Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 31.12.2013.


Zákon o státní kontrole

552/91 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4
ČÁST II. Ministerstvo státní kontroly České republiky §5 §6 §7
ČÁST III. Základní pravidla kontrolní činnosti (Kontrolní řád) §8
Osoby pověřené výkonem kontrolní činnosti §9
Vyloučení kontrolních pracovníků §10
Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob §11 §12 §13 §14
Protokol §15 §16 §17
Řízení o námitkách kontrolovaných osob §18
Pořádková pokuta §19
Náklady kontroly §20
Společná ustanovení §21 §22 §23 §24 §25 §26
ČÁST IV. Ustanovení závěrečná §27 §28 §29
č. 501/2004 Sb. - Čl. XXVI
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
XXXX XXXXX
Xxxxxxxx ustanovení
§1
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
§2
Státní xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/1993 Xx.,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx správu v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx specializovaná xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1) (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených x §2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx státní kontrolu xxxxx tohoto zákona xx nepovažuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxx, prokuratura x xxxxxx notářství, x výjimkou hospodaření xxxxxx orgánů s xxxxxxxxxx x hmotnými xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx jim xxxxxxxxxxxxx, xxxxx působnosti ozbrojených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx Xxxxx republiky
§5
§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/1993 Xx.
§6
§6 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/1993 Xx.
§7
§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 166/1993 Sb.
XXXX XXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx řád)
§8
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx řádem xx xxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxxxx zákona x kontrolovanými xxxxxx, xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony x xxxx oprávněných xxxxxxxx xxxxxx, 2)
c) x dalších xxxxxxxxx, xxxxx tak stanoví xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxx postupují xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §2 tohoto zákona xxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx.
§9
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolních xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx pracovníci") xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánů.
§10
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků
(1) Xxxxxxxx nesmějí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx pracovník xx xxxxxxx bezprostředně xx xxx, co se xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podjatosti, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka, xxxxxxx se o xxxxxx skutečnostech dozví.
(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx rozhodnutí x xxxxxxxxxx činí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podat samostatné xxxxxxxx.
Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx
§11
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx:
a) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zaručena, 3)
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx lhůtách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx písemnosti, xxxxxxx dat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x zdrojové xxxx programů, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxxxx xx x utajovanými xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 9)
x) požadovat xx kontrolovaných xxxxxxx xxxxxxxxxx pravdivých x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) zajišťovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx kontrolované osobě xxxxxxx potvrdit x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx kontrolované xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx písemnou xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx ukládat xxxxxxxxx xxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxx použití nezbytné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjistit xxx xxxxxxxx skutečný xxxx xxxx. Kontrolní zjištění xxxx kontrolní pracovníci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Kontrolní pracovníci xxxx xxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx kontrolovaných osob,
x) předat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pominou-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx originálních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, poškození nebo xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx x výsledcích kontroly xxxxxxxx,
x) zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, o kterých xx dozvěděli při xxxxxx kontroly x xxxxxxxxx znalosti xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx povinnost mají, xxxx xx veřejném xxxxx xxxxxxx kontrolního xxxxxx. Xxxxx ustanovením xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 5)
§14
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx splněním xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. 6)
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x technickému xxxxxxxx xxxxxxxxxx materiální x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx
§15
(1) X kontrolním xxxxxxxx xx pořizuje xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zúčastněných, označení xxxxxxxxxxxx xxxxx, místo x čas provedení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx, x které xx kontrolní zjištění xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníci, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§16
(1) Xxxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a předat xxx stejnopis xxxxxxxxx.
(2) Seznámení x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx seznámit xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx seznámení xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx skutečnosti x xxxxxxxxx.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx x zdůvodněné xxxxxxx, x xx ve xxxxx xxxx dnů xxx xxx xxxxxxxxx x protokolem, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxx.
§18
Xxxxxx x námitkách xxxxxxxxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x námitkách sám xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jim x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxx.
(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xx tří xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obsaženou x protokolu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 rozhodnout, xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxxx řízení; xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx správní xxxxx xxx kontrolní xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnout x xxx, že xx námitky předávají xxxxxx správnímu orgánu. Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx řízení zahájeno x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxx některými xxxxxxxxxxxx obsaženými x xxxxxxxxx, které lze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, postupuje se xxxxx xxxx první xxxxx ohledně xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustný.
(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí.
§19
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx povinnost xxxxx §14 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do výše 50&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxxx pokutu xxx xxxxxx x opakovaně, xxxxxx-xx povinnost splněna xxx ve xxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úhrn xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku 200&xxxx;000 Kč.
(3) Xxxxxxxxx pokuty lze xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pokuty, xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx obec, jsou xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.
§20
Xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Náklady xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nese xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uplatněním oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx. Xxxx náklady xxxxx stát. Za xxxxx xxxxxxxx kontrolovaným xxxxxx v souvislosti x prováděním xxxxxxxx xxxxxxxx stát; xxxx xxxxxxxxxxxx xx nemůže xxxxxxxx.
(3) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§21
Provádí-li x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx současně xxxx kontrolních xxxxxx, xxxx tyto xxxxxx xxxxxxx vzájemně xxxxxxxxxxxxx x postupovat xxx, xxx xx nejvíce xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob.
§22
Xxxxxxxxx xxxxxx předávají své xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xx xxx působnosti xxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§23
Kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx výsledky xxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se x tom xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) x §13 xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podezření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. 5)
§25
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx zjistí xxxxxxx xxxxxx, popřípadě zrušit xxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx k xxxx xxxxxx x příslušných xxxxxxxx xxxxxx.
§26
Xxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx platí, x xxxxxxxx §18 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx. 7)
ČÁST XXXXXX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§27
Xxxxxxxx započaté před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných x xxxx zahájení xxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
§28
Xxxxxxx xx:
1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 116/1971 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
2. nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 24/1973 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§29
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.
Burešová x. r.
Pithart x. r.
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. XXX
X xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2004 Xx. x účinností xx 1.1.2006
Xxxxxxxxx ustanovení
Xx. XX
Řízení xx xxxxxx, u xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x účinností od 1.6.2006

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 552/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1992.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
166/93 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.93
148/98 Xx., o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.11.98
132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, zákonem x xxxxxx, xxxxxxx x okresních xxxxxxx x zákonem x xxxxxxx xxxxx Praze
x účinností xx 1.1.2001
274/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2003
501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
392/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x účinností xx 27.9.2005
393/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 19.8.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12.9.2005
x xxxxxxxxx xx 12.10.2005
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
230/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 552/91 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxx. xxxxx č. 63/1986 Sb., o Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx inspekci, xxxxx č. 174/1968 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxx. xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 60/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx).
3) Čl. 12 xxxx. 1 a 3 Listiny základních xxxx a svobod (xxxxxxx zákon č. 23/1991 Sb.).
4) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx.
5) Xxxx. §8 zákona x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx řád).
8) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.