Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o komoditních burzách

229/92 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Komoditní burza §1

Burzovní obchody §2

ČÁST II. Založení a vznik burzy

Založení burzy §3

Statut §4

Státní povolení §5 §5a §6 §7

Zápis do obchodního rejstříku §8

Provoz burzy §8a

ČÁST III. Orgány a vnitřní poměry burzy

Orgány burzy §9

Valná hromada §10

Burzovní komora §11 §12

Zasedání burzovní komory §13

Burzovní výbory §14

Předseda burzovní komory §15

Generální sekretář burzy §16

ČÁST IV. Členové burzy

Vznik členství §17

Základní práva a povinnosti členů §18

Zánik členství §19

ČÁST V. Burzovní obchody

Burzovní shromáždění §20

Osoby oprávněné k burzovním obchodům §21

Vyloučení z burzovních obchodů §22

Uzavírání a zprostředkování burzovních obchodů §23

Povinnosti osob oprávněných k burzovním obchodům §24

Čestnost burzovních obchodů §25

Předmět a druhy burzovních obchodů §26

Cenové evidence a kótace §27

Burzovní rozhodčí soud a rozhodování sporů z burzovních obchodů §28

ČÁST VI. Burzovní dohodci §29

Činnost burzovních dohodců §30

Odměna burzovních dohodců §31

Dozor nad činností burzovních dohodců §32

ČÁST VII. Státní dozor a přestupky

Státní dozor §33 §34 §35

Přestupky

Sankce §36 §36a §36b

ČÁST VIII. Zrušení a zánik burzy

Zrušení burzy §37

Likvidace §38

Zánik burzy §39

ČÁST IX. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §40 §41 §42 §43 §44 §44a §45 §46

č. 285/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 247/2011 Sb. - Čl. II

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxx") k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů xx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), deriváty xxxxxxxxxxxx xx xx komoditám, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu 18).

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx svých xxxxxxx celým xxxx xxxxxxxx. Členové xxxxx, xxxxx jsou povinni xxxxxx vklad xxxx xxxxxx členský xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku. Xxxxxx dalšího ručení xxxxx burzy, kteří xxxx povinni xxxxxx xxxxxxx příspěvek, xxxx xxxxx xxxxxx burzy (xxxx jen "statut").

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx nemůže xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ani xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx použit xxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx burzy.

(4) Xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx souvislosti xx svojí xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx slov xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx, xx xxx x činnost xxxxx.

(5) Xxxxxxxx "xxxxxxxx" xxxx xxx xxxxxxx

x) x souvislosti x xxxxxxxx xxxx oprávněných xx xxxxxxxxxxxxxxx burzovních xxxxxxx,

x) k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx výhradně pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx burz.

(6) Burza xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx investičním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18), xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodům xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x hodinách xxxxxxxx pro burzovní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je cena x tohoto obchodu xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx.

(2) Burzovním obchodem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx uzavírané xx xxxxx, jež xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodávanými xx burze, zejména xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x přepravě xxxx x smlouvy zasílatelské.

XXXX DRUHÁ

ZALOŽENÍ A XXXXX XXXXX

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx smlouvou.

(2) Zakladatelská xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx alespoň třemi xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být úředně xxxxxxx.

(3) Zakladatelská xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu xxxx xxxxx x xxxxxxxx, x právnických xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx "komoditní xxxxx" xxxx slovem "xxxxx" xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů,

c) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x druh xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) druh x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prvního xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx na zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx burze (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx") x na xxxx xxxx,

x) jména, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx přísluší valné xxxxxxx xxxxx xxxxx (§10 xxxx. 3).

(4) Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxx

(1) Statut xxxxxxxx:

x) xxxxx x sídlo xxxxx,

x) xxxxxxxx předmětu x druhu burzovních xxxxxxx,

x) bližší xxxxxxxx xxx vznik xxxxxxxx xx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx x povinností xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, podmínky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxx,

x) xxxxxxxxxxx postup xxx jmenování a xxxxxxxxxx xxxx oprávněných xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 (xxxx jen "burzovní xxxxxxx") x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; podmínky, xx nichž xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 3 (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) určení xxxxxxx, jak xx xxxxxxx xxxxx podílejí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x popřípadě x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx burzy xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podrobnější úpravu xxxxxxxxxx orgánů xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro uzavírání xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx,

x) podrobnější xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx burzy a xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx je xx xxxx sídle x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx povolení

§5

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "povolení") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oblastech xxxxxx xxxxxxxxxx 20) (xxxx xxx "příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx burzy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vzniku xxxxx xx ni xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx

x) zakladatelé

1. xxxxxxxxx nejméně xx xxxx 3 let,

2. xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x předcházejících 5 letech přede xxxx podání xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxx důvodu než xx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x předcházejících 5 letech xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákoníku,

5. nemají xx dni podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xx penále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xx penále xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

7. xxxxxx osobami, na xxxxxxx majetek xxx x xxxxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na prohlášení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetku nebo xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x vyrovnání,

8. xxxxxx osobami, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxx xxxx podání xxxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxx nebo xxx insolvenční xxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx zrušen xxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx, x

9. xxxxxx xxxxxxx, x kterých x xxxxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx žádosti bylo xxxxxx x xxxxx xxxx x jiného x tomu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx státu insolvenční, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx 7 nebo 8,

x) xxxxxxxxxxx, pokud xxxx fyzickými xxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxx x

2. xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx 5 letech přede xxxx podání žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kteroukoli xx xxxxxxxxxxxxx funkcí v xxxxxxxxx osobě,

aa) na xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povoleno vyrovnání xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

xx) x které v xxxxxxxxxxxxxxx 5 letech xxxxx dnem podání xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xx) u xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účinky, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, uvedená xxx písmenem aa) xxxx bb),

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx burza xxxx xxx ke xxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, materiální, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zaměření burzy.

(3) X žádosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxxxx uvedou

a) xxxxx x sídlo xxxxx,

x) xxxxxxx x druh xxxxxxxxxx obchodů, které xxxx xxx xx xxxxx provozovány,

c) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx identifikátor datové xxxxxxxx, elektronickou xxxxxx x telefonní číslo.

(4) Xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a připojí x xx tyto xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) řád burzovního xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxx u xxxxx xxxxxx,

x) potvrzení xx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, že xxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx 22) x xxxxxxxxxxx nedoplatků xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ne xxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx 23) x xxxxxxxxxxx nedoplatků xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, materiální, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xx xxxxxxx

1. xxxxxxx zprávy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx zakladatelů xx 3 bezprostředně předcházející xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. plán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxxx x předpokládaného xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu, xxxxxxx xxxxxxx x §5a xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxx xx třeba též x xxxxxx na xxxxx xxxxx burzy, xxxxxxx, řádu burzovního xxxxxxxxxx xxxxx x xx přijetí xx xxxxx xxxxx, s xxxxxxxx člena xxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx. b), xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X žádosti x povolení změny xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodčího soudu xxxxx xxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx o xxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx členství xx xxxxx burza xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o přijetí xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), x), f) x x).

(6) Burza může xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu x xxxxxxxxxxx deriváty, xxxxx xxxx investičním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 18).

§5x

(1) Za xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xx xxxxxxx xxx spáchaný xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx trestný xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx burze xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx nehledí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx 24).

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx osoba, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx ředitelem xxxxx nebo jiným xxxxxxxxxxxx xx srovnatelnou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx si xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 25) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, dokládá xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx obdobné Xxxxxxxxx xxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxx vydanými xxxxx, xx xxxxxxx xx déle xxx 3 měsíce nepřetržitě xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cizím jazyce xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x současně x xxxxxx ověřeném xxxxxxxx xx xxxxxx českého.

(4) Xxxxx xx být xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, pokud xx xx xx xxxxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vyžádá podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 25) výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx:

x) zakladatelé xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx stanovených x §5 odst. 2,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx burzy xxxx xxxxxxxxxx rozhodčího xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx má xxx xx burze xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx xx §20 xxxx. 1, §21 xxxx. 1 xxxx. x), §23 xxxx. 1 a §27 xxxx. 3 až 5 xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx; tuto xxxxxx však nelze xxxxxxx, xxxxx xx xxx byl omezen xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx burzou x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx a okolnosti xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx při vydání xxxxxxxx nestane xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§7

(1) Příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx doručení.

(2) X xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx obchodů, xxxxx mohou xxx xx burze uzavírány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx statutu, x xx-xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zakladatelé xxxxx. Xxxxxxx zakladatelů xxxx xxx úředně xxxxxxx.

(2) Do obchodního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx 19),

x) obchodní xxxxx xxxx název xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vyšší, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx osoby xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx x uvedením xxxxxxx, jakým jednají x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx burzovních xxxxxxx podle xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) x c).

(3) X xxxxxxx x xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) zakladatelská xxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, je-li xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx burzovní komory xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx práva a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx také dnem xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, xxxxxx rejstříkový xxxx žádost x xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§8x

Xxxxxx burzy

(1) Burza xx povinna:

a) řádně x xxxxxxxx organizovat xxxxxxxx obchody v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) průběžně xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxx xxxxx, dohodci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovené tímto xxxxxxx, statutem a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx člena xxxxx, x výjimkou člena xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 2 písm. a) x x), nejpozději xx 30 dnů xxx dne, kdy xx xxxxx dozvěděla, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platné xxxxx xxxxxxx x uveřejnit xxxxxx znění xxxxxxx x řádu burzovního xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxx, nejpozději xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx je xx svém xxxxx x nahlédnutí,

f) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxx,

x) zpracovat xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx burzy xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx nejpozději xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ji xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx x činnosti xxxxx xxxxxxxx alespoň:

a) informace x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a stávajícím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx burzy,

b) xxxxxx xxxxx burzy,

c) xxxxx organizační xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výkonem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx obchodovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx burzovních xxx,

x) xxxxxx soukromých x xxxxxxxxxx dohodců,

g) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 26),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodčího xxxxx, xxxxx xx zřízen.

§8a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 247/2011 Xx. x účinností xx 1.11.2011

XXXX TŘETÍ

ORGÁNY A XXXXXXX XXXXXX XXXXX

§9

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx:

x) valná hromada,

b) xxxxxxxx komora.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxx zřízeny xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§10

Valná xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, která xx skládá ze xxxxx xxxxx xxxxx (§17).

(2) Valná xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx členů xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx členů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxx xxxxx oprávněných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, který je x xxxxxxxx s xxxxxxxx členského xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady patří:

a) xxxxx x odvolávat xxxxxxxx xxxxxx počet xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x určit xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předsedy xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx statutem, s xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §22 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx určených xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx burzovního xxxxxxxxxx soudu x x xxxxxxx xxxxx xx zapotřebí souhlasu xxx xxxxx všech xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxx stát.

Xxxxxxxx komora

§11

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx statutárním x xxxxxxx orgánem xxxxx. Nevyplývá-li ze xxxxxxx něco xxxxxx, xxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zavazují xxxxx, x způsob, xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx dvou xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx hromadou x x xxxxx třetiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Členové xxxxxxxx xxxxxx jsou voleni xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu xxxx xxx. Xxxxxx-xx statut xxxxx, mohou xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxx fyzická xxxxx xxxxxx 21 xxx, xxxxx svými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaručuje xxxxx xxxxx funkce. Xxxxxx xxxxxxxx komory xxxx xxx jen xxxx xxxxx. X xxxxxxx člena xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx své xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx to oznámit xxxxxx, který xx xxxxxx xxxx jmenoval. Xxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx x funkce xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx komory xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx zvolil xxxx xxxxxxxx.

(6) Pravidla xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podmínky xxxxxxxx x burzovní xxxxxx, určí xxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx komora xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxxxx statutem. Každý xxxx burzovní xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx burzovní xxxxxx xxxxx:

x) rozhodovat x xxxxxxx x xxxxxxxxx členů xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx hromadě xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x osobu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o použití xxxxxxx burzy,

d) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx vstupenky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) činit xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§25),

x) xxxxxxxxx burzovní pravidla x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx burzovních xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§33) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx dohled,

i) xxxxxxx členovi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20) x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§23 odst. 3) xx xxxxx,

x) pozastavovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx určených xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a uveřejňovat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x odvolávat členy xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx komory a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předsednictva burzovního xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx) xxx jednotlivé xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vymezené xx xxxxxxx,

x) usnášet xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx burzovní xxxxxx, uvedených x xxxxxxxx 2 písm. x), e), f), x) x x), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předsedy burzovní xxxxxx nebo generálního xxxxxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxxxx komory

(1) Xxxxxxxx komora xxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komory zvolených xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx většina xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státním xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx sekretáře xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pravidel a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx burzovní xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxx obchodovat xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x x dalších xxxxxxxxx, xxxxx xxx určuje xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státním xxxxxxx x x rozhodnutí xx xxxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxx přítomných xxxxx.

(3) Xxx rovnosti xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Pravidla pro xxxxxxxxx a průběh xxxxxxxx burzovní xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§14

Burzovní výbory

(1) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx x výkonu činností xxxxxxxxx v §12 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx x) burzovní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx x dané xxxxxxx. Předsedu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx komora.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx burzovní komory:

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx zasedání,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx realizaci,

c) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromadě xxxx zasedání burzovní xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x), hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx.

(2) Předsedou xxxxxxxx komory xxxx xxx zvolen xxxxx xxxx xxxx.

§16

Generální sekretář xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx volen xx xxxxxxxx burzovní xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Generální xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx burzy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, být x zaměstnaneckém nebo xxxxx obdobném poměru xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx podnikatelskou xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) řídí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) uveřejňuje závěry x sdělení burzovní xxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx pokynů,

e) plní xxxxx xxxxx, kterými xxx pověří statut, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Generální xxxxxxxx xxxxx má právo xxxxxxxx se s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXX XXXXX

§17

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxx burzy (§3),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§11 xxxx. 2),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Neurčí-li statut xxxxx, xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x obchodování x xxx x xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx zbožím xxxxxxxxx, xxxxx zaplatí xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 2 xxxx. a) x x); xx neplatí xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxx burzy xxxxx xxx nižší než 3 po xxxxx xxxx existence xxxxx.

§18

Xxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx členů

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx hromady x xxxxxxxx na xx, xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx do xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx burzy podle §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx vzniku xxxxx.

(3) Členové xxxxx xxxx splňovat podmínky xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx, xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) musí xxx xxxxxx 21 xxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x roční xxxxxxx xxxxxxxxx xx výši x xx xxxxx xxxxxxxxx burzovní xxxxxxx.

§19

Zánik xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxx. x),

x) ztrátou xxxxxx, x jejíhož xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx [§17 odst. 1 xxxx. x)],

x) xxxxx,

x) zánikem právnické xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx člena xxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx určeným xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx závažným xxxxxxxx porušil xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx je-li x xxxxxxxx x xxxxxxxx členského xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději však xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu. Xxxx xxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hromadě xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Vyloučený xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx vrácení xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxx, x němž xxx vyloučen.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx písemně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx povinnost zaplatit xxxxxxxxx xx xxxx xxx, v němž xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx tímto dotčena. Xxxxxxxx-xx statut dobu xxxxx, činí xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx statut.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komorou xxx xxxxxxxxx a zprostředkování xxxxxxxxxx obchodů.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, kterým xxxx x souladu xx xxxxxxxx udělena xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x zaměstnanci xxxxx xxxxxx burzovní xxxxxxx.

(3) Xxxxx, které se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx, xxx xx konají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx návštěvníků xxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§21

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §2, xxxxx xx xxxxxxx statutu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávnění k xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x ním x xx xxxxxxx, xxx x obchodováním x xxxxx zbožím xxxxxxxxx, x xxxxxx vstupenku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hmotných rezerv.

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, určí x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx jako xxx xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Plná xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxx; xx platí x xxx xxxxxxx xxxx xxxx zástupci xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx burzovní xxxxxxx na vlastní xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodům xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud nejsou xxxxx burzy xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x).

§22

Xxxxxxxxx x burzovních xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyloučeny:

a) xxxxx, xxxxx přestaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §21,

x) xxxxx, xx xxxxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxx proto, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx insolvenční xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, x to xx xxxx xxxx let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 17),

x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, kterým xxxx odňato nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxxxx x §25 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxxx burzovní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xx doručení rozhodnutí xxxxxxxx komory xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx nesmí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx tím xxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x burzovním xxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. x) mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchody xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx obchodům xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, xxx zprostředkování xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§29) xxxx soukromí dohodci.

(3) Xxxxxxxxx dohodcem xx xxxxx, která zprostředkovává xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 10) Xxxxxxxxxx §30, §31 xxxx. 1 x 2 x §32 xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X burzovního obchodu xxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávnění nebo xxxxxxx burze.

§24

Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodům

(1) Xxxxx oprávněné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx předpisy, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přistoupit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu určenému xxxxxxxx,

x) oznámit cenu x přímého obchodu xxxxx §27 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxx určit xxxxxx.

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dobu stejné xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx pro vývoj xxxxx komodit, x xxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx burzovní xxxxxxx zaměřené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx zaměstnání xxxx postavení xx xxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx burzovního xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx vývoj kursů xxxxxxx x komoditních xxxxxxxx, s xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavírat xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a komoditními xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx využít xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx mít vliv xx vývoj xxxxx xxxxxxx x komoditních xxxxxxxx, x nimiž xx xx burze xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx burzy xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx svého xxxxxxxxx a které xxxx xxxxxx xxx xxxxx kursů komodit, x xxxxx xx xx burze xxxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxx a druhy xxxxxxxxxx obchodů

(1) Xx xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx [§8 xxxx. 2 písm. e)] x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojem podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 18), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a komoditních xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx (§2) schválil xxxxxxxxx orgán stanovený xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx kterých xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx lhůta (xxxx jen "termínové xxxxxxx"), pokud xxxx xxxxxxx jako druh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx uzavření xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx složit xxxxx xxxxxxxx x ve xxxx určené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx obchody xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodům.

§27

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobem určeným xxxxx zákonem x xxxxxxxx.

(2) Ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx [§30 xxxx. 1 xxxx. x)].

(3) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx dohodců, xxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určenému xxxxxxxx x xxxx xxxxxx burzovního xxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx xxxxxxx mimo burzovní xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Podrobný xxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx na xxxxx xxxxxxxx automatizovaný xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxx obchod xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx povinna učinit xxxxxx opatření, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx x utajení xxx v něm xxxxxxxxxx.

(5) Kurs komodit x xxxxxxxxxxx derivátů, x nimiž je xx xxxxx obchodováno, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx burzovního xxxxxxxxxxx xx základě xxxxx dohodců a xxxxx burzy, kteří xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx obchodům, x xxxxxx, za xxxxx bylo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (cenová kótace).

(6) Xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx automatický xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kursy a xxxxxxxx xxxxx xx 5 bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx kursovní listy x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx xxxxx xx nich xxxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx rozhodčí soud x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx burzovní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx sporů xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/1994 Xx.

(3) Xxxxx x burzovních obchodů (§2), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 11) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx x tom xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx burzovním xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx i xxx xxxxxxxx spory 11) x mimoburzovních obchodů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX DOHODCI

§29

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx burzovní xxxxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx burzovní xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxx fyzická osoba, xxxxx je xxxxxx 21 xxx, způsobilá x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost zkouškou, xxxxxxxx xxxx komisí xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx správy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Důvod odvolání xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx souhlasu. Xxxxxxxx dohodce xx xxx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx způsob uveřejnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx činností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, nemůže xxx xxxxxx xxxxxxxx komory x burzovních xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx burzovního xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx přestává být xxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§32),

x) komu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxxx 3 měsíce xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Činnost burzovního xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx.

§30

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx pokynů prodávajícího x kupujícího,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den,

c) xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx list x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentem x xxxxxxxxxxxxxxxx výpočetního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pokynech, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, smlouvách a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx. 12)

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprostředkovat xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen zprostředkovávat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] se zapisuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx ujednání obchodu, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxx určené ve xxxxxxx. Xxxxxx může xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx knihy. Obchodní xxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxx se zapisují x odmítnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 3.

§31

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx odměnu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxx xxxxxxx nárok xx dohodné xx xx jejich xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na dohodné xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, platí xxxxxxx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxxx rovným xxxxx.

§32

Xxxxx xxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určeným xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx komisař.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx po xxxx xxxxx než xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx komisaře xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxx komisaře xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx odvolá. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx burzovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx burze po xxxx xxx xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ztratil předpoklady xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodce stanovené xxxxx xxxxxxx (§29 xxxx. 2).

(5) Burzovní xxxxxxx se xxxx xx jednoho měsíce xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komory x jeho xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx soud xxxx odvolání prohlásil xx xxxxxxxx, odporuje-li xxxxxx nebo xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxx

§33

(1) Xxxxxx xxxxx nad xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím jím xxxxxxxxxxx a odvolávaného xxxxxxxxxx komisaře; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx komisaře x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x povinností.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxx. 13)

(3) Dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému burzou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxx nad xxxxxx, xxxxx vykonává xxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona vydává xx dohodě s Xxxxxx národní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx informují vždy x xxxxxx o xxxxxxx správního xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Burzovní xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontrolovat,

a) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 odst. 1 xxxx. b),

b) zda xxxxxxx xxxxx, burzovních xxxxxx, xxxxx burzy, xxxxxxx x xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. b) x x) x §25 xxxx. 3 xx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x statutem,

c) xxx xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 x 3,

x) xxx xxxx xxxxx xxx burzy xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx souvislosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx burza" xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dojem, xx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis jinak.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx:

x) vytknout xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) pozastavit burzovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx zabránit velkým xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud, x nejdéle do xxxxxxx měsíce navrhnout, xxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí za xxxxxxxx; xx marném xxxxxxxx této xxxxx xxxxx, xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jmenování x xxxxxxxx burzovních xxxxxxx x ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodů, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx funkce xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, x xxxx x skutečnostech, xxxxx xxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo osob, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§35

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx omezit xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x to nejdéle xx 2 xxxx, xxxxx burza xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1.

(2) Pokud xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nedostatky odstraní, xxxxxxxxx orgán státní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx omezení xxxxxxxx x provozování xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neodstraní, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx povolení odejme xxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečností,

b) xxxxxxx burzy xxxxxx xxxxxxxx do 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx,

x) xx 12 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xx 12 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx o odejmutí xxxxxxxx nebyli zvoleni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx skončilo funkční xxxxxx xxxx xxxx xxx 1 xxxxx,

x) xxxxx členů burzy xx xxxxxxx xx xxxx 90 xxx xxxxx xxx 3,

f) xxxxx xx 12 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§36 *)

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) x rozporu x §1 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxx xxxx označení od xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x ním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyvolává xxxxx, xx jde x xxxxxxx burzy, xxxx

x) vykonává xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 nebo 5.

(2) Xxxxxxx osoba se xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxx obchod x xxxxxxx x §21 odst. 3.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx obchodům xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší některou x povinností xxxxx §24 odst. 1.

(5) Xxxxxxx osoba xx xxxx osoba uvedená x §25 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx §25 xxxx. 3.

(6) Fyzická xxxxx xx xxxx člen xxxxx xxxx burzovní xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxx §25 xxxx. 4.

(7) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) vykonává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §29 xxxx. 3 nebo 4, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §30 odst. 1, 2 xxxx 3.

(8) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 5, xxxx 6,

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, 3, 4 xxxx 7.

§36x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §1 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx označení "komoditní xxxxx" nebo jiné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x ním zaměnitelné, xxxxx takové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxx burzy, nebo

b) xxxxxxxx činnost xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx 5.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx, která se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxx §20 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 3.

(4) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx obchodům xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.

(5) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx obchodům xxxxx §21 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozporu s §23 odst. 1.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 3 xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx §25 xxxx. 3.

(7) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxx xxxxx xxxx burzovní xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx některou x povinností podle §30 odst. 1, 2 nebo 3.

(9) Xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx nebo nezpřístupní xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx rozhodčího xxxxx, xxxxx se zřizuje xxxxx §4 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §8a xxxx. 1 písm. a),

c) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxx, dohodců x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8a xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §8a odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členství,

f) v xxxxxxx x §8a xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx platné xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx rozhodčího xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §8a odst. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §8a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx, neuveřejnila xxxx nezpřístupnila xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 2 xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx obchodů xxxxx xxxxx §22 odst. 1,

x) x rozporu x §27 xxxx. 7 neuveřejní aktuální xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx

x) v xxxxxxx s §32 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, 6, 7 xxxx 8,

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 5,

d) 750&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 9 xxxx. x), x), i), j) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, 3 xxxx 4,

x) 300 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx. x) xxxx x).

§36x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx činí 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 8 let xx jeho spáchání.

(3) X xxxxxxxxx podle §36a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX OSMÁ

ZRUŠENÍ A XXXXX XXXXX

§37

Xxxxxxx burzy

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

x) dnem uvedeným x xxxxxxxx valné xxxxxxx x zrušení xxxxx, jinak dnem, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x odnětí povolení x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx nestanoví xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx obchody. Xxxx xxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodčího xxxxx xxxxxxxxxx spory, x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx majetku xxxxx provádí likvidátor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx burzy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zůstatek se xxxxxxx mezi xxxxx xxxxx xxxxx poměru xxxx dosud splacených xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx statutu určen xxxx způsob xxxxxxxxx.

§39

Zánik xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx dnem výmazu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxx burzovní rozhodčí xxxx, xxxxx byl x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx výmaz xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx likvidačního zůstatku xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§40

(1) Xxxxx tento zákon xxxx xxxxxx nestanoví xxxxx, řídí xx xxxxxxx xxxxxx burzy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x společnostech x xxxxxxx omezeným, x xxxxxxxx minimální xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, minimální xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, generálním xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§42

Do xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx použijí xx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 4)

§43

Zákony národních xxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx, jež xxxxx xxx působnost xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx označení "xxxxx" nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §1, xxxx povinny xx xxxxx měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jinak xx soud i xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx má xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx označení "xxxxx" a neprovozuje xxxxxxx uvedenou v §1 xxxx činnost xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zákoně, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx do tří xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§44x

(1) Xxxxx může xxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

(2) Xx xxxxx, která xx akciovou xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx §1 odst. 2 a 3, §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 4 po xxxx xxxxxxxx xx burze, §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 písm. x) xx x), §9 xxxx. 1, §10 xxxx. 1, 2 x 5, §18 xxxx. 1 x §40 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx za podmínek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právo xxx xxxxxx do xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx burzovní xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx podle §33 xx právo xxxxxx na jednání xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx valné xxxxxxx, vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Orgán xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xx xxx měsíců xx přeměny na xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§45

Zrušují xx:

1. xxxxxxxx x. 79/1903 x. x., jak se xxxxxxxxxx členové do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx č. 69/1922 Xx. x. x x., x xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxx Xxxx.

§46

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1992.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx v. r.

Čalfa x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2005.

2. Xxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx x tímto xxxxxxx xx lhůtě xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx platnosti.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 285/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 229/1992 Xx., x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §36 xxxxxx x. 229/1992 Xx., zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 229/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx řízení xxxxx §36 zákona x. 229/1992 Sb. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Burza, která xxxxxxxxxx statut x xxx burzovního xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx listin xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 247/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 229/92 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1992.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

216/94 Xx., x xxxxxxxxx řízení x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

105/95 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 229/92 Xx., o xxxxxxxxxxx burzách, xx xxxxx zákona x. 216/94 Xx.

x účinností xx 1.7.95

70/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 229/92 Xx., o komoditních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 591/92 Xx., x cenných papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 214/92 Xx., x burze xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.3.2000

285/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 229/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 569/91 Xx., x Pozemkovém xxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

230/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

247/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 229/92 Xx., o komoditních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 222/2009 Xx., x volném xxxxxx služeb

s účinností xx 1.11.2011

420/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx nim

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

185/2023 Sb., kterým xx zrušuje zákon x. 307/2000 Xx., x zemědělských skladních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx se xxxx xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 214/1992 Sb., o burze xxxxxxx xxxxxx.
2) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
4) Zákon č. 98/1963 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx styku x x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx.
5) §11 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 55/1950 Sb., x xxxxxxx x xxxxx xxxxx x příjmení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) §3 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
7) Nařízení xxxxx XXXX č. 63/1992 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §13 xxxx. 2 x §15 xxxx. 2 xxxxxx ČNR č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
10) §10 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
11) §9 xxxx. 3 zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxxx xxxxx č. 70/1992 Xx.)
12) §17 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Část třetí xxxxxx XXX x. 552/1991 Xx., x xxxxxx kontrole.
14) §8a xxxx. 1 zákona x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/1998 Xx. x xxxxxx x. 70/2000 Sb.
15) §4 xxxxxx x. 307/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
16) Nařízení xxxxx č. 503/2000 Sb., x Xxxxxxxxx věstníku, ve xxxxx nařízení xxxxx x. 408/2003 Sb.
17) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
20) §13 xxxx. 2 a §15 xxxx. 2 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších předpisů.
22) §26e xxxxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) §22d xxxxxx č. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx.
25) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxxxx č. 18/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013 xxx ukládá xxxxxx x §36 xxxx. 6 xxxx xxxxxx. Xxxx nelze xxxxxxx, xxxxxxx od 1.11.2011 x §36 xxxx. 6 žádná druhá xxxx xxxx.