Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 31.12.2013.


Zákon o státní kontrole

552/91 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4
ČÁST II. Ministerstvo státní kontroly České republiky §5 §6 §7
ČÁST III. Základní pravidla kontrolní činnosti (Kontrolní řád) §8
Osoby pověřené výkonem kontrolní činnosti §9
Vyloučení kontrolních pracovníků §10
Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob §11 §12 §13 §14
Protokol §15 §16 §17
Řízení o námitkách kontrolovaných osob §18
Pořádková pokuta §19
Náklady kontroly §20
Společná ustanovení §21 §22 §23 §24 §25 §26
ČÁST IV. Ustanovení závěrečná §27 §28 §29
č. 501/2004 Sb. - Čl. XXVI
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
ČÁST PRVNÍ
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§1
Xxxxx upravuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
§2
Státní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx:
x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/1993 Xx.,
x) ministerstva x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx státní správy, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx specializovaná xxxxxxxx, xxxxxxx dozor xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1) (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").
§3
(1) Xxxxxx kontrolou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených x §2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředky Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nepovažuje kontrola xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x hmotnými xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxx xxx předcházející, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxx nápravné xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky
§5
§5 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 166/1993 Xx.
§6
§6 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/1993 Xx.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/1993 Xx.
XXXX XXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx (Xxxxxxxxx řád)
§8
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx postup xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a fyzickými xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx osoby") xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx základě dožádání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2)
c) x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx zákon.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 xxxxxx zákona xxx v xxxx xxxxxxxxx, xxx zvláštní xxxxx nestanoví jiný xxxxxx.
§9
Xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxx
Kontrolní činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx") na xxxxxxx xxxxxxxxx pověření xxxxxx xxxxxx.
§10
Vyloučení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx nesmějí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ke kontrolovaným xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx bezprostředně xx xxx, co xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Kontrolované xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozví.
(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím pověřený xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx kontrolního orgánu") xxx zbytečného odkladu.
(5) Xx rozhodnutí x podjatosti činí xxxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o podjatosti xxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Práva a xxxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx x kontrolovaných xxxx
§11
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
a) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; nedotknutelnost xxxxxx xx xxxxxxxx, 3)
x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx osobách, aby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x další písemnosti, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
c) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení xxxxxx xxxxxxxxx, vydaným podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 9)
x) xxxxxxxxx xx kontrolovaných osobách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; jejich xxxxxxxx xxxx kontrolované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dokladů,
x) xxxxxxxxx, aby kontrolované xxxxx podaly ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x případech xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx. Kontrolní zjištění xxxx xxxxxxxxx pracovníci xxxxxxx prokázat doklady.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxxxx kontroly x předložit xxxxxxxx x provedení kontroly,
x) xxxxxx práva x právem xxxxxxxx xxxxx kontrolovaných xxxx,
x) xxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx originálních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, poškození xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, o kterých xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zbavit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxx mají, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxx příslušným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)
§14
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §11 písm. x) xx x) a x) xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jejím splněním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. 6)
(2) Xxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jejich činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
Protokol
§15
(1) O kontrolním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxx porušeny.
(2) V xxxxxxxxx xx xxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, místo x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zjištění, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xx kontrolní xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx podepisují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zúčastnili.
§16
(1) Xxxxxxxxxx kontrolních pracovníků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx protokolu.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolované xxxxx podpisem xxxxxxxxx.
(3) Odmítne-li kontrolovaná xxxxx seznámit xx x xxxxxxxxxx zjištěním xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyznačí se xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§17
Proti xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písemné x xxxxxxxxxx námitky, x xx xx xxxxx pěti xxx xxx xxx xxxxxxxxx x protokolem, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxx.
§18
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může x xxxxxxxxx sám xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jim x plném rozsahu xxxxxx, jinak xxxxxxxx xxxxxxx do sedmi xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x námitkách xxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xx xxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx zahájeno s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolního orgánu xxxxxxx postupu podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxx orgánu rozhodnout x xxx, xx xx xxxxxxx předávají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx je však xxxxxxx řízení zahájeno x xxxxx xxxxxxxxxxx x pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx řízení xxxxxxxx. Proti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx opravný xxxxxxxxxx přípustný.
(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxxx xx do xxxx 50&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolními xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx pořádkových xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000 Xx.
(3) Xxxxxxxxx pokuty xxx xxxxxx xx jednoho xxxx ode xxx, xxx kontrolní orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistil.
(4) Pořádkové xxxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kontrolní orgán xxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx pokuty xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.
§20
Náklady xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx s prováděním xxxxxxxx kontrolovaným xxxxxx xxxxx xxxx osoby x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx kontrolovaným xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stát; této xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxx, jinak nárok xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§21
Xxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vzájemně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tak, xxx xx nejvíce xxxxxxx xxxxx a xxxxxx chráněné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§22
Xxxxxxxxx xxxxxx předávají své xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, které xx své xxxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx zjištěného xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se x tom xxxxxxx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §12 odst. 2 xxxx. x) x §13 xxxxxx zákona; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx podezření z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. 5)
§25
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zrušit xxxxxx právní předpisy, xxxxx k tomu xxxxxx u příslušných xxxxxxxx xxxxxx.
§26
Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx §18 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx. 7)
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§27
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx dokončeny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
§28
Xxxxxxx xx:
1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 116/1971 Sb., o xxxxxxxx x komisích xxxxxx xxxxxxxx,
2. nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/1973 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§29
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.
Burešová x. x.
Xxxxxxx x. x.
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xx. XXV
X xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx před účinností xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
Řízení xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx působnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, dokončí xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 552/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
166/93 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.93
148/98 Sb., x xxxxxxx utajovaných skutečností x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.11.98
132/2000 Xx., x změně x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x krajích, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x okresních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
274/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2003
501/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
s xxxxxxxxx od 1.1.2006
392/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 27.9.2005
393/2005 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 19.8.2005 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx dne 12.9.2005
x účinností xx 12.10.2005
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
230/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.6.2006
281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 552/91 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 255/2012 Sb. x účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Např. xxxxx č. 63/1986 Sb., x Xxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 64/1986 Sb., o České xxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxx. xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 60/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (zrušen).
3) Čl. 12 xxxx. 1 x 3 Xxxxxxx základních xxxx x svobod (xxxxxxx xxxxx č. 23/1991 Sb.).
4) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
5) Např. §8 zákona x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
8) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.