Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o výkonu vazby
293/93 Sb.

HLAVA I. Základní ustanovení

Účel zákona §1

Zásady výkonu vazby §2

Orgány zajišťující výkon vazby §3

Poradní komise §3a

Místo výkonu vazby §4

Zacházení s obviněnými §4a

HLAVA II. Přijímání, umísťování a propouštění obviněných

Přijímání obviněných §5

Umísťování obviněných do cel §6 §7

Výkon vazby se zmírněným režimem §8

Základní vybavení cel §9

Propuštění obviněných §10

HLAVA III. Práva a povinnosti obviněných

Stravování obviněných §11

Vystrojování obviněných §12

Korespondence §13

Užívání telefonu §13a

Návštěvy obviněných §14

Duchovní a sociální služby §15

Nákup potravin a věcí osobní potřeby, přijímání balíčků a peněz §16

Uspokojování kulturních potřeb §17

Péče o zdraví §18

Zaměstnávání obviněných §19

Ochrana práv obviněných §20

Povinnosti obviněných §21

Povinnost nahradit náklady spojené s výkonem vazby §21a

Náhrada škody §21b

HLAVA IV. Vyřizování kázeňských přestupků obviněných

Kázeňské přestupky, kázeňské tresty a ochranná opatření zabrání věci §22

Řízení o kázeňských přestupcích a o zabrání věci §23

Zahlazení kázeňského trestu §23a

Kázeňské vyřízení jiného protispolečenského jednání §23b §24

HLAVA V. Výkon vazby na mladistvých

Obecná ustanovení §25

Zvláštní ustanovení §26

Zajištění výkonu ochranné nebo ústavní výchovy §26a

HLAVA VI. Výkon vazby na cizincích

Obecná ustanovení §27

Zvláštní ustanovení §28

HLAVA VII. Výkon vazby na matkách nezletilých dětí

Výkon vazby na matce nezletilých dětí §28a

Práva dítěte, které má matka ve výkonu vazby u sebe §28b

Péče o zdraví dítěte, které má matka ve výkonu vazby u sebe §28c

HLAVA VIII. Dozor nad výkonem vazby §29

HLAVA IX. Přechodná a závěrečná ustanovení §30 §31 §32

INFORMACE

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Účel xxxxxx

Xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Vězeňská služba") x xxxxxxx osob xxx zajišťování xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

§2

Zásady výkonu xxxxx

Xxxxx xxxx pravomocným odsuzujícím xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxx, nelze xx xxxx, kdo xxx xxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxx, xxxx xx xxx vinen. Během xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx těm omezením, xxxxx xxxx nutná xx xxxxxxx účelu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x bezpečnosti. Ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obviněného x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Orgány xxxxxxxxxxx výkon xxxxx

(1) Xxxxxxx obviněných x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx zajišťuje Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zákon. 4) Xxxxxxx xxxxxx omezení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Vězeňská xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx provádí dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při výkonu xxxxx.

(3) Xxx zajišťování xxxxxx xxxx obviněných Xxxxxxxx služba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx předpisech.

(4) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ve Vězeňské xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§3x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x k xxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komisi (dále xxx "komise") x xxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx spolupůsobit xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx léčby xxxxxxxxxx. Xxxxxx komise xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx s jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xx návrh ředitele xxxxxxx xx dobu xxxx let, x xx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx věznice xxxxxxxxxx xxxxxx návrhy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx skládá minimálně x xxxx členů.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členství x xxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ředitel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím generálního xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx.

(4) Xxxxxxx člena komise xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxx xxxxxxx, výši x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnance v xxxxxxxxx xxxxxx; za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx místo jeho xxxxxxxx.

(5) Xxxx komise xx povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se dozví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Člen xxxxxx xx xxxxxxx účastnit xx jednání xxxxxx x podílet xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(6) Předseda xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx Vězeňské služby xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x činnosti komise xx xxxxxxxx xxx. Xx zprávě o xxxxxxxx xxxxxx připojí xxx stanovisko ředitel xxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitelství Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zpráv xxxxxx xxxxxxxxxxxx věznic xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x předloží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. května.

(7) Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx x jednací xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxx xxxxxx.

§3x vložen xxxxxxx předpisem x. 58/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2017

§4

Místo xxxxxx xxxxx

Xxxxx xx vykonává xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Věznice xxxxxxx x zrušuje ministr. Xxxxxx věznic vykonává Xxxxxxxx služba.

§4x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx věznice xxxxxxx xxxxx možností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 52/2004 Xx. x účinností xx 1.7.2004

XXXXX DRUHÁ

PŘIJÍMÁNÍ, XXXXXXXXXX X PROPOUŠTĚNÍ OBVINĚNÝCH

§5

Přijímání xxxxxxxxxx

(1) Do xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx vazby. Xxxx xxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx vazby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x povinnostmi xxxxx xxxxxx xxxxxx, řádu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx státu, jehož xx xxxxxxx, xxxx x jazyce, kterému xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Umísťování obviněných xx xxx

§6

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx cel xx dbá xx xx, aby byl xxxxxxx účel xxxxx x aby nedocházelo x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x to xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx do samostatné xxxx, umožňují-li xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) X odůvodněných případech xxxx obviněný požádat x xxxxxxxx do xxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

§7

(1) Odděleně xx xxxxxxxx:

x) xxxx od xxx,

x) xxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxx xxxxx obava, xx xxxxx mařit objasňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx stíhání 13), xx ostatních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, proti nimž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x nichž xx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx tomu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x §88 odst. 4 trestního zákoníku, xx xxxxxxxxx obviněných,

b) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x obvinění, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx obviněných,

c) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx vazbě x xxxxxx xxxxxxxxx x §350c trestního řádu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, se xxxxxx do cely xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x umísťování xxxxxxxxxx xx cel xx xxxxxxxxx xxxxx pokynu xxxxx a v xxxxxxxxxx řízení i xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x dalším xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx návykům x xxxxxxx vlastnostem.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, může xxx xxxxxxx samostatně, xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx x umožňují-li xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, který xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x porušování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx cele, xxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxxx.

§8

Výkon vazby xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tím xxxxxx xxxxxxx účel xxxxx xxxx nebrání-li tomu xxxx okolnosti.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zmírněným xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostor xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx volně pohybovat x stýkat se x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx výkonu vazby xx xxxxxxxxx režimem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx porušuje xxxxxxxxx xxxxxxx x kázeň xxxx xxxxxx xxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obviněný, x xxxxx to nedoporučil xxxxx xxxxxxxx x xxxx zdravotnímu stavu, x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ustanovení §7 se v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně.

§9

Xxxxxxxx vybavení xxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxx xxxxx x uzamykatelná xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx věcí. Xxxx xxxx xxxx vybaveny xxxxxxx x stoličkami x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obviněných a xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Záchod xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx prostoru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (přivolávací) xxxxxxxx.

§10

Propuštění xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx vazby, jestliže xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx obviněný xxx xxxxxxxxx na svobodu, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx příkaz, xxx xxxxxxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zástupcem na xxxxxxx jeho rozhodnutí x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 14)

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx při xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx výkonu xxxxx,

x) xxxxxxx příkaz, aby xxxxxxxx xxx propuštěn xx xxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí prezidenta xxxxxxxxx xxxx ministra x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX TŘETÍ

PRÁVA X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11

Xxxxxxxxxx obviněných

Věznice xxxxxxxxx obviněným pravidelnou xxxxxx za xxxxxxxx x v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx udržení xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnímu xxxxx x věku; xxxxxx přihlíží x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tradic obviněných.

§12

Vystrojování xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, prádlo x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx hygienické a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx obviněný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx jeho vlastní xxxx, xxxxxx a xxxx odevzdají xx xxxxxxx věznice.

§13

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Obviněný může xxxxxxxx x na xxxx náklad xxxxxxxx xxxxxxx sdělení (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxx.

(2) Korespondence podléhá xxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxx se x xxxxxxx písemností. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx objasňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx 14 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxx řízení. X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Vězeňské služby. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx její xxxxx podezření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx účel xxxxx. Xxxxxxxx korespondence xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x nezávadná xxxx xxxxxx obsahu xx oznámí adresátu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx obhájcem, xxxx obviněným a xxxxxxxxx, který obviněného xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxx obviněným x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx misí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx 15) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx podle mezinárodní xxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx lidských práv. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx doručuje xxxxxxxxxx x, xxxx-xx obviněný xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Obviněnému, xxxxx neumí xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx, Vězeňská xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo mu xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Obviněný, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx stíhání, 13) xx xxxxx xx použití xxxxxxxx xx kontaktu s xxxxxx blízkou v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx právo xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx-xx xx xxxxx x xxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxx jiných xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx použití xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx je osoba xxxxxx.

(3) Obviněný xx xxxxx xx použití xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx prostředky, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Obviněný xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx komunikační nebo xxxxxxxxx prostředky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx telefonu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx účel xxxxxxx. X xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vazbě xxxxxxxx xxxxxxxx použití telefonu xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Nejde-li x telefonáty x xxxxxx xxxxxxxx v §13 xxxx. 3 xxxx §14 xxxx. 9 xxxx §26 xxxx. 6, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxx jejich xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxx xx 2 týdny x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx návštěvy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx dobu xxxxxx xxx 2 xxxxx, případně xx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxx.

(2) U xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx objasňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, 13) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uskutečnění xxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx termín xxxxxxxx, xxxxx osob x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, x přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce, x xxxxxx před soudem xxxxxxxxx soudce.

(3) X xxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, okruh xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx senátu. Xxx-xx x xxxxx x předběžné xxxxx xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxx nebo xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Návštěvy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Vězeňské xxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věznice umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx kontroly.

(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věznice xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx návštěvník xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx obviněného.

(8) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo předčasně xxxxxxx xxx náhrady, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přes xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxxx bezpečnost xx xxxxxxx; stejná xxxxxxxxx xx, xxx-xx x návštěvu za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, přítomný xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxx přijímat xx xxxxxxx návštěvy xxxxxxx xxxxxxxxx. Omezení xxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, jestliže xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxx §67 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jinak. X případě, xx xx třeba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x notář. Xxxxxxx uvedená v xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

(1) Obviněnému xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 16) Xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb xx věznici xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxx §14.

(2) X xxxxxx duchovní xxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx, jsou oprávněny xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18) (xxxx xxx "církev").

(3) Církev xx xxxx xxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) konáním xxxxxxxxxx xxx zájemce z xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náboženských textů,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) po xxxxxx x xxxxxxxxx věznice xxxxxxx xxxxxxxx formami xxxxxxxxxxxxxx x uplatnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx náboženství xxxx víru.

(4) Při xxxxxxxxxx formách poskytování xxxxxxxx služby musí xxx dodrženy zásady xxxxxxx x §7. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxx vhodné podmínky x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx správa xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx vazby x respektovat xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(8) Věznice xx oprávněna xxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx řádu věznice.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx osobami xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxx návštěvy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx.

§16

Xxxxx potravin x xxxx osobní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxx týdně x xxxxxxxxx sortimentu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Obviněný xx xxxxx xxxxxxxxx xx 3 měsíce přijmout xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x věcmi xxxxxx xxxxxxx xx hmotnosti 5 xx. Omezení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oblečení xxxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxx, knihy, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxx podléhají kontrole xxxxxx Vězeňské služby. Xxxxxxxxxx xx nepředají xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxx věci, xxxxxxx xx mohl xxxxxxx život x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxx xxxx xx odešlou xxxx odesilateli na xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nepředaných xxxx, xxxxxxx xx xx náklady xxxxxxx x xxxxxxx se xx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx do xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezpečné xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx důchod náležející xxxxxx x xxxx xxxxxx výslovně určené xx úhradu potřeb xxxxxx xxxxxxx obviněné xxxxxxx ženě xxxx xxxxx, xxxxx má xx výkonu vazby x xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx mít x xxxx během xxxxxx vazby xxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

Uspokojování xxxxxxxxxx potřeb

(1) Xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx knihy, xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xx půjčovat a xxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx beletrii x xxxxxxx publikace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx přenosný xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx, xx obviněnému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nežádoucí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx správa věznice. Xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx elektrickou xxx.

(3) Xxxxxxx věznice xxxx v odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxxx xxxxxxx používání výpočetní xxxxxxxx xx zařízeních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx.

§18

Péče x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx právo xx nepřetržitý osmihodinový xxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx má právo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx věznice v xxxxxx nejméně jedné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx x důležitého xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxx služby xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance Xxxxxxxx služby xxxxxxx xxxx zrušena. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx se vycházky xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §7 xx xxx xxxxxxxxxx užije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem 8) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyplývajícím x účelu xxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pojištěncem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x který xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a akutní xxxxxxxxx xxxx x x cizinců v xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx Vězeňská xxxxxx z prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx jinak; xx xxxxx i v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx uhradit náklady xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxxxx dohod, kterými xx Xxxxx republika xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vstupní, periodické x xxxxxxxx (xxxxxxxxx x mimořádné) lékařské xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným orgány xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx zajistit xx xxxxxxx, poskytnou se xx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx věznice.

(7) X závažném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx vyžadujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx odkladu xxxxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx též osobu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx osobu xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx požádal, aby xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx osob, xxxxx x státního zástupce, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx obviněného.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xx úmyslně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx na xxxxxx xxxxx xx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zneužil zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákroku, xx xxxxxxx dal xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x který xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx podmínek umožňujících xxxxxxxx výkon xxxxx.

§19

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obviněný xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zařazen v xxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 9)

§20

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx žádost xxxx být xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odeslána. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx okruh xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx stížností x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx; vytvoří xxxxxx xxxxxxxx xxx podávání xxxxxxxxx x žádostí xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx budou zacházet xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxx xxxx orgán, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obviněného x rozmluvu. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx vždy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Obviněný xx právo xx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx s xxx korespondenci x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vazby x vnitřní xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx majetek xxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxx x chovat xx slušně xx xxxx osobám, xx xxxxxxx přijde xx xxxxx. Není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx jejího uplatnění xxxxxxxxx zákoníkem.

(2) Obviněný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx, odsouzenými xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x konzumovat alkoholické xxxxxx x jiné xxxxxxxx látky, 10) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx které xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx. Nesmí xxxx xxxxxxx sebe nebo xxxxx xxxxx, nechat xx tetovat xxxx xxx ve xxxxxxx x držení pomůcky x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx platí xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx porušování xxxxxxxxx xxxxxx kůže x xxxxxx pomůcek k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a vyloučení xxxx, xxx x xxxx měl xxx, xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxx, xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx obviněnému xxxxxx x po xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx úschovy.

(4) Xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx chování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Obviněným xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx propagující xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x svobod člověka, xxxxxx x krutost, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx jedů, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek.

(6) Obviněný xx xxxx povinen

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx, které souvisejí x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mu xxxx xxxx xx zraněn, xxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské služby xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx vážné ohrožení xxxxxxxxxxx jemu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx nebo xx zjistil,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx xxxx zastupovat x xxxx věci xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) podrobit xx xxxxxxxxx, která jsou xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxx x jedů xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx užil xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx návykové xxxxx, xxxxxxxx náklady xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zásady xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pořádek x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx Česká republika xxxxxx,

x) během xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doby ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx je xx xxxxxxxx x xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ředitelem xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xx výkonu xxxxx.

(7) Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx orgány Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, donucovací prostředky xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx. 11)

§21a

Povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx věznice xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxx s výkonem xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx podle §18 xxxx. 4 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx. x), xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28c xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 8,

x) náklady xx xxxxxxxxx ke zjištění, xxx obviněný xxxx xxxxxxxxx látku, v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, podle §21 xxxx. 6 xxxx. x).

(2) X rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyčísleny. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Vězeňské xxxxxx xxxx xxx pověřený xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xx dobu xxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21b

Náhrada xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx hospodaří Vězeňská xxxxxx, x výše xxxx škody xxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx věznice xxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxx stížnost, x xxxxx rozhoduje generální xxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxx xxx pověřený xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby. Xxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx účinek.

(2) Výkon xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xx xxxx výkonu xxxxx xxxxxxx srážkami x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 276/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxx přestupky, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zabrání xxxx

(1) Xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxx xxxxxx vazby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nějž xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx kázeňský přestupek xxx vyřídit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx vazby xx xxxxxxxxx režimem xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx kázeňského xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx 1000 Kč,

c) xxxxx xxxxxx potravin x věcí xxxxxx xxxxxxx (x výjimkou xxxxxxxxxxxx potřeb) xx xx dobu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx věci,

e) xxxxxxxx xx samovazby xx xx 10 xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx obviněnému xx xxxxxxxx přestupek xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx trest.

(4) Při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx též x osobním xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částky z xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xx věznici xxxxxxx. Xxxxxxxxxx této xxxxxx xx xxxxx xxxx. Uložené prostředky xxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxx xxx 500 Xx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxx, xxxxx xx náleží x

x) xxxxxx použil xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxx, xx-xx hodnota xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xx rozumí umístění xxxxxxxxxx xx zvláštní xxxx. X xxxxxxx xxxxxx kázeňského xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx výkonu. Xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zastupujícího xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, nákup xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb), xxxx mu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx literatury), jakož x xxxxx společenských xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Obviněný xxxx smí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx čtení xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx pro vznik xxxxxx xx přijetí xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx trest xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx u xxxx xxxx, x xxxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx.

(9) Jestliže uložení xxxxxxxxxx trestu propadnutí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx obviněného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku, xxxxxxxxx xxxx obdobný xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx věci xx xxxxx stát.

§23

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx věci

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx generální ředitel Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxx pověření zaměstnanci Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx náležitém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spáchán, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Před uložením xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx a xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo k xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx, umožněno xx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxxxx, xxxxx se mu xxxxxx za vinu x x důkazům x xxxx. Xxxx xxxxxx okolnosti, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zmírňují, a xx xxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) X uložení kázeňského xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o zabrání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx obviněnému, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxx.

(5) Rozhodnutí, xxxx xxx xxxxxx kázeňský xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx zabrání xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu písemně xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx tří dnů xx xxxx xxxxxxxx, x bylo-li doručeno, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx. Stížnost xxxx odkladný xxxxxx, xxx-xx xxxxxx trest xxxxxxxx xx samovazby x xxxxxxx xxxxxxx x kázně xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věci xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxx ředitel xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X stížnosti proti xxxxxxxxxx ředitele xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx pověřený zaměstnanec Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x stížnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodl x zabrání věci.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx uloženy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§23a

Zahlazení xxxxxxxxxx trestu

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx trestu obviněný xx xxxx xxxxxxx 6 týdnů xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (§21), může xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kázeňského xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 208/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§23b

Kázeňské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxx xxx jednání, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Uložením kázeňského xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx skutek xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Rejstříkem xxxxxx, xx zapíše xx xxxxxx xxxxxx xxxx do této xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§24

Xx xxxxxx podle xxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. 3)

XXXXX XXXX

XXXXX VAZBY XX XXXXXXXXXXX

§25

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx vazby obviněného, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx použijí ostatní xxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx není x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx umísťují do xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxx i xxxxx, xxxxxx-xx mladistvý xx xxxxxx vazby xxxxxxxx xxx svého xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx-xx to x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx ostatních společně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x dospělými xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx mít xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxx xx x hledisek xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx osobní xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx xxxx xxx.

(5) Xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx smí xxxxxxxx xxxxxxxxx přijímat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx mu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tisku x knih. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxx návštěvy.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zajišťováním xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mladistvého x xxxxxxx x xxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx osoby. Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx za 2 xxxxxx.

(8) Mladistvému, xxxxx xx plnit xxxxxxxx xxxxxx docházku, xxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxx.

§26x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ústavní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx byla mladistvému xxxxxxxx ochranná xxxxxxx x je-li zajištěn xxxx výkon, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx x xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX ŠESTÁ

VÝKON VAZBY XX XXXXXXXXX

§27

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx vazby xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xx xxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§28

Zvláštní ustanovení

(1) Cizince xx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx právu xxxxxxx xx na diplomatickou xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx diplomatickou misi xxxxx, pověřeného xxxxxxx xxxxxx zájmy, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx chránit. Xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x souladu x příslušnou mezinárodní xxxxxxxx, x xxxxx xx vazby xxxxxxxxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxx x právu na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxx xxxxxxxx xx nevztahují omezení xxxxxxx x §14 xxxx. 1, 2 x 3.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx provede x jeho mateřském xxxxxx xxxx v xxxxxx, jemuž xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §350c trestního xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, vykonávají xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxx xx matkách nezletilých xxxx

§28x

Xxxxx xxxxx na xxxxx nezletilých xxxx

(1) X xxxxxxx ženy, x xxxxx xx xxxxxxx vazby xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závažných xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení státního xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxx Vězeňskou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x porodu Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žena, xxxxx xx xxxxx výkonu xxxxx xxxxxx dítě, xxxx xxx xxxx xxxx x sebe x xxxxxx se x xx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svěřeno xx xxxx jiné xxxxx.

(3) X xxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx může xxx x xxxx xxx xxxx x starat xx o xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx roku xxxx věku, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxxx řízení x xxxx věci xxxx xxxxxx neprobíhá, a xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx dítěte. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyžádá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x dorost a xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dosavadního bydliště xxxxxxxxxxx dítěte, xxx xx xxxxxx postup xx xxxxxxxx dítěte, x psychologický xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věznice xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx do 3 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx žena opakovat xxxxxxxx xx 14 xxxxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx výkonu xxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxx se o xx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, poskytovatele zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí x xxxxxxx pobytu xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §21. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxx xx 3 xxx xx xxxx xxxxxxxx stížnost, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(8) O rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 7 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, uvedený x xxxxxxxxxx 3 x 4.

(9) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 19) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, 13) xxxxxxxxx xx xxxxx §14 xxxx. 2.

§28x

Xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx u xxxx

(1) Xxxx xxxx xx souhlasem matky xxxxxxxx návštěvy xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x čase x xxxxxxx určeném ředitelem xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx věznice xxxx povolit xx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 2 a 8 xx použije xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §15.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2020 Sb. x účinností xx 1.10.2020

§28x

Xxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx výkonu xxxxx x xxxx

(1) Xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx služby x rozsahu x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx upravujícím zdravotní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx poskytování.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x zdraví xxxxxx, xxxxx xx matka xx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx není pojištěncem xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Nemůže-li xxxx náklady xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx není zajištěna xxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

HLAVA XXXX

XXXXX A XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX

§29

Xxxxx nad xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx oprávněn

a) x xxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx vazby,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nichž xxxx xxxxxxxx drženi xx xxxxx, hovořit s xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) prověřovat, xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx xx věznici xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx potřebná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx spisů, xxxxxxx, xxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxxxxxx xx výkonu xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx výkon xxxxx,

x) xxxxxxx, aby xxxxx, xxxxx xx xx vazbě x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx povinna příkazy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx provést.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§30

Xxxxx se x jiných právních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxx pro xxxxx xxxxx", xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx "ústav xxx výkon trestu xxxxxx xxxxxxx", xxxxxx xx tím xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řád xxxxxx xxxxx.

§32

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1994.

Xxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 293/93 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1994.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

208/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 293/93 Xx., x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2001

3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.1.2002

218/2003 Xx., o odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže)

s xxxxxxxxx od 1.1.2004

52/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 169/99 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2004

539/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2004

540/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

s účinností xx 6.11.2004

7/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/63 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

105/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

276/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 293/93 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 169/99 Xx., x výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

204/2015 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

57/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 104/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2017

58/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

203/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní xxxx x x xxxxxxxxxx xx věcech mládeže x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 293/1993 Xx., x výkonu xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2019

165/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

220/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 257/2000 Xx., o Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx x zákona č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí (xxxxx x Xxxxxxxx x mediační službě), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2021 x 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §67 x 381 xxxxxxxxx xxxx.
2) §250l x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
3) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx XXX č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx stráži Xxxxx xxxxxxxxx.
5) §67 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx.
6) §72 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
7) §9 xxxxxx č. 308/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§91 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 180/1990 Xx.
8) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxx. xxxxx XXX č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., o pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §130 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §17 x 18 xxxxxx XXX x. 555/1992 Xx.
12) §67, 350c x 381 xxxxxx č. 141/1961 Xx., trestní xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
13) §67 xxxx. x) zákona x. 141/1961 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §71, 72 x §72a xxxx. 3 xxxxxx x. 141/1961 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
16) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
17) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx.
19) §34 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 52/2004 Xx.