Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2003.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.1991 do 30.11.2003.


Vyhláška o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci

19/91 Sb.

Rozsah platnosti §1
Pracovní uplatnění §2 §3 §4
Hmotné zabezpečení
Odstupné §5 §6
Mzdové vyrovnání §7
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §8 §9 §10 §11
Účinnost §12
Příloha č. 1: Onemocnění vznikající nebo podstatně se zhoršující vlivem pracovního prostředí na pracovištích v hornictví a rámcové návody pro jejich hodnocení
Příloha č. 2 : Zaměstnání se stálým pracovištěm v uhelných lomech a na skrývkách
č. 235/1992 Sb. - Čl. IV
č. 405/2003 Sb. - §1
Nález Ústavního soudu - č. 568/2004 Sb.
§1
Rozsah xxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx pracovníky, xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. pracovní xxxxxxxxx x hornictví se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x hlubinných xxxxxx, 1)
b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x hornictví xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, 6)
jestliže xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dosavadní práci x důsledku xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx nebo pro xxxxxxxx úraz 7) xxxxx jestliže xxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxxxx. 8)
(2) Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx na pracovníky, xxxxx
a) vykonávají xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx stálým xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx dolech, 1)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x hornictví xxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx 6) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 20 xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxx 15 xxxx, xxxxxxxxx v uranových xxxxxx nejméně xxxxx xxxx,
jestliže xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx této xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xx pracovníky, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce, jestliže xx xxxxx xxxxxxxx xx svému zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zhoršující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
§2
(1) Pracovníka xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jinou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dolu nebo xx povrchu xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x uhelných xxxxxx x xx xxxxxxxxx nebo mimo xxxxxx lom xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1, kteří xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx práci, xxxx xxxxxxxx rekvalifikace. Xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx projedná xxxxxxxx xxxxxx pracovního uplatnění xx xxxx práci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x postup xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)
(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx pracovníka na xxxxx vhodnou práci, xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinou xxxxx x x potvrzení x zaměstnání 10) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§3
Organizace xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxx x x xxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vhodných xxx xxxxxxxxx pracovníky. Xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxx pravidelně, xxxxxxx jednou za xxx xxxx, xxxxxxxxxx x upravovány x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx zařazováni xxxxxxxxxx pracovníci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§4
Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxx xxxxxx x xxxx prospěch jsou xxxxx zvláštních předpisů 11) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx (xxxxx) nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx, posuzují xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, 2 x 4 xxxxxxx.
Hmotné zabezpečení
§5
Odstupné
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 1 x odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx smlouvě lze xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxx byli převedeni x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na práci xx xxxxxxx xxxx. Xx podmínek xxxxxxxxxxx x kolektivní xxxxxxx xxx toto xxxxxxxx xxxxxx až x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jinou xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx dolu. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx dvojnásobek xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx odstupné xx xxxx
x) desetinásobku xxxxxxxxxx výdělku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx I. xxxxxxxx xxxxxxxxx x hornictví xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zemí x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x uranových xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. Xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx toto xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx méně xxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx X. pracovní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx stálým xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx než sedm xxx. Xx podmínek xxxxxxxxxxx v kolektivní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx dolu. Za xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx o trojnásobek xxxxxxxxxx výdělku;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hlubinného xxxx. Xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx zvýšit xx xx xxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxx.
(3) Pracovníkům xxxxxxxx v §1 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx odstupné ve xxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx;
x) jedenapůlnásobku xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx byli xxxxxxxxx na jinou xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xx skrývkách.
Xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx smlouvě lze xxxxxxxx zvýšit až xx xxxx dvojnásobnou xxxx xxxxxxxx pod xxxxxxx a) xx x).
(4) Xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x pracovníky xxxxxxx x §1 odst. 1 x 2;
x) čtyřnásobku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx uvedené x §1 xxxx. 3.
§6
(1) Xxxxxxxx xx poskytuje xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx průměrného výdělku, xxxxxxxxxx xxxx každým xxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxx není xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průměrný xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx daně xx xxxx xxxxx sazby xxxxxxxxx xxx pracovníka x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Celková xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx rozvázání xxxx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxx uvedených x xxxx vyhlášce.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely odstupného xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx výdělek pracovníka, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) x xxxxxxxx 1.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1, xxxxx xxxx převedeni xx xxxxx xxxxx xxxx x nimiž xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přísluší, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xx xxxxx pracovišti (xxxx jen "nové xxxxxxxxxx"), x xx xx xxxxxxx na xxxxx pracovišti xx xxxx xxx xxxxxx.
(2) Mzdové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx i xx xxx, za xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx za dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx přiznanými xx xxxxx pracovišti.
(3) Mzdové vyrovnání xx neposkytuje xxxxxxxxxx, xxxxxxx přísluší mzda xxxxx §115 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §195 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx, x pracovníku, xxxxx xx době stanovené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx práci xxxxxxxx xxxxxxxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávajícími xxxxxxx práci.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prostředků v xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Poskytnutou xxxxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx skončení xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přísluší, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx mzdové xxxxxxxxx xxx, nastoupí-li do xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx; 9) xxxx xxxxxxxx neschopnosti delší xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(6) Pracovníkům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru nastoupili xx jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx expozice, xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jednoho roku xx nástupu xx xxxxx xxxxxxxxxx doplatek xx průměrného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx před převedením xx jinou práci xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§8
Xxxxxxx-xx pracovník xxxxxxx x §1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 13) xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx něho xxxxxxxxxx.
§9
Xxx xxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx škody, xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx x povolání. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx, nepřipočítává xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx průměrného výdělku xxxx xxxxxxx xxxxx. 3)
§10
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxx po 31. xxxxx 1991.
(2) Xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx,xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 102/1987 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zabezpečení pracovníků x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1991.
Xxxxxxx:
Xxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 19/1991 Xx.
Xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pracovního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rámcové xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx
1.Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xx podstatné zhoršení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spirometrických xxxxxx xx 75 % náležité xxxxxxx x pod xxxx xxxxxxx. Při hodnocení xx přihlíží xxx xx xxxxxxxxxxxx vlivu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2.Xxxxxxxxxx xxxxxxx (primární xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxx prokazatelná xxxxx xxxxxx hypertenze, xxxxx komplikací.
3.Xxxxxxxx xxxxx městky (varixy) xxxxxxx končetin
Rozšíření xxxxxx xx celou xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx změn, chronický xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4.Bolestivé xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx jednoho xxxx xx zkracováním xxxxxxxxx xxxx atakami, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a svalů (xxxxxxxxxxx polyartritida, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx aktivity xxxxxxxxxx, xxxxx ve vlhkém x studeném pracovním xxxxxxxxx.
6. Deformační xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7. Plísňová xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx ekzémy kůže
Xxxxxx chorobného xxxxxxx xx xxxxx oblasti xxxx, opakovaný xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
8. Zhoršení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
Stavy xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx tendencí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx sluchu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx počet xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx intervalů x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prokázaným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx srdce (vady, xxxxxx, xxxxxxxxxx choroba xxxxxxx, xxxxxxxxxxx), která xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx dušnost xxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx bolesti (xxxxxx xxxxxxxx všech xxxx).
11. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, práce xx xxxxxx a xxxxxxxx prostředí.
12. Xxxxxxxxx xxxx recidivující xxxxxxxxxx močového ústrojí
Xxxxxxx chronická xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx močového xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x novotvary s xxxxxxxxx močení, xxxxxxxxxx xx při xxxxx xx vlhkém x xxxxxxxx prostředí.
13. Xxxxxxxxx záněty xxxxxxxxx (x jednostranné) s xxxxxxxxxxx recidivami
Opakované xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pracovištích x xxxxxxxxx rizikem hluku (xxxxxxx orgány hygienické xxxxxx).
14. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx od xxxxxxxxx příhody na xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx psychiatrickém xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
15. Xxxxx xxxxxxx zvukovodu
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zevního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx souvislostí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx.
Xxx xxxx x rizikem xxxxxxxxxxxx xxxxxx (uranové doly x ostatní xxxx x tímto xxxxxxx):
16. Xxxxxxxx hrtanu
Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
17. Xxxxxxxx xxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x posledních dvou xxxxxx. Xx nutný xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
18. Xxxxxx poruchy xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx rok x poklesem xxxxxxxxx xxxxxxx pod 3,5 xxxxxxx x mm3 xxxxxxx léčitelné; pokles xxxxxx krvinek pod 3500 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 10&xxxx;000 xx3.
Xxxxxxxx:
a) Lékařská xxxxxxx xxxxxx (XXX) 4) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx.
x) Xxxxxxxxxx nemoci x povolání x xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 19/1991 Xx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx

č. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

1. Dělník v xxxxx kolejové xxxxxxx

11-01-01

2. Dělník x xxxxxxxxx xxxxx

11-02-01 xx 02

3. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

11-03-01

4. Horník x povrchové těžbě

11-04-01 až 02

5. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

11-05-01 xx 02

6. Mazač xxxxxx x xxxxxxxx

11-06-01

7. Xxxxxxxx xxxxxxxx

11-07-01

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11-08-01

9. Xxxxxxxxxxxx

11-10-01

10. Xxxxxxxxxx

11-11-01

11. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

11-12-01

12. Řidič - strojník pracovních xxxxxx

11-13-01

13. Xxxxxxxxxxxxx

11-14-01

14. Xxxxxx potrubář

11-15-01

15. Xxxxxxxxxx

11-16-01

16. Xxxxxxx dělník

11-17-01

17. Traťový xxxxxx

11-18-01

18. Xxxxxx x xxxxxxx

11-19-01

19. Xxxxxxxxxx xxxxxx

11-20-01

20. Xxxxx

11-21-01

21. Xxxxx xxxxxxxx

11-22-01

22. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

11-23-01

23. Xxxxxx xxxxxxxx

11-24-01

24. Xxxxx

11-25-01

25. Xxxxxxxxxx

11-26-01

26. Xxxxxx ve xxxxxx

11-27-01

27. Xxxxxx úpravář

11-28-01

28. Zabezpečovací, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

11-29-01

29. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

11-30-01

30. Dělník x geologickém průzkumu

11-31-01

31. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

11-32-01

32. Xxxxxxxxxx xxxxxx

11-33-01

33. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

11-34-01

34. Vážný

11-35-01

35. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

11-36-01

36. Xxxxx xxxxxx

11-37-01

37. Xxxxx

11-38-01

38. Xxxxx břemen

11-39-01

39. Xxxxxxxx xxxxxx

11-40-01

40. Xxxxxx

11-41-01

41. Železobetonář

11-42-01

42. Karotážník

11-43-01

43. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

11-44-01

44. Xxxxxxxx - Xxxxx - Vrchní mistr

11-52-01

45. Xxxxxxx xxxxx

11-53-01

46. Xxxxxxxx úseku

11-54-01
Xxxxxxxx:
Zaměstnání x jejich číselné xxxxx xxxx uvedeny xxxxx dílu 1, xxxxx 11 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx I. x II. pracovní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx paliv x xxxxxxxxxx č. 6 xx xxx 7. xxxxxxxx 1978 (xxx. v xxxxxx 4/1979 Xx.). Xxxxxxx xxxx je složen x označení části - prvé xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx příkladu - třetí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Čl. XX
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí x. 19/1991 Xx., x xxxxxxxxx uplatnění x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx,
podmíněny xxxxxxxxx zaměstnání do X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hodnotí xx xxx xxxxx těchto xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 1992 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů x sociálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. května 1992, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dni.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 235/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1992
§1
(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx x. 19/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hornictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobilým k xxxxxxxxx práci podle xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§1 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 405/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2003

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 19/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.2.1991.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
235/92 Xx., x zrušení pracovních xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.6.92
568/2004 Xx., xxxxx ÚS xx dne 20.10.2004 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 405/2003 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 19/91 Sb., x xxxxxxxxx uplatnění x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx x hornictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práci (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností od 26.11.2004
Právní xxxxxxx č. 19/91 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 405/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2003.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §14 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení.
Xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 117/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx X. x XX. xxxxxxxx kategorie xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení. - Xxxxxx xxxxxxx x. 117/1988 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 235/1992 Xx.
2) Xxxxx č. 98/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 160/1989 Xx.
3) §24 xxxx. 2 vyhlášky x. 235/1988 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 235/1988 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1992 Sb.
4) §26 xxxx. 3 xxxxxxx x. 49/1967 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xx xxxxx xxxxxxx č. 17/1970 Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxx.
5) Instrukce x. 25/1973 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČSR, Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx otrav x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx z práce.
6) §14 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx.
7) §190 xxxxxxxx xxxxx.
8) §4 xxxx. 1 zákona x. 98/1987 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 160/1989 Xx.
9) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x zaměstnanosti.
10) §60 xxxx. 2 zákoníku xxxxx.
11) Xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 159/1970 Xx., x poskytování xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x životních xxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 120/1988 Xx. - Xxxxxx předpis x. 159/1970 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 143/1992 Sb.
12) §16 xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 235/1988 Xx., o zjišťování x xxxxxxxxx průměrného xxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx č. 235/1988 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1992 Sb.
13) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí x. 195/1989 Xx., x zabezpečení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x občanů xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. - Právní xxxxxxx x. 195/1989 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 195/1991 Sb.