Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015.


Zákon o živnostenských úřadech
570/91 Sb.

Živnostenské úřady §1

Obecní živnostenský úřad §2

Krajský živnostenský úřad §3 §4

Živnostenský úřad České republiky §5

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §6 §7 §8 §9

č. 286/1995 Sb. - Čl. III

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

§1

Xxxxxxxxxxxx úřady

Živnostenskými úřady xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 7) a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy živnostenské xxxxxx úřadů xxxxxxxxx xxxxx určených Statutem xxxxxxxx města Xxxxx, 8)

x) krajské xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 9) x xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, 10)

x) Živnostenský xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 14), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo oznámení xxxxxx xxxxxxx daně xx osob xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx oznámení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx 16),

c) xxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxx xxxxxx xxxxxxxx 17),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x hlášení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 18).

(2) Xxxxxx živnostenský xxxx předává xx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 19) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx správním xxxxxx 20), které xxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx živnostenský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx věcnou xxxxxxxxx xxxxxx podání.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx 21) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22).

§3

Krajský živnostenský xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, koordinační, xxxxxxxxx a metodickou xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svém správním xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 12) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx, x hospodářskými komorami, xxxxxxxxxxxxxxx svazy x xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx 21) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xx 15 xxx.

§4

§4 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§5

Xxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx republiky

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx nařídit xxxxxxxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, 12)

x) xx xxxxxxxx 21) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spolupracuje xx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxx úřady, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx kterých xx provozuje živnostenské xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podnikatelskými xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx 15 xxx.

Společná, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxx xxxx ústní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx zvláštního právního xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx.

§7

Do doby xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§8

Zrušují xx:

1. zákon Xxxxx národní xxxx č. 127/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2. zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 127/1981 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 116/1988 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 127/1990 Xx. a xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Xx.;

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČSR č. 93/1982 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 127/1981 Xx., x vnitřním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx XXX x. 138/1988 Sb. x xxxxxx České xxxxxxx rady x. 127/1990 Xx.

§9

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Burešová x. x.
Xxxxxxx v. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxx xxxx koncesní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx povinen, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx pro získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravou, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x bodu 7, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to xx devíti xxxxxx xx xxxxxxxx výzvy. Xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá xxx x xxxxxxx, xxxxx podnikatel předložil x řízení podle xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx bodu 6. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxx splněny, xxxxxxxx o změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx listiny. Xxxxx-xx xx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí o xxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx ze xxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx živnosti xx xxxxxxx ohlašovací, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx živnostenský xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jedná xx x závažné xxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x předcházejících xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Živnostenské xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx; x téže lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X podnikatelské xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx fyzické x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx ode dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx získaly xxxx xxxx xxxxxxxxx. Uplynutím xxxx xxxxx tato xxxxxxxxx zanikají a xx xxxxx xxx xxxxxxx provozovat pouze xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx podle nové xxxxxx úpravy. Xxxxxx x uložení xxxxxx, x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není pro xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Pro provozování xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx živností xxxxxx x která byla xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

7. Fyzická osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx živnost x xxxxxx zahraniční xxxxx, může x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx živností, xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxx před xxxx účinností. Xxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ode dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx správních xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 286/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx živnost u xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle živnostenského xxxxxx, xx znění xxxxxxx po dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx živnost xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 214/2006 Sb., fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx řemeslné živnosti.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. s účinností xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2007

Informace

Právní xxxxxxx č. 570/91 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

286/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx XXX č. 570/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

132/2000 Xx., x xxxxx a xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x krajích, xxxxxxx x obcích, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

320/2002 Xx., x změně x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

284/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2004

70/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2006

214/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 455/91 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku XIII xxxx 4, které xxxxxx účinnost dnem 1.1.2007

223/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

458/2011 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §9 xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., x okresních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx.
2) §60 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 367/1990 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení).
Xxxxxxxx xxxxx České republiky č. 475/1990 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3) §22 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 418/1990 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx.
4) §22 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 418/1990 Xx.
5) §126 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx řád).
6) §60 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Sb.
7) §66 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.
8) §17 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx.
9) §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §81 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 145/2001 Xx.
11) §126 xxxxxx x. 50/1976 Xx., o územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) §33 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §10a xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 214/2006 Xx.
17) §35 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) §10a xxxxxx x. 48/1997 Xx., o veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx a xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
19) §45a xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
20) §45a xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
21) §2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx.
22) Xxxxx č. 222/2009 Sb., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx.