Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2021.


Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

2/1993 Sb.
 

Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod

HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4

HLAVA DRUHÁ - LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SVOBODY

Oddíl první - Základní lidská práva a svobody Čl. 5 Čl. 6 Čl. 7 Čl. 8 Čl. 9 Čl. 10 Čl. 11 Čl. 12 Čl. 13 Čl. 14 Čl. 15 Čl. 16

Oddíl druhý - Politická práva Čl. 17 Čl. 18 Čl. 19 Čl. 20 Čl. 21 Čl. 22 Čl. 23

HLAVA TŘETÍ - PRÁVA NÁRODNOSTNÍCH A ETNICKÝCH MENŠIN Čl. 24 Čl. 25

HLAVA ČTVRTÁ - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PRÁVA Čl. 26 Čl. 27 Čl. 28 Čl. 29 Čl. 30 Čl. 31 Čl. 32 Čl. 33 Čl. 34 Čl. 35

HLAVA PÁTÁ - PRÁVO NA SOUDNÍ A JINOU PRÁVNÍ OCHRANU Čl. 36 Čl. 37 Čl. 38 Čl. 39 Čl. 40

HLAVA ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ Čl. 41 Čl. 42 Čl. 43 Čl. 44

INFORMACE

2

XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxx České národní xxxx

xx xxx 16. xxxxxxxx 1992

x vyhlášení XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXX jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxx x. x.

XXXXXXX ZÁKLADNÍCH XXXX X XXXXXX

Xxxxxxxxx shromáždění xx základě xxxxxx Xxxxx národní xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člověka, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hodnoty lidství x na demokratické x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx trpkých xxxxxxxxxx z dob, xxx lidská xxxxx x základní svobody xxxx v naší xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx naděje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx národů,

vycházejíc x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xx svůj xxx xxxxxxxxxxxx xxxx budoucím xxxxxxxxx xx osud xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx

x vyjadřujíc xxxx, xxx xx Česká x Slovenská Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státy, jež xxxx xxxxxxx ctí,

usneslo xx xx této Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx:

XXXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Čl. 1

Xxxx xxxx svobodní x xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx. Xxxxxxxx práva x svobody xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Čl. 2

(1) Xxxx xx založen xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xx výlučnou xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx, co xxxx zákonem xxxxxxxx, x nikdo nesmí xxx xxxxx činit, xx xxxxx xxxxxxxx.

Čl. 3

(1) Základní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, barvy xxxxx, xxxxxx, víry x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, národního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx etnické menšině, xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx postavení.

(2) Xxxxx xx xxxxx svobodně xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx ovlivňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x všechny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxx způsobena xxxx na xxxxxxx xxx uplatňování xxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx.

Čl. 4

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxx a xxx při zachování xxxxxxxxxx práv a xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx stanovených Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (dále jen "Xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx všechny xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxx xxx šetřeno jejich xxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx byla xxxxxxxxx.

XXXXX DRUHÁ

LIDSKÁ XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x svobody

Čl. 5

Každý xx způsobilý mít xxxxx.

Čl. 6

(1) Xxxxx xx právo xx xxxxx. Lidský život xx hoden xxxxxxx xxx před xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx života.

(3) Trest xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx života v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx život xxxx xx xxxxx jiného xxxxxxx x xx xxxxxx je zaručeno xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 7

(1) Nedotknutelnost xxxxx x jejího xxxxxxxx je zaručena. Xxxxxxx xxxx být xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx mučen xxx xxxxxxxx krutému, xxxxxxxxxx xxxx ponižujícímu xxxxxxxxx xxxx trestu.

Xx. 8

(1) Osobní xxxxxxx xx zaručena.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx zbaven xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx a xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx. Xxxxx nesmí xxx xxxxxx svobody xxxxx xxx neschopnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx podezřelého x trestného xxxx xx možno xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákoně. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nejpozději xx 48 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx odevzdána xxxxx. Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnout x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx obviněného xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx 24 hodin xxxxxxxxx soudu. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobu xx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnout x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx nesmí xxx xxxx xx xxxxx, xxx x důvodů x na xxxx xxxxxxxxxx zákonem a xx základě xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Zákon xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx svého xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xx 24 xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx rozhodne xx 7 xxx.

Xx. 9

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx:

x) práce ukládané xxxxx xxxxxx osobám xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nahrazující xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vojenskou xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxx živelných xxxxxx, xxxxx, nebo xxxxxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxxx životy, zdraví xxxx značné xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jednání uložené xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx.

Xx. 10

(1) Každý xx xxxxx, aby xxxx zachována jeho xxxxxx důstojnost, osobní xxxx, dobrá xxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxx.

(2) Každý xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx života.

(3) Každý xx xxxxx na xxxxxxx před neoprávněným xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x své osobě.

Xx. 11

(1) Každý xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx zaručuje.

(2) Zákon xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k zabezpečování xxxxxx xxxx společnosti, xxxxxxx národního hospodářství x veřejného xxxxx xxx xxx jen xx xxxxxxxxxxx státu, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx určité xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx občanů xxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx druhých anebo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecnými xxxxx. Jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přírodu a xxxxxxx prostředí xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vlastnického práva xx možné xx xxxxxxxx xxxxx, x xx na základě xxxxxx a za xxxxxxx.

(5) Daně x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx na základě xxxxxx.

Xx. 12

(1) Xxxxxx xx nedotknutelné. Není xxxxxxxx do xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx, kdo x xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soudce. Xxxxxx provedení domovní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxx, pro xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx také xxx podnikání xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx, mohou xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Čl. 13

Nikdo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tajemství xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx způsobem, x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx tajemství zpráv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Čl. 14

(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx zaručena.

(2) Každý, xxx xx oprávněně xxxxxxx na xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, má xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, udržení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x opuštění xxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 15

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx víru xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx vyznání.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx bádání a xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx.

(3) Nikdo nemůže xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu, xxxxx xx xx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

Čl. 16

(1) Každý xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx své náboženství xxxx xxxx buď xxx nebo společně x xxxxxx, soukromě xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zachováváním obřadu.

(2) Xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx orgány, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx těchto xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxx a xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx druhý

Politická práva

Čl. 17

(1) Svoboda xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, tiskem, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx vyhledávat, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx bez xxxxxx xx hranice xxxxx.

(3) Xxxxxxx je xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x právo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zákonem, xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxx x svobod xxxxxxx, bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a xxxxxxxxx.

(5) Státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxx. Podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 18

(1) Petiční xxxxx xx xxxxxxxx; xx věcech xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx x jinými xx xxxxxxx xx státní xxxxxx a orgány xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Peticemi xx xxxxx vyzývat x porušování xxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

Xx. 19

(1) Právo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx zaručeno.

(2) Xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, ochranu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx bezpečnost xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy.

Xx. 20

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx sdružovat xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx spolu x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Občané xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxxxx xx x xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxx omezit xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, jestliže xx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx a svobod xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i jiná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx státu.

Čl. 21

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx správě xxxxxxxxx xxxx přímo xxxx svobodnou xxxxxx xxxxx zástupců.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx. Podmínky xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx.

(4) Občané mají xx xxxxxxx podmínek xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 22

Zákonná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ochraňovat svobodnou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x demokratické xxxxxxxxxxx.

Xx. 23

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx proti xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxx demokratický xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod, založený Xxxxxxxx, xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX

Xx. 24

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx.

Xx. 25

(1) Občanům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvoj, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, právo xxxxxxxxxx x přijímat xxxxxxxxx x xxxxxx mateřském xxxxxx a xxxxxxxxx xx v národnostních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Občanům xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx podmínek stanovených xxxxxxx xxxxxxxx též

a) xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx užívat jejich xxxxxx x úředním xxxxx,

x) xxxxx účasti xx xxxxxx věcí xxxxxxxxxx xx národnostních x xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX

Xx.26

(1) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x němu, xxxxx x právo podnikat x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x omezení pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx prací. Xxxxxx, xxxxx toto xxxxx nemohou bez xxx xxxx vykonávat, xxxx x přiměřeném xxxxxxx xxxxxx zajišťuje; xxxxxxxx stanoví zákon.

(4) Xxxxx může stanovit xxxxxxxxx úpravu pro xxxxxxx.

Xx. 27

(1) Každý xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vznikají nezávisle xx státu. Omezovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx některé x xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vznik x činnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociálních xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x opatření v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxx a xxxxxx druhých.

(4) Právo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxx xxxxxxxxxx soudcům, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx a příslušníkům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 28

Zaměstnanci xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx práci x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Čl. 29

(1) Ženy, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a na xxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákon.

Xx. 30

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zabezpečení xx xxxxx a xxx nezpůsobilosti x xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 31

Každý má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Čl.32

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Zvláštní xxxxxxx dětí a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky.

(3) Xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx xx mají xxxxxx xxxxx.

(4) Péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx na rodičovskou xxxxxxx a xxxx. Xxxxx rodičů xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx rodičů xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Čl. 33

(1) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx docházka xx povinná po xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx mají xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školách, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxx na xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zřizovat xxxx xxxxx než xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx lze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx, za xxxxxx podmínek xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xx.34

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx chráněna xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaručeno za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx.

Čl. 35

(1) Xxxxx xx právo na xxxxxxxx xxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxx má xxxxx xx xxxxxx x xxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přírodních xxxxxx.

(3) Xxx výkonu xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx poškozovat xxxxxxx prostředí, přírodní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kulturní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX PÁTÁ

PRÁVO XX XXXXXX A XXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xx. 36

(1) Xxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx orgánu.

(2) Kdo xxxxx, že xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx obrátit na xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. X pravomoci xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxx Xxxxxxx.

(3) Každý xx xxxxx na xxxxxxx škody způsobené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jiného xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákon.

Xx. 37

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xx právní xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či orgány xxxxxxx správy, x xx od počátku xxxxxx.

(3) Xxxxxxx účastníci xxxx si x xxxxxx xxxxx.

(4) Kdo xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx jednání, xx xxxxx xx tlumočníka.

Xx. 38

(1) Nikdo xxxxx být xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx soudu i xxxxxx xxxxxxx zákon.

(2) Xxxxx xx právo, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zbytečných xxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx xx všem prováděným xxxxxxx. Veřejnost xxxx xxx vyloučena jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 39

Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx trestným xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx újmy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx uložit.

Čl. 40

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx a trestu xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx, proti xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx nevinného, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxxx xxxxxx jeho xxxx xxxxxxxxx.

(3) Obviněný xx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x přípravě xxxxxxxx x aby xx xxxx hájit xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ho xxxxx zákona xxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx soudem. Zákon xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxx na bezplatnou xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx práva xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx zbaven.

(5) Nikdo xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx čin, xxx xxxxx již xxx pravomocně odsouzen xxxx zproštěn obžaloby. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem.

(6) Trestnost xxxx se posuzuje x xxxxx xx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx x době, xxx xxx čin xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx použije, jestliže xx to xxx xxxxxxxxx příznivější.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ

Čl. 41

(1) Xxxx xxxxxxxxx x čl. 26, čl. 27 xxxx. 4, čl. 28 xx 31, čl. 32 xxxx. 1 x 3, čl. 33 x 35 Listiny xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx provádějí.

(2) Kde xx x Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Čl. 42

(1) Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxx", rozumí xx xxx státní občan Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmu "xxxxx", xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx přiznává xxx ohledu xx xxxxxx občanství.

Xx. 43

Česká a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cizincům xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxxx tomu, xxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Čl. 44

Xxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x čl. 20 odst. 2; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx, též xxxxx xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 4; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x čl. 18, 19 x čl. 27 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nezbytná xxx ochranu xxxxxx x zdraví, xxxx xxxxx omezit xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 2/1993 Xx. *) xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné právním xxxxxxxxx x.:

162/1998 Xx., xxxxxx se xxxx Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1999

295/2021 Xx., xxxxxx xx mění Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod, xx xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 162/1998 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

*) XXXXXXX XXXXXXXXXX PRÁV A XXXXXX xxxx poprvé xxxxxxx xxx č. 23/1991 Sb.