Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2019.


Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
92/91 Sb.

ČÁST I. Předmět a rozsah úpravy §1 §2 §3 §4

ČÁST II. Privatizační projekty §5

Privatizační projekt podniku §6 §6a §7 §8

Privatizační projekt majetkové účasti státu na podnikání §9

Schvalování privatizačních projektů §10 §10a

ČÁST III. Užití privatizovaného majetku §11 §12 §13 §14 §14a §15 §15a §16 §17 §18 §19 §20 §21

ČÁST IV. Investiční kupóny §22 §23 §23a §24 §24a §24b §24c §25 §26 §26a §26b §26c

ČÁST V. Federální fond národního majetku §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40

ČÁST VI. Zvláštní, přechodná a závěrečná ustanovení §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §47a §47b §47c §48 §49

č. 544/1992 Sb. - Čl.II

č. 224/1994 Sb. - Čl.V

č. 63/97 Sb.

č. 220/2000 Sb. - Čl. IV

č. 185/2016 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXX A XXXXXX XXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx státu, x xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx podnikání jiných xxxxxxxxxxx xxxx, x xx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zvláštních xxxxxx xxxx být xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx souhrn xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterým xx xxxxxx xxxxx hospodaření xxxx xxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxx, xxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx zvláštních xxxxxxxx, 13) xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx tyto xxxxxx nebyly xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 14) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek určených x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx seznamu xxxxxxxx. 15)

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX PROJEKTY

§5

Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx podnikání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "vláda").

(2) Převod xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby (xxxx xxx "rozhodnutí x privatizaci"), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu.

Privatizační xxxxxxx xxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ekonomických, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx údajů, xxxxx obsahuje

a) označení xxxxxxx a vymezení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx majetek"),

b) xxxxx x xxx, jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nepoužitelných xxx podnikatelské účely (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x zásoby),

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) při xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx založení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i údaje x xxx, zda x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ceny, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Privatizační xxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxx xxxxx podniku xxxx celého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§6x

(1) X xxxxxxx, xx které byly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po 29. xxxxx 1992, zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxx rozhodnutím x privatizaci.

(2) Vyhodnocení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx směrech xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx nemůže dodržovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 16) a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, uložených xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx na životním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podniku. 17)

§7

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx privatizačního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "zakladatel"), jemuž xxxx xxxxxx privatizačního xxxxxxxx xxxxxxx předkládány.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu xxxxxxx vypracovává xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakladatel xxxx xxxx osoba než xxxxxx, vyžádá si xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx podniku.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxx přiměřenou xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Vypracovává-li xxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sdělit xxxxxxx xxxx xxxxx xx její žádost xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x i), týkající xx privatizovaného xxxxxxx. Xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxx x vypracování xxxxxxxxxxxxxx projektu. Osoba, xxxxx xxxx xxxx xxxxx sděleny, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxx xxxx osoba. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx po xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx.

§8

(1) Zakladatel posuzuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektů x xxxxxxxxx xx xx xxxx stanoviskem ministerstvu xx lhůtě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x návrhy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx státu xxxxxxxx se majetkové xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vládou a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jíž xx týká. Přiměřeně xxxxx postup uvedený x §7 x 8.

§10

Rozhodnutí o privatizaci

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxx xx vláda xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x privatizaci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přezkoumání soudem.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx přihlíží xx xxxx xxxxxxxxxxxxx projektům xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo majetkovou xxxxx na podnikání xxxx právnické xxxxx xx stanovené xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx x xxxx xxx doručeno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterých se xxxx rozhodnutí týká, xxxx xxx písemně xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx x x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x privatizaci k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x privatizaci xx xxxx týkat x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx privatizačního xxxxxxxx.

(6) Orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x privatizaci změnit xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx privatizace xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx dodatečně najevo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x privatizaci a xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vliv.

(8) Xxxxx odstavce 7 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx privatizovaného xxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx metodou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do obchodní xxxxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xx xx převodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx obchodní xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx může xx xxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx již bylo xxxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx, které nabyvatel xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dodatečně xxxxxxx.

§10x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx projektu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx samostatně privatizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx existence xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx po odečtení xxxxxxxxxx výnosů z xxxx realizace x xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx majetkem,

e) případnou xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x uvedením xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx víceúčelové xxxxxx x xxxxxxx civilní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uzavře, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx privatizací,

h) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x privatizaci přímým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxx xxxx identifikačního xxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx; xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx částka,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí x privatizaci veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) podmínky xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx splnění,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soutěže.

(4) Xxxxxxxxxx x privatizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílů xxxxx akcií x xxxxxxxxxx o privatizaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx podílů) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podíly xxxxxxxxxxxx xxxxx privatizace xxxxx (obchodních xxxxxx), xxxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2005 Xx.,

x) xxxxxxxxx změnu v xxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxx společnosti,

d) při xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) za xxxxxxxxxx xxxxx cenu cenu xxxxx akcie (obchodního xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx nemovitého xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. 18)

(6) V xxxxxxxxxx x privatizaci, xxxxxx xx xxxxxxxxx privatizační xxxxxxx na xxxxx, xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx osobám xxxx xxxxxx, popř. xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů 13). Xxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 19).

ČÁST XXXXX

XXXXX PRIVATIZOVANÉHO XXXXXXX

§11

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxxx podnik bez xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx určenému xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zrušeného xxxxxxx xxxx jeho xxxx xx ministerstvo.

(3) Před xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vynětí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x majetkem xxxxxxxxxxxxx xxx podnikatelské xxxxx [§6 odst. 1 xxxx. x)] xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx při stanovení xxxxx xxxx.

(4) Zakladatel xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tvoří xxxx x níž xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví [§6 odst. 1 xxxx. x)]. Xxxx xxxxx x majetek xxxxxxx xxxxxx smlouvou xx xxxxxxxxxx privatizovaného xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x rozhodnutím o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xx xxx xxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxx majetkové účasti xx ministerstvo.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx x účelům xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Privatizovaný majetek xxxx být použit x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x privatizaci, xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx privatizace:

a) k xxxxxxxx akciové xxxx xxxx obchodní xxxxxxxxxxx 20) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastmi xx těchto společnostech,

b) x xxxxxxx majetku xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku na xxxx.

(3) X privatizovaného xxxxxxx lze hradit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštních předpisů. 13)

(4) Privatizovaného xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§13

§13 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 210/1993 Sb.

§14

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 28) Výběr dražebníka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 20) x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§14x

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 179/2005 Sb.

§15

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx x privatizovanému xxxxxxx přecházejí na xxxx nabyvatele x xxxx xxxxx x xxxxxxx související s xxxxxxxxxxxxxx majetkem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx úpravou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(3) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2005 Xx.

(4) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§15x

(1) Po xxxx xxxxxxx roku od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti xxxx nabyvatel xxxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxxx k tomu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx organizační xxxxxx privatizovaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxx prodeji xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxx složky xx xxxxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 92/1992 Xx. s xxxxxxxxx od 28.2.1992

§16

Práva z xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x podnikem.

§17

Práva x povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx týká, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (§47).

§18

Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx jiného xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, přechází xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Tomuto xxxxxxxx nebrání změna xxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxx označuje právní xxxxx xxxxxxx.

§19

(1) Xx dni xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx stát, xxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxxx, povinen xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahrnuté xx xxxxxxxxxxxxxxx majetku. X xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nabyvatele xxxxxxxxx škody xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx k věcem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nabyvatele xxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxxx nebo při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodní společnosti xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dražbě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx upravených xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 26) Xx xxxxxxxx nemovitostí xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. 27)

(4) Práva xxxxxxx xxxx x majetku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 7.

(5) Vznikne-li xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx podílové xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx nabyvatel xxxxxxxxxx vůči státu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 3)

(6) Xx-xx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx předání x xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xx privatizovaného majetku, xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx. 28)

§20

(1) V xxxxxx x xxxxxxxx (§19 xxxx. 1) se xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx. Nevyplývá-li xx smlouvy něco xxxxxx, xx chybějící xx považují xxxx, xxxxx xxxxxx předány xxxxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx předávaného xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx vadnosti xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 28) jinak xxxx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx jiného, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx slevu za xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx 28) xxxxx, xxxx nabyvatel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx na něho xxxxxx x nebyly xxxxxxxxx v účetnictví.

§21

Xxx xxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědny xxxxxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

INVESTIČNÍ XXXXXX

§22

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiné osoby xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx").

(2) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona cenný xxxxx xx jméno, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx akcií xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kupónu xx xxx, xxxxxx je xxxxxxxx knížka ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, pokud tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx neplatná.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kupónové xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx písemné xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zmocnitele.

(6) X výjimkou xxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a práva x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze na xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx, rodné číslo x místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx cena,

d) xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx kupónů xx ministerstvo xxxxxxx.

(3) Xxxxx výnos x xxxxxxx kupónů xx xxxxxxx xx Fond.

§23x

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx deset xxxxxx xx xxxx jejich xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Datum emise xxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 210/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.8.1993

§24

(1) Xxxxx xx xxxxxx kupónu xx xxxxx občan České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx nejpozději x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx xxx zaregistrování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rok xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcií xxx jednoho xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx vlnu činí xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxx body x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlně

a) xx koupi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx akcionářem xx Xxxx, zařazené xxx xxxxx účel xx xxxxxxx akcií xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§24c odst. 2),

x) x získání xxxxxx xx investičních xxxxxxx, 4) zařazených xxx xxxxx účel xx seznamu ministerstva xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx podílu xx xxxxxxx podílových xxxxx 4) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "podílové fondy"), xxxxxxxxxx pro tento xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx investičních xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 lze xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(6) Xxxxx xx xxxxxxxx fondy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx, 4) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zpětný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxx akcií nakoupených xx investiční body xxxxxxxxxx fondu.

§24x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx privatizační xxxx. Xxxxx xxx zahájit, xxxxx xxxxxx zveřejněn xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx body xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24c xxxx. 2.

(2) Do xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx je zapsán x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxx xx zřízen, x obchodním rejstříku, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx 29).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x zaregistrování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxxxx evidenci xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx místa, xxxxxx pracoviště xxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), vede xxxxxxxxx xxxxxxxx objednávek xxxxx x určuje xxxx, po xxxxxx xxxxxxx x podatelny xxxxxxxxx xxx kupónového xxxxx, na xxxx xx provedeno xxxxxxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1993 Xx. s účinností xx 13.8.1993

§24x

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zaregistrování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlnu xxxxxxxxx xxxxxx podniků x majetkových účastí xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jejichž akcie xxxxx x příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx nabízeny xx investiční xxxxxx (xxxx xxx "seznam xxxxx"). Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx může xxxx xxxx zveřejněním xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx skutečného počtu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Seznam xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlny. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx privatizační xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nelze xx xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 210/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.8.1993

§25

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx časové období, xxxxx začátek x xxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kupónů xxxxxxxx xxxx xxxxx xx akcie xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx kola.

(3) Xxxxxxx x konec privatizačních xxx, nabídku xxxxx, xxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§26

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxx registrace xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxx je xxxxxxxxx xxxxx nebo předání xxxxxxxxxxxx xxxx investičnímu xxxx podílovému fondu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněno xxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nárokem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majitele xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx dříve xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx akcií podanou xxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26x

(1) Xxxxxxxxxx fondy xx xxxxxxxxxx body xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nakoupenými xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Investiční xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx investiční xxxx, xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx hodnotě, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx předaných investičních xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bodů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vzniká xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x investičním xxxxxx xxxxxxx vztah, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx body xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kupónů xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx majetkem majitelů xxxxxx. Způsob ocenění xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podílový fond xxxx majitelům xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx body, xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx společného majetku. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx má nárok xx podílové listy xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx předaných xxxxxxxxxxxx bodů k xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx cenného xxxxxx 6) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bodů xxxxxxxxxxxx xxxx podílovému fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1993 Xx. s účinností xx 13.8.1993

§26x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx privatizačního xxxx uspokojit xxx x xxxxx uspokojit xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx budou xxxxxxx objednávky xxxxx, xxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxx nepřevýšila jejich xxxxxxxxx nabídku.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx v příslušném xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx souhrnná xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nabídku o xxxx než 25 %.

(4) Pokud v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kole xxxxxxxx poptávka xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xx xxxx xxx x 25 %, xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx žádná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx privatizační kolo, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx privatizačním xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 210/1993 Xx. x xxxxxxxxx od 13.8.1993

§26x

(1) X poslední xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ministerstvo financí xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx kole xxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X poslední fázi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kola xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx, x xxxxxxx kterých xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx kola uspokojeny x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uspokojeny xxx nemohly.

(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a poptávky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společností nebo xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx privatizačního xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxx každému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx objednávky podané x průběhu celé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, x jaké xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx akcií xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx majitelům xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří jej x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx majitelé xxxxxx xxxxx. Zároveň xxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx fondy.

(7) Minsterstvo xxxxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx privatizační xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§26x vložen právním xxxxxxxxx č. 210/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.8.1993

XXXX PÁTÁ

FEDERÁLNÍ FOND XXXXXXXXX MAJETKU

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§28

§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§30

§30 zrušen právním xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§34

§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§35

§35 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§36

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§37

§37 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§38

§38 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§40

§40 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§41

§41 xxxxxxxx právním předpisem č. 210/1993 Sb.

§42

§42 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 210/1993 Sb.

§43

Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, se týkají xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky.

§44

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 7)

§45

(1) S majetkem xxxxx x majetkovými xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projekt, nelze x němu xxxxxx xxxxxxxx právo.

(2) K xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přednostní xxxxx.

(3) Podniky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy x jiné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxxxx osobami xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx majetku xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, zaniká xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podniku xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vzniklo xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx, 9) x x xxxxxxx x xxxxx xxxx. X xxxxxx dni zaniká x xxxxx užívat xxxxxxx vzniklé xx xxxxx xxxxxxxxxx před 28. únorem 1992.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 10) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx vynětí části xxxxxxx podniku. Xxxxxxxxxx §496 občanského xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx použít.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 179/2005 Sb.

§47

(1) X případě, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx části xxxxx xxxxxxxx uvedeným x §2 xxxx. 3 xxxxxx č. 87/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx x privatizaci xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávněnou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2.

(2) Svůj xxxxx xx oprávněná xxxxx xxxxxxx uplatnit x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx privatizačního xxxxxxxx xx šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podnik věc xxxx. Xxxx xx xxxxxxx nárok xxxxx xxxxxxxx 1 vypořádat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x oceněním xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx domáhat svého xxxxxx x xxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx dne, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vyrozuměna.

(4) Pokud xxxxx xxxxx oprávněných xxxx vypořádat xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 30. xxxxxx 1995; nevyhoví-li xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx věci, může xxxxxxxxx osoba uplatnit xxxx nárok u xxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995.

(5) Xxxxxxx xxxx x odstavcích 1, 2, 3 a 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx §10a xxxx. 6.

§47a

V případě, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §2 odst. 3 xxxxxx x. 87/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx právo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1 xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 87/1991 Sb. Tyto xxxxxx xxx uplatnit xx xxxxx do 31. července 1992; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx lhůtě do 31. xxxxxxxx 1992.

§47a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 92/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.2.1992

§47x

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 28) Jiným způsobem xxxx likvidátor xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx likvidátor.

§47x

X xxxxxx podniku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx privatizační xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§47x xxxxxx právním předpisem x. 224/1994 Xx. x xxxxxxxxx od 6.12.1994

§48

Xxxxxxx xx:

1. §28 xxxxxx č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx podniku,

2. xxxxxxx xxxxxxxx č. 364/1990 Sb., o xxxxxxxxx x majetkem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§49

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. r.
Čalfa x. r.

Čl. XX

Xxxxxxxxxx xx. X bodů 3, 4, 5, 6, 7 a 10 xx nevztahují xx xxxxx xxxx kupónové xxxxxxxxxxx. 1)

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/1992 Xx. x účinností xx 8.12.1992

Čl. V

Ustanovení §14a xxxxx xx. I xxxx 4 tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx zaměstnanecké xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxx xxxxxxx x §14a xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx jméno Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx více xxx 120 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx na 60 xxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 224/1994 Xx. s xxxxxxxxx od 6.12.1994

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Věci xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx podle §57 odst. 5 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001 právo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státními xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx funkce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx přenesena xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §1 odst. 1 zákona č. 92/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx, xx znění xxxxxx x. 210/1993 Xx. a xxxxxx x. 224/1994 Sb. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti zakladatele, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, která xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §10a xxxxxx č. 92/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx realizována Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 92/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx privatizace, které xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nachází na xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 320/2001 Xx., x finanční kontrole xx veřejné xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x finanční kontrole), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 185/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

Informace

Právní xxxxxxx x. 92/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.1991.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

92/92 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 92/91 Xx., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx na jiné xxxxx

x účinností xx 28.2.92

264/92 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx občanský xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x x řízení před xxxxxxx xxxxxxxxxx (notářský xxx) a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

541/92 Xx., x dělení majetku XXXX mezi ČR x SR x xxxx přechodu xx XX a XX

x xxxxxxxxx od 8.12.92

544/92 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 92/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx jiné osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 8.12.92

210/93 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 92/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na jiné xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 92/92 Xx., zákona x. 264/92 Xx., xxxxxx x. 541/92 Xx. x xxxxxx x. 544/92 Sb., zákon XXX x. 171/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx a x Xxxxx národního xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 285/91 Sb., zákona XXX x. 438/91 Xx.,xxxxxx ČNR x. 569/91 Xx.x xxxxxx x.282/92 Sb., x xxxx xxxxx x. 265/92 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx x nemovitostem

s účinností xx 13.8.93

306/93 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 92/91 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx osoby, xx znění xxxxxx x.92/92 Xx., zákona x. 264/92 Xx., xxxxxx x. 541/92 Xx., xxxxxx x. 544/92 Xx. a xxxxxx x. 210/93 Xx.

x xxxxxxxxx od 23.12.93

224/94 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 92/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 92/92 Xx., xxxxxx x. 264/92 Xx., xxxxxxxxx xxxxxx x. 541/92 Xx., zákona č. 544/92 Sb., zákona x. 210/93 Xx. x zákona x. 306/93 Xx., zákon XXX x. 171/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x o XXX XX, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 285/91 Sb., xxxxxx XXX x. 438/91 Xx., zákona XXX x. 569/91 Xx., xxxxxx ČNR x. 282/92 Sb. x xxxxxx x. 210/93 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 328/91 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 122/93 Sb., xxxxxx x. 42/94 Xx., xxxxxx x. 74/94 Xx., zákona x. 117/94 Sb. a xxxxxx x. 156/94 Xx., x xxxxx x. 166/93 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č.331/93 Xx. x xxxxxx x. 117/94 Sb.

s xxxxxxxxx xx 6.12.94

63/97 Xx., xxxxx XX XX (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.4.97

27/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x veřejných dražbách

s xxxxxxxxx xx 1.5.2000

220/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x majetku XX x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2001

179/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zrušení Xxxxx xxxxxxxxx majetku XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

428/2012 Xx., x majetkovém xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

185/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 503/2012 Xx., o Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2016

308/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 178/2005 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx majetku Xxxxx republiky x x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §11 xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x. 383/1991 Xx., o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
2) Xxxx. xxxxx č. 298/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řeholních xxxx x kongregací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) §140 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 591/1992 Xx.
5) §3 xxxx. 1 zákona XXX x. 278/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx.
6) §13 x 19 xxxxxx XXX č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
7) §163 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §16 x 20 xxxxxx x. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné xxxxx č. 195/1993 Xx.).
9) §15 xxxxxx x. 427/1990 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §489 xx 496 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §14 xxxx. 4 x 8 x §35 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 119/1988 Xx., x hospodaření x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 103/1990 Xx.
12) Xxxxx XXX č. 171/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx majetku státu xx xxxx osoby x o Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxx. xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx následků některých xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) Zákon č. 427/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 541/1990 Xx.
15) Zákon XXX č. 500/1990 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx věcem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 438/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 282/1992 Xx., xxxxxx ČNR x. 473/1992 Xx. x xxxxxx x. 170/1993 Xx.
16) §31 xxxxxx č. 17/1992 Xx., x životním xxxxxxxxx.
17) Xxxx. §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 17/1992 Xx.
18) §5 xxxxxx ČNR x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
19) §187 xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx. x xxxxxx XXX x. 591/1992 Sb.
20) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx XXX č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx.
22) §4 xxxx. 3 zákona x. 427/1990 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
23) Zákon č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §5 xxxx. 1 zákona XXX č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §8 xxxx. 4 xxxxxx x. 63/1991 Xx., x ochraně hospodářské xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 495/1992 Xx.
27) §7 xxxxxx č. 265/1992 Xx., o zápisech xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx.
28) Zákon č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.