Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR (Lustrační zákon)
451/91 Sb.
 

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §9a §10 §11 §12

Přestupky §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23

USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 18. října 1995

REG 9211601

č. 147/2001 Sb. - Čl. III

INFORMACE

§1

(1) Tento xxxxx xxxxxxx některé další xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Sboru xxxxxx xxxxxxx,

x) x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Úřadu xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx republiky, Kanceláři Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Kanceláři Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxxxxxx republiky, Kanceláři Xxxxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx Slovenské akademie xxx , u Xxxxxxxxxx správního xxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx televizi, České xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kanceláři, Xxxxxxxxxxxxxx tiskové xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx podnicích, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx státní organizaci Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxxx peněžních ústavech x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x úřadech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

(2) Funkcemi xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xxxx xxxxxxxxx funkcionáři xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených x Národním bezpečnostním xxxxx, Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx bezpečnost a x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx 7) xxxxxx x plánovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx a generál x funkce vojenských xxxxxxxxxx.

(3) Funkcemi xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx řídící xxxxxxxxxx x xxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xx vysokých xxxxxxx x xx veřejných xxxxxxxx xxxxxxx 5) xx těmito funkcemi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx akademických xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x fakulty. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Tento xxxxx xxxxxxx též xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx funkce xxxxxx, přísedícího, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx arbitra x pro osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, notářského čekatele x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx možnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

§2

(1) Předpokladem xxx xxxxx xxxxxx uvedené x §1 xx, xx občan x xxxxxx od 25.2.1948 xx 17.11.1989 xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx, agent, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spolupracovník Xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 2 odst. 3 a čl. 4 xxxx. 1 x xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a čl. 4 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx do souladu x Listinou základních práv a svobod, Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsících xx vyhlášení xxxxxx (xxx. 15.6.1993) xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Komunistické xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx okresního xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Komunistické xxxxxx Československa xxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Slovenska, členem Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx práce x xxxxxxx zemích nebo xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx stranické xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx těch, xxxxx tyto funkce xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 1.1.1968 xx 1.5.1969,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x) xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) členem xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx 25.2.1948, prověrkových xxxxxx xx 25.2.1948 xxxx xxxxxxxxxxxx normalizačních xxxxxx xx 21.8.1968,

h) xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Radě xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Svazu sovětských xxxxxxxxxxxxxxx republik xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx bezpečnosti, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx x souladu s čl. 2 xxxx. 3 x čl. 4 xxxx. 1 x xxxx. 3 Listiny základních xxxx x xxxxxx x čl. 4 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x hospodářských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx x Listinou základních práv a svobod x Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech, xxxxxx xxxx ustanovení xx xxxxx měsících xx vyhlášení nálezu (xxx. 15.6.1993) xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx není x xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xx xxxxxxx x Listinou základních práv a svobod, ztrácí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. 15.6.1993) xxxxxxxx.

§3

(1) Předpokladem xxx xxxxx funkcí podle §1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx policie xx, xx občan x xxxxxx od 25.2.1948 xx 17.11.1989 nebyl

a) xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxxxxxxxx zařazeným xx xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xx úseku x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zařazen xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a vyšší xx xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx,

x) studentem na Xxxxxx škole Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxx ministrů Svazu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx republik xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx škole xxxxxxxxxxxx xxxxxx Svazu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx republik xxx xxxxxxxxxxx Veřejné xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx socialistických xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti xx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Československa xxxx xxxxxxxx xxxxxx Komunistické xxxxxx Slovenska, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, členem xxxxxxxxxxxxxx výboru Komunistické xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Slovenska xxxx xxxxxxxxxxxx Sboru národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx pro politickovýchovnou, xxxxxxxxxx, kulturní x xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osobou xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) až g).

(2) Xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s čl. 1 Xxxxxxx základních xxxx x svobod. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx x Listinou základních práv a svobod, xxxxxx xxxx ustanovení po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. 15.6.1993) xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxxx uvedené x §2 odst. 1 písm a) x b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s čl. 2 xxxx. 3 x čl. 4 xxxx. 1 x odst. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a čl. 4 Mezinárodního paktu x hospodářských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zákonodárce xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx x Listinou základních práv a svobod, Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. 15.6.1993) xxxxxxxx.

(3) Skutečnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. d) xx x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 x čl. 4 odst. 1 x odst. 3 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx x čl. 4 Xxxxxxxxxxxxx paktu x hospodářských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zákonodárce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx s Listinou základních práv a svobod x Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech, ztrácí xxxx xxxxxxxxxx po xxxxx měsících od xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. 15.6.1993) xxxxxxxx.

§5

Občan, který xx xxxxxxxxx funkci x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx osvědčení žádá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxx.

§6

(1) Namísto občana, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §1, nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx osvědčení,

a) xxx-xx o xxxxxx, xxxxx xx do xxxxxx volen, ten xxxxx, jemuž xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x občana, který xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx této xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxx organizace xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §1, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx občanu, xxxxx xx týká, xxxxxxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x zaslání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §1, xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx jeho xxxxxxxx, požádá xxxxxxx xxxxxx xxxx organizace xx xxxxx xxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx opisu xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx České národní xxxx, xxxxxxxxxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx prokurátor Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, generální prokurátor Xxxxx republiky a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxx jmenováním, x xxxxxxx xxx toto xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

(1) Xxxxx občan xxxxxx 18 let xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), xxxxxxxxx x xxxxxx podle §13.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx kolkovou xxxxxxx x hodnotě 200 Xxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo vnitra x doručuje je xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx §7.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx orgán xxxxxxx xx xxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xx xxxxx dnů xxxxxx xxxxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§9x

§9x zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§10

Xxxxxxxxx, nález x xxxxx x xxxx xxxxxxx nejsou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x pro účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 37 xxxx. 1 a článkem 38 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x svobod x x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx XXXX x. 100/1960 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 326/1991 Xx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx základních xxxx a xxxxxx x Ústavou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (tzn. 15.6.1993) xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 37 xxxx. 1 x článkem 38 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x článkem 98 xxxx. 1 Ústavy XXXX č. 100/1960 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 326/1991 Xx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx souladu x Listinou základních xxxx x xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx toto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx od vyhlášení xxxxxx (xxx. 15.6.1993) xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx jako xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxx prohlášení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx x xx setrvat xxxxx nesprávný xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx údaj xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, vůči xxx xx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x pracovněprávním xxxx obdobném xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předpokladů pro xxxxx takové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx stanovená xxxxxxxx, ačkoli xx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx takovou funkci, xxxxxxxxx předpoklady pro xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.

§14

(1) Nesplňuje-li občan xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2, skončí pracovní xxxxx xxxxxxxx danou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxx x tom xxxxxxxxx, xxxxx nedojde xx skončení pracovního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínu, xxxx xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx, než xxxxx xx xxxxxxx x §1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx obdobně xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §3.

(3) Odmítl-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx h), xxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

§15

Nesplňuje-li xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx skončení xxxx xxxxxxxxxx poměru.

§16

Xx podmínek uvedených x §14 xxxx. 1 podá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§17

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 x 15 xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dát xxxxxxx xxx s předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 3)

§18

(1) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 37 odst. 1 x článkem 38 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx XXXX x. 100/1960 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 326/1991 Sb. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxx měsících od xxxxxxxxx nálezu (xxx. 15.6.1993) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx uplatnit x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dvou xxxxxx xxx xxx, xxx xxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X řízení xx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxxxxx stupně.

§19

Zveřejňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x nálezu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx samotného, xxxxx x zveřejňování jakýchkoli xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§20

Ustanovení §1 xx 3 se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1971. Xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani čestné xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxx xxxxxx.

§21

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zpravodajství x xxxxxxxxxxxxxxx pořadů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxx za xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxxx, kterého xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, požádat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx; ustanovení §6 xxxx. 3, §9 xxxx. 1, §10, 12, 13, §18 xx §20 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Předsedové nebo xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 4) xxxxx xx xxxx xxxx za člena xxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxxx požádat xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §11 x vydání xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 platí xxx xxxx vztahy xxxxxxx.

§22

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx rad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádostem x vydání xxxxxxxxx xxxx nálezu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx nápravné xxxxxxx Xxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Policejním xxxxx Slovenské republiky xxxxxxx xxxxxx národních xxx.

§23

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Havel x. r.
v z. Xxxxxx x. x.
xxxxxxxxxxxxx XX XXXX
Xxxxx x. x.

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 18. října 1995

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zákonu, xxxxxx xx mění zákon x. 451/1991 Xx., xxxxxx se stanoví xxxxxxx další předpoklady xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve státních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Ústavního soudu Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky xx xxx 26. listopadu 1992, xxxxxxxxxxx xxx 15. prosince 1992 x částce 116/1992 Xx., přijatém Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 27. xxxx 1995 a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 6. xxxxx 1995.

Xxxx x. x.
Xxxxxxxx xxxxxxx právním předpisem x. 255/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.11.1995

Č. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx jsou tímto xxxxxxx nedotčeny. Ke xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxx přijímáni xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003, pokud xxxxxx xxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx žádost x akreditaci xxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx §80 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx udělená akreditace.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx dokončena xxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx školách xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2002.

Xx. III xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 147/2001 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 451/91 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 5.11.1991.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

XXX 9211601, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX

x xxxxxxxxx xx 15.12.92

254/95 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 451/91 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxxxxx XXXX, XX x SR. xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx soudu XXXX xx dne 26.11.92, xxxxxxxxxxx dne 15.12.1992 x xxxxxx 116/92 Xx.

x účinností xx 13.11.95

422/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 451/91 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx XXXX, XX x XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 13.12.2000

147/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/98 Xx., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx., x xxxxx x. 451/91 Xx., kterým xx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx státních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX, XX a XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

151/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Sb. xxxx změněna na 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

312/2002 Xx., x úřednících xxxxxxxx samosprávných celků x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

281/2003 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů souvisejících x přijetím zákona x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x účinností xx 28.8.2003

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s účinností xx 10.12.2004

413/2005 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

381/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.10.2008

445/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.12.2011

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2015

318/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 328/1999 Xx., o xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

24/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

205/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 104/2017 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

218/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx správě xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), a příloha č. 3 tohoto zákona
2) §16 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 334/1991 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx policistů xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru x Xxxxx hradní xxxxxxx.
3) §59 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxx práce
4) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 300/1990 Xx.
5) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx).

7) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.