Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o obecní policii
553/91 Sb.

Zákon

Úvodní ustanovení §1 §1a §2 §3 §3a §3b

Společné ustanovení k veřejnoprávním smlouvám §3c

Strážníci §4

Bezúhonost §4a

Spolehlivost §4b

Zdravotní způsobilost §4c

Odborná způsobilost čekatele §4d

Odborná způsobilost strážníka §4e

Osvědčení §4f

Přezkoumání odborné způsobilosti strážníka §4g §4h

Odnětí a zánik platnosti osvědčení §5 §5a

Povinnosti strážníků §6 §7 §8

Odchodné §8a §9 §10

Oprávnění strážníků

Oprávnění požadovat vysvětlení §11 §11a

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti §12 §12a

Oprávnění předvést osobu §13

Oprávnění vyzvat osobu k vydání zbraně a oprávnění zbraň odebrat §14

Oprávnění zakázat vstup na určená místa §15

Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor §16

Oprávnění vyzvat osobu k vydání věci a oprávnění věc odejmout §17 §17a §17b

Oprávnění ke vstupu §17c

Další oprávnění v provozu na pozemních komunikacích §17d

Zadržení tabulek státní poznávací značky a zabránění v jízdě motorového vozidla §17e

Vrácení tabulek registrační značky a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla §17f

Stížnost §17g

Použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně strážníkem

Donucovací prostředky §18 §18a

Použití psa §19

Použití služební zbraně §20

Povinnosti strážníka po použití donucovacích prostředků a služební zbraně §21

Zvláštní omezení §22 §23

Náhrada škody §24

Zpracování osobních údajů a získávání informací §24a §24b §24c §25 §26 §26a §26b

Působnost ministerstva §27

Přestupky §27a §28 §28a

Vztah k jiným právním předpisům §28b §29

Příloha

č. 311/2002 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 274/2008 Sb. - Čl. VI

č. 248/2017 Sb. - Čl. II

č. 261/2020 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 22/2014 Sb.

INFORMACE

553

XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxx

xx xxx 6. prosince 1991

x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx tomto xxxxxx:

Xxxxxx ustanovení

§1

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx obce 16) x xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxx xxxx zvláštní xxxxx.

(3) Xxxxxx policie xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Obecní policie xxxxxxx obcí, která xx xxxxxx 26) xxxx xxxxxxxxxxx městem 27), x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx 28) xx označuje xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx obce, xxxxx xxx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon.

§1x

(1) Obecní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx podmínky §4 xxxx. 1 písm. x) xx x) (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxx §4 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prokazovat příslušnost x obecní xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 a 3 x §9.

§1x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§2

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x ochraně x xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx x rozsahu stanoveném xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxx zvláštním zákonem xxxx opatření k xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx prevenci xxxxxxxxxxx v xxxx,

x) xxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx prostranstvích 29) x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx projednávání xx x působnosti xxxx,

x) poskytuje za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx požádání údaje x obecní xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx policii xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pověřit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx negativního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího některé xxxxx předpoklady xxx xxxxx některých xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 30).

§3x

(1) Xxxx xxxx xxxx, které nezřídily xxxxxx policii, xxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxx x témže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx této xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem xx xxxxx obce xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx stranami xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. X xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3b

(1) K xxxxxx xxxxx podle §2 xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, kde xx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx státu (xxxx jen "xxxxxxx xxxx") 31) xxxx xxx xx pořádána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sportovní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxx xxx předpokládat xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx starosta obce, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxxx krizový xxxx nebo je xxxxxxxxxxx akce xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jiné obce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx obce, xx xxxxxx území xx vyhlášen krizový xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx obec nachází; x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxx pořádána xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx kraje, na xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxxxxxx smlouvám

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a xxxx 3b xxxx úkoly xx xxxxx xxxx xxxx, řídí starosta xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dotčených xxxx nedohodnou jinak.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3a xxxx 3b xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx uzavřena,

c) počet xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx úsek, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xx území jiné xxxx a

f) vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx obce.

(3) Xxxx, xxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx stanovit xxxxxxxx vzájemného vypořádání xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx obce.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3a xxxx 3b xxxx xxxxx na xxxxx xxxx obce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pověřením xxxxxxx xxxxxxxxx obce, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje údaje xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x), x), d) a x) x zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxx,

x) xx starší 18 xxx,

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a

f) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxx jedná x pracovněprávních vztazích xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §1a xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx obecní xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx obci.

§4a

Bezúhonnost

(1) Xxxxxxxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx, xxx xxx

x) pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyšší xxx 5 xxx xxxx x výjimečnému xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx odnětí svobody xxxxxxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx,

x) x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxxx, xxxx

x) v xxxxxxxxxx 5 letech pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není dále xxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání x od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxx spáchal xxxxxxx čin, v xxxxxxx x posláním xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx se xxxxxxxx, xxxx do xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xx osvědčil, xx-xx xxxxxxx, kterým xxxxxxx trestný xxx, x xxxxxxx s xxxxxxxx strážníka xxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x odstoupení xx xxxxxxxxx stíhání x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx strážníka xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx bezúhonnosti se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 41) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx strážníka, čekatele xxxx strážníka xxxxx, xxxx xx odsouzen xxxxx.

(4) Obec si xx účelem ověření, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx strážníka xxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti, xxxxxx xxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx 42). Xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx strážník je xxxxxxx písemně oznámit xxxxx, xxxxx jménem xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx nejpozději xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx usnesení x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto rozhodnutí, xxxxxx označení orgánu, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx uchazeč x xxxxxxxxxx strážníka, xxxxxxx xxxx strážník v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx ten, xxx xxx x posledních 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznán vinným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx úseku xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx úseku xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,

d) proti xxxxxxxxxx soužití,

e) proti xxxxxxx, xxxx

x) podle xxxxxx x zbraních 32),

xxxxxxxx xxxx jednání, xxxxxx xxxxxxx přestupek xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, jestliže rozhodnutí x odpovědnosti xx xxxxxxx z přestupků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx spáchaný týmž xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není dále xxx, x xxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x potlačování práv x xxxxxx člověka xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx prokazuje xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x evidence přestupků xxxxxx Rejstříkem trestů xxxx údaj z xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x spáchaných xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx, která xxxx xxxxx přestupků, xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx x vydání xxxxx x evidence xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xx účelem xxxxxxxxx spolehlivosti xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxx požádat Xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx strážníka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxx xxxxxxx; xxxx stanovisko xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Čekatel xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obce jedná x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxxx §4 xxxx. 2, xx 15 xxx písemně oznámit xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xx xxxxx přestupku, xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. X oznámení xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx kopie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jednání, které xx znaky přestupku.

§4x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x duševních vad, xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx vylučují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx strážníka pro xxxxx xxxxxxxxxx, obsah x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx posudku x xxxxxxxxx způsobilosti.

§4x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx čekatele

(1) Xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx xxxxxx zkoušky. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx x oblastech zahrnutých xx odborných předpokladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(2) Přihlášku xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxx před zkouškou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Obec xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona (xxxx xxx "výcvik"). Xxxxxx xx provádí x xxxxxxxx xxxxx xxxx první nebo xxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x policií. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx výcviku, xxxxx je podmínkou, xxx čekatel xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xx koná v xxxxx den x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částí

a) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxxxx znalosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) ústní, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx úspěšně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx neuspěje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx protokol x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx skutečností. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx podání xxxxxxxxx. Xxxxxx opakování zkoušky xxxx ministerstvo xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx měsíc x xxxxxxx tři xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Termín x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nejméně 15 xxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx poslední xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx strážníka

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §4d xxxx. 1 xx xxxxxxx zkouškou třikrát. Xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxx nejdříve 6 xxxxxx a xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §4d xxxx. 3 až 7 se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zařízení podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx školení a xxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx strážníkovi xx xxxx 5 let, xxxxx úspěšně xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx čtvrté zkoušky xxxx ministerstvo strážníkovi xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx skončený xxxxxxxx xxxxx strážníka xx xxxxx 3 xxxxxx xxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxx změny xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§4x

Xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx strážníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osvědčení před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx neuspěje xxx xx xxxxx xxxxxx opakování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 12 xxxxxx ode xxx konání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §4d xxxx. 6 x 7 se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§4x vložen xxxxxxx předpisem č. 248/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§4h

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx předpokladů xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx,

x) náležitosti xxxxxxxxx ke xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx čekatele x strážníka,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx osvědčení.

§4h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 248/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§5

Xxxxxx x zánik xxxxxxxxx osvědčení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení strážníkovi, xxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx způsobilosti.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxx omluvy xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx x přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §4g.

(3) Osvědčení xxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doby uvedené x §4f xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx strážníka; xx xxxxxxx, xxxxx xx 3 měsíců xxxxxxx xxxx pracovní poměr xxxxxxxxx,

x) dnem, xxx xxxxxxxx x zkoušky xxx xx jejím xxxxxx opakování xxxxx §4d odst. 7 xxxx §4g, xxxx

x) xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) Obec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx čekatele, xxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obce xxx xxx xxxxxxxx

x) usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx záznamu x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4a odst. 1 xxxx 2 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx,

x xx až xx doby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxx i xxxxx, zjistí-li skutečnosti xxxxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezúhonnosti podle §4a xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx §5 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx strážníka zpět x výkonu xxxxx xxxxxxxxx. Plat xxxxxxxxx xx doplatí xx xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx zaměstnance xxxx zařazeného xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx obce.

(4) Xxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx policie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxx §4d xxxx. 3 xxxx xxx druhém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4d odst. 7, x xx xx xxxx úspěšného vykonání xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) při druhém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4g, x xx xx doby úspěšného xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§6

(1) Xxx xxxxxxxxx zákroků x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxxxx v xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx jejich práv x svobod xxxxxxxxx xxxx nezbytnou k xxxxxxxx účelu sledovaného xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx právech, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo úkon xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dovolují; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx okamžitě, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc v xxxxxxx xxxxx oprávnění x povinností podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx zákrok xxxx úkon, nebo xxxxxx jiné opatření, xx-xx xxxxxx trestný xxx xxxx přestupek xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxx pracovní xxxx xxxxxxx x xxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx přestupek, kterým xx xxxxxxxxxxxxx ohrožen xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neprokazuje xxxxx §9 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx policii xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx strážník xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx policie (odstavec 2), prokáže xx xxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxx "městská xxxxxxx" (§1 xxxx. 4). Průkazem xxxxxx xxxxxxx se strážník xxxxxxx xxxxx, jakmile xx xxxxxxxxx zákroku xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxxxx a okolnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx strážník xxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxx!".

(5) Xxxxx xx povinen uposlechnout xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§8

(1) Strážník xxxx xxxxxxx xxxxxxx zákrok xxxx úkon k xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx xxxxxx léků xxxx jiných látek, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx schopnost xxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxx ani xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyškolení xxxx vycvičení xxxxxxxx, xxxx

x) xx zřejmé, xx xxxxxx nebo xxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx neprovede xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx x maření xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§8a

Odchodné

(1) Strážníkovi, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nejméně 15 let x xxxxxx věku 50 xxx, xxxxxxxx odchodné xxx skončení pracovního xxxxxx podle §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx práce anebo xxxxx §48 odst. 2 xxxxxxxx práce; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. f) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx x týchž xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx obce xxxxxxx xx pracovní xxxxxx strážník, s xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxxxx výpovědí podle §52 xxxx. f) xx x) zákoníku xxxxx nebo okamžitým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxxxx práce xxxxx dohodou x xxxxx důvodů; xxxx xxxx lze xxxxxxxx xxx účely odchodného xxxxx jednou.

(3) Xx xxxx xxxxxx pracovního xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na jinou xxxxx xxxxx §41 xxxxxxxx práce a xxxxx §5a, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5a odst. 3.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx, x níž xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx xxxx odchodného xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxx ukončený xxx pracovního poměru xxxxx xxxxxxxx 1 xxx dobu 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx odchodného nesmí xxxxxxxxx šestinásobek jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na výplatě x xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx pozdějším xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákoníku xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx průměrného xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx.

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§9

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxx prokázat xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, identifikačním číslem xxxxxxxxx x názvem xxxx. Vykonává-li strážník xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a nebo 3b, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxx xxxxxxx, xxxxx nesnese xxxxxxx, xxx učiní, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dovolí.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nosí xxxxxxxx na pravé xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx obce xx xxxx xx záloktí xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, označení motorových xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxx prvky. Xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xx stejnokrojem xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem 33).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) jednotné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx motorových vozidel x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecní xxxxxxx.

§10

(1) Strážník xx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx oznámit policii xxxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx trestný xxx a podle xxxxxx xxxx též xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx spáchán xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx patří xx působnosti xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxx důvody xxxx xxxxxx, x něž xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx strážníků

§11

Oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx skutečností důležitých xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xxxx xxxx pachatele, xxxxx i ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx místo x xxxxxx vysvětlení x

x) xxx předložila xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxxxxx dokladu nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx o podání xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx by jím xxxx, svému příbuznému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx sourozenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobném, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx, způsobila nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx postihu xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx státem xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx byla xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tím, x xxxxx zájmu xxxx povinnost má, xxxxxxxxx.

(6) Strážník xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx o možnosti xxxxxxx vysvětlení podle xxxxxxxx 4 x 5.

(7) Xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxx obec. Xxxxx xx xxxxxxx nemá xxx, kdo xx xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxx, xxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 24)

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxx neuplatní xx xxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx osoba xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx-xx osoba bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxx x xxxxxxx vysvětlení xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxx x osobou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 zápis x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx 15 xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxxx xxxxxx strážník xxxxxx xxxxxx.

§11x

(1) Xxxxxx policie xx v rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úkolů podle xxxxxx nebo zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkách xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. totožnosti xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xx policii podle §13 xxxx. 1 xx 3 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x

1. xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. řidiči, xxxxx xx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

3. xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 34),

4. xxxxxxxxxx osoby, xxxx xxx obecní xxxxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx,

x) xxxxxxxx úřadů x

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poplatku xx xxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx místních xxxxxxxx xx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx,

2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx,

3. xxxxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) Rejstříku xxxxxx, a xx x evidence xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx policie je xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx, je povinen xx obecní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tom xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V případě, xx xx xxxxxx xxxxxx policie x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx, příjmení, data xxxxxxxx, xxxxxxx čísla, xxxx-xx přiděleno, a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osobu, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x osobu, xxxx které xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx ze spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§11),

x) xxx-xx x xxxxx, která xxxxxxxx popisu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pohřešované,

e) na xxxxxx xxxx osoby, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxx x),

x) jde-li x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podezření xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx výzvě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

§12x

Xxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx. Xxx byl x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinen xx poskytnout bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx, brání-li xx x tom xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx nemusí xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vážnému xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§13

Xxxxxxxxx předvést osobu

(1) Xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx nemůže xxx xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx strážníka xxxx xxxxxxxxx prokázat, xxxxxx-xx strážník x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx místě; xxxxxxxxx součinnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx úkonu.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx na policii xxxxx, x xxxxx xx při zjišťování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx osobou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx pohřešovanou.

(3) Strážník xx oprávněn xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pokračuje x jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx vlastní xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x takovém xxxxxxx zabránit.

(4) Strážník xx xxxxxxxx předvést xxxxx xx nejbližší xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx smluvní stranou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a nebo 3b. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 2)

(6) X xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx policii k xxxxxxx opatření. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx policie xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§14

Oprávnění xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx osob xxxx xxxxxxx x xxxxx-xx, xx xxxxxx xxxx xxx užito x násilí xxxx xxxxxxxx násilím.

(2) Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x vydání zbraně xx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx x xxxx zbraň, x xxxxx xxxxx u xxxx xx, xxx xx odebrat.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx oprávněn xx přesvědčit, xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 3) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx u xxxx zbraň, x xxxxx xxxxx x xxxx xx, tak xx xxxxxxx.

(4) Osobě, xxxxx zbraň vydala xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxx strážník xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Vydanou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zbraň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 32) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx, xxxxx název a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(5) Zbraň xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3, x xxxxxxxx xxxxxxx zbraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx 32), xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx-xx tomu zákonné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx policii; o xxxxxx xxxx odebrání xxxxxx xxxxxx strážník xxxxxx záznam.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 x xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx důvody, xxxxx xx zbraň xxxx, xxx xx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úřadovny xxxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 32), u xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x potvrzení o xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 4).

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx určená místa

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx každému, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nevstupoval xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx nezdržoval xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx místě, je-li xxxxxxx život, zdraví, xxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx plnění úkolů xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxx technických xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použit xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx "xxxxx xxxxxx", xxx x xxxxxx "obecní xxxxxxx" x "xxxxx xxxxxx" nebo xxx x xxxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" x "xxxxx xxxxxx", xxx x xxxxxx ve smyslu xxxxxx ustanovení.

(2) Xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxx xx xxxxxx orgánu, xxxxx xx obdobné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osoby anebo xxxxx-xx xxxxx škoda xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxx"), vstoupit xx něho x xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebezpečí.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx strážník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx, hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx zákroků, xxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx strážník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Oprávnění xxxxxx osobu x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věc xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx věci, xxxxx lze xxx xx to, xx x řízení x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx propadnutí 6) xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 7), xxxx jde x xxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x přestupku.

(2) Xx předchozí xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je strážník xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx, jejíž hodnota xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx strážník xxxxxx xxxxxx a osobě, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx která xx výzvu xxxxxxxxx xxx vydala, vystaví xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx vydání věci. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx předá strážník xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xx xxxxx, xx kterého je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přechodnou úpravou xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) které xxxxx xx xxxxxxxx, kde xx xxxx povoleno, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostranství

a jeho xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, jen xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na místě,

b) xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na místě xxxxxxxxx, strážníkovi xxxx xxxxxxxxx podle §12, xxxx

x) xx provedení xxxxx nezbytných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požádala jiná x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx provozovateli.

(4) Technický xxxxxxxxxx k zabránění xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx viditelně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Přiložení x xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vozidlo xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx-xx xx xxxxxxx, na náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx vynaložil.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx o xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx s obecní xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnosti úhrady xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx zprostí, xxxxx xxxxxxx závažné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx odjezdu vozidla x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravu xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xx protialkoholní x xxxxxxxxxxxxxxxxxx záchytné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35) x mimo xxxxx xxxx, xxxxx zřídila xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx smluvní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx §3a nebo 3b. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxx plnit xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxx x jejího umístění xx protialkoholní x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxx xxxxxx úkolu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vstupovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxx x dalších xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 39), x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Strážník xx xxx plnění xxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx provozovny, xx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx xx nezbytné x xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxx za xx, xx xxxx xxx osobě xxxxxx 18 xxx prodávány xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxx

2. tabákové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx určené xx kouření, elektronické xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx zde xxxx xxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx vstupovat xx xxxxx, kasina a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx, x xx x po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx tehdy, xxx-xx mít xxxxxxx xx xx, xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vstup xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3. Xxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, jiného xxxxxxxx nebo na xxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxx vstupu do xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxx otevřít xxxx jiným xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx nutnosti i xx xxxxxxx xxxx.

§17x

Xxxxx oprávnění v xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo je xxxxxxx stranou veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §3a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx provozu, xxxxxx x xxxxxxxxx komunikacích xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx této obce, xx xxxxxxxx oprávněn xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uhrazení xxxxxxxx nedoplatku xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platební xxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx, pokud

a) xxxx pokuta, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx orgánem xxxx x

x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebyl xxxxxx obcí x xxxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx, x kterého xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx.

(3) Poskytnutí xxxxxxxxx x nedoplatku xxxxx xxxxxxxx 1 provozovatele xxxxxxxxxx vozidla řidiči xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx řádu.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§17e

Zadržení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v jízdě xxxxxxxxxx vozidla

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 1 xxxxxxx xx xxxxx zastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jízdu xx nejbližší xxxxxx xxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poznávací xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx") motorového xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) zabrání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Strážník x xxxxxxxx tabulek registrační xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu vozidla xxxxxx xxxxxx záznam, xxxxx obsahuje

a) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx motorového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxxx podle §17d xxxx. 1,

e) xxxxx x orgánu xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podle §17d xxxx. 1 písm. x) uhradit xxxx xxxxxxxx xxxx uhrazení, xxxxxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxxx prostředku k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x času, kdy xx xxx možné xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění odjezdu xxxxxxx x

x) poučení x možnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17g.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx tohoto vozidla, xx-xx xx bez xxxxxxxxxx obtíží xxxxx. Xx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §17d xxxx. 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx vyrozumění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 1, xxxxx xxxxxx policie xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x) a x) xx x).

(5) Škody xxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odstavení x x odstavením xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 1. Xxxxxxxxxxx řidiče xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za vozidlo, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zadržením xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxx použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxx tabulky xxxxxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému, xxxxxxxxxxx xxx, bezpečnostních xxxxx, jednotek požární xxxxxxx, zpravodajských xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx, obecní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x imunit podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx. O xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x kontrolovaném xxxxxxxxx vozidle,

b) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx kontrolovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §17d odst. 1,

d) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17d odst. 1 x

x) xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(8) X zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx registrovaného v Xxxxx republice informuje xxxxxx policie xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy.

§17e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§17x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 1, xx řidič xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění odjezdu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx motorového xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxx podle §17d xxxx. 1, xx xxxxxxxx

x) vyzvednout xx xxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxx xxxxxxxxxx do 1 roku od xxxxxx zadržení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla registrovaného x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxx poslední registrace xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) O xxxxxxxxxx tabulek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x o xxxxxx xxxxxxx příslušnému úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x vložen právním xxxxxxxxx č. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§17x

Xxxxxxxx

Xxxxx postupu strážníka xxxx xxxxxx policie xxxxx §17d xx 17f xxx xxxxx xxxxxxxx k osobě, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 1.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

Použití donucovacích prostředků, xxx x xxxxxxxx xxxxxx strážníkem

§18

Donucovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx prostředky jsou

a) xxxxx, xxxxxx, xxxxx x kopy,

b) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx namířenou xxxxxxxx xxxxxx,

x) varovný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx prostředek x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strážník xxxxxxxx xxxxxx x zájmu xxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxx nebo své xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jinému xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx použitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx protiprávního xxxxxxx xxxxx "jménem xxxxxx" s výstrahou, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) O xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použije, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přitom xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nutný x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx nezpůsobil xxxxx xxxx zřejmě nepřiměřenou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx protiprávního xxxxxxx.

§18x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §76 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx,

x) při xxxxxxxxxx osoby podle xxxxxx nebo zvláštního xxxxxx 2), která xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx jinou xxxxx nebo strážníka, xxxxxxxx vlastní xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx při zákroku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx strážník omezit xxxxxxx volného pohybu xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pout. Xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxx xxxxx nejdéle xx xxxx, xxx je xxxxxx, že xxxxx xxxxxx protiprávní jednání xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxxxx.

(3) Technický xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx strážník xxxxxx&xxxx; x vynucení xxxxxxxxxx řidiče xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx příchodu policie 40) nebo x xxxxx xxxxxxx proti xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, lze-li předpokládat, xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxx. Xx toto použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx ustanovení §17a.

§19

Xxxxxxx xxx

(1) Strážník xx oprávněn použít xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků též xxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x donucovacích xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být osvědčena xxxxxxx.

§20

Použití služební xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xx podmínek xxxxx xxxxxx 12) xxxx xx xxxxxxxx krajní xxxxx, 13)

b) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx zbraně x případě xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 32) obec. Xxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx strážník xxx xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 43) xxxx plynovou xxxx mechanickou xxxxx xxxxxxxxx X podle xxxxxx x xxxxxxxx 32), xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Před xxxxxxxx služební xxxxxx xx strážník xxxxxxx xxxxxx xxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx bude použito xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx odkladu.

(5) Xxx xxxxxxx služební xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dbát nutné xxxxxxxxxx, xxxxxxx aby xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osob, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx směřuje.

§21

Xxxxxxxxxx strážníka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zbraně

(1) Xxxxxxxx strážník zjistí, xx xxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx zranění osoby, xx xxxxxxx, xxxxxxx xx okolnosti dovolí, xxxxxxxxxx zraněné osobě xxxxx xxxxx a xxxxxxxx lékařské xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx došlo xx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx xxxxx, jakmile xx okolnosti xxxxxx, xxxxxxxxxx zraněné osobě xxxxx pomoc a xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření. Xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx služební xxxxxx, xxxxxxx to okolnosti xxxxxx, je strážník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkony, xxx xxxxx být řádně xxxxxxxxx oprávněnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx vyrozumět xxx xxxxxxxxxx odkladu osobu, xxxxx xxxx obecní xxxxxxx (§3 odst. 1), a xxxxxx xxxxxx záznam.

§22

Xxxxxxxx omezení

Při zákroku xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, osobě zjevně xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx tělesnou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zjevně xxxxxx 15 xxx xxxxx strážník použít xxxxx x kopy, xxxxxxxxxx, elektrický xxxx xxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxxxxx prostředek, obušek x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, hrozby xxxxxxxxx služební xxxxxx, xxxxxxxxx výstřelu xx xxxxxxxx zbraně x xxxxxxxx xxxxxx, vyjma xxxxxxx, xxx útok xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx větší xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx odvrátit xxxxx.

§23

(1) Dojde-li xxx xxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx xxxx psa ke xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx anebo ke xxxxx nikoli nepatrné 36), xx xxxxxxxx, xxxx xxxx zastupitelstva xxxx pověřený zastupitelstvem xxxx řídit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obecní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxx xxxxx policie x použití xxxxxxxx xxxxxx.

§24

Náhrada xxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x škodu xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxxx a přiměřený xxxxxx vyvolala.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx věcech, xxxxx xxxxxxxxxxx vznikla x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Přitom xx hradí xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx v předešlý xxxx; není-li to xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx náhradou xx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x újmě xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odškodnění.

(5) Obec xx povinna xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx policii; ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxxxxx obdobně.

§24a

Zpracování osobních xxxxx x xxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 policii, xxxxxxx obce a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 roky xxxxxxxxx, xxxx-xx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona. Xxxxxx-xx, xx xxxx xxxxx nejsou potřebné x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx likvidaci.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejsou dotčena.

§24b

(1) Xxxxxx policie xx oprávněna, xx-xx xx potřebné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxx veřejně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx zvukové, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx k pořizování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zřízeny xxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxx, xx obecní policie xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 311/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§24x

(1) Obecní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. x) x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx policie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx projednat xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx vyžadovat

a) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x evidence přestupků xxxxxx Rejstříkem xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx mohl xxxx k posouzení xxxxxx xxxx trestného xxxx,

x) xxxxxxxxx orientačního xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx ovlivnění xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dechové xxxxxxx xxxx odběrem xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxx xxxx, moči, xxxx xxxx xxxx, x xx x v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxx odborné vyjádření.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx osoba povinna xx podrobit, xxxx-xx xx spojeno x xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx z evidence xxxxxxxxx se předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§25

(1) Xxxxxx činné x trestním řízení xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx činu x zašlou ministerstvu x obci xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4a odst. 1 xxxx 2. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zašlou xxxx kopie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o odnětí xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx a obec xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4b. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřad a xxxx obci, x xxx je čekatel xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní způsobilosti xxxxxxxxx xxxxx §4c.

(5) Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx do 15 dnů od xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§26

(1) Strážník xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x zájmu xxxxxx osob vyžadují, xxx xxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxx x xx skončení xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx, je xxxxxxx, xxx-xx xxxxx poučen, xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxx, co se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx poskytnutou xxxxxx dozvěděl.

(3) Povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 starosta xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§26x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2020 Sb.

§27

Působnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vydává x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x plnění zákonem xxxxxxxxxxx úkolů týkající xx

1. protokolů x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx,

4. osvědčení,

5. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxx,

7. činnosti obecních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx potřebných údajů.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx statistických údajů x způsob jejich xxxxxxxxxxx [§2 xxxx. x)].

(4) Ministerstvo v xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§27x

(1) Podnikající xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §17c xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vstup xx xxxx podle §17c xxxx. 1 xx 3.

(2) Xxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx plněním úkolů xxxxxx policie podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, aby stejnokroje xxxxxxxxx, označení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků obecní xxxxxxx obsahovaly jednotné xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 100 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 nelze x xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čekatel xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 5.

(2) Čekatel xxxx strážník xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §4b xxxx. 6.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx k xxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přístupném xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stejnokroje, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx užívá xx xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx barevné xxxxxxxxx xxxx označení, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxx xxxxxxxx barevné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Kč, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx 3 000 Xx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 nelze projednat xxxxxxxx na xxxxx.

§28x

Xxxxxxxxx xxxxx §27a xxxx. 1 a xxxxx §28 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §27a xxxx. 2 xxxxxxxxxx ministerstvo.

§28x

Xxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Rada xxxx, xxxxx má xxxxxxx obecní xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx správního xxxxxx, v xxxx xx dána xxxxxxxxxxx xxxxxx policie, x xx x výjimkou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx místě. Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x obecní xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx policie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu.

(2) Xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx obecní policii, xxxx usnesením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 44) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx kontrolní xxxxxxx prováděnou xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 45) xx xxxxxxxxx řád 37) xxxxxxxxx.

§29

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Burešová v. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x zákonu Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 553/1991 Sb.

Příloha xxxxxxx právním předpisem č. 274/2008 Sb.

Xx. II

Přechodné ustanovení

Ten, xxx xx ke xxx 1. ledna 2003 zaměstnancem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx tohoto dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx. X xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx bezúhonnosti x spolehlivosti.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 311/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

Xx. XXXXX

Xxxxxx a xxxx xxxxxxx újmy xx zdraví xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2017, xxxxx nebyla do xxx 31. prosince 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx upravených xxxxxxxxxxxx zákonů, které xx xxxx v xxxxxxxx XVI xx XXXXXX xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Čl. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 553/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 553/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx, který je x xxxxxxxxx xxxxxx x obci xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2015. Xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 45 let, xxxxxxx xxxxxxx absolvoval xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx ministerstva x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 553/1991 Xx., xx xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx s xxxxxx xxxx podle §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 553/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx rukávu xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx, který je x xxxxxxxxx xxxxxx x obci, ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx neurčitou.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §4d xxxx. 3 xxxxxx x. 553/1991 Sb., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výcvik čekatele xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx let xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx strážníka xxxxxx xxxxxxx, nepovažuje se xxx provedené xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 248/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx strážník, xxxxxxx xxxx obce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x pracovněprávních xxxxxxxx čekatelů, strážníků x dalších xxxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 553/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstvo xxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 553/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x splňoval podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 553/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx vztahu xx skutkům xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx účinné x xxxx xxxxxx spáchání.

3. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 553/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx účinné v xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 553/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

67/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon ČNR x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxx XXX č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, a xxxxx XXX x. 553/91 Xx., o xxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.93

163/93 Sb., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 26/93 Xx. x xxxxxx x. 67/93 Xx., x xxxxx ČNR x. 553/91 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 67/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.93

82/95 Xx., kterým se xxxx a doplňuje xxxxx XXX x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx ČNR x. 283/91 Sb., x Policii ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 553/91 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 528/90 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.95

153/95 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 553/91 Sb., o xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxx x. 67/93 Sb., xxxxxx x. 163/93 Xx. x xxxxxx x. 82/95 Sb.

s účinností xx 1.11.95

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

311/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 553/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

267/2006 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (zákonem x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2015) x (xxxxxxx č. 182/2014 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, xxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Sb., x důchodovém pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 22.8.2007

274/2008 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

480/0008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x Xxxxxxx XX, xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (trestní řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního zákoníku

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

43/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 553/91 Sb. xxxxxxxxxxx x částce x. 13/2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x základních registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

306/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 325/99 Xx., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

142/2012 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx se zavedením xxxxxxxxxx registrů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx šesté xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Sb., a xxxxxxx další zákony (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

64/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

204/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx o dani x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

248/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

261/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx veřejné moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

418/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2012 Xx., x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx x. 13/92 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §27 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení).
2) §60 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
3) §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
4) §118 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Například §43 xxxxxx x. 273/2008 Xx.
6) §48 xxxxxx x. 250/2016 Sb., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §53 xxxxxx x. 250/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §37 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1989 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).
9) Vyhláška č. 99/1989 Sb.
10) §53 xxxxxxxx x. 99/1989 Xx.
11) §17 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §13 xxxxxxxxx xxxxxx.
13) §14 xxxxxxxxx zákona.
14) Xxxxx č. 147/1983 Sb., x xxxxxxxx x střelivu, xx xxxxx zákona č. 49/1990 Sb.
15) §89 xxxx. 14 trestního xxxxxx.
16) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxx. xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 44/1974 Sb., xxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 51/1964 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §2 xxxxxx ČNR x. 367/1990 Xx.
19) §3 xxxxxx XXX x. 367/1990 Sb.
20) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
21) Např. §86 zákona XXX x. 200/1990 Xx.
22) §22 xxxxxx ČNR x. 200/1990 Sb.
23) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx č. 99/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx silničního xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
24) §124 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx práce.
25) §66c xx 66e zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.
26) §3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx zákona č. 234/2006 Xx.
27) §4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx. a xxxxxx x. 234/2006 Sb.
28) §1 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxx x. 311/2002 Xx.
29) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
30) §8 xxxxxx x. 451/1991 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
31) Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České republiky, xx xxxxx ústavního xxxxxx č. 300/2000 Xx.
Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxx č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx dětí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §138 xxxxxxxxx zákoníku.

37) Zákon č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

38) §10 xxxx. 1 zákona x. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxx č. 186/2016 Sb., x hazardních hrách.

40) §118a xxxx. 4 xxxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 411/2005 Xx.

41) §105 x 106 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35 x 88 zákona x. 218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx mládeže xx protiprávní xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§363 xx 365 xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

42) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) §42 xxxxxx x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

44) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

45) Xxxxxxxxx xxxxx č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.