Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2019.


Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
92/91 Sb.

ČÁST I. Předmět a rozsah úpravy §1 §2 §3 §4

ČÁST II. Privatizační projekty §5

Privatizační projekt podniku §6 §6a §7 §8

Privatizační projekt majetkové účasti státu na podnikání §9

Schvalování privatizačních projektů §10 §10a

ČÁST III. Užití privatizovaného majetku §11 §12 §13 §14 §14a §15 §15a §16 §17 §18 §19 §20 §21

ČÁST IV. Investiční kupóny §22 §23 §23a §24 §24a §24b §24c §25 §26 §26a §26b §26c

ČÁST V. Federální fond národního majetku §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40

ČÁST VI. Zvláštní, přechodná a závěrečná ustanovení §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §47a §47b §47c §48 §49

č. 544/1992 Sb. - Čl.II

č. 224/1994 Sb. - Čl.V

č. 63/97 Sb.

č. 220/2000 Sb. - Čl. IV

č. 185/2016 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXX A XXXXXX ÚPRAVY

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu, x němuž mají xxxxx hospodaření xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx (xxxx xxx "privatizace").

(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxx a účelových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na majetek, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Majetkem xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx souhrn xxxx x finančních xxxxxxxxxx, xx kterým má xxxxxx právo hospodaření xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx majetkových xxxxxx x závazků xxxxxxx.

§3

Majetku, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, 13) xxxx být xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx tyto xxxxxx nebyly xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zamítnuty.

§4

Xxxxxxx nemůže být xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx, 14) xxxxx xxxx rozhodnuto, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nezařazuje xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 15)

ČÁST DRUHÁ

PRIVATIZAČNÍ PROJEKTY

§5

Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx projekty

(1) O xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx majetkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx"), vydaného xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ekonomických, xxxxxxxxxxx, majetkových, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) údaje x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx účely (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x zásoby),

d) ocenění xxxxxxxxxxxxxxx majetku,

e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxx vypořádání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxx, popřípadě druhy, xxxxx i údaje x xxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kupónů,

h) xxx xxxxxxx xxxx způsob, xxxxxxxxx xxxx, platebních x dalších podmínek,

i) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Privatizační xxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxx části xxxxxxx xxxx celého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§6x

(1) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx privatizačních xxxxxxxx xxxxxxxxxx po 29. xxxxx 1992, zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx x privatizaci.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx směrech xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx k dosažení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) přehled xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 16) x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x životním xxxxxxxxx x podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 17)

§7

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zakladatel, xxxxxxxxx zřizovatel (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), jemuž xxxx xxxxxx privatizačního xxxxxxxx podniku xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vypracovává xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxxxxxx xxxx. Vypracovává-li xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakladatel xxxx xxxx xxxxx než xxxxxx, vyžádá si xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx podniku.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uložit xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx může vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektů xxxxxxx ministerstvo.

(5) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx neprodleně sdělit xxxxxxx xxxx osobě xx její žádost xxxxx podle §6 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x), týkající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán. Získané xxxxx xxx použít xxxxx x vypracování xxxxxxxxxxxxxx projektu. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx učinit všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx údaje xx xxxxxx pouze xx xxxx, xxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx privatizačních projektů xx jeho xxxxxxx, xx této xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost další xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx.

§8

(1) Zakladatel xxxxxxxx xxxxxxx předložené návrhy xxxxxxxxxxxxxx projektů x xxxxxxxxx je xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx ministerstvem xxxxxx.

(2) Zakladatel xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxx stanoviska.

§9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se majetkové xxxxxx xx podnikání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx projektu těchto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vládou a xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu na xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx týká. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedený x §7 a 8.

§10

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx soutěž xxxx xxxxxxxx dražbu xxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx v dalších xxxxxx si vláda xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x privatizaci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx o privatizaci xx nevztahují obecná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudem.

(4) Xxxxxxxxxxx x privatizaci xx neveřejné x x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterých xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o způsobu xxxxxxxxxxx a o xxx, xx jejich xxxxxxxxxxxx projekt rozhodnutím x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vybrán nebyl.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxx týkat x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx návrhem privatizačního xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxx, kdy xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx x xxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxx 7 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx vložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do obchodní xxxxxxxxxxx, xxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jinou xxxxx.

(9) Vláda xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovenou v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx bylo xxxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxx nabyvatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezpůsobil, xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10a

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx xxx podnikatelské xxxxx xxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx privatizovaného xxxxxxx xx spojen vznik xxxxxx závazku xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx víceúčelové sklady x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) případnou xxxxxxxxxx, xx ministerstvo jménem xxxxx uzavře, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xx vypořádání xxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) případné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu.

(2) Xxxxxxxxxx x privatizaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxx xxxx; xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx částka,

c) xxxxxxxx podmínky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí x privatizaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx splnění,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soutěže.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účasti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) způsob privatizace xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx podíly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabyvatelům,

b) xxxxxxx právním předpisem x. 179/2005 Xx.,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) při xxxxxxx xxxxx (obchodního xxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx (obchodního xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x privatizaci x xxxxxxxxx xx xxxxxx nemovitého majetku xxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. 18)

(6) X xxxxxxxxxx x privatizaci, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx uložit, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx, xx jehož xxxxxx jim vznikl xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 13). Xxxx rozhodnutí zajistí xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 19).

XXXX TŘETÍ

UŽITÍ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§11

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podnik xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx majetku podniku xx dni určenému xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vynětí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx [§6 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterou tvoří xxxx x níž xxxx xxxxxxx práva x průmyslového xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví [§6 xxxx. 1 xxxx. i)]. Xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx privatizovaného xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx podnikání jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xx xxx určenému x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účasti xx ministerstvo.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx součást státního xxxxxxxx a xxx xxx xxxxxx xxxxx x účelům xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx privatizace:

a) k xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx společnostech,

b) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku na xxxx.

(3) X privatizovaného xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 13)

(4) Privatizovaného xxxxxxx xxx použít x xxxxxx závazků podniků xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx.

§13

§13 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 210/1993 Sb.

§14

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 28) Výběr xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxx xxxxxx privatizovaného majetku xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx 20) a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§14x

§14x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 179/2005 Sb.

§15

(1) X vlastnickým xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx x xxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Přechod xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 25)

(3) Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 179/2005 Sb.

(4) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx převzetí xxxxxxx.

§15a

(1) Xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu, ve xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx xxxx xxxxxx organizační xxxxxx privatizovaného podniku xxxxxxxx obdobně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 92/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.2.1992

§16

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převádějí xx základě smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x podnikem.

§17

Práva a povinnosti xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnancům xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx. Xx neplatí v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx vypořádání nároku xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxx (§47).

§18

Xx-xx privatizován veškerý xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx něco xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x právního xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx užívat xxxxxxxx xxxxx podniku, xxxxx to není x rozporu se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx nebrání změna xxxxxxx obchodního jména, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§19

(1) Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je stát, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x nabyvatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx škody xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Vlastnické xxxxx k xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na nabyvatele xxxx sjednané účinnosti xxxxxxx nebo při xxxxxx xxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx příklepem xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx upravených xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 26) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. 27)

(4) Xxxxx třetích xxxx x majetku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx dotčena, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 7.

(5) Vznikne-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílové xxxxxxxxxxxxxxxx, nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 3)

(6) Xx-xx xxxxxxx privatizován xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx předání a xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xx privatizovaného majetku, xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxx xxxxxx předpis. 28)

§20

(1) X zápise x xxxxxxxx (§19 xxxx. 1) se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx věci. Xxxxxxxxx-xx xx smlouvy xxxx xxxxxx, xx chybějící xx považují věci, xxxxx xxxxxx předány xxxxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxxxx mají být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku. Xxx xxxxxxxxxx vadnosti xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozu xxxxxxx x x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx předpis 28) xxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 28) xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx něho xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§21

Xxx předávání xxxx x sepisování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stát xxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědny xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX KUPÓNY

§22

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx uskutečnit za xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx").

(2) Xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx cenný xxxxx xx jméno, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx x prodeji xx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, kterým xx xxxxxxxx knížka ve xxxxxxxx majitele zaregistrována xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx místo"). Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zveřejňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx neplatná.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx knížek vydá xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx nároku xxxxx §24 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx xxxxxxx náhradní registrační xxxxx zaregistrováním xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx registraci xxxxxxxx knížky se xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x) je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxx. Kupón nelze xxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx číslo x místo trvalého xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx cena,

d) xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx výnos z xxxxxxx kupónů xx xxxxxxx na Xxxx.

§23a

(1) Kupóny xxxx xxxxxx deset xxxxxx xx xxxx jejich xxxxx. Xxxx lhůtu xxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.8.1993

§24

(1) Xxxxx na xxxxxx kupónu má xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s trvalým xxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dni xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rok svého xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx objednávek xxxxx xxx jednoho majitele xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx činí xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx majitel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn použít xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx privatizační xxxx

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx akcionářem xx Xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§24c odst. 2),

x) x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxx tento xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondů 4) zřízených pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "podílové xxxxx"), xxxxxxxxxx xxx tento xxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxx vlny, xxxxx xxxxxxx ministerstvo financí x dohodě x xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(6) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxx jako xxxxx otevřené, 4) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx roku od xxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlny. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx zveřejněn xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zveřejněním xxxxxxx xxxxx §24c xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx předloží xxxxxx, xx xx zapsán x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxx je zřízen, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxx správcem základního xxxxxxxx osob 29).

(3) Xxxxxxxxxxx místo x xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxxxxxx místa, xxxxxx pracoviště xxx xxxxxxxxx akcií (dále xxx "podatelna"), xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx, po kterou xxxxxxx x podatelny xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.8.1993

§24c

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x majetkových xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x použitím xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní základní xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nabízeny xx investiční xxxxxx (xxxx jen "seznam xxxxx"). Xxxxxx akcií xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kupónových xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx důvodů. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlny. Xxxxxxxxxxx seznamu xxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí xx ukončení každého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx orientační charakter x nelze je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 210/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.8.1993

§25

(1) Xxxxxxxxxxxx vlna xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx začátek x xxxxx určí ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nárok xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Privatizační xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx kola.

(3) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, nabídku akcií, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kola určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx jednoho majitele xxxxxx xx první,

b) xxx je xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podílovému xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majitele xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx objednávce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podanou xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx objednávkách akcií xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26x

(1) Investiční fondy xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kupónu nakoupí xxxxx x xxx, xx tyto akcie xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx akciemi xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Investiční xxxx vydá majitelům xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx hodnotě odpovídající xxxxx zvýšenému xxxxxxxxxx xxxxx. Každý x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poměru xxxxx xxx předaných investičních xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x převzetím xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx majitelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Podílové xxxxx xx investiční xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nakoupí xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx nakoupených xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx financí zvláštním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx fond xxxx majitelům xxxxxx, xxxxx xx předali xxxxxxxxxx xxxx, podílové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předaných tomuto xxxxx. Ustanovení odstavce 2 xx použije xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx o xxxxxxx cenného papíru 6) je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bodů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 210/1993 Xx. x účinností xx 13.8.1993

§26x

(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx privatizačního xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx uspokojit xxxxx.

(2) Uspokojeny xxxxx xxxxxxx objednávky xxxxx, xxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxxxx xxxx souhrnná xxxxxxxx xx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nabídku.

(3) Neuspokojeny xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po těchto xxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx nabídku x xxxx xxx 25 %.

(4) Pokud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kole xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx převýšila xxxxxx xxxxxxxxx nabídku, avšak xx xxxx xxx x 25 %, xxxxxxxxxxxx financí může xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičními x xxxxxxxxxx fondy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx odpovídající tomuto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fond xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Pokud xxxxx xxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4, xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx, xx žádná x xxxxxxxx objednávek xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, nejde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kolo, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx body x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 210/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.8.1993

§26x

(1) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby registrační xxxxx xxxx úplné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx privatizačním kole xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx registračního xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx privatizačního xxxx xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxx mohly xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx akciích jednotlivých xxxxxxxxx společností xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx s ministerstvem xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nabídky xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxxx vlny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxxx kupónu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlny xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxx zprávě oznámí, x xxxx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxx akcií xxxxx xxxxxxxx 4 písemně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, počet x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx akcií, na xxxxx mají majitelé xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jim xxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Minsterstvo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ukončen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 210/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.8.1993

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§27

§27 zrušen xxxxxxx předpisem č. 541/1992 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§29

§29 zrušen právním xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§32

§32 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§35

§35 zrušen právním xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§36

§36 zrušen právním xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§37

§37 zrušen právním xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§38

§38 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

§40

§40 zrušen právním xxxxxxxxx č. 541/1992 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§41

§41 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 210/1993 Sb.

§42

§42 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 210/1993 Sb.

§43

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx, xx týkají xxxxxxx i České xxxxxxx xxxxx.

§44

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vybraném xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborným xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 7)

§45

(1) X majetkem xxxxx a majetkovými xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxx majetek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nelze x xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxx.

(2) K xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podnikání xxxxxx právnických osob xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxxxx osobami xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx podniku xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx části majetku xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1. Pokud xx uvedené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx delší, xxxxxx xxxxx užívat xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx o nájmu xxxxxxxxxx prostoru, na xxxxxxx xxxxxxxx vzniklo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 9) x x smlouvy o xxxxx bytů. X xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx užívat xxxxxxx vzniklé ze xxxxx uzavřených před 28. únorem 1992.

(4) Xxxxxxx nemohou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx najaté xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 10) Xxxxx x xxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx před dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxxxx části xxxxxxx podniku. Ustanovení §496 občanského xxxxxxxx xxxxx u těchto xxxxx použít.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 179/2005 Sb.

§47

(1) X případě, xx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným x §2 odst. 3 xxxxxx č. 87/1991 Xx., x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, vzniká xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uplatnila xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2.

(2) Xxxx nárok xx oprávněná xxxxx xxxxxxx uplatnit x xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx privatizačního xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx ode dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nárok xxxxxx; xxxxxx orgánu oprávněná xxxxx xxxxxxx sdělí, xxxxx xxxxxx xxx xxxx. Fond xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 vypořádat xxxxxxxxxx do jednoho xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tato xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx uplatnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 87/1991 Sb., x mimosoudních rehabilitacích. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x oceněním xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o privatizaci, xxxx xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx u xxxxx xx lhůtě 15 xxx ode dne, xxx byla x xxxxxxx vypořádání svého xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx nárok xxxxxxxxxxx xxxx vypořádat xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx vydáno xx 31. prosince 1994, použijí xx xx xxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxx xxxxxx č. 87/1991 Sb., x mimosoudních rehabilitacích. Xxxx nároky xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 30. xxxxxx 1995; nevyhoví-li xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx věci, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx u xxxxx xx lhůtě xx 31. xxxxxxxx 1995.

(5) Xxxxxxx xxxx x odstavcích 1, 2, 3 x 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za použití §10a xxxx. 6.

§47a

V xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §2 odst. 3 xxxxxx č. 87/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnická osoba xxxxxxx v §1 xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 87/1991 Sb. Xxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xx lhůtě xx 31. xxxxxxxx 1992; xxxxxxxx-xx povinná xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx u xxxxx xx xxxxx xx 31. prosince 1992.

§47x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 92/1992 Xx. x xxxxxxxxx od 28.2.1992

§47b

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejnou xxxxxxx. 28) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx likvidátor.

§47x

X xxxxxx podniku xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx který byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx likvidace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 224/1994 Xx. x účinností xx 6.12.1994

§48

Zrušují se:

1. §28 xxxxxx č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx,

2. zákonné xxxxxxxx č. 364/1990 Sb., o xxxxxxxxx x majetkem xxxxxxxx xxxxxxxx podniku.

§49

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Havel x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxxx xx. X xxxx 3, 4, 5, 6, 7 x 10 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx kupónové xxxxxxxxxxx. 1)

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/1992 Xx. x účinností od 8.12.1992

Xx. X

Xxxxxxxxxx §14a xxxxx xx. X xxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx národního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx mají xxx vydány xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xxxxxxx x §14a odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx xxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxx xx jméno Xxxxx národního xxxxxxx Xxxxx republiky nebo Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 120 dní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx 60 xxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 224/1994 Sb. x xxxxxxxxx od 6.12.1994

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx podle §57 odst. 5 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státními xxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx funkce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x zrušovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 zákona x. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na jiné xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx. x zákona x. 224/1994 Sb. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx k privatizaci, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hospodařit s xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o podmínkách xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Privatizace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10a xxxxxx x. 92/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, vydaného xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona realizována Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 92/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx privatizace, xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx účet budou xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxx následujícího xx xxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx dokumentů nezbytných xxx provedení kontroly xxxxxx operace x xxxxxxx se xxxxxxx x. 320/2001 Sb., x finanční kontrole xx xxxxxxx správě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

Informace

Právní xxxxxxx x. 92/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.4.1991.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

92/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 92/91 Xx., o xxxxxxxxxx převodu majetku xxxxx xx jiné xxxxx

x xxxxxxxxx od 28.2.92

264/92 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zákon o xxxxxxx xxxxxxxxx a x řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

541/92 Sb., x xxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx XX x SR x xxxx xxxxxxxx xx XX a XX

x xxxxxxxxx xx 8.12.92

544/92 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 92/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.12.92

210/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 92/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 92/92 Xx., xxxxxx x. 264/92 Sb., xxxxxx x. 541/92 Sb. x zákona x. 544/92 Xx., zákon XXX x. 171/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx x x Xxxxx národního xxxxxxx XX, xx znění xxxxxx ČNR č. 285/91 Xx., xxxxxx XXX x. 438/91 Xx.,xxxxxx ČNR x. 569/91 Xx.x zákona x.282/92 Xx., x xxxx xxxxx č. 265/92 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.8.93

306/93 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 92/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x.92/92 Xx., xxxxxx x. 264/92 Xx., xxxxxx x. 541/92 Xx., zákona x. 544/92 Sb. x xxxxxx x. 210/93 Xx.

x účinností xx 23.12.93

224/94 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 92/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 92/92 Xx., zákona x. 264/92 Sb., xxxxxxxxx xxxxxx č. 541/92 Xx., xxxxxx x. 544/92 Xx., xxxxxx x. 210/93 Xx. x zákona č. 306/93 Xx., zákon XXX č. 171/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx x x XXX XX, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 285/91 Sb., xxxxxx XXX x. 438/91 Xx., xxxxxx XXX x. 569/91 Xx., xxxxxx XXX x. 282/92 Sb. x xxxxxx x. 210/93 Sb., doplňuje xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 122/93 Sb., xxxxxx x. 42/94 Xx., xxxxxx x. 74/94 Xx., xxxxxx x. 117/94 Xx. a xxxxxx x. 156/94 Xx., x zákon x. 166/93 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č.331/93 Xx. x xxxxxx č. 117/94 Xx.

x xxxxxxxxx xx 6.12.94

63/97 Xx., xxxxx XX ČR (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 18.4.97

27/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách

s xxxxxxxxx od 1.5.2000

220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

179/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx majetku XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

227/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

428/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x účinností od 1.1.2013

503/2012 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

185/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 503/2012 Xx., o Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

308/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 178/2005 Xx., x xxxxxxx Xxxxx národního majetku Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x zrušení Xxxxx národního xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §11 xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 383/1991 Xx., x xxxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxx.
2) Xxxx. xxxxx č. 298/1990 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) §140 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 591/1992 Xx.
5) §3 xxxx. 1 zákona XXX x. 278/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx.
6) §13 x 19 zákona XXX č. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §163 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §16 x 20 xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné xxxxx č. 195/1993 Xx.).
9) §15 xxxxxx x. 427/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §489 xx 496 obchodního xxxxxxxx.
11) §14 xxxx. 4 a 8 a §35 xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 119/1988 Xx., o hospodaření x národním xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 103/1990 Xx.
12) Xxxxx XXX č. 171/1991 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx jiné osoby x x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxx. xxxxx č. 403/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 427/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby, xx xxxxx xxxxxx č. 541/1990 Sb.
15) Zákon XXX č. 500/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vlastnictví státu x některým věcem xx jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 438/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 282/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 473/1992 Xx. x xxxxxx x. 170/1993 Xx.
16) §31 xxxxxx č. 17/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) Např. §8 xxxx. 2 xxxxxx č. 17/1992 Xx.
18) §5 xxxxxx XXX x. 344/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
19) §187 xxxxxx č. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx. x xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx.
20) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx XXX č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.
22) §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 427/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §5 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §8 xxxx. 4 xxxxxx x. 63/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 495/1992 Xx.
27) §7 xxxxxx č. 265/1992 Xx., x zápisech xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.