Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015.


Zákon o živnostenských úřadech
570/91 Sb.

Živnostenské úřady §1

Obecní živnostenský úřad §2

Krajský živnostenský úřad §3 §4

Živnostenský úřad České republiky §5

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §6 §7 §8 §9

č. 286/1995 Sb. - Čl. III

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

§1

Xxxxxxxxxxxx úřady

Živnostenskými xxxxx xxxx

x) xxxxxx živnostenské xxxxx, kterými jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 7) x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx určených Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, 8)

x) xxxxxxx živnostenské xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx krajských úřadů, 9) x xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxx odbor Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, 10)

c) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx živnostenský úřad

(1) Xxxxxx živnostenský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 14), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy x dále jako xxxxxxxxx registrační xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx oznámení xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) přijímá xxxxxxxx x hlášení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx fyzických osob xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx 16),

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxx 17),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 18).

(2) Obecní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 19) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx správním xxxxxx 20), které xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxx obecní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podání.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad je xxxxxxxxxxxxxx 21) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx živnostenský xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 22).

§3

Krajský xxxxxxxxxxxx úřad

(1) Xxxxxxx živnostenský úřad

a) xxxxxxxx řídící, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x metodickou xxxxxxx, a xx xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x jednotných kontaktních xxxx, xxxx obecním xxxxxxxxxxxxx úřadům xx xxxx xxxxxxxx obvodu; xxxxxxx živnostenským xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obecních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 12) xx xxxx správním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx kterých se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx komorami, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx 21) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy.

(2) Xxxxxxxxxx a vyjádření xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou xxxxxxxxx orgány povinny xxxxxx xxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xx 15 xxx.

§4

§4 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§5

Živnostenský xxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx živnostenským xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxxxx úřadů, 12)

x) xx xxxxxxxx 21) xxxxxxxxxxxxxx rejstříku,

f) spolupracuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podnikatelskými xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stanoviska x vyjádření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinny xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx do 15 xxx.

Společná, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

§6

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx zařazení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx nebo ústní xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx, krajů x xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x skutečnostech, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx své činnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx a xxxx xxxxx terorismu.

(3) Činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti.

§7

Do doby xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx vykonává jeho xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu Xxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx se:

1. xxxxx Xxxxx národní rady č. 127/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2. zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 127/1981 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 116/1988 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 127/1990 Xx. a xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Xx.;

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX č. 93/1982 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 127/1981 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ČSR x. 138/1988 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 127/1990 Xx.

§9

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1992.

Burešová x. x.
Xxxxxxx x. r.

Xx. III

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx živnosti xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxx tímto xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnost xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx povinností stanovených x xxxx 7, xxxxxxx xxxxxx splnění xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx devíti měsíců xx xxxxxxxx výzvy. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení podle xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 6. Xxxxxxxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxxxxx x doložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx šesti xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněny, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Došlo-li ze xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx ohlašovací, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx živnostenský xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splnění podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x závažné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx splnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx listinu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x téže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx. X podnikatelské činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx získaly xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx provozovat pouze xx základě živnostenského xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx živnosti x žádosti x xxxxxxx xxxxxx přede xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, o kterých xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy. Xxxxxx x uložení xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx podnikání, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx pravomocně rozhodnuto, xx dokončí podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx dosavadní úpravy xxxx živností xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx listu, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

7. Fyzická xxxxx x dlouhodobým pobytem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provozuje xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zahraniční xxxxx, může v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx, pokračovat xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx ode dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx jsou osvobozeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx č. 286/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

Přechodná xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Nedokončená xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx živnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nabývají xxxx xxxxxxxxx zákona x. 214/2006 Xx., xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx takové živnosti xxxxxxxxxxxxxx oprávnění k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 s xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2007

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 570/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

286/95 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx XXX x. 570/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx úřadech

s xxxxxxxxx xx 1.1.96

132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x krajích, xxxxxxx x obcích, xxxxxxx x okresních xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx městě Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

320/2002 Xx., o změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

284/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2004

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

214/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx 4, které xxxxxx účinnost xxxx 1.1.2007

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x volném pohybu xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 31.12.2014

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §9 xxxxxx České národní xxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě jejich xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx opatřeních x tím xxxxxxxxxxxxx.
2) §60 xxxxxx České národní xxxx č. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení).
Nařízení xxxxx České republiky č. 475/1990 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx obecní xxxxx.
3) §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 418/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.
4) §22 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 418/1990 Xx.
5) §126 xxxxxx č. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební xxx).
6) §60 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx.
7) §66 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x rozšířenou působností.
8) §17 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx.
9) §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §81 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Sb., xx znění xxxxxx x. 145/2001 Sb.
11) §126 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §33 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §10a xxxxxx č. 582/1991 Xx., o organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
17) §35 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) §10a xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 214/2006 Xx.
19) §45a xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
20) §45a xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
21) §2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx.
22) Xxxxx č. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.