Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 31.12.2013.


Zákon o státní kontrole

552/91 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4
ČÁST II. Ministerstvo státní kontroly České republiky §5 §6 §7
ČÁST III. Základní pravidla kontrolní činnosti (Kontrolní řád) §8
Osoby pověřené výkonem kontrolní činnosti §9
Vyloučení kontrolních pracovníků §10
Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob §11 §12 §13 §14
Protokol §15 §16 §17
Řízení o námitkách kontrolovaných osob §18
Pořádková pokuta §19
Náklady kontroly §20
Společná ustanovení §21 §22 §23 §24 §25 §26
ČÁST IV. Ustanovení závěrečná §27 §28 §29
č. 501/2004 Sb. - Čl. XXVI
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
XXXX PRVNÍ
Xxxxxxxx ustanovení
§1
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx kontroly x Xxxxx xxxxxxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/1993 Xx.,
b) xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x orgány územní xxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1) (dále xxx "xxxxxxxxx orgány").
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §2 tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx předpisů.
(2) Xx xxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nepovažuje kontrola xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx nadřízenosti x xxxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, prokuratura x státní notářství, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx a hmotnými xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxx jim xxxxxxxxxxxxx, xxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx nápravné xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
§5
§5 zrušen právním xxxxxxxxx x. 166/1993 Xx.
§6
§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/1993 Sb.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/1993 Xx.
ČÁST XXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx (Xxxxxxxxx řád)
§8
(1) Tímto xxxxxxxxxx řádem se xxxx postup xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §2 tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
a) x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxx orgánů,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2)
c) x xxxxxxx případech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §2 xxxxxx zákona xxx v xxxx xxxxxxxxx, xxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§9
Xxxxx xxxxxxxx výkonem kontrolní xxxxxxxx
Kontrolní činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolních xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx pracovníci") na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánů.
§10
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx nesmějí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovníci, x nichž xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx pracovník je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xx se xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx skutečnostech xxxxx.
(4) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka rozhodne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx pověřený xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxx zbytečného xxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxxxxx osob
§11
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněni:
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx s předmětem xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx obydlí xx xxxxxxxx, 3)
x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x další písemnosti, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxx techniky, xxxxxx xxxxxx x zdrojové xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxxxx xx s utajovanými xxxxxxxxxxx, prokáží-li se xxxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxx utajení těchto xxxxxxxxx, vydaným podle xxxxxxxxxx právního předpisu, 9)
d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
e) zajišťovat x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, aby kontrolované xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx písemnou xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
g) x xxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem ukládat xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob v xxxxxxxxx, kdy je xxxxxx xxxxxxx nezbytné xxx zabezpečení xxxxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx. Xxxxxxxxx zjištění xxxx kontrolní xxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx pracovníci xxxx xxxx povinni:
x) xxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předložit pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x právem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob,
x) xxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx převzetí,
d) xxxxxxxx řádnou xxxxxxx xxxxxxxxxx originálních dokladů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, poškození nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx dozvěděli xxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx.
§13
Kontrolní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mají, xxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným podle xxxxxxxxxx předpisů. 5)
§14
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vytvořit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §11 písm. x) xx x) x x) tohoto xxxxxx. Xxxxxxx osoby nemají xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x) tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx splněním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. 6)
(2) Xxxxxxxxxxxx osoby xxxx povinny v xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x technickému xxxxxxxx xxxxxxxxxx materiální x xxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxx xxxxxxxx.
Protokol
§15
(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pořizuje xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X protokole xx xxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, místo x xxx provedení xxxxxxxx, předmět xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx kontroly zúčastnili.
§16
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx stejnopis protokolu.
(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx protokolu.
(3) Odmítne-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx toto seznámení xxxxxxxx, vyznačí xx xxxx skutečnosti x xxxxxxxxx.
§17
Proti xxxxxxxxx xxxx kontrolovaná xxxxx xxxxx písemné x xxxxxxxxxx námitky, x xx ve xxxxx xxxx dnů xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx pracovník lhůtu xxxxx.
§18
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může x námitkách xxx xxxxxxxxxx, jestliže xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx osobou správní xxxxxx x uložení xxxxxx xxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxxx xx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 rozhodnout, xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xx správnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx x tom, xx xx námitky předávají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, postupuje se xxxxx věty xxxxx xxxxx ohledně námitek, xxxxx se týkají xxxxxxxxxxx, x nimž xx správní řízení xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx-xx rozhodnuto xxxxx xxxxxxxx 4, správní xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx způsobila, xx kontrolovaná osoba xxxxxxxxx povinnost xxxxx §14 tohoto xxxxxx, xxxx kontrolní xxxxx xxxxxx pořádkovou pokutu xx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx i opakovaně, xxxxxx-xx povinnost xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úhrn takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000 Xx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Pořádkové xxxxxx xxxx příjmem státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pokuty, které xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx obec, jsou xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx vybírá xxxxx, xxxxx je xxxxxx.
§20
Náklady xxxxxxxx
(1) Náklady xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nese xxxxx orgán.
(2) Xxxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobám xxxxx xxxx osoby x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x uplatněním oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. x) tohoto xxxxxx. Xxxx náklady xxxxx xxxx. Za xxxxx xxxxxxxx kontrolovaným xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stát; xxxx xxxxxxxxxxxx xx nemůže xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxx škody xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xx šesti měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx ustanovení
§21
Xxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost současně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxx xxx, xxx xx nejvíce xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob.
§22
Xxxxxxxxx xxxxxx předávají své xxxxxxxx x nedostatcích xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§23
Kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky na xxxxxxxx výsledky xxx xxxxxxxx. Xx pracovníky xxxxxx orgánů xx x tom xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) x §13 xxxxxx xxxxxx; xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ústředního xxxxxx státní xxxxxx.
§24
Kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podezření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. 5)
§25
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxx zjistí potřebu xxxxxx, xxxxxxxxx zrušit xxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů.
§26
Xxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx platí, s xxxxxxxx §18 tohoto xxxxxx, správní xxx. 7)
ČÁST ČTVRTÁ
Xxxxxxxxxx závěrečná
§27
Xxxxxxxx započaté xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dokončeny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx.
§28
Xxxxxxx xx:
1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 116/1971 Sb., x výborech x komisích lidové xxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 24/1973 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§29
Tento xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. ledna 1992.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. r.
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. XXX
X xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 501/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
Přechodné xxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. x účinností od 1.6.2006

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 552/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1992.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:
166/93 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.93
148/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx od 1.11.98
132/2000 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, zákonem x xxxxxx, zákonem x okresních xxxxxxx x zákonem x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
274/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.10.2003
501/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx řádu
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
392/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 27.9.2005
393/2005 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny k xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 19.8.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12.9.2005
x xxxxxxxxx od 12.10.2005
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.1.2006
230/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 552/91 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 255/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Např. xxxxx č. 63/1986 Sb., x Xxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx inspekci, xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 174/1968 Sb., o státním xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxx. xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 60/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx).
3) Čl. 12 xxxx. 1 a 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxx č. 23/1991 Sb.).
4) Zákon č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx.
5) Xxxx. §8 zákona č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
8) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.