Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.03.2002.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2001 do 29.03.2002.


Zákon o soudech a soudcích

335/91 Sb.

HLAVA I. Soustava soudů a hlavní zásady jejich činnosti §1 §2 §3 §4 §4a §5 §6 §7 §8 §8a
HLAVA II. Organizace a činnost soudů
Okresní soudy §9 §10 §11
Krajské soudy §12 §13 §14
Nejvyšší soudy republik §15 §16 §17 §18 §19
Vojenské soudy §20 §21 §22 §23 §24 §25
Nejvyšší soud České a Slovenské Federativní Republiky §26 §27 §27a §28 §29 §30 §31 §32
Sídla a obvody soudů §33
HLAVA III. Ustanovování soudců a přísedících
ODDÍL 1. Obecná ustanovení
Předpoklady pro funkci soudce a přísedícího §34
Funkční období soudce a přísedícího §35 §36
Slib §37
ODDÍL 2. Ustanovení soudců a přísedících §38
Jmenování soudních funkcionářů §39
Přidělování soudců k výkonu funkce k určitému
soudu a přeložení soudce §40
Dočasné přidělení soudce §41 §42 §43
HLAVA IV. Zánik funkce soudce a funkce přísedícího
Odvolání z funkce soudce §44
Vzdání se funkce soudce §45
Zproštění funkce soudce §46
Zánik funkce soudce ze zákona §47 §48
Dočasné zproštění výkonu funkce soudce §49
Zproštění, uvolnění a odvolání soudních funkcionářů §50 §51
HLAVA V. Postavení soudců a přísedících §52 §53
Základní povinnosti soudců §54
Podmínky trestního stíhání §55
Kárná odpovědnost soudců §56
Odpovědnost za škodu způsobenou výkonem soudcovské funkce §57 §58
Některá ustanovení o postavení přísedících
Povolávání k soudnímu jednání §59
Náhrady za vykonávání funkce přísedícího §60
HLAVA VI. Justiční čekatelé
Přípravná služba justičních čekatelů §61 §62
Odborná justiční zkouška §63
HLAVA VII. Ustanovení přechodná a závěrečná
Opatření k začlenění hospodářské arbitráže do soudnictví §64 §65 §66
Zvláštní ustanovení o odvolání a přeložení soudce §67 §68
Úprava poměru soudců ustanovených podle dosavadních předpisů §69 §70
Jmenování soudců v přechodném období §71
Zkrácení přípravné služby justičních čekatelů §72
Zrušovací ustanovení §73 §74
Příloha - JEDNACÍ ŘÁD NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR
ČÁST I. Úvodní ustanovení Čl.1 Čl.2 Čl.3
ČÁST V. Předseda a místopředseda Čl.31 Čl.32 Čl.33 Čl.34 Čl.35
ČÁST VI. Odborný a technický aparát Čl.36 Čl.37 Čl.38 Čl.39 Čl.40
ČÁST VII. Jednání soudu Čl.41
ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení Čl.42 Čl.43
č. 17/1993 Sb. - Čl.II.
č. 284/1993 Sb. - Čl.II.
č. 30/2000 Sb. - Hlava III
HLAVA XXXXX
XXXXXXXX XXXXX A XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
§1
(1) Xxxxxxxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx České republiky.
(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx: Nejvyšší xxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "Nejvyšší xxxx") vrchní soudy, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx; v době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x nižší xxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx soud;působnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx x soudy xxxxx xxxxxxxx.
(5) Soudy Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx jednotkami.
§2
§2 xxxxxxxx právním předpisem x. 17/1993 Xx.
§3
Xxxxxx xxxxx xx zejména
x) rozhodovat x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x ukládat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxx-xx zákon jinak,
x) přezkoumávat zákonnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tak xxxxx xxxxxxx.
§4
(1) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxx. Jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
(2) Soudci x přísedící jsou xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxx mluví x xxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§4x
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxx určí, xxxxx xxxxx xxxx samosoudce xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. X rozvrhu xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (samosoudců) x xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, nemůže-li xxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx (xxxxxxxxxx) xxx projednat x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx předseda xxxxx na období xxxxxxxxxxxx roku. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx potřeba xxxxxx rozdělení xxxxx x xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx věc xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxx soudu věc xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx). Xxxxxx postupuje, xxxxxx-xx xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
(4) Xxxxx xx právo xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozvrhu xxxxx x učinit xx z xxx xxxxxx xxxx opisy.
§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§5
(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx své funkce xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vědomí x xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx nestranně, xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx a pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx hmotným xxxxxxxxxx.
§6
(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx soudů xx xxx obracet xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, jen jde-li x xxxxxxx x xxxxxx nebo nevhodné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx důstojnosti xxxxxx před xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx nevyřizují.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§7
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxx zákonem x xxxx xxxxxx rovni. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx svých xxxx, xxxxxx x xxxxxx chráněných xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x nezávisle, zda xxx, která xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx být xxxxx svému zákonnému xxxxxx.
(3) Každý xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx jazyku. Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x přibráním xxxxxxxxxx xxxxx stát.
§8
(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xx zásadně xxxxx x veřejné. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx veřejně.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tom, zda xx možné x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obrazové xxxx xxxxxxx přenosy.
§8x
Xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, není xxxxxxxx vstupovat xx xxxxxx; 3) xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxxxx xx xxxxxx.
§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXX
Xxxxxxx soudy
§9
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x předsedy soudu, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dalších soudců x xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x senátech xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.
§10
Okresní xxxxx rozhodují xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
§11
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležející xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx dává prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx sjednocování xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu.
Xxxxxxx soudy
§12
(1) Krajský xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dalších xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(2) Krajský soud xxxxxxxxx v senátech; xxxxxxxxxx rozhodují v xxxxxxxxx stanovených xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx soudu se xxxxxxxx
x) xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxx soudy xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věcech, xx kterých xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx soudy xxxxxxxxx xxxx soudy xxxxxxx xxxxxx.
(2) Další xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx.
§14
Xxxxxxxx x místopředsedové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s rozvrhem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Předseda xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx soudy
§15
(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxxx nebo místopředsedů xxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
(2) Vrchní xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx soudců.
§16
Vrchní xxxxx
x) rozhodují xxxx soudy druhého xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx rozhodovaly x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx případech.
§17
§17 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 239/1995 Xx.
§18
§18 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 239/1995 Xx.
§19
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vrchního xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx soudnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Předseda vrchního xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nejvyššímu xxxxx. Je-li x xx požádán Xxxxxxxxx xxxxxx, podává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") Nejvyšším xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
Vojenské soudy
§20
§20 zrušen xxxxxxx předpisem x. 1/1993 Xx., článkem č. 91 x 110.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/1993 Xx., článkem č. 91 x 110.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/1993 Xx., článkem č. 91 x 110.
§23
§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 1/1993 Xx., článkem č. 91 x 110.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/1993 Xx., článkem č. 91 x 110.
§25
§25 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 1/1993 Sb., článkem č. 91 x 110.
Xxxxxxxx xxxx
§26
Xxxxxxxx xxxx xx skládá z xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§27
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx jim xxxx xxx postoupena xxxxx §27a.
(2) Xxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxx. Xxxxx-xx však kolegium Xxxxxxxxxx soudu xxxx xxx 27 soudců, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx třetiny xxxxx soudců xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxx třetina xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx liché xxxxx, xxxxxx xx velký xxxxx x takového xxxxx soudců, který xxxxxxxx celému xxxxxxx xxxxx xxxxxxx než xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Jeden x xxxxx velkého senátu xx xxxx předsedou. X každém kolegiu xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx senátů x velkých xxxxxx xxxxxxx xx stanoví x rozvrhu práce. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx.
§27x
(1) Xxxxxx-xx senát Xxxxxxxxxx xxxxx xxx svém xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx od právního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Nejvyššího xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx velkému xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxx svůj xxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx o procesním xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 neplatí, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx právní xxxxxxx xxxxxxx význam.
§27a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§28
(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudů xxx, že
x) xxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony x řízení xxxx xxxxx,
b) rozhoduje x jiných zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx x uznání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudů xx xxxxx České republiky, xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx též v xxxxxxx zákonem určených xxxxxxxxx.
(3) Nejvyšší xxxx xxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx xxxxx x x zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§29
(1) Xxxxxxxx některá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stanoviska [§28 xxxx. 1 xxxx. x)].
(2) Xxxx xxxxxxxx stanoviska si Xxxxxxxx soud může xxxxxxx vyjádření předsedů xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx jednací řád Nejvyššího soudu.
§30
(1) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Předseda Nejvyššího xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx pléna xxxxxxx xxxxxxx kolegia, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx organizují a xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx může vyžádat xxxxxxxxx xxxxxxxx vrchních xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osob.
§31
(1) Xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx. Xxxxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejméně xxxx xxxxxx xxxxx členů.
(2) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx. Zasedání xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx zasedání xxxxx xx xxxxx přizvat x xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) zaujímá xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx dává xxxxxxx x xxxx xxxxxx úpravě.
§32
(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššímu xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx respektování soudcovské xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx a x xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx xxxxx. Xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkladu xxxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxxx právních předpisů.
(2) Předseda Xxxxxxxxxx xxxxx svolává xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx.
(3) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 1/1993 Xx., článkem 91 x 110.
(4) Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem stanoveným x jednacím řádu. V xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
§33
Xxxxx x xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx Brno.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx se sídlem x Xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx soudů v Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx soudu xx xxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x Xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x v Olomouci.
(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx zákonem může xxx
a) xxxxxx xxxxxxx xxxx krajský xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx několika okresních xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jejich xxxxx,
b) xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx soudů bude xxxxxxxxx jeden xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx") může obecně xxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx x obvodu xxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx xxxx xxxxxxx.
XXXXX TŘETÍ
XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx ustanovení
§34
Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x přísedícího
(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx může být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, bezúhonný, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx dosáhl xxxx 25 xxx x souhlasí se xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxx x určitému xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Zvláštní xxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, potřebných xxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/1993 Xx., článkem 91 a 110.
(5) Odborná xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx soudcovská zkouška, xxxxxxxx soudcovská x xxxxxxxxx zkouška, vojenská xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zkouška, xxxxxxxxxx zkouška, závěrečné xxxxxxxxx čekatelské xxxxx x jiné obdobné xxxxxxxxx xxxxxxx vykonané xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx mají stejné xxxxxx xxxx odborná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§35
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Soudci xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx omezení.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx.
(3) Způsobilost xxxxxxxxx funkci xxxxxx xxxx přísedícího xxxxxx xxxx složení slibu xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 1/1993 Xx., článkem č. 91 x 110.
§36
§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/1993 Sb., článkem 91 a 110.
§37
Slib
(1) Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudci x xxxxxxxxx xxxxx xxxx: "Slibuji na xxxx xxxx x xxxxxxx, že xx xxxx řídit zákony, xxxx xx vykládat xxxxx xxxxx nejlepšího xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxx budu xxxxxxxxxx nezávisle, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx." Odmítnutí xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Složení xxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx byl přísedící xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx skládají
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/1993 Xx., článkem č. 91 a 110.
x) xxxxxx ostatních xxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx rukou xxxxxxxx xxxx xxxxx, k xxxxx xxxx zvoleni.
Xxxxx druhý
Xxxxxxxxxx soudců x xxxxxxxxxxx
§38
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákon.
§39
Jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx jmenuje xx xxxxxx prezident xxxxxxxxx.
(2) Předsedy xxxxxxx a předsedy xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx senátů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudů, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx soudu xx xxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx soudů.
§40
Xxxxxxxxxxx xxxxxx k výkonu xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Soudce xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§34 xxxx. 1). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhlasu xx za následek xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx s xxxx souhlasem x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx jen x xxxx xxxxxxxxx.
(3) Na soud xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxx spravedlnosti přeložit xxxxxx jen xx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu, x xxxxx je xxxxxx přidělen x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na jiný xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx soudů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx odstavce 4 xxx soudce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx soudu x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx o jeden xxxxxx nižší x xxxxxx soudu, x xxxxx xx soudce x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Přeložit xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxx pouze xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx rozhodnutí; x xxxxx důvodu xxxxx xxxxxx přeložit xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 4) xxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx soudu xxxxx odstavce 4, xx xxxxxxx zachován.
(7) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5) xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx téhož xxxxxx xxxx na xxxxx xxxx též xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx.
(9) Přidělit xxxx xxxxxxxx soudce x výkonu xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudu x xxxxxxx soudu (xxxxxxxx 3).
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
§41
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx přidělit
x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudu v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x soudce xxxxxxxxx xxxxx,
x) x výkonu soudcovské xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxx krajského soudu, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx soudu.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx soudce x xxxxxx xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx k Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x okresnímu xxxxx xxxx xxxxx krajského xxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx vrchního xxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx dočasného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x období tří xxxx x výjimkou xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 2 xxxx. x).
§42
(1) X dočasném xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx přidělení xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudu mimo xxxxx krajského xxxxx xxxx x jinému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 1/1993 Sb., článkem č. 91 a 110,
x) xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 17/1993 Xx.,
x) vypuštěno xxxxxxx předpisem x. 17/1993 Sb.,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) X případech xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx, xx třeba k xxxxxxxxx xxxxxx souhlasu xxxxxxxxx orgánu, k xxxxx má být xxxxxx dočasně přidělen.
§43
§43 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 1/1993 Xx., článkem 91 x 110.
XXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX
§44
Xxxxxxxx z xxxxxx soudce
(1) Xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx z funkce xxxxxxx x §38 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušil své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/1993 Xx., článkem 91 x 110.
(4) Xxxx, xxx bylo soudci xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx, jeho funkce xxxxxx.
§45
Xxxxxx xx xxxxxx soudce
Xxxxxx se xxxx xxxxx své xxxxxx xxxxxxx v §38. Xxxxxx soudce zaniká xxxxxxxxx tří xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§46
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxx vůli xxxx být xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x §38 xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zjištěno, že xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx 65 xxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/1993 Xx., článkem 91 x 110.
(3) O xxxxxxxxx xxxxxx soudce xxxxxxxxx ministr spravedlnosti; x zproštění funkce xxxxxxxxxxx rozhoduje orgán, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (§38).
(4) Xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zaniká.
§47
Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
Soudce pozbývá xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§48
Pozbude-li xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx to xx následek xxxxxx xxxxxx.
§49
Dočasné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx, xxxxx je trestně xxxxxx nebo proti xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx funkce xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx xxx až xx xxxxxx funkce podle §47 nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx zproštění xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, činí xxx po dohodě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§50
Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx funkcionářů
(1) Xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §39. X zproštění xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Soudce xxxx xxx uvolněn x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xx xxxx funkce xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx odvolán jen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x funkce, xx xxxxx byl xxxxxxxx, xxxx funkce xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §39 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (§38).
§51
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §46 odst. 1 xxxx. a), náleží xx xx xxxx xxx xxxxxx od xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xx starobní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx vyrovnání se xxxxx o částečný xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx soudci xxxxxxx.
(2) Jestliže xxx xxxxxx zproštěn xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v §39 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx dobu tří xxxxxx xxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxx dosavadního xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx. Vyrovnání xx xxxxxxxx, jestliže xxx x funkce xxxxxxx xxxxx, xx xxx pravomocně xxxxx xxxxxxxx.
HLAVA PÁTÁ
XXXXXXXXX SOUDCŮ A XXXXXXXXXXX
§52
(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce. Xxxxxxxx xxxxx vzniká dnem, xxxxx je xxxxxxxx x nástupu do xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx funkcí xx xxxxxxx správě.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx jinou výdělečnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx majetku x xxxxxxxx vědecké, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, publicistické x umělecké xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx x nestrannost xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx pověření, x xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§53
§53 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 1/1993 Xx., článkem 91 a 110.
§54
Základní xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx, zvyšovat xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxx životě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx všeho, xx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo ohrozit xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx úřední xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zproštěni xx xxxxxx xxxx xxxxxx k tomu xxxxxxxxx; k xxxxxxxxx x xxxxxxx důvodů xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxx soudu, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§55
Podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxx spáchané xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx funkce je xxxxx soudce a xxxxxxxxxxx xxxxxxx stíhat xxxx vzít do xxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přísedícímu, xxxxxxxx x xxx předsedu xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx-xx x soudce, xxx ústřední orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§56
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Kárnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.
§57
Odpovědnost xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkce
Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx a v xxxx míře xxxx xxxx vymáhat tuto xxxxx na xxxxxx.
§58
Zvláštní xxxxx xxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizací xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.
§59
Povolávání x soudnímu xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zpravidla xxxxxxxxxxxxx 12 xxx x xxxx; prodloužení xxxx xxxx xx přípustné.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/1993 Xx., článkem 91 a 110.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.1991 xx 31.12.1993 xxxxxx x. 1/93 Sb., xxxxx xxxxxx 91 x 110)
§60
Náhrady xx vykonávání funkce xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dobu, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx plní xxxx xxxxxxxxxx spojené x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx mzdy xx xxxxxxx poskytovat xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ušlý xxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx stát. Způsob x výši xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Stát xxxxx přísedícím xxxxxx xxxxxx, xxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx xxxxxx přísedícího xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx předchozích odstavců xx xxxxx xxx xxxxxxx paušální xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx paušální xxxxxxx xxxxxxx stát xx xxxx, xxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX ŠESTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXX
§61
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Účelem přípravné xxxxxx xx odborně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čekatelů xxxx xxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru, jestliže xxxxxxx získal za xxxxxx xxxxxx zkušenosti xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx praxe nemůže xxxxxxxxxx xxx roky.
§62
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přijat xxx xxx, xxx splňuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (§34 xxxx. 1, 2 x 3) x xxxxxxxx xxxx, zkušeností x xxxxxxx justiční xxxxxxx.
(2) Justiční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxxx soudce xxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.
(3) Justiční čekatelé xxxx povinni, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxx, x kterých xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxx činnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx soudci. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1993 Sb., článkem 91 x 110.
(5) Xxxxxxxx čekatel xxxxxx xxx nástupu do xxxxx xx rukou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx xxxx: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxx, xx se xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a osvojím xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx."
(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§63
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxx přípravné xxxxxx xxxx xxxxxxxx čekatelé xxxxxxx podrobit se xxxxxxx justiční xxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxxx, zda xx xxxxxxxx čekatel xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx mohl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX
Opatření x xxxxxxxxx hospodářské arbitráže xx xxxxxxxxxx
§64
(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v orgánech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxxxxx, byli xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle dřívějších xxxxxxxx, dosáhli xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (§34 xxxx. 1).
(2) Xxxxxxxxx výkonu funkce xxxxxx je složení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§35 odst. 3, §37 odst. 1). Xxxx xxx xxxxxx písemně.
(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:
x) xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxx, x xxxxx byli xxxxxxxx arbitry,
b) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx arbitráže Xxxxx xxxxxxxxx a x Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx republiky,
x) x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, pokud xxxx státními xxxxxxx x Státní xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném přidělení xxx v odstavci 3 xxxx. a) x b). Xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx republiky, xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx republiky po xxxxxx x předsedou xxxxxx soudu. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx státním xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xx dohodě x xxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §40 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §67 x 68 xx u xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, použijí xxxxxxxxx.
§65
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se stávají xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx justičními xxxxxxxx. Doba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx započítává xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx arbitráže, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx pracovníky soudů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §64 xxxx. 3 x 4.
§66
Majetek x závazky Státní xxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxx České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx republiky xx ministerstvo spravedlnosti Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
§67
(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxx. 2) xxx xxxxx xx xxxxx xx 31.12.1993 také xxxxx, xx x xxxx xx 25.2.1948 xx 31.12.1989 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx měl xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx zasahoval xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozhodování soudů.
(2) Soudce xxx xxx xxxxxxx z xxxxxx uvedených xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, postup x xxxxxx odvolání xxxxxx.
§68
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxx. 2) xxx xxxxx xx xxxxx xx 31.12.1993 xxx xxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxx soudce xxxxxxx nezpůsobilý.
(2) Xxxx-xx soudce xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilý pro xxxxxxxxx funkce, lze xxx ve lhůtě xxxxxxx roku xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§40).
Úprava xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§69
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů po 1.xxxxx 1990 se xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(2) Xxxxxx ustanovení do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před 1.xxxxxx 1990 musí být xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 1 xx xxxxxxx přiměřeně.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxx rovněž xxx xxxxxx arbitry (§64) xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1990.
(4) Xxxxxxx ustanoveným xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.1990 xxxxxxxx funkční xxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
(5) Ustanovení §40 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.
§70
(1) Xxxxxx x xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přísedící xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx předpisy xxxxx x xxxxxxxx x xxxx, rozumějí xx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
§71
Xxxxxxxxx xxxxxx v přechodném xxxxxx
Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x §34 xxxx. 1, xxxx xxx v době xxxx xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xxxxxxx xxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxx praxí xxxx vědeckou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§72
Zkrácení xxxxxxxxx xxxxxx justičních xxxxxxxx
V době xxxx xxx ode xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx čekatele xxxxxxx xxxx xxxxxx přípravné xxxxxx (§61), xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§73
Xxxxxxxxx ustanovení
Zrušují xx:
1. xxxxx č. 36/1964 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx x x volbách xxxxxx;
2. xxxxxx 5 zákona č. 29/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx výboru xxxxxxxx xxxxx Slovenska Xxxxxxxxxx;
3. xxxxx č. 156/1969 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 36/1964 Xx.;
4. xx. I xxxxxx č. 29/1978 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx soudců, zákon x prokuratuře, xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx;
5. xxxxxx X x XX xxxxxx č. 196/1988 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx x. 36/1964 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx č. 60/1965 Xx., x prokuratuře;
6. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 74/1974 Sb., xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 2.
§74
1. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1991 s xxxxxxxx ustanovení §64 xx 66, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1992.
2. Ustanovení §33 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1992.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Příloha
XXXXXXX XXX NEJVYŠŠÍHO SOUDU XX
Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx soudu XX (xxxxxxx usnesením xxxxx Nejvyššího xxxxx Xxxxx republiky xx xxx 13.12.1995, xxxxxxxxxx xx Sbírce soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x. 2/1996) nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996.
XXXX X.
XXXXXX USTANOVENÍ
Xx. 1
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx vykonávají soudci, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x místopředseda xxxxx.
Xx. 2
(1) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Rozvrh xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 15. xxxxxxxx předchozího roku xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) X rozvrhu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx práce mezi xxxxxxxxxx kolegia, xxxxxxx xxxxxx, rozdělení práce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx.
(4) Pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx práce, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx soudu x x xxxxxxx xxxx.
Xx. 3
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx.
ČÁST XX.
XXXXXX
Xx. 4
(1) Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx x pětičlenných x tříčlenných senátech.
(2) V čele xxxxxx je předseda xxxxxx.
Čl. 5
Xxxxxxxxxx senáty xxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x dovoláních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Nejvyšších xxxxx x soudů xx xxxxxx úrovni,
x) v xxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxx xxxxx.
Xx. 6
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
a) o xxxxxxxxxxx pro porušení xxxxxx proti rozhodnutím xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx krajských xxxxx xxxx soudů odvolacích,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xx. řádu,
x) x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx v xxxxxx xxxxx ustanovení §383c xx. řádu,
x) x xxxxxx x x vykonatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx,
x) x námitkách xxxxx ustanovení §3 xxxx. 1, 2 xxxxxx x. 119/1990 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 47/1991 Xx. x č. 633/1992 Xx.,
f) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x xxxxx v obvodu Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákonech x xxxxxx xxxx xxxxx,
x) x xxxxxx x přikázání xxxx xxxx soudy x obvodu Vrchního xxxxx v Xxxxx x soudy v xxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx,
x) x přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §380 xxxx. 3 xx. řádu.
Čl. 7
Xxxxxx xx zpravidla xxxxxxxx xx soudců xxxxx kolegia.
Čl. 8
Xxxxxxxx xxxxxx organizuje xxxxx senátu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx senátu, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx všech členů xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xx. 9
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx využívají xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozhodovací xxxxxxxx x rozhodovací činnosti xxxxx zejména xxx, xx
x) navrhují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) upozorňují xxxxxxxx xxxxxxx xx případy xxxxxxxxxxx nebo nejednotného xxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxx x výkladu xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zprávám x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx předsedu Nejvyššího xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. 10
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podávají xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem.
Xx. 11
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kárných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon.
ČÁST XXX.
XXXXXXX
Čl. 12
(1) U Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tato xxxxxxx:
a) trestní,
x) xxxxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx.
(2) Kolegium xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx. 13
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozhodování xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx získané xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
Čl. 14
(1) Předseda xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věci xxxxx rozvrhu xxxxx,
x) xxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x upozorňuje xx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x řídí xxxxxxxx x pracovní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přijatých xxxxxx,
x) pověří jednoho xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx kolegiu xx xxxxxxx pravomocných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx x jednotnému xxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx osudu x zasedání xxxxxxx,
x) předsedá xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pověřený xxxxxxxx xxxxxx téhož xxxxxxx.
Čl. 15
(1) Předseda xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolegia xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxxxx předpisů.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čl. 14 xxxx. 1 xxxx. x podává xxxx xxxxxxx pověřený xxxxxxxx, oprávněnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx. 16
(1) Xxxxxxx kolegia xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx zasedání kolegia xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vrchních xxxxx, xxxxxxxxx soudů, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx může xxxxxx usnášet za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů; xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx přítomny xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Kolegium xx správnému a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaujímá xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X případě rovnosti xxxxxxxxx xxxx předsedajícího. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxxx kolegia x x xxxxxxxxx xxxxxx určený člen xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx členů kolegia.
Xx. 17
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jednotnému výkladu xxxxxx nebo jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsob tohoto xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx návrh xxx vzít xxxx xxx xx souhlasem xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx.
Čl. 18
Xx-xx předmětem jednání xxxxxxx xxxxxxx stanoviska, xxxx být xxxxx xxxxxxx vyžádáno vyjádření xxxxxx x organizací, xxxxx xx řešená xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx šetření.
Čl. 19
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kolegia nebo xxx xxxxxxxx člen xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx zařadí xx xxxxxxxx judikatury x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x místopředsedovi Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nejvyššímu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podle xxxxxx xxxx xxxxx soudům, xxxxxxxx x dalším xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xx. 20
X přijatého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kolegia, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx vycházejí.
Xx. 21
(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících se xxxx kolegií svolá xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednání těchto xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx je předmětem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx nebo výběr xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, jedná občanskoprávní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společně, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxx jednání xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx kolegií xx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pravidelně xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx článků 16 xx 20 x následujících.
Čl. 22
X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx zejména
x) soustřeďovat x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx předpisů,
x) xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kolegia xx xxxxxx xxxxxx x rozhodování senátů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
ČÁST XX.
XXXXXX
Čl. 23
Xxxxxx Nejvyššího soudu xxxxxxx
x) usnáší xx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx správnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v otázkách xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zákonů x xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xx xxxxxx xxxxxxxx dává xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisům, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx.
Xx. 24
(1) Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxx, včetně soudců xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx zúčastnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na zasedání xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vedoucí xxxxxx xxxxxx x organizací.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx jednání pléna x xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx obdrží xxxxxxxxx nejméně xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Čl. 25
(1) Plénum xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxx xxxxx.
(2) Předseda Xxxxxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxxx jednání z xxx xxxxx xxxxx.
(3) Po zahájení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přednese xxxxxx x projednávané xxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx následuje xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx zúčastnit všichni xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx rozpravy xx xxxxx stručně xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.
Xx. 26
(1) Po skončení xxxxxxxx následuje xxxxxx xxxxx. Porada je xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx členové xxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxx připomínky x xxxxxx x xxxxxxxx xxx poradu xxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx právních předpisů, x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx může xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejméně xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx jsou xxxxxxx, xxxxxxx-xx pro ně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xx nadpoloviční většina xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinni xxxxxxxx.
Čl. 27
X xxxxxxxx pléna xx xxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxx xxxxxxx datum, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx všech přítomných x xxxxxxx průběh xxxxxxxx. Součástí protokolu xx xxxxx x xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx porady, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. X protokolu xxx připojit x xxxxx xxxxxxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Čl. 28
(1) Xxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxx pléna xxxx xxx vyhlášeno; xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx omezit xxxxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxxx jen na xxxx podstatné xxxxx.
(2) Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxx usnesení xxxxx podepisuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx x xxx má xxx xxxxxxxxxx xxxx usnesení xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx. 29
Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaujetí xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 16 a xxxxxxxxxxx.
Xx. 30
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členové xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx vycházejí.
XXXX X.
XXXXXXXX X MÍSTOPŘEDSEDA
Xx. 31
(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudnictví xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx činnost ostatních xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx, zejména xxx, xx,
x) může xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jednání kteréhokoliv xxxxxxx,
x) může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony x řízení před xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx program x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 21 odst. 1,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kolegiím xxxx xxxxx zaujetí stanoviska xx správnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiných právních xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na potřebu xxxx xxxxxxxxxxxx úpravy,
x) doporučuje Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x využití xxx xxxxxxxx výchovu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x rozhodovací činnosti Xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vykonává správu x xxxxx xxxxxx xxxxxxx tím, že xxxxxxx
a) dbá x xxxxx chod Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, organizační, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) pečuje o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pracovníků Xxxxxxxxxx soudu,
c) xxxxxxx předsedy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx návrhy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. a), x) zákona x xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx,
x) xxxxxxxx pravomoc xxxxx xxxxxx č. 412/1991 Sb., x xxxxx odpovědnosti xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 22/1993 Xx.,
x) vydává xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx.
Xx. 32
(1) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zaujetí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkladu zákonů xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Návrh xx zaujetí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx článku 30 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx většinou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Čl. 33
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tím, xx
x) zastupuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx; x době, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx svou xxxxxx, xxxxxxxxx ho v xxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxx pravomoci, xxxxx xx xxxx xxxxxx,
x) xxxx předsedat xxxx xx zúčastnit xxxxxxx kteréhokoliv xxxxxxx,
x) může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx kolegií x xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx podněty x dalšímu xxxxxxx,
x) xxxxxxxx redakční xxxx Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx a stanovisek.
Xx. 34
(1) Xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx senátu x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x místopředseda Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx být x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xx. 35
Xxx xxxxxxxxxxxxx předsedy x xxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxxx předsedu Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxx xxxxxxxxxxxxx místopředsedovi Xxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX VI.
XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX
Čl. 36
Xxxxxxx x technický xxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxx sekretariát Nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx kolegií x útvar xxxxxx.
Xx. 37
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx práce xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Nejvyššího soudu xxxxx xxxxxx pokynů.
Čl. 38
Xxxxxxxx kolegia xxxxxxxxx xxxxxxx odborné x xxxxxxxxxxxxxxx práce xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. 39
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu své xxxxxxx xxxxxx.
Xx. 40
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aparátu je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXX.
XXXXXXX XXXXX
Xx. 41
Pro xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu se xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §3, §§9 - 33, §35 x §36 xxxxxxxx xxxxx 371/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 584/1992 Xx., x. 194/1993 Xx. x x. 246/1995 Xx., xxxx-xx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx stanoveno xxxxx.
XXXX XXXX.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xx. 42
Xxxxxxx se xxxxxxx xxx Nejvyššího xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 3.3.1993, Xxxx 1/93.
Xx. 43
Xxxxx jednací xxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1996.
XXXx. Xxxxxx Xxxxxx v. x.
Xxxxxx XX
1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxx.
2. Xxxxxx soud x Xxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost xxxx, xxxxx stanoví zvláštní xxxxx; xx té xxxx vykonává xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Praze.
3. Xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx funkce x Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Vrchnímu xxxxx v Praze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dosavadním funkcím xxxxx §39.
4. Xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxx byli xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k Nejvyššímu xxxxx, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xx funkcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazení.
5. Xxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx se xxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vojenských xxxxx, xxxxxxxxx účinnosti xxxx 31. xxxxxxxx 1993. Xxxxx x tomuto xxx vojenský xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x určitému xxxxx xxxxx xxxxxx, považuje xx tento xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §34 xxxx. 1. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxxxx.
6. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu pověří xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonem xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx soudu.
7. Xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pobyt xxxxx, xxx se xxxxxxxxxx týká, xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxx xxxx xxxxxx uvážením Xxxxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zájmu xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 17/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
Xxxxxx XX
1. Xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx vojenský xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx věcech vojenského xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxx soud xxx Prahu 3.
2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona je x xxxxxxx řízení xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vojenského xxxxx v Xxxxxx xxxxxxx xxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx věcech bývalého xxxxxxx vojenského xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx.
3. Xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx vojenských xxxxx, pokud x xxx souhlasí, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx přenesena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obvodových soudů x xxxxxxx vojenských xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx zvolen xx xxxxxx xxxxx zákona x. 335/1991 Sb., x soudech x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zprostí xxxxxx xxxx xx xxxx x funkce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu je xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx příslušného xxxxx xxxx přísedící xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx odvolání xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx sídlo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx majetkem x xxxx xxxxx x xxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vojenských xxxxxxxxxx soudů, vyšších xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kolegia xxxxxxxx xxxxx x Praze x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak.
7. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 1) směřuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 2) Ministerstvo xxxxxx.
Xxxxxx II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
Xxxxx XXX
Xxxxxxxxx ustanovení k xxxxx xxxxx xx xxxxxx
1. Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx ustanoveními xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx nového xxxxxxxxxx §27a xxxxxx x. 335/1991 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx jen xxxxx, dospěl-li senát Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx odlišnému xx xxxxxxxx názoru xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxxxxxx soudu, které xxxx vyhlášeno (xxxxxx) xx účinnosti tohoto xxxxxx.
Xxxxx III xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 335/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1991, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §64 xx 66, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
264/92 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx před xxxxxxx notářstvím (notářský xxx) a xxxx x xxxxxxxx některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.93
1/93 Sb., Xxxxxx XX
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
17/93 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje zákon x. 335/91 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/92 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.93, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.94
284/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 436/91 Xx., xx xxxxx zákona XXX x. 580/91 Xx., zákona XXX x. 23/93 Sb. x xxxxxx č. 171/93 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
292/93 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 141/61 Sb., xxxxx x. 21/92 Xx. a xxxxx x. 335/91 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
239/95 Xx., kterým se xxxx x doplňuje xxxxx č. 335/91 Xx., o soudech x soudcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.96
32/96 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 335/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 12/96
30/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
11/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 335/91 Xx., x xxxxxxx x soudcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 436/91 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx soudů XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.1.2001
120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.5.2001
x xxxxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 90/91 Xx.
Právní xxxxxxx x. 335/91 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 6/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkaz xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx x. 58/1967 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx zůsobenou rozhodnutím xxxxxx státu xxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 119/1990 Sb., x xxxxxx rehabilitaci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §9 xxxx. 1 zákona x. 58/1969 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 147/1983 Xx., x zbraních x xxxxxxxx.
4) Zákon č. 236/1995 Sb., x platu x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.
5) §250l x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.