Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1993.


Zákon o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
37/93 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZMĚNA PŘEDPISŮ O NEMOCENSKÉM ZABEZPEČENÍ Čl. I Čl. II Čl. III
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA PŘEDPISŮ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Čl. IV Čl. V
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA NĚKTERÝCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Čl. VI Čl. VII
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Čl. VIII Čl. IX Čl. X
ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. XI
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST Čl. XII
37
ZÁKON
Xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxx 22. xxxxxxxx 1992
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x sociálním zabezpečení x některých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Česká xxxxxxx rada xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:
XXXX PRVNÍ
XXXXX PŘEDPISŮ X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Xx. X
Zákon č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 16/1959 Xx., zákona x. 58/1964 Xx., zákoníku xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Xx., xxxxxx x. 88/1968 Xx., xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Sb., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 148/1983 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 110/1990 Xx., zákona x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 550/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 582/1991 Xx., zákona x. 235/1992 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. §1 xx xxxxxxxx.
2. §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxx:
"a) xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx,
x) členové xxxxxxxx, jestliže xxxxxx x pracovněprávním vztahu x družstvu, xxx xxxxxxxxxx xxx družstvo xxxxx, za xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx společnosti x ručením omezeným x xxxxxxxxxxxx komanditních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx pro xx práci, xx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
3. §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx.
4. V §2 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Pracovníkem x xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx připojuje xxxx xxxx: "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, prokurátoři, prezident, xxxxxxxxxxxxx x členové xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.".
5. §3 xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx občany Xxxxx xxxxxxxxx.".
6. §3 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Sídlem xxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx její xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx organizační xxxxxx, xxxxx je zapsána x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxxxx jejího xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, místo xxxxxx xxxxxxxxx.".
7. X §5 písm. x) xx xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx nemají xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ".
8. §5 xxxx. x) zní:
"x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx republice xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří nemají xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".
9. X §5 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
10. V §6 xxxx. 1 xx xxxxx "6 xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx".
11. X §6 xxxx. 2 se xx xxxx první xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx ani 120 Kčs" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§15 xxxx. 1) xxxxxxxxxx ani 400 Xxx" x xx xxxx druhé xx xxxxx "výdělek" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx příjem" x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx "a)" x xxxxx "xxxx" x xxxxxxxxxx písmene x).
12. X §7 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx vykonávat xxx družstvo xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x).".
13. X §8 se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxxxx člena xxxxxxxx uvedeného v §2 odst. 1 xxxx. b) však xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx obdobně pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x).".
14. Xx §8 xx vkládá xxxx §9, xxxxx xxx:
"§9
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění, a xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.1)".
1) Xxxxx XXX x. 589/1992 Xx., x pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 10/1993 Xx.
15. §11 xxxx. x) a §12 xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx b) x x) v §11 xx označují xxxx xxxxxxx a) x b).
16. §15 xxxx. 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx uznán xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx lázeňské xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"); za xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx též xxxxxxxxxxx přijatý do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; pokud xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,2) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této náhrady. Xxxxxxxxxxxxxx příjmem xx xxxxxx mzda, plat x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základu xxx stanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.1)".
2) §195 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
17. §15 xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.".
18. §15 xxxx. 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx počátku pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx").".
19. §16 xx 18 xxxxx:
"§16
Nemocenské xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx karantény nařízené xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; §15 odst. 1 xxxx druhá xxxxx xxx xxxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx (§18 xxxx. 1), xxxxxxx však z xxxxxx 190 Xxx.
(2) Výše nemocenského xx kalendářní den xxxx 69 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx tři xxxxxxxxxx dny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx 50 xxxxxx včetně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dolů x xxxxxxxx xxxxxx xxx 50 haléřů xxxxxx nahoru.
§18
(1) Xxxxx vyměřovací xxxxxx xx xxxxxx xxx, že se xxxxxxxxxx základ xxxxxxxx x rozhodného období xxxx počtem kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx dnů xx nezahrnují xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nepřítomností xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx příjmu, xxxxxx dnů, xx xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x mateřství, xxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx3) a xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X člena družstva xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práce pro xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a komanditistu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §2 odst. 1 xxxx. c).
(2) Xxxxxxxxx obdobím xx kalendářní čtvrtletí, xxxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kalendářním xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx doba od xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznikla x xxxxxxxxxxx měsíci, x němž zaměstnanec xxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx obdobím xxxx xx vstupu xx xxxxxxxxxx do xxx předcházejícího dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Za xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx považuje i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nemocenské xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 neměl xxxxxxxxxxxxx příjem, xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx příjem; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterého by xxxxxxxxxxx pravděpodobně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
(7) U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jinou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mateřství xx rozhodné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx pro xx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx použije xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.
(9) Denní vyměřovací xxxxxx zjištěný xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxx jejího trvání, x xx i xxxxx, přechází-li xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx nemocenského při xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.".
3) Xxxxx č. 18/1992 Xx., o civilní xxxxxx.
20. V §21 xxxx. 1 xx xxxxx "60 xxxxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "84 kalendářních xxx".
21. §23 xx vypouští.
22. §25 xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podpory xxx ošetřování člena xxxxxx xx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx žije xx zaměstnancem v xxxxxxxxxx; xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxx xxxxxxxx 10 xxx xxxxxxx.".
23. V §25 xx x odstavci 3 slova "sedmi xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxxxxx" a x xxxxxxxx 4 xx slova "13 xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "16 xxxxxxxxxxxx".
24. §25 xxxx, 5 xxx:
"(5) Podpora xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx. Výše xxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx 67 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu.".
25. X §40 xx x odstavci 1 slova "xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivní x xxxxxxx péče. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx úrazu" nahrazují xxxxx "jehož následkem xxxxxxx" x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx.
26. V §41 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx věcné x" x x §41 xxxx. 1 písm. x) x x §45 odst. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxxx " nahrazují xxxxxx "x".
27. X §42 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxx nemocenského".
28. §42 xx doplňuje xxxxx xxxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxx-xx zaměstnanec několik xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, plyne ochranná xxxxx z xxxxx x nich.".
29. X §43 xx xx větě druhé xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
30. §44 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:
"(5) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxx (§48 odst. 2) xx xxxxxxxxx xx 10 xxx od xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dávky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmu.
(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx4) se promlčuje xx xxx xxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx, xx dávka xxxx xxxxxxxxxx neprávem, xxxxxxxxxx však xx 10 let xxx xxx xxxxxx škody.".
4) §19 xxxx. 3 zákona XXX x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 590/1992 Xx.
31. V §46 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxxx xx tato xxxxx: "x xx xx lhůtě xxxx xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; hlášení x vzniku x xxxxxxxx pracovní neschopnosti xx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx." x xxxx druhá xx xxxxxxxx.
32. §47 odst. 1 xxx:
"(1) Zaměstnanci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,5) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dále xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx ke xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předchozí xxxxxxx ošetřujícího lékaře x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
5) §11 písm. x) xxxxxx XXX č. 550/1991 Xx., x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.
33. X §47 xxxx. 2 xx xx větě xxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "povinnosti xxxxxxxxx" x xx xxxxx se připojuje xxxx věta: "Nemocenské xxx dočasně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xx xxx xx xxxx, za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".
34. V §48 xxxx. 2 se xx xxxx první xxxxxx tato xxxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx škody, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx." x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxx".
35. Za §50 xx xxxxxxxx xxxx §51 x 51x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§51
Xxxxxxx xxxxx do ciziny
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxx úmluva xxxx xxxxx xx nestanoví xxxxx, xxxxx se xx ciziny nevyplácejí x xx dobu, xx kterou xx xxxxxxxxx zdržuje x xxxxxx trvale, xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxx, zdržuje-li xx oprávněný ve xxxxx, s nímž xxxx uzavřena xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §3 xxxx. 1 x 2, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,6) se xxxxx xx ciziny xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxx); při xxxxxxxxxxx xxxxx xx ciziny xx postupuje xxxxxx xxxx při poukazování xxxx (xxxxx) x xxxxxxxxx měně.
§51x
Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhláškou xxxxxxx podrobnosti o xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx lhůty x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, co xx xxxxxxxx xx porod xxx xxxxx xx xxxxx a xx xxxxxxxx úraz (xxxxx x povolání), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx příspěvek v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx upravit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx výpočtu xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
6) §17 odst. 1 x §18 xxxx. 1 zákona XXX x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx.
36. §52 a 59 se vypouštějí.
37. X §54 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx".
Xx. II
Xxxxx č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxx silách, xx xxxxx xxxxxx x. 58/1964 Sb., xxxxxx x. 87/1968 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 8/1982 Sb., zákona x. 109/1984 Xx., x xxxxxx x. 180/1990 Xx., se xxxx a xxxxxxxx xxxxx:
1. §17 x 18 znějí:
"§17
Nemocenské xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx připadající xx xxxxxxxxxx den x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx neschopnosti x xxxxxx, xxxxxxx však x xxxxxx 190 Xxx.
§18
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 67 % xxxxxxx platu xxxxxxxxxxx podle §17.".
2. X §25 xx xxxxxx "1000 Xxx" nahrazuje xxxxxxx "3000 Xxx".
3. X §29 se xx slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxx dávek xx xxxxxx".
4. §30 xxxx. 2 xx xxxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 99/1972 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 57/1984 Sb., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 103/1988 Sb., zákona x. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 306/1991 Xx. x xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 582/1991 Xx., xx mění x xxxxxxxx takto:
1. §5 xxx:
"§5
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství a xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx příspěvek") xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxx převedení xxxxxxxxxx xx jinou xxxxx, x výjimkou xxx, xx které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) až x). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nástupu xxxxxxxx xxxxxxxx x xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxxx devátého měsíce xx porodu.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx rozdíl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x průměru xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx připadajícího xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Přitom xx xxxxxxxxxx x xx části denního xxxxxxxxxxxx základu pracovnice, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 190 Xxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxx, xx xx zjišťuje xx dni převedení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovnice xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx kalendářních měsících xx jejím xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx zjistí xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx měsíci, x výjimkou xxx, xx xxxxx
a) xxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx nepřítomnost v xxxxx, za xxxxxx xx xxxxxxxx náhrada xxxxxx,
x) měla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx práci xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx odstavce 4 s xxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příjmu xx xxxx takový xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx kalendářních xxx x xxxxx xxxxxx s výjimkou xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x).
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
2. §6 xxxx. 2 písm. x) xxx:
"x) xxxx xxxxxx v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx,".
3. V §7 xxxx. 1 xx vypouštějí slova "xxxxx mzdy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx" a xx xxxxx xx připojuje xxxx xxxx: "Peněžitá xxxxx x mateřství xxxxxxxx xx období, xx xxxxx náleží xxxxxxxxxx započitatelný xxxxxx (§5 xxxx. 6) xxxx xxxxxxxxxx.".
4. §8 a 9 xxxxx:
"§8
(1) Xxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx nástupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx práci x důvodu xxxxxxxxxxx xxxx mateřství se xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx to pro xx výhodnější.
(2) Xxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den činí 67 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se poskytuje xx xxxxxxxxxx dny.".
5. X §12 xxxx. 1 se xxxxx "lůžkového zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx".
6. X §13 xx částka "1000 Xxx" xxxxxxxxx xxxxxxx "3000 Xxx".
7. X §17 xxxx. 3 se xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx".
8. X §21 xxxx. 4 x x §23 xx xxxxx "hrubého xxxxxxx" a "hrubý xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§5 xxxx. 6)" a "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
9. X §23 se xxxxxxxxx text označuje xxxx xxxxxxxx 2, xx větě xxxxx xx xx slova "xxxxxxxx činnosti" vkládají xxxxx "x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x družstvu nebo xxxxxxxxxxx, xxx vykonávají xxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "započitatelný xxxxxx" x doplňuje xx xxxx odstavec 1 xxxxx zní:
"(1) X xxxxxxxxxx, viceprezidenta x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x členů xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xx splněny, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx.".
10. V §24 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "posudku".
11. X §27 xxxx. 2 se xxxxxxxx druhá xxxx.
12. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx součástí xxxxxxxx xxx též xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxx "xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx".
13. V §32 odst. 2 xx xxxxx "v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uchazeč x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx".
14. V §33 xx slova "Sboru xxxxxxx bezpečnosti" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Vězeňské služby Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x bezpečnostních xxxxxx".
15. Za §34 xx xxxxxx xxxx §35, který xxx:
"§35
Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky stanoví xxxxxxxxx, xxxxx další xxxx xx xxxxxxxx xx nezaopatřené, co xx rozumí soustavnou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx případech xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxx, příplatku x xxxxxxxxx na xxxx, xxxxxxx nároků xx xxxxxxxx na xxxx x nároků xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x poskytování xxxxx x podrobnosti x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxx §32.".
XXXX DRUHÁ
ZMĚNA PŘEDPISŮ X SOCIÁLNÍM XXXXXXXXXXX
Xx. XX
Xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 1/1991 Xx., xxxxxx x. 46/1991 Sb., xxxxxx x. 306/1991 Xx., xxxxxx České národní xxxx č. 482/1991 Xx., xxxxxx č. 578/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 235/1992 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 589/1992 Sb., xx mění a xxxxxxxx takto:
1. §1 xxxx. 5 a 6 xxxxx:
"(5) Xxxxxxxxxx x občané platí xx sociální zabezpečení xxxxxxxx, x xx x rozsahu a xx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx.30)
(6) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
30) Xxxxx ČNR x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx.
2. §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".
3. §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:
"(3) Xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) občané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx,31)
x) občané xxxxxxxxxxx xxxxxxx,32)
x) občané provozující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,33)
x) občané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jinou xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx),34) pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,35)
x) občané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx živností xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,36) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Za stejných xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxx osoby"), za xxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky též xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) až x), xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
31) §12x xxxxxx x. 105/1990 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx.
32) Xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
33) Xxxx. xxxxx ČNR x. 128/1990 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx XXX x. 209/1990 Xx., x xxxxxxxxxx právnících x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
34) Xxxxx x. 35/1965 Xx., x dílech literárních, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx zákona x. 89/1990 Sb. x xxxxxx č. 468/1991 Xx.
35) §76 a 93 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
36) §7 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx ČNR x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx.
4. X §5 xx xxxxxxxxxx xxxxx "(§1 xxxx. 5)".
5. §6 xxxx. 1 písm. x) xxx:
"x) členové xxxxxxxx, jestliže nejsou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx pro družstvo xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx,".
6. §6 odst. 1 xxxx. x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxx společnosti, xxx xxxxxxxxxx xxx ni xxxxx, za kterou xxxx xxxxx společností xxxxxxxxxx,".
7. X §6 xxxx. 1 písm. x) xx vypouštějí xxxxx "xxxxxxxx členové xxxxxx xxxxxx kontroly" x xxxxx "a xxxxxxxx".
8. §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxx:
"x) xxxxxx z xxxxxxxx, příslušníci Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a příslušníci xxxxxxxxx ozbrojených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x bezpečnostních xxxxxx,".
9. §6 xxxx. 2 písm. b) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx z povolání, xxxxxxxxx civilní xxxxxx, xxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx x obraně Xxxxx xxxxxxxxx.".
10. X §7 xxxx. x) xx vypouští xxx 1.
11. §8 xxxx. 1 xxxx. b) x x) znějí:
"b) xxxxxxxx v družstvu, xxxxxxxx členové družstva xxxxxx x pracovněprávním xxxxxx k xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx práci, za xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx družstvu, xxxxxxxxxxx družstvu x xx xxxxxxxx družstvu,".
12. §8 odst. 1 xxxx. e) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, příslušníků Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x bezpečnostních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozbrojených xxxxx x služeb,".
13. V §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx "a xx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem".
14. §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxx písmenem x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x pracovněprávním vztahu x xxxx společnosti, xxx xxxxxxxxxx xxx xx práci, xx xxxxxx xxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
15. X §8 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "činnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b), x) x h)".
16. X §8 odst. 3 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx "x x xxxxxxxxxxx družstvu".
17. §8 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Činnost xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx činnost xxxx 1. xxxxxx 1993 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem,37) x xx v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx přihlédne jako x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx pojistné xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx); xxxxxx-xx xx xxxx xxxx zaplaceno pojistné xx dne, od xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
37) §145a a xxxx. xxxxxx x. 100/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§61 x násl. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x sociálních xxxx x.149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
18. §12 odst. 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxx příjmy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona38) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení, x to před xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx39) a nesnížené x pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx výdělkem xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hrubých xxxxxxx x v kterých xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jaká xx xxxx výše.".
38) §5 xxxx. 1 xxxx x) zákona XXX x.589/1992 Xx.
39) Xxxxx XXX x.586/1992 Xx., o daních x xxxxxx.
19. V §19 xxxx. 1 xx vypouštějí slova "xx 31. xxxxxxxx 1992".
20. X §24 xxxx. 5 xx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx xxx dne, xxxxx spadá xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994".
21. §24 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxx 90 % průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 6 x sníženého x xxxxxx, která odpovídá xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení, příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výdělku. Xxx xxxxxxxxx výše daně x xxxxxx xx xxx xxxx účely xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx.".
22. §31 odst. 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 5 x 6 x nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxx obdobně; zahrnuje-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1993, xxxxxxxxx xx vždy xxxxx §24 odst. 6.".
23. X §37 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx "a) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx" a xxxxx xx slovem "xxxxxxxx" x xxxxx "x) jen xxxx xxxxxxxxxx xxxx kvalifikované" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx dosavadní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
24. V xxxxxxxxx §44 x 48 xx xxxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx činnosti".
25. X §44 xxxx. 1 x v §48 xxxx. 1 xx slova "hrubých xxxxxx z výdělečné xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx " xxxxxx".
26. X §48 odst. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxx".
27. §52 xxxx. 3 x §54 odst. 5 xxxx druhá xx xxxxxxxxxx.
28. §54 xxxx. 7 xx xxxxxxxx a dosavadní xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.
29. §54 se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 8 a 9, xxxxx xxxxx:
"(8) Podmínka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za splněnou, xxxxx důchodce x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx zařízení.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, co xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
30. X §58 odst. 4 x v §103 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
31. X §64 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxx. 5" vkládají xxxxx "x 6, xxxxxxxxx x §31 xxxx. 3".
32. §70 xxxx. 4 x §74 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx.
33. X §72 xxxx. 1 xx xxxxx "Lázeňská péče, xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxx", slova "x §54 odst. 8" xx xxxxxxxxx xxxxx "x §54 odst. 7" a xxxxx "xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxxx.
34. V §93 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xx odstavce 2 x 3, které xxxxx:
"(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx musí občanu xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx 25 % xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx.40)
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřady x xxxxxx.".
40) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx.
35. §98 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxxxxx; dosavadní xxxxxxxx 5 xx 7 xx označují jako xxxxxxxx 3 xx 5.
36. §99 a §105 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.
37. V §133 xxxx. 5 xx xxxxx "xx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xx 6".
38. Xxxx šestá xxxxxx xxxxxxx xxx:
"XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH
HLAVA XXXXX
XXXXXX USTANOVENÍ
§145a
(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§2 odst. 3 x 4), která xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nemocensky xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx se dále xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xx podle xxxxxx xxxxxx pojištěna jen xxxxxx, i xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3.
HLAVA DRUHÁ
ÚČAST XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
§145x
(1) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniká xxxx, x němž xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, od xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.
(2) Xxx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kalendářním xxxx, x němž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pojištěna xx xx 31. xxxxxxxx xxxxxx roku. Xxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx, xx pojištěna x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xx xx dne xxxxxx odhlášky x xxxxxxxxx (§145c xxxx. 2). Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30. září, je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx až xx xxx xxxxxx odhlášky x xxxxxxxxx (§145c xxxx. 2) x xxxxx xxxxxx kalendářním xxxx.
§145x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x §145b xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx její xxxxxx xx samostatné výdělečné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení41) (xxxx xxx "Xxxxxx") x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx minimální xxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mzdy xx každý xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx celý měsíc xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx za xxxx měsíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřství. Xxxxx však xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, xxxxx nesplňuje podmínku xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx odměňovaného xxxxxxx xxxxx,42) xxxxx xx xxxxxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, jejíž xxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx nedosáhl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, je xx xxxxxxx odhlášky xxxxxx x pojištění xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx příjem dosáhl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx x pojištění je xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx kalendářního xxxx, x němž vzniklo xxxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx, x xxxx xxxx xxxxxx dosáhl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1; xx osmi xxx od podání xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx pojistné na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti30) (xxxx xxx "pojistné") za xxxx xx 1. xxxxx.
41) §7 zákona XXX č. 586/1992 Xx., o daních x příjmů.
42) §4 xxxx. 4 věta xxxxx x xxxxx xxxxxx č. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 53/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxx.
§145x
(1) Osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxx pozastaven xxxxx její xxxxxxxx,43) xx xx xxxx xxxx vyňata x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx silách nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx x dítě xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodů, je xx xxxxxxx odhlášky xxxxxx x pojištění xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx na xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; za dobu xxxx podáním xxxxxxxx xx xxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.44)
(3) Pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu podnikání, xxxxxxxx se xxxx xxxx opětovným zahájením xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx.
43) Xxxx. §58 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), §7 xxxxxx ČNR č. 128/1990 Sb., §9 xxxxxx XXX x. 209/1990 Xx.
44) §6 xxxx. 4 písm. x) x.1 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx.
§145x
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx přestala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavně, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3 písm. x) x x), xxxx
x) xxxxxx odhlášky x pojištění, pokud xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
§145x
(1) Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx vyňata z xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx pojištění i xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby.
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXX X XXXXXXXX JEJICH XXXXXXXXXXX
§145x
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxxx,
x) peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxx,
x) xxxxxxxx.
§145x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxx vyplácet, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, x jsou-li xxxxxxx xxxxxxx podmínky stanovené xxx xxxxx na xx. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vynětím x xxxxxxxxx podle §145x xxxx. 2 x §145x xxxx. 2.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx by xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx pojistného xx splněnou.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro nárok xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx vynětí x xxxxxxxxx xxxxx §145x xxxx. 1.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §145x xxxx. 2.
§145x
Xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx xx neposkytnou x nemocenského pojištění xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxx předpisů x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX
§145x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"); xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx do xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemocem (xxxx xxx "karanténa").
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§145x
(1) Nemocenské xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxx xx x denního vyměřovacího xxxxxxx, nejvýše xxxx x xxxxxx 190 Xxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x úhrnu xxxxxxxxxxxx základů spadajících xx xxxxxxxxxx období. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nemění, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x.589/1992 Xx., x pojistném a xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx základem xx xxxxxxxxxx xxxxxx45) pro xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud není xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce předcházejícím xxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost, xx xxxxxxxxx obdobím xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx kalendářní xxxxxx. Trvalo-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Vzniklo-li pojištění x kalendářním xxxx, x xxxx vznikla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, v xxxx vzniklo xxxxxxxxx, xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzniklo-li však xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx, xx rozhodným xxxxxxx xxxxx kalendářní xxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx trvání, x xx x tehdy, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
45) §5 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 3 zákona XXX x. 589/1992 Sb., xx xxxxx zákona XXX č. 10/1993 Xx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX
§145x
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx náleží xxx xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx šestého xxxxx před xxxxxxxxxx xxxx porodu, xxxxxxxx xxxx xx počátku xxxxxx xxxxx před xxxxx xxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XX XXXX
§145x
Xxx nárok xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvazku a xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxx xx splněny, pokud xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx §145x xx 145j xx označují jako §145x až 145x.
39. X §177 se xxxxxxxx xxxxx "Federální" x xxxxx "Sboru xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx29)" se xxxxxxxxx xxxxx "Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx29)".
29) Zákon XXX x.555/1992 Sb., x Xxxxxxxx službě Xxxxx xxxxxxxxx.
40. Xx §177 xx xxxxxx xxxx §177x, který xxx:
"§177x
(1) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 a 3, §8 xxxx. 1, §9 xxxx. 2, §12 xxxx. 2, 3 a 7, §19 xxxx. 3, §23 xxxx. 3, §37 odst. 3, §41 xxxx. 2, §44 odst. 2, §48 xxxx. 2, §54 odst. 9, §59 odst. 3, §92 odst. 2, §93 xxxx. 1, §94 xxxx. 1, §100 xxxx. 2, §108 xxxx. 2, §120 odst. 7, §131 xxxx. 3 x §142 xxxx. 5.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx zabezpečení práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxx za doby xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx na xxxxxxxxx x částečný xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx a částečné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx za soustavnou xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx povolání, xxxxx xxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx dítěte a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, souběh nároků xx výchovné x xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx úplně xxxxxxxx, výši úhrady x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx x výši xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poškozenců, xxxxxxxx xx zranění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x.16/1947 Xx., které xxxx přiznány podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1957.".
Xx. V
Xxxxx č. 46/1991 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xx xxxxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx xxxxxxxx mzdy xxxxxxx 5 %".
2. §10 xxxx. 1 xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 xx xxxxxxxx jako odstavce 1 x 2.
3. §10 xxxx. 1 xxx:
"(1) Xxxx životních nákladů xx zjišťuje xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů; přitom xx xxxxxxx též x předpokládaného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
4. V 10 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXX NĚKTERÝCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH XXXXXXXX
Čl. XX
Xxxxxxx xxxxx č.65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 88/1968 Sb., xxxxxx x. 153/1969 Xx., zákona x. 100/1970 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 72/1982 Xx., xxxxxx x. 111/1984 Sb., zákona x. 22/1985 Xx., xxxxxx č. 52/1987 Xx., zákona č. 98/1987 Xx., xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 3/1991 Xx., xxxxxx č. 297/1991 Sb., xxxxxx x. 231/1992 Sb., xxxxxx x. 264/1992 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §73 odst. 2 se xx xxxxx "Kanceláře xxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx", xxxxxxxx xxxxx "Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xx slova "Xxxxx vlády Xxxxxxxxx xxxxxxxxx" slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" x xx slova "Xxxxxx banky xxxxxxxxxxxxxx" xxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx".
2. §75 xxxx. 3 xxx:
"(3) Omezení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx vědecké, pedagogické, xxxxxxxxxxxxx, literární x xxxxxxxx činnosti.".
3. §75 xxxx. 4 xx xxxxxxxx.
4. X §127 xxxx. 1 xx xx xxxx xxxxx xxxxx "xxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, lázeňskou xxxx xxxx xxxxxxx xx ústavní xxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx.24)".
24) §15 xxxx. 1 xxxx první xxxxxx č.54/1956 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX č.37/1993 Xx.
5. §202 xx doplňuje xxxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Vláda České xxxxxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníkům xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.".
6. §205x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§205x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx pracovním úrazu xxxx nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx") x České pojišťovny, xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xx měly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 1992. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojištěny x Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx v České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"). Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odvedou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pojistná plnění x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyplacená xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pojišťovnami x 31. xxxxxxxx xxxxxxx roku.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx rozdíl mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxx pojišťovnami x 31. prosinci xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxx zákonného xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30. června xxxxxxx xxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vedou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxxxxx, xxxxxxx společnost, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx x Slovenskou xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxx x sazby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(8) Pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepřejdou xxxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávního vztahu xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx poškozený (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx nahradila x xxxxx rozsahu, v xxxxx xx ji xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) X xxxxxxx, x jakém xx xx organizaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zaniká xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
7. §275 xxxx. 3 xxx:
"(3) X xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx obecně závazných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxx pracovníka, zjišťuje xx xxxxx výdělek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx25) xxxxxxxxx xxxxxx na xxx x xxxxxx fyzických xxxx,26) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti27) x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,28) vypočtených xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x němž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
25) §17 xxxxxx x.1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx výdělku.
26) Xxxxx ČNR x.586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx.
Xxxxx ČNR x.337/1992 Xx., x správě xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxx XXX č.35/1993 Xx.
27) Xxxxx ČNR x.589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č.10/1993 Xx.
28) Zákon XXX č.592/1992 Xx., x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č.10/1993 Sb.
Xx. XXX
Xxxxx č. 1/1992 Sb., o xxxx, odměně za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx národní xxxx x. 590/1992 Sb. x xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx, xxx součástí xxxxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx x pracovněprávním vztahu x družstvu, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx jím xxxxxxxxx".
2. X §21 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xx. XXXX
(1) Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x mateřství před 1. xxxxxx 1993 x xxxx i xx 31. xxxxxxxx 1992, xxxxxxxxx xx xx tomto xxx xxxx dávka xx xxxxxxxxxx xxx. Výše xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxx x poměru počtu xxxxxxxxxx dnů, který xxxxxxx v xxxxxxx xx kalendářní xxxxx, xx xxx x xxxxxx datu xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxx; xxxxxx se xxxxxxx z výše xxxxx, xxxxx by xxxxxxxx od xxxxxxxx xxx jejího xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (čl. III), x to i xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx pracovnice xx xxxxx xxxxx s xxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx podle §18 odst. 1 xxxxxx x. 54/1956 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx (čl. I), xx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx se dělí xxxxxxxxxx xxxxxx, namísto xxx, xx xxxxx xxxx poskytováno xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx ošetřování xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx, nezahrnují xxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx o zdravé xxxx xxxxxx xxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx při xxxxxxxxxx člena xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992, se xxxxxxx z rozhodného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona i xx xxxx před 1. lednem 1993; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1993, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (čl. I), xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx dělí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx dnů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx ošetřování xxxxx xxxxxx a peněžitá xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx péče x xxxxxx xxxx mladší xxx 10 let xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Vznikl-li xxxxx xx podporu xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 x xxxx x xx 31. xxxxxxxx 1992, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) X osob, xxxxx xxxx xx xxx 31. prosince 1992 xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 103/1964 Sb., x zabezpečení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x o zabezpečení xxxxx a xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. prosinci 1992, xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx po xxxxx dni.
(5) Xxx účely xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §21 xxxxxx x. 54/1956 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (čl. I), se xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nevyčerpané xx xxx 1. ledna 1993 převede xx xxxxxxxxxx dny xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,4.
Xx. XX
(1) Xxxxxx xx xxxxx nemocenského xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx; xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosinci 1992.
(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo peněžitou xxxxx v xxxxxxxxx xx 31. prosinci 1992, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx období xx tomto dni.
(3) Osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxxxx xxxxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993 účastny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxx x nemocenskému pojištění x xxxxxxxx xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 1993. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx z příjmů xxxxxxxxxx x roce 1992; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx po 30. xxxx 1992, xxxxxxxxx se xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 1993. X přihlášce x nemocenskému xxxxxxxxx xx osoba samostatně xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1992.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byli dne 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxx xx základě xxxxxx xxxxx pro xxxx společnost, za xxxxxx xxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx odhlášku x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 1993.
(5) Xxxxxxx umístěným x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x psychiatrických xxxxxxxxx x x léčebnách xxx dlouhodobě xxxxxxx, xxxxxx se ke xxx 28. xxxxx 1993 x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx výši xx splátky důchodu xxxxxxx x xxxxxx 1993; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx důchodu pro xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xx začne xxxxxxxx xx xxxxxx oprávněného.
Xx. X
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxx 1992 xx xx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx daň x xxxxxx fyzických xxxx, pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a sazeb xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx, v xxxx se tento xxxxxxx zjišťuje. Podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.1)
(2) Xxxxxxxx výdělek xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x roce 1992 xxxx xx xxxx, zjištěný podle xxxxxx č.1/1992 Sb. xxx xxxxx xxxxxxxxx 1993, xx xxxxx x zálohu xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vypočtou xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx pro člena x xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjišťuje.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (částečné xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxx 1. lednem 1993, o xxxxx xxxx xxxx rozhodnuto xxxx xxxxx xxxx xxxx dohodnuta, xxxx xxxxxxxxxx, xx od 1. xxxxx 1993 xxxxxxx o 35 %; xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výše této xxxxxxx xxxxxx pevnou xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx škody se xx 1. ledna 1993 xxxxxx xxxxx §275 xxxx. 3 xxxxxxxx práce.
1) §17 zákona č. 1/1992 Sb., x xxxx, odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx výdělku.
ČÁST PÁTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XX
Xxxxxxx se:
1. zákon č. 103/1964 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rolníků x xxxxxx a o xxxxxxxxxxx matky a xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 141/1965 Xx., xxxxxx x. 116/1967 Sb., xxxxxx x. 89/1968 Sb., xxxxxx č. 99/1972 Xx., xxxxxx x. 121/1975 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 148/1983 Sb., zákona x. 57/1984 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx č. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 103/1988 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., zákona x. 306/1991 Sb. x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 582/1991 Xx.,
2. §2 odst. 3 xxxx. x) x c) xxxxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 206/1990 Sb., x xxxxxxx vyrovnávacím xxxxxxxxx,
3. xxxxx č. 134/1991 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. §4 xxxx. 3 xxxx xxxx xx středníkem xxxxxx č. 195/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx,
5. §47 xxxx. 1 xx 4, §48 xxxx. 3 x §119 xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,
6. xxxxxxxx Státního úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 104/1964 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 142/1965 Xx., xxxxxxxx x. 117/1967 Sb., vyhlášky x. 92/1968 Xx., xxxxxxxx x. 180/1968 Xx., xxxxxxxx č. 76/1970 Sb., xxxxxxxx x. 128/1975 Xx., xxxxxxxx č. 54/1976 Xx., xxxxxxxx č. 164/1979 Xx., xxxxxxxx x. 80/1982 Xx., xxxxxxxx x. 153/1983 Xx., xxxxxxxx x. 74/1984 Sb., vyhlášky x. 133/1984 Xx., xxxxxxxx x. 58/1987 Xx., vyhlášky x. 150/1988 Xx., xxxxxxxx x. 237/1988 Xx., xxxxxxxx x. 261/1990 Xx. x xxxxxx x. 582/1991 Xx.,
7. §10 až 17, §28 xx 33, §40 až 45 x §50x vyhlášky Xxxxxxxx xxxx odborů č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x poskytování xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 135/1984 Xx., xxxxxxxx č. 59/1987 Xx., vyhlášky x. 148/1988 Xx., xxxxxxxx x. 123/1990 Xx., vyhlášky x. 263/1990 Sb., vyhlášky x. 501/1990 Xx. x xxxxxx č. 306/1991 Xx.,
8. část xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 123/1990 Xx., xxxxxxxx č. 260/1990 Sb., zákona x. 306/1991 Sb., xxxxxx č. 578/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., zákona x. 235/1992 Xx. x xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Xx.,
9. §4 xxxx. 1 a 2 vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 235/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx č. 206/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 27 až 29, 32, 35 x 36, čl. V x čl. XI bodů 2 a 9, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. března 1993.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 37/93 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 27 xx 29, 32, 35 a 36, čl. V x čl. XI xxxx 2 x 9, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.3.1993.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.