Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2021.


Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

2/1993 Sb.
 

Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod

HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4

HLAVA DRUHÁ - LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SVOBODY

Oddíl první - Základní lidská práva a svobody Čl. 5 Čl. 6 Čl. 7 Čl. 8 Čl. 9 Čl. 10 Čl. 11 Čl. 12 Čl. 13 Čl. 14 Čl. 15 Čl. 16

Oddíl druhý - Politická práva Čl. 17 Čl. 18 Čl. 19 Čl. 20 Čl. 21 Čl. 22 Čl. 23

HLAVA TŘETÍ - PRÁVA NÁRODNOSTNÍCH A ETNICKÝCH MENŠIN Čl. 24 Čl. 25

HLAVA ČTVRTÁ - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PRÁVA Čl. 26 Čl. 27 Čl. 28 Čl. 29 Čl. 30 Čl. 31 Čl. 32 Čl. 33 Čl. 34 Čl. 35

HLAVA PÁTÁ - PRÁVO NA SOUDNÍ A JINOU PRÁVNÍ OCHRANU Čl. 36 Čl. 37 Čl. 38 Čl. 39 Čl. 40

HLAVA ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ Čl. 41 Čl. 42 Čl. 43 Čl. 44

INFORMACE

2

USNESENÍ

předsednictva Xxxxx xxxxxxx xxxx

xx xxx 16. xxxxxxxx 1992

x xxxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXX PRÁV X XXXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady xx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx rady vyhlašuje XXXXXXX ZÁKLADNÍCH XXXX X XXXXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.
 

Uhde v. x.

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXX

Xxxxxxxxx shromáždění xx xxxxxxx návrhů Xxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx národní xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přirozených xxxx xxxxxxx, práv xxxxxx x svrchovanost xxxxxx,

xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx národů,

pamětlivo xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxx, xxx xxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx potlačovány,

vkládajíc naděje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx svobodných xxxxxx,

xxxxxxxxxx x xxxxx českého xxxxxx a slovenského xxxxxx na xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xx xxxx díl xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx života xx Xxxx

x xxxxxxxxxx xxxx, xxx se Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx hodnoty xxx,

xxxxxxx xx na xxxx Xxxxxxx základních práv x xxxxxx:

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. 1

Xxxx xxxx svobodní x xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x svobody xxxx xxxxxxxxxxx, nezcizitelné, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xx. 2

(1) Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xx výlučnou xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Státní xxx xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Každý xxxx činit, xx xxxx zákonem xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx činit, xx xxxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

(1) Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx všem xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, barvy xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sociálního původu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx etnické xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx postavení.

(2) Každý xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx. Zakazuje se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odnárodňování.

(3) Nikomu xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xx právech xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx.

Xx. 4

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx.

(2) Meze xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") upraveny xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx musí xxxxxx xxxxxx xxx všechny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod musí xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx x smyslu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx účelům, než xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXX PRÁVA X XXXXXXXX SVOBODY

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx lidská xxxxx x svobody

Čl. 5

Každý xx xxxxxxxxx mít xxxxx.

Xx. 6

(1) Každý xx xxxxx na xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx narozením.

(2) Xxxxx nesmí být xxxxxx xxxxxx.

(3) Trest xxxxx xx nepřipouští.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jednáním, xxxxx podle zákona xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx život xxxxxx xxxxxxx x se xxxxxx xx zaručeno xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx.

Čl. 7

(1) Nedotknutelnost xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxx x případech xxxxxxxxxxx zákonem.

(2) Nikdo xxxxx xxx xxxxx xxx podroben krutému, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xx. 8

(1) Osobní xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jinak xxx x xxxxxx a xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx svobody xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx zadržet xxx x případech xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x důvody zadržení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnout x xxxxx, nebo xx propustit na xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xxx xx 24 hodin xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx nebo ji xxxxxxxxx na svobodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxx xxxx xx vazby, xxx x důvodů x xx xxxx xxxxxxxxxx zákonem x xx základě xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Zákon xxxxxxx, xx xxxxxxx případech xxxx xxx osoba xxxxxxxx xxxx držena x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bez svého xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx do 24 hodin xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx rozhodne xx 7 xxx.

Xx. 9

(1) Nikdo xxxxx xxx podroben xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxx ukládané xxxxx xxxxxx osobám xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vykonávajícím xxxx xxxxx nahrazující xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx nebo jinou xxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx vyžadovanou xx základě xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx značné xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 10

(1) Každý xx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx důstojnost, osobní xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Každý xx xxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx soukromého a xxxxxxxxx života.

(3) Xxxxx xx právo xx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxx xxxxx.

Čl. 11

(1) Xxxxx xx xxxxx vlastnit xxxxxxx. Xxxxxxxxxx právo xxxxx vlastníků má xxxxxx xxxxxxx obsah x xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx celé společnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství x veřejného xxxxx xxx být jen xx xxxxxxxxxxx státu, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxx také xxxxxxxx, xx xxxxxx věci xxxxx být xxxxx xx xxxxxxxxxxx občanů xxxx právnických xxxx xx xxxxxx x Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nesmí xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx prostředí xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx nebo nucené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx.

(5) Daně x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 12

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx něj xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, kdo x xxx bydlí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx přípustná xxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkaz soudce. Xxxxxx provedení domovní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zákonem xxxxxxxx, xxx xx-xx to x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx závažného ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx xx nezbytné pro xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

Čl. 13

Xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx x soukromí, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, telegrafem xxxx jiným podobným xxxxxxxxx.

Xx. 14

(1) Svoboda xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx ochrany xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx vstup xx xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x opuštění xxx vlasti.

(5) Cizinec xxxx být xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

Čl. 15

(1) Svoboda xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyznání je xxxxxxxx. Xxxxx má xxxxx změnit své xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Svoboda xxxxxxxxx bádání x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx nemůže xxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx službu, pokud xx xx v xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx náboženským vyznáním. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 16

(1) Xxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx své náboženství xxxx víru buď xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx, soukromě xxxx xxxxxxx, bohoslužbou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úkony xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spravují své xxxxxxxxxxx, xxxxxxx ustavují xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx školách.

(4) Xxxxx xxxxxx práv xxxx být omezen xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xx. 17

(1) Svoboda xxxxxxx x právo na xxxxxxxxx xxxx zaručeny.

(2) Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx své názory xxxxxx, písmem, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přijímat x xxxxxxxxxx xxxxx x informace xxx xxxxxx xx hranice xxxxx.

(3) Cenzura xx xxxxxxxxxxx.

(4) Svobodu xxxxxxx x právo xxxxxxxxxx x xxxxx informace xxx omezit xxxxxxx, xxx-xx o opatření x demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxx. Podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxx zákon.

Xx. 18

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx; xx xxxxxx veřejného xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx xx každý xxxxx xxx nebo x jinými xx xxxxxxx xx státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx samosprávy x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx zasahovat do xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Peticemi xx xxxxx vyzývat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Listinou.

Xx. 19

(1) Xxxxx xxxxxxx xx shromažďovat xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zdraví, xxxxxxxxx, majetku nebo xxx bezpečnost státu. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy.

Xx. 20

(1) Právo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zaručeno. Xxxxx xx xxxxx spolu x xxxxxx se xxxxxxxxx ve spolcích, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Občané mají xxxxx zakládat xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxxxx xx x xxxx.

(3) Výkon xxxxxx xxxx lze xxxxxx xxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytné xxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxx veřejné bezpečnosti x veřejného pořádku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x politická hnutí, xxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx státu.

Xx. 21

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx podílet xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx svobodnou xxxxxx xxxxx zástupců.

(2) Volby xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nepřesahujících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx všeobecné x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Podmínky xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxx k voleným x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 22

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ochraňovat svobodnou xxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 23

Občané xxxx xxxxx xxxxxxxx se xx odpor xxxxx xxxxxxx, kdo by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řád xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxx Xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX TŘETÍ

PRÁVA XXXXXXXXXXXXX X ETNICKÝCH XXXXXX

Xx. 24

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx etnické xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxx.

Xx. 25

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx národnostní nebo xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx všestranný rozvoj, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxx, právo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x národnostních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x národnostním x xxxxxxxx menšinám se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaručuje též

a) xxxxx xx vzdělání x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x úředním xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx menšin.

XXXXX ČTVRTÁ

HOSPODÁŘSKÁ, XXXXXXXX X XXXXXXXX PRÁVA

Čl.26

(1) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x němu, xxxxx x právo podnikat x provozovat xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx potřeby xxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx vykonávat, xxxx x přiměřeném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx.

Čl. 27

(1) Xxxxx xx právo xxxxxxxx xx sdružovat x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx hospodářských x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vznikají xxxxxxxxx xx xxxxx. Omezovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx některé x xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x činnost jiných xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zákonem, xxx-xx x opatření v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx, veřejného xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx druhých.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudcům, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 28

Xxxxxxxxxxx mají xxxxx xx spravedlivou xxxxxx za xxxxx x na uspokojivé xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákon.

Xx. 29

(1) Xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx postižené mají xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v pracovních xxxxxxxx x xx xxxxx xxx přípravě x povolání.

(3) Podrobnosti xxxxxxx xxxxx.

Xx. 30

(1) Xxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxx zabezpečení xx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxx x xxx ztrátě xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, kdo je x hmotné nouzi, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

Xx. 31

Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx mají xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní péči x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx.32

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx i xxxx xx xxxx stejná xxxxx.

(4) Péče x xxxx a jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxx mají xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx omezena x xxxxxxxxx xxxx mohou xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Rodiče, kteří xxxxxx x děti, xxxx xxxxx xx xxxxx státu.

(6) Podrobnosti xxxxxxx zákon.

Čl. 33

(1) Každý xx xxxxx na xxxxxxxx. Školní xxxxxxxx xx povinná xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx mají xxxxx xx bezplatné xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxx x vyučovat xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx takových xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxx stanoví, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx studiu xxxxx na xxxxx xxxxx.

Čl.34

(1) Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 35

(1) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxx xx xxxxx xx včasné x xxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx nikdo nesmí xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx bohatství xxxxxxx x kulturní xxxxxxx nad míru xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA PÁTÁ

PRÁVO XX XXXXXX X JINOU XXXXXX XXXXXXX

Xx. 36

(1) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx případech x xxxxxx orgánu.

(2) Kdo xxxxx, xx byl xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxx xx obrátit xx xxxx, aby přezkoumal xxxxxxxxx takového rozhodnutí, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak. X xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základních xxxx x xxxxxx xxxxx Listiny.

(3) Xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx škody xxxxxxxxx xx nezákonným xxxxxxxxxxx xxxxx, jiného xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x podrobnosti xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 37

(1) Každý xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx blízké.

(2) Xxxxx xx právo xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx od počátku xxxxxx.

(3) Všichni xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, jímž xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xx. 38

(1) Nikdo xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudci. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx má xxxxx, xxx jeho věc xxxx projednána xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx a aby xx mohl xxxxxxxx xx všem prováděným xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 39

Jen xxxxx xxxxxxx, které jednání xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx i xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx majetku, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 40

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyslovena.

(3) Obviněný xx xxxxx, xxx xx xxx poskytnut xxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx obhájce xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx obviněný xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx právo odepřít xxxxxxx; tohoto práva xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zbaven.

(5) Nikdo xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx který xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxx zproštěn xxxxxxxx. Xxxx zásada nevylučuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx byl xxx xxxxxxx. Pozdějšího xxxxxx xx použije, jestliže xx xx xxx xxxxxxxxx příznivější.

XXXXX ŠESTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX

Xx. 41

(1) Xxxx uvedených x čl. 26, čl. 27 xxxx. 4, čl. 28 xx 31, čl. 32 xxxx. 1 x 3, čl. 33 x 35 Listiny xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xx v Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx zákonům xxxxxxxxx xxx.

Xx. 42

(1) Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxx", rozumí xx xxx státní xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, pokud xxxxxx přiznána xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmu "xxxxx", xxxxxx xx xxx každý xxxxxx, xxx-xx o základní xxxxx a xxxxxxx, xxxxx Listina přiznává xxx xxxxxx na xxxxxx občanství.

Xx. 43

Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republika xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxx xx základními xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xx. 44

Zákon xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxx x čl. 20 xxxx. 2; xxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx, též xxxxx xxxxxxx v čl. 27 xxxx. 4; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x čl. 18, 19 x čl. 27 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx služby. Xxxxxx x povoláních, xxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právo xx xxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 2/1993 Xx. *) xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx č.:

162/1998 Xx., xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1999

295/2021 Xx., xxxxxx se mění Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxx ústavního zákona x. 162/1998 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

*) XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXX xxxx xxxxxx xxxxxxx pod č. 23/1991 Sb.