Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2003.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.1991 do 30.11.2003.


Vyhláška o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci

19/91 Sb.

Rozsah platnosti §1
Pracovní uplatnění §2 §3 §4
Hmotné zabezpečení
Odstupné §5 §6
Mzdové vyrovnání §7
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §8 §9 §10 §11
Účinnost §12
Příloha č. 1: Onemocnění vznikající nebo podstatně se zhoršující vlivem pracovního prostředí na pracovištích v hornictví a rámcové návody pro jejich hodnocení
Příloha č. 2 : Zaměstnání se stálým pracovištěm v uhelných lomech a na skrývkách
č. 235/1992 Sb. - Čl. IV
č. 405/2003 Sb. - §1
Nález Ústavního soudu - č. 568/2004 Sb.
§1
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx se vztahuje xx pracovníky, kteří
x) xxxxxxxxxx zaměstnání X. xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxxx xx xxxxxx pracovištěm xxx xxxx x hlubinných xxxxxx, 1)
x) xxxxxxxxxx ostatní zaměstnání x xxxxxxxxx pod xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, 6)
xxxxxxxx xx xxxxx vzhledem xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobilými x dosavadní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxx 7) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx expozice. 8)
(2) Xxxx xxxxxxxx xx vztahuje xxx na pracovníky, xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx pracovištěm xxx xxxx x xxxxxxxxxx dolech, 1)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 6) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnání xxxxxxx 20 roků xxxx x xxxxxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xxxxxxx 15 roků, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx deset xxxx,
xxxxxxxx xx xxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výkonu této xxxxx xxx ohrožení xxxxxx x povolání xxxx pro jiné xxxxxxxxxx vznikající xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pracovištěm x xxxxxxxx lomech x xx skrývkách, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx vzhledem xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dosavadní práci x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx úraz xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo podstatně xx zhoršující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
Pracovní xxxxxxxxx
§2
(1) Pracovníka xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x podzemí xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx uvedeného x §1 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jinou vhodnou xxxxx v uhelných xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lom xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx uvedeným x §1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovního xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x postup xxxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)
(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx pracovníka xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovníka xx jinou xxxxx x v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10) xxxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxx státní zdravotní xxxxxx x x xxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx, doplňovány x xxxxxxxxxx x xxxxxxx s nejnovějšími xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této vyhlášky.
§4
Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx plnění x xxxx xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 11) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx dobu zaměstnání (xxxxx) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx, posuzují xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, 2 x 4 xxxxxxx.
Hmotné xxxxxxxxxxx
§5
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 odst. 1 x xxxx. 2 xxxx. x) organizace xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx
x) desetinásobku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pracoviště xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx práci xx povrchu xxxx. Xx xxxxxxxx stanovených x kolektivní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku;
x) xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x podzemí xxxxxxxxxx dolu. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxx odstupné xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. a) organizace xxxxxxxx odstupné xx xxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovního poměru, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx let v xxxxxxxxxx X. pracovní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx dolech xxxxxxx xxxx xxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kolektivní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku;
x) xxxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxx x xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx x hornictví xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x uranových xxxxxx xxxx než sedm xxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) trojnásobku xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxx xxxx převedeni x xxxxxxxxxx xxx zemí x xxxxxxxxxx dolech xx práci xx xxxxxxx dolu. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě xxx xxxx xxxxxxxx zvýšit xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx práci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v kolektivní xxxxxxx xxx toto xxxxxxxx zvýšit xx xx dvojnásobek xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 3 organizace xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru;
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx nebo xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx práci x xxxxxxxx xxxxxx x xx skrývkách.
Za xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx dvojnásobnou xxxx uvedenou pod xxxxxxx x) xx x).
(4) Xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 a 2;
x) xxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 3.
§6
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx příslušného xxxxxxx průměrného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx každým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxx xxxxxxxxxx výhodnější průměrný xxxxxxx zjištěný před xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx daně xx xxxx xxxxx sazby xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x tomto mzdovém xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx odstupného xxxxx xxxx vyhlášky x xxxxxxxxxxx předpisů xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx výdělkem xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdělek pracovníka, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) a xxxxxxxx 1.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §1, xxxxx byli převedeni xx jinou práci xxxx s xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xx xxxx rozdílu xxxx průměrným hrubým xxxxxxxx před převedením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "nové xxxxxxxxxx"), x xx xx nástupu xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx vyrovnání xx poskytuje x xx dny, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx přechodu na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mzdu; mzdové xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx přísluší xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pracovník xxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovišti, x dávkami xxxxxxxxxx xx novém xxxxxxxxxx.
(3) Mzdové vyrovnání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §115 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxx xxxx náhrada xxxxx xxxxx §195 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx, který xx xxxx stanovené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávajícími xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnává x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx vyrovnání xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxx, xx níž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nedohodly xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx novém xxxxxxxxxx xxxxxx vyrovnání xxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nároku xx hmotné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; 9) xxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx xxx xxxx pracovních xxx xx xx xxxx xxxx nezapočítává.
(6) Pracovníkům, xxxxx xxxx převedeni na xxxxx xxxxx nebo xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx xx nástupu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx průměrného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Společná, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§8
Splňuje-li pracovník xxxxxxx x §1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 13) xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx.
§9
Pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx škody, tak x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z povolání. Xxxxxxxx právní předpisy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělku xxxx xxxxxxx škody. 3)
§10
(1) Xxxxxx zabezpečení xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxxxxxxx, u nichž x xxxxxxxxx xx xxxxx práci xxxx x xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxx xx 31. lednu 1991.
(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx pracovníkům xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11
Xxxxxxx xx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí č. 102/1987 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dosavadní xxxxx.
§12
Účinnost
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.
Xxxxxxx:
Xxxxxx x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 19/1991 Xx.
Xxxxxxxxxx
vznikající xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rámcové xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx
1.Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zhoršení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na 75 % xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kuřáctví.
2.Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx esenciální xxxxxxxxxx)
Objektivně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.
3.Rozsáhlé xxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, vznik xxxxxxxxxxx změn, xxxxxxxxx xxxxx vřed u xxxxxxxxxxx komplexu.
4.Xxxxxxxxx xxxxxxx syndromy (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zkracováním intervalu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxxx polyartritida, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Přechod xx xxxxxxx stadia xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx onemocnění, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx anatomické (xxxxxxxxxx) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, soustavně xxxxxx po dobu xxxxxxx xxxxxxx roku, xxxxx xx xxxxxx x studeném xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, psoriáza x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx další xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx výskyt x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
Stavy xx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx tendencí, xxxxxx xxxxxxxxx funkcí xxxx xxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostními xxxxxxxx.
9. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx dvou xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxxx srdce x xxxxxxxxxxxxxx prokázaným snížením xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx srdce (vady, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx), která xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v klidu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx pectoris xxxxx xxxx).
11. Ischemická xxxxxxx xxxxxxxx prokázaná xxxxxxxxxx arteriograficky xxxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx zhoršující xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx prostředí.
12. Xxxxxxxxx nebo recidivující xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, chronická nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx močového xxxxxxx, xxxxxxx záněty x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. Xxxxxxxxx xxxxxx středouší (x xxxxxxxxxxxx) s xxxxxxxxxxx recidivami
Opakované xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx letech x xxxxxxxx výtokem, práce xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx).
14. Akutní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx charakteru x xxxxxxxxxx projevy, xxxxx xxxxxxx do xxx měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Anxiózní reakce, xxx něž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů; xxxxxxxx lze xxxxxxxx xx po xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx oddělení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
15. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Opakovaný xxxxx xxxxx zevního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx.
Pro doly x xxxxxxx ionizujícího xxxxxx (uranové doly x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx):
16. Xxxxxxxx xxxxxx
Xxx diagnózu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
17. Xxxxxxxx kůže
Xxx xxxxxxxxxx výskytu x posledních xxxx xxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
18. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pod 3,5 xxxxxxx v mm3 xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx krvinek xxx 3500 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 10&xxxx;000 mm3.
Xxxxxxxx:
a) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (LPK) 4) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedenými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
x) Posuzování xxxxxx x povolání x xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 19/1991 Xx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v uhelných xxxxxx x na xxxxxxxxx

x. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dopravě

11-01-01

2. Xxxxxx x xxxxxxxxx těžbě

11-02-01 až 02

3. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

11-03-01

4. Horník x xxxxxxxxx xxxxx

11-04-01 xx 02

5. Xxxxx důlních xxxxxxxxxx

11-05-01 až 02

6. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

11-06-01

7. Xxxxxxxx xxxxxxxx

11-07-01

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11-08-01

9. Xxxxxxxxxxxx

11-10-01

10. Střelmistr

11-11-01

11. Dělník na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

11-12-01

12. Xxxxx - strojník xxxxxxxxxx xxxxxx

11-13-01

13. Xxxxxxxxxxxxx

11-14-01

14. Xxxxxx potrubář

11-15-01

15. Instalatér

11-16-01

16. Xxxxxxx dělník

11-17-01

17. Traťový xxxxxx

11-18-01

18. Xxxxxx x xxxxxxx

11-19-01

19. Xxxxxxxxxx xxxxxx

11-20-01

20. Xxxxx

11-21-01

21. Xxxxx xxxxxxxx

11-22-01

22. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

11-23-01

23. Xxxxxx xxxxxxxx

11-24-01

24. Xxxxx

11-25-01

25. Xxxxxxxxxx

11-26-01

26. Xxxxxx ve xxxxxx

11-27-01

27. Xxxxxx xxxxxxx

11-28-01

28. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

11-29-01

29. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obvodář

11-30-01

30. Dělník x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

11-31-01

31. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

11-32-01

32. Xxxxxxxxxx xxxxxx

11-33-01

33. Xxxxx silničních xxxxxxxxxx vozidel

11-34-01

34. Xxxxx

11-35-01

35. Laboratorní xxxxxx

11-36-01

36. Vrtný xxxxxx

11-37-01

37. Xxxxx

11-38-01

38. Xxxxx xxxxxx

11-39-01

39. Xxxxxxxx dělník

11-40-01

40. Xxxxxx

11-41-01

41. Xxxxxxxxxxxxx

11-42-01

42. Karotážník

11-43-01

43. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

11-44-01

44. Xxxxxxxx - Xxxxx - Xxxxxx xxxxx

11-52-01

45. Xxxxxxx xxxxx

11-53-01

46. Xxxxxxxx xxxxx

11-54-01
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou uvedeny xxxxx xxxx 1, xxxxx 11 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx I. x XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výnosem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x. 6 ze xxx 7. xxxxxxxx 1978 (xxx. x částce 4/1979 Xx.). Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx - prvé dvojčíslí, xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx dvojčíslí a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx seznamu.
Čl. XX
Xxxxx jsou xxxxxx xxxxx
x) vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 19/1991 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práci,
podmíněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 1992 takové xxxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. května 1992, xxxxx bylo takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx do X. xxxxxxxx kategorie x tomuto xxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 235/1992 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.1992
§1
(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx x. 19/1991 Xx., x pracovním uplatnění x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx x hornictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobilým x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 405/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2003

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 19/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.2.1991.
Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
235/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx změnách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.92
568/2004 Xx., xxxxx ÚS xx dne 20.10.2004 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 405/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 19/91 Sb., x pracovním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobilých k xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 26.11.2004
Xxxxxx xxxxxxx x. 19/91 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 405/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2003.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.
1) §14 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 2 nařízení xxxxx ČSSR č. 117/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx X. a XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx důchodového zabezpečení. - Xxxxxx xxxxxxx x. 117/1988 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 235/1992 Xx.
2) Zákon č. 98/1987 Sb., xx znění xxxxxx x. 160/1989 Xx.
3) §24 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 235/1988 Sb. - Xxxxxx xxxxxxx x. 235/1988 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1992 Sb.
4) §26 xxxx. 3 směrnic x. 49/1967 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx č. 17/1970 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci.
5) Xxxxxxxxx x. 25/1973 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČSR, Xxxxxxx a evidence xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx.
6) §14 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 100/1988 Sb.
7) §190 xxxxxxxx xxxxx.
8) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 98/1987 Xx., x xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1989 Xx.
9) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x zaměstnanosti.
10) §60 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
11) Xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sociálních věcí x. 159/1970 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x životních výročích, xx xxxxx vyhlášky x. 120/1988 Sb. - Xxxxxx předpis x. 159/1970 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 143/1992 Sb.
12) §16 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 235/1988 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 235/1988 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 1/1992 Sb.
13) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x sociálních věcí x. 195/1989 Sb., x zabezpečení xxxxxxxxxx xxx organizačních změnách x občanů xxxx xxxxxxxx xx zaměstnání, xx znění pozdějších xxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx č. 195/1989 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 195/1991 Sb.