Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 31.12.2013.


Zákon o státní kontrole

552/91 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4
ČÁST II. Ministerstvo státní kontroly České republiky §5 §6 §7
ČÁST III. Základní pravidla kontrolní činnosti (Kontrolní řád) §8
Osoby pověřené výkonem kontrolní činnosti §9
Vyloučení kontrolních pracovníků §10
Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob §11 §12 §13 §14
Protokol §15 §16 §17
Řízení o námitkách kontrolovaných osob §18
Pořádková pokuta §19
Náklady kontroly §20
Společná ustanovení §21 §22 §23 §24 §25 §26
ČÁST IV. Ustanovení závěrečná §27 §28 §29
č. 501/2004 Sb. - Čl. XXVI
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
ČÁST XXXXX
Xxxxxxxx ustanovení
§1
Xxxxx upravuje xxxxx xxxxxx kontroly x Xxxxx xxxxxxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxxxxx ve smyslu xxxxxx zákona vykonávají:
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/1993 Xx.,
b) xxxxxxxxxxxx x xxxx ústřední xxxxxxx úřady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx správu v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) ostatní xxxxxx státní xxxxxx, xx jejichž působnosti xxxxxx specializovaná kontrola, xxxxxxx dozor xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1) (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředky Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx předpisů.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nepovažuje kontrola xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x státní notářství, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx činnost orgánů xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ozbrojených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/1993 Xx.
§6
§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 166/1993 Xx.
§7
§7 xxxxxx právním předpisem x. 166/1993 Xx.
ČÁST XXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxx)
§8
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx při xxxxxx kontroly x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxxxx xxxxxx x kontrolovanými xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") při xxxxxxxx prováděné:
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony k xxxx xxxxxxxxxxx státních xxxxxx, 2)
c) x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx postupují xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §2 xxxxxx xxxxxx xxx v xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§9
Osoby xxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxx
Kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolních xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx") na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§10
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx nesmějí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx kontrolovaným xxxxxx nebo k xxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxx pochybnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx bezprostředně po xxx, xx xx xxxxx o skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx xxxx podjatosti, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kontrolnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx skutečnostech xxxxx.
(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím pověřený xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxx xxxxxxxxxx odkladu.
(5) Do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxx x podjatosti xxxxx xxxxx samostatné xxxxxxxx.
Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků x kontrolovaných xxxx
§11
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při provádění xxxxxxxx oprávněni:
x) xxxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx a xx xxxxxx prostor xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx obydlí xx xxxxxxxx, 3)
x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx stanovených lhůtách xxxxxxxxxx originální doklady x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dat xx xxxxxxxxxx médiích prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxxxx xx x utajovanými xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 9)
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxx pravdivých x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx; jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx kontrolované xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx písemnou xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků,
x) x případech xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem ukládat xxxxxxxxx pokuty,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob v xxxxxxxxx, kdy je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kontroly.
§12
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjistit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kontrolní pracovníci xxxxxxx prokázat doklady.
(2) Xxxxxxxxx pracovníci xxxx dále xxxxxxx:
x) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x právem xxxxxxxx xxxxx kontrolovaných osob,
x) xxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx,
x) zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ten, x jehož zájmu xxxx povinnost mají, xxxx ve veřejném xxxxx xxxxxxx kontrolního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 5)
§14
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vytvořit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §11 písm. x) xx x) x x) tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. d) xxxxxx xxxxxx x případech, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí trestního xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. 6)
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx
§15
(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx popis zjištěných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx byly xxxxxxxx.
(2) X protokole xx uvádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu a xxxxxxxxxxx pracovníků na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, označení xxxxxxxxxxxx osoby, místo x xxx provedení xxxxxxxx, xxxxxxx kontroly, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a ostatních xxxxxxxxx, x xxxxx xx kontrolní xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§16
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x předat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Seznámení x xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Odmítne-li xxxxxxxxxxxx xxxxx seznámit xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx skutečnosti x xxxxxxxxx.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podat písemné x xxxxxxxxxx námitky, x to ve xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu xxxxx.
§18
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
(1) O xxxxxxxxx rozhoduje vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může x námitkách xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jim x xxxxx rozsahu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx sedmi xxx xx jejich xxxxxxxx vedoucímu kontrolního xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx opravný prostředek xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx zahájeno x xxxxxxxxxxxxx osobou správní xxxxxx x uložení xxxxxx nebo opatření x přímé xxxxxxxxxxx xx skutečností xxxxxxxxx x protokolu, xxxx xxxxxxxxx pracovník xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx postupu podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx vyřídí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení; xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx kontrolní xxxxx, xxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx námitky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx některými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, které xxx xx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx x protokolu xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx věty první xxxxx ohledně námitek, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx rozhodnutí.
§19
Pořádková xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx kontrolovaná osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §14 xxxxxx zákona, xxxx kontrolní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000 Kč.
(2) Xxxxxxxxxx pokutu xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úhrn takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokut xxxxx přesáhnout částku 200&xxxx;000 Xx.
(3) Xxxxxxxxx pokuty lze xxxxxx xx jednoho xxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistil.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obec, xxxx xxxxxxx obce.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx.
§20
Náklady xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx s prováděním xxxxxxxx kontrolovaným xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. x) tohoto xxxxxx. Xxxx náklady xxxxx stát. Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx nemůže xxxxxxxx.
(3) Nárok xx xxxxxxx nákladů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxx nárok xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§21
Xxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx co nejvíce xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§22
Xxxxxxxxx xxxxxx předávají xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx své působnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zjištěného xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 odst. 2 xxxx. x) a §13 xxxxxx xxxxxx; xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. 5)
§25
Pokud xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx zjistí xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k tomu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů.
§26
Pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx §18 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx. 7)
ČÁST XXXXXX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§27
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx kontroly, xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x vysvětlivkách.
§28
Xxxxxxx xx:
1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 116/1971 Sb., x xxxxxxxx x komisích lidové xxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 24/1973 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kontroly.
§29
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Čl. XXVI
Xxxxxxxxx ustanovení x xx. XXX
X xxxxxxxxx xxxxx protokolu xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
Přechodné xxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx působnost x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxx xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který řízení xxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 552/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1992.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
166/93 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.93
148/98 Xx., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.11.98
132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx městě Xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
274/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.10.2003
501/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
392/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 27.9.2005
393/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny k xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 19.8.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12.9.2005
x xxxxxxxxx xx 12.10.2005
413/2005 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxx způsobilosti
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 552/91 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 255/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxx. xxxxx č. 63/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci, xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 174/1968 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Např. xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení soudním, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 60/1965 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (zrušen).
3) Čl. 12 xxxx. 1 x 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxxxxx xxxxx č. 23/1991 Sb.).
4) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
5) Xxxx. §8 xxxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
6) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
7) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
8) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.