Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2004 do 30.04.2004.


Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

248/92 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1
Kolektivní investování §2 §3
ČÁST II. Investiční společnost §4 §5
Předmět podnikání investiční společnosti §5a
Obhospodařovatelská smlouva §5b
Obchody k omezení rizik §5c
Půjčování cenných papírů §5d
Úvěry a půjčky zajištěné zajišťovacím převodem cenných papírů §5e §6
Investiční fond §7
Vznik investiční společnosti a investičního fondu §8
ČÁST III. Podílový fond §9 §10
Podílový list §11 §12
Odkupování podílového listu otevřeného podílového fondu §13
Obhospodařování majetku v podílovém fondu §14
ČÁST IV. Statut podílového fondu a statut investičního fondu §15
Obsah statutu fondu §16
ČÁST V. Majetek v podílovém fondu a majetek investičního fondu
Majetek v podílovém fondu a majetek investičního fondu uložený v cenných papírech §17
Odborná péče při obhospodařování majetku v podílovém fondu a majetku investičního fondu §17a
Majetek investičního fondu uložený v nemovitostech a movitých věcech §18 §19
Evidence majetku v podílovém fondu a obchodního jmění investičního fondu §20 §21
Rozdělení výsledku hospodaření §22
ČÁST VI. Ochrana podílníků a akcionářů §23
Omezení a rozložení rizika §24
Majetkové a personální propojení §24a
Nabývání akcií investiční společnosti a investičního fondu §24b
Informační povinnost investiční společnosti a investičního fondu §25 §26 §26a
Úplata investiční společnosti §27
Povinnost mlčenlivosti §28
Neslučitelnost činností a funkcí §29 §29a
ČÁST VII. Depozitář investiční společnosti a investičního fondu
Depozitářská smlouva §30
Vedení běžného účtu §31
Kontrolní funkce depozitáře §32
Cenné papíry §33
Nemovité a movité věci §33a
Informování depozitáře §33b
ČÁST VIII. Zrušení investiční společnosti, investičního fondu a podílového fondu
Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu s likvidací §34
Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu soudem §35
Odnětí povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu §35a
Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu bez likvidace §35b §35c
Zrušení podílového fondu §35d
Splynutí podílových fondů §35e
Sloučení podílových fondů §35f §35g
Přeměna uzavřeného podílového fondu §35h
Přeměna investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt §35i
Přeměna investičního fondu na otevřený podílový fond §35j
Povinná přeměna uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu na otevřený podílový fond §35k
Přeměna ostatních uzavřených podílových fondů a investičních fondů na otevřené podílové fondy §35l
ČÁST VIII. A Podnikání zahraničních osob zabývajících se kolektivním investováním §35m §35n §35o §35p §35q
Uznání zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním se sídlem v členském státu Evropské unie nebo v jiném státu Evropského hospodářského prostoru §35r
ČÁST VIII. B Podnikání investičních společností v členských státech Evropské unie a v jiných státech Evropského hospodářského prostoru §35s
ČÁST IX. Státní dozor
Předmět státního dozoru §36
Vedení seznamu §36a
ČÁST X. Sankce
Opatření k nápravě a sankce §37
Nařízení změny obhospodařující investiční společnosti §37a
Nařízení změny depozitáře §37b
Nucený převod obhospodařování podílového fondu §37c
Nucená správa §37d §37e §37f §37g §37h
Snížení základního jmění §37i
Odnětí povolení §37j
Pokuty §37k
Zahájení správního řízení a výnosy z pokut §37l
Nucený správce a likvidátor §37m
ČÁST XI. Přechodná a závěrečná ustanovení §38
Účinnost §39
č. 151/1996 Sb. - Čl. II
č. 15/1998 Sb. - §39
č. 124/1998 Sb. - Čl. II
č. 362/2000 Sb. - Čl. IV
ČÁST PRVNÍ
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kolektivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komisí xxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "Komise").
(2) Xxxxxxxxxx společnost xx formu akciové xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx společnosti.
(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, 1) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
§2
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výlučným xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vymezené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx majetkových hodnot, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x podílovém xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouva"). Obhospodařováním xxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx. Xxxx činnost může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti.
§3
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx kolektivní investování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím makléře 2) nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry.
(3) Investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§4
(1) Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Obchodní xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
(3) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx obchodním xxxxx nebo xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxx právnická xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 20 xxxxxxx Xx.
§5
(1) Xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "majetek x podílovém fondu") xx xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§11), xx platí x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 3) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu. Xxxxx spolumajitel xxxx xxxxxxxxxx uplatňovat xxx xxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x podílovém xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost xxx xxxxxxx ke koupi xxxxxxx papírů nebo xxxxxx xx účty x xxxx vedené xxx xxxxxxxx fond x obhospodařuje xxxx xxxxxx xx účet xxxxxxxx podílových xxxxx (xxxx xxx "podílníci").
(4) X xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x každém xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účtovat xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx podílových xxxxxxx.
§5x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxxx xx rozsahu uděleného xxxxxxxx (§8 xxxx. 1 x §9 xxxx. 1) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x tímto xxxxxxx x xxxxxxx podílových xxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičních xxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x obhospodařovatelskými smlouvami,
x) obhospodařovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, statuty xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvami,
d) xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x půjčovat xx xxxxx papíry na xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxx fondech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxx xxxx (§17a) x cílem zabezpečit xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se zaměřením xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x souladu x xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx dávat xxxxxxxx xxxxxx podílníků, investičních xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx svými xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, investiční xxxxxxxxxx nesmí x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx jej xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zálohu na xxxxx cenných papírů xxx xxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obhospodařování xxxxxxx se investiční xxxxxxxxxx nemůže zprostit.
§5x
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx x xxx jeho xxxxxx, x xxxxxxxxxx fond xxxx penzijní fond xx zavazuje zaplatit xx xx tuto xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouva musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pouze xx dobu xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx stran xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dohodnuta výpovědní xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena možnost xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxx obchodního zákoníku. 4)
(5) Pokud xxxxx zákon nestanoví xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud bude xxxxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx společnost jednat xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx penzijního fondu. 5)
§5x
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx podílový xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchody, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx rizik z xxxxxxxxxxxx vývoje kurzů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx prodeji, xxxxx doba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx závazků x xxxx xxxxxxx xx xxxxx než 15 xxx.
(2) Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx investiční společnost xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx veřejném xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§5x
Půjčování xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost může xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxxxx papíry z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 7) xxxx xxxxxxxxx xxx
x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx dlužníka xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře,
x) povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x půjčenými xxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx fondy.
§5x
Xxxxx x xxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx společnost přijímá x xxxxxxxxxx krátkodobých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx (§14 odst. 3), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx x poskytnutí úvěru xxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 8) musí xxxxxxxxx
a) xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx a datum xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx dodat xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx cenných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xx použijí xxxxxxxxx x xx investiční xxxxx.
§6
Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx fond xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx základního xxxxx. Xxxxxxx-xx investiční xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx označením.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx
(1) Investiční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydáváním xxxxx.
(2) Investiční fond xxxxxxx xxxx majetek xx xxxxx cenných xxxxxx, nemovitostí a xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se svým xxxxxxxx sám nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx svěřit pouze xxxxxxxxxx společnosti na xxxxxxx obhospodařovatelské smlouvy. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx majetkově nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxx investiční xxxx xxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx fond hospodaří xx xxxx majetkem xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx péčí (§17a) x x xxxxxxx xx xxxxxxxx investičního xxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zájmy xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zájmům xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx majetek x xxxxxxxxxx zálohy na xxxxx cenných papírů.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Obchodní xxxxx investičního fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
(8) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" xx oprávněna xxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxx právnická xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8.
(9) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx svého xxxxxxx poskytovat dary, xxxxx nebo půjčky xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak (§5d).
(10) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx přijatých úvěrů, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx.
§8
Vznik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxx Xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x upisování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jmění xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je zakladatel xxxxxxx xxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§4 odst. 4),
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24a),
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxx depozitáře (§30),
f) xxxxx xxxxxxxxxxx vyžadované xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx založení xxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedených x odstavci 4 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, odborné xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx společností x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §29,
x) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxx v odstavci 4 xxxx. d), xx xxxxxx xxx xxx měsíce,
d) xxxxx xxxxxxx investičního xxxxx,
x) návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx akcie, xxxxx xxxx xxx registrovaným xxxxxx papírem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx v xxxxxxx xxxxx, která není xxxxxxxxx statutem, 9)
x) smlouva s xxxxxxxxx podmínkou xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§30),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxxxxx x žádosti xxxxx Xxxxxx v xxxxx zejména xxxxx x xxxx základního xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx investičního xxxxx, xxxxx xxx musí xxxxxxx řádný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx neudělí, xxxxx xxxxxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx nežádoucího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx propojení xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx nebudou xxx xxx xxxxx funkce xxxxx představenstva nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikaci.
(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního fondu, x nelze je xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx předchozí xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x souhlas x volbě xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x).
(10) Xxxxxx xxxxxxx neudělí, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx vhodná xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx nežádoucího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx propojení xxxx xxxxxx xxxxx, x xx má xxx xxxxx funkce xxxxx představenstva xxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle odstavce 10 xxxx Xxxxxx xxxxx nejpozději do 15 xxx xxx xxx xxxxxx doručení.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX FOND
§9
(1) K xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx je třeba xxxxxxxx Xxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx statutu (§15) a návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx prospektu xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o podílový xxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx jako xxxxx papír, xxxxx xxxx registrovaný. Xxx-xx x xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx cenný xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Součástí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozhodnutí x xxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxxxxx názvu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx podílový xxxx" xxxx "uzavřený xxxxxxxx xxxx".
(5) Xxxxxxxx "otevřený xxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx užívat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx, k xxxxx vytvoření obdržela xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(6) Při xxxxxxxxxxx x povolení xxxxx odstavce 1 xx kromě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x dostatečné xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §8 xxxx. 6 x 7.
§10
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx otevřené nebo xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx podílového fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxx x xxxxxxxx má xxxxx xx odkoupení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, která xx povinna xxxxx xxxxxxxx list odkoupit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 x 2 xxxxxx xxxxxx.
(3) X povolení k xxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xxxx xxx stanoven xxxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx podílové xxxxx vydávány. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevznikne.
(4) Xxxxxx xxxx povolit xxxxxxx xxxxxx uzavřených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx.
§11
(1) Xxxxxxxx list xx xxxxx papír, xx xxxxxx je spojen xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx podílu xx zisku z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podíl vlastního xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 4) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx vydán xx jméno xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vydaný x xxxxxxxx podobě xx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx list xxxx obsahovat:
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxx, zda xx jedná o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond,
x) xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxx xx vydán xx xxxxxxxxxx nebo xx jméno, x x podílového xxxxx xx xxxxx x xxxxx podílníka,
e) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Podílové xxxxx xxxxxxxx podílového xxxxx x stejné xxxxxxx zakládají xxxxxx xxxxx xxxxx podílníků.
(5) Investiční společnost xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listy. 42) Investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 42) xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v jednom xxxxxxxxxx rozšiřovaném xxxxxx xxxxx x odevzdání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uveřejní xxxxx xxx xxx, xx xx zašle xx xxxxxx sídla xxxx xxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx náklady majitelů xxxxxxxxxx xxxxx. Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxxx list xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx nejdéle xx šesti měsíců xx data emise 11) xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx list xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Rozdíl xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vlastní xxxxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Tato xxxxxx xxxx xxx zvýšena x xxxxxxxx xxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Hodnota xxxxxxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxx může xxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedenou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx list xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů se xxxxxxxxxx převádějí na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx fond.
§13
Odkupování xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx xx částku xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xx xxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx částka xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx uvedenou xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx fondu. Xx xxxx, xxx dojde x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxx k úhradě xxxxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přijmout xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkupování xxxxxxxxxx listů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxx měsíců, xxxxx xx xx xxxxxxxx x důvodu ochrany xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx pozastavit odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx, na kterou xx xxxxxxxxxx pozastavuje, xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx Komisi. Xxxxxxx musí o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným xx statutu xxxxx. X opatřeních, jež xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx pracovních xxx xxx dne xxxxxxxxxxx.
(5) V případě, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odkupování podílových xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným xx xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxx pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx dne investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx odkupování xxxxxxxxxx listů se xxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx k jejich xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx listy, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů.
(8) Xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podílovém xxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx skutečnosti rozbor xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(9) Investiční xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx.
(10) Podílník xxxx xxxxx xx úrok x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ledaže xxxxxxxxxx společnost xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx pokud Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx x prodlení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx prostředků.
§14
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxx x xx účet podílníků xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxx, xxxxxxx:
x) xxxx na ochranu xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx odděleně o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx účtování, xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní závěrky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx položek.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx propojené xxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx investiční xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx společnost může xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxx a xxxxxx xxxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxx. Souhrn xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x úvěru xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x činností xxxxxxxx x nakládáním x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX FONDU X XXXXXX INVESTIČNÍHO XXXXX
§15
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx musí mít xxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx statutem xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mít stanovy xxxxxxx xxxxxxxxx.
§16
Xxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondech xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx prodeje x xxxxxx xxx xxxxx xxxx ocenění,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxx xxxxx a xxxxxx,
e) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx rozsah xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx x sídlo xxxxx, xxxxx bude xxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxx depozitáře (§30),
g) xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx, kde xxx xxxx zprávy xxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Statut xxxxxxxxxx fondu musí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) x tom, zda xxxxxxxx fond je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) x výši úplaty xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud se xxxxx xx výnosu xxxxx statutu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx. 12)
(3) Xxxxx xxxxxxx fondu musí xxx schváleny Komisí. Xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx neschválí, xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXX V PODÍLOVÉM XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uložený x xxxxxxx papírech
(1) Majetek x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxx v cenných xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jen
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxx stát xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) dluhopisy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x banky,
d) xxxxxx dluhopisy, xxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxx, 13) x dluhopisy xx splatností xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vedeny x xxxxxxxx zřízené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 14)
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zatímními xxxxx xxxxxxxxxxxxx akcie, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x veřejnému xxxxxxxxxxx,
x) dluhopisy, jejichž xxxxxxxx jsou členské xxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx (dále xxx "XXXX") xxxx centrální xxxxx těchto xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, 15) x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx XXXX xxxx xx jiném zahraničním xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx výběr tohoto xxxxxxxxx trhu byl xxxxxxxx Komisí,
h) xxxxxxx xxxxx 16) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x). 17)
(2) Ustanoveními xxxxxxxx 1 xxxx. x) x g) nejsou xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx. 18)
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx investiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx prodat, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, kdy tyto xxxxx papíry přestaly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx x majetku v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uveřejňuje Středisko xxxxxxx papírů. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhů x Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxx poskytnout Xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx své xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxx.
§17x
Xxxxxxx xxxx xxx obhospodařování xxxxxxx v podílovém xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxx xxx za xxxxxxxx cenu, xx xxxxxx by xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x prodat xxx xx xxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xx xxx bylo xxxxx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx prodat. Xxxxxxx xxxxxxxx péči xxxx xxxxxxx vynaložit xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobami jednajícími xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx s xxxxx na veřejných xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nešíří xxxxxxxxx xx zavádějící xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx čestně, xxxxxxxxx x ve xxxxxxxx akcionářů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx sazby, úvěrová xxxxxx apod.), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx jednotlivých xxxxxx a prodejů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxx x s xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ztrát,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx-xx x xxxxxx x xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku (§5a xxxx. 6) sporné, xxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odbornou xxxx, xxxxx důkazní xxxxxxx. Jestliže však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx kupuje xx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neurčenému xxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx při xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
§17a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.6.1998
§18
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx uložen x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx věcech, xxxxx xxxxxxxxx záruku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxx před xxxxxx nákupem x xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx, nejméně však xxxxxxxxx xxxxx. Ocenění xxxxxxx xxxxxx. 19)
§19
§19 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/1998 Xx.
Xxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťuje x xxxxxxx s xxxxxxxx metodami 36) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účetnictví 37) x xxxxxxxx knihách xxx jednotlivé xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx, tak, aby xx to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx fondy.
§21
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mění x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo změn xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x movitých xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx x přecenění xxxxxxx na samostatném xxxx.
§22
Xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skončí xxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zisk x xxxxxxxx let, xxxxxxxx xxxx x další xxxxx xxxxxxx ze xxxxx. Nestačí-li tyto xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může vyplatit xxxxxxxxxx podíl na xxxxx x xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hromadou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx podíly xx xxxxx z xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX PODÍLNÍKŮ A XXXXXXXXX
§23
Investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prodeje xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxx xxxx které xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx údaje x hospodářských výsledcích, xxxxxxxxxxxx, technických x xxxxxxxxxxxxx předpokladech xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx soutěži tím xxxx dotčeno.
§24
Omezení x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Hodnota xxxxxxx xxxxxx (§17 xxxx. 1 x 4) xxxxxxx xxxxx vydaných xxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxx xxxx xxx 10 % majetku x podílovém xxxxx xxxx xxxxxxx investičního xxxxx.
(2) Omezení xxxxxxx x odstavci 1 xx nevztahuje xx xxxxxx dluhopisy, xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka, členská xxxx XXXX xxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxx xxxx OECD. X xxxxxx případech hodnota xxxxx emise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 % xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxx x více než 5 % hodnotou xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx movité xxxx.
(4) X majetku x podílovém xxxxx xxxx x majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxx než 11 % x xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabezpečit, xxx v majetku x podílových xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebylo xxxx xxx 11 % z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx stejným xxxxxxxxx.
(6) Omezení xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxxx na státní xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxx emitentem xx Xxxxx národní banka, xxxxxxx xxxx XXXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx země XXXX.
(7) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkupních xxxx x xxx xxxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx překročeny xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 5.
§24x
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xxx 10 % xx hlasovacích xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo osoba, x xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jmění xxxx než 10 %,
x) osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxxxx nebo dozorčí xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx investičního xxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx investiční společnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxx tohoto penzijního xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x jiný xxxxxxx xx členů xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxx xx nevztahuje na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x majetek xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na hlasovacích xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 10% xxxxx.
(5) Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx nabyde xxxxx papíry xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxx xxx smluvně, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxxx také na xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.6.1998
§24x
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti x investičního fondu
(1) Xxxxx-xx osoba xxxxxx xxxxx xxx 10% xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20) xxxx na xxxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x předchozí xxxxxxx Xxxxxx; obdobnou povinnost xx xxxx zvýšením xxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxx 5 %.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebylo x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx svůj xxxxx xx hlasovacích xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx snížila xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna xxxx xxxxxxxxxx oznámit Xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 musí obsahovat xxxxxxxx jméno a xxxxx nebo jméno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x uvedením xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti.
(5) Xxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx souhlas Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx právech xxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxxxxxxx 10 %. Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx sankce podle §37 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 a xxxxxxxx 2 x 4.
(6) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 124/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.6.1998
Xxxxxxxxxx povinnost x hospodaření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx
§25
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx pololetí x xx tří xxxxxx xx skončení kalendářního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x svém hospodaření x o hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx a Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařuje, x xxxxxxxxxx xxxxx, x zpráva xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. 21) Pokud xx xxxxx tří měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx auditora xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx se x xxxxx zprávě xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v posledních xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxx
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 22) x xxxxxxxx, xxxxx souhrn xxxxxx každého x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxx jmění v xxxxxxxxx fondu xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx během xxxxxx, xx které xx zpráva xxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxx každého z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx během xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 10% xxxxx xx xxxxxxxxxxx právech xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 a xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx depozitáři. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x účetní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx veřejnosti v xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx v jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx Středisku xxxxxxx xxxxxx.
§26
(1) Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxx uveřejňovat za xxxxx xxxxxxxx podílový xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx jedenkrát xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kratší, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podílovém xxxxx,
x) nejméně xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx tří xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx a odkoupených xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za každý xxxxxxxx xxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podílového xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx připadajícímu na xxxxx podílový xxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx výpočet diskontu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uveřejněna xx xxxxxxxxx trzích x xxxxxx předchozích 20 xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx neobchodovalo xxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx nebylo x posledních 20 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x důvodu chybějící xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.
(3) Údaje podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§26a
(1) X xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx x §25 x 26 musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxxx xxx informační xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx s xxxxxxx xxx případné informační xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx. 23)
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů je xxxxxxx xxxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zpráv x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podle §25 xxxx. 4 x §26, x to x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx Xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 x 26 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx veřejnosti.
(5) Ustanovení §25, 26 x §26a xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxx fondy.
§27
Úplata xxxxxxxxxx společnosti
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) 2 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podílovém xxxxx, xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx průměr hodnoty xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) 20 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičního xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxx xxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
a) xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx investiční společnosti,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x reklamu xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu x xxxx penzijního xxxxx,
x) xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) zajištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25, 26 x 26a x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx s nákupem xx xxxxxxxx cenných xxxxxx.
(3) Nestanoví-li xxxxxx podílového xxxxx xxxx obhospodařovatelská smlouva xxxxx, není x xxxxxx xxxxxxxx úhrada xxxxxxx, které investiční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondů zaplatila
x) správní a xxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxx,
c) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
d) výdaje xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního fondu,
x) pojištění majetku xxxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx, majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahrnout pokuty xxxxxxx investiční společnosti xxx jiné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu x xxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovatelská xxxxxxx jinak.
§28
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, prokuristé, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Osoby, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo dozorčí xxxx, prokuristé, xxxxxxxxxxx, xxxxxx správci, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx jsou xxxxxxxxx povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx v xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 24)
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 trvá x po xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxxx.
§29
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x funkcí
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, člen xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, člen Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx xxxx člen bankovní xxxx České xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx dozorčí xxxx, zaměstnanec, xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx působí u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, jestliže xxx o subjekty, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx prokurista xxxxx, která xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) člen xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penzijního xxxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx jde x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx koncern.
(2) Xxxxxxxxxx společnost a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx zvolením xx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičního fondu xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodování x cennými xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 25)
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. 26)
§29a
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pracovní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx zejména
a) xxxxxxxx vnitřního provozu x mechanizmus xxxxxxx xxxxxxxx,
b) kontrolní x bezpečnostní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx dat,
x) xxxxxxxx xxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxx osob xxx xxxxxxxx, 27)
d) xxxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxxxx investičních x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxxxxxxx investičními nebo xxxxxxxxxx fondy xxxx xxxx obhospodařovanými fondy xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondů,
x) pravidla xxx xxxxxxxx legalizace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx. 24)
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx vztahují xxxxxxx xxxx na investiční xxxxx. Ustanovení odstavce 1 xxxx. c) xx vztahují i xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
§29x vložen právním xxxxxxxxx č. 124/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.6.1998
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX SPOLEČNOSTI X XXXXXXXXXXXX FONDU
§30
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx uzavřít x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Depozitářskou xxxxxxxx xx zavazuje xxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx se zavazuje xxxxxxxx xx xx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Depozitářská xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §31 xx 33b x xxxx úplaty xx xxxxx xxxxxx činností xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx ji xxxxxxxxxx xx stran xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx měsíců, pokud xx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx 28)
a) xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx x depozitáře xxxxxxx xxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxx banka xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investiční xxxx xx jednoho xxxxxx ode xxx xxxxxx depozitářské xxxxxxx xxxxxxxx novou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx investičnímu xxxxx xxxxxx povolení xxxxx §8.
(7) X xx zániku depozitářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bývalým xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx to x xxxxxx xxxx možné.
§31
Xxxxxx xxxxxxx účtu
(1) Xxxxxxxxxx společnost otevře x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxx xxxx a po xxxxxx i pro xxxxx xx obhospodařovaný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Investiční xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx jeden xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v podílovém xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx investičního xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xx vkladových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx xxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhy xxxxxxx papírů 29) xxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond povinen xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1.
§32
Xxxxxxxxx xxxxxx depozitáře
(1) Xxxxxxxxx xx při xxxxxx své funkce xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx v souladu x tímto zákonem x statutem fondu, xxxxxxx
x) xxx xxxxx papíry x xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx x opčních a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nemovité x xxxxxx věci x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kolektivního investování, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a oceňovány x souladu x xxxxx zákonem x xxxxxxxx fondu,
b) xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxx vydávání akcií x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu xx zákonem a xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxx x zda je xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
e) xxx xx xxxxxx xx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo podílového xxxxx vypočítávána a xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Pokud pokyn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx neprovede x x důvodech xxxxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxxx též Xxxxxx.
(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxx.
(4) Při výkonu xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněn požadovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx investičního xxxxx informace a xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxx činnosti xxxxxxxx pro xxxxx xxx funkce.
(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podílníků xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx operace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu xxx xxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx Komisi. Xxxxxx x uvedené xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo rozhodne x předběžném xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx depozitáře podílníkům xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxx něž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§33
Xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxxx xxxxxxx majetku x podílovém xxxxx xxxx xxxxxxx investičního xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx bance.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cenné papíry, xx depozitář xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Středisku xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x investiční xxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x obstarání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílových xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx podílových listů.
§33a
Nemovité x xxxxxx věci
(1) Xxxxxxxxxx fond xx povinen ve xxxxx stanovené depozitářskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře x zamýšlené koupi xxxx xxxxxxx movitých x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx záruku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx kupní xxxxxxx xxxx smlouvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ocenění xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx podle §18 xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitáři xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 2 x v §19.
§33x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x nemovitými x xxxxxxxx xxxxx, xx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářskou xxxxxxxx informovat xxxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxx x prodeji xxxxxxxxxx x xxxxxxxx věcí.
(2) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) má x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx fondům, xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
XXXX OSMÁ
XXXXXXX XXXXXXXXXX SPOLEČNOSTI, XXXXXXXXXXXX FONDU X XXXXXXXXXX XXXXX
§34
Xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx investičního fondu x likvidací
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxx obchodním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x usnesení xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Komisi.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx Komise na xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx likvidátora xxxxxx statutární orgán xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x doklad xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Komise xxxxx xx jmenování xxxxxxxxxxx zamítne, xxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx zrušená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx investiční fond x xxxxx navrhovaná xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Komise xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx 3 xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx hromada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodla x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxx
c) xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.
(6) X rozhodnutí, xxxx xx jmenuje likvidátor, xxxx xxx xxxxxxx
x) jméno a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx, která xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 nemají odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx písemným xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx doručeno Xxxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů xxxxxx.
(9) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx likvidátor xxxxxxxxx Xxxxxx.
§35
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx
(1) Xxxxx dojde xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx obdobně i x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx likvidátor xxxxxxxx soudem.
(3) Xxxx zruší investiční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx podle §35l xxxx. 2 xxxx §37 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx.
§35a
Odnětí xxxxxxxx ke vzniku xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fond vznikly,
x) v xxxxxxx, xx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, 31)
b) xx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) pokud investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx udělení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx nevykonávaly xxxxxxx,
d) x xxxxxx případech stanovených xxxxx xxxxxxx (§37j).
(2) Účastníkem řízení xx investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x jejichž xxxxxx xxxx povolení vydáno.
(3) V xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx, xxx podílový fond xxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxxxxxxx zanikne, xx xxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§35x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx
(1) Ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx povolení Xxxxxx.
(2) Žádost x povolení xxxxx xxxxxxxx 1 podává xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, k xxxxxxx zrušení xx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx notářského zápisu x xxxxxxxx valné xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušuje xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx má xxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s jinou xxxxxxxxxx společností, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx bude xxxxxx souhlas se xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Pokud má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Pokud xx zaniknout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdělením, je xxxxx přiložit návrhy xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti. X xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx uvést návrh xxxxxxxxx práv x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovat xxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx investiční fond. X žádosti je xxxxx xxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nové xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§35x
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxx zákona. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx investiční xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(2) Sloučit xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx investičním xxxxxx.
(3) Xx xxxxxx x xxxxxxx povolení xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §8.
§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/1996 Xx. s účinností xx 1.7.1996
§35x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
a) xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx sloučením xxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx podílový xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zřízen xx xxxx určitou.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9
x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx podílníků.
(3) Xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxx x vypořádat xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Investiční xxxxxxxxxx xx povinna xxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx základě xxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx.
(5) Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30) xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx x xxxx xxx 50 % x porovnání s xxxxxxxxx stavem xx xxxxxxxx tři xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx Xxxxxx x zrušit xxxxxxxx podílový xxxx, xxxxx Xxxxxx nerozhodne xxxxx.
(7) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x výplatu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v podílovém xxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx použít k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 31)
(9) Xxxxx-xx ke xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podílníkům xxxxxxxxxx.
§35x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x písemná dohoda xxxxxx investičních společností x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílových fondů xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vytvořen, a x tom, která x xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx splynutím xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jenž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxx xx nutno xxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 x návrh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx pokud xx xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx, xxxx xx povoluje xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jímž se xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx podílového xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx podílový xxxx, xxxx xx xxx zrušen xxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x statut xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx splynutím, a xx xx jednoho xxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx statutem xxxxxxxxxx fondu, xxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x vzniku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.
(8) Podílníkům xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x xxxx podílového xxxxx, který xx xxx xxxxxx. Ustanovení §13 xx xxxxxxx xxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxx na xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nový podílový xxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx vznik xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx do xxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x poměru xxxxxxx xxxxx xxxx vlastního xxxxx x podílovém xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx list xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§35f
Sloučení xxxxxxxxxx fondů
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx x sloučení xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx, s jedním xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "přejímající xxxxxxxx xxxx").
(2) Má-li xxxxx xx sloučení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx dohoda těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fond. X xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 x xxxxx xxxx statutu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tento xxxxxx xxxx.
(4) Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jež xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx depozitáři. Xxxx vydáním xxxxxxxxxx xx Komise xxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 zamítne, xxxxx xxxxxx splněny požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pokud by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podílových fondů, xxxx obsahovat
a) xxxxx slučovaných podílových xxxxx x název xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx,
x) xxxxxxxx jméno, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx obhospodařující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx.
(7) Investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx uveřejnit xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x statut přejímajícího xxxxxxxxxx fondu, a xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxx dojít xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx slučovaného podílového xxxxx. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.
(8) Xxxxxxxxxx podílového fondu, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx nesouhlasí, xxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx odstavce 7 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud jim xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx fondu, který xx být xxxxxx. Xxxxxxxxxx §13 xx xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.
(9) Xxxxx xx xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx sloučením xxxxxxxx xxxxxxxx podílový fond.
(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaniká xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí Xxxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxx xx stávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx fondu.
(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílový xxxx, je povinna xx xxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zrušených xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx připadajícího xx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx sloučením.
§35x
§35x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/1998 Sb.
§35h
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "přeměna uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx").
(2) X přeměně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx podává investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přeměny x xxxx k xx xxx připojen xxxxx xxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Před xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx Xxxxxx vyžádá xxxxxxx xxxxxxxxx depozitáře.
(4) Xxxxxxxxxx správního řízení xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx x xxxxxxxx přeměny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §9.
(5) Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx uveřejnit xxxxxxxxxx Komise vydané xxxxx odstavce 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx, jenž xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx být uveřejněno x xxxxxxxx x xxxxxx práva xx xxxxxxx podílového xxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dochází xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx přeměnu xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx.
(7) Statut xxxxxxxxxx podílového fondu, xxxxx vznikl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovením xxxxx xxxxxx xx určitou xxxx zpětného xxxxxx.
(8) Xxxxxx xxxx xxx stanovena xxxxxxx xx dobu xxxx xxx x v xxxxxx roce xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 20 % x ve xxxxxx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxx listu (§11 odst. 1). Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
§35x
Přeměna xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podnikatelský xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§35j
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx hromada xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx třetinami xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx otevřený xxxxxxxx xxxx obhospodařovat, a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx movité x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx závazky investičního xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxx,
x) ukončit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxx změnit xxxxxxxxxxxxx smlouvu.
(3) X přeměně investičního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx fond je xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx uděleného podle §8 x xxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxx §9.
(4) X žádosti x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 investiční xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx hromady,
x) xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx otevřený podílový xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
1. xxxxxxxxx struktury xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. údaj, v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx,
3. xxxxxx xxxxxx akcií xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxx zpětného odkupu,
x) xxxxxxx
1. x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx být x portfoliu xxxxxxxxxx xxxxx,
2. x xxxxxxxx smluv o xxxxxx společenství,
3. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,
4. x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx představenstva, že xxxx xxxxxxx závazky xxxxxxxxxxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx auditora ke xxx konání xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx x žádosti o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx znevýhodní xxxxxxxxxx podílových listů xxxxxxxxxx xxxxx srážky xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx odkupu.
(6) Xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x v xxxxxx xxxx následujícím xx xxx přeměny xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx překročit 20 % a xx xxxxxx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 1). Srážka xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zůstává x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx proveden pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx investičního xxxxx.
(8) Xxxx xxxxxx z obchodního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx podílníky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx xx podílníky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x stává xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podílové xxxxx v xxxxxxx x projektem přeměny x předat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx xx podílníci xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx podílových xxxxx xx účelem xxxxxxxxx otevřeného podílového xxxxx (§35x) nabudou xxxxxx moci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx započatá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§35x
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxxxxxxx x uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx 40 %, x období mezi 13. x 21. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona 30 % a xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxx 21 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx 20 %, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx skutečnosti Xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx otevřený xxxxxxxx xxxx.
(2) Pokud Xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, odejme xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1. Tato xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Pokud dojde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx tento xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx učinit xxx zbytečného prodlení xxxxxxxx xxxxx §35h xxxx. 5, 7 x 8 x xxxxxxxxx xx x Xxxxxx, která s xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx podílový fond, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodlení xxxxxx xxxxxxxx podle §35j xxxx. 2, xxxx. 4 xxxx. x) x x) bodu 6 a xxxxxxxx 5 xx 9 x projednat je x Komisí, která x xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx též pro xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxxxx 20 pracovních xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (§26 xxxx. 2) z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Obdobně xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx i pro xxxxxxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx xxx přeměny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxxxxxx Xxxxxx.
§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.6.1998
§35x
Xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřených xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx otevřené xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx investiční fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxx §35h, 35j x 35k xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do konce xxxx 2000, xxxx xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx tuto xxxxxxx xx použije xxxxxxxxxx §35h x 35j xxxxxxx.
(2) Xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1, odejme Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx udělila xxxxx §8 odst. 1. Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, přestože xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a Xxxxxx schválila xxxx xxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x ochraně xxxxx xxxxxxxxx Investičního xxxxx prodloužit termín xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx 2004.
(3) Podílníci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xx případné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx x budoucnu. Xx xxxx xxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx přeměněný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x tyto xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX OSMÁ X
XXXXXXXXX ZAHRANIČNÍCH XXXX XXXXXXXXXXXX SE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§35x
(1) Zahraničními xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se kolektivním xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxx obhospodařované xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x zahraničí, které xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx zahraniční osoby xxxxxxxxxx xx kolektivním xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zřízení xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vydávání, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx uskutečňovaný xxxxx nebo prostřednictvím xxxx xxxxx.
§35m xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
§35x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx investováním, xxxxx hodlá xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, vydávat, xxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo která xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §8 x 9 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Jestliže má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx kolektivním investováním x xxxxxx zřídit xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splnit xxxx xxxxxxxxx obchodního zákoníku xxxxxxxx xx organizačních xxxxxx podniků zahraničních xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxx s obchodním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxx udělením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; tato osoba xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákony xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx sídla,
x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx žadatel xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) údaje o xxx, kým x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx je xx xxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, jedná-li xx x xxxx,
x) obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §35o xxxx. 1, x xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxxx dokumenty a xxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §16,
f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být x Xxxxx republice xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx prodávány,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
h) xxxx x sídle xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx h) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx dokument xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx trvalého xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx státem xxxxxxxx pobytu, xxxxx x ve xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxx osoba x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 3 měsíce; xxxxxx-xx dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxx vydávány, nahradí xx zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) potvrzení příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zabývající se xxxxxxxxxxx investováním x xxx, xx xxxx xxxxx xx držitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx státu, xxxxxxx xxxxxx orgánu x xxxxxxxxxx této osoby x Xxxxx republice x jeho xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
(4) Xxxxxxx údaje xxxx být xxxxxxx x českém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Komise xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ohledně některých xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ověřeného xxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka.
(5) Komise xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pouze xxxxx
a) sídlo x skutečné xxxxx xxxxxxxxxx osoby zabývající xx kolektivním investováním xx xx státu, xxxxx xxxx osobě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx investováním je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx shromážděných peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxx xxxx XXXX xx xxxxxxxxxxx, xx zahraniční xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx investováním je xxxxxxx xxxxxxxx jí xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx §11 xxxx. 1 x §13 xxxx. 1,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx státu sídla xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zajištěna xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zajištěná investorům xxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx navrhované do xxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx orgán dozoru xx státu sídla xxxxxxxxxx xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx investováním xxxxx potvrzení xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), a
f) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35o xxxx. 1.
(6) X xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx, x jakém xxxxxxx xx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xx kolektivním xxxxxxxxxxxx oprávněna podnikat xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolené xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 6 xxxxxxx xxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx §35r.
§35o
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podílníky xxxx xxxx oprávněné osoby, xxxxxxxxx cenné papíry xxxx xx vyplácet, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x plnit xxxxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním, xxxxx xxxxx podnikat x Xxxxx republice xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx povinna xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx styku x Komisí, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx se kolektivním xxxxxxxxxxxx při soudních xxxxxxxxx souvisejících s xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x s xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo vyloučeno. Xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky. Xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx údajů xxxxxxxxx x §35n xxxx. 3 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Komisi. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx podle §35n xxxx. 1, spolu x údaji x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx uveřejňuje Xxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxxx stejným xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejňované xx xxxxx sídla xxxx xxxxx.
(5) Při xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx investováním povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx z xxxxxx věci něco xxxxxx. Xxxx xxxxx xx zejména xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17a, 23, 25, 26 x 26a xxxxxx xxxxxx.
§35o xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb. x účinností xx 1.1.2001
§35x
Zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxx užívat označení xxxxxx formy, které xxxxxxx xx státu xxxxx xxxxx. Jestliže xx x xxxxxxxx xxxxxxx mohlo vzniknout xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxx užívání vysvětlujícího xxxxxxx.
§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 362/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§35x
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx investováním na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxx §35o xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x xx xxxx, v jakém xxxxxx na území Xxxxx republiky.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx právo xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx skutečností, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx veškerých xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx Xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxx §35o odst. 1 porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo zjistí-li xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx pobočky, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, aby zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx investováním ukončila xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stav. Xxxxxx xxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním pozastavit xxxxxxxx x činnosti xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx §35o xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §37 xxxx. 5 x 6, §37j x 37k xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx opatření x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xx kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx orgán xxxxxx xx státu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx bez xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx sankci xxxxx §37.
§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 362/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§35x
Uznání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx č. 85/611/EHS (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") 38) x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je povinna xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x Xxxxxx. Současně xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx
x) osvědčení příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a
e) xxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx prodeji cenných xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx §35n xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx měsíců po xxxxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 Xxxxxx, xxxxx Xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx nerozhodne, xx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx §35o odst. 1 xxxx xxxxx. Ustanovení §35q xxxx. 3 xxxxx xxx tyto xxxxx přiměřeně x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x vyžádat si xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k nápravě xx sankce, xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
ČÁST OSMÁ X
PODNIKÁNÍ INVESTIČNÍCH XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX UNIE X X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
§35s
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx"), xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hostitelském xxxxx. Prokáže-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxx Komise xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hostitelského státu.
(2) Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx hostitelského xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hostitelského xxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxx měsíců od xxxxxxxx oznámení xx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx směrnice.
(3) Investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, vydává xxxx prodává xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx oblastí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) při xxxxxxxx xxxxxxxx platných xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx učinit nezbytná xxxxxxxx, jimiž xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hostitelském xxxxx mohli xxxxxxxxx xxxxx na výplatu xxxxxxxxx xxxxxx a xx zpětný odkup xxxxxxxxxx listu x xxx xxx xxx xxxxxxxx přísun xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx, x
x) uveřejňovat xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jazyce xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx podle §37 xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxx dozoru xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx jim xxxxxxx nezbytné informace. Xxxxxxxxx, které Komise xx xxxxxx orgánů xxxxxx, smí xxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx dozoru nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 39) Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx použít tyto xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx důležité rozhodnutí xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xxxx nabízeny, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx podle xxxx první xx xxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13.
§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
ČÁST XXXXXX
XXXXXX XXXXX
§36
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vykonávaná xxxxx tohoto zákona
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) investičními xxxxx,
x) zakladateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx investičních xxxxxxxxxxx a investičních xxxxx,
x) prokuristy,
x) xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx obstarávají vydávání xxxxx investičních fondů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) likvidátorem investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx investiční společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35i, x to za xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx dozoru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x investičními xxxxx, xxxxxx xxxx odejmuto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8x, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, po xxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxx společnosti,
x) správcem xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Při xxxxxx státního xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) dbát xx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx investičního xxxxx.
(3) Xxx výkonu xxxxxxxx dozoru je Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osob uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, x xx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxx xxxxxx státního xxxxxx xxxxxxxxxxxx tímto zákonem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o státní xxxxxxxx. 32)
(5) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx sankce stanovené xxxxx xxxxxxx i xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 3, §7 xxxx. 8 x §9 odst. 1, 4 x 5.
§36x
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Komise xxxx seznam
a) xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) nucených xxxxxxx x likvidátorů.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXX
Xxxxxxxx k xxxxxxx x sankce
§37
(1) Xxxxxxxx Xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedených x §36 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) uložit, xxx xxxxxxxxxx společnost, investiční xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx aby xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x přijatých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nápravy, xxxxxxx může uložit, xxx
1. xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x investičního fondu,
2. xxxx ukončena xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
3. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo rozhodnout x nuceném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) odejmout xxxxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond.
(2) Xxxxx nebo xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxx uložit investiční xxxxxxxxxxx nebo investičnímu xxxxx xxxxx depozitáři xxxxxx xx xx xxxx 100 xxxxxxx Xx.
(3) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx, že xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 3, §7 odst. 5 x §9 xxxx. 1, 4 x 5, xxxx xxxxxx xxxx osobě xxxxxx xx xx xxxx 10 xxxxxxx Xx.
(4) Pokud Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zjistí, xx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxx x §24b, xxxx xxx uložit xxxxxx xx do výše 10 xxxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxx Komise emitentovi xxxxxx cenného xxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.
(6) Xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4, xxx zahájit xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx do xxxxxx xxx xxx xxx, xxx povinnost, xx xxx jsou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx porušena.
§37x
Nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neplní xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx obhospodařující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukládá, xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx porušuje xxxx porušila.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ujednání x tom, xx xxxxxxx xxxxxx jeden xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx nerozhodne, xx xxxx nakládat se xxxx majetkem sám.
§37x
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže zjistí, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx neplnil xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxx xx změna xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušuje xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx jeden xxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx podle odstavce 1.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§37c
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Komise xxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) zjistí, xx investiční společnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxx uložená xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxx
b) xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 3, xxxx
c) xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx fond.
(2) X xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx uvedeno xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx písemný xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx zachovává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu x výjimkou xxxx xxxxxxxxxx se investiční xxxxxxxxxxx.
(3) Do 30 xxx po xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxx uveřejnit změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxx xxxxx podílníkům.
Nucená správa
§37x
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx opakovaně xxxx xxxxxxx porušovány xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx
x) investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxx xxxxx zákon xxxxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx, xxx pokud xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx x nápravě, xxxx x bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx byly xxxxxxxxx zájmy podílníků xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx z prodlení.
(3) Komise xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nesplní-li investiční xxxx xxxxxxxxx uvedenou x §37 a xxxx. 3 x §37b xxxx. 3.
(4) Nuceným xxxxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxx xxxx auditor xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §37m.
§37x
(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx uvedeno xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx správce, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx společnosti xxxx investičnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx je zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx všem xxxxxx. Xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx odkladný xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přechází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx nuceného xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přijmout xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zavedení xxxxxx správy. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxx
x) dát xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxx xxxxx xx xxxxxxxx vyrovnávacího xxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xx volbu xxxx xx těch xxxxxx, xxxxx volí xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx.
§37x
(1) Xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu nového xxxxxxxx xxxxxxx, pokud
x) xxxxxx správce xxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, nebo
x) Xxxxxx nuceného správce xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx nuceného xxxxxxx xx do xxxx, xxx Komise jmenuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správce, pokud xxxxxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx správce xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx nákladem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxx, udržení x xxxxxxxxx příjmů xxx xxxxx xxxx z xxxxxx právnických xxxx.
§37x
Nucená xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx xxxxxx hromadou, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§37x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 151/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996
§37x
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx správce xx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx zápisu x xxxxxxxx nucené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož funkce xxxxxxx podle §37g, xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zápis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podává xxxx jmenovaný xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx nuceného xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx po dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996
§37i
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx může rozhodnout x snížení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx snížit xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx neuhrazené xxxxxx investičního xxxxx xxxxx odstavce 1.
(4) Na základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx základní xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jmenovité hodnoty xxxxx.
(5) X xxxxxxxxxx o snížení xxxxxxxxxx jmění xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxx investičního xxxxx xxxxxxx, a xxxxx, x nichž musí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx ke snížení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze snížení xxxxxxxxxx xxxxx. Návrh xx xxxxxxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx představenstvo do 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx právní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxxx představenstvo návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podá jej Xxxxxx.
§37j
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxx podle §37 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx x) nevedla x xxxxxxx, nebo x xxx uložení xxxxxx xxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx odejmout xxxxxxxx ke vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud
x) xxxx xxxxxxxx xxxx vydáno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) došlo x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx.
§37x
Xxxxxx
Xxxxxx Komise xxxxxx xxx výkonu státního xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx likvidátoři xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx podle stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx až do xxxx 100000 Xx.
§37x
Zahájení xxxxxxxxx řízení x xxxxxx z pokut
(1) Správní řízení, x němž Xxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise, xxxx se ukládá xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx správce.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx státního rozpočtu. Xxxxxx pokut xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 33)
§37m
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jehož xxxxx nejsou x xxxxxxx se zájmy xxxxxxxxx x xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.
(2) Do xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx doporučené xxxxxxxxxxx samosprávnými organizacemi, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x nebyli x xxxxxxxxxx pěti xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx vedeného podle xxxxxxxx 2
a) xxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) makléře xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx nebo auditora, xxxxx v této xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx seznamu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx s xxx, xxx xxx jmenován xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xx auditu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
XXXX JEDENÁCTÁ
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§38
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx zřízené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 34) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 35) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx uvedou xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx měsíců xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx privatizačního xxxxx xxxx pro tento xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx nepřemění xx xxxxxxxxxx společnost podle §4 xx 7, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx od xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
(5) Pokud xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, než xxxxxxx §24, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 31. prosince 1993 xxxxxxx x xxxxxxxxx rizika xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §24.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxxxxx xx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 5, xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx §17 odst. 1 x 2 musí xxx xxxxxxx do 31. prosince 1993 xxxx podle rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xx xxxx měsíců xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona sdělit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx vydal povolení x jejich činnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx vyplacení určité xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 40) v xxxxxxxxx privatizační xxxx x xxxxxxxx peněžní xxxx xxxxx uzavřených xxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx doby xxxx xxxxxxxxx státní orgán, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx privatizační xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx tomuto xxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxx §27 tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxx vztahy xxxx zakladateli nebo xxxxxxx investičních privatizačních xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů s xxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993.
§39
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. XX
(1) Komise upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nuceného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
(2) Komise může xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. depozitářské xxxxxxx,
b) xxxxxxxx, xxxx xxxxx ze xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 4 Středisko cenných xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx závazný xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, podílového xxxxx x investičního xxxxx,
x) xxxxx, xxxx xxxxx práva 41) tvoří xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx §24,
x) stanovit xxxxxxxxxxx pravidla kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, náhrada xxxxxx xxxxxx je zahrnuta x xxxxxx obhospodařující xxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 a 26,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
i) určit xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxxxxx společnost x investiční xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx x tímto xxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
(5) Správní xxxxxx zahájená xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
(6) Správní řízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx. Z těchto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx xxxx přerušit.
(7) Osobám, xxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxx x sankce xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx dozor xxxxxxxx.
(8) Ustanovení §35i, s výjimkou xxxxx xxxx odstavce 1, se vztahují x na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx změnily xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx nebyla xxxx xxxxx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx prvním xxxx xxxxx xxxxxxx x §35i xxxx. 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
§39
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxx 1. xxxxx 1998 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 x 9 xx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxx 1999 xxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Komise xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxx, mění xxxx xxxxxxxxx v platnosti.
2. Xx xxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxxx odstavce, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v §8 a 9. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx povolení.
§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 15/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.1998
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx
a) uvést xxx statuty do xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech, xx znění xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, a xx do xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §24 x §24a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xx 31. prosince 2000; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx vydané xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §35j a 35k tohoto xxxxxx, xx xx xxxx 18 xxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 5.
2. Xxxxxxx x tichém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zanikají 31. xxxxxxxx 1998, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx než 10% xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx Komisi xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx smlouvy uzavřené xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x §14 odst. 2.
Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 124/1998 Sb. x xxxxxxxxx xx 8.6.1998
Čl. IV
Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxx druhé
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvést xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s tímto xxxxxxx.
Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 248/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.5.1992.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
600/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 28.12.92
61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
x účinností od 1.7.96
151/96 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 248/92 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.7.96
15/98 Sb., x Komisi pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.98
124/98 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 248/92 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 8.6.98
362/2000 Xx, xxxxxx xx mění xxxxx č. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §35n odst. 7, §35x x 35x, xxxxx nabyly xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
71/2001 Xx., úplné znění xxxxxx x. 248/92 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 27/2001
308/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 15/98 Xx., o Xxxxxx xxx cenné papíry x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 12.7.2002
438/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
39/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 5.2.2004
102/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 16/93 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 588/92 Sb., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 248/92 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 5.3.2004
Xxxxxx xxxxxxx č. 248/92 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §49 xxxx. 1 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §136 xx 142 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 47/1992 Sb.).
4) §344 x xxxx. zákona x. 513/1991 Sb.
5) §566 x násl. x §577 a násl. xxxxxx č. 513/1991 Xx.
6) §14 xxxxxx ČNR x. 591/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §16a xxxxxx č. 591/1992 Xx.
8) §553 xxxxxx č. 40/1964 Xx.
9) §74 xxxxxx x. 591/1992 Xx.
10) §71 xxxxxx č. 591/1992 Xx.
11) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 591/1992 Xx.
12) §87a xxxxxx x. 591/1992 Xx.
13) §71 xxxxxx č. 591/1992 Xx.
14) §98 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
16) §217a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 142/1996 Xx.
17) §12 xxxxxx XXX x. 591/1992 Sb.
18) Xxxxx č. 219/1995 Sb.
19) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
20) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 142/1996 Sb.
21) §14 xxxxxx XXX x. 524/1992 Xx., x xxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
22) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 591/1992 Sb.
23) §80 xxxxxx č. 591/1992 Xx.
24) Zákon č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
25) §86 xxxx. 1 xxxxxx x. 591/1992 Xx.
26) §200 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
27) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
29) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 591/1992 Sb.
30) §19 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví.
31) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) §4 xxxx. 15 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 92/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 92/1992 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx ČSFR x. 383/1991 Sb., xx xxxxx nařízení xxxxx ČSFR č. 69/1992 Sb. - Xxxxxx xxxxxxx x. 383/1991 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/1993 Sb.
35) §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 158/1989 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
36) §4 xxxx. 2 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) §2 xxxxxx x. 563/1991 Xx.
38) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x. X 375 xxx. 3.
39) Xxxx xxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §5 xxxxxxxx xxxxx ČSFR x. 383/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 69/1992 Sb.
41) §14 x 15 xxxxxx x. 591/1992 Xx.
42) §10 x 11 xxxxxx x. 591/1992 Xx.