Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2022.


Zákon o působnosti orgánů ČR v oblasti cen
265/1991 Sb.
 

Zákon

§1  §1a  §2  §2a  §2b  §2c  §2d  §3  §4  §4a  §4b  §5  §5a  §5b  §6  §7

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXXVI

č. 211/2011 Sb. - Čl. V

č. 221/2012 Sb. - Čl. V

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

265

XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxx

xx xxx 18. xxxxxx 1991

x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cen
 

Česká xxxxxxx xxxx xx usnesla xx xxxxx xxxxxx:

§1

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x obcí x xxxxxxx xxx.

§1a

Vláda xxxxxxxx působnost xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx stanoví xxxx xxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§2

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx cen xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx (dále xxx "xxxxx"), cen xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro regulaci x xxxxxxxxxx cen, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kontrolu xxx.

§2x

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Státní ústav xxx xxxxxxxx léčiv xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cen xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zdravotnických xxxxxxxxxx x stomatologických xxxxxxx.

§2x

(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxxxxxx ceny x podmínky xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx poštovních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí, x xxx xx xxxxxxx x poštovní infrastruktuře1). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatňování, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Cenovou xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xxx za xxxxxxxxx kapacity dráhy x xxx za xxxxxxxxxx služby prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ministerstva xxxxxx Xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxx8) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo odštěpnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx provozování xxxxx, xxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx působnost při xxxxxxxxxxx, regulaci, sjednávání x kontrole xxx x oblasti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx předpisy xxx regulaci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, výnosů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neregulovaných činností.

§2c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 458/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§2d

Celní úřad xxx Xxxxxxxxxxx kraj

a) vykonává xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kontrole xxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.2)

(3) Xxxxxx energetická xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podpory výroby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a druhotných xxxxxxxxxxxxx zdrojů.

(4) Státní xxxxxxxxxxx inspekce ukládá xx porušení cenových xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.2)

(5) Xxxxx úřady provádějí xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenových xxxxxxxx x xxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2)

§4

(1) Xxxx v xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) stanovit xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx stanoveny ministerstvem,

b) xxxxxxxx maximální xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Krajský xxxx xxxxxxx cenovou xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx a vymáhá xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uskutečňuje, xx xx území xxxxx trvalý xxxxx xxxx xxxxx.

§4a

(1) Xxxx v xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx maximální xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyšší, než xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kontrolu. Xxxxxx xxxx ukládá, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Působnost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uskutečňuje, xx xx xxxxx xxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx.

§4x

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx cenu xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, platí xx xxxxx obce xxxxxxxxx cena stanovená xxxx.

§5

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx obce, jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad x nejde x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokutu uloží xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o porušení xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§5x

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 238/2020 Sb.

§6

Xxxxxxx xx

1. zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 134/1973 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx České socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx České národní xxxx x. 39/1983 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, x zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 209/1988 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx,

2. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1985 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx národními xxxxxx x rozpočtovými x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx.

§7

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Burešová x. x.
Xxxxxxx x. x.

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx cenovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx do xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx regulace xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx provedená xxxxx xxxxxxxxxxx cenových xxxxxxxx xxxxx způsobem xxx xxxxxxxxxx maximální ceny, xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx až xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekcí x xxxxxxx působnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přechází xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x které xxxx tímto dnem xxxxxx xxxxxxxxx, dokončí Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce.

2. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx zahájená Xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekcí x xxxxxxx působnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Výkon rozhodnutí x xxxxxxx pokuty xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce. Výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, provede Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x účinností xx 18.8.2011

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 265/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zastavují.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 265/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.1991.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

135/94 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxx, a xxxx xxxxx x. 526/90 Xx., x cenách

s xxxxxxxxx xx 29.6.94

151/97 Xx., x oceňování xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.1.98

151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

95/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2005

127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

217/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 265/91 Xx., x působnosti xxxxxx XX x xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

160/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 2.7.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., nález XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů, x xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 586/92 Sb., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.3.2008

183/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2008

403/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 526/90 Sb., x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR v xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 18.11.2009

211/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

457/2011 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Finanční xxxxxx XX

x účinností od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

221/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

407/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

319/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.4.2017

367/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2020

287/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 265/1991 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §1 xxxx. 2 x §2 xxxx. i) xxxxxx x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx službách), xx znění xxxxxx x. 95/2005 Sb.

2) §17 xxxxxx x. 526/1990 Sb.

3) Zákon České xxxxxxx xxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3x) Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

5) Čl. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx).

6) Xx. 3 xxxx. k) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vymáhání dodržování xxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).

7) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Xx.

8) §42b xxxx. 3 x §42c xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.