Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2021.


Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

2/1993 Sb.
 

Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod

HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4

HLAVA DRUHÁ - LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SVOBODY

Oddíl první - Základní lidská práva a svobody Čl. 5 Čl. 6 Čl. 7 Čl. 8 Čl. 9 Čl. 10 Čl. 11 Čl. 12 Čl. 13 Čl. 14 Čl. 15 Čl. 16

Oddíl druhý - Politická práva Čl. 17 Čl. 18 Čl. 19 Čl. 20 Čl. 21 Čl. 22 Čl. 23

HLAVA TŘETÍ - PRÁVA NÁRODNOSTNÍCH A ETNICKÝCH MENŠIN Čl. 24 Čl. 25

HLAVA ČTVRTÁ - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PRÁVA Čl. 26 Čl. 27 Čl. 28 Čl. 29 Čl. 30 Čl. 31 Čl. 32 Čl. 33 Čl. 34 Čl. 35

HLAVA PÁTÁ - PRÁVO NA SOUDNÍ A JINOU PRÁVNÍ OCHRANU Čl. 36 Čl. 37 Čl. 38 Čl. 39 Čl. 40

HLAVA ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ Čl. 41 Čl. 42 Čl. 43 Čl. 44

INFORMACE

2

XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxx České národní xxxx

xx xxx 16. xxxxxxxx 1992

x xxxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X SVOBOD xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx rady xx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXXXXX ZÁKLADNÍCH XXXX X XXXXXX jako xxxxxxx ústavního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxx x. x.

XXXXXXX XXXXXXXXXX PRÁV X SVOBOD

Federální shromáždění xx xxxxxxx návrhů Xxxxx národní xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx neporušitelnost xxxxxxxxxxx xxxx člověka, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hodnoty lidství x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tradice xxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx trpkých xxxxxxxxxx x dob, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x naší xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx x práva xxxxxxx xxxxxx a slovenského xxxxxx xx sebeurčení,

připomínajíc xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx

x xxxxxxxxxx vůli, xxx xx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx důstojně xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx,

xxxxxxx xx na xxxx Xxxxxxx základních práv x svobod:

XXXXX PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1

Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx. Základní xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Čl. 2

(1) Stát xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx vyznání.

(2) Státní xxx xxx xxxxxxxxxx xxx v případech x v mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví.

(3) Každý xxxx činit, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx nucen xxxxx, xx xxxxx neukládá.

Čl. 3

(1) Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx zaručují všem xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, barvy xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, politického xx xxxxxx smýšlení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx etnické xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx postavení.

(2) Xxxxx xx xxxxx svobodně xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx. Zakazuje xx xxxxxxxx ovlivňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odnárodňování.

(3) Nikomu xxxxx xxx způsobena xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.

Čl. 4

(1) Povinnosti xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx být xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") upraveny xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx omezení xxxxxxxxxx práv x xxxxxx musí platit xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, které splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx ustanovení o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx šetřeno xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxx omezení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, než xxx které byla xxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXX PRÁVA X XXXXXXXX SVOBODY

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx práva x svobody

Čl. 5

Xxxxx xx způsobilý xxx xxxxx.

Xx. 6

(1) Xxxxx xx xxxxx na xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx narozením.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx článku není, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx podle zákona xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx je xxxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx zákon.

Čl. 7

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxx může xxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx být xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx.

Čl. 8

(1) Xxxxxx xxxxxxx je zaručena.

(2) Xxxxx xxxxx být xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x důvodů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx svobody xxxxx xxx neschopnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činu xx xxxxx zadržet xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x důvody zadržení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 48 hodin xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 24 xxxxx xx převzetí xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x vazbě, nebo xx propustit xx xxxxxxx.

(4) Zatknout xxxxxxxxxx xx možno xxx xx xxxxxxx odůvodněný xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxxx xxxx zatčenou xxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx, xxx x xxxxxx x xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Zákon stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx svého xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx 24 xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx rozhodne xx 7 xxx.

Xx. 9

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 xx nevztahuje xx:

x) xxxxx ukládané xxxxx zákona xxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jiný xxxxx nahrazující xxxxx xxxxxx svobody,

b) vojenskou xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx stanovenou zákonem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nehod, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 10

(1) Každý xx právo, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, osobní xxxx, xxxxx xxxxxx x chráněno jeho xxxxx.

(2) Xxxxx má xxxxx na xxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života.

(3) Každý xx xxxxx na xxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxxxxxxx, zveřejňováním xxxx xxxxx zneužíváním xxxxx x své xxxxx.

Čl. 11

(1) Xxxxx xx xxxxx vlastnit xxxxxxx. Vlastnické právo xxxxx vlastníků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx celé xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx vlastnictví xxxxx, xxxx xxxx určených xxxxxxxxxxx osob; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx občanů xxxx právnických xxxx xx sídlem x Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx být xxxxxxxx na újmu xxxx druhých xxxxx x rozporu xx xxxxxxx chráněnými obecnými xxxxx. Xxxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přírodu x xxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxx stanovenou xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx zájmu, x xx xx základě xxxxxx x xx xxxxxxx.

(5) Xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx základě xxxxxx.

Xx. 12

(1) Obydlí xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx něj xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx, xxx x xxx bydlí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soudce. Xxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákon.

(3) Xxxx zásahy xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx zákonem dovoleny, xxx xx-xx xx x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx pro ochranu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx ochranu xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxxx také xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zásahy xxxxxxx xxxxxxxx, též xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Čl. 13

Nikdo xxxxx xxxxxxx listovní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx x soukromí, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx. Stejně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 14

(1) Svoboda xxxxxx x xxxxxx xx zaručena.

(2) Xxxxx, xxx xx oprávněně xxxxxxx na území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Tyto xxxxxxx xxxxx xxx omezeny xxxxxxx, jestliže xx xx nevyhnutelné xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx a svobod xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx územích xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Každý xxxxx xx právo na xxxxxxxx vstup xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx vlasti.

(5) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 15

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Každý xx xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx vyznání.

(2) Svoboda xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu, xxxxx xx to v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vyznáním. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákon.

Xx. 16

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx náboženství xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx církevní instituce xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náboženství xx xxxxxxxx školách.

(4) Xxxxx těchto práv xxxx xxx omezen xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x pořádku, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x svobod xxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xx. 17

(1) Xxxxxxx projevu x právo na xxxxxxxxx jsou zaručeny.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx vyhledávat, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ideje x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx hranice xxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx projevu x xxxxx vyhledávat x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o opatření x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoví zákon.

Xx. 18

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx; xx věcech xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx sám nebo x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, návrhy x xxxxxxxxxx.

(2) Peticí xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Peticemi xx nesmí xxxxxxx x porušování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

Čl. 19

(1) Xxxxx xxxxxxx xx shromažďovat xx zaručeno.

(2) Xxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná pro xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zdraví, xxxxxxxxx, majetku xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxxxxx povolením xxxxxx veřejné xxxxxx.

Xx. 20

(1) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx právo xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx xx spolcích, xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx zakládat xxx xxxxxxxxx strany x xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxxxx se x xxxx.

(3) Výkon těchto xxxx xxx omezit xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xx v xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x politická xxxxx, xxxxx x jiná xxxxxxxx xxxx odděleny xx xxxxx.

Xx. 21

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx podílet xx xx správě xxxxxxxxx věcí xxxxx xxxx xxxxxxxxx volbou xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx konat xx lhůtách xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx je všeobecné x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx veřejným xxxxxxx.

Xx. 22

Xxxxxxx úprava xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxx výklad x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx politických sil x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 23

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx odpor xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx demokratický řád xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXX X ETNICKÝCH XXXXXX

Xx. 24

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx újmu.

Xx. 25

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx společně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvíjet xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x přijímat xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx v národnostních xxxxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaručuje též

a) xxxxx na xxxxxxxx x jejich xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) právo účasti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se národnostních x xxxxxxxxx menšin.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X KULTURNÍ PRÁVA

Čl.26

(1) Xxxxx má právo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x přípravu x xxxx, jakož x xxxxx podnikat x xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zákon xxxx xxxxxxxx podmínky x omezení xxx xxxxx určitých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx prací. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx viny xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx hmotně xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx zákon.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

Xx. 27

(1) Každý xx právo svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxx na ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezávisle xx xxxxx. Omezovat xxxxx odborových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zvýhodňovat xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nebo v xxxxxxx.

(3) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vznik x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů.

Čl. 28

Zaměstnanci mají xxxxx na spravedlivou xxxxxx xx xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákon.

Xx. 29

(1) Xxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxx a xx xxxxxxxx pracovní podmínky.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxx na zvláštní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxx xxx xxxxxxxx x povolání.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 30

(1) Občané xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx zabezpečení xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx, xx právo xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

Xx. 31

Xxxxx má xxxxx xx ochranu xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon.

Xx.32

(1) Rodičovství a xxxxxx xxxx pod xxxxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zaručena.

(2) Xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx narozené x xxxxxxxxxx i xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Péče o xxxx x xxxxxx xxxxxxx je právem xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xx rodičovskou xxxxxxx x péči. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx omezena x xxxxxxxxx xxxx mohou xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx o děti, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 33

(1) Každý xx právo na xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx schopností občana x xxxxxxxx společnosti xxx na vysokých xxxxxxx.

(3) Zřizovat xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem; xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vzdělání xxxxxxxxxx xx úplatu.

(4) Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx studiu xxxxx na xxxxx xxxxx.

Xx.34

(1) Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx přístupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaručeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 35

(1) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx má xxxxx xx xxxxxx a xxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přírodních xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx svých xxxx nikdo xxxxx xxxxxxxxx ani poškozovat xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxx xxxxxxxxxx zákonem.

XXXXX PÁTÁ

PRÁVO XX XXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xx. 36

(1) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxx případech x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx, xx byl xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx obrátit na xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákon.

Xx. 37

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sobě xxxx osobě xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xx právní xxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx od xxxxxxx xxxxxx.

(3) Všichni účastníci xxxx xx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx, že neovládá xxxxx, jímž xx xxxx xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxxxx.

Čl. 38

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudci. Xxxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxx zákon.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxx jeho xxx xxxx projednána xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx vyjádřit xx všem prováděným xxxxxxx. Veřejnost xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 39

Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x jaký xxxxx, xxxxx i jaké xxxx újmy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 40

(1) Xxx xxxx rozhoduje x xxxx x trestu xx trestné xxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx odsuzujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxx vyslovena.

(3) Xxxxxxxx xx právo, aby xx xxx poskytnut xxx x možnost x xxxxxxxx obhajoby x xxx xx xxxx hájit xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx obhájce xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx zákona mít xxxx, xxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx bezplatnou xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx právo odepřít xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx zbaven.

(5) Xxxxx xxxxxx být trestně xxxxxx xx čin, xxx xxxxx xxx xxx pravomocně odsouzen xxxx xxxxxxxx obžaloby. Xxxx zásada xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xx posuzuje x trest se xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx v době, xxx xxx xxx xxxxxxx. Pozdějšího zákona xx použije, xxxxxxxx xx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xx. 41

(1) Práv xxxxxxxxx x čl. 26, čl. 27 xxxx. 4, čl. 28 xx 31, čl. 32 xxxx. 1 x 3, čl. 33 a 35 Listiny xx xxxxx xx domáhat xxxxx x xxxxxx xxxxxx, které tato xxxxxxxxxx provádějí.

(2) Xxx xx v Xxxxxxx xxxxx o zákonu, xxxxxx xx tím xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonodárné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx úprava xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xx. 42

(1) Pokud Xxxxxxx používá xxxxx "xxxxx", rozumí se xxx státní xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) Cizinci xxxxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod xxxxxxxxxx Listinou, xxxxx xxxxxx přiznána xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx dosavadní xxxxxxxx používají pojmu "xxxxx", xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x základní xxxxx x xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx přiznává xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 43

Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx za uplatňování xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx. Azyl xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx jednal x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právy a xxxxxxxxx.

Xx. 44

Zákon xxxx xxxxxxx x prokurátorům xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x čl. 20 odst. 2; xxxxxxxxxxxx státní správy x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx právo xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 4; příslušníkům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx ozbrojených sil xxx xxxxx xxxxxxx x čl. 18, 19 x čl. 27 odst. 1 až 3, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Osobám x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nezbytná xxx ochranu xxxxxx x zdraví, xxxx xxxxx omezit xxxxx xx stávku.

Informace

Právní předpis č. 2/1993 Xx. *) xxxxx účinnosti xxxx 1.1.1993.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu jsou xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné právním xxxxxxxxx č.:

162/1998 Sb., xxxxxx se xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

x účinností xx 1.1.1999

295/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 162/1998 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

*) XXXXXXX XXXXXXXXXX PRÁV X XXXXXX xxxx poprvé xxxxxxx pod č. 23/1991 Sb.