Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.08.1991.


Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou ČSFR a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
448/91 Sb.
448
Xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx xxx 11. xxxxxxxx 1991 xxxx x Caracasu xxxxxxxx výměnou nót Xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku VIII xxxx 15. srpna 1991.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nóty xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
X Xxxxxxxx xxx 11. xxxxxxxx 1991
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx existují xxxx Českou x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx republikou, xxx xx čest xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx své vlády xxxxxxxx Ujednání x xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Článek X
Xxxxxx xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx Venezuelské xxxxxxxxx, xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů, mohou xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxx.
Článek XX
1. Osoby, na xxxxx se xxxxxxxx článek I xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx bez xxxx xx xxxx nepřerušených xxxxxxx (30) xxx.
2. Xxxxxxx diplomatické xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jedné xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx diplomatických a xxxxxxxxxx pasů, mohou xxxxxxx xx xxxxx xxxxx smluvní strany xxx xxxx po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx žijící xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x členy diplomatické xxxx xxxx konzulárního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mise.
Xxxxxx XXX
Xxxxx xxxxxxx x článku I xxxxxx Ujednání xxxxx překračovat státní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Článek XX
1. Osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zákonům x xxxxxxxxx xxxxx, týkajících xx vstupu x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x vykonávání xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ujednání xxxx xxxxxxx právo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
Článek X
Xxxxxxxxxxxx tohoto Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákony xxxxx ze smluvních xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xx území xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx XX
Xxxxx xxxxxxx strana xxxx z důvodů xxxxxxxxx pořádku, bezpečnosti xxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx diplomatickou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Článek XXX
1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran xx xxxxxx diplomatickou xxxxxx vzory cestovních xxxxxxx xxxxxxxxx x článku I xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.
2. Příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se budou xxxxxxxx informovat o xxxxxxxxx xxxxx, týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do šedesáti xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx změn a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx VIII
Xxxx Ujednání vstoupí x platnost xxxxxx xxx xx obdržení xxxx x odpovědí.
Xxxxxx XX
1. Xxxx Xxxxxxxx xx sjednává xx xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx vypovědět xxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx dnů. Xxxxxxxxxx xxxx druhé xxxxxxx xxxxxx oznámeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tato xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx Váš xxxxxxx xxxxx tvořit Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx pro držitele xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, abych Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx úctou.
Xxxx Dienstbier x. x.
Xxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx
V Xxxxxxxx dne 11. xxxxxxxx 1991
Vážený xxxx,
xxx čest xx xx Vás xxxxxxx, xxxxx Xxx xxxxxx, xx vláda Xxxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pasů xx xxxxxx podmínek:
"Xxxxxx X
Xxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxx smluvní xxxxxx xxx víza.
Xxxxxx XX
1. Osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx I xxxxxx Ujednání, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (30) xxx.
2. Xxxxxxx diplomatické xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx pobývat xx území xxxxx xxxxxxx strany xxx xxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx člena takové xxxx.
3. Rodinní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx domácnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulárního úřadu, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxx XXX
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx X xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hranice na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro mezinárodní xxxxxxxx xxxx.
Článek XX
1. Osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx toto Ujednání, xxxxxxxxx xxxxxxx zákonům x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x vykonávání xxxxxxxxx činnosti.
2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ujednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ze smluvních xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osobám, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx.
Xxxxxx X
Ustanoveními xxxxxx Ujednání nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x výstupu xxxx xx území obou xxxxxxxxx stran.
Xxxxxx XX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. Přerušení x xxxx xxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx XXX
1. Xxxxxxxxx xxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzory xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx X xxxxxx Ujednání xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jakékoliv xxxxx, týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx použití, xxxxxxxxxx xx šedesáti xxx xxxx xxxxxxxxxx takových xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx XXXX
Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dnů xx xxxxxxxx nóty x xxxxxxxx.
Xxxxxx XX
1. Xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx neurčitou.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx dodržení xxxxx xxxxxxx dnů. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx obsažený v xxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxx vládu Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxx a Xxxx xxxxxxxxxxx Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Ujednání xxxx oběma xxxxxxx x xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
Využívám této xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx úctou".
Xx xx potěšením vyjádřit Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxx vládou Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ujistil Xxxx Xxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx Xxxxx x.x.
ministr xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxx
Xxxx Xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 448/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.8.1991.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.