Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.12.2015.


Zákon o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
500/90 Sb.

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §16a §16b §17

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

INFORMACE

§1

Ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby je xxxxxxxxx ministerstvo xxx xxxxxx národního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro privatizaci x Pražská xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx").

§2

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx komisí, xxxxxxxxx x xxxxxx zrušení x kontroluje xxxxxxxxxx xxxxxxxx x převodech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx").

(2) Komise xxxxxxx ministerstvo ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx hlavního města Xxxxx.

(3) Členy komise xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x územním obvodu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx. To xxxxx x pro xxxxx xxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx komise, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx a odvolává xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx přijímat rozhodnutí, xxx xx-xx přítomna xxxxxxxxxxxx většina xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx komise.

§4

§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§5

(1) X xxxxxx, xxxxxxx, městských xxxxxxx x městských obvodech 1) xxxxxxx komise xxx sekce.

(2) V xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotky 2) x organizace, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nachází x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx zabezpečují xxxxxxxxxx xxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) x x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, 4) x výjimkou podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§6

(1) Komise organizují x zabezpečují xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozních jednotek.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx provozní jednotka xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx seznamu, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zařazení provozních xxxxxxxx do opakované xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx vstupného na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx na požádání xxxxxx státních xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3) xxxxxxx jiných věcí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu.

§7

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxxx uvedeny xxxxxxxx xxxxxxxx organizací, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zakladateli xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x po xxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrdí x xxxx tak rozsah xxxxxxx státu, xxxxx xxxx nabídnut k xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx obecné předpisy x správním xxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx zvláštní xxxxxxx. 4)

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyvěšením xx xxxxxx xxxxx příslušné xxxx, xxxxx, městské xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx zveřejní xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§10

(1) Komise xxxxxxxxxx xxxxxxx dražby x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx průběh prostřednictvím xxxxx členů, xxxxx xxxxxxxx účastí na xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx dražby xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx protokol xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vydražitelé, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydražiteli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx složeny. Xxxxxxxx xxxxxxxx též licitátor, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx x městského xxxxxx x vydražitel. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizace, jejíž xxxxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxxx a příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx dražby složit x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníkovi xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pobočka xxxxxxxxx ústavu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dražby, xxxxx při xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dražební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nezaplatil xx xxxxxxxxx lhůtě.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vydražená xxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Komise xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx jednotka xxxxxxxx dražbou xxxxxxx x že xxxx xxxxxxx příklepu se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx komise xxxxx vyhotovení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxxx vydražitele, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.

§13

(1) Xxxx komise xxxxx být xxx xxxxx xxx funkce xxxxxxx xx xxxxxxx x nárocích xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru, xxxxxxx má nárok xx xxxxxxxx volno x náhradou ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx. Výši xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx předpisem.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§15

(1) Xxxxx výnos x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podniků xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Prostředky x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx:

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx týkaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx pohledávek, a xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx provozních xxxxxxxx 2) do xxxxxxxxxxx jiných právnických xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx x více xxx 80 %; xxxxxx xxx poskytnout xx do xxxx xxxxxxxxxxxxxxx záporného xxxxxxxx x likvidace,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x době xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx provozních xxxxxxxx 2) xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejvýše o 80 %; xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, x xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx převodem xxxxxxxxxxx x provozním jednotkám,

d) x uspokojení pohledávek, xxxxx xxxxxx možno xxxxxxxxx x výtěžku xxxxxxxxx těch státních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx x více xxx 80 %,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx výši 1,2 xxxxxxxx Kč, pokud xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 427/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věcem na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxx x. 403/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6)

x) x xxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 427/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věcem xx xxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x převodu 6,1 xxxxxxxx Kč do Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x financování xxxx k ozdravění xxxxxxx,

x) x převodu 3,0 mld. Xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 1995, xxxxx xxxxx v xxxxxx 1995 x 1996 použity xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxx x vybavení xxxx a školských xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx 5,0 xxx. Xx xx zvláštní účet xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x roce 1997 x v xxxx 1998,

m) k xxxxxxx 5,48 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finančních xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyvolaných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxx xxxxxxxxxx osobám x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx výzkumu a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx 2,75 xxx. Xx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 2,293 xxx. Kč, Ministerstvo xxxxxxx 0,324 xxx. Xx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 0,113 mld. Xx,

x) x xxxxxxx 4 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx výdajů x souvislosti s xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx sítí, vodních xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx katastrofy x xxxx 1997 x x roce 1998 x xx krytí xxxxxxx škod x xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxx xxxxxx 4 xxx. Xx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xx xxxxx nezbytných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx břemen váznoucích xx majetku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x nájemním xxxxxx xxx xxxxx zařízení xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx částky 2,090 xxx. Xx na xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nezbytných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx váznoucích xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dosud xxxxxx x nájemním vztahu xxx účely xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx 1,489 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx břemen xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x nájemním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury,

s) k xxxxxxx částky 0,7 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx aktiv k xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxx vyvolaných zánikem xxxxxxx xxxxxx váznoucích xx xxxxxxx vydaném xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x nájemním vztahu xxx účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) k xxxxxxx xxxxxx 55 xxx. Xx na xxxxxxxx xxxx státních finančních xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxx, který xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vztahu Okresním xxxxxx Xxxxx Xxxx xxx účely Státního xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxx 2,5 xxx. Xx na xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vodních xxxx a vodohospodářských xxx ve vlastnictví xxxxx poškozených v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x letech 1997, 1998 x 2000, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x vodohospodářských xxxxxxxxxx,

x) x převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "výstavba a xxxxxxxxx xxxxxx vodovodů x xxxxxxx xxx (329&xxxx;030)" a "výstavba x xxxxxxxxx obnova xxxxxxxx xxxxxxxxx vod x kanalizací (329&xxxx;040)",

x) x xxxxxxx 1 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx nezbytných xxxxxx xxxxxxxxxx realizací xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v městské xxxxxxxxxxxxxx, souvisejících s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx pořádání mistrovství xxxxx v ledním xxxxxx,

x) k převodu xxxxxxxxxx prostředků xx xxxx 1, 4 xxx. Xx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx státního xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx příjmy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pokut xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx výdaje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výběrem xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx důchodového pojištění; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxx podle části xxxx xxxx středníkem.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x) upraví xxxxxxxxxxxx obecně závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Vláda Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až n), xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx ročně, xxxxxx xx rok 1998.

(5) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx žádostí, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxx ministerstva xxxxxx xx xx xxxxxxxx sedmi let xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx Xxxxx národní xxxx.

(7) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx x rozpočtovém xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V roce xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx státních finančních xxxxx se xxxx xxxxx a financující xxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx; v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx prostředky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhu. Xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxx uvolnit xxxxx xx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx orgánu.

(8) Xxxxx x xxxxxx xxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxx spoluúčasti xx xxxxxx xxxxx z xxxxx poskytnutých fyzickým xxxx xxxxxxxxxx osobám xxx xxxxx privatizace xxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(9) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schválené zákonem x státním xxxxxxxx x rozpočtovém xxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxxxx použity. X xxxx překročení xx x příslušném rozpočtovém xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx položky.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zmocňuje xxxxx pravidla pro xxxxxxxx xxxxxxx, rozdělování x uvolňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 2 xxxx. x).

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§16a

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x převody xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3) xxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx úřad městské xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx. 3) Xxxxxxx materiál xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx činnosti okresních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, x hlavním xxxxx Praze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx poskytovat ministerstvu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem přenesené xxxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. s účinností xx 1.1.2003

§17

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§17 xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 438/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.1991 (xxxxxxx §16)

Xxxxxxxx x. r.
Pithart x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 500/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.12.1990.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

438/91 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 500/90 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxx x některým věcem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, x xxxxx XXX x. 171/91 Xx., x působnosti xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx majetku státu xx jiné xxxxx x x FNM XX, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 285/91 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.11.91

282/92 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 500/90 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx ČR ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k některým xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx ve xxxxx xxxxxx XXX x. 438/91 Xx. x xxxxx XXX x. 171/91 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů XX xx věcech převodů xxxxxxx xxxxx na xxxx osoby x x XXX ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.6.92

473/92 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon XXX x. 500/90 Xx., x působnosti xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxx x některým xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění zákona XXX č. 438/91 Xx., a xxxxxx XXX č. 282/92 Xx.

x xxxxxxxxx xx 22.10.92

170/93 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 438/91 Xx., xxxxxx XXX x. 282/92 Xx. x zákona XXX x. 473/92 Sb.

s xxxxxxxxx xx 22.6.93

155/94 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx zákon XXX x. 500/90 Sb., x působnosti orgánů XX xx věcech xxxxxxx vlastnictví státu x xxxxxxxx věcem xx jiné právnické xxxx fyzické xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.94

191/94 Xx., xxxxxx xx doplňuje xxxxx XXX č. 500/90 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx xxxxxx převodů vlastnictví xxxxx x některým xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 438/91 Xx., xxxxxx XXX x. 282/92 Xx., zákona XXX x. 473/92 Sb., xxxxxx x. 170/93 Xx. x xxxxxx x. 155/94 Xx.

x xxxxxxxxx xx 27.10.94

218/94 Xx., kterým se xxxxxxxx xxxxx XXX x. 500/90 Xx., x působnosti xxxxxx XX ve věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věcem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.11.94

161/97 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx XXX č. 500/90 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx xxxxxx převodů vlastnictví xxxxx k některým xxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx ČNR x. 569/91 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 546/92 Xx.

x xxxxxxxxx xx 15.7.97

164/98 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.7.98

269/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 500/90 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x některým xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 569/91 Sb., x Xxxxxxxxxx fondu ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 162/97 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx povodní x xxxx 1997

x xxxxxxxxx xx 19.11.98

21/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 500/90 Xx., x působnosti xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k některým xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.2.2000

246/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 500/90 Xx., x působnosti xxxxxx XX xx xxxxxx převodů vlastnictví xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.8.2000

254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (vodní xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.7.2001

274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x kanalizacích pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 2.8.2001

473/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx věcem xx xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 31.12.2001

320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2003

282/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 154/2000 Xx., x šlechtění, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (plemenářský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 500/90 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

179/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2006

503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

357/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 500/1990 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů ČR xx věcech převodů xxxxxxxxxxx státu k xxxxxxxx věcem na xxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2015

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §1 xx 3 zákona XXX č. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení).
2) §2 xxxxxx x. 427/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx.
3) Xxxxx č. 427/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxx na xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §4 xxxxxx x. 427/1990 Xx.
5) §11 xxxx. 2 zákona x. 427/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §3 xxxxxx č. 42/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.