbách 8. - 9.10.2021

484/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Xxxxxx zákonů x mezinárodních smluv, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
3) §13 xxxx. x) a §16 xxxxxx x. 102/1971 Sb.
4) §12 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
5) §44 xxxx. 4 xxxxxx XXX č. 54/1990 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxx národní xxxx.
6) Čl. 47 xxxx. 1 Xxxxxx.
7) Čl. 50 xxxx. 2 Xxxxxx.
8) Čl. 72 xxxx. 2 Ústavy.
9) Zákon XXX č. 545/1992 Sb., o Xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
10) Zákon č. 85/1990 Sb.
11) Xxxx. §18 xx 21 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě.
12) Např. xxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 103/1992 Sb., o Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 484/1991 Sb., xxxxx XXX č. 483/1991 Sb.
13) Xxxxx č. 143/1992 Sb., o xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) Xxxxx XXX č. 35/1989 Sb., o xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
15) §92 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.
16) §6 xxxx. 7 zákona x. 84/1990 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
17) Xxxx. xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx státního xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x informačních xxxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §68 xxxxxx ČNR č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.
19) Např. xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/1993 Xx., xxxxx x. 528/1990 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxx. xxxxx ČNR č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx rozhlasu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 483/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx XXX č. 367/1990 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon ČNR č. 418/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxx x Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 102/1971 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21) Čl. 39 xxxx. 4 Ústavy.
22) Čl. 39 xxxx. 3 Xxxxxx.
23) §71 xxxx. x) zákona x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) Čl. 48 odst. 7 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
Xx. 81 xxxx. 3 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx.
25) Čl. 65 xxxx. 3 Xxxxxx.

26) §19 zákona x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx).

27) §16 zákona x. 222/2016 Xx.