Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
424/91 Sb.

Úvodní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5

Vznik strany a hnutí §6 §7 §8

Rejstřík stran a hnutí §9 §10

Změna stanov §11

Zánik, zrušení a pozastavení činnosti strany a hnutí

Zánik strany a hnutí §12

Zrušení strany a hnutí §13

Pozastavení činnosti strany a hnutí §14 §15 §16

Soudní ochrana §16a

Hospodaření stran a hnutí §17 §17a

Zvláštní účet §17b §18

Úřad §19 §19a §19b §19c §19d §19e §19f §19g §19h

Dozor nad dodržováním zákona o střetu zájmů §19ha 

Návrhová oprávnění Úřadu §19hb §19hc §19i §19j §19k §19l §19m

Státní příspěvky §20 §20a §20b

Přechodná a závěrečná ustanovení §21 §21a §21b §22 §23

Příloha - Výše ročního stálého příspěvku a příspěvku na mandát v Poslanecké sněmovně pro strany a hnutí podle čl. VI odst. 4 v tis. Kč

Nálezy Ústavního soudu - č. 296/1995 Sb.; č. 98/2001 Sb.; č. 86/2005 Sb.; č. 60/2018 Sb.

č. 117/1994 Sb. - Čl. VI

č. 340/2000 Sb. - Čl. II

č. 556/2004 Sb. - Čl. II

č. 302/2016 Sb. - Čl. II

č. 253/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxx v politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxx"). Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xx politickém xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákonodárných sborů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx je výkon xxxxxx xxxxx omezen. 2)

(2) X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx státního xxxxxx.

(3) Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx občanů

a) ve xxxxxxxx,

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech.

§2

(1) Strany a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx orgány xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx mezích.

(2) Xxxxx nesmí xxx xxxxx x xxxxxxxx xx stranách x xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx proto, že xx xxxxxx xxxxxx x hnutí, xx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx mimo xx.

§4

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany x xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx je odstranění xxxxxxxxxxxxxx základů xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxx zamezujícímu xxxxxx xxxxxxx x hnutím xxxxxxx xx ústavními xxxxxxxxxx o xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx program xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§5

(1) Xxxxxx x xxxxx jsou odděleny xx státu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ani tyto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx členy.

(2) Xxxxxx x hnutí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx principu. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx pracovištích xxxx x případech stanovených xxxxxxxxxx xxxxxx 3) xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx strany x xxxxx

§6

(1) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx (§8 xxxx. 4 x 6 x §21).

(2) Návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx (dále xxx "návrh xx xxxxxxxxxx") xxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "přípravný xxxxx"), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx strany x xxxxx. Xxxxx přípravného xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx svoje xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx uvedou, kdo x členů xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxx občanů xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxx x hnutí vznikly. X xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx (xxxxxxxxxxx řád) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxx uvedeny:

1. xxxxx x xxxxxxx strany x hnutí,

2. xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxx x povinnosti členů,

5. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxx, xxxxxxx vymezení xxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx majetek xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, x němž mohou xxxxxx x xxxxxxxxx xx jménem strany,

6. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oprávnění,

7. xxxxxx, xxxxx statutární xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx i xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků, xxxx-xx xxxxxxx strany x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platit členské xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx člena za xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxx hnutí xxxx skutečnost x xxxxxxxxxxxxxxx údaji člena x příloze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19h xxxx. 1,

10. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx a závazků x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx tento zůstatek xxxxxxxxxx xxxxx (§13 xxxx. 6).

(3) Název xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, které xxx vyvíjejí činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, aby nebyly xxxxxxxx zaměnitelné.

(4) Xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx stanovy neurčují xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b) xxxx 6 xxxxxxxxx výbor. Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 měsíců od xxxxxx xxxxxx x xxxxx. Nejsou-li orgány x xxxx xxxxx xxxxxxxx, dá Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") podnět k xxxxxx xx pozastavení xxxxxxxx strany x xxxxx (§14).

§7

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx xxxx-xx x něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx přípravný xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx upozorní x xxx, že xxxxx nebudou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x registraci xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Neupozorní-li xxxxxxxxxxxx xx 10 xxx xx doručení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2, xx xx xx xx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx výbor x xxxxxxxxxxx ministerstva, může xx xx 15 xxx xx doručení xxxxxxxxxx domáhat xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxx, xx návrh xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2, nebo xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4, xxxx xxxx xxxxxx, xx návrh xx registraci nemá xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a hnutí xxxx v rozporu x §1 xx 5 x §6 xxxx. 3 x 4. Jinak xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo provede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx přípravného xxxxxx jedno xxxxxxxxxx xxxxxx, xx němž xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x druhé xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx registrace xxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx přípravného xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx vzniknou xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx lhůty; xxxxx den xx xxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxx, na němž xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx může xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx podat x xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxx. 4) K xxxxxxxxxxx je příslušný Xxxxxxxx soud Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xx xxxx rozhodnutí ministerstva x odmítnutí návrhu xx xxxxxxxxxx, tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx zmocněnce xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx strany a xxxxx do rejstříku xxxxx a xxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxx stran x hnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxx x hnutí. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx listin obsahující xxxxxxx, usnesení x xxxxxxxx xxxxxx, usnesení x změně xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx strany a xxxxx. Xxxxxxxx stran x xxxxx xx xxxxxxx přístupný. Každý xx právo xx xxx nahlížet, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx. Xx požádání xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx x zápisu xxxx x tom, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Do rejstříku xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxx x sídlo xxxxxx x xxxxx s xxxxxxxx xxx a xxxxx registrace,

b) den xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx straně nebo xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa pobytu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx xx likvidace xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o úpadku, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodnutí, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx rejstříku xxxxx x hnutí xx xxxxxx xxxx xxxxxxx také xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3.

§10

Xxxxxx a hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. x), d) x x) xx 15 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx věci xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§11

Změna stanov

(1) Xxxxx xx registraci změny xxxxxx xxxxxx strana x xxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxx stanov xx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx strany a xxxxx xxxx jeho xxxxx, anebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xx připojí xxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxx, který xx xxxxx dosavadních xxxxxx oprávněn x xxxxx rozhodovat.

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §7 x 8. Změna xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Zánik, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

§12

Xxxxx strany x hnutí

(1) Xxxxxx x hnutí xxxxxxxx xxxx, xxx ministerstvo xxxxxxx výmaz xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx, xxx xxxx provedení xxxxxxx probíhající trestní xxxxxxx xxxxx straně x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx orgán strany x hnutí do 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx proti xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx trest xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, doloží navrhovatel xxx xxxxxx xx xxxx výmaz, xx xxxx povolil podle xxxxxx právního předpisu xxxxx xxxxxx strany x hnutí.

(3) Xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx majetek x závazky takto xxxxxxxxxxxx. Skončí-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, naloží x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určeným ve xxxxxxxxx [§6 xxxx. 2 písm. x) xxx 10].

§13

Zrušení strany a xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx dobrovolným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s jinou xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) rozhodnutím xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx strany x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxxx x tom xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx zrušení xxxxxx x hnutí xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepřešla xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx rozpuštěním, xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodl, xxxxxxx současně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx strany x xxxxx oznámí xxxxxxxxxx ministerstvu xx 5 xxx od xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx mohou být xxxxxxx rozhodnutím xxxxx x xxxxxx rozpuštění [xxxxxxxx 1 xxxx. x)], xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §1 xx 5, xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx x pozastavení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx skutečnosti, xx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxx xxxxx, jež xxxx xxxxxx této xxxxxx x xxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx majetku, xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx strany x hnutí

(1) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx být rozhodnutím xxxxx pozastavena, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxx x §1 xx 5, §6 xxxx. 5 x §17, 17a, 17b, 18 a 19h xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x hnutí xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx odstranění stavu, xxxxx xxx důvodem x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. Trvají-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §15 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dojde-li xx stanovené xxxxx x odstranění stavu, xxxxx xxx důvodem xxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx a hnutí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hnutí xxxx xx xxxxxxxx soudnictví, x výjimkou znovuobnovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §6 odst. 5 x §19h xxxx. 1, xxx xx xxxxxxx strany x xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§15

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx [§13 xxxx. 1 xxxx,. b)], xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx (§14 odst. 1) a o xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (§14 xxxx. 3) xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx. Návrh podá xxxxx; xxxxx tak xxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx návrh xxxxx prezident xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xx rozpustit xxxxx x xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zastupitelstev měst x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx vyšších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx desátého xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x §4.

§16

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§16a

Soudní xxxxxxx

(1) Dotýká-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx stran a xxxxx (§9), může xxxx této xxxxxx x xxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxx x určení, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx o zrušení xxxxxx x xxxxx, xxx návrh podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxx xxxxx rozhodčí xxxxx xxxxxx x xxxxx nevyhověl žádosti xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx nerozhodl do 30 xxx xxx xxx xxxxxx podání.

(3) Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle občanského soudního řádu. Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx

§17

(1) Strana a xxxxx odpovídají za xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ani neručí.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 5)

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxx xx účastnit xxxx xxxxxxxxx xxxx člen xx xxx založené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxx předmětem xxxxxx činnosti:

a) provozování xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx činnost,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo

d) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx propagujících xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxx x hnutí xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu; politickým xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxx hlavním předmětem xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vzdělávací nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx demokracie, xxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx x ochrany základních xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podpory xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx porozumění x spolupráci.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx institut xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx školského zákona xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použít xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx nebo koalice xxxxx jejich kandidáta xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx:

x) xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx Xxxxx republiky xx úhradu volebních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxx jen "příspěvek xx činnost"),

c) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dary, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění,

e) xxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nemovitého xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxx x xxxxxxxx tombol, kulturních, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx bankou, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx, platební xxxxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxx politického xxxxxxxxx.

(9) Strana x xxxxx vedou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 6) Xxxxxx závěrky xxxxx a hnutí xxxxxx xxx ověřeny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x auditorech. Xxxxxxxx xxxx statutární xxxxx xxxxxx nebo xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxx závěrka obchodní xxxxxxxxx založené xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx se strana xxxx xxxxx účastní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx být xxxxxxx auditorem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx účetní závěrky xxxxx věty xxxxx xxx určit xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářních xxx.

(11) Xxxxxx x hnutí xxxxxxx vlastnit xxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

§17a

(1) Xxxxxx a xxxxx a politické xxxxxxxxx používají xx xxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účtech x xxxxx, platební instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Xx; xxxx xxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx pro

a) xxxxxxxxx xx státního rozpočtu, xxxxxx z xxxx x xxxxxx bezúplatných xxxxxx,

x) plnění vyplývající x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx").

(4) Xxxxxx x xxxxx x politické xxxxxxxxx sdělí Xxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí (xxxx xxx "Úřad") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 12), xx xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d); xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx identifikátor xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

§17x

Xxxxxxxx účet

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx a hnutí x politický institut xxxx jiná osoba xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx zvláštního účtu, xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx institutu, xx xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zvláštním xxxx, xxxxxx xxxxxx x hnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu, xxxxx adresu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§18

(1) Strany a xxxxx xxxxxxx přijmout xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) od xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx organizace,

c) xx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) od dobrovolného xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podniku, xxxxx x xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx stát; xx neplatí, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx účast xxxxx xxxx státního podniku 10 %,

x) od xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx účastí xxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx účast 10 %,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, politického xxxxxxxxx x ústavu,

h) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx jiný xxxxxx xxxxxxx,

x) xx zahraniční xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx politické xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prospěšné xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx xx x xxxxx, xxxxx má xxxxx volit xx xxxxx České xxxxxxxxx xx Evropského parlamentu.

(2) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxx přijmout xxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx peněžitých xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obvyklé xxxx 13) daru xxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xx jednu x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx i právnická xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx podle věty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxx poskytovatel xxxxxx bezúplatného xxxxxx xxxxxx strany xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x členský xxxxxxxxx x částce xxxxxxxxxxx xxxx 50 000 Kč.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx bezúplatné xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx vrátit xxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx xxxx následujícího xx roce, ve xxxxxx xxx získaly. Xxxx-xx xxxxxxx možné, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 13) věcného xxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x peněžitý xxx nebo xxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxx xxxxxx a hnutí xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dni vrácení.

(4) Xxxxx xxxxx xxxx xxx identifikován xxxxx xxxxx §19h odst. 1 xxxx. h).

(5) Xxx nebo xxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx přesahuje částku 1&xxxx;000 Kč, může xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Úřad

§19

(1) Zřizuje xx Xxxx xx xxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxx správní úřad xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx stran a xxxxx x zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx jednotkou.

(2) Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; ve své xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx činnosti Úřadu xxx xxxxxxxxx jen xx základě xxxxxx.

§19a

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx Úřadu, 4 xxxxxxx Úřadu x xxxxx zaměstnanci xxxxx x něm xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx v xxxx Xxxxx x xxxx jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Úřadu x xxxxxxx Úřadu tvoří Xxxxxxxx Xxxxx. Kolegium Xxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14).

(5) Členovi Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14).

§19x

(1) Xxxxxxxx Xxxxx

x) xx projednání s Xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu Úřadu, xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx Úřadu; x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Kolegium Xxxxx,

x) xx projednání x Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxx

1. jednacího řádu Xxxxxxx Xxxxx,

2. plánu xxxxxxxx Úřadu,

3. zprávy x xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx a

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx x

x) xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx zvláštní zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx se považuje xx xxxxxxxx xxxxx x je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx služby podle xxxxxx o státní xxxxxx.

(3) Předseda Úřadu xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx, který xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx člen Xxxxx xxxxx nebo přítomen, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x přítomných xxxxx Úřadu.

(4) Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx předsedu Xxxxx xxx x xxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx.

§19c

(1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Předseda Xxxxx je xxxxxxxx xx dobu 6 xxx x xxxxxx xxx jmenován na xxxx xxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxx období.

(3) Předsedou Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx osoba, jejíž xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a která

a) xx státním xxxxxxx Xxxxx republiky,

b) je xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon funkce xx státních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx některých xxxxxx xx státních xxxxxxxx,

x) má ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx programu x

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx strany xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x tomto období xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

(4) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xx nehledí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx

x) xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxxx xxxxxx.

(5) S výkonem xxxxxx předsedy Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, prezidenta, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, člena xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soudce, xxxxxxxx xxxxxxxx, jakákoli xxxx xxxxxx xx xxxxxxx správě x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxxx nesmí zastávat xxxxx placenou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost s xxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§19x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx Úřadu odsouzen xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx v §19c xxxx. 4,

e) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxx Úřadu x funkce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §19c xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx x §19c odst. 5 xxxx 6.

§19d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 21.9.2016

§19x

(1) Xxxxx Úřadu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxx; xxxx Xxxxx xxxx být xxxxxxxx i opakovaně.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx navrhují Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx, Poslanecká xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X kandidátů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nejvyššího kontrolního xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kandidáta xx xxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivými xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxx xxxx xxx jmenována xxxxx, jejíž xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx xxxx svoji xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x která

a) xx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpokladech xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx předcházejících jmenování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo hnutí xxx nevykonávala x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo senátora, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(4) Xxx člena Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §19c xxxx. 4, 5 a 6 x §19d xxxxxxx.

(5) Xxxx Úřadu xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx Úřadu x xxxx xxxxxx. Předseda Xxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxx x xxxx Xxxxx může xx jiném xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zařazeném x Xxxxx požadovat xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx a plnění xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx. Podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

(6) Xxxx Úřadu je xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx uložených xx Xxxxxxxx Xxxxx dávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxx daných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxx přednost xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

§19f

(1) Zasedání Kolegia Xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx Xxxxx; xxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xx 4 xxxxx. Požádá-li x xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx, je xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx svolat xxxxxxxx Kolegia Xxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xx zasedání Xxxxxxx Xxxxx konalo xxxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx Úřadu, xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxx Úřadu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx Kolegia Xxxxx, xxxxx stanoví podrobnosti xxxxxxxx Kolegia Úřadu, xxxxxxx xxxxxx předkládání xxxxxx Xxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Kolegia Xxxxx, xxxxxx hlasování xx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pravidla pro xxxxx dalších osob xx xxxxxxxx Kolegia Xxxxx. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zasedání Xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx o činnosti Xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx řád Xxxxxxx Xxxxx x

x) vnitřní xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je-li xxx xxxxxxxx Úřadu xxxx xxxx Xxxxx; xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxx, podle §19g xxxx. 1 xxxx. x) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dohledové xxxxxxxx Xxxxx.

(6) Kolegium Xxxxx xxxx

x) může xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx případě x x této xxxxxxxxxxx ukládat xxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx vykonávanou xxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx podněty xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx protokolů x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxx xxxxxx vedených xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx organizační xxxxxxxxx Xxxxx, návrh xxxxxxxx Xxxxx x návrh xxxxxxxxxxx účtu Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx.

(7) Kolegium Úřadu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx je Xxxxxxxx Xxxxx.

§19x

(1) Xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx hospodařením xxxxx x hnutí x xxxxxxxxxxx institutů xxxxx tohoto zákona x dozor nad xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxx zájmů,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx,

x) uveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stran x xxxxx,

x) uveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx mu xxxxxxx xxxxxxxx zpráva xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx úplná; Xxxx sděluje Ministerstvu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx to, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předložena xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx posouzení výroční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19h xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §19h odst. 5, x xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx finanční zprávu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx domáhá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x hnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx seznamovat xx xx xxxxx xxxxx týkajícími se xxxxxxxxxxx stran a xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Úřadu; xxx xxxxx výkonu xx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Úřadu x xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx kontroly, xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx,

x) mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx, jejíž výkon xxxx.

§19x

(1) Strany a xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx každoročně do 1. dubna Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x účetnictví 6),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výrokem xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8, k xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

2. přehled úvěrů, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx termínu xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxx narození; xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo,

d) xxxxxxx x mzdových xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxx těchto xxxx x druhu xxxxxxxxxx práce,

e) xxxxxxx x celkových výdajích xx xxxx, xxxxxxxx x xxxx obdobná xxxxxxxx plnění,

f) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx darech x xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx 13) xxxxxxxxxxxx xxxx, jména, xxxxxxxx x xxxx narození; xx-xx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxx obchodní xxxxx xxxx název x xxxxxxxxxxxxx číslo,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx 13) převyšuje xxxxxx 50&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x data xxxxxxxx; xx-xx poskytovatelem xxxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x identifikační číslo,

i) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odkazem; xxxxx xxxxxxx získaného xxxxxxx xxxxxxxxx 50 000 Xx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxx xxxxx x obec místa xxxxxxxxxx xxxxxx zůstavitele,

j) xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx 50&xxxx;000 Xx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, data narození, xxxx místa xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx hnutí xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, x výdaje xxxxxxxxxx xx podporu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx politického xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx 1. xxxxx podána xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx výroční xxxxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxx x hnutím xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxx xx 15. dubna xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přílohami, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx zpráva je xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 a xx-xx předložena xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx údaje v xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx v přiměřené xxxxx x jejímu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxx odstranit ve xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxxxxxxxxxxx dnů.

(6) Výroční xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxx finanční xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxx x na xxxx internetových stránkách, xx xxxxxxx ji Xxxx uveřejní xx 7 xxx ode xxx jejího xxxxxxxx Xxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§19xx

Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxx posoudí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §4a xxxxxx x střetu xxxxx provedl všechna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx splnění tam xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebná xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxx funkcionáři xxxxxxxxx prodat xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ke splnění xxxxxxxxxx a stanoví xx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxxxxxxxxxxxx 60 dnů. Xxxx xx může xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nesplní-li xxxxxxx funkcionář xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx rozhlasové a xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jemu ani xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxxxx xx xxxxxx skutečným xxxxxxxxx.

(4) Nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, nesmí xxx rozhodování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jediný xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx, xxx jedná xx xxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx majitelem; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zákon, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx blízkou nebo xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx,

x) xx skutečným majitelem xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx periodického xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejnému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, se xxxxxx jednal xx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

§19xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§19hb

Návrhová xxxxxxxxx Úřadu

(1) Xxxx xx může xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázaného x §19ha odst. 5.

(2) Nezruší-li xxxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, Úřad se xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx domáhat xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx může žalobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx, xxxxxx byla x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§19xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§19xx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx nad dodržováním xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx Xxxx důvodně xx xx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxx xxxxx, oznámí to xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx.

§19xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§19x

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xx prospěch xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §17b xxxx. 1 xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) vykoná xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jediný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §19ha xxxx. 4,

x) xx xxxx osoba xxxxxx nebo osoba, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednal ve xxxxx, zúčastnila xxxxxxx xxxxxxxxxx x §19ha xxxx. 5.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §19ha odst. 1 xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozporu s §19ha odst. 4.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 2 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) do 250 000 Xx xxxx xx výše 3 % xxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xx xxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, podle xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 a 3.

§19j

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo x tíži xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §17b xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx §17 xxxx. 8,

x) v xxxxxxx x §17a xxxxxx xxxxxxxx účty xxxx xxxxxxxx Xxxxx údaje xxxxx §17a xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §17a nezřídí xxxxxxxx xxxx nebo x rozporu s §17b neoznámí adresu xxxxxxxxxxxxx stránek,

d) x xxxxxxx s §19h xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx lhůtě xxxxxxx finanční xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výroční xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19h xxxx. 5,

f) x xxxxxxx s §18 xxxx. 3 xxxxx dar xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx uplynutí stanovené xxxxx, nebo

g) x xxxxxxx x §18 xxxx. 3 xxxxxxx xxx xxxx jiné xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 13) xxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx xx zisku xxxx obdobné xxxxxx x xxxxxxx s §19ha odst. 3,

x) xxxxxx hlasovací xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx společník xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §19ha xxxx. 4,

x) xx jako xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázaného x §19ha odst. 5.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 200 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x f),

b) xx 2 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx daru nebo xxxxxx bezúplatného plnění xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) xx 250 000 Xx xxxx do xxxx 3 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společníkem, členem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, která xxxxxx xx vyšší, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 3.

§19x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx použije x xxxxxxx x §17 xxxx. 7,

x) x xxxxxxx s §17a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx §17a odst. 4, xxxx

x) x xxxxxxx x §17a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx s §17b neoznámí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxx xxxxxx pokutu do 200&xxxx;000 Xx.

§19l

(1) Xxx určení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se přihlédne xxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx institutu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx přestupku xxxxx §19i xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxx x organizátora, xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxx určení horní xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxx závěrky xxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za účetní xxxxxx předcházející xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx x výkazu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx výši xxxxx zjistit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx kvalifikovaným odhadem.

(6) Xx xxxxxxxxx podle §19i xxxx. 2 x odst. 3 x §19j odst. 3 xx uloží xxxxxx.

§19m

§19m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Xx.

Státní xxxxxxxxx

§20

(1) Xxxxxx x hnutí xxxx, xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx státní xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, x

x) příspěvek xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x hnutí, které xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x hnutí na xxxxxxxxxx xxxxxxx koalice xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx kandidátů xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(5) Nárok xx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu xxxxxx straně x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx ve xxxx x posledních xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx výlučně x hrazení výdajů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx 6&xxxx;000&xxxx;000 Xx pro xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 % xxxxx. Xx každých xxxxxxx x započatých 0,1 % xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx 200 000 Xx. Xxxxxx-xx strana x xxxxx xxxx xxx 5 % xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(7) Příspěvek xx mandát poslance xxxx senátora xxxx xxxxx 900 000 Xx x xx mandát xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x člena zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx ročně 250&xxxx;000 Xx.

(8) Příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxx xxxxxx rovnající se 10 % z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx x xxxxx název x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx celé volební xxxxxx jen xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx listině xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx zastupitelstva xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxxxx kraje nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zvolen xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x hnutí x nezávislých xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxx jen xxxxxx x xxxxx, xx xxxxx byl xx kandidátní listině xxxxxxx xxxx sdružení xxxxx a hnutí x nezávislých xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx člena zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx senátora x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(10) Pro xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx jejich výše x xxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxx koalice, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx, členů xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dílem. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx. Strana x xxxxx doručí Xxxxxxxxxxxx financí dohodu x podílu členů xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxx se dohody xxxxx odstavce 10 xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxx liší a xxxxxxx-xx straně x xxxxx xxxxx na xxxxx příspěvek nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti politického xxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx stálého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu xxxx xxxxxx koalice xxxxxxxxx; xx odstranění xxxxxx xxxxxxx vyplatí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stálý xxxxxxxxx nebo příspěvek xx xxxxxxx politického xxxxxxxxx x zpětně.

(12) X roce konání xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Senátu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dvanáctina propočteného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x hnutí xxxxxx xxxxxxxxx propočtený x xxxxxxxx voleb toho xxxxxxxxx období, xxxxx xxxx xxxx pro xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Dojde-li x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, x xxxxx volbám xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxx straně x xxxxx xxxxx stálý xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx nebo xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx roční xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxx a hnutí xx celé volební xxxxxx každoročně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Splátku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx až poté, xxx Xxxx vyrozumí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx byla xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §19h x xx je xxxxx. Splátka za xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx každoročně do 15. xxxxx, za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx, xx třetí čtvrtletí xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. prosince. Xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na činnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx, xxxx

x) byla xxxxxx žaloba xxxxx §15.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx politického xxxxxxxxx vyplácí Ministerstvo xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x hnutí xx celé xxxxxxx xxxxxx každoročně xx xxxx xxxxxxxxxxx splátkách xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx.

(4) Splátku xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pozastavena, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx strany x xxxxx zpětně, xxxxx

x) výroční xxxxxxxx xxxxxx xxxx následně xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx Úřadu xx xxxxx,

x) nabude xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxx zamítnut xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxx x hnutí, xxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (§14 xxxx. 3).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx splátky xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx stav xxxxxxxx pro výpočet xxxx xxxxxxxxx.

§20x

(1) Xxx-xx mandát xxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx uprázdněn xxxx xxxxxx-xx xxxxxx senátora (§20 xxxx. 9), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§20a odst. 1), xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx uvedené x §20 xxxx. 9 xxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, Senát, krajský xxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxxx termínem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Nastupuje-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx stranu a xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx zastupitelstva xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, který kandidoval xx kandidátní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxx nastupuje-li xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xx xxxxx stranu xxxx hnutí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jehož mandát xx uprázdnil, xxxxxx xxxx skutečnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 20 xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxx a xxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxxxx č. 15/1990 Sb., x politických xxxxxxxx, xxxx xxxx za xx týmž xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx stanovy xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b), §6 xxxx. 3 x 4 a xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx 10 dnů xxxxxxxxxxxx příslušnému podle xxxxx xxxxxx a xxxxx. Xxxxx tak x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxxx strany x xxxxx [§13 xxxx. 1 písm. x)], xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx (§14).

§21x

Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx působící xx 31. xxxxxxxx 1992 xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx i nadále xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx lhůtě xx 30. xxxxxx 1993. Xxxxx tak xxxxxxx, xxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx zaniká.

§21a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 68/1993 Sb. x účinností xx 15.2.1993

§21x

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 302/2016 Sb.

§22

Zrušuje xx zákon č. 15/1990 Sb., x politických xxxxxxxx.

§23

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x. r.
Dubček x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx
XXXX ROČNÍHO XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXX A HNUTÍ XXXXX ČL. VI ODST. 4 X TIS. XX

Xxxxx xxxxxx a xxxxx &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

xxxxx stálý xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x PS

roční xxxxxxxxx na činnost xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

5.000

9.000

14.000

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

5.000

4.500

9.500

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx

1.470

5.000

6.470

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx&xxxx; - Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

5.000

7.500

12.500

Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxx

667

5.000

5.667

Xxxx blok

3.380

11.500

14.880

Liberálně xxxxxxxx xxxx

1.250

500

1.750

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1.250

2.500

3.750

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.000

7.500

12.500

Xxxxxxxx demokratická xxxxxx

4.333

32.500

36.833

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx

5.000

4.000

9.000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

150

500

650

Xxxxxx xxxxxxxx

1.250

1.500

2.750

Xxxxxxxxxx xxxxxx

1.250

2.500

3.750

Xxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxx hnutí

3.336

3.336

Hnutí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

2.557

2.557

Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

2.035

2.035

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.178

1.178

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1994 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1994

Čl. VI

(1) Strany x hnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx stanovy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxx xx 9 xxxxxx xxx dne jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx neučiní, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx dosavadního xxxxxx xx považují xx organizační jednotky xxxxx xxxxxx zákona x jejich xxxxxxxxx x xxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx příslušnou xxxxxx.

(3) Xxxxxx a xxxxx, xxxxx xx účastní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončí xxxx účast xx 30. června 1995. Xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx členy.

(4) Xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx posledního xxx xxxxx do Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stálý xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx mandát x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle přílohy xxxxxx zákona.

(5) X roce 1994 xxxxxx xxxxxx x xxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacených podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx strany x xxxxx do 30. xxxx 1994.

(6) Xxxxxxxxx xx mandát x Xxxxxx náleží xxxxxx x hnutí xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 117/1994 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1994

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x hnutí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanovy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 424/1991 Xx., o xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxx stanovy xx souladu xx xxxxxxx x. 424/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 9 xxxxxx xxx xxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx vláda xxxxx xx pozastavení xxxxxx xxxxxxxx.

2. Strany x hnutí xxxxxxxx xxxxx zákona č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx majetku), xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx vlastnily xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Toto xxxxxxx připojí k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 340/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx. X bodů 7, 8, 9, 10, 12 x 15 xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, které xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 předloženy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2005.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 556/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 9.11.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx sněmovna Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx do 30. září 2017 xxxxx Xxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 424/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2016 Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 424/1991 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 424/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx lhůtě xx 7. xxxxxx 2017. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx rok 2016 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx byly Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx roky, se xxxxxxx xxxxx x. 424/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx 5 xxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxx ověření účetní xxxxxxx podle §17 xxxx. 9 x 10 xxxxxx č. 424/1991 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, téhož xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2017.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 302/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx politických stran x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxxx předseda Xxxxx xx 10 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxx, aby xx xxxxx zasedání Xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nesvolá-li xxxxxxxx Xxxxx zasedání Xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx xxx nejstarší xxxx Xxxxx. Na prvním xxxxxxxx Kolegia Úřadu xxxxxxxx předseda Xxxxx xx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxx Kolegia Xxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 424/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.11.1991.

Ve xxxxx tohoto právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

468/91 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání

s xxxxxxxxx xx 22.11.91

68/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují některé xxxxxx xx úseku xxxxxxxxx vnitřní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.93

189/93 Xx., kterým se xxxx a doplňují xxxxx XXX x. 576/90 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR x xxxx v XX (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx ČNR x. 579/91 Sb., xxxxxx XXX x. 166/92 Xx., xxxxxx XXX x. 516/92 Sb. x xxxxxx ČNR x. 10/93 Xx., x doplňuje zákon x. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 468/91 Xx. x zákona x. 68/93 Xx.

x účinností xx 15.7.93

117/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 424/91 Xx., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x. 166/93 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 331/93 Sb., x zákon č. 328/91 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxx x. 122/93 Xx., x mění xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.94

118/94 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 424/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 37/94

296/95 Sb., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky

s xxxxxxxxx xx 21.12.95

322/96 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.97

340/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 357/92 Sb., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

65/2001 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 424/91 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 25/2001

98/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.2.2001 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §20 xxxx. 4 xxxx druhé x xxxxx §20 xxxx. 7 xxxxxx x. 424/91 Xx., x sdružování v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 340/2000 Xx., x §85 xxxx xxxxx xxxxxx č. 247/95 Xx., o xxxxxxx xx Parlamentu XX x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 204/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 14.3.2001

104/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.3.2001

170/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Smlouvy xxxx xxxxxx XX, xxxxxx XX x vládou XXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxx zúčtovacího xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx XXX, x xxxxx xxxxxx x. 407/2000 Xx., x státním xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektům postiženým xxxxxx x xxxx 2000, a x xxxxx xxxxxx č. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 22.5.2001

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím správního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

556/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 424/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 9.11.2004

86/2005 Sb., xxxxx XX xx xxx 19.1.2005 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 4, 5 a 6 x v xxxxxxxx 7 xxxx "xx mandát xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 900&xxxx;000 Xx x", xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §20 zákona x. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 10.3.2005

342/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx od 1.1.2008

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

345/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 424/91 Xx., x sdružování x xxxxxxxxxxx stranách x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

420/2011 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

302/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 424/91 Xx., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x politických hnutích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 21.9.2016, 1.1.2019, 1.1.2020 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxx xx 21.9.2016 (20.11.2017)

183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

303/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti xx zrušením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

60/2018 Sb., xxxxx ÚS ze xxx 12.12.2017 xx. xx. Pl. XX 11/17 ve věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 424/91 Xx., x sdružování x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2018

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

253/2023 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 424/1991 Xx., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x částce x. 96/91 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 300/1990 Xx.
2) Xxxx. xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné xxxxx č. 361/1992 Xx.), zákon ČNR č. 186/1992 Sb., x služebním xxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 26/1993 Sb., xxxxx XXX č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stráži Xxxxx xxxxxxxxx.
3) Např. §2b xxxxxx x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 361/1992 Xx.)
4) §250m xxxxxxxxxx soudního xxxx.
5) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx.
7) Např. xxxxx č. 563/1991 Sb.
8) Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x vydávání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1997 Sb.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxx x. 82/1998 Sb.
9) Zákon č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §49 xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
11) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12) §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx.

13) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx majetku), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.