Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2010 do 31.03.2012.


Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

160/92 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení
Předmět úpravy §1
Nestátní zařízení §2
ČÁST II. Poskytování zdravotní péče
Rozsah poskytované zdravotní péče §3
Podmínky poskytování zdravotní péče §4
Povinnosti nestátních zařízení §5
Odborná způsobilost §6
Způsob úhrady zdravotní péče §7
ČÁST III. Provozování nestátního zařízení
Oprávnění k provozování §8
Obecné podmínky registrace §9
Žádost o registraci §10
Rozhodnutí o registraci §11
Změny a zrušení registrace §12 §13
ČÁST IV. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Pokuty §14
Pojištění odpovědnosti za škodu §15 §16
Odbornost poskytované péče §17
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 121/2004 Sb. - Čl. III
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx upravuje podmínky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zdravotnických zařízeních (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§2
Nestátní xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxx zdravotnické zařízení, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 15)
(2) Xxxxxxxxxx nestátní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx oprávnění podle xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "provozovatel").
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍ XXXX
§3
Xxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, léčebnou x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sloužící x xxxxxxxx nemocných.
(2) X xxxxxxxxxx zařízeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhrazenou podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 25)
Podmínky poskytování xxxxxxxxx xxxx
§4
(1) Xxxxxxxx zařízení xxxx být xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx personálně, věcně x xxxxxxxxx xxxxxxxx x musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxx požadavky xx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx zdravotní péče x xxxxxxxxxx zařízeních, xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx péči 26) x předpisy vydané x xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Nestátní zařízení xx xxxx xxxxxxx:
x) poskytovat zdravotní xxxx xxx toho xxxxx x v xxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx zdravotní péče,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x jakém xxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx všeobecnou x xxxxxxxxxxxxx informační xxxxxxxx, 27)
e) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x obvodu xxx xxxxxxxxxx, a na xxxxx xxxxxxx se x únosné míře 29) xxxxxxx xx xxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lékařské xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx katastrofách, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prohlídek x xxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti xxxx (xxxx. v xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxx státních orgánů xxxx.).
§6
Odborná xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx zařízeních xxxx oprávněni poskytovat x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. 37)
§7
Xxxxxx xxxxxx zdravotní péče
(1) Zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx:
x) xxx xxxxx úhrady xx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
1. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 31)
2. xxxx-xx náklady poskytnuté xxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nestátního xxxxxxxx,
3. xxxxx od xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upustí, xxxx
x) za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx
x) kombinací způsobu xxxxxx podle písmen x) x b).
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 32)
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
§8
Oprávnění x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nestátního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provozovatelem xx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx část xxxx xxxxxx město Xxxxx, xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem. Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxx xxxx, vzniká xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx město Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxx registrace
(1) Xx-xx provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx k právním xxxxxx, bezúhonná x xxx xxxxxxxx způsobilost x zdravotní xxxxxxxxxxx 37) xxxxxxxxxxxx druhu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Je-li provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízením, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který musí xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovateli nestátního xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je provozovatelem, x odpovídá xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Za xxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, ani nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxx
§10
(1) Xxxxxxx úřad, Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nestátního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxxx x rodné xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxx; xx-xx provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, název, sídlo, xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx osob, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zástupce,
x) xxxx x rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) X žádosti o xxxxxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx:
x) doklad x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti,
x) xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x registraci x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, s druhem x rozsahem zdravotní xxxx poskytované xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx lékárny, xxxxxx xxxxxxxxx o věcném x technickém xxxxxxxx Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyhledávání xxxxx xxxxxxxxxxxx buněk x transplantačního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánů 35),
x) xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx x postupů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx vydané Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 36)
f) xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, 34)
x) souhlas Státního xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x technickým vybavením, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnických prostředků, 39)
x) souhlas Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zřídel, xxx-xx x provozování nestátního xxxxxxxx lázeňské xxxx, 18)
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx nestátního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 48 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) smlouvu xx státním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nestátním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx podmíněna xxxxxxxxxxx x registraci, xxx-xx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Smlouva x nájmu xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx svobodném xxxxxx povolání.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §9 odst. 2, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) xxxx x), xxxxx x písmenech x) x i) jejího xxxxxxxxx zástupce.
(5) Xxxxxxxxxx-xx žádost xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx k xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, vrátí ji xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx zamítne.
(6) Xx účelem doložení xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx příslušný k xxxxxxxxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 40) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx x registraci
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §10 xxxx. 2 x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 41).
(2) Orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx státní statistiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustavené zákonem (xxxx xxx "Xxxxxx") 21) x která xxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx též xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx a xxxxxxx registrace
§12
(1) Xxxxxxxxxxxx nestátního xxxxxxxx je xxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx všechny xxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x registraci x xxxxxxx, xxxxx xx povinen k xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xx xxxxxx týkajícím xx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nestátního zařízení xxxxxxxx k žádosti x xxxxxxxxxx, orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x změně, xxxxxxxxx xxxxxxx registrace. Xxxxxx-xx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 3 xxxx. x), x), x), x), x), x), g) x x), vyžádá si xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx.
§13
(1) Xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 37) nebo xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxx xxxx opakovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx provoz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) o xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx požádal.
(2) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx registrace je xxxxxxxxxxxx nestátního zařízení xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx, z xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx lidu, 26) xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, 19) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx pacienta xx xxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx registrace xxxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. 2 x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s níž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smluvním xxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 20)
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§14
Xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx uložit xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2, xx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxx, 26) xx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 19) a xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx požaduje x rozporu x xxxxxx závaznými právními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.
(2) Pokutu lze xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx o porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však do xxxxxxx roku xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu
§15
Xxxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovídá. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx účinná xx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx.
§16
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pojišťovnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx. Xxxx pojištění xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§17
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx členů xxxxxxxxx Xxxxxx. 21)
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx případech xxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxxx nestátního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x profesními xxxxxxxxxx sdruženími. 22)
§18
Xxxxxxxxxxx
Xx rozhodování xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. x), f), x) x h).
§19
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxxxx se xxxx zvláštními předpisy. 23)
§20
Xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxxx orgán xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx.
§21
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 24) xx považují za xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992.
§21x
Působnosti xxxxxxxxx krajskému úřadu xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§21a vložen xxxxxxx předpisem č. 320/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2003
§21x
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx fyzickými xxxxxxx a ke xxx 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví, xxxxx xxxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 160/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 121/2004 Xx., xxxxx x 1. xxxxx 2004 vedou daňovou xxxxxxxx xxxx účetnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 480/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.9.2004
§22
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxx xxxxx" se doplňují xxxxx "a k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a primářů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §2 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx x)".
§23
Účinnost
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 15. xxxxx 1992.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x xxxxxx ČNR x. 160/1992 Sb.
Xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 96/2004 Xx.
Xx. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x d) xxxxxx č. 220/1991 Xx., x České xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře a Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 121/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.4.2004

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 160/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.4.1992.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
161/93 Sb., x změnách xx xxxxxxxxxx zdravotním pojištění x x změnách x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.7.93
258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
285/2002 Sb., o xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2002
320/2002 Xx., x změně a xxxxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických povoláních)
x xxxxxxxxx od 1.4.2004
121/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 160/92 Xx., x zdravotní péči x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/98 Xx., x vysokých xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách), ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 368/92 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů
x účinností od 18.4.2004
480/2004 Xx., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 7.9.2004
227/2006 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
124/2008 Sb., kterým xx mění zákon x. 269/94 Xx., x Rejstříku trestů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
296/2008 Sb., x zajištění xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx xxxxx x buněk xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx)
x účinností xx 18.10.2008
227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2010
Xxxxxx xxxxxxx x. 160/92 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 372/2011 Sb. x účinností xx 1.4.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX x. 10/1986 Xxxx. XX ČSR x xxxxxx činnosti xxxxxxxxx, xxxxxxx x pomocných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x částce 21/1986 Xx.).
2) U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kvalifikací, xxxxx xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx činnosti.
4) Pomocní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdravotní péči xxxxx pod vedením xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) X xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx pracovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx specializační xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 směrnic, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
8) Pokud xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedeném xxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §21, 22, 23, 24 směrnic, xxxx xxx xxxxxxxx specializační xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx xxxxxx sestra bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §27 směrnic, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedeném xxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx specializační xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §30 x 31 xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx specializační pracovní xxxxxxx uvedenou x §41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 xxxxxxx, musí xxx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedeném xxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx xxxxxxxxxxxx laborant bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §57, 58, 59 xxxxxxx, xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedeném xxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx xxxxx laborant bude xxxxxxxxx specializační xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §61, 62, 63 xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
15) §11 xxxx. 1 zákona x. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 548/1991 Sb.
16) §4 xxxxxx č. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx.
17) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x. 284/1990 Xx., o správné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zdravotnické x xxxxxxx xxxxxxxx. - Xxxxxx předpis x. 284/1990 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/1997 Sb.
18) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví České xxxxxxxxx č. 26/1972 Sb., x xxxxxxx a rozvoji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přírodních xxxxxxxx xxxxxx.
19) §26 xxxxxx XXX x. 551/1991 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
20) Xx. XX xxxxxx x. 548/1991 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx č. 20/1966 Sb.
21) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 220/1991 Xx.
22) §10a xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx.
Xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 300/1990 Xx. x zákona x. 513/1991 Sb.
23) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění, x předpisy xxx xxxxxxxxxxx.
24) §14 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 367/1990 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx).
§10 xxxxxx XXX x. 418/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.
§5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 172/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxx xxxx.
25) Xxxx. §34, 71 a 75 xxxxxx x. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxx XXX x. 425/1990 Xx. x xxxxxx XXX x. 548/1991 Xx.
26) Xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxx XXX x. 210/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 425/1990 Xx., zákona x. 548/1991 Xx. x xxxxxx XXX č. 550/1991 Sb.
27) §22 xxxxxx x. 21/1971 Xx., x jednotné xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 128/1989 Xx.
28) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
29) §16 xxxxxxxx vlády XX x. 216/1992 Xx., xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx řád x xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx České národní xxxx č. 550/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 50/1993 Xx.
30) §53 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx XXX x. 548/1991 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX č. 77/1981 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx pracovnících xx xxxxxxxxxxxxx.
31) Xxxxx XXX č. 550/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx.
33) §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx XXX č. 220/1991 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxxx xxxxxx.
34) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
35) §70 xxxx. 2 zákona x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Zákon č. 285/2002 Sb., x darování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx zákon).
36) Zákon č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).
37) Zákon č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, zubního xxxxxx x farmaceuta.
Zákon č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).
38) §3 xxxxxx x. 95/2004 Xx.
§3 xxxxxx x. 96/2004 Sb.
39) Xxxxxxxx č. 49/1993 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.