Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.01.2002.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.1991 do 06.01.2002.


Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností

308/91 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení §1 §2 §3
ČÁST II. Církve a náboženské společnosti §4 §5 §6 §7 §8 §9
ČÁST III. Registrace církví a náboženských společností §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21
ČÁST IV. Ustanovení závěrečná §22 §23 §24 §25
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
(1) Xxxxx xx xxxxx svobodně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxx xxxxxxxx s jinými, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx být xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 1)
(2) Xxxxx má xxxxx xxxxxxxx šířit xxxx xxxxxxxxxxx víru xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxx.
(3) Xxxxx nesmí xxx nucen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víru xxxx xxxxx xxx xxx vyznání.
(4) Xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx víru.
§2
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx víry xxxxx xxx důvodem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx náboženské xxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx. 2)
§3
X xxxxxxxxxx xxxxxxx dětí xx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxx věku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 3)
ČÁST XXXXX
XXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§4
(1) Xxxxxx nebo náboženskou xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.
(2) Církve x náboženské společnosti xxxxxx na území Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, řády, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.
§5
(1) Xxxxxx mají právo xx xxxxxxxxx x xxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podílet xx na xxxxxx xxxxxx, zejména:
x) xxxxxxxx xx náboženských xxxxx;
b) účastnit xx bohoslužeb xxxx xxxxxx xxxxxx;
x) x xxxxxxxxxxx duchu xxx vychováváni, popřípadě xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřními xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a obecně xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 4)
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx;
x) xxxxx xx duchovní xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx své xxxxxxxxxxx, xxxxxxx ustavují xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x zřizují xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nezávisle na xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
§6
(1) Xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx poslání xxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a obřady;
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxx závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
e) vyučovat x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxx bohosloveckých x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 4)
f) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx shromáždění; 5)
x) xxxxxxxx xxxxxx x nemovitý xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x nehmotná xxxxx;
x) xxxxxxxx x provozovat xxxxxxx xxxxxxxx;
x) provozovat xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, vydavatelství x xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx x provozovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;
k) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x přijímat zástupce xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxx x rozporu x xxxxxxx, xxxxx ohrožovat xxxxxxxxxx občanů a xxxxxxx pořádek, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x svobody xxxxxxx, nezávislost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§7
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ji vykonávají x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, xxxxx jejich vnitřních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 6)
(2) Xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x výkonu duchovenské xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vnitřních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx duchovenskou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
§8
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost.
§9
(1) Xxxxxxxx osoby vykonávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxx a zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx vstupu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vojenských xxxxxx, do míst, xxx xx xxxxxxxx xxxxx, trest xxxxxx xxxxxxx, ochranné xxxxxx x ochranná výchova.
(2) Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohodnou x těmito xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx má xxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxx mít x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx literaturu xxxxx xxxxxxx xxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXXXXXX SPOLEČNOSTÍ
§10
(1) Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registruje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejímž xxxxx církev xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx").
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx podává xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx členy xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a uvedou xxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Dále xxxxxx, kdo x xxxxx přípravného xxxxxx xx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxx.
§11
Návrh xx xxxxxxxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx, že xx k němu xxxxx xxxxxxx tolik xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxx xx registraci xxxxxxxx:
x) název a xxxxx církve nebo xxxxxxxxxx společnosti;
b) xxxxx, příjmení, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx přípravného xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xx xxxx hodlá xxxxxxx;
x) podpisy zletilých xxxx hlásících se x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx počtu (§11), x xxxxxxxx jejich xxxx, xxxxxxxx, adres x xxxxxxx xxxxx;
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxx zákony x xxxxxx závazné xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx k ostatním xxxxxxx x náboženským xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx.
§13
(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zakládané xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx (xxxxxx, řád, xxxxxxx xxxx.), z xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx:
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
b) orgány x xxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx;
c) způsob xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
x) zásady hospodaření, xxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
f) xxxxxx xxxxxxxxxxx základního xxxxxxxxx a xxxx xxxx;
x) xxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx a xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx názvu právnické xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
§14
(1) Xxxxxxxxxx-xx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §12 x 13 zákona, xxxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu.
(2) Výzva xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.
(3) Nedoplní-li xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxx zastaví.
§15
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, ochranou xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
§16
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx x xxx, xx se xxxxxx xxxx náboženská xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx tyto podmínky, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zmocněnci přípravného xxxxxx.
§17
Přípravný xxxxx xxxx xx 60 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí registrace xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. 7)
§18
(1) Xxxxxxxxxx je xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §12 a 13 xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx církve xxxx náboženské xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §14 xx 17 zákona xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§19
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, včetně xxxx, xxxxx odvozují xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx podmínky.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§20
(1) Xxxxx-xx církev nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo podmínkami xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx registrace.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx.
§21
Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx platí obecné xxxxxxxx o správním xxxxxx, 8) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX ZÁVĚREČNÁ
§22
(1) Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze tohoto zákona, xxxxx tvoří jeho xxxxxxx.
(2) Tyto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx §13 zákona.
§23
Xxxxxx xxxxxxxxx xxx určí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vzniku a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx registrujícími xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 zákona.
§24
Xxxxxxx xx:
1. xxxxx č. 217/1949 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx úřad xxx xxxx xxxxxxxx;
2. xxxxxx nařízení č. 228/1949 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Státního xxxxx xxx xxxx církevní, xx xxxxx pozdějších xxxxx.
§25
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1991.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x xxxxxx x. 308/1991 Xx.
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (§22):
1. Xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
3. Xxxxxx adventistů xxxxxxx xxx
4. Xxxxxx bratrská
5. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
6. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Svatých xxxxxxxxxx xxx
7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
8. Církev xxxxxxxxxxxxxxx
9. Českobratrská xxxxxx evangelická
10. Xxxxxxxxxxx církev xxxxxxxxxxxx
11. Federace židovských xxxx v České xxxxxxxxx
12. Xxxxxxx xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxxx xxxxx
14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx unitářů
15. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
16. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxx evangelická augsburského xxxxxxx
18. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x XXXX
19. Xxxxxxxxx evangelická xxxxxx augsburského xxxxxxx x XXXX
Seznam xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ze xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22):
1. Xxxxxxxxxx církev xx Slovensku
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
3. Církev xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
4. Xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxx xxxxxx metodistická
7. Xxxxxxxxxx sbory
8. Pravoslavná církev
9. Xxxxxxxxxxx křesťanská xxxxxx xx Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
11. Římskokatolická xxxxxx
12. Xxxxxxxxx evangelická xxxxxx augsburského xxxxxxx x XXXX
13. Xxxxxxxx xxxx židovských xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v XXXX

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 308/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1991.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx, pouze oprava xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x částce 96/91 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 308/91 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/2002 Sb. s účinností xx 7.1.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxx xxxxx č. 23/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Listina xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
2) Xxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 93/1951 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x památných x významných xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 94/1963 Sb., o rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x středních xxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 172/1990 Sb., x xxxxxxxx školách.
5) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx.
6) Zákoník xxxxx č. 65/1965 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §244 xx 250 zákona x. 99/1963 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).