Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.03.2020.


Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

166/93 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1

ČÁST II. Postavení a působnost Úřadu §2 §3 §4 §4a §5 §6

ČÁST III. Organizace úřadu

Orgány Úřadu §7

Prezident Úřadu a viceprezident Úřadu §8 §9 §10

Členové Úřadu §11 §12

Kolegium Úřadu §13

Senáty Úřadu §14

Kontroloři §15

ČÁST IV. Činnost Úřadu

Mezinárodní spolupráce §16

Plán kontrolní činnosti §17

Výroční zpráva §18

Kontrolní řád §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31

ČÁST V. Financování a hospodaření Úřadu

Financování Úřadu §32

Hospodaření s rozpočtovou kapitolou Úřadu §33

ČÁST VI. Společná ustanovení

Kárná odpovědnost §34 §35 §36

Kárná komora Úřadu §37 §38

Kárné řízení §39 §40 §41 §42 §43

Kárné opatření §44

Věstník Úřadu §45 §46 §47 §48

ČÁST VII. Přechodná a závěrečná ustanovení §49 §50 §51 §52

Nález Ústavního soudu - č. 39/2011 Sb.

č. 239/2012 Sb. - Čl. XII

č. 78/2015 Sb. - Čl. II

č. 46/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx").

(2) Xxxxx dále xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx Xxxxx"), xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx Xxxxx"), xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxx Úřadu"), Xxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx Xxxxx"), senátů Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx (xxxx xxx "xxxxx Xxxxx"), Kárné xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Kárná xxxxxx Xxxxx") x xxxxxxxxxxx Xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX ÚŘADU

§2

(1) Xxxx xx nezávislý xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Úřadu je Xxxxx.

(3) Xxxx může xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx závěrečného účtu,

c) xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu,

d) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx stát xxxxxx,

x) vydávání x xxxxxxxxx státních cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Kontrolu v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx Úřad, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

§4

(1) Při xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumává xxxxxx věcnou a xxxxxxxx správnost a xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Výsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxxx závěry. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx zpráva obsahující xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěných při xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§4x

(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa místa xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřadu xxxx poskytovány xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx x státních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx narození x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, kde se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx, xx kterou mají xxx doručovány písemnosti xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx opatrovníka.

(3) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového informačního xxxxxxx evidence obyvatel, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xx umožněn pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona přístup x xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx 14) a x xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx 15).

(5) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu.

§5

(1) Úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx závěrů, xxxxx byly xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xx xxxxx do 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx závěrečného xxxx xxxxxxxxx Úřad Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 4 xxxxxx xxx dne předložení xxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx Xxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxx právních xxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxxxxxx hospodaření, xxxxxxxxxx, xxxxxx statistiky x xxxxxx kontrolní, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX ÚŘADU

§7

Orgány Xxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxx xxxx prezident Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx Úřadu x Kárná komora Xxxxx.

(2) Xxxxxxx pořádek xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx, xxxxxxx řád Kolegia Xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx x xxxxx xxx.

Xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx Úřadu

§8

(1) Xxxxxxxxx Xxxxx řídí Xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx Úřadu x Xxxxx xxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx Xxxxxx návrh kandidátů xx členy Xxxxx xxx dohled nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Prezident Xxxxx xxxxxxxxx Kolegiu Xxxxx

x) návrh xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxx, rozpočtových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx kontrolní xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx výroční zprávy x činnosti Xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtový xxx (dále xxx "xxxxxxx zpráva"),

e) xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx x xxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx,

x) návrh xxxxxxx xxxx,

x) podněty Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Senátu, xxxxxx xxxxxx a xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pracovní xxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx Xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závěry, návrhy x stanoviska, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxx Úřadu. Xxxxxx-xx x slovo, xxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xx Poslanecká sněmovna, Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxx.

(7) Prezident Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vlády, xxxxx xxxx projednávány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx. Xxxxxx-xx o slovo, xxxx xx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx Úřadu xxx viceprezident Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, vykonává xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx.

§9

(1) Viceprezident Xxxxx xxxxxxxxx v plném xxxxxxx prezidenta Xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx zastupuje xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxx pověření x konkrétních případech.

(3) Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řád Xxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx být jmenován xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) x xxxx xxxxxxxxxx x morální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxx svoji xxxxxx xxxxx zastávat,

c) má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

x) xxxxxx věku 35 let.

(2) Funkční xxxxxx prezidenta Xxxxx x viceprezidenta Úřadu xx devět xxx.

(3) Xxxxxxxxx Úřadu x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx skládají xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx: "Xxxxxxx věrnost Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxx zachovávat její Xxxxxx a zákony. Xxxxxxx xx xxxx xxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx."

(5) Složením xxxxx xx prezident Xxxxx x viceprezident Xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) S xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x viceprezidenta Úřadu xx neslučitelná xxxxxx xxxxxxxx xxxx senátora, xxxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x politických xxxxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx nesmí zastávat xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx vědecké, pedagogické, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nezávislost x xxxxxxxxxxx Xxxxx, x x xxxxxxxx funkce xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx o zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx a viceprezidenta Xxxxx končí

a) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx prezidentu xxxxxxxxx,

x) právní xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx trestný xxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx-xx funkci xx dobu delší xxx šest xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kárné xxxxxx Xxxxx, ve xxxxxx xxx vysloven xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx.

Členové Xxxxx

§11

(1) Xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx činnost x vypracovává kontrolní xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxx Úřadu, xxxxx xxxxxxxxxxx kontrolní xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx kontrolovaná xxxxx proti kontrolorovi.

§12

(1) Poslanecká sněmovna xxxx 15 xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx Xxxxx, předloží prezident Xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 40 xxx xxx xxx uvolnění xxxxx. Xxxxxxx-xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxx sněmovně nový xxxxx xx 40 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx zvolen.

(3) Xxxxxx Úřadu xxxx xxx zvolen xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) a xxxx zkušenosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxx,

x) má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx 30 xxx.

(4) Člen Xxxxx xxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxx Xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republice. Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x zákony. Slibuji xx xxxx xxxx, xx xxxx svoji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nestranně a xxxxxxxxxx svého postavení."

(6) Xxxxxxxx slibu xx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) X funkcí xxxxx Úřadu xx xxxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, funkce xxxxx xxxxxx xxxxxx samosprávy x xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(8) Xxxx Xxxxx xxxxx zastávat xxxxx xxxxxxxx funkci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx, pedagogické, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx, a s xxxxxxxx xxxxxx člena Xxxxxx nezávislé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službách Xxxxx republiky.

(9) Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx

x) doručením xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx 65 xxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kárné xxxxxx Xxxxx, xx xxxxxx xxxx navrženo odvolání x funkce,

d) právní xxxx xxxxxxxx, xxxx xx omezena jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx.

§13

Kolegium Xxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, viceprezident Úřadu x xxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, pokud xxx něj hlasovala xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx hlas xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx Kolegia Xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) plán xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxx Xxxxx předkládaný Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, rozpočtová xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx závěrečného xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx řády Xxxxxxx Úřadu x xxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxx,

x) kárný xxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x námitce xxxxx kontrolnímu xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx podjatosti, xxxxx ji vznesla xxxxxxxxxxxx xxxxx proti xxxxx Xxxxx; xxxxxx xxxx Xxxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxxx podjatosti vyloučen.

(5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxx Úřadu

(1) Xxxxxx Xxxxx xxxx kolektivní xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx tří x xxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx svých xxxxx; rozhodnutí xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxx souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx se xxxx xxxxxxxx řádem, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x způsob zveřejnění xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx Kolegium Xxxxx při schvalování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Senát Xxxxx schvaluje xxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXX ÚŘADU

§16

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxx vysílat xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontrolních xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxx členem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružujících kontrolní xxxxxxxxx.

§17

Plán xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx vymezení kontrolních xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx. Xxx, xxxx x xx Xxxx xxxxxx, xx povinen ve xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx doklady x xxxx xxxxxxxxxx. Získané xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx a x podnětů xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x vlastní činnosti, xx Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxx.

(4) Plán xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx kontroly x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, právnické xxxx xxxxxxx osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxx xxxx,

x) člena Xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxx,

x) xxxxxxx senátu Xxxxx, xxx-xx xxxxxx.

(5) Schválený xxxx kontrolní činnosti xxxxxxxxx x informaci xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxx xxx ve Věstníku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx Xxxxx").

(6) O provedení xxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti rozhoduje Xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

§18

Výroční xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx předkládá xxxxxxxxx Xxxxx Kolegiu Xxxxx xx schválení.

(2) Xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx plánu kontrolní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ostatní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně, Xxxxxx x vládě xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx ve Věstníku Xxxxx.

Kontrolní xxx

§19

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx řídí xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxx Xxxxx, xxxxx Úřadu x kontrolory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jedné a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) Kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx a kontroloři (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu, xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxx Úřadu.

(3) V xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx x příjmení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx x námitkách xxxxx xxxxxxxxxxx protokolu.

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx kontrolovaným xxxxxx xxxx x xxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Kontrolující xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxxxx členu Xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu, xxx-xx x člena Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozví.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx nesnesou xxxxxxx.

(6) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx podjatosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx kontroly oprávněni

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xx pozemky x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, 4)

x) xxxxxxxxx na kontrolovaných xxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxxxx lhůtách předložily xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, data x xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx provozovateli, na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kódy xxxxxxxx, vzorky xxxxxxx xxxx jiného zboží (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) seznamovat xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skutečnostech,

e) xxxxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx; jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ponechat xx xxxxx xxxxxxxxxx dokladů,

f) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx si xx xxxxxxxxxxxx vybrané xxxxxx jednotky xxxx xx xxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx záznamy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx lhůtách xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x x dalších souborech x xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§22

(1) Povinností kontrolujících xx xxxxxxx při xxxxxxxx skutečný xxxx xxxx x jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x právem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx neprodleně převzaté xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx důvody jejich xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx, zničení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se dozvěděli xxx xxxxxx kontroly, x nezneužít znalostí xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx povinnost xx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx osobou Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 16). Xxxxx ustanovením není xxxxxxx xxxxxxxxx oznamovat xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 6)

§24

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §21 tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. x) tohoto xxxxxx, jestliže by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxx osobám xxxxxxx. 7)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou povinny x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon kontroly.

§25

(1) X xxxxxxxx xx pořizuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx kontrolované xxxxx, místo a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, skutečný xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protokolu.

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Seznámení s xxxxxxxxxx protokolem a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyznačí xx tyto skutečnosti x kontrolním protokolu.

§27

(1) Proti kontrolnímu xxxxxxxxx může kontrolovaná xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Námitky xx xxxxx podat xxxxxxx a xxxx xxx zdůvodněny.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx projednávaný tímto xxxxxxx Xxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx závěr xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, příslušný xxxxx Xxxxx rozhodnutí zčásti xxxx xxxxx zruší x xxxxxxx došetření xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxx x dodatku xx kontrolnímu xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 a §25 x 26.

(6) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx odvolání xxxxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx zaviněně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2, xxxx xxxxx zaviněně xxxxxxxxx, xx kontrolovaná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx xxxxxx, může Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50000 Xx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx x opakovaně, xxxxxx-xx xxxxxxxxx splněna xxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(5) Pokuty xxxxxx Xxxx.

§29

(1) Náklady xxxxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx.

(2) Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobám nesou xxxx xxxxx x xxxxxxxx nákladů vzniklých x souvislosti s xxxxxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxxxx §21 xxxx. x) xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx. Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxx schválené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxx poskytuje Xxxxxxxxxx sněmovně, Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx protokoly x xxxxx podklady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závěry. Xx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx seznámily, xx xxxxxxxx přiměřeně ustanovení §22 odst. 2 xxxx. x) a §23 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 5) Xxxxx xx zpracování xxxxxxxxxxx závěrů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protokoly, xxxxx xxxx předány xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx Xxxxxxxx Úřadu.

§31

Pro řízení xxxxx xxxxxx kontrolního xxxx xxxxxxx zákon o kontrole x, x xxxxxxxx §28 xxxxxx zákona, xxxxxxx xxx. 8)

XXXX PÁTÁ

FINANCOVÁNÍ A XXXXXXXXXXX XXXXX

§32

Xxxxxxxxxxx Úřadu

(1) Xxxxxx na xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx samostatnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx kapitola xx xxxxxxxx zákona x státním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx ke xxxxxxxxx Xxxxxxx Úřadu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx prezident Úřadu Xxxxxxxxxx sněmovně a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí.

§33

Xxxxxxxxxxx x rozpočtovou xxxxxxxxx Úřadu

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx je xxxxxx xxxx x orgánů xxxxxx správy, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx Poslanecká sněmovna xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx zřídila nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prezident Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spolu xx stanoviskem Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx

§34

Xxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxx kárně xxxxxxxxx za kárné xxxxxxxxx.

§35

(1) Xxxxxx proviněním xx zaviněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto zákona xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx narušují důstojnost xxxx xxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx své xxxxx xxxx Úřadu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§36

Odpovědnost prezidenta Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Úřadu x xxxxx Xxxxx za xxxxx provinění xxxxxx, xxxxxxx-xx xx jeho xxxxxxxx xxxxx rok.

Xxxxx xxxxxx Xxxxx

§37

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx.

§38

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx Xxxxx komory Úřadu xx prezident Xxxxx. Xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx náhradníky xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx z xxx xxxxxx tohoto soudu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx prezidentovi Xxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Úřadu.

Xxxxx xxxxxx

§39

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kárná xxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx úřad.

§40

(1) Xxxxxx před Xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxx Kárnou xxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§41

O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyrozumí předseda Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx kárné xxxxxx xxxx, a xxxxx xx x jeho xxxxxxx.

§42

(1) Kárná komora Xxxxx zastaví xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx ten, xxxxx němuž xx xxxxxx xxxx, na xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx kárné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx trestní xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xx to, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx prezidentu Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxx Úřadu kladou xx xxxx, mají xxxxx trestného činu, x věc předloží xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx Xxxxx komora Xxxxx k xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx Xxxxx, viceprezident Xxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x kárném xxxxxxxx.

(4) Dojde-li Kárná xxxxxx Xxxxx x xxxxxx, že xx xxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx člen Xxxxx kárného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kárné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx členu Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx řízení xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx má odkladný xxxxxx.

§44

Kárné xxxxxxxx

(1) Za xxxxx provinění lze xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx opatření

a) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx platu xx o 15 % na dobu xxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx kárné xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx provinění lze xxxxxx některé z xxxxxx kárných opatření

a) xxxxxxx platu x 15 % xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx člena Xxxxx x xxxxxx,

x) návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx.

§45

Věstník Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Úřadu x xxxxxx Úřadu,

b) xxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxxx činnosti,

d) výroční xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxx xxxxx. 5)

§46

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxx Úřadu, viceprezidenta Xxxxx x xxxxx Xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxx. 9)

(2) Poskytování xxxxx x xxxxx x dohod x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr zaměstnanců Xxxxx se řídí xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx řádem Xxxxx. Xxxxxxx řád Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

(2) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 236/1995 Sb.

(3) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 236/1995 Sb.

(4) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

(7) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

(9) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 236/1995 Sb.

(10) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 236/1995 Sb.

(11) Členům Xxxxx komory Xxxxx xxxxxxxx paušální xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx výši 1000 Kč.

§48

Na prezidenta Úřadu, xxxxxxxxxxxxxx Úřadu a xxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

XXXX SEDMÁ

PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§49

(1) Kolegium Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou.

(2) Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx a xxxxxx Xxxxx na xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx.

(3) Prezident Úřadu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Úřadu.

§50

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx kontrolní xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, majetkových x jiných xxxxxx xxxxxxxxxx x ministerstva xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx a x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx Xxxx.

(3) Xxxxxxxxx, kontrolní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx kontrol zahájených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxx v xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxx xxx činnosti.

§51

Xxxxxxx xx:

1. xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 481/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Nejvyšší xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

2. xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 61/1992 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. §2 xxxx. x), §5, 6 a 7 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx,

4. §1 xxx 15 x §18 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 2/1969 Sb., o zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. §6, xx. XX xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 10/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 1993, o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů.

§52

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1993.

Uhde x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Schvalování xxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxx x. 166/1993 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx provede xx xxxxxx xxxxxx xxxx 2012.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 78/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxxxx x. 166/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2021. Xx vydání Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 46/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 12.3.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 166/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1993.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

331/93 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx XX xx rok 1994 x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx

x účinností xx 1.1.94

117/94 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 424/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x. 166/93 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 331/93 Xx., x xxxxx č. 328/91 Xx., x konkurzu x vyrovnání, xx xxxxx zákona x. 122/93 Xx., a xxxx zákon x. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.94

224/94 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 92/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx na xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 92/92 Xx., xxxxxx x. 264/92 Sb., xxxxxxxxx xxxxxx x. 541/92 Xx., xxxxxx x. 544/92 Sb., zákona x. 210/93 Sb. x xxxxxx č. 306/93 Xx., zákon XXX č. 171/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x o Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 285/91 Xx., xxxxxx XXX x. 438/91 Xx., xxxxxx XXX x. 569/91 Xx., xxxxxx ČNR x. 282/92 Sb. x xxxxxx x. 210/93 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 122/93 Xx., zákona x. 42/94 Sb., xxxxxx x. 74/94 Sb., xxxxxx x. 117/94 Xx. x zákona x. 156/94 Sb., x zákon č. 166/93 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 331/93 Xx. x xxxxxx č. 117/94 Xx.

x xxxxxxxxx xx 6.12.94

58/95 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporou x x xxxxxxxx xxxxxx x. 166/93 Sb., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 24.4.95

236/95 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx a xxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.10.95

296/95 Xx., nález Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.95

148/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.98

132/2000 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících xx xxxxxxx o xxxxxxx, zákonem o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

220/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

442/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 6/93 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 166/93 Sb., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2001

127/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 6/93 Xx., o XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 442/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/93 Xx., x ČNB, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 166/93 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 166/93 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.5.2002, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 13, které xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ČR x XX x platnost

282/2002 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 58/95 Xx., x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx státní xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx x. 166/93 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 166/93 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.6.2002

179/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx národního xxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

23/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 58/95 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx x. 166/93 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 166/93 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.1.2006

342/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 3.7.2006

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

39/2011 Xx., nález XX xx dne 25.1.2011 xx. zn. Pl. XX 15/10 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §43 odst. 2 xxxxxx č. 166/93 Xx., o Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.3.2011

465/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

239/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012 x výjimkou §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2013

255/2012 Xx., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx řád)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

78/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 166/93 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2015

302/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.9.2016

325/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

46/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.3.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxx XXX č. 527/1992 Sb., x Xxxxxxxxxxxx informační službě Xxxxx xxxxxxxxx.
2) §11 xxxx. 2 zákona x. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Sb.
§5 xxxxxx ČNR x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné osoby x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx funkcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Čl. 12 xxxx. 1 x 3 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxxx předsednictva XXX x. 2/1993 Xx.).
5) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx
6) Xxxx. §8 xxxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

7) §22 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

8) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §20 xx 24 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci a xxxxxxxxx státních orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx xxxxxx x. 626/2004 Sb
10) §2 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 442/2000 Sb.
11) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
13) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §33 x xxxx. zákona x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Čl. 37 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x Evropské centrální xxxxx.