Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Zákon o působnosti orgánů ČR v oblasti cen
265/91 Sb.

§1 §2 §2a §2b §2c §2d §3 §4 §4a §4b §5 §5a §5b §6 §7

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXXVI

č. 211/2011 Sb. - Čl. V

č. 221/2012 Sb. - Čl. V

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

§1

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstev, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx působnost xxx xxxxxxxxxxx, regulaci x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), cen xxxxxxx xxxxxxx x majetkových xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx xxx regulaci x sjednávání xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx cenových xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.

§2a

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx u zdravotních xxxxxx, léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zdravotnických xxxxxxxxxx.

(2) Státní ústav xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx maximálních cen xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxx cenových xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výrobků.

§2x

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím ceny x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx dopravě.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx při uplatňování, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx poštovních služeb, xxxxxx poštovních xxxxxx xx zahraničí, x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 3). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cen x xxxxxxx elektronických komunikací.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xx poskytnutí služby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Úřad xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cen xx xxxxxx poskytnuté x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx 9) provozovateli xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxxx xxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře.

§2x

Xxxxxxxxxxx regulační úřad

a) xxxxxxxx působnost xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx právní předpisy xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx včetně xxxxxxxx pro klíčování xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neregulovaných xxxxxxxx.

§2x xxxxxx právním předpisem x. 458/2000 Xx. x účinností od 1.1.2001

§2d

Celní xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

x) vykonává xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx cen x xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kontrol xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pokuty. 1)

(3) Xxxxxx energetická xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenových xxxxxxxx x xxxxxxx podpory xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx zdrojů energie, xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výroby xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x druhotných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1).

(5) Celní xxxxx provádějí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx a xx xxxxxx porušení xxxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 1).

§4

(1) Xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kraje

a) stanovit xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx maximální xxxx xxxxx, než jsou xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx uskutečňovaný na xxxxx xxxxx xxx xxxxxx na to, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx prodej xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx sídlo.

§4x

(1) Obec x xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxx, než xxxx xxxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx maximální xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, na xxxxx se maximální xxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx úřad xxxxxx, xxxxxx x vymáhá xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Působnost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xx veškerý xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx obce xxx xxxxxx na to, xxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prodej xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§4x

Xxxxxxx-xx maximální xxxx xxxxx xxxxx xxxx x obec, xxxxx xx xxxxx obce xxxxxxxxx cena stanovená xxxx.

§5

(1) Pokuta xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx uložila xxxx xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxxxxx obcí,

b) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pokutu xxxxxx xxxxxxx xxxx x nejde x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx uloží xxx xxxxx, xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

§5x

§5x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/2020 Sb.

§6

Xxxxxxx xx

1. zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 134/1973 Sb., o působnosti xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 39/1983 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx České národní xxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, x xxxxxx Xxxxx národní rady x. 209/1988 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx,

2. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1985 Sb., x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výbory x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány České xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cen.

§7

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx regulace zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx cenovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin xxx zvláštní lékařské xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx až xx xxxxxx cenového xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx působnosti, xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x které xxxx tímto dnem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx působnosti, xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona přechází xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxx pravomocně skončená, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx x uložení pokuty xxxxxxxx Státní energetickou xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx. X vložen právním xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. s účinností xx 18.8.2011

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx má působnost Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 265/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2012 Xx. s účinností xx 1.1.2013

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 265/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.1991.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

135/94 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 265/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxx, a xxxx xxxxx x. 526/90 Xx., x cenách

s xxxxxxxxx xx 29.6.94

151/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.1.98

151/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

320/2002 Sb., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

95/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2005

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

217/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX x xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2005

160/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.7.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

88/2008 Xx., nález XX xx dne 31.1.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

183/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2008

403/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 526/90 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 265/91 Xx., x působnosti xxxxxx XX v xxxxxxx cen, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.11.2009

211/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x výkonu xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

457/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Finanční xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x účinností od 1.1.2013

221/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

319/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

367/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.1.2020

238/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §17 xxxxxx č. 526/1990 Xx.
2) Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 531/1990 Sb., o územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §1 xxxx. 2 a §2 xxxx. x) xxxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 95/2005 Xx.
4) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
5) Xx. 3 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
6) Čl. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (nařízení x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
7) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Xx.
8) Xxxxx č. 185/2004 Sb., o Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §42b xxxx. 3 x §42c xxxx. 3 písm. x) zákona č. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.