Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o působnosti orgánů ČR v oblasti cen
265/1991 Sb.
 

Zákon

§1  §1a  §2  §2a  §2b  §2c  §2d  §3  §4  §4a  §4b  §5  §5a  §5b  §6  §7

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXXVI

č. 211/2011 Sb. - Čl. V

č. 221/2012 Sb. - Čl. V

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

265

XXXXX

Xxxxx národní rady

ze xxx 18. xxxxxx 1991

x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx cen
 

Česká národní xxxx se usnesla xx xxxxx zákoně:

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstev, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx.

§1x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx cen, xxxxx xxx stanoví xxxx xxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2022

§2

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx (dále jen "xxxxx"), cen xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x sjednávání xxx, xxxxxx nepřiměřeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, poskytování cenových xxxxxxxxx, xxxxxxxx cen.

§2x

(1) Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx x zdravotních xxxxxx, léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx.

(2) Státní xxxxx xxx xxxxxxxx léčiv xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx maximálních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, potravin xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stomatologických xxxxxxx.

§2x

(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx poštovních služeb, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí, a xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře1). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a kontrole xxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxx xx užití xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx kapacity dráhy x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx8) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx odštěpnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cen x oblasti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx předpisy xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx včetně xxxxxxxx pro klíčování xxxxxxx, výnosů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2x xxxxxx právním předpisem x. 458/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§2x

Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kontrole xxx u xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx x xxxxxxx.

§3

(1) Specializovaný xxxxxxxx xxxx provádí cenovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx cenových xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx.2)

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výroby xxxxxxxxx z obnovitelných xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx x druhotných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx cenových xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx výroby elektřiny x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2)

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.2)

§4

(1) Kraj x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Krajský xxxx xxxxxxx cenovou xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx ukládá, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Působnost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx trvalý xxxxx xxxx xxxxx.

§4x

(1) Obec v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyšší, xxx xxxx maximální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx cenovou xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx ukládá, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx na veškerý xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx fyzická osoba xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx území xxxx trvalý xxxxx xxxx xxxxx.

§4x

Xxxxxxx-xx maximální cenu xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, platí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxx.

§5

(1) Xxxxxx uložená xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obec xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxx krajský úřad x xxxxx x xxxxxx xx porušení xxxxxx regulace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) státního xxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx.

(2) Pokutu xxxxx xxx orgán, xxxxx xxxx xxxxx zahájil xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx stanovené krajskému xxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§5x

§5x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/2020 Sb.

§6

Xxxxxxx xx

1. zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 134/1973 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 39/1983 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 209/1988 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx,

2. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1985 Sb., x xxxxxxxxx dodatkových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozpočtovými a xxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx.

§7

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Burešová v. x.
Xxxxxxx v. x.

Xx. LXXVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxx regulaci xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, až xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx a potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx způsobem než xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny, xx považuje za xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. V

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx započaté Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx působnosti, která xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx přechází xx Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx tímto dnem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx zahájená Xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekcí x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x xxxxx xxxx tímto dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, provede Xxxxxxxxxxx regulační úřad.

Čl. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad xxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx zákona č. 265/1991 Sb., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 265/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.1991.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

135/94 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 265/91 Xx., x působnosti xxxxxx XX v xxxxxxx xxx, a mění xxxxx x. 526/90 Xx., o xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.94

151/97 Xx., x oceňování xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o oceňování xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.98

151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx daních

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

95/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2005

217/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX v oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2005

160/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.7.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů

s xxxxxxxxx od 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x na xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

183/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2008

403/2009 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 526/90 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 265/91 Xx., o působnosti xxxxxx ČR x xxxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.11.2009

211/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.8.2011

457/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Finanční xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

221/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx službách x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

319/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.4.2017

367/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.1.2020

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2020

287/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 265/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cen, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2022

464/2023 Xx., kterým xx xxxx x ruší xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §1 xxxx. 2 x §2 xxxx. x) xxxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 95/2005 Xx.

2) §17 xxxxxx x. 526/1990 Xx.

3) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3x) Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších předpisů.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx příslušnými pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx (nařízení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

5) Xx. 3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany spotřebitele).

6) Xx. 3 xxxx. k) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány příslušnými xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).

7) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Xx.

8) §42b xxxx. 3 x §42c xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.