Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020 do 31.01.2022.


Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
424/91 Sb.

Úvodní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5

Vznik strany a hnutí §6 §7 §8

Rejstřík stran a hnutí §9 §10

Změna stanov §11

Zánik, zrušení a pozastavení činnosti strany a hnutí

Zánik strany a hnutí §12

Zrušení strany a hnutí §13

Pozastavení činnosti strany a hnutí §14 §15 §16

Soudní ochrana §16a

Hospodaření stran a hnutí §17 §17a

Zvláštní účet §17b §18

Úřad §19 §19a §19b §19c §19d §19e §19f §19g §19h §19i §19j §19k §19l §19m

Státní příspěvky §20 §20a §20b

Přechodná a závěrečná ustanovení §21 §21a §21b §22 §23

Příloha - Výše ročního stálého příspěvku a příspěvku na mandát v Poslanecké sněmovně pro strany a hnutí podle čl. VI odst. 4 v tis. Kč

Nálezy Ústavního soudu - č. 296/1995 Sb.; č. 98/2001 Sb.; č. 86/2005 Sb.; č. 60/2018 Sb.

č. 117/1994 Sb. - Čl. VI

č. 340/2000 Sb. - Čl. II

č. 556/2004 Sb. - Čl. II

č. 302/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Občané xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v politických xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "strany a xxxxx"). Výkon xxxxxx xxxxx xxxxxx občanům x xxxxxx účasti xx politickém životě xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákonodárných xxxxx x orgánů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zvláštní zákony xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. 2)

(2) X výkonu xxxxxx práva xxxx xxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v církevních x xxxxxxxxxxxx společnostech.

§2

(1) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx strany x xxxxx xxxx xxx xxxxx starší 18 xxx, xxxx xxx xxxx členem xxxxx xxxxx strany xxxx xxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx o neslučitelnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx stranách x xxxxxxx x výkonem xxxxxx činností xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Strany a xxxxx xxxx právnickými xxxxxxx. Státní xxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x členství xx xxxxxxxx x xxxxxxx. Ze strany x xxxxx xxxx xxxxx svobodně xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx ve svých xxxxxxx proto, xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx.

§4

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hnutí,

a) které xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nemají demokratické xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovené orgány,

c) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx zamezujícímu xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx, veřejný pořádek xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§5

(1) Xxxxxx x xxxxx jsou odděleny xx xxxxx. Nesmějí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ani xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Nesmějí xxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Strany x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnost xxxxx a hnutí xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3) xx xxxxxxxxxxx.

Vznik xxxxxx x xxxxx

§6

(1) Strana x xxxxx xxxxxxxx registrací xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx (§8 xxxx. 4 x 6 x §21).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x hnutí (dále xxx "návrh na xxxxxxxxxx") xxxxxx nejméně xxxxxxxxx přípravný xxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx"), který xx xxxxxxxx vyvíjet xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx a xxxxx. Členy přípravného xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx dosáhli xxxx 18 let. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx všichni členové xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a bydliště. Xxxx uvedou, xxx x xxxxx přípravného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx občanů xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx pod xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxx (organizační xxx) xx dvojím xxxxxxxxxx, x xxxxx musí xxx uvedeny:

1. xxxxx x zkratka strany x xxxxx,

2. xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx,

4. práva x povinnosti členů,

5. xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxx, v němž xxxxx ve prospěch xxxxxx majetek nabývat, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, x xxxx mohou xxxxxx a zavazovat xx jménem xxxxxx,

6. xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oprávnění,

7. způsob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx a v xxxxx rozsahu mohou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platit xxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li členský xxxxxxxxx člena xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx člena x příloze xxxxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxx §19h xxxx. 1,

10. xxxxxx naložení s xxxxxxxxxx zůstatkem, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx zrušení xxxxxx x hnutí, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§13 xxxx. 6).

(3) Xxxxx xxxxxx x hnutí x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, které xxx xxxxxxxx činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx, aby nebyly xxxxxxxx zaměnitelné.

(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxx České republiky.

(5) Xxxxx xxxxxxx neurčují xxxx jiného, xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxx 6 xxxxxxxxx výbor. Xxxxxx strany x xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx a xxxxx. Nejsou-li xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx strany x xxxxx (§14).

§7

(1) Návrh xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx xxxx-xx x něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx na xx přípravný xxxxx xxxxxxxxxxx, nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx upozorní x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, řízení x registraci xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx registraci přípravný xxxxx podle xxxxxxxx 2, xx xx xx xx, že xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žalobou xx správním soudnictví xxxxxx, xx návrh xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Řízení x xxxxxxxxxx xx zahájeno xxxx, xxx ministerstvu xxxxx návrh xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 4, xxxx xxxx xxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nabylo právní xxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxxxxx registraci xxxxxxx, xxxxxxxx stanovy xxxxxx x hnutí xxxx v xxxxxxx x §1 xx 5 a §6 xxxx. 3 x 4. Jinak xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxx, xxxxx ve lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Nebylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx zahájení řízení x registraci doručeno xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, strana x xxxxx xxxxxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxx xxxx lhůty; xxxxx den xx xxxx registrace. Xx xxxxxx zmocněnce xxxxxxxxxxx xxxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxxx jedno xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx výbor xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx soudu opravný xxxxxxxxxx. 4) X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud České xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx zmocněnce přípravného xxxxxx xx ministerstvo xxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx strany a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a hnutí.

(8) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, adresy xxxxx pobytu x xxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx listin obsahující xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx stran x hnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx kopie a xxxxxx. Na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxxxxxx o zápisu xxxx x tom, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Do rejstříku xxxxx a xxxxx xx zapisují tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx s xxxxxxxx xxx x právního xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx stran a xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tyto údaje:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob 11),

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození a xxxxxx xxxxx pobytu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx strany x xxxxx,

x) pozastavení xxxxxxxx strany x xxxxx,

x) zrušení xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx x adresy xxxxx pobytu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx insolvenčního řízení, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxx (obchodní firma) x xxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(4) Xx rejstříku xxxxx x hnutí xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

§10

Strana x xxxxx xxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. x), x) x x) do 15 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx doloženo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§11

Změna xxxxxx

(1) Xxxxx xx registraci xxxxx xxxxxx podává xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xx změnou xxxxxx xx změně xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx návrh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dvojím xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgánu xxxxxx x hnutí, xxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněn x xxxxx rozhodovat.

(2) Pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanov xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §7 x 8. Změna xxxxxx strany a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti strany x xxxxx

§12

Xxxxx xxxxxx x hnutí

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx strany x xxxxx xx xxxxxxx stran x xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx x xxxxx do 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx strana x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxx strana x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx straně x xxxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx trest xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doloží xxxxxxxxxxx xxx návrhu xx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx takové xxxxxx x xxxxx.

(3) Zániku xxxxxx x hnutí xxxxxxxxx xxxxxx zrušení, x xx buď xxx likvidace, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo x likvidací, pokud xxxxxx xxxxxxx majetek x xxxxxxx takto xxxxxxxxxxxx. Skončí-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, naloží x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určeným xx xxxxxxxxx [§6 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 10].

§13

Zrušení strany x xxxxx

(1) Strana a xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx rozpuštěním, xxxxxxxxx s jinou xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx,

x) rozhodnutím soudu x xxxxxx rozpuštění.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxxxxxxxx o xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx x hnutí xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nástupce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rozpuštěním, xx xxxxx, který x xxxxxxxxxx rozhodl, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zrušení xxxxxx x hnutí oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutím soudu x xxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 písm. x)], xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §1 xx 5, nebo xxxxxxxx x po xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x pozastavení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x hnutí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx osoba, jež xxxx xxxxxx této xxxxxx x xxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x rozpuštění xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x hnutí xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplyne x xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxx a xxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx činnost xx x rozporu x §1 xx 5, §6 xxxx. 5 x §17, 17a, 17b, 18 x 19h nebo se xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx odstranění xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxx skutečnosti, xx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxx pozastavena, xxxxxx xxxxxx uvedené x §15 xxxxxx xxxxxx žalobu ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dojde-li xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx xxxxxx a hnutí, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx strany x hnutí xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx uvedených x §6 xxxx. 5 x §19h odst. 1, kdy se xxxxxxx strany a xxxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uznána xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§15

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx [§13 odst. 1 xxxx,. x)], xxxxxxxxxxx xxxxxxxx strany x xxxxx (§14 xxxx. 1) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti (§14 xxxx. 3) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx, xxxx návrh xxxxx prezident xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx x době ode xxx vyhlášení xxxxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zastupitelstev xxxx x obcí x xxxxxxxxxxxxxx vyšších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxxx xxx xx posledním xxx xxxxxx voleb. To xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x §4.

§16

Další xxxxxxxx zrušení xxxxxx x xxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§16a

Soudní ochrana

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stran x xxxxx (§9), může xxxx xxxx strany x xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx okresní xxxx x určení, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx návrh xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxx xxxxx rozhodčí xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zjednání xxxxxxx anebo o xx xxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx jejího xxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx občanského soudního řádu. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx strany x xxxxx x xxxxxx zrušení xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Hospodaření stran a xxxxx

§17

(1) Strana x xxxxx xxxxxxxxxx za xxx xxxxxxx celým xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx a hnutí xx xxxxxxx strany x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 5)

(3) Strana x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, tiskáren, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, společenských, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx akcí xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx propagujících program x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx právnická osoba, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost v xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx účasti občanů xx veřejném xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a veřejné xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxx x mezinárodnímu porozumění x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx xxxxxx to xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx institut xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx školského zařízení xxxxx školského xxxxxx xxx působit jako xxxxxx škola xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Příspěvek xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze použít xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jejich kandidáta xxxx nezávislého kandidáta.

(8) Xxxxxxx strany x xxxxx xxxxx xxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xx xxxxxx volebních xxxxxxx,

x) příspěvek xx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxxx x bezúplatná xxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) úroky z xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x účasti na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) příjmy z xxxxxxxx tombol, kulturních, xxxxxxxxxxxxx, sportovních, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a politických xxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx bankou, xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx instituce elektronických xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Strana x xxxxx xxxxx účetnictví xxxxx zvláštního xxxxxx. 6) Účetní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x auditorech. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxx závěrka xxxxxxxx xxxxxxxxx založené stranou xxxx hnutím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx strana xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx společník xxxx xxxx, xxxx být xxxxxxx auditorem xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxx auditora pro xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxx věty xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx 5 po xxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářních xxx.

(11) Xxxxxx x hnutí xxxxxxx vlastnit xxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§17x

(1) Xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5 000 Xx; xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Strany a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx z darů x xxxxxx bezúplatných xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxx x xxxxx x politickému xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx volebních xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákony,

d) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxx x xxxxx x politické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xx těchto xxxxxx (xxxx jen "zvláštní xxxx").

(4) Strany x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí (xxxx jen "Úřad") xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx identifikátor účtu 12), na xxxx xxxxx finanční prostředky xxxxx odstavce 2 xxxx. x); na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účtu, xx xxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§17x

Xxxxxxxx xxxx

(1) V xxxxxxxxx příkaze, xxxx xxxxxx x hnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiná osoba xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo k xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx platební xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx institutu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nahlížet do xxxxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxx xx období xxxxxxxxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zvláštním xxxx, oznámí strany x hnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§18

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx,

x) od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx, městské části, xxxxxxxxx obvodu x xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podniku, xxxxx i od xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx podílí xxxx; xx neplatí, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 %,

f) od xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, nedosahuje-li xxxxxxxxx xxxxx 10 %,

x) xx obecně xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx svěřenského xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx-xx xxx jiný xxxxxx xxxxxxx,

x) od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zřízené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx volit xx xxxxx České republiky xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx jiné bezúplatné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx všech peněžitých xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 13) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijatých xx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xx jednu x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x právnická xxxxx, která je xx xxxxxx x xxxxx xxxxx věty xxxxx osobou ovládající xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx příspěvek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 000 Xx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx jej xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v téže xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 13) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu. Jedná-li xx o xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx jej xxxxxx xxxx úrokového xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx dárce musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19h xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

§19

(1) Zřizuje se Xxxx xx xxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx stran x xxxxx x zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx nezávislý xxxxx; ve xxx xxxxxxxx xx řídí xxxxx zákony a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx Xxxxx xxx zasahovat xxx xx xxxxxxx zákona.

§19x

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx, 4 xxxxxxx Xxxxx x xxxxx zaměstnanci xxxxx x xxx zařazení. Xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxx přísluší xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14).

(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx jako místopředsedovi xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14).

§19b

(1) Xxxxxxxx Úřadu

a) xxxxx x čele Xxxxx x xxxx xxxx činnost; xxxxxxxx xx za služební xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příkazy x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) schvaluje

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx,

2. xxxx xxxxxxxx Úřadu,

3. xxxxxx x činnosti Xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xxxx jednoho xx členů Úřadu, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo v xxxx, xxx není xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx Xxxxx zastupuje xxxxxxxx Xxxxx xxx x případě, xxx xx xxx předsedou Xxxxx pověřen.

§19b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.9.2016

§19x

(1) Xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předsedu Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx a jednoho xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx je jmenován xx xxxx 6 xxx x nemůže xxx jmenován xx xxxx xxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx funkci řádně xxxxxxxx, a xxxxx

x) xx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky,

b) xx xxxx svéprávná,

c) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx orgánech xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získané xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a

f) xxxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx strany xxxx xxxxx xxx nevykonávala x tomto období xxxxxx poslance nebo xxxxxxxx, poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Za bezúhonnou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx, pokud se xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, prezidenta, xxxxxxxxxxxxxx xxxx člena Nejvyššího xxxxxxxxxxx úřadu, člena xxxxxxxx rady Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx zastávat xxxxx xxxxxxxx funkci x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx tato činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx nezávislost x nestrannost.

§19d

(1) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx období,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxx se funkce xxxxxxxxxx republiky,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §19c xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, kterým byla xxxxxxxxxxx předsedy Xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx republiky xxxxxx předsedu Úřadu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §19c odst. 3 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx x §19c xxxx. 5 nebo 6.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2016 Sb. x účinností xx 21.9.2016

§19x

(1) Xxxxx Úřadu xxxxxxx z kandidátů xxxxxxxxx Senátem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxx; člen Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx navrhují Senátu xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx, Xxxxxxxxxx sněmovna x xxxxxxxxxx senátoři. X xxxxxxxxx navržených xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Senát xxxxxxx kandidáta xx xxxxx Úřadu. Xxxxx xxx kandidáty xx xxxxx Úřadu zvolí Xxxxx x kandidátů xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxx Senát z xxxxxxxxx navržených jednotlivými xxxxxxxx.

(3) Členem Úřadu xxxx být xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zastávat, x xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx plně xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx některých xxxxxx xx státních orgánech,

e) xx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx a

f) xxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx funkci xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(4) Xxx xxxxx Úřadu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §19c xxxx. 4, 5 a 6 x §19d obdobně.

§19x

Xxxx

x) xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x uveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx x své xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úplné výroční xxxxxxxx zprávy stran x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xx 31. května xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx mu xxxxxxx xxxxxxxx zpráva xxxxxx x hnutí xx xxxxxxxxxxxxx xxx byla xxxxxxxxxx x zda xx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx to, xx xxxxxxx xxxxxxxx zpráva xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx úplná,

e) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx předložené dodatečně xxxxx §19h odst. 3 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19h xxxx. 5, a xx neprodleně, nejpozději xxxx xx 10 xxx xxx dne, xxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx zprávu obdržel,

f) xxxxxxxxxx přestupky a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kampaní,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

§19x

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zkoumáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxx xx xxx výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx všemi xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxx jejím xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vzor průkazu xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 302/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§19h

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx každoročně do 1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 6),

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx účetní závěrky x výrokem xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8, k xxxxx strany x xxxxx připojí:

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx podíl s xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a jiných xxxxx s uvedením xxxx x xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, příjmení x xxxx narození; xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx počtu těchto xxxx a druhu xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x celkových xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxx obdobná xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx členěné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, kterých xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce,

g) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x obvyklé xxxx 13) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx obchodní firma xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo,

h) přehled xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx 13) převyšuje xxxxxx 50 000 Xx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx dědictvím xxxx xxxxxxx; pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50 000 Xx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x datum úmrtí x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxx rok xx vyšší xxx 50&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx politického xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx členem, x výdaje xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx politického xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xx zachována, xx-xx nejpozději xxx 1. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx adresovaná Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx.

(3) Xxxxx výroční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx a hnutí xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx lhůtu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, obsahuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx formuláři x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xx uvedené neodpovídají xxxxxxxxx Xxxxx, vyzve Xxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx přístupná x nahlédnutí x Xxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách, xx xxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx Xxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§19x

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxx x xxxx zvláštního xxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §17b xxxx. 1 xxxxxxx v platebním xxxxxxx xxxx platební xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§19x

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xx prospěch xxxx x tíži zvláštního xxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §17b xxxx. 1 xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Strana nebo xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx §17 xxxx. 8,

x) v xxxxxxx x §17a nevede xxxxxxxx účty nebo xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx §17a xxxx. 4,

x) v xxxxxxx x §17a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x §17b neoznámí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek,

d) v xxxxxxx s §19h xxxx. 1 xxxxxxxxxx x zákonné xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19h odst. 5,

f) x xxxxxxx x §18 xxxx. 3 xxxxx dar nebo xxxx bezúplatné plnění xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 3 nevrátí xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx peněžitý xxx xxxx xxxx bezúplatné xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx obvyklé xxxx 13) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) x x) xxx xxxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxx do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) pokutu xx xxxx rovnající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiného bezúplatného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§19x

(1) Xxxxxxxxx institut xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx použije x xxxxxxx x §17 odst. 7,

x) x xxxxxxx x §17a xxxxxx oddělené xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx podle §17a xxxx. 4, xxxx

x) v xxxxxxx x §17a xxxxxxx xxxxxxxx účet xxxx x xxxxxxx s §17b neoznámí adresu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) xxx xxxxxx pokutu do 200&xxxx;000 Xx.

§19l

(1) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx institutu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx účinek.

§19x

(1) Úřad pro xxxxx dohledu a xxxxxxxx xxx hospodařením xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx.

(2) Xxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx hospodařením xxxxx a xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx pro xxxxx dohledu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, případně xxxxx, xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Z údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 302/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Xxxxxx příspěvky

§20

(1) Xxxxxx x hnutí xxxx, xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem, xxxxx xx tyto státní xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výroční xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Nárok xx stálý příspěvek xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxx 3 % hlasů.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx mandát xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx poslanec, xxxxxxx, člen zastupitelstva xxxxx nebo člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx strany x xxxxx nebo byl xxxxxx za xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx listině koalice xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x hnutí x nezávislých xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx byl xxxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx ve xxxx x xxxxxxxxxx tří xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx období Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx členem politického xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx strana xxxx xxxxx použít xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx 6 000 000 Xx xxx xxxxxx x hnutí, které xxxxxxx v posledních xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 % xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx 0,1 % hlasů xxxxxx xxxxxx x xxxxx ročně 200&xxxx;000 Xx. Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx 5 % xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx mandát poslance xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 900&xxxx;000 Kč x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje x člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx ročně 250&xxxx;000 Xx.

(8) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti politického xxxxxxxxx činí ročně xxxxxx xxxxxxxxx se 10 % x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. X žádosti xxxxx §20a xxxx. 3 xxxxxx strana x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na podporu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xx mandát xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, na xxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx kandidátů, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx celé xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x nezávislých xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx mandát xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xxxx zanikne-li xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxx zjištění xxxxxx xx stálý xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x strany a xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx dohoda x xxxxxx, členů xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx-xx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu financí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členů xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx straně x xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx příspěvek na xxxxxxx xxxxxxxx politického xxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx členům koalice xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx.

(12) X xxxx konání xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx propočítávají xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Straně x xxxxx náleží měsíčně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx obdrží strana x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx propočtený x xxxxxxxx voleb xxxx xxxxxxxxx období, jehož xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x novým volbám xx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx stálý xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx části ještě xx měsíc, x xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x novým xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx, člena zastupitelstva xxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xx xxxxxxxxxx mandát xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, náleží xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx ještě xx xxxxx, x němž xxxx skutečnost nastala.

§20x

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx na žádost xxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx každoročně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx Úřad vyrozumí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hnutí xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §19h x že xx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. dubna, xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxx xx 30. června, xx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx a xx xxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxx xx 1. prosince. Xxxxxx xx podává xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx,

x) předložená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zjištění Úřadu xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §15.

(3) Příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxx politického xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx každoročně ve xxxx xxxxxxxxxxx splátkách xxxxxx. Příspěvek xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplatit xxxxx, xxx je xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx.

(4) Splátku xxxxxxxxx xx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxx strany x xxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxx je xxxxx,

x) nabude xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx strany x xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx strany x xxxxx, aniž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) činnost xxxxxx x hnutí xxxx xxxxx xxxxxxxx (§14 xxxx. 3).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příspěvku, xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxx změnil stav xxxxxxxx pro výpočet xxxx xxxxxxxxx.

§20x

(1) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx člena zastupitelstva xxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx mandát senátora (§20 xxxx. 9), Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx splátce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§20a odst. 1), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo zániku xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 odst. 9 xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx, krajský xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději 30 xxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxxx xxxxxxx x xxxxx mandát se xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx kandidoval xx jinou stranu xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx listině sdružení xxxxx xxxx hnutí x nezávislých xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kandidátní xxxxxxx x jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, krajský xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 20 xxx xx nástupu xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxx x xxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxxxx č. 15/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Strany x xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), §6 xxxx. 3 a 4 x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx a xxxxx. Xxxxx xxx x této xxxxx xxxxxxx, dá xxxxxxxxxxxx xxxxxx k návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx [§13 xxxx. 1 xxxx. x)], popřípadě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx (§14).

§21x

Xxxxxxx-xx strany x xxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1992 xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, registrované xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx návrh xx registraci podle xxxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxx xx 30. xxxxxx 1993. Xxxxx xxx neučiní, xxxxxx právo vyvíjet xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 68/1993 Sb. x účinností xx 15.2.1993

§21x

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/2016 Sb.

§22

Zrušuje xx xxxxx č. 15/1990 Sb., x politických xxxxxxxx.

§23

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení

Havel x. r.
Dubček v. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxx
XXXX ROČNÍHO XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX MANDÁT V XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX A XXXXX XXXXX ČL. VI XXXX. 4 X XXX. XX

Xxxxx xxxxxx a xxxxx                                         

      

roční stálý xxxxxxxxx

xxxxx příspěvek na xxxxxx v PS

roční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

5.000

9.000

14.000

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx středu

5.000

4.500

9.500

Komunistická xxxxxx Xxxx x Xxxxxx

1.470

5.000

6.470

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx&xxxx; - Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lidová

5.000

7.500

12.500

Křesťansko - xxxxxxxxxxxx xxxxxx

667

5.000

5.667

Xxxx xxxx

3.380

11.500

14.880

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1.250

500

1.750

Xxxxxxxxx strana xxxxxxx xxxxxxxx

1.250

2.500

3.750

Xxxxxxxx demokratická xxxxxxx

5.000

7.500

12.500

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strana

4.333

32.500

36.833

Sdružení xxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx strana Československa

5.000

4.000

9.000

Strana xxxxxxxxxxxx xxxxxx

150

500

650

Xxxxxx xxxxxxxx

1.250

1.500

2.750

Xxxxxxxxxx xxxxxx

1.250

2.500

3.750

Xxxxxxxx demokraté - Xxxxxxxx xxxxx

3.336

3.336

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

2.557

2.557

Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky

2.035

2.035

Klub xxxxxxxxxxxx nestraníků

1.178

1.178

Příloha xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1994

Čl. XX

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovením tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxx xx 9 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx ministerstvu. Pokud xxx neučiní, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti.

(2) Organizační xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx dosavadního xxxxxx xx xxxxxxxx xx organizační xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x hnutí, xxxxx xx účastní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxx účast do 30. xxxxxx 1995. Xxxxx xx zisku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x hnutí xxxxxx xxx k xxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ani xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx posledního xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx každoročně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle přílohy tohoto xxxxxx.

(5) X xxxx 1994 xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx 30. xxxx 1994.

(6) Xxxxxxxxx xx mandát x Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx posledního dne xxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 117/1994 Xx. x účinností od 1.7.1994

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x hnutí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx hnutích, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx č. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, do 9 měsíců xxx xxx, x němž xxxxx účinnosti, x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud tak xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxx po nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 340/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení xx. X bodů 7, 8, 9, 10, 12 a 15 xx poprvé xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxx x xxxxx nebo xxx doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpráv stran x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x xxxx 2005.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 556/2004 Sb. x účinností od 9.11.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx 30. xxxx 2017 xxxxx Úřadu xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí xxxxxxx xxxxxxxx zprávy politických xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx č. 424/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výroční xxxxxxxx xxxxxx za rok 2016 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx x. 424/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, posoudí Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 424/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx ve lhůtě xx 7. xxxxxx 2017. Na pozastavení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxx 2016 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx zpětnou xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky předloženy xxxxx výroční xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 424/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Doba 5 xxx, xx xxxxxx lze určit xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 9 x 10 zákona č. 424/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx od 1. xxxxx 2017.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 424/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.1991.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

468/91 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx vysílání

s xxxxxxxxx xx 22.11.91

68/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.93

189/93 Xx., kterým se xxxx x doplňují xxxxx XXX č. 576/90 Xx., x xxxxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX x xxxx x XX (rozpočtová pravidla xxxxxxxxx), ve znění xxxxxx XXX č. 579/91 Sb., zákona XXX x. 166/92 Xx., zákona XXX x. 516/92 Xx. x xxxxxx XXX x. 10/93 Xx., x xxxxxxxx zákon x. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x politických xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 468/91 Xx. x zákona x. 68/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 15.7.93

117/94 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 424/91 Xx., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x. 166/93 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxx x. 331/93 Xx., x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 122/93 Xx., x xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.94

118/94 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 424/91 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 37/94

296/95 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.95

322/96 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 424/91 Xx., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x politických hnutích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.97

340/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

65/2001 Sb., xxxxx znění xxxxxx x. 424/91 Sb. xxxxxxxxxxx v částce x. 25/2001

98/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.2.2001 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx §20 xxxx. 4 xxxx druhé x xxxxx §20 xxxx. 7 xxxxxx x. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 340/2000 Xx., x §85 xxxx xxxxx xxxxxx x. 247/95 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu XX a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 204/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 14.3.2001

104/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 424/91 Xx., o xxxxxxxxxx v politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.3.2001

170/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx plynoucích xx Smlouvy xxxx xxxxxx XX, xxxxxx XX x xxxxxx XXX x ukončení xxxxxxxxxx zúčtovacího xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rublech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX, o změně xxxxxx x. 407/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2000, x o xxxxx zákona č. 424/91 Xx., o xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.5.2001

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím správního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

556/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 9.11.2004

86/2005 Xx., xxxxx XX ze dne 19.1.2005 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 odst. 4, 5 x 6 x x xxxxxxxx 7 xxxx "xx xxxxxx poslance xxxx senátora činí xxxxx 900&xxxx;000 Xx x", xxxxxxxx celého xxxxxxxxxx §20 xxxxxx x. 424/91 Xx., x sdružování x xxxxxxxxxxx stranách x x politických hnutích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 10.3.2005

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.7.2006

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

345/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

302/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 424/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x politických xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 21.9.2016, 1.1.2019, 1.1.2020 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ČR xxxxxxxxxxxxx xx 21.9.2016 (20.11.2017)

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

303/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prospěšnosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

60/2018 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.12.2017 sp. xx. Xx. ÚS 11/17 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 424/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2018

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností od 1.2.2022

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 96/91 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 300/1990 Xx.
2) Xxxx. xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx služebních poměrech xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné xxxxx x. 361/1992 Xx.), zákon XXX č. 186/1992 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 26/1993 Xx., xxxxx ČNR č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x justiční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxxx. §2b xxxxxx x. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné xxxxx č. 361/1992 Xx.)
4) §250m xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
5) Zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví.
7) Např. xxxxx č. 563/1991 Sb.
8) Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x o ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx úřady, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1997 Xx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění zákona x. 82/1998 Xx.
9) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §49 xxxxxx x. 247/1995 Xx., o volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12) §2 odst. 3 xxxx. h) xxxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx.

13) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx majetku), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

14) Zákon č. 236/1995 Sb., x platu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých státních xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.