Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2004 do 29.09.2004.


Zákon o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti

9/91 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení
Státní politika zaměstnanosti §1 §2
Zprostředkování zaměstnání §3 §4
Společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce §5 §5a
Rekvalifikace §6 §6a §6b
Spolupráce ve státní politice zaměstnanosti §7
Kontrolní činnost §8 §9 §9a §10
ČÁST II. Působnost ministerstva a úřadu práce
Působnost ministerstva §11
Působnost úřadu práce §12
Zabezpečování zaměstnání občanů se změněnou pracovní schopností §13 §14
ČÁST III. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §15 §16 §17 §18 §19 §20
č. 167/1999 Sb. - Čl. V
č. 453/2001 Sb. - Čl. VI
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 19/2004 Sb. - Čl. VII
ČÁST PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx změnách x xxxxxxxxxxxxxxxx opatřeních,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informační, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) zřizování xxxxxxxxxxx účelných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) rekvalifikaci xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx volbu xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx občanů ucházejících xx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx občanů se xxxxxxxx xxxxxxxx schopností,
x) xxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx míst x občanů ucházejících xx x zaměstnání. 1)
§2
(1) Orgány státní xxxxxx zabezpečující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx"),
x) úřady xxxxx.
(2) Xxxxx práce xxxx xxxxxxx úřady. Xxxxxxx xxxxxx úřadů práce xxxxx územní obvody xxxxxx. 36) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxx Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
(3) X čele xxxxx xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. 17) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Zprostředkování zaměstnání
§3
(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 18) pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 19) a xxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečují xxxxx práce. Při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx spolupracují x xxxxxxxxxxxx zřízenými x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx poučit xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx občan, který xxxx x pracovním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x úřadu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxxxxxx vhodného xxxxxxxxxx. 19) Xxxxxx x občanem xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx občan, který xx v xxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx zájem x xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povinen poskytovat xxxxx xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§5
Společensky xxxxxx pracovní místa x xxxxxxx prospěšné xxxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx volných xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxx x úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "zaměstnavatel") xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x x xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxx x hmotně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxx xx nové xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vedenými v xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx nelze zajistit xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 20) xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ministerstvo nebo xxxxx práce z xxxxxxx určených xxxxxxxxxx.
(5) Podrobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x vytváření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.
§5x
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 29) Hmotná xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vytvoří xxxx pracovní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxx předložení záměru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 30) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dosahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx republiku xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxx, xxxx poskytované xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx, datum, xx xxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x lhůtu xxxxxxxxxx.
(3) Územní xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx investiční xxxx umístěna, nebo xxxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxx xxxxxxx patří xxxxx xxxxxx, x xxxx xx investiční xxxx xxxxxxxx, i xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti ve xxxxxxx oblasti xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx podpory xxxxxxx xxxxx xxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxx více xxx 1&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxxxx míst, a xx x případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx vyšší xxx x okrese, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx umístěna.
(4) Hmotná xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx odstavce 2. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 31) xx úhradu dohodnutých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx harmonogramu xxxxxxxxxxx v těchto xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x předkládá xxx xxxxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zahrnují xxxxx vytvářená ode xxx předložení xxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxx. Xxxx hmotné podpory xx jedno xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx úhrady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx přihlížejí xxx xxxxx záměrech xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pracovního xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx, 21) xxxxx xxx xx základě xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxx činností.
§6x
Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx absolventům xxxxxxxxx a vysokých xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 22) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 23) xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxx xxxx částečně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x touto činností.
§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 272/1992 Xx. x účinností xx 1.6.1992
§6x
(1) Xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hmotně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 29) xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx podpora xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §5a odst. 1 x xxxx předložení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxxx pobídek xxxxxx teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, které budou xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxx školení, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x dobu xxxxxx zabezpečení, předpokládanou xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx a termín xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx, datum, do xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců rekvalifikován xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx plnění sjednaných xxxxxxxx, xxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a lze xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 31) xx úhradu xxxxxxxxxxx nákladů zaměstnavatele, xxxxxx být xxxxxxx xxxxx x roce xxxxxxxxxx, ale podle xxxxxxxxxxxx stanoveného x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel k 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx ministerstvu do 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx školených zaměstnanců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx školení xxx xxx předložení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výši xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanců x závislosti xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx mírou xxxxxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
K zabezpečení xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx odborových xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxx zdravotně postižených x xxxxx práce. Xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vyjadřují xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelům x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytované zaměstnancům xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx většího xxxxx xxxxxxxxxxx účelných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, x programům xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx zaměstnávání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx objektů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx, podání úplných xxxxx, informací x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x tomu určených, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k vytvoření xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rychlému xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Zjistí-li xxxxx kontroly porušení xxxxxxxxxx, xxxxxxx dodržování xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 24) xx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxx kontroly povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx k xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx vyžadovat si xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přijatých opatřeních.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x určené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jim xx uložena xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xx xxxxxx 2000 Xx, a xx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx povinnost splněna xxx x nově xxxxxx lhůtě. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx k nesplnění xxxxxxxxxx došlo.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu, xxxxxxxxx xxxxxxx o způsobu x výsledcích kontroly xxxx, xxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat hospodářské x služební tajemství x skutečnostech, o xxxxx xx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxx xxxxx x působnosti Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva.
§9
(1) Xxxxx kontroly je xxxxxxxx ukládat xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dodržování xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx do xxxxxx 250000 Kč x při xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností, za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx do xxxxxx 1000000 Xx. Pokutu xxx uložit xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nejpozději xxxx do xxx xxx xxx xxx, xxx xx zaměstnavatel xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se zákonem xxxx porušuje dohodu xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 x 3 x §6 xxxx. 3.
(2) Xxx xxxxxxxx pokuty xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx zavinění x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx, xxxx-xx zaměstnavateli xxx xx totéž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9x
Xxx xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 x 9 xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx 25) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 26) x když xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 272/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.1992
§10
Xxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXX
§11
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ministerstvo xxxx x kontroluje xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx
a) řídí xxxxx práce,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o jejich xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx prognózy xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x vytváření xxxxxxx xxxx zdroji x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktuře x xxxxxxx xxxxxxxx x usměrňování xxxxxxxxxx xxx ze xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx koncepce xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx trhu xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů xx změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx České republiky,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zřizování xxxxxxxxxxx účelných pracovních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
i) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx ústřední xxxxxx xxxxxx správy,
k) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx právnickým nebo xxxxxxxx osobám x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odejmout i xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničí xxx povolit, jen xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů týkajících xx xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx,
m) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx systému Evropských xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 32) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) zabezpečuje xxxxxxxxxxx spolupráci na xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx práce xx xxxxx jiného členského xxxxx. 33)
Xxxxxxxxx úřadu xxxxx
§12
(1) Xxxx xxxxx
a) xxxxxxxxx občany o xxxxxxxxxx získání zaměstnání, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx vyžádání,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x zájemcům x zaměstnání xxxxxx xxxxxxxxxx, 34) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí a xx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, s xxxxxx povolání x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, oborů x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a usměrňuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx potřeby k xxxx účelu zpracovává xxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx státní příslušnosti x xxxxx potřeby x evidenci xxxxxxx x zaměstnání,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) hradí zaměstnavatelům xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx doosídlencům xx vymezeném xxxxx xxxxxxxxx, 3)
i) xxxxxx hospodaří x xxxxxxxxxx xx zabezpečení xxxxxxxxxxxxx,
x) sleduje x hodnotí xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx vývoje xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx obvodu x xxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xx tím xxxxxx xxxx vyžadovat xx zaměstnavatelů informace x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnanosti,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx; xx tím xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx, obcemi x x příslušnými xxxxxx xxxxxx správy,
l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xx nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelná xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx případech spolupracuje xx xxxxxxxxxxxxxx x x příslušnými xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) potvrzuje, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx veden x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xx jakou dobu, x x případě, xx tomuto občanu xxxx xxxxxxxxxxx hmotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, den, kterým xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 15) xx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů x zaměstnání, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 578/1991 Xx.,
p) xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zdravotní správy xxx zprostředkování vhodného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x zaměstnání,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx terapie, xxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx společensky xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx situacích,
x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytuje zaměstnavateli x účelově xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úhradě náhrady xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx, 4)
x) plní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 16)
x) sděluje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o tom, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x zaměstnání, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) zákona x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 578/1991 Xx., x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, 28) x xx x rozsahu, xx kterém je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx samosprávnými xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a dalšími xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx tvorbě x realizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx,
x) zabezpečuje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů uskutečňované x xxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x programech s xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxx programů xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxx xxxx nástroje xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx Xxxxxxxx xxxx") xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
z) xxxxxxxxx sezonnímu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxx xxxxxxxxxxx pobytu, jeho xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx dohodu x xxxxxxxxx xxxxx,
xx) xxxx úkoly při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu. 37)
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) o xxxxxxxx 5) z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx x odnětí povolení x zaměstnání xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zaměstnavatelům získávat xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx. 6)
§13
Zabezpečování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx
x) ukládá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o volbě xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx schopností; xx xxxxxxxxxx x orgány xxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx pracovní uplatnění x xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx výcviková xxxxxxxxx xxx občany se xxxxxxxx pracovní schopností.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx
a) o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xx přípravy pro xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx zabezpečení xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uplatnění x x jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 7)
c) x úhradě nákladů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx občanů xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx zaměstnavatelům na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 8) x pracovišť x xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností xx xxxxxxxx nezbytnými pracovními xxxxxxxxxx,
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k rozvázání xxxxxxxxxx poměru výpovědí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 10)
§14
Úřad xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxx vybírali z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxx; 11) xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnavatelům xxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§15
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 3) xx xxxxxxxxxx. 13) Přestupkem xx též, xxxxx-xx xxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx nepřipravuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čestném prohlášení.
(2) Příslušný xxxx xxxxx může xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pokutu xx 1000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx do 10000 Xx.
§16
(1) Xx xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevztahují obecné xxxxxxxx x správním xxxxxx 14) s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 4, §9 xxxx. 1, §11 xxxx. k), §12 xxxx. 2 x §13 xxxx. 2.
(2) Na xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 13)
§17
Xxxxx xxxxx x Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 306/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
§18
Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 114/1988 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 125/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 210/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 425/1990 Xx. x xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 459/1990 Xx. xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:
1. §8 xxxx. e) zní:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx schopností xxxxxxxxxxxxxx se pro xxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. X §8 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xxxxx "ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
3. X §28, §29 x 31 xx xxxxxxxxxx.
4. X §43 odst. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xxx x. 2; dosavadní xxxx x. 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxx x. 2 a 3.
5. X §45 xx xxxxxxxx xxxxxxx x); dosavadní písmena x) xx x) xx označují jako xxxxxxx x) až x).
6. V §46 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6; xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.
7. X §54 xxxx. 1 se xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. x).".
§19
Xxxxxxx se:
1. xxxxxxxx xxxxx České socialistické xxxxxxxxx č. 121/1970 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 306/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§20
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.
Xxxxxxxx x. x
Pithart x. x.
Xx. X
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jimž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2a odst. 2 xxxx xxxxxx xxxxxx x. 1/1991 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xx 1. xxxxx 1999.
Čl. X vložen právním xxxxxxxxx č. 167/1999 Xx. x účinností xx 1.10.1999
Čl. VI
Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx §5a odst. 4 x §6b odst. 3 xx použijí x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pobídek xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 453/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.1.2002
Xx. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Ustanovení xxxxx xxxxxx se xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřeli x xxxxxxxxxxxxx písemné xxxxxx x poskytnutí xxxxxx podpory v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 19/2004 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 9/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.1991.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
64/91 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx XXX x. 9/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx ČR na xxxxx zaměstnanosti
x xxxxxxxxx od 1.3.91
272/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 9/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 64/91 Sb.
x xxxxxxxxx od 1.6.92
84/93 Xx., kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX č. 482/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx navazující xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.3.93
39/94 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 21.3.94
74/94 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.94
160/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.96
167/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 1/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 9/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů XX xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 368/92 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 65/65 Sb., zákoník xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.10.99
72/2000 Xx., x investičních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
155/2000 Xx., kterým se xxxx zákon č. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
271/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2001
253/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), zákon x. 586/92 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 9/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 30.1.2002
220/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 1/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 9/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx XX na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.5.2002 x výjimkou xxxxx §12, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx)
x účinností od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. byla xxxxxxx účinnost na 1.1.2005)
320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
281/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 131/2003 Sb., x zákon x. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Sb.
s xxxxxxxxx od 28.8.2003
453/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2004
454/2003 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 6.11.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 27.11.2003
x účinností xx 6.1.2004
19/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pobídkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
Xxxxxx xxxxxxx č. 9/91 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 435/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2004.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §8 xxxxxx č. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
2) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 1/1991 Xx.
3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 62/1970 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 69/1986 Xx.
4) §20 xxxx. 3 a 4 xxxxxx č. 1/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Sb.
§130 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
5) §7 xxxx. 3 zákona x. 1/1991 Sb.
6) §19 xxxx. 3 zákona x. 1/1991 Sb.
7) §119 x 120 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx.
8) §118 xxxxxxxx č. 149/1988 Xx.
9) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 1/1991 Xx.
10) §50 xxxxxxxx xxxxx.
11) §9 xxxxxx č. 1/1991 Xx.
12) Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.
13) Xxxxx Xxxxx národní rady č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (správní xxx).
15) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 125/1990 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 210/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx národní rady x. 425/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 459/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 9/1991 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 144/1991 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx. x xxxxxx x. 84/1993 Xx.
16) §36 xxxx. x), §38 xxxx. 3 a §39 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Sb.
17) §27 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
18) §4 xxxxxx č. 1/1991 Xx.
19) §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 1/1991 Xx.
20) Xxxxx Xxxxx národní rady č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení).
21) §11 xxxxxx č. 1/1991 Xx.
22) §144 xxxxxxxx xxxxx.
23) §142 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
24) §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 1/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 167/1999 Xx.
25) §18 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx (plné xxxxx x. 47/1992 Sb.).
26) Xxxx. §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, x §2 a §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
27) Xxxxx č. 135/1982 Sb., o hlášení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
28) Zákon č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
29) Zákon č. 72/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x investičních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 453/2001 Xx.
30) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 72/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 453/2001 Xx.
31) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
32) Nařízení Xxxx EHS x. 1612/68, o volném xxxxxx pracovníků v xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
33) §6 xxxxxxxx xxxxx.
34) §1 xxxx. 4 zákona x. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 167/1999 Sb.
35) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
36) Xxxxx č. 36/1960 Sb., x územním xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
37) Xxxxx č. 117/1995 Sb., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.