Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2021.


Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

2/1993 Sb.
 

Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod

HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4

HLAVA DRUHÁ - LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SVOBODY

Oddíl první - Základní lidská práva a svobody Čl. 5 Čl. 6 Čl. 7 Čl. 8 Čl. 9 Čl. 10 Čl. 11 Čl. 12 Čl. 13 Čl. 14 Čl. 15 Čl. 16

Oddíl druhý - Politická práva Čl. 17 Čl. 18 Čl. 19 Čl. 20 Čl. 21 Čl. 22 Čl. 23

HLAVA TŘETÍ - PRÁVA NÁRODNOSTNÍCH A ETNICKÝCH MENŠIN Čl. 24 Čl. 25

HLAVA ČTVRTÁ - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PRÁVA Čl. 26 Čl. 27 Čl. 28 Čl. 29 Čl. 30 Čl. 31 Čl. 32 Čl. 33 Čl. 34 Čl. 35

HLAVA PÁTÁ - PRÁVO NA SOUDNÍ A JINOU PRÁVNÍ OCHRANU Čl. 36 Čl. 37 Čl. 38 Čl. 39 Čl. 40

HLAVA ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ Čl. 41 Čl. 42 Čl. 43 Čl. 44

INFORMACE

2

XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx

xx dne 16. xxxxxxxx 1992

o xxxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXX xxxx xxxxxxxx ústavního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx rady se xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx vyhlašuje XXXXXXX XXXXXXXXXX PRÁV X XXXXXX jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxx x. x.

XXXXXXX XXXXXXXXXX PRÁV X SVOBOD

Federální xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člověka, xxxx xxxxxx x svrchovanost xxxxxx,

xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xx demokratické x xxxxxxxxxxx tradice xxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxx, xxx lidská práva x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx naděje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sebeurčení,

připomínajíc xx xxxx díl xxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx života xx Xxxx

x vyjadřujíc xxxx, xxx xx Česká x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx hodnoty xxx,

xxxxxxx xx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod:

XXXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Čl. 1

Xxxx xxxx svobodní x rovní x xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx. Základní práva x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, nepromlčitelné x nezrušitelné.

Xx. 2

(1) Xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xx výlučnou xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Státní xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x xx xxxxxxxx, který xxxxx stanoví.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx.

Čl. 3

(1) Základní xxxxx a svobody xx xxxxxxxx všem xxx rozdílu xxxxxxx, xxxx, barvy pleti, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxx smýšlení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx etnické xxxxxxx, xxxxxxx, rodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx ovlivňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odnárodňování.

(3) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx právech xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Xx. 4

(1) Povinnosti xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx být xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (dále xxx "Xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx omezení xxxxxxxxxx práv x xxxxxx musí xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx základních práv x xxxxxx musí xxx šetřeno jejich xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx omezení xxxxxxx xxx zneužívána k xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXX X XXXXXXXX SVOBODY

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx lidská práva x xxxxxxx

Xx. 5

Každý xx způsobilý mít xxxxx.

Xx. 6

(1) Každý xx xxxxx na xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx hoden ochrany xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxx.

(3) Trest xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxx života x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx trestné. Xxxxx xxxxxx život svůj xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x se xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx.

Xx. 7

(1) Nedotknutelnost xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ponižujícímu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xx. 8

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jinak než x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 48 hodin xxxxxxxxxx xx svobodu xxxx odevzdána xxxxx. Xxxxxx musí zadrženou xxxxx xx 24 xxxxx od převzetí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xx propustit na xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx obviněného xx xxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zatčená xxxxx musí xxx xx 24 hodin xxxxxxxxx soudu. Soudce xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx.

(5) Xxxxx nesmí xxx xxxx xx xxxxx, xxx x důvodů x xx dobu xxxxxxxxxx zákonem x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx případech xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Takové xxxxxxxx xxxx xxx do 24 xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx rozhodne xx 7 xxx.

Xx. 9

(1) Nikdo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona osobám xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vojenskou xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě zákona x případě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx značné xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx druhých.

Xx. 10

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx důstojnost, osobní xxxx, xxxxx pověst x xxxxxxxx jeho xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zasahováním xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Každý xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zneužíváním údajů x xxx osobě.

Xx. 11

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx být jen xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx určených xxxxxxxxxxx xxxx; zákon xxxx také stanovit, xx xxxxxx věci xxxxx xxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xx sídlem x Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republice.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx chráněnými xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx poškozovat xxxxxx xxxxxx, přírodu x xxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxx stanovenou xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx nucené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxx a za xxxxxxx.

(5) Daně x xxxxxxxx lze xxxxxxx xxx xx základě xxxxxx.

Xx. 12

(1) Xxxxxx xx nedotknutelné. Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx v xxx bydlí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx je přípustná xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx písemný xxxxxxxxxx příkaz xxxxxx. Xxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx zásahy xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx zákonem xxxxxxxx, xxx je-li xx x demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx anebo pro xxxxxxxxx závažného ohrožení xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxx xxxxxxx také xxx podnikání nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

Xx. 13

Xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x záznamů, xx xxx xxxxxxxxxxxx x soukromí, xxxx xxxxxxxxxx poštou xxxxx xxxxx způsobem, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které stanoví xxxxx. Stejně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiným podobným xxxxxxxxx.

Xx. 14

(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx zaručena.

(2) Xxxxx, xxx se oprávněně xxxxxxx xx území Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxx svobodně je xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Každý xxxxx xx právo xx xxxxxxxx vstup na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx být xxxxx x xxxxxxxx xxx vlasti.

(5) Cizinec xxxx být xxxxxxxx xxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 15

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, svědomí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Každý má xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx víru xxxxx být xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Svoboda xxxxxxxxx bádání x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Nikdo xxxxxx xxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx službu, xxxxx xx to x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxx vyznáním. Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

Xx. 16

(1) Xxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x jinými, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, bohoslužbou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úkony xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxx a xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xx. 17

(1) Svoboda projevu x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx názory xxxxxx, xxxxxx, tiskem, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšiřovat xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx hranice xxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zákonem, xxx-xx x opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ochranu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Státní orgány x xxxxxx územní xxxxxxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxx. Podmínky a xxxxxxxxx xxxxxxx zákon.

Xx. 18

(1) Xxxxxxx xxxxx xx zaručeno; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx společného xxxxx má každý xxxxx sám nebo x xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

Čl. 19

(1) Právo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx zaručeno.

(2) Xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxx práv a xxxxxx xxxxxxx, ochranu xxxxxxxxx xxxxxxx, zdraví, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxx bezpečnost xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx podmíněno povolením xxxxxx veřejné správy.

Xx. 20

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx právo xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx strany x xxxxxxxxx hnutí a xxxxxxxxx xx x xxxx.

(3) Xxxxx těchto xxxx lze xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x veřejného pořádku, xxxxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx strany x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i jiná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx státu.

Xx. 21

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx správě xxxxxxxxx věcí xxxxx xxxx svobodnou xxxxxx xxxxx zástupců.

(2) Volby xx xxxx xxxxx xx lhůtách xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volební období xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx všeobecné x xxxxx x xxxxxxxx xx tajným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxx k voleným x xxxxx veřejným xxxxxxx.

Xx. 22

Zákonná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx výklad x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ochraňovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil x demokratické společnosti.

Xx. 23

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řád xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx svobod, založený Xxxxxxxx, xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx orgánů x xxxxxx xxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX

Xx. 24

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx etnické xxxxxxx xxxxx být xxxxxx na xxxx.

Čl. 25

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx národnostní nebo xxxxxxx menšiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx právo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, právo rozšiřovat x přijímat xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxx x sdružovat xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx příslušejícím x národnostním a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx jazyku,

b) xxxxx užívat xxxxxx xxxxxx x úředním xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxx věcí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx menšin.

HLAVA XXXXXX

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX

Xx.26

(1) Xxxxx xx právo xx xxxxxxxxx volbu xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, jakož x právo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx určitých povolání xxxx činností.

(3) Každý xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx prací. Xxxxxx, kteří xxxx xxxxx nemohou bez xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx v přiměřeném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx stanoví xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

Xx. 27

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Omezovat xxxxx odborových organizací xx xxxxxxxxxxx, stejně xxxx zvýhodňovat xxxxxxx x xxxx v xxxxxxx nebo x xxxxxxx.

(3) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx druhých.

(4) Xxxxx xx xxxxxx je xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem; xxxx xxxxx nepřísluší soudcům, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů.

Čl. 28

Zaměstnanci xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx x xx uspokojivé xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákon.

Xx. 29

(1) Xxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx postižené xxxx xxxxx na zvláštní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákon.

Čl. 30

(1) Občané xxxx právo na xxxxxxxxx hmotné xxxxxxxxxxx xx stáří x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx živitele.

(2) Xxxxx, kdo xx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, která xx nezbytná xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Podrobnosti xxxxxxx xxxxx.

Xx. 31

Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Občané xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Čl.32

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pod xxxxxxxx xxxxxx. Zvláštní xxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ochrana v xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x mimo xx mají xxxxxx xxxxx.

(4) Péče x xxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx na rodičovskou xxxxxxx x xxxx. Xxxxx rodičů mohou xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Rodiče, kteří xxxxxx o xxxx, xxxx právo xx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 33

(1) Každý xx právo na xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Občané xxxx xxxxx xx bezplatné xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školách, xxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x vyučovat na xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx školách xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx studiu xxxxx na pomoc xxxxx.

Xx.34

(1) Práva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx bohatství xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 35

(1) Xxxxx xx právo xx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx právo xx včasné a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx nikdo xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředí, přírodní xxxxxx, xxxxxxx bohatství xxxxxxx x kulturní xxxxxxx nad xxxx xxxxxxxxxx zákonem.

HLAVA PÁTÁ

PRÁVO NA XXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xx. 36

(1) Xxxxx xx může xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxx práva u xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx. X pravomoci soudu xxxx xxxxx být xxxxxxxxx přezkoumávání rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

(3) Každý xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx, xxxxxx státního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx správy nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.

(4) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 37

(1) Xxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xx způsobil xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxx xxxxx blízké.

(2) Xxxxx má právo xx právní pomoc x řízení před xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx počátku xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx rovni.

(4) Kdo xxxxxxxx, xx neovládá xxxxx, xxxx xx xxxx jednání, xx xxxxx na tlumočníka.

Čl. 38

(1) Xxxxx xxxxx být xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxx stanoví zákon.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxx jeho věc xxxx projednána xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx průtahů x x jeho xxxxxxxxxxx x aby xx xxxx vyjádřit xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Veřejnost může xxx xxxxxxxxx xxx x případech stanovených xxxxxxx.

Čl. 39

Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx trestným xxxxx x xxxx trest, xxxxx x jaké xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx majetku, xxx za jeho xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 40

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx trestné činy.

(2) Xxxxx, proti xxxxx xx xxxxxx trestní xxxxxx, xx považován xx nevinného, xxxxx xxxxxxxxxxx odsuzujícím rozsudkem xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx byl poskytnut xxx x možnost x xxxxxxxx obhajoby x xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ho xxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, x kterých xxxxxxxxx má obviněný xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx obhájce.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; tohoto práva xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx čin xxxxxxx. Pozdějšího xxxxxx xx xxxxxxx, jestliže xx to xxx xxxxxxxxx příznivější.

XXXXX ŠESTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

Čl. 41

(1) Xxxx uvedených x čl. 26, čl. 27 xxxx. 4, čl. 28 xx 31, čl. 32 xxxx. 1 a 3, čl. 33 x 35 Listiny xx xxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx provádějí.

(2) Xxx xx x Listině xxxxx o xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx zákonům xxxxxxxxx xxx.

Čl. 42

(1) Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx pojmu "xxxxx", rozumí xx xxx xxxxxx občan Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx v České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx používají pojmu "xxxxx", xxxxxx se xxx každý xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx x svobody, xxxxx Listina xxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 43

Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxx xxxx xxx odepřen tomu, xxx jednal x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx.

Xx. 44

Zákon xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx právo na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx uvedené v čl. 20 xxxx. 2; xxxxxxxxxxxx xxxxxx správy x územní xxxxxxxxxx xx funkcích, xxxxx xxxx, xxx právo xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 4; příslušníkům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx uvedená x čl. 18, 19 x čl. 27 xxxx. 1 xx 3, xxxxx souvisí s xxxxxxx xxxxxx. Osobám x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxx x xxxxxx, může xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 2/1993 Xx. *) xxxxx účinnosti xxxx 1.1.1993.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné právním xxxxxxxxx x.:

162/1998 Xx., xxxxxx xx mění Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1999

295/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 162/1998 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

*) XXXXXXX XXXXXXXXXX PRÁV A XXXXXX xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx č. 23/1991 Sb.