Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.01.2022.


Zákon o obecní policii
553/91 Sb.

Zákon

Úvodní ustanovení §1 §1a §2 §3 §3a §3b

Společné ustanovení k veřejnoprávním smlouvám §3c

Strážníci §4

Bezúhonost §4a

Spolehlivost §4b

Zdravotní způsobilost §4c

Odborná způsobilost čekatele §4d

Odborná způsobilost strážníka §4e

Osvědčení §4f

Přezkoumání odborné způsobilosti strážníka §4g §4h

Odnětí a zánik platnosti osvědčení §5 §5a

Povinnosti strážníků §6 §7 §8

Odchodné §8a §9 §10

Oprávnění strážníků

Oprávnění požadovat vysvětlení §11 §11a

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti §12 §12a

Oprávnění předvést osobu §13

Oprávnění vyzvat osobu k vydání zbraně a oprávnění zbraň odebrat §14

Oprávnění zakázat vstup na určená místa §15

Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor §16

Oprávnění vyzvat osobu k vydání věci a oprávnění věc odejmout §17 §17a §17b

Oprávnění ke vstupu §17c

Použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně strážníkem

Donucovací prostředky §18 §18a

Použití psa §19

Použití služební zbraně §20

Povinnosti strážníka po použití donucovacích prostředků a služební zbraně §21

Zvláštní omezení §22 §23

Náhrada škody §24

Zpracování osobních údajů a získávání informací §24a §24b §24c §25 §26 §26a §26b

Působnost ministerstva §27

Přestupky §27a §28 §28a

Vztah k jiným právním předpisům §28b §29

Příloha

č. 311/2002 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 274/2008 Sb. - Čl. VI

č. 248/2017 Sb. - Čl. II

č. 261/2020 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 22/2014 Sb.

INFORMACE

553

ZÁKON

České xxxxxxx xxxx

xx xxx 6. prosince 1991

x xxxxxx policii

Česká xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Obecní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x zrušuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 16) x xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx stanoví tento xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx spolupracuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx policie xxxxxxx xxxx, xxxxx xx městem 26) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 27), a v xxxxxxx městě Praze 28) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Obecní xxxxxxx může jí xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxx.

§1x

(1) Obecní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazenými do xxxxxx policie, xxxxx

x) xxxxxxx podmínky §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) (xxxx xxx "čekatel"),

b) xxxxxxx xxxxxxxx §4 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x c) xxxxxxx

x) vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obecní policii xxxxx §7 odst. 2 x 3 x §9.

§1a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§2

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku a xxxxxx xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

x) přispívá x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na dohledu xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx na dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v rozsahu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatření x xxxx xxxxxxxx,

x) se xxxxxx na prevenci xxxxxxxxxxx v obci,

g) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 29) x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) poskytuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xx požádání údaje x xxxxxx policii.

§3

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pověřený zastupitelstvem xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 zastupitelstvo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxx strážníka. Podmínkou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx některé xxxxx předpoklady xxx xxxxx některých funkcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 30).

§3a

(1) Obec xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jinou xxxx x xxxxx xxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxx (kraji), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx základě bude xxxxxx xxxxxxx této xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx smluvními stranami xxxx xxxxxxx.

(2) Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3x

(1) X plnění xxxxx xxxxx §2 xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx, kde xx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "krizový xxxx") 31) xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx akce, v xxxxxxxxxxx x níž xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx obce, xx xxxxxx xxxxx xx vyhlášen xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx uzavřít xx xxxxxxxxx xxxx obce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx starosta obce, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxxx krizový xxxx, xxxxxxxx kraje, xx xxxxx území xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx starosta xxxx o uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx krajský xxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx smlouvám

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a xxxx 3b xxxx úkoly xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx starosta xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dotčených xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3a xxxx 3b xxxxxxxx zejména

a) xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, podle kterého xx xxxxxxxx,

x) počet xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx této smlouvy xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx úsek, xx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx úkoly xx xxxxx jiné xxxx,

x) způsob úhrady xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území jiné xxxx x

x) vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z případné xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx §3a nebo 3b xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pověřením vydaným xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx území tyto xxxxx xxxx.

(5) Písemné xxxxxxxx obsahuje údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x) x x) a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx

(1) Strážníkem může xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx,

x) xx starší 18 xxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců obce xxxxx §1a xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2.

(3) Strážník xxxx být v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.

§4a

Bezúhonnost

(1) Xxxxxxxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx, kdo xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx trestní sazby xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 5 let xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx 15 letech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx,

x) v xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx 5 letech pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx spáchal xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx strážníka podle xxxxxx zákona.

(2) Bezúhonným xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání x xx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin, x xxxxxxx s posláním xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx trestní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx potrestání, x xx do xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx se xxxxxxxx, xxxx xx uplynutí xxxxx, x níž xx xxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, nebo

c) xxxxx xxxxxxx stíhání xxx provinění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstoupení od xxxxxxxxx stíhání x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neuplynuly 2 xxxx, je-li xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Při xxxxxxxxxx bezúhonnosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx se xx uchazeče o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx odsouzen xxxxx.

(4) Obec si xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx strážníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyžádá xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx 42). Xxxxxx x xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx strážníka, čekatel xxxx strážník xx xxxxxxx písemně oznámit xxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích, xx xxxxx němu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podezření, x xx xxxxxxxxxx xx 10 xxx ode xxx doručení usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podezření. X oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uvede xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx usnesení xxxx xxxxxx xxxxx. Obdobně xxxxxxxxx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čekatel xxxx strážník x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4b

Spolehlivost

(1) Xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx opakovaně xxxxxxxxxx uznán xxxxxx x xxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx nebo jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) na úseku xxxxxxx zdraví před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx úseku xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) proti xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) podle xxxxxx x zbraních 32),

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, je x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznání vinným x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx dne, xxx nabylo právní xxxx xxxx rozhodnutí x odpovědnosti xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx spáchaný xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx některého x xxxxxx xxxxxxxxx, spáchané xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx není xxxx xxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x svobod člověka xxxx xxxxx národnostní, xxxxxxxxxxx xxxxx rasovou xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opis x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Rejstříkem xxxxxx xxxx údaj x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, která mají xxxxx přestupků, podle xxxxxxxx 1. Žádost x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx prezidium Xxxxx xxxxxxxxx x stanovisko x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čekateli xxxx strážníkovi. Obec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx předat xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx strážník xx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx obce jedná x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxxx §4 odst. 2, do 15 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x odstavci 1. X xxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x duševních xxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx vylučují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx strážníka pro xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x termíny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti.

§4d

Odborná způsobilost čekatele

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zkoušky. Xxxxxxxx xxxxxx ministerstva xx složena z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Členství xx xxxxxxxx komisi je xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(2) Přihlášku xx xxxxxxx podává xxxx.

(3) Obec je xxxxxxx xxxx zkouškou xxxxxxxxxx xxxxxxx čekatele xx vzdělávacím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx strážníka xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx dále xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxx xxxxxxxxxx zákona (xxxx xxx "výcvik"). Xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx policie xxxx čekateli potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zkoušku x xxxxxxx způsobilosti. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obec.

(4) Xxxxxxx xx xxxx v xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vykonávaných x xxxxxxxxxxx částí

a) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx obecní xxxxxxx,

x) ústní, xxxxxxxxxxx x pohovoru, kterou xx ověřují xxxxxxxxxx xxxxxxxx teoretických xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx úspěšně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx protokol x xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx skutečností. Xxxxxxx je oprávněn xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, dvakrát xxxxxxxx xxx podání xxxxxxxxx. Xxxxxx opakování zkoušky xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx měsíce xxx xxx jejího xxxxxx xxxx prvého xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx opakované xxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxx nejméně 15 xxx xxxxxx.

(7) V xxxxxxx, že xxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanoví termín xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx neúspěšné xxxxxxx.

§4x

Xxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost strážníka xxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §4d xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx třikrát. Xxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 měsíců x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §4d xxxx. 3 xx 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx vykonání xxxx zkoušek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx po 5 letech xxxxxxxxxx xxxxxxx a výcvik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x akreditací Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx policie.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx školení a xxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 5 let, xxxxx xxxxxxx vykonal xxxxxxx.

(2) Xx úspěšném xxxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxx ministerstvo strážníkovi xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx skončený xxxxxxxx xxxxx strážníka xx xxxxx 3 xxxxxx xxxx pracovní poměr xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx vydá xx žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§4x

Xxxxxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x vlastní xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx podnětu xxxx xxxxxxx x důvodné xxxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx strážník x xxxxxxx neuspěje xxx po xxxxx xxxxxx opakování, ministerstvo xxxxxxx termín zkoušky xxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx poslední xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §4d xxxx. 6 x 7 se x xxxxx případě xxxxxxx obdobně.

§4g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§4x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a strážníka,

b) xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x strážníka,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x

x) náležitosti xxxxxxxxx.

§4x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 248/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§5

Xxxxxx x zánik xxxxxxxxx osvědčení

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx strážníkovi, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) bezúhonnosti,

b) spolehlivosti,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx způsobilosti.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx odejme osvědčení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x přezkoumání xxxxxxx způsobilosti xxxxx §4g.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doby xxxxxxx x §4f xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx do 3 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) dnem, kdy xxxxxxxx u xxxxxxx xxx po xxxxx xxxxxx opakování xxxxx §4d xxxx. 7 xxxx §4g, nebo

e) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx osvědčení.

§5x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obce xxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx záznamu x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx xx xxxxxx bezúhonnosti, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x xx až xx doby nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx obec x xxxxx, xxxxxx-xx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Neprokáží-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 nebo §5 xxxx. 2, obec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx práce xxxxxxxxx. Xxxx strážníka xx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxx převeden k xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu, jiného xxxxxxxxxxx xxxx zařazeného xx obecní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx neuspěje

a) xxx xxxxxxx xxxxx §4d odst. 3 xxxx při druhém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4d odst. 7, x to xx xxxx úspěšného xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxx druhém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4g, a to xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§6

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx strážník xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx újma x případný zásah xx xxxxxx xxxx x svobod xxxxxxxxx xxxx nezbytnou x xxxxxxxx xxxxx sledovaného xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo úkon xxxxxxx se xxxxxxx xx jejich xxxx xxxx svobod, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx zákroku nebo xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx okamžitě, xxxxxxx xx okolnosti dovolí.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x povinností podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdo x xx xxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx je x xxxxxxxx době xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx provést xxxxxx xxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxx opatření, xx-xx páchán xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx je-li xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je x mimo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákrok, popřípadě xxxxxx xxxx opatření, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie, xx-xx xxxxxx trestný xxx xxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx policie.

(3) Jestliže xxxxxxxxx zákroku xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx strážník xxxxxxxx xxxxx příslušnost x xxxxxx xxxxxxx průkazem xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2), prokáže xx xxxxxx prohlášením "obecní xxxxxxx" xxxx "městská xxxxxxx" (§1 xxxx. 4). Průkazem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ihned, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného opatření xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx provádění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx slov "Xxxxxx xxxxxx!".

(5) Každý xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zakročujícího xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obecní xxxxxxx.

§8

(1) Strážník není xxxxxxx xxxxxxx zákrok xxxx xxxx x xxxxxx úkolů podle xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx xxxxxx léků xxxx jiných xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) k xxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycvičen x povaha zákroku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyžaduje, xxxx

x) xx zřejmé, xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Strážník xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úkon x xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx provedením xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru.

§8a

Odchodné

(1) Xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona v xxxxxxx pracovním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxxx věku 50 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. x) nebo b) xxxxxxxx práce xxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxxxxxx práce; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx skončí xxxxxxxx podle §52 xxxx. x) xx x) zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x týchž xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předchozí xxxx xxxxxxxxxx poměru, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx; tyto xxxx xxx započíst xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Do xxxx trvání pracovního xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se nezapočítává xxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jinou xxxxx xxxxx §41 xxxxxxxx xxxxx a xxxxx §5a, xxxxx xxxxxxx uvedeného x §5a xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxx hradí obec, x xxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1. Xx každý xxxxxxxx xxx pracovního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x jednu xxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx odchodného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx skončení pracovního xxxxxx x nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx platu, xxxxx xx se strážníkem xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx pozdějším xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx účely xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákoníku xxxxx.

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§9

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušnost x xxxxxx policii stejnokrojem x odznakem xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx obce, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy podle §3a nebo 3b, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx pověřením xxxx xxxx; xxx xxxxxxx, který nesnese xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dovolí.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx prsou x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx obce se xxxx xx záloktí xxxxxx rukávu.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vymezeným xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 33).

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) vzor xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx policie.

§10

(1) Strážník xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxx xxxx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Oznámení podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxx důvody xxxx xxxxxx, o xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Oprávnění strážníků

§11

Oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx přispět k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx xx znaky přestupku, xxxx jeho pachatele, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xx určené místo x xxxxxx vysvětlení x

x) aby xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx dokumenty; xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxx být zajištěna xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx by xxx xxxx, xxxxx příbuznému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manželu nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobném, xxxxxxx xxxx by xxxxxx pociťovala xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx postihu xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx by byla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tím, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx má, xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5.

(7) Kdo xx xxxxxxx xx výzvu, xx xxxxx xx xxxxxxx nutných xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx výdělku (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx náhradu nemá xxx, xxx se xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx nárok xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 24)

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx neuplatní do xxxxx xxx xxx xxx, xxx se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxx poučena.

(9) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx závažného důvodu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx být xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx být x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx x xxxxxx vysvětlení xxxxxx x xxxxxx xxxxxx 15 let xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(12) X xxxxxxxxxx sepíše xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§11x

(1) Xxxxxx policie xx v rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) policie x

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx,

2. odcizených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkách motorových xxxxxxx,

3. totožnosti osob, xxxxx xxxx předvedeny xx xxxxxxx podle §13 odst. 1 xx 3 nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxx cizinců,

b) xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

1. totožnosti provozovatele xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx přestupek,

2. řidiči, xxxxx xx podezřelý xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území obce,

3. xxxxx mladší 18 xxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 34),

4. xxxxxxxxxx xxxxx, vůči xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u správce xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx,

2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozemních komunikací xx xxxxx obce,

3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxx nezbytném x xxxxxxxxx kontroly dodržování xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za užívání xxxxxxxxx prostranství,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podobě xxxxxx, kterého xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx, xxxxxxxxx sériích ztracených, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, odcizení xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx čísel o xxxxxxxxx osobách, kterým xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 x 3,

x) Xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Obecní xxxxxxx je xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx evidencí.

(3) Při xxxxxx svých xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje:

a) příjmení, xxxxx příjmení,

b) jméno, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

f) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx mu xxxxxxxxx, xxxxx, místo a xxxxx xxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx narodil,

h) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx zákonného xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyžadovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxx, xxxxx zákazu xxxxxx x doba xxxx xxxxxx.

(6) Údaje, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx využijí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Z poskytovaných xxxxx lze v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xx uchovává xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(8) Xxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v tom xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, rodného xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště x x případě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §11a xxxx. 2 až 5. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx účelu zjišťování xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx prokázala xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx, xxxx které xxxxxxx úkon k xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) jde-li x osobu, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§11),

d) xxx-xx x xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx xxxxx xxxxxxx policií xxxx xxxxx pohřešované,

e) xx xxxxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx má na xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx, která žádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmena e),

g) xxx-xx o xxxxx, xxxxx oznamuje podezření xx spáchání trestného xxxx xxxx přestupku.

(3) Xxxxx xx povinna xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e).

§12x

Xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od každého xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx xxx x xxxx pomoc xxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nemusí xxx učinit, xxxxx-xx xx v xxx xxxxxxx xxxx státem xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx nemusí xxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x prokázání totožnosti xxxxx §12 odst. 2 nebo xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx místě; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx úkonu.

(2) Xxxxxxxx je oprávněn xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx osobou xxxxxxxx policií nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx opětovnou xxxxx strážníka pokračuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jiných xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx jí xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx policie x xxxx xxxxx xxxx, xxxxx zřídila xxxxxx xxxxxxx xxxx která xx smluvní stranou xxxxxxxxxxxxx smlouvy podle §3a xxxx 3b. Xxxxxxxxxx a oprávnění xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 2)

(6) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx záznam. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 2 x 3 xxxxx policii x xxxxxxx xxxxxxxx. Převzetí xxxxx xxxxxxx policie xxxxxxxxxxx x úředním xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx o xxxxxxxx.

§14

Oprávnění vyzvat xxxxx x xxxxxx zbraně x xxxxxxxxx zbraň xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osobu x vydání xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx majetku x xxxxx-xx, xx xxxxxx xxxx xxx užito x násilí xxxx xxxxxxxx násilím.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx strážník xxxxxxxx xx přesvědčit, xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx, a xxxxx zbraň x xxxx má, xxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 3) xxxx proti které xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx zbraň, a xxxxx zbraň x xxxx xx, xxx xx xxxxxxx.

(4) Osobě, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jíž byla xxxxx odebrána xxxxx xxxxxxxx 1 až 3, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 32) předá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx vydanou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 32), xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx s xxxxxx policii; x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx záznam.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx nebo odebrání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 x xxxxxxx-xx tomu xxxx xxxxxxx důvody, xxxxx se zbraň xxxx, xxx xx xxxxx nebo komu xxxx odebrána, xxxxx xx xxxx osoba x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x střelnou xxxxx podléhající registraci xxxxx zákona x xxxxxxxx 32), u xxxxxx xxxxxxx, uvedených x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx je možno xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 4).

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx nevstupoval na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx místě, je-li xxxxxxx život, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x vyžaduje-li xx plnění xxxxx xxxxxx policie. Každý xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uposlechnout. X xxxxxxxxx xxxx ohraničení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx použito xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použit xxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxx "xxxxx xxxxxx", xxx x nápisy "obecní xxxxxxx" x "zákaz xxxxxx" nebo xxx x xxxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" x "xxxxx xxxxxx", xxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Úkon xxxxx xxxxxxxx 1 xx strážník oprávněn xxxxxxx xxx na xxxxxx orgánu, který xx obdobné oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx anebo xxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxx"), vstoupit xx něho x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je strážník xxxxxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxx učinit, hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx strážník xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxx bytu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Oprávnění xxxxxx osobu x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věc xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vydání věci, xxxxx lze mít xx xx, xx x řízení x xxxxxxxxx může být xxxxxxx její xxxxxxxxxx 6) xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 7), xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx pro xxxxxx o přestupku.

(2) Xx xxxxxxxxx marné xxxxx k vydání xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxx xxxxxxxx. Nelze xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx úřední xxxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxx věci. Xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxxxx.

§17a

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx ponecháno xx xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) které xxxxx na xxxxx, xx kterého xx xxxxx zakázán xxxxxx xxxx přechodnou úpravou xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) které stojí xx chodníku, kde xx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) je-li vozidlem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Technický xxxxxxxxxx k zabránění xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, jen xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx odstraní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx přestupku xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx osoba, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §12, xxxx

x) po provedení xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx xxxxxxxx jiná x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx, které

a) tvoří xxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx viditelně označeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx invalidy xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx podle zákona xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Přiložení x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na náklady xxxxx, která xxxxxxx xx místě xxxxxxxxx, x nelze-li ji xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx nikdo o xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx s obecní xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnosti xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx zprostí, xxxxx xxxxxxx závažné důvody, xxxxx xx znemožnily, xxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důvodu podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§17b

Strážník xx oprávněn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do protialkoholní x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35) x mimo území xxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a xxxx 3b. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx záchytné stanice.

§17x

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx úkolu obecní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x herně, xxxxxx x xxxxxxx prostorách, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 39), x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx době xx xxxxx prostor xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxx, kasina a xxxxxxx prostor, xxx xxxx provozovány xxxxxxxx xxx, x xx x po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx xx xxxxxxxx x xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx prodávány xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxx xxxx xxxxx xxxxx umožněno jejich xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx, kuřácké xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kouření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx této xxxxx jinak umožněno xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx prostor, xxx xxxx provozovány hazardní xxx, a to x po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxx, xxxx tehdy, xxx-xx xxx důvodně xx xx, xx xx zde hazardní xxx účastní osoba xxxxxx 18 xxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx míst podle xxxxxxxx 1 xx 3. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxx, jiného xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx jinak xxxxxxxxx splnění xxxxx xxxxxx policie, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vstupu xx xxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxx místa xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx nutnosti x xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou

a) xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obušek a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxx služební xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zájmu xxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, majetku nebo x zabránění xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xx strážník xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx protiprávního xxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxx" x výstrahou, xx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků; xx xxxxxxx, xx-xx ohrožen xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx život xxxx xxxxxx xxxx xxxxx a zákrok xxxxxxx odkladu.

(4) X xxx, který x xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx situace tak, xxx xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx nutný k xxxxxxxxx odporu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx dbát, xxx xxxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nebezpečnosti xxxxxx protiprávního xxxxxxx.

§18a

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx použít pouta

a) xxx omezení xxxxxx xxxxxxx osoby podle §76 odst. 2 xxxxxxxxx řádu,

b) xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx nebo zvláštního xxxxxx 2), která xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx jinou xxxxx xxxx strážníka, xxxxxxxx xxxxxxx život xxxx xxxxxx, poškozuje xxxx xxxxxxx nebo xx pokusí x xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx něm.

(2) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx strážník omezit xxxxxxx volného xxxxxx xxxxx připoutáním xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nejdéle do xxxx, xxx xx xxxxxx, xx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx nebo než xxxx předána xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxxxx.

(3) Technický xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 40) xxxx v xxxxx xxxxxxx proti xxxxx, xxxxx osobní xxxxxxx xx být xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xx tato xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxx. Xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17a.

§19

Použití psa

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx použít xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxx; ustanovení tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Způsobilost xxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xx podmínek xxxxx xxxxxx 12) xxxx xx podmínek xxxxxx xxxxx, 13)

x) xxx xxxxxxx xxxxx nebezpečného xxxxxxxxx, jehož nemůže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Služební xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx střelná zbraň, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx zákona o xxxxxxxx 32) xxxx. Xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx strážník xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veterinárního xxxxxx 43) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx D xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 32), xxxxxx vlastníkem xx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zbraně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zbraně. Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx ohrožen xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx je-li ohrožen xxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx život xxxxxx osob, a xx xxxxxxx šetřit xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx směřuje.

§21

Povinnosti strážníka po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x služební xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx při použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pomoc x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxx ihned, xxxxxxx xx okolnosti xxxxxx, xxxxxxxxxx zraněné osobě xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zbraně, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx vyrozumět bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx řídí xxxxxx xxxxxxx (§3 odst. 1), a sepsat xxxxxx záznam.

§22

Xxxxxxxx omezení

Při zákroku xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx tělesnou xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx osobě zjevně xxxxxx 15 let xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x kopy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obušek x jiný xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, vyjma xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx život x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osob nebo xxxxx větší xxxxx xx xxxxxxx a xxxxx-xx nebezpečí xxxxxxxx xxxxx.

§23

(1) Xxxxx-xx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxx ke xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx anebo xx xxxxx xxxxxx nepatrné 36), je xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určený xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zastupitelstvem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx útvar policie x xxxxxxx služební xxxxxx.

§24

Náhrada škody

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxx x přiměřený xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obec xxxxxxxx xx škodu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxx se povinnosti x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obec je xxxxxxx nahradit xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Přitom xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; není-li xx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nové xxxx xxxxxxxx xx xxx poškozenou.

(4) Xxxxx-xx x poškozeného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 k xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. X xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xx povinna xxxxxxxx xxx xxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx zpracovává xxxxxx údaje, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zvláštního zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 policii, xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx to xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxxxx, jsou-li osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona. Xxxxxx-xx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x plnění jejích xxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu osobních xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněna, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, obrazové nebo xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx přístupných, xxxxxxxxx xxx zvukové, xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx takových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 311/2002 Sb. x účinností od 1.1.2003

§24c

(1) Xxxxxx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) x přestupku, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxx projednat xxxxxxxx na xxxxx, xxxx vyžadovat

a) xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xxxx xxxx x evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů xxxx údaj x xxxx evidence, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx mohl xxxx x posouzení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podezření xx ovlivnění alkoholem xxxx jinou návykovou xxxxxx pomocí xxxxxxx xxxxxxx nebo odběrem xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxxxx příslušných xxxxx vyzvat, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx její xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opisu z xxxxxxxx přestupků x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x evidence xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§25

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strážníka xxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zakládajících xxxxxx bezúhonnosti strážníka xxxxx §4a xxxx. 1 xxxx 2. Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx trestní stíhání xxxxxxxxx ukončeno.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx obci xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ústřední xxxxx xxxxxx správy, xxxxxxx xxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §4b. Rozhodnutí zakládající xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx strážníka xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx obci, k xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kopii xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxx §4c.

(5) Xxxx je povinna xx xxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx seznámil xxx plnění xxxxx xxxxxx policie xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx zůstaly utajeny xxxx nepovolanými xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx trvá x xx skončení xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, je povinen, xxx-xx řádně xxxxxx, xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxx, xx xx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx poskytnutou xxxxxx dozvěděl.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§26x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx působnosti.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2020 Sb.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx osvědčení,

c) vede xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x plnění zákonem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx

1. protokolů o xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. strážníků,

4. xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx a zrušených xxxxxxxx policií,

6. xxxxx xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx potřebných xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx [§2 xxxx. x)].

(4) Ministerstvo x xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx obcím xxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxx policie.

Přestupky

§27a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §17c xxxx. 4 xxxxxxxx strážníkovi vstup xx míst xxxxx §17c odst. 1 xx 3.

(2) Xxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx úkolů obecní xxxxxxx fyzickou osobu, xxxxx xxxx osvědčení,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx, xxx stejnokroje xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotné xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží pokuta xx 100 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 20 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxx napomenutí. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

(1) Uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx strážník se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 5.

(2) Čekatel xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4b xxxx. 6.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by x xxxx byla xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stejnokroj xxxxxxxxx xxxxxx policie xxxx xxxxxx xxxxxxxx stejnokroje, xxxxx xxxx x xxxxxx stejnokrojem xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxx xxxxxxxx barevné xxxxxxxxx xxxx označení x xxx zřejmě xxxxxxxxxxx.

(4) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč x xx přestupek xxxxx odstavce 3 xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

§28x

Xxxxxxxxx podle §27a xxxx. 1 x xxxxx §28 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Přestupky xxxxx §27a odst. 2 projednává xxxxxxxxxxxx.

§28x

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx, která xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce, xxxxxx xx obecní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx správního xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příkazem xx xxxxx. Je-li x takovém xxxxxxx xxxxxxx podání xxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jej xxxxxx policie bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Obecní xxxx xxxx o předání xxxx pouze poznamená xx xxxxx.

(2) Xxxx xxxx, která xx xxxxxxx xxxxxx policii, xxxx usnesením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyřizování xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 44) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 45) xx xxxxxxxxx řád 37) xxxxxxxxx.

§29

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Burešová x. x.
Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx k zákonu Xxxxx národní xxxx x. 553/1991 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 274/2008 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx, xxx xx xx xxx 1. ledna 2003 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, je povinen xx 6 měsíců xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx znění xx. X xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 311/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Čl. XXXXX

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx újmy xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2017, xxxxx xxxxxx xx xxx 31. prosince 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx XXX až XXXXXX xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx předpisů x odškodňování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXXX xxxxxx právním předpisem x. 267/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx strážník xxxxxxxx xxxxx xxxx plněním xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 553/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 553/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxx x obci xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx středního vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 2015. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 45 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strážníka.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 553/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, skončí xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxx obce xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx č. 553/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx rukávu xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx poměru x xxxx, ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku x odborné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisí xxxxxxxxxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zkoušce osvědčení xx xxxx neurčitou.

2. Xxxxxxx zařízení obecní xxxxxxx podle §4d xxxx. 3 zákona x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Nezíská-li xx té doby xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxx přípravu x xxxxxxxxx strážníka obecní xxxxxxx, nepovažuje xx xxx provedené xxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxx a xxxxxx xxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxx obce xxxxxxx xxxxxxxx jednat xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čekatelů, strážníků x dalších xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 553/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 2 zákona x. 553/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 553/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx účinné x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti x splňoval xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 553/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxx xx skutkům spáchaným xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 553/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

67/93 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxx XXX x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, x zákon XXX x. 553/91 Xx., x obecní xxxxxxx

x účinností xx 1.3.93

163/93 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 26/93 Xx. x xxxxxx x. 67/93 Sb., x xxxxx ČNR x. 553/91 Sb., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxx x. 67/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.93

82/95 Xx., kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx ČNR x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 553/91 Xx., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 528/90 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.95

153/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 553/91 Sb., x xxxxxx policii, ve xxxxx xxxxxx x. 67/93 Sb., xxxxxx x. 163/93 Xx. x xxxxxx x. 82/95 Xx.

x účinností xx 1.11.95

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x krajích, xxxxxxx x obcích, xxxxxxx x okresních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

311/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 553/91 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Xx., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2003

267/2006 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

s účinností xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010), (zákonem x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

274/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

480/0008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx ČR, xxxxx x. 361/2000 Xx., o provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

43/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 553/91 Xx. publikované x xxxxxx č. 13/2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

306/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

427/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx dne 12.11.2013 xx. zn. Pl. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx šesté xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.2.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

204/2015 Xx., kterým xx mění zákon x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

248/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

261/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx od 1.2.2022

x xxxxxx provedená redakčním xxxxxxxx v xxxxxx x. 13/92 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §27 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
2) §60 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
3) §76 xxxx. 2 trestního xxxx.
4) §118 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx §43 xxxxxx x. 273/2008 Xx.
6) §48 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §53 xxxxxx x. 250/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §37 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 99/1989 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxx).
9) Vyhláška č. 99/1989 Sb.
10) §53 xxxxxxxx x. 99/1989 Xx.
11) §17 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §13 xxxxxxxxx xxxxxx.
13) §14 xxxxxxxxx xxxxxx.
14) Xxxxx č. 147/1983 Sb., x zbraních x střelivu, xx xxxxx xxxxxx x. 49/1990 Sb.
15) §89 xxxx. 14 xxxxxxxxx xxxxxx.
16) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxx. xxxxx ČNR č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 44/1974 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 51/1964 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §2 xxxxxx XXX č. 367/1990 Xx.
19) §3 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx.
20) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx.
21) Xxxx. §86 zákona XXX x. 200/1990 Xx.
22) §22 xxxxxx ČNR x. 200/1990 Xx.
23) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1989 Sb., x pravidlech xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx silničního xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) §124 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx.
25) §66c xx 66e xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 313/2002 Xx.
26) §3 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 234/2006 Xx.
27) §4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx. x xxxxxx x. 234/2006 Xx.
28) §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, ve znění xxxxxx x. 311/2002 Xx.
29) §34 xxxxxx č. 128/2000 Xx.
30) §8 xxxxxx x. 451/1991 Xx., kterým xx xxxxxxx některé další xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx funkcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republiky.
31) Ústavní xxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 300/2000 Xx.
Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

32) Zákon č. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx x střelivu (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) Například xxxxx č. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Zákon č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §138 xxxxxxxxx zákoníku.

37) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

38) §10 odst. 1 xxxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Zákon č. 186/2016 Sb., x hazardních hrách.

40) §118a odst. 4 xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 411/2005 Xx.

41) §105 x 106 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35 x 88 xxxxxx x. 218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx mládeže xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§363 xx 365 trestního xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) §42 zákona x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

44) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

45) Xxxxxxxxx xxxxx č. 65/2017 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.