Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2004 do 30.04.2004.


Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

248/92 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1
Kolektivní investování §2 §3
ČÁST II. Investiční společnost §4 §5
Předmět podnikání investiční společnosti §5a
Obhospodařovatelská smlouva §5b
Obchody k omezení rizik §5c
Půjčování cenných papírů §5d
Úvěry a půjčky zajištěné zajišťovacím převodem cenných papírů §5e §6
Investiční fond §7
Vznik investiční společnosti a investičního fondu §8
ČÁST III. Podílový fond §9 §10
Podílový list §11 §12
Odkupování podílového listu otevřeného podílového fondu §13
Obhospodařování majetku v podílovém fondu §14
ČÁST IV. Statut podílového fondu a statut investičního fondu §15
Obsah statutu fondu §16
ČÁST V. Majetek v podílovém fondu a majetek investičního fondu
Majetek v podílovém fondu a majetek investičního fondu uložený v cenných papírech §17
Odborná péče při obhospodařování majetku v podílovém fondu a majetku investičního fondu §17a
Majetek investičního fondu uložený v nemovitostech a movitých věcech §18 §19
Evidence majetku v podílovém fondu a obchodního jmění investičního fondu §20 §21
Rozdělení výsledku hospodaření §22
ČÁST VI. Ochrana podílníků a akcionářů §23
Omezení a rozložení rizika §24
Majetkové a personální propojení §24a
Nabývání akcií investiční společnosti a investičního fondu §24b
Informační povinnost investiční společnosti a investičního fondu §25 §26 §26a
Úplata investiční společnosti §27
Povinnost mlčenlivosti §28
Neslučitelnost činností a funkcí §29 §29a
ČÁST VII. Depozitář investiční společnosti a investičního fondu
Depozitářská smlouva §30
Vedení běžného účtu §31
Kontrolní funkce depozitáře §32
Cenné papíry §33
Nemovité a movité věci §33a
Informování depozitáře §33b
ČÁST VIII. Zrušení investiční společnosti, investičního fondu a podílového fondu
Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu s likvidací §34
Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu soudem §35
Odnětí povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu §35a
Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu bez likvidace §35b §35c
Zrušení podílového fondu §35d
Splynutí podílových fondů §35e
Sloučení podílových fondů §35f §35g
Přeměna uzavřeného podílového fondu §35h
Přeměna investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt §35i
Přeměna investičního fondu na otevřený podílový fond §35j
Povinná přeměna uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu na otevřený podílový fond §35k
Přeměna ostatních uzavřených podílových fondů a investičních fondů na otevřené podílové fondy §35l
ČÁST VIII. A Podnikání zahraničních osob zabývajících se kolektivním investováním §35m §35n §35o §35p §35q
Uznání zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním se sídlem v členském státu Evropské unie nebo v jiném státu Evropského hospodářského prostoru §35r
ČÁST VIII. B Podnikání investičních společností v členských státech Evropské unie a v jiných státech Evropského hospodářského prostoru §35s
ČÁST IX. Státní dozor
Předmět státního dozoru §36
Vedení seznamu §36a
ČÁST X. Sankce
Opatření k nápravě a sankce §37
Nařízení změny obhospodařující investiční společnosti §37a
Nařízení změny depozitáře §37b
Nucený převod obhospodařování podílového fondu §37c
Nucená správa §37d §37e §37f §37g §37h
Snížení základního jmění §37i
Odnětí povolení §37j
Pokuty §37k
Zahájení správního řízení a výnosy z pokut §37l
Nucený správce a likvidátor §37m
ČÁST XI. Přechodná a závěrečná ustanovení §38
Účinnost §39
č. 151/1996 Sb. - Čl. II
č. 15/1998 Sb. - §39
č. 124/1998 Sb. - Čl. II
č. 362/2000 Sb. - Čl. IV
XXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
(1) Investiční společnosti x investiční xxxxx xxxx obchodní společnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx podnikání xx kolektivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komisí xxx cenné papíry (xxxx xxx "Komise").
(2) Investiční xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xx investiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, 1) xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
§2
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx tímto xxxxxxx xxxxxxxx shromažďování xxxxxxxxx prostředků, jejich xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"). Obhospodařováním xxxxxxx se rozumí xxxxxx majetku x xxxxxxxxx s ním. Xxxx činnost může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxx kolektivní investování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx investiční xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Obchody s xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční fondy xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§4
(1) Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx znějící xx xxxxx.
(2) Obchodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahovat označení "xxxxxxxxxx společnost".
(3) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx užívat xx svém xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx zákona.
(4) Xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx musí činit xxxxxxx 20 xxxxxxx Xx.
§5
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx není právnickou xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x podílovém fondu (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxx podílových xxxxx (§11), to xxxxx x x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 3) na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx vůči investiční xxxxxxxxxxx.
(3) Majetek x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do obhospodařování. Xxxxxxxxxx společnost xxx xxxxxxx xx koupi xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx na účty x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").
(4) X stavu x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§5x
Předmět xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti
(1) X závislosti xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxx (§8 odst. 1 x §9 xxxx. 1) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařovat xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podílových xxxxx,
b) obhospodařovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x souladu x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x obhospodařovatelskými xxxxxxxxx,
x) obhospodařovat majetek xxxxxxxxxx fondů x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx, xxxxxxxx, půjčovat x xxxxxxxx si xxxxx papíry xx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondech x xxxxxxx investičních xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxx xxxx (§17a) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx výnos xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xx statutu podílového xxxxx nebo v xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxxx přednost xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svých xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí z xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osob. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx používat x úhradě závazků, xxxxx x činností xxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxx majetku bezprostředně xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx cenných xxxxxx xxx xxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxx.
§5b
Obhospodařovatelská xxxxxxx
(1) Obhospodařovatelskou xxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx obhospodařovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx x xxx xxxx pokynu, x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx za tuto xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx penzijnímu xxxxx, a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx určení.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x může ji xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Výpovědní xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx ve smlouvě xxxxxx dohodnuta xxxxxxxxx xxxxx kratší.
(4) Xxxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od smlouvy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 4)
(5) Xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx, použijí xx xx obhospodařovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednat xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednat xxxxxxxx jménem na xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx penzijního xxxxx. 5)
§5x
Xxxxxxx x xxxxxxx rizik
(1) Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx obhospodařuje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchody, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx papírů, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx x podílovém xxxxx. X cenných papírů xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx je xxxxx než 15 xxx.
(2) Pokud xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx fondy.
§5d
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, který obhospodařuje.
(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů 7) musí obsahovat xxx
a) výši xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx převést x xxxx splatnosti xxxxxx z půjčených xxxxxxx papírů xx xxxxx xxxx podílového xxxxx x depozitáře,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cennými xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§5x
Xxxxx x xxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxxx převodem xxxxxxx xxxxxx
(1) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijímá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx (§14 odst. 3), xxxx jej zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 8) xxxx xxxxxxxxx
a) den xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx a datum xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami xxxx xxxxxxx xxx její xxxxxxxxx,
x) určení xxxxx x počtu xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx splatnosti xxxxxx x převáděných cenných xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěr nebo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cen xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Investiční xxxxxxxxxx může vydávat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx po xxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, musí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx
(1) Investiční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Investiční xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx koupi xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxx má uložen xx bankovním xxxx.
(3) Investiční fond xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx sám xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obhospodařovatelské smlouvy. Xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx propojené xxxxx. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx funkci xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(4) Pokud xxxxxxxxxx fond hospodaří xx svým xxxxxxxx xxx, osoby xxxxxxxxx xxxx jménem xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§17a) x v souladu xx statutem xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx ke xxxxxx xxxxx investičního xxxxx xx zájmy xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Investiční xxxx nesmí xxxxxxxx xxxx majetek x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx omezit převoditelnost xxxxx investičních xxxxx. Xxxxxxxxxx fond může xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Obchodní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat označení "xxxxxxxxxx xxxx".
(8) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" xx oprávněna xxxxxx xx xxxx obchodním xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx právnická xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx podle §8.
(9) Investiční xxxx xxxxx ze svého xxxxxxx poskytovat xxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k zajištění xxxxxxx třetích osob, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx (§5d).
(10) Xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěry, xxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xx delší xxx xxxx měsíců. Xxxxxx xxxxxxxxx úvěrů, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx papírů nesmí xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx.
§8
Vznik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxx základní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx podáním žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(4) X žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx jméno x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx,
x) výši xxxxxxxxxx xxxxx (§4 xxxx. 4),
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzory xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x personálním xxxxxxxxx (§24a),
x) xxxxxxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bude xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnost depozitáře (§30),
x) xxxxx xxxxxxxxxxx vyžadované xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxxxx prokazující založení xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, odborné xxxxx, x členství xx statutárních orgánech x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §29,
x) výpisy z xxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x), xx xxxxxx než xxx xxxxxx,
x) xxxxx statutu investičního xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx akcie, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx, 9)
x) smlouva x xxxxxxxxx podmínkou xxxx xxxxxxx o smlouvě xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§30),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxx.
(6) Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxxxxx o žádosti xxxxx Xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx musí xxxxxxx řádný xxxxx xxxxxx činností. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobami xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx propojení xxxx střetu xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxx výkon xxxxxx xxxxx představenstva xxxx xxxxxxx xxxx potřebné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx nebo určitou, x xx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx.
(9) Podmínkou xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx člena představenstva xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x souhlas x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx doklady xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x).
(10) Xxxxxx xxxxxxx neudělí, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vhodná xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx majetkového propojení xxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx představenstva nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx Komise xxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx jejího xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXX
§9
(1) K vydávání xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx Komise.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx (§15) x návrh xxxxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxx části, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx vydávaný xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx registrovaný. Xxx-xx x podílový xxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, který není xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Součástí xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx druhu podílového xxxxx x xxxxxxxx xxxx "otevřený podílový xxxx" nebo "uzavřený xxxxxxxx xxxx".
(5) Xxxxxxxx "xxxxxxxx podílový xxxx" nebo "xxxxxxxx xxxxxxxx fond" xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(6) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx kromě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x dostatečné ochraně xxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx x povolení se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §8 odst. 6 x 7.
§10
(1) Xxxxxxxxxx společnost může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx otevřené xxxx xxxxxxxx.
(2) U xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxx odkoupit xx xxxxxxxx stanovených x §13 odst. 1 a 2 xxxxxx xxxxxx.
(3) X povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nutných xx xxxxxx podílového xxxxx a xx xxxxxxxxx doba, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, uzavřený podílový xxxx nevznikne.
(4) Xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx určitou, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx.
§11
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx papír, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x právo xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§17 odst. 4) připadající xx xxxxx xxxxxxxx list.
(2) Xxxxxxxx list xxxx xxx vydán xx xxxxx xxxx xx doručitele. Podílový xxxx vydaný x xxxxxxxx podobě ve xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxxx rubopisem.
(3) Xxxxxxxx list xxxx obsahovat:
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx podílový xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxx x tom, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xxx podílový xxxx je vydán xx doručitele nebo xx xxxxx, x x podílového xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Podílové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x stejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 42) Investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx majitel xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx stanovené xxxxx nepřevzal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 42) xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx deníku xxxxx x xxxxxxxxx xxxx převzetí listinného xxxxxxxxxx listu; v xxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx xx xxxxx xx xxxxxx sídla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx xxxxx. Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přeměnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxxx list xxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxxxxxxx hodnotu, x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx emise 11) xxxxxxxxxx listů.
(2) Xx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx vydání. Rozdíl xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnotou vydaného xxxxxxxxxx listu xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, které snižuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x přirážku xxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx vydání může xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedenou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx být hrazen xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx získané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedený xxx xxxxxxxx xxxx.
§13
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx prostředků x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 ke xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x srážku xxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxx odkoupit podílový xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne uplatnění xxxxx na jeho xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx, xxx xxxxx x prodeji xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx přijmout xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx měsíců, xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx a xxxxxx pozastavení x xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komisi. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem uvedeným xx xxxxxxx fondu. X opatřeních, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx Komisi xx xxx xxxxxxxxxx dnů xxx xxx pozastavení.
(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx xx xxxxx podílníků, Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemá odkladný xxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx způsobem uvedeným xx xxxxxxx fondu.
(6) Pokud Xxxxxx xxxxxx opatření podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx, xxxx rozhodnout x odejmutí povolení xxxxx §9 odst. 1 tohoto xxxxxx.
(7) Xxxx pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy ani xxxxxxxx odkupování podílových xxxxx. Xxxxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxx listy, x xxxxxxx odkoupení podílníci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nedošlo xxxxx x jejich xxxxxxxxx, a na xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx odkup xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna zaslat Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(9) Investiční xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listy xx cenu xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xx dni, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových listů.
(10) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x prodlení xx xxxx xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx x prodlení xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx x prodlení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradit xx xxxxx xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Při xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx účet podílníků xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxx:
x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx odděleně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx osnovu x xxxxxxx účtování, xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v majetku x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx prostřednictvím majetkově xxxx personálně xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx podílový fond xxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx potřeb spojených x obhospodařováním xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxx xxxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Souhrn xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx uzavření xxxxxxx x úvěru xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx x úhradě xxxxx xxxxxxx, xxxxx x činností spojenou x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx v podílovém xxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§15
(1) Xxxxx investiční xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx musí mít xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx fondu"). Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx statutem xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nedotčena.
§16
Obsah xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx zejména:
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx politiky investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména jaké xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xx získaných peněžních xxxxxxxxxx pořizovány,
x) xxxxxx hospodaření investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx použití xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx investičního xxxxx, jeho prodeje x postup xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx formě a xxxxxx,
e) xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx podílový fond xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx bude xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§30),
g) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x majetkem x podílovém xxxxx xxxx x majetkem xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změnách xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxx zprávy xxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx náležitostí obsažených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) x xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx otevřený xxxx xxxxxxxx,
b) x výši xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx,
x) o xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výnosu podílových xxxxx, xxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x ustanovení x xxxxxxxxx xxx. 12)
(3) Změny xxxxxxx xxxxx xxxx xxx schváleny Komisí. Xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx neschválí, nenabývá xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX A MAJETEK XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxx v podílovém xxxxx x majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx uložený x cenných papírech
(1) Majetek x xxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x cenných xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jen
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x banky,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, 13) x dluhopisy xx splatností xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 14)
x) xxxxxxx obchodovatelnými xxxxxxx x zatímními xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodování,
x) dluhopisy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx členské xxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx (dále jen "XXXX") xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx států,
x) zahraničními xxxxxxx xxxxxx, 15) x xxxxx xx obchoduje xx xxxxxxxx xxxx xxxx XXXX nebo xx jiném zahraničním xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx výběr xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Komisí,
x) xxxxxxx xxxxx 16) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx listy xxxxxxxxxx podílových xxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx papírům xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x). 17)
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx. 18)
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxx obchodovatelnými, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx obchodovatelné.
(4) Ministerstvo po xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxx hodnot xxxxxxx xxxxxx a závazků x majetku x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx určených xxxxx cenných papírů xxx vyhlášky provádí x uveřejňuje Středisko xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhů x Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxx poskytnout Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.
§17a
Odborná xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v podílovém xxxxx x majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxx xxx za xxxxxxxx cenu, xx xxxxxx xx jej xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxx, x prodat xxx za nejvyšší xxxx, xx kterou xx xxx bylo xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodat. Xxxxxxx odbornou péči xxxx povinny vynaložit xxx xxxxxxxxx x xxxxx spojenými x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx měr x xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jednajícími xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx to, xx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx veřejných xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nešíří xxxxxxxxx xx zavádějící xxxxxxxxx,
x) jednají xxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) veškeré xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, termíny, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), které xxxx xxxxxxxxxxxx doloženy,
x) ceny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodejů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxx uveřejněných veřejnými xxxx,
x) dokumentují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předchází xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) provádí analýzu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx-xx x xxxxxx x xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§5a xxxx. 6) xxxxxx, xxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s odbornou xxxx, xxxxx důkazní xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo práva x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, přijímáním návrhů xxxxxxxx xxxxxx neurčenému xxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xxx jejich xxxxx či prodeji xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx.
§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/1998 Sb. x xxxxxxxxx od 8.6.1998
§18
Majetek xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x nemovitostech x x xxxxxxxx věcech, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx provést před xxxxxx xxxxxxx a xxxx xx lhůtách xxxxxxxxxxx xx statutu xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ročně. Ocenění xxxxxxx xxxxxx. 19)
§19
§19 xxxxxxxx právním předpisem x. 124/1998 Xx.
Xxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxxxxxx xxxxx
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 36) xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx účtování o xxxxxxxx účetnictví 37) x účetních knihách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, tak, aby xx to xxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxx xxxxx.
§21
Xxxxx xx hodnota xxxxxxx x závazků v xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx změn xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x movitých xxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxx oceňovací xxxxxx z přecenění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
§22
Xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření
(1) Xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, použijí xx xx krytí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx, rezervní xxxx a xxxxx xxxxx tvořené xx xxxxx. Nestačí-li xxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx kapitálového xxxxx x u investičního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Investiční xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx fondu až xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hromadou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx podíly xx xxxxx x hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§23
Investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx propagaci xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podílníků x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxx prokázat xxxx xxxxx nejsou x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx výsledcích, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx předpokladech činnosti xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx dotčeno.
§24
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§17 xxxx. 1 x 4) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx emitentem xxxxx xxxxxx více xxx 10 % xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx majetku investičního xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx OECD xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXXX. X xxxxxx případech xxxxxxx xxxxx emise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 % xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxx tvořen x více xxx 5 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx 11 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondech, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx než 11 % x celkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Omezení uvedená x xxxxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxx OECD xxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxx OECD.
(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a předkupních xxxx a xxx xxxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení.
(8) Investiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx Komisi překročení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 5.
§24x
Majetkové x personální xxxxxxxxx
(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x) osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se podílí xxxx xxx 10 % na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx této investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo osoba, x xxx se xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx podílí xx hlasovacích právech xxxx xxxxxxxxx jmění xxxx než 10 %,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx statutárním xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, zaměstnancem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx společnost obhospodařuje xxxxxxx penzijního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx hlasovací práva xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx na tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx majetek xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxx xx nevztahuje na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxxxxxxx xxxxx, akciemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) akciemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na hlasovacích xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx než 10% xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx papíry xxxxxxx x odstavci 4 xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx povinny xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se vztahuje xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxx obhospodařován xxxxxxxxxx společností.
§24x xxxxxx právním předpisem x. 124/1998 Xx. x účinností xx 8.6.1998
§24b
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 10% podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20) xxxx xx základním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx; obdobnou xxxxxxxxx xx před xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 5 %.
(2) Komise xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 neudělí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxx svůj xxxxx xx hlasovacích xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx snížila xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx získat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx, která v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx souhlas Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx právech xxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxxxxxxx 10 %. Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 x xxxxxxxx 2 x 4.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xx xxxxxxxx obdobně xx xxxxxxxxxx fond.
§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/1998 Xx. s účinností xx 8.6.1998
Xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
§25
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx skončení kalendářního xxxx xxxxxxxxx zprávu x svém xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů, které xxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x Komisi. Xxxxxxxx xxxxx zprávy xx xxxxxx závěrka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podílových xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx, x nezkrácené xxxxx, x zpráva xxxxxxxx x úplném xxxxx. 21) Xxxxx xx xxxxx xxx měsíců xx xxxxxxxx kalendářního xxxx není xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna uveřejnit xxxxxx xxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx uvádí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x posledních xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx též
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 22) a xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx každého x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxx jmění v xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zprávy,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx počtu podílových xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx během xxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxx x odkoupeny,
x) xxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x termínových xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx více xxx 10% podíl na xxxxxxxxxxx právech xxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx depozitáři. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx závěrky xx zprávami auditora xxxx xxx x xxxxxxxxx veřejnosti x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx x xxxxx xxxxxxx přístupném místě xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§26
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podílový xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx jedenkrát xx týden, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx kratší, xxxx x hodnotě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastního jmění x xxxxxxxxx xxxxx,
x) nejméně jedenkrát xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx měsíců xxxx o počtu xxxxxxxx x odkoupených xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vydány x xxxxxxxxx.
(2) Investiční xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podílový xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, způsobem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x) údaje x xxxx vlastního xxxxx x jeho xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podílový xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx,
x) diskont xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dni xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx veřejných xxxxxx x vlastnímu xxxxx připadajícímu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx s xxxxxxxxx listem ke xxx výpočtu xxxxxxxx xx veřejných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx diskontu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 20 pracovních dnů. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx namísto diskontu xxxxxxx, xx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxx dnech na xxxxxxxx xxxx obchodováno x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poptávky, xxxx. nabídky x xxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce za xxxxxxxx xxx měsíce.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxx Středisku xxxxxxx xxxxxx.
§26x
(1) X uveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x §25 x 26 xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx podílového xxxxx.
(2) Investiční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx své informační xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxx případné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. 23)
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx uveřejňovat vhodným xxxxxxxx nejméně jednou xx xxxxxxxxxx pololetí xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 x §26, a to x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise.
(4) Xxxxxxxxx předané xxxxx §25 x 26 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §25, 26 x §26a xxxx. 1 a 2 xx použijí xxxxxxx x na xxxxxxxxxx fondy.
§27
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za jeden xxxxxxxxxx xxx může xxxxxxxxx xxxxxxx
a) 2 % průměrné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jmění x xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
x) 20 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx penzijního xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxx xxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a dozorčí xxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu x xxxx penzijního xxxxx,
x) xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx vznik xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) zajištění xxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxx akcionáři xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx hromady,
x) průzkum a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) zařizování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxx účetnictví, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25, 26 x 26a a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx obhospodařovatelská xxxxxxx xxxxx, není x xxxxxx zahrnuta xxxxxx xxxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxx vynaložila xxx, xx xx xxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zaplatila
x) xxxxxxx x xxxxxx poplatky,
x) xxxx,
x) úplatu xx xxxxx funkce xxxxxxxxxx,
d) xxxxxx xx opravy xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, majetku xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx investiční společnosti xxx xxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxx zahrnuje xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vynaložila x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijního xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§28
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx správci, správci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx Komise xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, o xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx členského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx činnosti x které x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx správci, správci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx Komise jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) jde-li x xxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx,
x) daňového xxxxxx,
d) plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 24)
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx.
§29
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxxxxxxxx, zaměstnancem investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx xxxxx xxx
x) poslanec xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx člen bankovní xxxx České xxxxxxx xxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, makléř xxxx prokurista obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxx osoba, která xxxxxxx působí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, a to xxx ohledu na xx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xxx o xxxxxxxx, xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx tvoří xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx rady, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx tento xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx x zahraniční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky; xx xxxxxxx, jestliže xxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx koncern.
(2) Xxxxxxxxxx společnost a xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxx, xx splňují podmínky xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx osoba, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennými papíry xxxx k výkonu xxxxxxxx makléře. 25)
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy nevztahuje. 26)
§29a
(1) Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx provozu x mechanizmus xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx,
c) xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo na xxxx xxxx jim xxxxxxxx, 27)
x) xxxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cenných papírů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxxxxx k omezení xxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x podílníkům a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx legalizace výnosů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. 24)
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx vztahují xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx x xxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
§29x vložen právním xxxxxxxxx č. 124/1998 Xx. x účinností xx 8.6.1998
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX SPOLEČNOSTI X XXXXXXXXXXXX XXXXX
§30
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x investiční xxxx xxxx povinny xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fond činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investiční xxxx se zavazuje xxxxxxxx jí xx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Depozitářská xxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx v §31 xx 33b x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx činností xxxx xxxxxx jejího xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může být xxxxxxxx xxxxx xx xxxx neurčitou x xxxx ji kterákoliv xx stran xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výpovědní lhůta xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx nabude xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx Xxxxx národní xxxxx 28)
x) odnímá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx u depozitáře xxxxxxx správu,
c) xxxx depozitáři xxxxxxxx xxxxxxx xxxx banka xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxxxx.
(6) Xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Komise xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povolení xxxxx §8.
(7) X xx zániku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičním xxxxxx x bývalým xxxxxxxxxxx vzniklé xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x povinností x xxxxxxxxxxx xx zánikem xxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx z xxxxxx věci xxxxx.
§31
Xxxxxx xxxxxxx účtu
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x svého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x po xxxxxx i xxx xxxxx xx obhospodařovaný xxxxxxxx xxxx investiční xxxx. Xxxxxxxxxx fond xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx jeden běžný xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx běžném xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx investičního xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx u depozitáře xxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx účty xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 29) xxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx získané xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx listů je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložit xx xxxxx účet xxxxx xxxxxxxx 1.
§32
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx je xxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x statutem fondu, xxxxxxx
x) xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, práva x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x movité xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pořizovány a xxxxxxxxx a oceňovány x xxxxxxx s xxxxx zákonem a xxxxxxxx xxxxx,
b) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx fondu,
x) xxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx majetkové hodnoty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx fondu x zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx fondu,
x) xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vypočítávána a xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xx statutem xxxxx.
(2) Xxxxx pokyn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx odporuje xxxxxx, xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx x současně xxx Xxxxxx.
(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx kontrolní xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx investiční společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx porušení xxxxxx xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx to neprodleně xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx i Xxxxxx.
(4) Při xxxxxx xxx činnosti je xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xx investiční xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx.
(5) X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx mohlo xxx, může účastníkům xxxxxx xxxxxxx pozastavit xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx xxx xxx. Současně je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat x xxxxx xxxxxxxx Komisi. Xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx pozastavení xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Depozitář odpovídá xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx něž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§33
Xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxx v xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx v xxxxxxx x zahraniční xxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx depozitář xxxxxxxx xxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výpisy x účtů xxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx.
(3) Investiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx emise xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§33a
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx povinen ve xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zamýšlené xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx smluv xxxxx xxxxxxxx 1 ocenění xxxxxx xxxx nemovité xxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x xxxxxx auditora podle §19.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průběžná xxxxxxx, účetní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 2 x v §19.
§33b
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu a xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informovat xxxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxx prodeji xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxxx,
x) koupi x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x úkony xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXX INVESTIČNÍ XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX A XXXXXXXXXX XXXXX
§34
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zákoníkem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x likvidací, xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx doručit Komisi.
(3) Xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx na xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx. Xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x bydliště xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Komise xxxxx na jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Účastníkem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx investiční xxxx x xxxxx navrhovaná xx funkce xxxxxxxxxxx.
(5) Komise jmenuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxx hromada investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodla o xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx
c) xx likvidátor vzdá xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8.
(6) X xxxxxxxxxx, xxxx xx jmenuje xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxx, k xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xx může xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx likvidátor xxxxxxxxx Komisí.
§35
Xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx xxxxxx, jmenuje x odvolává likvidátora xxxx na xxxxx Xxxxxx do 24 xxxxx xx doručení xxxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx obdobně i x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx podle §35l xxxx. 2 xxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx povolení.
§35x
Xxxxxx xxxxxxxx ke vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) x případě, xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx xxxx byl xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 31)
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investiční xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx měsíců nevykonávaly xxxxxxx,
d) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§37j).
(2) Účastníkem řízení xx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx jeho obhospodařování xxxx převedeno xx xxxxx xxxxxxxxxx společnost.
§35x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx povolení Xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. X žádosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx notářského zápisu x xxxxxxxx valné xxxxxxx, jímž se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s jinou xxxxxxxxxx společností, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x usnesení xxxxx xxxxxxx přejímající xxxxxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx o sloučení.
(4) Xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx stanov, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx přiložit návrhy xxxxxx, jimiž xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx uvést xxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx budou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx investičních xxxxx xxxxx xxxxxxx penzijních xxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 se xxxxxxx přiměřeně i xx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx statutu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vznikajících xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§35x
(1) Xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxx xxxx splynutí xxxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(2) Sloučit xxx pouze investiční xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §8.
§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/1996 Xx. x účinností xx 1.7.1996
§35d
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx dojde
x) xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx doby, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti povolení xxxxx §9
a) xx uplynutí šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx nedojde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Do xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x vypořádat jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx vypořádání xxxxxxxxxx x závazků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxx xxxxxxxx depozitáře zrušit xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jí Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx jehož základě xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Ke xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku 30) tohoto xxxxx.
(6) Jestliže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx 50 % x porovnání x xxxxxxxxx stavem xx xxxxxxxx xxx měsíce, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x zrušit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 31)
(9) Xxxxx-xx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zajistí xxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zrušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výplatu xxxxxx podílníkům likvidátor.
§35x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx dojít xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x písemná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x x xxx, která x investičních společností xxxx vytvořený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jenž bude xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doklady prokazující xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 x návrh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jejich depozitáři. Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 zamítne, xxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx, xxxx se povoluje xxxxxxxxx podílového fondu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jímž se xxxxxxxxx
x) vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxxx společnosti, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxx xxxx, jenž xx xxx xxxxxx splynutím, xx povinna uveřejnit xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x statut podílového xxxxx, který xx xxxxxxxxx splynutím, a xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx stanoveným statutem xxxxxxxxxx xxxxx, jenž xx xxx zrušen. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8.
(8) Podílníkům xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx před xxxxx xxxx, x xx x tíži xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §13 xx použijí xxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxx na xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise podle xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxxxx fondy xxxxxxxx x nový podílový xxxx vzniká xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx splynutím, xx xxxxxxx do xxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx vyměnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vlastního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx připadajícího xx xxxxxxxx list xxxxxxx xx xxxxxxxxx podílových xxxxx.
§35f
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost může xxxxxxxxxx x sloučení xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx fondů, které xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx fondem (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx").
(2) Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jimi xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových fondů x o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je třeba xxxxxxxx Xxxxxx. Žádost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx obhospodařovat xxxxxxxxxxx podílový xxxx. X žádosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxx x odstavci 2 x xxxxx xxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx tento xxxxxx xxxx.
(4) Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondy, jež xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx depozitáři. Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx pokud xx xxxxxxxxx podílových fondů xxxx xxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů, xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx mění.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podílový fond, xxxxx xx xxx xxxxxx sloučením, je xxxxxxx uveřejnit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx dojít xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx slučovaného xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx uveřejněno i xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxx 8.
(8) Xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx dnem, x xx k xxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxx zrušen. Xxxxxxxxxx §13 xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx společnosti xx xxxx měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx odstavce 7, xxxxx xxxxxxxxx nevznikl xxxxxxxx podílový fond.
(10) Slučovaný xxxxxxxx xxxx zaniká xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí Xxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.
(11) Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx přejímající podílový xxxx, je xxxxxxx xx xxx měsíců xxx dne sloučení xxxxxxx podílníkům xxxxxxxx xxxxx zrušených xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx podle výše xxxxxxxxx jmění x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§35x
§35g xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/1998 Xx.
§35x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (dále xxx "přeměna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx").
(2) X xxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx povolení Xxxxxx. Xxxxxx x povolení xxxxxxx uzavřeného podílového xxxxx podává investiční xxxxxxxxxx, která uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx důvody xxxxxxxxxx přeměny x xxxx k ní xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx.
(3) Před xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxxxx vyžádá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která žádá x xxxxxxxx přeměny xxxxxxxxxx podílového xxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §9.
(5) Investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x statut otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx, který xx vzniknout přeměnou, xx deseti dnů xx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx uzavřeného podílového xxxxx, xxxx má xxx xxxxxxxx, i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jenž xx xxxxxxxx vzniknout. Současně xxxx xxx uveřejněno x oznámení x xxxxxx práva xx xxxxxxx podílového listu.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx Komise xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Srážka xxxx xxx xxxxxxxxx nejvýše xx xxxx xxxx xxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 20 % x ve druhém xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 1). Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
§35i
Přeměna xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx přeměnit xx xxxx podnikatelský subjekt.
§35x
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podílový fond
(1) Valná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx současně rozhodne, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx otevřený podílový xxxx obhospodařovat, a xxxxx představenstvu
x) xxxxxxxx movité a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
c) ukončit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byla xxxxxxxx, a
e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X přeměně xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 x výrok x udělení xxxxxxxx xxxxx §9.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 investiční xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx, který musí xxxxxxxxx xxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxx návratnosti,
2. údaj, v xxxxx poměru xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
3. způsob xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx listy x xxxxxxxx časové omezení xxxxxx zpětného xxxxxx,
x) xxxxxxx
1. x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx x portfoliu xxxxxxxxxx xxxxx,
2. o xxxxxxxx smluv x xxxxxx společenství,
3. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx,
4. o xxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxxxx smlouvy,
5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx valné xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx xxxx xxxxxx xxxx vznikajícího xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se znevýhodní xxxxxxxxxx podílových listů xxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 může být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx 20 % a xx druhém xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 1). Srážka xxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxx zůstává v xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xx základě pravomocného xxxxxxxxxx Komise, xxxxxx xx podle odstavce 3 odnímá povolení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx investičního fondu xxxxxxx podílníky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xx povinna xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx otevřeného podílového xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(10) Pokud xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx x činnosti investičního xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x vydávání podílových xxxxx za účelem xxxxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx (§35x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx přeměny investičního xxxxx xx otevřený xxxxxxxx fond xxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx výmaz. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zpochybnit. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x na xxxxxx započatá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§35x
Povinná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx fond
(1) X xxxxxxx, xx xxxxxx posledních 18 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vypočtených xxxxx §26 odst. 2 xxxx. b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx 40 %, x xxxxxx xxxx 13. x 21. xxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx 30 % x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxxxxxx po xxxxxxxx 21 měsíců od xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx 20 %, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přeměnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx otevřený xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx neúčelná x hlediska xxxxxxx xxxxx podílníků xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx povolení xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1. Tato xxxxxxxx odejme xxx, xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx xxxxx x přeměně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxx podílový xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, povinna xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §35h xxxx. 5, 7 x 8 x xxxxxxxxx je x Xxxxxx, která x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx, xx představenstvo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35j xxxx. 2, xxxx. 4 xxxx. x) x d) bodu 6 x odstavců 5 až 9 x projednat je x Komisí, která x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx fond, s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x posledních 20 pracovních xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (§26 xxxx. 2) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx toto ustanovení xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx fond.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx xxx přeměny stanoven xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxxxxxx Xxxxxx.
§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 124/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.6.1998
§35l
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx x investičních xxxxx xx otevřené xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §35h, 35j x 35k xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx konce xxxx 2000, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přeměnit xx otevřený podílový xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxxxx §35h a 35j obdobně.
(2) Xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, odejme Xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx, xxxxx udělila xxxxx §9 xxxx. 1, xxxx investičnímu xxxxx odejme xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a Xxxxxx schválila xxxx xxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 1 požádat Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx této xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx akcionářů Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx 2004.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xx závazky xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond obhospodařuje, x xxxx závazky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX OSMÁ X
PODNIKÁNÍ XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX SE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§35m
(1) Zahraničními osobami xxxxxxxxxxxx xx kolektivním xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem v xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xx kolektivním xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vydávání, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§35m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§35x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím jiné xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx povolení x činnosti vydané Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §8 x 9 tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx kromě získání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx organizačních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx udělením xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1; tato xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx firmu, sídlo x xxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákony xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx státu sídla,
x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) údaje x xxx, xxx a xxxxx způsobem xxxx xxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §35o xxxx. 1, x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vykonávat,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §16,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx být x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) poslední xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x sídle xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxx datum narození, x bydliště osob xxxxxxxxxxxx xx vedení xxxxxxx, xx-xx být x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka,
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx písmene h) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxx 3 měsíců; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx dokument xxxxxxxxx charakteru xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xx státu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx státem xxxxxxxx xxxxxx, jakož x ve státech, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 3 xxxxxx; xxxxxx-xx dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nahradí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čestným xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru xx xxxxx sídla xxxxxxxxxx xxxxx zabývající se xxxxxxxxxxx investováním x xxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xx nad xxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxx informace a xxxxxxxxx xxxxxx Komisí.
(4) Všechny údaje xxxx xxx uvedeny x českém xxxxxx x všechny xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx překladu do xxxxxxx jazyka. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxxx upustit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx českého jazyka.
(5) Xxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx
x) xxxxx x skutečné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx kolektivním investováním xx xx státu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx činnosti,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx shromážděných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxx xxxx XXXX xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx cenné papíry, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx podmínek xx horších, xxx xxxx stanoví §11 xxxx. 1 a §13 xxxx. 1,
x) xxxxxxxx předpisy xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zajištěna úroveň xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx než úroveň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pobočky, xxxxxxxx xx být xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, mají dobrou xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx sídla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), a
f) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním xxxxxxxx smlouvu x xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35o odst. 1.
(6) X xxxxxxxx Komise xxxxx, x jakém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx stanovit xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx investováním xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx kterékoliv xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx podle odstavců 1 až 6 xxxxxxx xxx osoby, xx které xx xxxxxxxx §35r.
§35x
(1) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx povinna xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx pobočku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx licenci x xxxxxx činnosti depozitáře, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx podílníky nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx řízením. Zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxx podnikat x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxx, soudy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx nebo pobočka xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při soudních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx podnikáním x Xxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxx x Xxxxxx x x jinými xxxxxx veřejné správy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx pověřené banky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxx dohodou xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx změnu banky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx v §35n xxxx. 3 písm. x) oznámí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Komisi. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které mají xxxxxxxx xxxxx §35n xxxx. 1, spolu x údaji o xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx uveřejňuje Xxxxxx xx Věstníku Xxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním xxxxxxxxx podniká xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx x českém xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx uveřejňovány stejným xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx uveřejňované xx xxxxx xxxxx této xxxxx.
(5) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx investováním xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxx něco xxxxxx. Tato xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §17a, 23, 25, 26 a 26a xxxxxx zákona.
§35o xxxxxx právním předpisem x. 362/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§35x
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx formy, které xxxxxxx ve státu xxxxx xxxxx. Jestliže xx x xxxxxxxx xxxxxxx mohlo vzniknout xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysvětlujícího xxxxxxx.
§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§35q
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx podnikáním zahraniční xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx investováním xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nad xxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxx §35o xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx v xx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx informovat neprodleně Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx skutečností, které xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx Xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §35o xxxx. 1 xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx její xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investováním xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, aby zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stav. Xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx §35o xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx podle §37 xxxx. 2. Ustanovení §37 xxxx. 5 x 6, §37j x 37k se xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx sankci xxxxx části xxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx Xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx na území Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx sídla xxxxxx této osobě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxx povolení Xxxxxx xxxxxx, vydává, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx kolektivním xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx sankci xxxxx §37.
§35q xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§35x
Uznání xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx kolektivním xxxxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx v xxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx dne 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx x. 85/611/EHS (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") 38) x xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru hodlá xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx státu xxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx
x) xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx ve xxxxx sídla, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx výroční xxxxxx a pololetní xxxxxx, a
e) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, vydávání xxxx prodeji cenných xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx §35n odst. 4 xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, vydáváním xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 Komisi, xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx uznané xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx §35o xxxx. 1 xxxx druhá. Xxxxxxxxxx §35q odst. 3 xxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx před xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx si xxxx stanovisko, ledaže xxxxxxxx x xxxxxxx xx sankce, xxxxx Xxxxxx xxxxx uložit, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zájmu odkladu.
§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2000 Xx. s xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
XXXX OSMÁ X
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX EVROPSKÉ XXXX X V XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
§35x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podílové listy xxxxxxxxxx fondů, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx"), xx povinna tento xxxxx xxxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxx Xxxxxx xx xxxxxx potvrzení xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahájit xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx měsíců od xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx prodeje xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx prodává xxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zejména
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území hostitelského xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž zajistí, xxx majitelé podílových xxxxx x hostitelském xxxxx mohli xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxx jim byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jednom xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dokumenty a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx §37 xx xxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx s xxxxxxxxxxx orgány dozoru x hostitelském xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx informace. Xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 39) Xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx či xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx společnosti xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílovému xxxxx je Komise xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx prodávány xxxxxxxx listy investiční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx první se xxxx xxx pozastavení xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxx §13.
§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004)
ČÁST DEVÁTÁ
XXXXXX DOZOR
§36
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Státnímu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona
x) investičními xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx fondy,
x) zakladateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx představenstev x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) zaměstnanci investičních xxxxxxxxxxx x investičních xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx obstarávají vydávání xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) depozitářem,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx,
j) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx investičního xxxxx,
x) xxxxxxxxx společnostmi xxxxxxxxxxx xxxxx §35i, x to xx xxxx, po xxxxxx xxxx investičními xxxxx; xxxxxxxx dozoru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx deseti xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx předmětu podnikání xx xxxxxxxxxx rejstříku,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxx odejmuto xxxxxxxx udělené xxxxx §8x, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, po xxxx likvidace až xx xxxxxx společnosti,
x) xxxxxxxx konkursní xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx státního xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
c) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílníků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru xx Xxxxxx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xx v xxxxxxx potřebném xxx xxxxx xxxxxxxx dozoru.
(4) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. 32)
(5) Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx sankce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 3, §7 xxxx. 8 x §9 xxxx. 1, 4 a 5.
§36x
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondů,
x) nucených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uveřejňuje Xxxxxx xxxxxxx jednou x průběhu každého xxxxxxxxxxxx pololetí x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX DESÁTÁ
XXXXXX
Opatření k xxxxxxx a sankce
§37
(1) Xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, je oprávněna
x) xxxxxx, aby xxxxxxxxxx společnost, investiční xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x přijatých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx
1. byly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu,
2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx právní xxxx,
3. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx ztráty, xxxxx ztráta x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
d) rozhodnout x snížení základního xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xx základě něhož xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxxxxx xxxx anebo byl xxxxxxxx podílový xxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx až do xxxx 100 milionů Xx.
(3) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx povinnosti stanovené x §4 xxxx. 3, §7 xxxx. 5 a §9 xxxx. 1, 4 x 5, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10 milionů Xx.
(4) Pokud Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx porušily xxxxxxxxxx xxxxxxx jim x §24b, může xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 10 miliónů Kč. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx Komise xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 Xxxxxx xxxxxxx zejména z xxxxxx xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Správní xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxx opatření a xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4, xxx zahájit xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodujících xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx deseti xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxx jsou xxxxxxxx, xxxx naposledy porušena.
§37a
Nařízení xxxxx obhospodařující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obhospodařující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvou. X rozhodnutí, jímž xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx porušuje xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ujednání x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nerozhodne, že xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx.
§37b
Xxxxxxxx xxxxx depozitáře
(1) Xxxxxx xxxx nařídit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu změnu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zjistí, xx depozitář xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem. X rozhodnutí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx depozitářské xxxxxxx xx xxxxxxxx o xxx, xx smlouva xxxxxx xxxxx měsíc xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Investiční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx musí xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§37x
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx xx převádí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) zjistí, xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxx
x) xxxx dány důvody xxxxx §35 odst. 3, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx vznikla, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx vytvořen xxxxxxxx fond.
(2) X rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, na xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dát x xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx svůj xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xx zachovává xxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx.
(3) Xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx x xx xxxxxxxxxxx nuceného převodu xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx určuje statut xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Nucená xxxxxx
§37x
(1) Komise xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, jestliže xxxx xxxx xxxx x činnosti investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx porušuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a rozložení xxxxxx.
(2) Nucenou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx, xxx pokud xxxxxxxx x xxxxxx uložené xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx x xxxxxxx, nebo x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nucené xxxxxx, nesplní-li investiční xxxx povinnost xxxxxxxx x §37 x xxxx. 3 a §37b odst. 3.
(4) Xxxxxxx správcem xxxx být pouze xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §37m.
§37x
(1) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxxxxx nuceného správce, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) K xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičnímu fondu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx o zavedení xxxxxx správy. Xxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účinné xxxx všem osobám. Xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxxxxxx, jímž se xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx účinek.
(3) Zavedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx povinen přijmout xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xx vázán xxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
a) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxx xx xxxxxxxx vyrovnávacího xxxxxx.
(5) Nucený xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou placeny x majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx.
§37f
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správce, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxx správce xx xxxx své xxxxxx xxxxxxxx oznámením adresovaným Xxxxxx, nebo
c) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx nuceného xxxxxxx xx do doby, xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Komise odvolá xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx nuceného správce xx xxxxxxx z xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x je xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, udržení x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx.
§37g
Xxxxxx xxxxxx končí xxxx, xxx nabude účinnosti xxxxx xxxxxx xxxx xx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§37g xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 151/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996
§37x
(1) Xxxxxxxx nucené správy, xxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx podává xxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx poté, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabude xxxxxx moci, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podává nucený xxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxx podle §37g, xxx zbytečného xxxxxxx xx ukončení xxxxxx xxxxxx.
(3) Návrh xx výmaz xxxxx xxxxxxxxxxx nuceného xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx
a) den xxxxxxxx nucené správy,
x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) případná xxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx správy.
§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/1996 Xx. x účinností xx 1.7.1996
§37i
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Základní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x částku xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(4) Xx základě xxxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jmenovité hodnoty xxxxx.
(5) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, o xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx.
(6) Xxxxx Komise xxxxxxxx x snížení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx do obchodního xxxxxxxxx xxxxx snížení xxxxxxxxxx jmění. Xxxxx xx xxxxxxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obchodního rejstříku xxxxxx představenstvo do 30 xxx ode xxx, kdy rozhodnutí Xxxxxx nabyde xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lhůtě Komisi. Xxxxx představenstvo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xx stanovené xxxxx xxxxxx, podá jej Xxxxxx.
§37j
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxx investiční společnosti xxxx investičního xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx podílového fondu, xxxxx xxxxxxxx podle §37 xxxx. 1 xxxx. a), b) xxxx c) nevedla x nápravě, nebo x bez uložení xxxxxx xxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx investorů x xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) došlo k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx.
§37x
Pokuty
Xxxxxx Komise zjistí xxx výkonu státního xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx až do xxxx 100000 Xx.
§37x
Zahájení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z pokut
(1) Xxxxxxx xxxxxx, x xxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle tohoto xxxxxx nebo jmenuje x odvolává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx likvidátora, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx likvidátor xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 33)
§37x
Xxxxxx xxxxxxx x likvidátor
(1) Xxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx makléř xxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx Komise xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou bezúhonní, xxxx způsobilí k xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx pěti xxxxxx z tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx vedeného xxxxx xxxxxxxx 2
a) xxxxx, jejíž xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,
b) makléře xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx závažných xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxx jmenován xxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jakéhokoliv xxxxxxxxxxxx fondu.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nesmí být xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx byla xxxx xx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx xxxx xxxxx xx na auditu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
XXXX JEDENÁCTÁ
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§38
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podílové xxxxx jimi zřízené x xxxxxxxxxx privatizační xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů, 34) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx 35) xx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx uvedou xxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxx xx xxxxx měsíců xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx privatizačního xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx §7 odst. 3 po dobu xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx společnost xxxxx §47, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx xxxxxxxxxx privatizační xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx jiné, než xxxxxxx §24, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx privatizační xxxxx xxxxxxx uvést xxxxxxxxxx xx 31. prosince 1993 xxxxxxx a xxxxxxxxx rizika xx xxxxxxx x ustanovením §24.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx privatizační fond xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 1 x 2 xxxx xxx splněno xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx státního xxxxxx.
(8) Investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xx dvou měsíců xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxx x obsahem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx určité xxxxxx xx xxxxxx xxxx, celkovou xxxx xxxxx uplatnitelných investičních xxxx 40) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x celkovou xxxxxxx xxxx xxxxx uzavřených xxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx doby xxxx xxxxxxxxx státní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx privatizační xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx sdělení podle xxxxxx odstavce xxxxxx xxxxxx.
(9) Ustanovením §27 tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zakladateli xxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx tyto xxxxxx se musí xxxxx xx souladu x tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1993.
§39
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení.
Havel v. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Čl. XX
(1) Komise xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx odměny xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) stanovit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxx údaje xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 4 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejňuje,
c) xxxxxxxx závazný xxxxx xxxxx auditora o xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx 41) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx podle §24,
x) stanovit xxxxxxxxxxx pravidla kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) stanovit xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx obhospodařující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx osnovu xxxxxx x hospodaření a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 x 26,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) určit xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx povinnosti podle §17 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx uvést xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx společnost xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx dokončí podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.
(6) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníkům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xxxxxx správní xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx státní dozor xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx dozor xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx §35i, x výjimkou xxxxx xxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxxx x xx investiční xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx změnily xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zapsána xx xxxxxxxxxx rejstříku. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §35i xxxx. 2 xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.
§39
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxx 1. dubna 1998 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 x 9 je Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxx 1999 oprávněna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Komise pro xxxxx papíry je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozhodnout x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x platnosti.
2. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx povinna xxxxxxxxx xxxxx požadované v §8 x 9. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Komise xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx z posouzení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x ekonomických xxxxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti, xxxxx podléhá xxxxxxxx.
§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.1998
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) uvést xxx xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx x investičních společnostech x investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, x xx xx šesti měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxx stanovené v §24 x §24a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx 31. xxxxxxxx 2000; xxxxx xxxxxx xxxxxxx druhu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxx jeho přeměny xxxxx §35j x 35k xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx 18 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 5.
2. Xxxxxxx x tichém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 31. xxxxxxxx 1998, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx, která získala xxxxx xxx 10% xxxxx na hlasovacích xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost Xxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxxxxxx společnosti jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x §14 odst. 2.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/1998 Xx. x xxxxxxxxx od 8.6.1998
Xx. IV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx druhé
Xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x tímto xxxxxxx.
Xx. IV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2000 Sb. x účinností od 1.1.2001

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 248/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 29.5.1992.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.93
600/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 28.12.92
61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.96
151/96 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 248/92 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.7.96
15/98 Xx., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x účinností xx 1.4.98
124/98 Xx., kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 248/92 Xx., o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx od 8.6.98
362/2000 Sb, xxxxxx xx mění xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §35x odst. 7, §35r x 35x, která xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
71/2001 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 248/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 27/2001
308/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 12.7.2002
438/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
39/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 5.2.2004
102/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 16/93 Xx., o xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 588/92 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 248/92 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 5.3.2004
Právní xxxxxxx x. 248/92 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §49 xxxx. 1 zákona x. 591/1992 Xx., x cenných papírech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §136 xx 142 zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx znění č. 47/1992 Xx.).
4) §344 x násl. zákona x. 513/1991 Xx.
5) §566 x xxxx. a §577 a násl. xxxxxx x. 513/1991 Xx.
6) §14 xxxxxx ČNR x. 591/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §16a xxxxxx č. 591/1992 Xx.
8) §553 xxxxxx x. 40/1964 Xx.
9) §74 xxxxxx x. 591/1992 Xx.
10) §71 xxxxxx x. 591/1992 Xx.
11) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 591/1992 Sb.
12) §87a xxxxxx č. 591/1992 Xx.
13) §71 xxxxxx č. 591/1992 Xx.
14) §98 xxxx. 2 zákona XXX x. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §1 xxxx. g) xxxxxx x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon.
16) §217a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 142/1996 Xx.
17) §12 xxxxxx ČNR x. 591/1992 Xx.
18) Xxxxx č. 219/1995 Sb.
19) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
20) §66a xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx zákona č. 142/1996 Xx.
21) §14 xxxxxx XXX x. 524/1992 Xx., x xxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
22) §2 xxxx. 1 zákona x. 591/1992 Xx.
23) §80 xxxxxx x. 591/1992 Xx.
24) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů.
25) §86 xxxx. 1 zákona x. 591/1992 Xx.
26) §200 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
27) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
28) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 591/1992 Xx.
30) §19 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví.
31) Xxxxx č. 328/1991 Sb., o konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §4 xxxx. 15 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 92/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku státu xx jiné osoby, xx znění zákona x. 92/1992 Xx.
Xxxxxxxx vlády XXXX x. 383/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 69/1992 Xx. - Xxxxxx předpis č. 383/1991 Sb. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/1993 Sb.
35) §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 158/1989 Xx., x bankách a xxxxxxxxxxxx.
36) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §2 xxxxxx č. 563/1991 Xx.
38) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x. X 375 xxx. 3.
39) Část xxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §5 xxxxxxxx vlády XXXX x. 383/1991 Xx., x vydávání x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 69/1992 Xx.
41) §14 x 15 xxxxxx x. 591/1992 Sb.
42) §10 x 11 xxxxxx x. 591/1992 Xx.