Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2024.


Zákon o obecní policii
553/91 Sb.

Zákon

Úvodní ustanovení §1 §1a §2 §3 §3a §3b

Společné ustanovení k veřejnoprávním smlouvám §3c

Strážníci §4

Bezúhonost §4a

Spolehlivost §4b

Zdravotní způsobilost §4c

Odborná způsobilost čekatele §4d

Odborná způsobilost strážníka §4e

Osvědčení §4f

Přezkoumání odborné způsobilosti strážníka §4g §4h

Odnětí a zánik platnosti osvědčení §5 §5a

Povinnosti strážníků §6 §7 §8

Odchodné §8a §9 §10

Oprávnění strážníků

Oprávnění požadovat vysvětlení §11 §11a

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti §12 §12a

Oprávnění předvést osobu §13

Oprávnění vyzvat osobu k vydání zbraně a oprávnění zbraň odebrat §14

Oprávnění zakázat vstup na určená místa §15

Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor §16

Oprávnění vyzvat osobu k vydání věci a oprávnění věc odejmout §17 §17a §17b

Oprávnění ke vstupu §17c

Další oprávnění v provozu na pozemních komunikacích §17d

Zadržení tabulek státní poznávací značky a zabránění v jízdě motorového vozidla §17e

Vrácení tabulek registrační značky a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla §17f

Stížnost §17g

Použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně strážníkem

Donucovací prostředky §18 §18a

Použití psa §19

Použití služební zbraně §20

Povinnosti strážníka po použití donucovacích prostředků a služební zbraně §21

Zvláštní omezení §22 §23

Náhrada škody §24

Zpracování osobních údajů a získávání informací §24a §24b §24c §25 §26 §26a §26b

Působnost ministerstva §27

Přestupky §27a §28 §28a

Vztah k jiným právním předpisům §28b §29

Příloha

č. 311/2002 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 274/2008 Sb. - Čl. VI

č. 248/2017 Sb. - Čl. II

č. 261/2020 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 22/2014 Sb.

INFORMACE

553

XXXXX

Xxxxx xxxxxxx rady

ze xxx 6. xxxxxxxx 1991

x xxxxxx policii

Česká xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx tomto xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx, který zřizuje x xxxxxxx obecní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místní záležitosti xxxxxxxxx pořádku v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 16) x xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxx stanoví tento xxxx zvláštní zákon.

(3) Xxxxxx policie xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x orgány xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx policie xxxxxxx obcí, xxxxx xx xxxxxx 26) xxxx statutárním xxxxxx 27), x x xxxxxxx xxxxx Praze 28) se xxxxxxxx xxxxxxx policie.

(5) Xxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x na xxxxx xxxx obce, xxxxx xxx xxxxxxx tento xxxx xxxxxxxx zákon.

§1x

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) až e) (xxxx xxx "čekatel"),

b) xxxxxxx xxxxxxxx §4 xxxx. 1 (xxxx xxx "strážník"),

c) nejsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx

x) vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx příslušnost x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 x 3 x §9.

§1x vložen xxxxxxx předpisem x. 274/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§2

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dalších úkolů xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx zákona

a) přispívá x ochraně x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) dohlíží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx občanského xxxxxxx,

x) dohlíží xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

x) se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) se xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx stanovených tímto xxxx zvláštním zákonem xxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 29) x obci,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx projednávání xx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvu vnitra (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx požádání xxxxx x xxxxxx policii.

§3

(1) Obecní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zastupitelstvem xxxx.

(2) Na xxxxx xxxxx podle odstavce 1 zastupitelstvo obce xxxx xxxxxxx plněním xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného strážníka xx xxxxxxxxxx negativního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx funkcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x organizacích 30).

§3x

(1) Xxxx xxxx xxxx, které nezřídily xxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx s jinou xxxx v xxxxx xxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxx zřídila, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx této xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx obce nebo xxxx, které xxxxxx xxxxxxx nezřídily x xxxx smluvními stranami xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx působnosti.

§3b

(1) K xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "krizový xxxx") 31) xxxx xxx xx pořádána xxxxxxxxxx přístupná xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx obce, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxxx krizový xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx akce pořádána, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx strážníků.

(2) O xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx starosta xxxx, xx jejímž území xx vyhlášen xxxxxxx xxxx, hejtmana kraje, xx jehož xxxxx xx xxxx nachází; x xxxxxxx, že xx na území xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx starosta xxxx x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §3a xxxx 3b xxxx xxxxx xx území jiné xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedohodnou jinak.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a xxxx 3b xxxxxxxx zejména

a) xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ustanovení xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx,

x) časový úsek, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plnit xxxxx xx xxxxx jiné xxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x

x) vymezení xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxx obce.

(3) Xxxx, xxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzájemného xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z případné xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xx území xxxx xxxx.

(4) Strážníci, xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx §3a xxxx 3b xxxx xxxxx na xxxxx jiné xxxx, xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx těchto úkolů xxxxxxxx pověřením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), d) x x) x zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx 18 xxx,

x) xx zdravotně xxxxxxxxx,

x) dosáhl xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a

f) xx xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "osvědčení").

(2) Xxxxxx obce xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, strážníků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §1a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 2.

(3) Strážník xxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxx obci.

§4x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx, xxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx xxxx k výjimečnému xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx 15 letech pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin s xxxxx hranicí trestní xxxxx odnětí svobody xxxxxxxxxxx 2 xxxx, xxxxx nepřevyšující 5 xxx,

x) x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxxx, xxxx

x) x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx, kterým spáchal xxxxxxx xxx, je x xxxxxxx s xxxxxxxx strážníka xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxx spáchal xxxxxxx čin, x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx potrestání, x xx do xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx osvědčil, xxxx xx uplynutí xxxxx, x xxx xx být rozhodnuto, xx xx xxxxxxxx, xx-xx jednání, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx strážníka podle xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stíhání a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxx, je-li xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 41) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx uchazeče o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx strážníka xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Obec si xx účelem xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx strážníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyžádá xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx 42). Xxxxxx o vydání xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čekatel xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx, xxxxx jménem xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích, že xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejpozději xx 10 xxx ode xxx doručení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uvede xxxxx tohoto rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx usnesení xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Spolehlivým xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx, kdo xxx v posledních 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx

x) na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx úseku xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) proti xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, nebo

f) xxxxx xxxxxx x zbraních 32),

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx přestupku, je x xxxxxxx x xxxxxxxx strážníka xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Podmínka xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx za xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx takového xxxxxxxxx, xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx z těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx týmž xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx přestupků, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, propaguje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx, které směřuje x xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx xxxx hlásá xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx anebo rasovou xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx skupině xxxx.

(4) Spolehlivost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prohlášením, xxxxx xxxxx být xxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem trestů xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x spáchaných xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx x xxxxxx opisu x xxxxxxxx přestupků x xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxx požádat Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x uchazeči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx strážníkovi. Obec xxxx stanovisko uchovává xx xxxx 3 xxx xx jeho xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxxx §4 odst. 2, xx 15 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxx věty první xx připojí xxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku.

§4x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čekatele xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zaměstnání, obsah x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx posudku x xxxxxxxxx způsobilosti.

§4x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx čekatele

(1) Xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx formou xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx složena x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xx zkoušce podává xxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx školení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Obec xx xxxx povinna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výcvik x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a realizaci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx provede Xxxxxxx Xxxxx republiky (dále xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxx podle věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výcviku, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx čekatel xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxx v xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vykonávaných x xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx,

x) ústní, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx teoretických xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx úspěšně xxxxxx xxxxxxx splněním xxxxxxxx xxxx částí zkoušky.

(6) Xxxxx xxxxxxx neuspěje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx obci s xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, dvakrát xxxxxxxx xxx podání přihlášky. Xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx ministerstvo tak, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx prvého xxxxxxxxx. Termín x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sdělí ministerstvo xxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx.

(7) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky neuspěje, xxxxxxxxxxxx stanoví termín xxxxx zkoušky xxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4x

Xxxxxxx způsobilost strážníka

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx strážníka xxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §4d xxxx. 1 xx xxxxxxx zkouškou xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxx obec xxxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx skončením xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §4d xxxx. 3 xx 7 xx použije xxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obec xxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxx zabezpečit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávacím xxxxxxxx x akreditací Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy pro xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx policie.

(3) Xxxxxxxxxx zařízení podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§4f

Osvědčení

(1) Osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx, xxxxx úspěšně vykonal xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx čtvrté xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dobu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxx, ministerstvo xxxx xx žádost strážníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedením těchto xxxx osobních xxxxx xxxx změny názvu xxxxxxxxx obce xx 15 xxx ode xxx jejich oznámení.

§4f xxxxxx právním předpisem x. 248/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§4x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osvědčení před xxxxxxxx xxxxxx ministerstva, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx podnětu obce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx způsobilý. V xxxxxxx, xx strážník x zkoušky xxxxxxxx xxx xx jejím xxxxxx opakování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxxxx §4d xxxx. 6 x 7 xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§4x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx,

x) náležitosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx osvědčení.

§4h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 248/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§5

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osvědčení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) bezúhonnosti,

b) spolehlivosti,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx omluvy xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx k přezkoumání xxxxxxx způsobilosti podle §4g.

(3) Osvědčení xxxxxx

x) xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §4f odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx 3 xxxxxx vznikne xxxx pracovní poměr xxxxxxxxx,

x) dnem, xxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxx xx jejím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4d xxxx. 7 xxxx §4g, xxxx

x) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx osvědčení.

§5x

(1) Obec xxxx xxxxxxx strážníka x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obce xxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx xx xxxxxx bezúhonnosti, xxxx

x) x zahájení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx řízení.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx-xx skutečnosti xxxxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxx strážníka xx xxxxx práci hodnověrným xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §4a nebo xxxxxx xxx xxxxxx osvědčení xxxxx §5 odst. 1 nebo §5 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx strážníka xxxx x xxxxxx práce xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx doplatí xx xxxx, xx kterou xxx převeden x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strážníka x výkonu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnance xxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx podle §4d odst. 3 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §4d xxxx. 7, x xx xx xxxx úspěšného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zkoušky, xxxx

x) při druhém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4g, a xx xx doby úspěšného xxxxxxxx xxxxxxx.

Povinnosti strážníků

§6

(1) Xxx xxxxxxxxx zákroků x xxxxx k xxxxxx xxxxx obecní xxxxxxx xx strážník xxxxxxx xxxx xxx, vážnosti x xxxxxxxxxxx osob x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx v souvislosti x xxxxx činností xxxxxxx bezdůvodná xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx překročil xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx jejich práv xxxx xxxxxx, xxxxx xx povaha a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, jakmile xx okolnosti xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x ni xxxxxx.

§7

(1) Strážník xx x pracovní době xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx úkon, xxxx xxxxxx xxxx opatření, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je x xxxx pracovní xxxx povinen x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákrok, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opatření, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx trestný xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx bezprostředně xxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx průkazem xxxxxx policie.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx strážník xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (odstavec 2), prokáže xx xxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxx "xxxxxxx xxxxxxx" (§1 xxxx. 4). Průkazem obecní xxxxxxx xx strážník xxxxxxx xxxxx, jakmile xx okolnosti xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx zákroku xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx výzvy. Xxxxx xx povaha xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx výzvou xxxx "Xxxxxx xxxxxx!".

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx strážníka.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§8

(1) Strážník xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx vlivem xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) k xxxx xxxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxx ani xxxxxxxx x xxxxxx zákroku xxxxxx odborné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyžaduje, xxxx

x) xx zřejmé, xx zákrok xxxx xxxx xxxxxx úspěšně xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx úkolů xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx jeho provedením xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§8x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx úkoly podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pracovním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx a xxxxxx xxxx 50 xxx, přísluší odchodné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx práce anebo xxxxx §48 odst. 2 zákoníku xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxxx skončí xxxxxxxx podle §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx x týchž xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx předchozí doby xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx pracovní xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. f) xx h) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxx §55 odst. 1 xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx; tyto xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx odchodného xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nezapočítává xxxx pracovního poměru xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx podle §41 xxxxxxxx xxxxx a xxxxx §5a, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5a xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxx xxxxx obec, x xxx je xxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strážníka uvedeného x xxxxxxxx 1. Xx xxxxx ukončený xxx pracovního xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxx 15 xxx xx odchodné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx strážníka; xxxxxxx xxxx odchodného nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určeném x xxxx pro xxxxxxx platu, xxxxx xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx měsíční výdělek xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§8x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§9

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušnost k xxxxxx xxxxxxx stejnokrojem x odznakem obecní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx strážník xxxx pravomoc na xxxxx xxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3a nebo 3b, xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obce; při xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dovolí.

(2) Xxxxxx xxxxxx policie xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obecní xxxxxxx. Xxxxxxx s xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Stejnokroje xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx zaměnitelný xx stejnokrojem vymezeným xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 33).

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) vzor odznaku xxxxxx xxxxxxx,

x) jednotné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx xxxxxx policie.

§10

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezření, že xxx spáchán trestný xxx a podle xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Strážník xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx, oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx podezření, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx patří xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx být xxxxxxxx důvody xxxx xxxxxx, x něž xx podezření opírá.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§11

Xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přispět k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odhalení xxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx xx xxxxx přestupku, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x ke xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx, vyzvat

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx se ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx určené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx dokumenty; xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx pořídit kopii xxxxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxx dokumentu.

(2) Jestliže xxxxx x podání xxxxxxxxxx xx být xxxxxx s xxxxxx xxxxxx 15 let, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx odkladu, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(4) Vysvětlení může xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, osvojiteli, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx anebo xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx, způsobila nebezpečí xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx postihu za xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo státem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx by byla xxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx nebo tím, x xxxxx zájmu xxxx xxxxxxxxx má, xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxx x možnosti xxxxxxx vysvětlení podle xxxxxxxx 4 x 5.

(7) Xxx se xxxxxxx xx výzvu, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx výdělku (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Nárok xx xxxxxxx nemá xxx, xxx xx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ten, xxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 24)

(8) Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dnů xxx xxx, kdy xx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 dostavila; x xxx xxxx xxx osoba xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx-xx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, může být xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx být x osobou sepsán xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx 15 let xxx přítomnosti jejího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx záznam.

§11x

(1) Xxxxxx policie xx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx osobách x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a odcizených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx motorových xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xx 3 xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 trestního xxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. řidiči, xxxxx je xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

3. xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 34),

4. xxxxxxxxxx xxxxx, vůči xxx xxxxxx policie xxxx úkoly podle xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx,

x) obecních úřadů x

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poplatku xx xxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx místních xxxxxxxx xx xxx v xxxxxxx nezbytném x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ze xxx,

2. xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx pozemních komunikací xx xxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství x obci v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x místním xxxxxxxx za užívání xxxxxxxxx prostranství,

d) Rejstříku xxxxxx, a to x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx policie xx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných evidencí.

(3) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx povinen xx xxxxxx policii xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx nebrání xxxxxx nebo dodržování xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx orgán je xxxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x nepřetržitý přístup.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx totožnosti xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx čísla, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx bydliště. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx svoji totožnost,

a) xxx-xx o xxxxx, xxxx které xxxxxxx xxxx x plnění xxxxx obecní policie,

b) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx,

x) jde-li o xxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§11),

x) xxx-xx x osobu, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pohřešované,

e) xx xxxxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xxxx osoba xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní zájem,

f) xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxx-xx x osobu, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx.

(4) Strážník xx xxxxxxxx xxxxx zjištěné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§12a

Strážník xx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx konkrétního xxxxx xxxxxx policie oprávněn xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x osobní xxxxx. Kdo byl x xxxx pomoc xxxxxxx, xx xxxxxxx xx poskytnout xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytnutím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§12x vložen právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Xx. s účinností xx 1.1.2009

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 2 xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx totožnost xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxx totožnosti xxxxxxx, xx xx osobou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx pohřešovanou.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx předvést xx policii xxxxx, xxxxx xxxx opětovnou xxxxx strážníka xxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx vlastní xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x takovém xxxxxxx zabránit.

(4) Xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx smluvní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a xxxx 3b. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona může xxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx osobu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 2)

(6) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx úřední xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Převzetí xxxxx potvrdí policie xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx vyzvat osobu x xxxxxx xxxxxx x oprávnění xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osobu x xxxxxx zbraně, xx-xx xx nezbytné x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, života x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx-xx, xx zbraně xxxx xxx užito x násilí xxxx xxxxxxxx násilím.

(2) Po xxxxxxxxx marné xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx x xxxx xxxxx, a xxxxx zbraň u xxxx má, xxx xx xxxxxxx.

(3) Strážník xx dále oprávněn xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxx předvádí xxxx omezuje xx xxxxxx svobodě 3) xxxx proti které xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx, a xxxxx xxxxx u xxxx xx, tak xx odebrat.

(4) Osobě, xxxxx zbraň xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zbraň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx 32) předá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Zbraň xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3, x xxxxxxxx xxxxxxx zbraně podléhající xxxxxxxxxx podle zákona x zbraních 32), xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podpisu xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tomu zákonné xxxxxx, xxxxx ji xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x nebrání-li xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zbraň xxxx, xxx xx xxxxx nebo xxxx xxxx odebrána, pokud xx xxxx osoba x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx policie, a xxx-xx x střelnou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx 32), u xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x potvrzení x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xx xxxxxx cokoli, xxx xx možno xxxxxx xxxx proti xxxx xxxxxxxxxxx 4).

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx určená xxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nevstupoval xx xxxxxxxxxx určená xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xx dobu nezbytně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, zdraví, xxxxxxx nebo veřejný xxxxxxx a xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx policie. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx "xxxxx vstupu", xxx x xxxxxx "xxxxxx xxxxxxx" a "zákaz xxxxxx" xxxx xxx x xxxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" x "xxxxx xxxxxx", xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx strážník xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx orgánu, který xx obdobné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)

§16

Xxxxxxxxx otevřít xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx, že je xxxxxxx život xxxx xxxxxx osoby anebo xxxxx-xx xxxxx škoda xx majetku, je xxxxxxxx xxxxxxxx otevřít xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "byt"), vstoupit xx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebezpečí.

(2) Xxx provádění xxxxxxx, xxxxx nebo jiných xxxxxxxx podle odstavce 1 xx strážník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby; nemusí xxx xxxxxx, hrozí-li xxxxxxxxx z prodlení.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo jiných xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxx osobu x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věc xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxx mít xx xx, že x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx její propadnutí 6) anebo xxxx xxx xxxxxxx 7), xxxx xxx x xxx důležitou pro xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xx předchozí xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx strážník xxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxx. Nelze xxxxxxxx xxx, jejíž hodnota xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx vydání věci xxxxxx strážník xxxxxx xxxxxx a osobě, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx která xx výzvu xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxx věci. Xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx předá strážník xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17a

(1) Strážník xx xxxxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k zabránění xxxxxxx vozidla,

a) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, kde je xxxxxxxx stání nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) které xxxxx na xxxxx, xx kterého je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přechodnou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) které xxxxx xx xxxxxxxx, kde xx není xxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zábor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx přítomen.

(2) Technický xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Technický xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx přestupku xxxxxxxx xx místě,

b) xxxxxxx-xx osoba, která xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx svou xxxxxxxxx podle §12, xxxx

x) po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx vztah x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx

x) tvoří xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotnických služeb, xxxxxxx invalidy xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mezinárodních xxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k zabránění xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx vozidlo xx místě ponechala, x nelze-li xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla. Pokud xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxxx vráceny tomu, xxx xx vynaložil.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vozidlo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xx odstranění xxxxxxx se jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxx, xxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§17b

Strážník xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravu osob xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do protialkoholní x protitoxikomanické xxxxxxxx xxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx 35) x xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx smluvní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx §3a nebo 3b. Povinnosti a xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx této osoby x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanice.

§17x

Xxxxxxxxx ke vstupu xx xxxxxxxxxxxxxx provozoven

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx x živnostenské provozovně, x herně, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry 39), x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx době do xxxxx prostor xxxxxxxx xxx zákazníky.

(2) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx provozovny, xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx xx nezbytné x xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxx za xx, že xxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxxxxxxx xxxx podávány

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pomůcky, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jejich xxxxxxxx xxxxxx nebo xx zde xxxx xxxxx xxxxx umožněno xxxxxx užívání.

(3) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, kasina x xxxxxxx xxxxxxx, kde xxxx provozovány xxxxxxxx xxx, x xx x xx skončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, také tehdy, xxx-xx xxx xxxxxxx xx to, že xx zde xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 až 3. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxx vstupu xx obydlí, xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx oprávněn za xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xx xx nich xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx.

§17d

Další xxxxxxxxx x xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §3a x xxxxxxx nedoplatek xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zákona x xxxxxxxxx komunikacích xxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx spáchán na xxxxx této obce, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zastavení vozidla xxxxx §79 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uhrazení xxxxxxxx nedoplatku xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem, x xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karty, x xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx pokuta, jejímž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebyl xxxxxx obcí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x kterého xxxx xxxxxxxx posečkání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady na xxxxxxx.

(3) Poskytnutí xxxxxxxxx x nedoplatku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla řidiči xxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti podle xxxxxxxx řádu.

(4) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx na xxxxx kontroly motorového xxxxxxx, xxxxxxxx vystaví xxxxxx tohoto vozidla xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtu xxxx, xxxxx orgán uložil xxxxxx xxxxx odstavce 1.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§17x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx značky a xxxxxxxxx x jízdě xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Není-li xxxxxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přikáže xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poznávací xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") motorového xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vydat, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jízdě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x zabránění xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx nebo použití xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxx úřední xxxxxx, xxxxx obsahuje

a) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx motorového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 1,

d) výši xxxxxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 1,

e) xxxxx x xxxxxx xxxx, xxx je možné xxxxxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 1 xxxx. x) uhradit xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxx xx domáhat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla, x času, kdy xx xxx možné xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tabulek xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a

g) xxxxxxx x možnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17g.

(3) Xxxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxxxx záznamu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

(4) Xxxx-xx xxxxx kontrolovaného xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku k xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xx-xx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxx možné. Xx vyrozumění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, je-li xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx podle §17d xxxx. 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxx x xxxx nedoplatku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, který xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 1, xxxxx obecní policie xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) x e) xx x).

(5) Xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx tabulek xxxxxxxxxxx značky xxxx x použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx omezením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx motorového vozidla xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 1. Odpovědnost řidiče xxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vozidlo, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zadržením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dotčena.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx tabulky xxxxxxxxxxx xxxxxx motorového vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jednotek požární xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlu v xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx osoby, xxxxx xx nedoplatek xxxxx §17d xxxx. 1,

d) xxxx nedoplatku xxxxx §17d odst. 1 x

x) xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(8) X xxxxxxxx tabulek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice informuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§17f

Vrácení xxxxxxx registrační xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxx provozovatelem, x xxxxxxxxxxxx tohoto vozidla xxxxxx nedoplatek xxxxx §17d xxxx. 1, xx řidič motorového xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky, xxxx

x) domáhat xx xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 1, je xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) domáhat xx odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx od xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx obecní policie xxxxxxxxxxx obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx registrovaného x Xxxxx republice, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx poslední xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 informuje obecní xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§17x

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx strážníka xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §17d xx 17f xxx xxxxx xxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 1.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x služební xxxxxx strážníkem

§18

Donucovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx prostředky jsou

a) xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxx úderný xxxxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) hrozba namířenou xxxxxxxx xxxxxx,

x) varovný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx prostředek x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jinému xxxxxxx, xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Před použitím xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xx strážník xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zakročuje, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxx" x výstrahou, xx xxxx použito xxxxxxxxxxxx prostředků; to xxxxxxx, xx-xx ohrožen xxxx xxxxx nebo xxxxxx anebo život xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxx, který x xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx dosáhl xxxxx xxxxxxxxxxx zákrokem, xxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx odporu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx použitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobil osobě xxxx zřejmě nepřiměřenou xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx protiprávního jednání.

§18x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx použít pouta

a) xxx omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §76 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2), xxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx nebo bezprostředně xx něm.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxx připoutáním xx xxxxxxxx předmětu za xxxxxxx xxxx. Omezení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nejdéle xx xxxx, xxx xx xxxxxx, xx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo než xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění odjezdu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxx xx místě xx xxxxxxxx xxxxxxx 40) nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx-xx předpokládat, xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xx xxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17a.

§19

Použití xxx

(1) Xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxx obdobně.

(2) Způsobilost xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být osvědčena xxxxxxx.

§20

Xxxxxxx služební zbraně

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraň

a) xx podmínek xxxxx xxxxxx 12) nebo xx podmínek xxxxxx xxxxx, 13)

b) xxx xxxxxxx útěku nebezpečného xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx služební xxxxxx x případě uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by bylo xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Služební xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 32) xxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx služební xxxxx; to neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 43) xxxx xxxxxxxx xxxx mechanickou xxxxx xxxxxxxxx X xxxxx xxxxxx x zbraních 32), xxxxxx vlastníkem xx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx služební xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, proti xxxxx zakročuje, xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Od xxxxx x xxxxxxxxx xxxx upustit xxx x xxxxxxx, xx xx ohrožen xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxx nebo zdraví xxxx osoby x xxxxxx nesnese xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx služební xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx dbát xxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx směřuje.

§21

Povinnosti strážníka xx xxxxxxx donucovacích prostředků x služební xxxxxx

(1) Xxxxxxxx strážník zjistí, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků došlo xx zranění xxxxx, xx xxxxxxx, jakmile xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zbraně, xxx xxxxxx xxxxx ke xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx okolnosti dovolí, xxxxxxxxxx zraněné xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx po každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkony, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zbraně.

(3) X xxxxxx xxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx xxxx služební xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx obecní xxxxxxx (§3 odst. 1), x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxxx omezení

Při zákroku xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx zjevně xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a kopy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobně dočasně xxxxxxxxxxxxxx prostředek, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx, úderu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní, xxxxxxxxx výstřelu ze xxxxxxxx zbraně x xxxxxxxx xxxxxx, vyjma xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx život a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx-xx nebezpečí xxxxxxxx xxxxx.

§23

(1) Xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx ke xxxxxxx xxxx usmrcení xxxxx xxxxx ke xxxxx nikoli xxxxxxxx 36), xx xxxxxxxx, xxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zastupitelstvem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Starosta, xxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obecní xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 je xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x použití služební xxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxx způsobenou strážníkem x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxxx x přiměřený xxxxxx vyvolala.

(2) Xxxx xxxxxxxx za škodu xxxxx, která poskytla xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx x jeho vědomím (xxxx xxx "poškozený"). Xxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx škodu poškozený xxxxxxx.

(3) Obec je xxxxxxx nahradit xxx xxxxx na věcech, xxxxx xxxxxxxxxxx vznikla x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za xxx poškozenou.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 k xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx x výše xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxx osobních údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx zpracovává xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx, xx-xx to xxxxx x xxxxxx xxxxxx úkolů.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxx xxxxxxxxx, jsou-li osobní xxxxx zpracovávané xxxxx xxxxxxxx 1 potřebné x plnění xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx, že xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích úkolů xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx zvukové, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx obecní policie xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx systémů xxxxxxx způsobem uveřejnit.

§24b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 311/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§24x

(1) Obecní policie x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) x xxxxxxxxx, xxxxx xx obecní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů xxxx údaj x xxxx evidence, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x případech, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx alkoholem xxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx potu,

c) xxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xx zjištění alkoholu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx, slin xxxx xxxx, a xx x v xxxxxxx, že xxxxx xxxxx předem xxx xxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyzvat, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx osoba povinna xx podrobit, není-li xx spojeno s xxxxxxxxxx xxx její xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx výpisu z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§24c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25

(1) Orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx trestného činu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zakládajících xxxxxx bezúhonnosti strážníka xxxxx §4a xxxx. 1 xxxx 2. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxx zbytečného odkladu xxxxxx obci xxxxxxxx xxxxxx o odnětí xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, krajský xxxx x obec xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxxxx zakládajícího ztrátu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4b. Xxxxxxxxxx zakládající xxxxxx xxxxxxxxxxxxx čekatele xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, x xxx xx čekatel xxxx strážník x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4c.

(5) Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxxx x které x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx, xxx xxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx strážníci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx poučen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dozvěděl.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxxx strážníka xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 starosta xxxx xxxx pověřená xxxxx.

§26x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2020 Sb.

§27

Xxxxxxxxx ministerstva

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebné x plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx čekatelů x strážníků xx xxxxxxx,

3. strážníků,

4. xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

6. počtu xxxxxxxxx,

7. činnosti xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xx obce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx [§2 xxxx. x)].

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Přestupky

§27a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu s §17c xxxx. 4 xxxxxxxx strážníkovi xxxxx xx míst podle §17c xxxx. 1 xx 3.

(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx plněním xxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx motorových xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků obecní xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotné xxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx správního xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

(1) Uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §4a xxxx. 5.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4b xxxx. 6.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx vykonává oprávnění x xxxxxxxxxx strážníka, xxxx xx x xxxx byla oprávněna xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx přístupném xxxx xxxxxxxxxxx stejnokroj xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx součásti xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx stejnokrojem xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx strážníkem xxxx čekatelem, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nebo jiném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx barevné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxx označení dopravního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ním xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pokutu xx 5&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx 3 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§28x

Xxxxxxxxx xxxxx §27a xxxx. 1 x xxxxx §28 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §27a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§28x

Xxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx obecní policii, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, jejímž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx příslušnost xxxxxx xxxxxxx, x xx s xxxxxxxx xxxxxxxx pokuty xxxxxxxx xx xxxxx. Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podání nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jej xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx o předání xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Rada xxxx, xxxxx má xxxxxxx obecní xxxxxxx, xxxx usnesením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyřizování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím 44) xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 45) xx xxxxxxxxx xxx 37) xxxxxxxxx.

§29

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx k xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 553/1991 Sb.

Příloha xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx, xxx xx xx xxx 1. ledna 2003 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx čl. X xxxxxx zákona, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x spolehlivosti.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 311/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Čl. XXXII

Rozsah x xxxx xxxxxxx újmy xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx před 1. lednem 2017, xxxxx xxxxxx do xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx XXX xx XXXXXX xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx 31. prosinci 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platných xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx plněním xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx obecní xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 553/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx určeného xxxxxxxxx podle zákona x. 553/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxx splnit xx 31. xxxxxxxx 2015. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 45 let, xxxxxxx úspěšně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx je držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx strážníka.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 553/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx podle §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 553/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx xxxxxxx xxxxxx rukávu xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx, xxxxx je x pracovním xxxxxx x obci, ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pětkrát xxxxxxx absolvoval zkoušku x xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx platného osvědčení, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zkoušce xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx zařízení obecní xxxxxxx xxxxx §4d xxxx. 3 zákona x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxxxxx školení x xxxxxx čekatele xxxx strážníka po xxxx dvou xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nepovažuje xx xxx provedené xxxxxxx x výcvik za xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 553/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 553/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx platného osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx x splňoval podmínky xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 553/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx ve xxxxxx xx xxxxxxx spáchaným xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxx posuzování spolehlivosti xxxxxxxxx, který byl xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx platného osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 553/1991 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxx xx skutkům xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx spáchání.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 553/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

67/93 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 200/90 Sb., x přestupcích, xxxxx XXX x. 283/91 Xx., x Policii XX, a zákon XXX x. 553/91 Xx., o xxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.3.93

163/93 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx znění xxxxxx XXX x. 26/93 Xx. a zákona x. 67/93 Xx., x xxxxx XXX x. 553/91 Xx., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxx x. 67/93 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.7.93

82/95 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx ČNR x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 553/91 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 528/90 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.6.95

153/95 Xx., kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 553/91 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 67/93 Xx., xxxxxx x. 163/93 Xx. x zákona x. 82/95 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.11.95

132/2000 Xx., x xxxxx a xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

311/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 553/91 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2003

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením činnosti xxxxxxxxx úřadů

s účinností xx 1.1.2003

267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) a (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., xxxxx č. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx minimu, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

480/0008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Policii ČR, xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

43/2009 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 553/91 Xx. publikované x xxxxxx x. 13/2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

306/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

427/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2011

375/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se zavedením xxxxxxxxxx registrů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

494/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 306/2009 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., nález ÚS xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Pl. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx šesté xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.2.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

204/2015 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 200/1990 Xx., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

65/2017 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek

s xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení o xxxx a zákona x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

248/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2018

261/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

418/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2012 Xx., o Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

427/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další

s účinností xx 1.1.2025

a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 13/92 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §27 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
2) §60 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
3) §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
4) §118 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Například §43 xxxxxx x. 273/2008 Xx.
6) §48 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x nich, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §53 xxxxxx x. 250/2016 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
8) §37 xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1989 Xx., x pravidlech xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxx).
9) Vyhláška č. 99/1989 Sb.
10) §53 xxxxxxxx č. 99/1989 Xx.
11) §17 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §13 xxxxxxxxx zákona.
13) §14 xxxxxxxxx xxxxxx.
14) Zákon č. 147/1983 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 49/1990 Xx.
15) §89 xxxx. 14 trestního xxxxxx.
16) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxx. xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., x požární ochraně, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 44/1974 Sb., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 51/1964 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §2 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx.
19) §3 xxxxxx ČNR č. 367/1990 Xx.
20) Zákon XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
21) Xxxx. §86 xxxxxx ČNR x. 200/1990 Xx.
22) §22 xxxxxx XXX x. 200/1990 Xx.
23) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx č. 99/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx (pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §124 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx.
25) §66c xx 66e xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 313/2002 Xx.
26) §3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx zákona x. 234/2006 Xx.
27) §4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Xx. x xxxxxx x. 234/2006 Sb.
28) §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve znění xxxxxx x. 311/2002 Xx.
29) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
30) §8 xxxxxx x. 451/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
31) Ústavní xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České republiky, xx znění xxxxxxxxx xxxxxx x. 300/2000 Xx.
Zákon č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (zákon x zbraních), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §138 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).

38) §10 odst. 1 xxxxxx x. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxx č. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx.

40) §118a xxxx. 4 zákona x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 411/2005 Xx.

41) §105 x 106 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35 x 88 zákona x. 218/2003 Xx., x odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činy x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudnictví ve xxxxxx mládeže), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§363 xx 365 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku trestů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) §42 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

44) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) Například zákon č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.