Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o výkonu vazby
293/93 Sb.

HLAVA I. Základní ustanovení

Účel zákona §1

Zásady výkonu vazby §2

Orgány zajišťující výkon vazby §3

Poradní komise §3a

Místo výkonu vazby §4

Zacházení s obviněnými §4a

HLAVA II. Přijímání, umísťování a propouštění obviněných

Přijímání obviněných §5

Umísťování obviněných do cel §6 §7

Výkon vazby se zmírněným režimem §8

Základní vybavení cel §9

Propuštění obviněných §10

HLAVA III. Práva a povinnosti obviněných

Stravování obviněných §11

Vystrojování obviněných §12

Korespondence §13

Užívání telefonu §13a

Návštěvy obviněných §14

Duchovní a sociální služby §15

Nákup potravin a věcí osobní potřeby, přijímání balíčků a peněz §16

Uspokojování kulturních potřeb §17

Péče o zdraví §18

Zaměstnávání obviněných §19

Ochrana práv obviněných §20

Povinnosti obviněných §21

Povinnost nahradit náklady spojené s výkonem vazby §21a

Náhrada škody §21b

HLAVA IV. Vyřizování kázeňských přestupků obviněných

Kázeňské přestupky, kázeňské tresty a ochranná opatření zabrání věci §22

Řízení o kázeňských přestupcích a o zabrání věci §23

Zahlazení kázeňského trestu §23a

Kázeňské vyřízení jiného protispolečenského jednání §23b §24

HLAVA V. Výkon vazby na mladistvých

Obecná ustanovení §25

Zvláštní ustanovení §26

Zajištění výkonu ochranné nebo ústavní výchovy §26a

HLAVA VI. Výkon vazby na cizincích

Obecná ustanovení §27

Zvláštní ustanovení §28

HLAVA VII. Výkon vazby na matkách nezletilých dětí

Výkon vazby na matce nezletilých dětí §28a

Práva dítěte, které má matka ve výkonu vazby u sebe §28b

Péče o zdraví dítěte, které má matka ve výkonu vazby u sebe §28c

HLAVA VIII. Dozor nad výkonem vazby §29

HLAVA IX. Přechodná a závěrečná ustanovení §30 §31 §32

INFORMACE

XXXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanovit xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx") x dalších osob xxx zajišťování výkonu xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxx výkonu xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxx, jako xx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx smí xxx xxxxxxxx podroben xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx x bezpečnosti. Xx xxxxxx vazby xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx podrobován xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxx zajišťující xxxxx xxxxx

(1) Ostrahu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx služba xx xxxx obviněnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxx Xxxxxxxx služba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dozor xxx dodržováním právních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx zajišťování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx subjekty xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxx, xxx příslušník Xxxxxxxx xxxxxx.

§3x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx obviněných xxxxx xxxxxxx věznice xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem chování, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx vazby xxxx xxxxx se xxxxx podílet xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "ministr") xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx, x xx x opakovaně. Xxxxxxx věznice xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx členů komise xxxxxxxxxxxxxxx generálního ředitele Xxxxxxxx xxxxxx. Komise xx xxxxxx minimálně x xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx, x to xx xxxxx ředitele xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx věznice xxxxxxxxxx podává xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxxx člena xxxxxx xx jiným xxxxxx x xxxxxxx zájmu. Xxxxxxxx služba poskytne xxxxxxx komise xxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx rozsahu, xxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; za xxxxxxxxxx pracoviště xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx cestovních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Člen xxxxxx xx povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx své funkce. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx komise xxxxxxx. Xxxx komise xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x podílet se xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx komise xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxxxxxxx písemnou xxxxxx x xxxxxxxx komise xx xxxxxxxx rok. Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ředitel xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zpráv xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxx.

(7) Způsob xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

§4

Místo xxxxxx xxxxx

Xxxxx xx vykonává xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zvláštním oddělení xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx zřizuje x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx věznic xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 52/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2004

HLAVA DRUHÁ

PŘIJÍMÁNÍ, XXXXXXXXXX X PROPOUŠTĚNÍ XXXXXXXXXX

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Do xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx o vzetí xx vazby. Toto xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx do xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svými právy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, řádu xxxxxx xxxxx a x vnitřním xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxx x právy x povinnostmi x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx x xxxxxx, kterému xxxxxx, se xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez odkladu xxxxx xxxxxxxxxx.

Umísťování xxxxxxxxxx xx xxx

§6

(1) Xxx umísťování xxxxxxxxxx do xxx xx xxx na xx, xxx byl xxxxxxx xxxx xxxxx x aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx, umožňují-li xx xxxxxxxx xx věznici.

(3) X xxxxxxxxxxxx případech xxxx obviněný požádat x xxxxxxxx do xxxx xxxx.

(4) O xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx věznice xxxx xxxx xxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx:

x) muži xx xxx,

x) obvinění, u xxxxx je důvodem xxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx 13), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx vedeno společné xxxxxx,

x) obvinění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x infekčním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx okolnosti, odděleně xx xxxxxxxx:

x) obvinění, xxxxx xxxx stíháni xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x §88 odst. 4 trestního zákoníku, xx ostatních obviněných,

b) xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx nebyli dříve xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx obviněných,

c) xxxxxxxx, xxxxx jsou xx vazbě x xxxxxx uvedených v §350c xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, který x xx požádá, xx xxxxxx xx cely xxxxxx výlučně xxx xxxxxxxx.

(4) Při rozhodování x umísťování xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxxxx x xxxxx možnosti xx přihlíží též x xxxxxx hlediskům x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x věku x xxxxxxxxxxx stavu obviněných, xxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastnostem.

(5) Obviněný, xxxxx x to xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx ve věznici.

(6) Xxxxxxxx, který se xx vazbě chová xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx umístí xx xxxxxxxx cele, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vazby xx zmírněným xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vazby xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxx okolnosti.

(2) X xxxxxxxx výkonu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ubytovací prostor xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx zařízením, xx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pohybovat x stýkat se x obviněnými, kteří xxxx umístěni x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Do xxxxxxxx xxxxxx vazby xx xxxxxxxxx režimem xxxxx xxxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx obviněný, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vzhledem k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x obviněný, x xxxxxxx toto umístění xxxxxxxxxxx psycholog.

(4) Ustanovení §7 se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx x cele xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx každé cely xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvětlení x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

§10

Propuštění obviněných

Věznice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx obviněný xxx xxxxxxxxx na svobodu, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx byl xxxxxxxxx xx svobodu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 14)

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx při xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu vazby,

d) xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA TŘETÍ

PRÁVA X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidelnou xxxxxx xx podmínek x v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnímu xxxxx a xxxx; xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§12

Vystrojování xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nezávadnosti x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x obuv. X xxxxxxx xxxxxxx xx jeho vlastní xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx věznice.

§13

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxxxxxx x xx xxxx náklad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "korespondenci") xxx xxxxxxx.

(2) Korespondence xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx obava, xx obviněný xxxx xxxxx objasňování skutečností xxxxxxxxx pro trestní xxxxxxx, provádí xx xxxxx 14 dnů xx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx řízení. V xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Vězeňské xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx korespondenci xxxxxxx x předat xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx doručením xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx účel xxxxx. Xxxxxxxx korespondence xx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx korespondence xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx obhájcem, xxxx obviněným x xxxxxxxxx, který obviněného xxxxxxxxx x jiné xxxx, xxxx obviněným x státními xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx 15) xxxxx xxxx obviněným x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx podle mezinárodní xxxxxx, xxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx lidských xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx číst nebo xxxx, Xxxxxxxx služba xxxxxxx, xxx mu xxxx došlé xxxxxx xxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxxxx žádostí, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x obhájcem.

§13a

Užívání xxxxxxxx

(1) Obviněný, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx obava, xx xxxx mařit xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx xxx trestní xxxxxxx, 13) xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx blízkou x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx právo lze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech, xxxxxxx xx-xx xx xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiných xxxx.

(2) Ze xxxxxxxxx xxxxxx xxx obviněnému xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 povolit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ke kontaktu xx svým obhájcem xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx věci. Nemá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x použitím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx prostředky, včetně xxxxxx příslušenství x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx použití xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx telefon určený xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxx xx vydávací nebo xxxxxxxxx vazbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx telefonu xxxxxxxxx soudce; v xxxxx xxxxxxxxx vazby xxxxxx zástupce.

(5) Nejde-li x telefonáty s xxxxxx uvedenou v §13 xxxx. 3 xxxx §14 odst. 9 xxxx §26 xxxx. 6, xx Xxxxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxxxxxxx se formou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 x xxxxxxxxx jejich xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx obviněných

(1) Xxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 4 xxxx jednou xx 2 týdny v xxxxxx devadesáti xxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx ředitel věznice xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx 2 xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro trestní xxxxxxx, 13) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uskutečnění xxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) U xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx termín xxxxxxxx, xxxxx xxxx x přítomnost xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, předseda xxxxxx. Xxx-xx x osobu x xxxxxxxxx vazbě xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx převzetí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnout, xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx návštěvník xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, Xxxxxxxx xxxxxx návštěvu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx zaznamená xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnost xx xxxxxxx; stejná xxxxxxxxx má, xxx-xx x návštěvu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx x průběhu návštěvy xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závažných xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Omezení xxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(10) Xxxxxxxx má právo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx x důvodu §67 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx. X případě, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx návštěvy xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

Duchovní x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx duchovních a xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx vyplývajícím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 16) Xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxx §14.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x místech, xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18) (xxxx xxx "církev").

(3) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obviněným

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x náboženským xxxxxx,

x) xxxxxxx bohoslužeb xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náboženských xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xx dohodě x ředitelem xxxxxxx xxxxxxx vhodnými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x uplatnění xxxxx obviněného svobodně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx víru.

(4) Xxx xxxxxxxxxx formách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dodrženy zásady xxxxxxx v §7. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x pořádku xx x xxxxxx xxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx duchovní xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx věznice xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx výkon vazby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx dopustily porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx vazby nebo xxxxxxxxx xxxx věznice.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osobami xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx návštěvy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx jí xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

(1) Obviněný xx xxxxx xx nákup xxxxxxxx a věcí xxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxx týdně v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx vnitřní řád xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx 5 kg. Xxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx a hygienické xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx potřeby dítěte, xxxxx xx ve xxxxxx vazby xxxx xxxxx u sebe.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx služby. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxxx odporují xxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx život a xxxxxx vlastní nebo xxxxxx xxxx. Nepředané xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obviněného. Nemá-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nepředaných xxxx, odešlou xx xx xxxxxxx věznice x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx může xxxxxxxx xxx omezení xxxxxx, xxxxx xx xxxx do xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x umožnit obviněnému xx jeho xxxxxxx x xxxx disponovat. Xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx na dítě, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ženě xxxx xxxxx, která má xx výkonu vazby x xxxx dítě, xxxx být xxxxxxx xx zvláštním xxxx; xxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx nesmí mít x sebe xxxxx xxxxxx vazby xxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx tisk x xxxxxxxx, xxxxxx zahraničních, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Může xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx hry, x xxxxxxxx knihovny xx půjčovat xxxxxxxx x odborné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x televizor, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx součástí, xx obviněnému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx instalováno xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, po xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx věznice povolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx xx zařízeních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx.

§18

Xxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx má xxxxx xx nepřetržitý osmihodinový xxx xx spánku.

(2) Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx denně xxxxxxxx xx vymezeném xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jedné xxxxxx. Xxxxxxxx může xxx z xxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxx služby nebo xxx pověřeného zaměstnance Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx obviněných a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx doporučení. Xxxxxxxxxx §7 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx má xxxxx na zdravotní xxxxxx x xxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 8) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x účelu vazby.

(4) Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x který xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx věznici, hradí x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx s poskytnutím xxxxxxxxxx a akutní xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx i x xxxxxxx, xx obviněný xxxxxx uhradit xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nad rámec xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vstupní, xxxxxxxxxx x výstupní (popřípadě x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx lékařem, včetně xxxxxxxxxx diagnostických a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx x poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb mimo xxxxxxx. Ostrahu obviněného x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxx xxx odkladu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení. Věznice xxxxxxxx též osobu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx jeho xxxxx xxxxxxx; xxxxx blízkou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx vyrozumí xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx x státního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxx, v xxxxxxx, xx dojde x xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx službou xx xxxxxxxx, dopravu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xx úmyslně xxxxxxxx xxxx jinému úmyslně xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx na zdraví xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zdravotní xxxxxx předstíráním xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákroku, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx postižením má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§19

Zaměstnávání obviněných

(1) Xxxxxxxx xxxx být xx xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 9)

§20

Xxxxxxx xxxx obviněných

(1) Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx svých práv x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx x xxxxxx vyřízení; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx být orgánu, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odeslána. Ředitel xxxxxxx určí okruh xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přebíráním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx a jejich xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxx budou xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vězeňská xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozmluvu x xx xxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x žádosti obviněného x rozmluvu. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx věznice xxxx x jeho xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obhájcem xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, vést x xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x ním xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Zaměstnanci Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na zachovávání xxxx, xxxxx obvinění xxxx xx xxxxxx xxxxx.

§21

Povinnosti xxxxxxxxxx

(1) Obviněný xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx Vězeňské xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, řídí xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vazby a xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx navazovat nedovolené xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx, odsouzenými nebo x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxx, 10) xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxx x majetku xxxx x útěku, xxxx xxxxx xx xxxx množstvím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx škodit xxxxxx. Xxxxx také xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osobu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx věznici x xxxxxx pomůcky x provádění xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx porušování xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx osobní x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx u xxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx zakázáno. Xxx, jejíž xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx obviněnému xxxxxx a xx xxxx trvání xxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je ve xxxxx x xxxxxx xxxxxxx povinen dodržovat xxxxxx slušného xxxxxxx xxxxxxx v běžném xxxxxxxxxxxx styku.

(5) Xxxxxxxxx xx zakázáno xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tiskoviny xxxx xxxxxxxxx propagující xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, rasovou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, hnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxx povinen

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxxxx věcí,

b) strpět xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, stane xx mu xxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx skutečnosti neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské služby xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx samotnému, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jej xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx poskytovat právní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx návykových xxxxx x xxxx xx věznici, xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxx xxxx návykovou xxxxx, a x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx návykové xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vyšetření,

g) xxxxxxxxx zásady hygieny x v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pořádek x xxxxxxx,

x) uhradit xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo zlepšení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazených z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) během xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxx dodržovat xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx je xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) oznámit xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny x změnu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nahlásil xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obviněnému, xxxxxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx, donucovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 11)

§21x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s výkonem xxxxx

(1) Ředitel xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx, kterými jsou

a) xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §16 odst. 3,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 části xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx §21 xxxx. 6 písm. x), na regulační xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx služby xxxxx §28c odst. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x předvedení xxxxx §18 xxxx. 8,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxx obviněný xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx přítomnost xxxxxxxx xxxxx, xxxxx §21 xxxx. 6 písm. x).

(2) X rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx generální xxxxxxx Vězeňské služby xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, kterým byla xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xx xxxx xxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx x pracovní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx přikázáním xxxxxxxxxx.

§21b

Náhrada xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ředitel xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, kterým byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, se xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pracovní xxxxxx, xxxxx uložených xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 276/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

XXXXX ČTVRTÁ

VYŘIZOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OBVINĚNÝCH

§22

Kázeňské xxxxxxxxx, xxxxxxxx tresty x xxxxxxxx xxxxxxxx zabrání xxxx

(1) Xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxx výkonu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx může xxx xxxxxxxxxx uložen xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyřídit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x běžným xxxxxxx. Xxxxxxx kázeňského xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx obviněného uhradit xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx 1000 Xx,

x) xxxxx xxxxxx potravin x věcí xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) až xx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx 10 xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kázeňského xxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupek xxxxxx xxx jeden xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxxxx též x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Věznice xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx provést převodem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. Uložené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxx xxx 500 Xx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxx xxxxxxxxxx trestu obviněnému, xxx-xx x xxx, xxxxx mu náleží x

x) kterou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) která xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) kterou spácháním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx hodnota xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vlastníkem xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xx rozumí umístění xxxxxxxxxx do zvláštní xxxx. X xxxxxxx xxxxxx kázeňského xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobit se xxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx návštěvy x xxxxxxxx obhájce a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné věci, xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, nákup xxxxxxxx x věcí xxxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx mu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx (x výjimkou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), jakož x xxxxx společenských xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx radiopřijímače x xxxxxxxxxx. Obviněný xxxx smí přijímat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx mu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx umístění xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Kázeňský xxxxx xxxxxxxx xx samovazby xxxxx uložit těhotné xxxx, xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx u xxxx xxxx, x obviněnému, x něhož xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx propadnutí xxxx brání skutečnost, xx obviněného xxxxx xxxxxxxx stíhat, xxxx xxx nenáleží pachateli xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx zabrání, xxxxxxxx-xx xx bezpečnost xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx stát.

§23

Xxxxxx o kázeňských xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx

(1) Kázeňskou xxxxxxxx xxx obviněnými xxxxxxxxxx generální xxxxxxx Xxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodných xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx přestupek xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx může xxx zabrána, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx se vyjádřit xx xxxx skutečnostem, xxxxx xx mu xxxxxx xx xxxx x x důkazům x xxxx. Může xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vinu xxxxxxxxx xxxx zmírňují, a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho obhajobě.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx obviněnému xxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x spáchání přestupku xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx jednoho měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kázně.

(4) Xxxxxxxxxx o zabrání xxxx xx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a vlastníkovi xxxx, xxxxx xx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxx xxx uložen xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věci, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxx a doručit xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zabrání věci x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx tří xxx xx jeho oznámení, x bylo-li xxxxxxxx, xx doručení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx účinek. Stížnost xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx uložen xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x udržení xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ochranného opatření xxxxxxx xxxx rozhodne xx 5 pracovních xxx xx jejího xxxxxx xxxxxxx věznice xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx. X xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx generální xxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby. Xxxxxxxxxxx x stížnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx trest xxxxxx xxxx který rozhodl x xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx vydaná v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 2 xxxx. x) až c), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§23x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu

(1) Xxxxxxxx po výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (§21), může xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Vězeňské xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx kázeňského xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxx kázeňský xxxxx xxxxxx.

§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 208/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§23x

Xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Uložením xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Uložením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku xxxxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, se zapíše xx xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx zápisu do xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§24

Na xxxxxx xxxxx xxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. 3)

XXXXX XXXX

XXXXX XXXXX XX MLADISTVÝCH

§25

Obecné xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svého xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není x xxxx xxxxx stanoveno xxxxx.

§26

Zvláštní ustanovení

(1) Mladiství xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxx i tehdy, xxxxxx-xx mladistvý ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx věku, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx poměry a xxxx-xx to v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx společně xxxxxxxxxx mladistvých. Umístit xxxxxxxxxxx do cely xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je možné xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze-li mít xxxxxxx xx to, xx takový xxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxxx vhodnější.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx návštěvy ve xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx potravin x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx týdne.

(4) Kázeňský xxxxx umístění xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx dní.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx umístění xx xxxxxxxxx xxx obviněný xxxxxxxxx přijímat a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx mu xxxxxxxx xxxxx denního tisku x xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxx návštěvy.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx výkonu jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx se nezapočítají xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(7) Mladistvý xx právo xx xxxxxxx balíčku s xxxxxxxxxxx x věcmi xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx za 2 xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku, věznice xxxxxxxxx její xxxxxx.

§26x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výchova x je-li xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx propuštění x xxxxx Xxxxxxxx služba xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx-xx xxxxxxxx xxxx výkon, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy.

HLAVA XXXXX

XXXXX VAZBY XX XXXXXXXXX

§27

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx vazby xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "cizinec"), xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx stanoveno xxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx bezprostředně po xxxxxxx do xxxxx xxxxx poučit x xxxx xxxxx obracet xx na diplomatickou xxxx x konzulární xxxx xxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx poučí x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pověřeného xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vzetí xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx obviněný občanem.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx konzulární xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 1. Xx xxxx xxxxxxxx xx nevztahují xxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 1, 2 x 3.

(3) Poučení xxxxxxx se xxxxxxx x jeho mateřském xxxxxx xxxx x xxxxxx, jemuž xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx vazbě x důvodů xxxxxxxxx x §350c xxxxxxxxx xxxx, xxxxx neporušují xxxxxxxxx pořádek a xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX SEDMÁ

Výkon xxxxx xx matkách xxxxxxxxxxx xxxx

§28x

Xxxxx vazby na xxxxx xxxxxxxxxxx dětí

(1) X xxxxxxx xxxx, x xxxxx je xxxxxxx vazby xxxxx, xx xxxx mařit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx x porodu xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx. Je-li těhotná xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxx u xxxxxx Xxxxxxxx služba x xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

(2) Xxxxxxxx xxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxxx narodí xxxx, xxxx xxx xxxx xxxx u sebe x xxxxxx xx x xx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx osoby.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxx ženy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx věznice xxxxxxx, x příslušný xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx ženy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x sebe své xxxx a xxxxxx xx o xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx roku xxxx věku, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx řízení v xxxx xxxx před xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx dítěte. Xxxx rozhodnutím xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x oboru praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte, xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dítěte, x psychologický xxxxxxx xxxxxxxx ženy.

(5) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx žena xxxxx xx 3 xxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 14 xxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x zamítnutí žádosti, xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx výkonu xxxxx x sebe xxx dítě x xxxxxx xx o xx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a dorost, xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x dalšímu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx věznici, nebo xxxxx xxxxxxxx spáchá xx věznici xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neplní povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §21. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx obviněná xxxx podat xx 3 xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. X stížnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Vězeňské služby xxxx k tomu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(8) X rozhodnutí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 7 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nachází, a xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

(9) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 19) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx žena ve xxxxxxx pečuje. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx mařit objasňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, 13) xxxxxxxxx xx podle §14 xxxx. 2.

§28x

Xxxxx dítěte, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx

(1) Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx návštěvy xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x čase x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Ředitel xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxx dítěti xxxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 2 x 8 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §15.

§28b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 165/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§28x

Xxxx o zdraví xxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxx xxxxx u xxxx

(1) Xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx poskytování.

(2) Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx výkonu vazby x xxxx x xxxxx xxxx pojištěncem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxx náklady hradit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx věznici, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zajištěna xxxxx.

§28x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

XXXXX XXXX

XXXXX X XXXXXXXX NAD XXXXXXX XXXXX

§29

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vazby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx je vazba xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx dobu navštěvovat xxxxx, xxx se xxxxxxx výkon vazby,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, hovořit x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob,

c) prověřovat, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisům,

d) xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a rozhodnutí, xxxxxxxxxx se výkonu xxxxx,

x) xxxxxxx příkazy x xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, aby xxxxx, která xx xx vazbě x xxxxxxx s příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez takového xxxxxxxxxx, byla ihned xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx provést.

(4) Ustanovením x xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxx x oprávnění xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX DEVÁTÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§30

Xxxxx xx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxx xxxxx", rozumí xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxxx "ústav xxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx řád xxxxxx xxxxx.

§32

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1994.

Xxxx v. x.
Xxxxx v. r.
Klaus x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 293/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1994.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

208/2000 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 293/93 Sb., x výkonu xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a postavení xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.1.2002

218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

52/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 169/99 Sb., x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2004

539/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2004

540/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 141/61 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx xx 6.11.2004

7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

105/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx trestních

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

276/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 293/93 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 169/99 Xx., x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

204/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.10.2016

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

57/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech trestních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2017

58/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 169/1999 Xx., o xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx

x účinností od 1.10.2017

203/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2003 Xx., x odpovědnosti mládeže xx protiprávní xxxx x x xxxxxxxxxx xx věcech mládeže x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 293/1993 Xx., o xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2019

165/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

220/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx o Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021 a 1.1.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) §67 x 381 trestního xxxx.
2) §250l x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu
3) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx XXX č. 555/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
5) §67 xxxx. b) trestního xxxx.
6) §72 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
7) §9 xxxxxx č. 308/1991 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností.
§91 xxxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 180/1990 Xx.
8) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxx. xxxxx ČNR č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §130 xxxxxxxxx zákoníku.
11) §17 x 18 xxxxxx XXX x. 555/1992 Xx.
12) §67, 350c x 381 xxxxxx č. 141/1961 Xx., trestní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) §67 xxxx. x) xxxxxx x. 141/1961 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §71, 72 x §72a xxxx. 3 zákona x. 141/1961 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx č. 157/1964 Sb., x Vídeňské xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 32/1969 Sb., x Vídeňské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
16) Zákon č. 3/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
17) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx.
19) §34 xxxxxx č. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona č. 52/2004 Xx.