Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.12.2015.


Zákon o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
500/90 Sb.

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §16a §16b §17

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

INFORMACE

§1

Xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx majetku x xxxx privatizaci Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") x xxx zřízené xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx komisí, xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x převodech xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx a pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Členy xxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxxxxx.

(4) Člen xxxxxx xx xxxxx ani xxxxxxxxxxxxxxx svého zástupce xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx komise, xxxxxx xx členem. To xxxxx x xxx xxxxx jemu blízké.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx organizuje x xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxxxxx.

(2) X všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx působnosti rozhoduje xxxxxx xxxxxxxxxx. Komise xxxx přijímat rozhodnutí, xxx je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx členů. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx hlasů přítomných xxxxx komise.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§5

(1) X xxxxxx, xxxxxxx, městských částech x městských xxxxxxxx 1) xxxxxxx xxxxxx xxx sekce.

(2) V xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx obce, xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jejích xxxxxx zabezpečují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx provozních xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx zřizovatelé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx podklady xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x), b), x) a x) xxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby, 4) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x zabezpečují xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx obcí, xxxxxx, xxxxxxxx částí x městským xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jednotka xx navrhuje x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zařazení xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx dražby x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx veřejnou dražbu. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §8 tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx vstupného xx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánů x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3) xxxxxxx xxxxxx xxxx x majetku xx xxxxxxxxxxx státu.

§7

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zřizovatelem xxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Po projednání xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx posoudí x po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx rozsah xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobám. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x správním řízení.

§8

(1) Xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx zvláštní xxxxxxx. 4)

(2) Komise xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, městské xxxxx x městského xxxxxx. Xxxxxxxx provozní xxxxxxxx do xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

§9 zrušen právním xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§10

(1) Komise xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx dražby xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydražených xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydražiteli včetně xxxxxxxx poboček peněžního xxxxxx, x xxxxxxx xxxx složeny. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx organizací, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zástupce xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx x městského obvodu x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx protokolu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústavu.

§11

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx konání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x kterékoliv xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx účastník xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zahájením.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx ústavu vydá xxxx dražební jistotu xxx účastníkům xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx úspěšní, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zúčastnit se xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dražební xxxxxxx xxxxxxxx vydražitelem xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx vydražitel xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Poplatky xx oprávnění xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx byla xxxxxxx dražební jistota, xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx vlastníkem. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotky též xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a místo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.

§13

(1) Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx své xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx vyplývajících x jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx pracovní volno x náhradou xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxx. Výši xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx republiky x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§15

(1) Čistý xxxxx x prodeje provozních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Prostředky x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx:

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx týkaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxx xxxxxxxxx těch xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž jmění xxxx převodem xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o více xxx 80 %; xxxxxx lze xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x likvidace,

c) jako xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek, x xx v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x 80 %; xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x uspokojení xxxxxxxxxx, xxxxx nebylo možno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx převodem xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx 80 %,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,2 xxxxxxxx Xx, xxxxx xxxxx x oslabení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 427/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 403/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, 6)

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 427/1990 Xx., x převodech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věcem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx 6,1 xxxxxxxx Xx xx Xxxxxxxx fondu životního xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx 3,0 xxx. Kč xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1995, xxxxx xxxxx x xxxxxx 1995 a 1996 xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx 5,0 xxx. Kč xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření x odstranění xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 1997 a v xxxx 1998,

x) k xxxxxxx 5,48 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finančních xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věcných xxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxx xxxxxxxxxx osobám x xx xxxxx xxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v tomto xxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx 2,75 xxx. Xx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx 2,293 xxx. Xx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,324 xxx. Xx, Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví 0,113 xxx. Kč,

n) x převodu 4 xxx. Xx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dosud vyčleněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nezbytných xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx budov, infrastruktury, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1997 x x xxxx 1998 x xx xxxxx xxxxxxx škod x xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxx xxxxxx 4 xxx. Xx xx xxxxxxxx účet státních xxxxxxxxxx aktiv k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx užíván x xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx částky 2,090 xxx. Kč na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx břemen váznoucích xx majetku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx dosud xxxxxx x nájemním vztahu xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx částky 1,489 xxx. Kč xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx finančních aktiv x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x nájemním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx 0,7 xxx. Kč na xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx aktiv k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx břemen xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx dosud užíván x nájemním xxxxxx xxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxx,

x) k převodu xxxxxx 55 xxx. Xx na xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydaném xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx vztahu Okresním xxxxxx Xxxxx Xxxx xxx účely Xxxxxxxx xxxxxxxxx archivu,

u) x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxx 2,5 xxx. Kč xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv k xxxxxxxx xxxxx vyčleněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx nezbytných xxxxxx xxxxxx xxxxx vodních xxxx x vodohospodářských xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx poškozených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x letech 1997, 1998 x 2000, x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx. Xx xx zvláštní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x částečnému xxxxxxxxxxx programů státního xxxxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úpraven xxx (329&xxxx;030)" x "výstavba x xxxxxxxxx obnova xxxxxxxx odpadních xxx x kanalizací (329 040)",

w) x xxxxxxx 1 xxx. Kč na xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kapitoly xxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx halami xxxxxxxx xxx xxxxxxxx mistrovství xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) x převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1, 4 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx státního xxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx příjmy pojistného xx důchodové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výběrem xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx důchodového pojištění; xxxxxxxxxxxx částka xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx předpisem.

(4) Vláda Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx prostředků, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x), xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx 1998.

(5) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xx xxxxxxxx, aby xx projednání x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydalo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx zkvalitnění xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxx xxxxxx, xxx xxxx uvedeny x odstavci 2, xxx prostředky xx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxxxx sedmi xxx xx účinnosti tohoto xxxxxx, x xx x rozsahu x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) O xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx získané xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx finančních xxxxx se mění xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxx xxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se mění xxxxx x financující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx prostředky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2005. Xxxxxxxxxxx prostředky xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. w) xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx orgánu.

(8) Úroky x tohoto xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx úroků x xxxxx xxxxxxxxxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx osobám xxx účely privatizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schválené xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce, xx kterém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx překročení xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx zmocňuje xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 2 xxxx. x).

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§16x

(1) Správní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3) vykonává xxxxxxx úřad, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštního poplatku xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákona. 3) Xxxxxxx materiál xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům.

(2) Krajské xxxxx, v hlavním xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx poskytovat ministerstvu xxx xxxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, v nichž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxxx stanovené krajskému xxxxx, Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§17

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§17 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 438/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.1991 (xxxxxxx §16)

Xxxxxxxx x. r.
Pithart x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 500/90 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.12.1990.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

438/91 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx věcech xxxxxxx vlastnictví státu x xxxxxxxx věcem xx xxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby, x zákon XXX x. 171/91 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů XX xx věcech xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby x x FNM XX, ve znění xxxxxx ČNR x. 285/91 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.11.91

282/92 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx XXX č. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx na jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxx XXX č. 438/91 Xx. a xxxxx XXX x. 171/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx xxxxxx převodů xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx x x FNM XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 15.6.92

473/92 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 500/90 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů XX ve xxxxxx xxxxxxx vlastnictví státu x xxxxxxxx věcem xx jiné xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xx xxxxx zákona XXX č. 438/91 Xx., a xxxxxx XXX č. 282/92 Xx.

x účinností xx 22.10.92

170/93 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x některým xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 438/91 Xx., zákona XXX x. 282/92 Sb. x zákona XXX x. 473/92 Xx.

x xxxxxxxxx od 22.6.93

155/94 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx XXX x. 500/90 Sb., x působnosti xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x některým xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.94

191/94 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx XXX č. 500/90 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 438/91 Xx., zákona XXX x. 282/92 Xx., zákona XXX x. 473/92 Xx., xxxxxx č. 170/93 Xx. x xxxxxx x. 155/94 Xx.

x xxxxxxxxx xx 27.10.94

218/94 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx XXX x. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.11.94

161/97 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxx XXX x. 500/90 Xx., x působnosti xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx ČNR x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 546/92 Xx.

x účinností od 15.7.97

164/98 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 500/90 Xx., x působnosti xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxx x xxxxxxxx věcem xx xxxx právnické xxxx fyzické xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.7.98

269/98 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 500/90 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů XX ve věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx fondu ČR, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 162/97 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k odstranění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1997

x účinností xx 19.11.98

21/2000 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 500/90 Xx., x působnosti xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 18.2.2000

246/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 9.8.2000

254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon)

s xxxxxxxxx od 25.7.2001

274/2001 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 2.8.2001

473/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx věcem xx xxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

282/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 154/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a evidenci xxxxxxxxxxxxx zvířat x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (plemenářský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 500/90 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx XX ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

179/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zrušení Xxxxx národního xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

357/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 500/1990 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu k xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2015

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) §1 xx 3 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
2) §2 xxxxxx č. 427/1990 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.
3) Xxxxx č. 427/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §4 xxxxxx x. 427/1990 Xx.
5) §11 xxxx. 2 zákona x. 427/1990 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §3 xxxxxx x. 42/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx.