Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o obecní policii
553/91 Sb.

Zákon

Úvodní ustanovení §1 §1a §2 §3 §3a §3b

Společné ustanovení k veřejnoprávním smlouvám §3c

Strážníci §4

Bezúhonost §4a

Spolehlivost §4b

Zdravotní způsobilost §4c

Odborná způsobilost čekatele §4d

Odborná způsobilost strážníka §4e

Osvědčení §4f

Přezkoumání odborné způsobilosti strážníka §4g §4h

Odnětí a zánik platnosti osvědčení §5 §5a

Povinnosti strážníků §6 §7 §8

Odchodné §8a §9 §10

Oprávnění strážníků

Oprávnění požadovat vysvětlení §11 §11a

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti §12 §12a

Oprávnění předvést osobu §13

Oprávnění vyzvat osobu k vydání zbraně a oprávnění zbraň odebrat §14

Oprávnění zakázat vstup na určená místa §15

Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor §16

Oprávnění vyzvat osobu k vydání věci a oprávnění věc odejmout §17 §17a §17b

Oprávnění ke vstupu §17c

Použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně strážníkem

Donucovací prostředky §18 §18a

Použití psa §19

Použití služební zbraně §20

Povinnosti strážníka po použití donucovacích prostředků a služební zbraně §21

Zvláštní omezení §22 §23

Náhrada škody §24

Zpracování osobních údajů a získávání informací §24a §24b §24c §25 §26 §26a §26b

Působnost ministerstva §27

Přestupky §27a §28 §28a

Vztah k jiným právním předpisům §28b §29

Příloha

č. 311/2002 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 274/2008 Sb. - Čl. VI

č. 248/2017 Sb. - Čl. II

č. 261/2020 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 22/2014 Sb.

INFORMACE

553

XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxx

xx xxx 6. xxxxxxxx 1991

x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx tomto xxxxxx:

Úvodní ustanovení

§1

(1) Obecní xxxxxxx je xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obecní xxxxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx působnosti xxxx 16) x plní xxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxx zvláštní zákon.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právním předpisem x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Obecní policie xxxxxxx obcí, xxxxx xx xxxxxx 26) xxxx statutárním městem 27), x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx 28) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Obecní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x na území xxxx obce, pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxx zvláštní zákon.

§1a

(1) Obecní xxxxxxx xx tvořena xxxxxxxxxxx xxxx zařazenými xx xxxxxx policie, kteří

a) xxxxxxx xxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) (xxxx xxx "čekatel"),

b) xxxxxxx podmínky §4 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxx nebo strážníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx policii xxxxx §7 xxxx. 2 a 3 x §9.

§1x vložen xxxxxxx předpisem č. 274/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§2

Xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dalších úkolů xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xx podílí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích,

e) xx xxxxxx na dodržování xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx veřejného xxxxxxx x x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených tímto xxxx zvláštním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx obnovení,

f) xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 29) x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xx požádání xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zastupitelstvo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Podmínkou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpoklady pro xxxxx xxxxxxxxx funkcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 30).

§3x

(1) Xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx policii, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x témže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx této xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxx xxxxxxxxx zákonem xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx obecní xxxxxxx nezřídily x xxxx smluvními stranami xxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxx úřadu. X xxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3b

(1) X xxxxxx xxxxx podle §2 xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx ohrožení státu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") 31) nebo xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupná sportovní, xxxxxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxxx akce, x xxxxxxxxxxx s níž xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx starosta obce, xx xxxxxx xxxxx xx vyhlášen xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pořádána, xxxxxxxx uzavřít xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx starosta xxxx, xx xxxxxx území xx xxxxxxxx krizový xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx obec nachází; x xxxxxxx, xx xx xx území xxxx pořádána xxxxxxxxxxx xxxx, informuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx území se xxxx nachází.

§3c

Společné xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a xxxx 3b xxxx xxxxx xx území xxxx xxxx, řídí xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedohodnou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a nebo 3b xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx stranami,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterého xx xxxxxxxx,

x) počet xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx jiné xxxx,

x) časový úsek, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx úkoly xx území xxxx xxxx,

x) způsob úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území xxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx obce.

(3) Obce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzájemného xxxxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxx x případné xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx.

(4) Strážníci, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx §3a nebo 3b xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx oprávnění k xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxx obce, xx xxxxxx xxxxx tyto xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), d) x x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

§4

Strážníci

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx občan České xxxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx,

x) xx starší 18 xxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a

f) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxx jedná x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx zaměstnanců obce xxxxx §1a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zastupitelstva obce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obecní xxxxxxx; xx neplatí, pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxx svěří xxxx xxxxxxxx určenému xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxx

(1) Bezúhonným xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, kdo xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody vyšší xxx 5 xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v posledních 15 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx hranicí trestní xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx,

x) x posledních 10 letech pravomocně xxxxxxxx pro úmyslný xxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx 5 letech pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, jestliže jeho xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Bezúhonným xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxx,

x) xxxxx trestní xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin bylo xxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx x schválení narovnání x xx xxxxxx xxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 2 xxxx, je-li xxxxxxx, kterým spáchal xxxxxxx xxx, x xxxxxxx x posláním xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) proti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x tom, xxx se osvědčil, xxxx do xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin, x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx strážníka xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx důsledku se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strážníka, čekatele xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx si xx účelem ověření, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx strážníka xxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti, xxxxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx 42). Xxxxxx o xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx strážník xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx němu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podezření, x xx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xxx xxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x sdělení podezření. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx záznamu o xxxxxxx podezření nebo x oznámení xxxxx xxxxx tohoto rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx usnesení xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx strážníka, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4b

Spolehlivost

(1) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto zákona xxxx ten, kdo xxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznán xxxxxx x xxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx má znaky xxxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,

d) xxxxx xxxxxxxxxx soužití,

e) proti xxxxxxx, xxxx

x) podle xxxxxx x zbraních 32),

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přestupek xxxx xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xx x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Podmínka xxxxxxxxxxx uznání xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx takového xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci xxxx uplynutím 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí x odpovědnosti xx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, které má xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pachatelem.

(3) Spolehlivým xxx xxxxx tohoto xxxxxx není xxxx xxx, x něhož xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčují xxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, propaguje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx xxxx skupině xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o zaměstnání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 měsíců. Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxx x evidence přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx z xxxx evidence, xx xxxxx xxxx vedeny xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx přestupků, xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx x xxxxxx opisu x evidence xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Za účelem xxxxxxxxx spolehlivosti podle xxxxxxxx 3 je xxxx oprávněna xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x stanovisko x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx strážníkovi. Obec xxxx stanovisko uchovává xx dobu 3 xxx od xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x pracovněprávních vztazích xxxxx §4 odst. 2, xx 15 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v odstavci 1. K oznámení xxxxx věty první xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o přestupku xxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx tělesných x xxxxxxxxx xxx, xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx vylučují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zaměstnání, obsah x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti.

§4x

Xxxxxxx způsobilost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx formou zkoušky. Xxxxxxxx xxxxxx ministerstva xx složena z xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odborných předpokladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxx zkouškou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx pro přípravu x xxxxxxxxx strážníka xxxxxx xxxxxxx. Obec xx dále xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výcvik x používání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x realizaci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona (xxxx jen "xxxxxx"). Xxxxxx xx provádí x zařízení xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx provede Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") na xxxxxxx xxxxxx mezi xxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxx podle věty xxxxx nebo policie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vykonání výcviku, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx čekatel xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obec.

(4) Xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx ověřují schopnosti xxxxxxxx teoretických xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx neuspěje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx protokol x xxxxxxx obci s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx přihlášky. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx se konala xxxxxxxx měsíc x xxxxxxx xxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx opakované xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nejméně 15 xxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx poslední xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx strážníka

(1) Xxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisí xxxxxxxxxxxx podle §4d xxxx. 1 se xxxxxxx zkouškou xxxxxxx. Xxxxxxxxx ke zkoušce xxxxxx obec nejdříve 6 měsíců a xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §4d xxxx. 3 xx 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx zkoušek odborné xxxxxxxxxxxx je obec xxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy xxx xxxxxxxx k činnostem xxxxxxxxx xxxxxx policie.

(3) Xxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx 5 let, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx úspěšném xxxxxxxx čtvrté zkoušky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx ke xxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxx vyhotovení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx názvu xxxxxxxxx obce do 15 dnů xxx xxx xxxxxx oznámení.

§4f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 248/2017 Xx. x účinností od 1.1.2018

§4x

Xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx obce xxxxxxx k důvodné xxxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §4d odst. 6 x 7 xx x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§4h

Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxx odborných předpokladů xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx řád,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zkoušce,

d) xxxxxx výcviku xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxxxx x zkoušce x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 248/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§5

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx způsobilosti.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx omluvy xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §4g.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doby uvedené x §4f xxxx. 1,

x) skončením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx 3 xxxxxx vznikne xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxx,

x) xxxx, kdy xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4d xxxx. 7 xxxx §4g, xxxx

x) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx osvědčení.

§5x

(1) Obec může xxxxxxx strážníka k xxxxxx xxxxx čekatele, xxxxxx zaměstnance obce xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx obce xxx xxx xxxxxxxx

x) usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxxxx uvedených x §4a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx xx ztrátě xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) o xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx,

x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, zjistí-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx strážníka xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sama.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §4a xxxx xxxxxx xxx odnětí xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx §5 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x výkonu práce xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx policie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obce.

(4) Xxxx je dále xxxxxxxxx xxxxxxx strážníka x xxxxxx, jiného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiného zaměstnance xxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxx výcviku podle §4d xxxx. 3 xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky podle §4d xxxx. 7, x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx druhém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4g, x to xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§6

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx k plnění xxxxx xxxxxx policie xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob x xxx vlastní x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx újma x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx práv x svobod xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx okolnosti xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx každému, kdo x xx xxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx jiné opatření, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx-xx důvodné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je x xxxx xxxxxxxx xxxx povinen v xxxxxx tohoto zákona xxxxxxx zákrok, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ohrožen xxxxx, zdraví nebo xxxxxxx. Xxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1, xxxxxxx příslušnost k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx policie.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušnost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (odstavec 2), xxxxxxx xx xxxxxx prohlášením "xxxxxx xxxxxxx" xxxx "městská xxxxxxx" (§1 xxxx. 4). Průkazem obecní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx okolnosti xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zákroku xxxxxxx, pokud xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx povaha zákroku xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxx!".

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obecní xxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx provést xxxxxx xxxx úkon x xxxxxx úkolů podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx vlivem xxxx xxxx xxxxxx látek, xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycvičen x povaha xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyškolení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx neprovede xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxx provedením xxxxx x maření xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru.

§8x

Xxxxxxxx

(1) Strážníkovi, xxxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxxx xxxx 50 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §48 odst. 2 zákoníku práce; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx skončí xxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. f) xx x) zákoníku práce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Pro účely xxxxxxxxxx xx sčítají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx zaměstnanec xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 odst. 1 zákoníku xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx; xxxx xxxx lze xxxxxxxx xxx účely odchodného xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nezapočítává xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxxxxxx xxxxx x xxxxx §5a, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §5a xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxx skončení podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx xxxx odchodného činí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1. Xx xxxxx ukončený xxx pracovního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx dobu 15 xxx xx odchodné xxxxxxx x jednu xxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx strážníka; xxxxxxx xxxx odchodného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx termínu xxxxxxx.

(7) Xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Odchodné není xxxxxxx platu x xxxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákoníku xxxxx.

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§9

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušnost k xxxxxx policii xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx. Vykonává-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3a xxxx 3b, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tak xxxxx, xxxxxxx to xxxxxx x okolnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Odznak xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx prsou x xxxxxxxxxxxxx číslo strážníka xxx odznakem xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx s xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx rukávu.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx motorových xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Stejnokroj xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vymezeným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 33).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx strážníků, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx policie.

§10

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policii xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx a podle xxxxxx věci xxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx xxxxx vstupu xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx, oznámit příslušnému xxxxxx xxxxxxxxx, že xxx spáchán xxxxxxxxx, xxxxx projednání xxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, o xxx xx podezření opírá.

Xxxxxxxxx strážníků

§11

Oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx skutečností důležitých xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho pachatele, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xx ve xxxxxxxxxx xxxx dostavila xx určené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dokumenty; xxxxxxxx xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dokumentu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx o podání xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx s osobou xxxxxx 15 xxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka. Xxxxx-xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx odkladu, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx výzvě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(4) Vysvětlení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx, xxxxx příbuznému x pokolení přímém, xxxxx sourozenci, osvojiteli, xxxxxxxxx, manželu xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx postihu za xxxxxxxxx.

(5) Vysvětlení nesmí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, která by xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost mlčenlivosti, xxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx.

(6) Strážník xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5.

(7) Kdo xx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx nutných xxxxxx x xx náhradu xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Náhradu xxxxxxxxx obec. Xxxxx xx náhradu nemá xxx, xxx se xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 24)

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxx xxx xxx, kdy se xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 dostavila; x tom xxxx xxx xxxxx poučena.

(9) Xxxxxxxx-xx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx x osobou sepsán xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx byl podle xxxxxxxx 2 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx 15 let xxx přítomnosti jejího xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx, vyrozumí strážník xxxxxx zákonného zástupce xxxx opatrovníka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxxx xxxxxx strážník xxxxxx xxxxxx.

§11a

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx k plnění xxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x

1. hledaných x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx policii xxxxx §13 xxxx. 1 xx 3 nebo xxxxxxx na osobní xxxxxxx podle §76 xxxx. 2 trestního xxxx,

4. totožnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxx úřadů obcí x xxxxxxxxxx působností x

1. totožnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xx území xxxx xxxxxxx přestupek,

2. xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

3. xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 34),

4. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx obecní policie xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) obecních úřadů x

1. psech přihlášených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x správce xxxxxxxx poplatku xx xxx, o jejich xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x místním xxxxxxxx xx xxx,

2. xxxxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx xxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly dodržování xxxxxx závazné vyhlášky xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podobě xxxxxx, kterého xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx totožnost,

2. číslech, xxxxxxxxx sériích ztracených, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů x datu ohlášení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) ministerstva xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 x 3,

x) Xxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Obecní xxxxxxx xx dále x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxxx přestupcích x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx policie xxxxxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje:

a) příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) adresa xxxxx xxxxxx, případně xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

d) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, xxxxx, místo x stát, xxx xx narodil,

e) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

f) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx číslo xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx zákonného xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, místo xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zákaz pobytu, xxxxx xxxxxx pobytu x doba jeho xxxxxx.

(6) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx jsou ve xxxxx předcházejícím současný xxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx ztotožnění xxxxx x v xxxxxxx splnění xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xx uchovává po xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(8) Xxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx údaje xx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx poskytnout, xxxxx xx x tom xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx splněny xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx.

§12

Oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx totožnosti xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, rodného čísla, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště a x případě potřeby xxxx xxxxxxx dalších xxxxx xxxxx §11a xxxx. 2 až 5. Rozsah a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyzvat xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx, xxxx které xxxxxxx úkon x xxxxxx xxxxx obecní xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx přestupku,

c) jde-li x xxxxx, xx xxx xxxx třeba xxxxxxxxx vysvětlení (§11),

x) xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx xxxxx, jestliže tato xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx,

x) jde-li o xxxxx, xxxxx žádá x prokázání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxx-xx x osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání trestného xxxx xxxx přestupku.

(3) Xxxxx je xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 vyhovět.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§12x

Xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx konkrétního xxxxx xxxxxx policie oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Kdo xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nemusí xxx xxxxxx, brání-li xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx učinit, pokud xx xxxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx osobu xxxxxxx.

§12x vložen právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx odmítla xxxxxxx xxxxx strážníka x xxxxxxxxx totožnosti xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx strážníka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem a x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxx zjišťování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx opětovnou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx vlastní xxxx xxxxxxx x xxxxx xx jiným xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx smluvní stranou xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx §3a xxxx 3b. Xxxxxxxxxx a oprávnění xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx plnit xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx předvést osobu xx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 2)

(6) X xxxxxxxxxx se xxxxxx úřední xxxxxx. Xxxxxx policie xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx opatření. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx policie xxxxxxxxxxx x úředním xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§14

Oprávnění vyzvat xxxxx x xxxxxx zbraně x xxxxxxxxx zbraň xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osobu x xxxxxx xxxxxx, xx-xx to nezbytné x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, života x zdraví xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx-xx, xx zbraně xxxx xxx užito x násilí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx strážník oprávněn xx přesvědčit, zda xxxxx xxxx x xxxx zbraň, a xxxxx zbraň x xxxx xx, tak xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx oprávněn xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxx předvádí xxxx omezuje xx xxxxxx xxxxxxx 3) xxxx proti xxxxx xxxxxxx zákrok z xxxxxx xxxxxx agresivního xxxxxxx, nemá x xxxx zbraň, x xxxxx xxxxx x xxxx má, xxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx odebrána xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx 32) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru policie, xxxxx xxxxx x xxxxx uvede x xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(5) Zbraň xxxxxxx xxxx odebranou xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, s výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx 32), xx strážník xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxx xxx propuštění osoby, xxxxxxx-xx xxxx zákonné xxxxxx, anebo ji xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxx xxxx odebrání xxxxxx podle odstavců 1 xx 3 x nebrání-li tomu xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx registraci xxxxx zákona x xxxxxxxx 32), u xxxxxx xxxxxxx, uvedených x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xx xxxxxx cokoli, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 4).

§15

Xxxxxxxxx zakázat vstup xx určená xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx nezbytně xxxxxx xxxx nevstupoval xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx nezdržoval nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx setrval na xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx policie. Xxxxx xx povinen příkazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxx ohraničení xxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxx "xxxxx vstupu", xxx x xxxxxx "xxxxxx xxxxxxx" x "zákaz xxxxxx" nebo xxx x nápisy "městská xxxxxxx" x "xxxxx xxxxxx", xxx x xxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Úkon xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 5)

§16

Xxxxxxxxx otevřít xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx důvodná xxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osoby anebo xxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx oprávněn otevřít xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "byt"), xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxxxxx, úkony nebo xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx zákroků, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx strážník xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxx učinit, xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx provedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx strážník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bytu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx tak xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních sepíše xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Oprávnění vyzvat xxxxx x vydání xxxx x oprávnění věc xxxxxxxx

(1) Strážník xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx věci, xxxxx xxx xxx xx to, xx x xxxxxx x xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 6) anebo xxxx xxx xxxxxxx 7), xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx o přestupku.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxxx xxxxxxxx tuto věc xxxxxxxx. Xxxxx odejmout xxx, jejíž xxxxxxx xx x nápadném xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) O odnětí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx úřední xxxxxx a xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx která xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, vystaví xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxx věci. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17a

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k zabránění xxxxxxx vozidla,

a) xxxxx xxxx ponecháno xx xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx vozidla,

b) xxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx místní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx stojí xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx vozidlem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx.

(2) Technický xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx odstavce 1 xxxxxx, jen je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx odstraní xxx xxxxxxxxxx odkladu

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx, která xxxxxxx xx místě xxxxxxxxx, strážníkovi xxxx xxxxxxxxx podle §12, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění odjezdu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x tomu oprávněná xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxx vztah k xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Technický xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx vozidla x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx označeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, bezpečnostních xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Přiložení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx vozidlo xx místě xxxxxxxxx, x xxxxx-xx xx xxxxxxx, xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx odjezdu vozidla x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx je vynaložil.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx od jeho xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněn xx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx zprostí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx.

(7) Xx použití xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§17b

Strážník xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x protitoxikomanické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 35) x xxxx území xxxx, která zřídila xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a nebo 3b. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxx strážník xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby x xxxxxx umístění xx protialkoholní a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanice.

§17c

Oprávnění ke vstupu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vstupovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxx x dalších xxxxxxxxxx, xxx xxxx provozovány xxxxxxxx hry 39), x prodejní nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxxx prostor xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, kasina x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, pokud

a) je xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxx xxx xxxxxxx za xx, že xxxx xxx osobě mladší 18 let xxxxxxxxx xxxx podávány

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx, kuřácké xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, elektronické xxxxxxxx nebo jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zde xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Strážník xx xxx xxxxxx xxxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx prostor, kde xxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozní xxxx, xxxx xxxxx, xxx-xx mít xxxxxxx xx xx, xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3. Xxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxx vstupu do xxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx přístup, v xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx a služební xxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx prostředky xxxx

x) xxxxx, xxxxxx, údery x xxxx,

x) slzotvorný, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx dočasně zneschopňující xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) hrozba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) technický xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx oprávněn xxxxxx v xxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výtržnosti, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobu, proti xxxxx zakročuje, xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxx" x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků; xx xxxxxxx, je-li ohrožen xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx odkladu.

(4) O xxx, který x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přitom xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx dbát, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zřejmě xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18a

(1) Strážník xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx 2), xxxxx xxxxx odpor, nebo

c) xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx majetek xxxx xx pokusí x xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx omezit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx připoutáním ke xxxxxxxx předmětu xx xxxxxxx pout. Xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxx xxxxx nejdéle xx xxxx, xxx je xxxxxx, že xxxxx xxxxxx protiprávní jednání xxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však 2 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx příchodu policie 40) nebo v xxxxx xxxxxxx proti xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx být xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx pokusí vozidlo xxxxxx k útěku. Xx toto použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17a.

§19

Použití xxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxx; xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxxx služební xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxx nutné xxxxxx 12) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, 13)

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož nemůže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx střelná xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zákona o xxxxxxxx 32) xxxx. Xxxxxxxx je v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx služební xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx některých činností xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona 43) xxxx plynovou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx D xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 32), jejímž xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Před xxxxxxxx xxxxxxxx zbraně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx protiprávního xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxxx zbraně. Od xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x případě, že xx xxxxxxx jeho xxxxx nebo zdraví xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx použití xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dbát nutné xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osob, x xx nejvíce šetřit xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx směřuje.

§21

Xxxxxxxxxx strážníka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx při použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zranění xxxxx, xx xxxxxxx, jakmile xx xxxxxxxxx dovolí, xxxxxxxxxx zraněné xxxxx xxxxx pomoc x xxxxxxxx lékařské xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx použití xxxxxxxx zbraně, při xxxxxx došlo ke xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx ihned, jakmile xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zbraně.

(3) O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo služební xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (§3 odst. 1), x sepsat xxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx zákroku xxxxx zjevně xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx věku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo chorobou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxx xxxxxxxx použít xxxxx x kopy, xxxxxxxxxx, elektrický xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředek, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxxxx zbraní, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní, xxxxxxxxx výstřelu xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx strážníka nebo xxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx majetku a xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§23

(1) Xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxxx psa xx xxxxxxx xxxx usmrcení xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepatrné 36), xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obecní xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxx xxxxx policie.

(2) Starosta, xxxx xxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxxx zastupitelstvem xxxx řídit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 je xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxx xxxxx policie x xxxxxxx služební xxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o škodu xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxxx x přiměřený xxxxxx vyvolala.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx škodu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "poškozený"). Xxxx se povinnosti x xxxxxxx škody xxxx zprostit jen xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx škodu poškozený xxxxxxx.

(3) Obec xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxx xx xxxxx skutečná xxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx náhradou xx xxx poškozenou.

(4) Xxxxx-xx x poškozeného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lze kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xx povinna xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxx způsobila v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx obdobně.

§24x

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxx údaje podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 roky xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx zpracovávané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxx zvláštního xxxxxx. Xxxxxx-xx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich likvidaci.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotčena.

§24x

(1) Obecní xxxxxxx xx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxx, obrazové nebo xxxx záznamy z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx též zvukové, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zřízeny stálé xxxxxxxxxxx technické xxxxxxx, xx obecní xxxxxxx xxxxxxx informace o xxxxxxx takových systémů xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 311/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§24x

(1) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. x) x přestupku, xxxxx xx obecní xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx projednat xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxx xxxx x evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx údaj x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx jsou vedeny xxxxx x spáchaných xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx postih mohl xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx ovlivnění xxxxxxxxx xxxx xxxxx návykovou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx potu,

c) xxxxxxx xxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxx alkoholu xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx, slin xxxx xxxx, x xx x v xxxxxxx, že xxxxx xxxxx předem pro xxxx zdravotní stav xx strpění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, není-li xx spojeno x xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxx z evidence xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25

(1) Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx obci xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zašlou xxxxxxxxxxxx x obci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx strážníka xxxxx §4a odst. 1 xxxx 2. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ukončeno.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obci xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ústřední xxxxx xxxxxx správy, xxxxxxx xxxx x obec xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ztrátu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §4b. Xxxxxxxxxx zakládající xxxxxx xxxxxxxxxxxxx čekatele xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, k xxx xx xxxxxxx xxxx strážník x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Obec xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxx §4c.

(5) Xxxx je xxxxxxx xx xxxxx do 15 dnů xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx ministerstvu.

§26

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx policie nebo x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx, xxx zůstaly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost trvá x po skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx, xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnosti xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§26x

Xxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§26x

§26x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2020 Sb.

§27

Xxxxxxxxx ministerstva

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx předpoklady xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx systémy potřebné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ke xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx,

4. osvědčení,

5. xxxxxxxxx x zrušených xxxxxxxx xxxxxxx,

6. počtu xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x způsob jejich xxxxxxxxxxx [§2 xxxx. x)].

(4) Ministerstvo v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcím xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Přestupky

§27a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §17c xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vstup xx xxxx podle §17c odst. 1 xx 3.

(2) Xxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx,

x) xxxxxx plněním xxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx motorových xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecní xxxxxxx obsahovaly xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(5) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx uložit xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx strážníka, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 5.

(2) Xxxxxxx xxxx strážník xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §4b xxxx. 6.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nosí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx policie xxxx xxxxxx součásti stejnokroje, xxxxx jsou s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx označení, xxxxx tvoří jednotné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

§28x

Xxxxxxxxx xxxxx §27a xxxx. 1 a xxxxx §28 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Přestupky xxxxx §27a xxxx. 2 xxxxxxxxxx ministerstvo.

§28x

Xxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Rada xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx obecnímu xxxxx xxxx, xxxxxx xx obecní xxxxxxx xxxxxxx, vedení správního xxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podání xxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jej xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Obecní úřad xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu.

(2) Xxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx usnesením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyřizování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx 44) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 45) xx xxxxxxxxx řád 37) xxxxxxxxx.

§29

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Burešová x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 553/1991 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ten, xxx xx ke xxx 1. xxxxx 2003 xxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění čl. X xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 311/2002 Sb. x účinností xx 1.1.2003

Xx. XXXII

Rozsah a xxxx xxxxxxx újmy xx zdraví xxxx xxxxx vzniklé xxxx 1. xxxxxx 2017, xxxxx xxxxxx do xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx XXX až XXXXXX tohoto zákona, xxxxxxxx i xx 31. prosinci 2016 xxxxxxx podle předpisů x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2016.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Čl. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxx xxxx plněním xxxxxxxxx úkolů xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 553/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx určeného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 553/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx poměru x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015. Xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 45 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstva x xxxx je držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxx zákona x. 553/1991 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx č. 553/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx xxxxxxx xxxxxx rukávu xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx, xxxxx je x pracovním xxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pětkrát xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zkoušce xxxxxxxxx xx dobu neurčitou.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxxxxx podle §4d xxxx. 3 xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx čekatele xxxx strážníka xx xxxx dvou let xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xx doby xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxx přípravu k xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxxxxx, nepovažuje xx xxx provedené xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxx obce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx §4 odst. 2 xxxxxx x. 553/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx svěřilo zastupitelstvo xxxx podle §4 xxxx. 2 zákona x. 553/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx posuzování bezúhonnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x splňoval xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 553/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x splňoval xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 553/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxxx x xxxx jejich spáchání.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 553/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

67/93 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, zákon XXX x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, x xxxxx XXX x. 553/91 Xx., o xxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.3.93

163/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx zákona XXX x. 26/93 Xx. x zákona x. 67/93 Sb., x xxxxx ČNR x. 553/91 Xx., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxx x. 67/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.93

82/95 Xx., kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx XXX x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 553/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 528/90 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.95

153/95 Xx., kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 553/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 67/93 Sb., zákona x. 163/93 Sb. x xxxxxx x. 82/95 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.11.95

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x okresních úřadech x xxxxxxx o xxxxxxx městě Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

311/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 553/91 Xx., o xxxxxx policii, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

267/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (zákonem x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx změněna účinnost xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, xxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

274/2008 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

480/0008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Xxxxxxx XX, xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního zákoníku

s xxxxxxxxx od 1.1.2010

43/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 553/91 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 13/2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

306/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx., kterým se xxxx zákon x. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Sb., a xxxxxxx další xxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 7.2.2014

64/2014 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

204/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

65/2017 Xx., x ochraně xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx návykových xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

248/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

261/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

a xxxxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx x částce x. 13/92 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §27 xxxxxx XXX č. 367/1990 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení).
2) §60 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
3) §76 xxxx. 2 trestního xxxx.
4) §118 trestního xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx §43 xxxxxx č. 273/2008 Xx.
6) §48 xxxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §53 xxxxxx č. 250/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §37 xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1989 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).
9) Vyhláška č. 99/1989 Sb.
10) §53 xxxxxxxx x. 99/1989 Xx.
11) §17 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §13 xxxxxxxxx xxxxxx.
13) §14 xxxxxxxxx xxxxxx.
14) Zákon č. 147/1983 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 49/1990 Xx.
15) §89 xxxx. 14 xxxxxxxxx xxxxxx.
16) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxx. xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 44/1974 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 51/1964 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §2 xxxxxx ČNR č. 367/1990 Xx.
19) §3 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx.
20) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
21) Např. §86 xxxxxx XXX x. 200/1990 Xx.
22) §22 xxxxxx XXX x. 200/1990 Sb.
23) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) §124 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx.
25) §66c xx 66e xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.
26) §3 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 234/2006 Xx.
27) §4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx. a zákona x. 234/2006 Xx.
28) §1 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 311/2002 Xx.
29) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
30) §8 xxxxxx x. 451/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx funkcí xx xxxxxxxx orgánech a xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republiky.
31) Ústavní xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 300/2000 Xx.
Zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x střelivu (xxxxx x zbraních), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
34) Zákon č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

35) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §138 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).

38) §10 xxxx. 1 zákona x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxx č. 186/2016 Sb., x hazardních hrách.

40) §118a xxxx. 4 zákona x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 411/2005 Xx.

41) §105 x 106 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35 x 88 xxxxxx x. 218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činy x x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x soudnictví xx xxxxxx mládeže), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§363 xx 365 trestního xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) §42 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

44) Zákon č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) Xxxxxxxxx xxxxx č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.