Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.12.1991.


Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
427/90 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3

ČÁST II. Veřejná dražba provozních jednotek §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16

ČÁST III. Další povinnosti nabyvatele provozní jednotky §17 §18

ČÁST IV. Likvidace státních podniků §19

ČÁST V. Závěrečná ustanovení §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27

č. 429/1991 Sb. - Čl. II

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Zákon xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxx 1. listopadu 1990 xxxxx hospodaření státní xxxxxxx, rozpočtové x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xx dále xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx.

§2

(1) Předmětem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci, xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx služeb, xxxxxxx x jiné než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx hospodářskou xxxx xxxxxxxxxx jednotkou (xxxx xxx "provozní xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx provozní xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohou xxxx xxx provozní jednotky,

a) xx které xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx po dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx vydání,

b) xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx fyzické xxxxx, xx vlastnictví státu xxxxx xxxxxxxx vydaných xx 25. xxxxx 1948, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx nároky xxxxxx xxxx nebudou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Vlastníky provozních jednotek, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx občany České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státními xxxxxx xx 25. xxxxx 1948, x dále xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx společníky xxxx výlučně xxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx").

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX JEDNOTEK

§4

(1) Organizace xxxxxxxx prodej provozní xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxx xxxxxx Slovenské xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx orgán republiky").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx republik xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx provozních xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxxxx

1. xxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nachází,

2. xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx pozemků, xxxxxx, strojů a xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků,

b) vyvolávací xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx skládá,

c) xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxx dražby,

d) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožněna prohlídka xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výši xxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci xx xxxxxxxx xxxxx xxx danou xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx nového xxxxx.

(4) Nejsou-li vydražovány xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx stavba nebo xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx jednotka umístěna, xx třeba x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, která x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Součástí xxxxxxx xx i xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(6) Seznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx přede dnem xxxxxxx dražby; xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§5

(1) Xxx xx xxxx zúčastnit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), xxxx prokázat xxxxxxx xxxxxxxx jistoty xx xxxx xxxxxxx 10 % vyvolávací xxxx, xxxxxxx xxxx 10000 Xxx.

(2) Dražební jistota xx po odečtení xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx se veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx cenu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydražil. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dražby xx xx jejím xxxxxxxx xxxxxxx dražební xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dražby xxxx 1000 Xxx.

(4) Xxxxxxx-xx vydražitel xx xxxxxxxxx doby xxxx, xx xxxxxx provozní xxxxxxxx vydražil, připadne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx i jiné xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxx dražbu xxxxxxx xxxxxxxxx jmenovaný xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx průběh xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zvýhodňovat ani xxxxxxxx; xxxxxxxxx sám xxx xxxxxxxxxxxxxxx zástupce xx nemůže ucházet x majetek, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dražby. Xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. 1)

§7

X xxxxxxxxxxx majetek xx xxxxxx xxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx provádění xxxx xxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx republiky. Xx xxxxx x xxx osoby xxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx cena xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx a staveb, xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, 3) x ceny xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx zahajuje xxxxxxxx dražbu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx (§8) x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxx. Nebyla-li xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cena, oznámí xxxxxxxxx xxxxx jednou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx").

(2) O xxxxxxx xxxxxxx dražby xx pořídí protokol, xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x z xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxx cena v xxx xxxxxxxx provozovny xx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxx zásob x xxxx xx xxx xxxxxx.

§10

(1) Nepodaří-li se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, vydražit způsobem xxxxxxxx v §9, x účastní-li xx xx xxxxxxx dražbě xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx x 10 %, xxxxxxx xxxx x 50 % xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxx jednotku xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §9, xxxxxxxxx xxxxxx ukončí; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dražbu xxxxxx, nepodaří-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx vydražit xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§11

(1) Vlastnictví x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx účet příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zůstatku xxxxxxxx xxxxxxx (§5 odst. 2 x 3).

(2) Xxxxxxxxx-xx vydražitel xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxx věci xx od xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uložit xxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xx xx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxxxxxx jednotku vydražil, xx xxxxx zúčastnit xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky.

(3) Nedojde-li x xxxxxxxxx ceny xx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zařazena xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dní ode xxx xxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxxxxxx zkázy xxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxxx.

(2) Za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastník neodpovídá.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, vydá mu xxxxxxxxx xxxxx republiky xxxxxxxxx x tom, xx xx xxxx xxxxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx dnem udělení xxxxxxxx xx stal xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jedno xxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kartografie x xxxxxxxxx zápisu do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sestaví xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xx 12, x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxx opakované dražbě xx postupuje xxxxx §4 xx 12.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx provozní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx vlastníky xxxxx xxxxx xxxxxxx x §3, ale x xxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx účastníky xxxx xxxxxxxxxx xxxx výlučně xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx dražbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx vyvolávací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 80 % xxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §10 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx vyvolávací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však o 50 % xxxxxxxxxx xxxx.

§14

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotka, xxxxx xx nachází xx xxxxxxx, x němuž xx xxxxx hospodaření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx provozní xxxxxxxx, xxxx být tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x tímto xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx uzavření xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx prostoru, 5) x němž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx užívání xx vydražitel xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxx má xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, popřípadě proti xxxx xxxxxxxx nástupci, x xx xx xxxx xxxx xxx, xxxxx xx nedohodnou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxx, xxx má právo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx nájemného, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě obecně xxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§16

(1) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1990 xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 7) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 8) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx veřejné xxxxxx, xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxxx xxx xxx přede dnem xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), pokud xxxxxxx xxxxx trvá.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavře x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx vypořádají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx provozovny xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxx xxxx xx stanoví xxxxx §8.

(4) Nedojde-li xx 60 xxx xxx xxx vyhlášení dražby x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, x provozní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxx §15 jako xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX JEDNOTKY

§17

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxx xxx xx xxxx let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x §3; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx vlastnictví x ní převést x xx xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx vydražením xxxxxxxx jednotku xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx potravin, xx vydražitel xxxxxxx xxxxxxxx sedmým xxxxxxxxx xxxx po xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx zastupitelstvo xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx jednotku xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §16.

§18

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §17 odst. 2, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2000 Xxx xx xxxxx pracovní xxx nesplnění xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx uložit xx jednoho xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

LIKVIDACE XXXXXXXX XXXXXXX

§19

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx prodány xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx podniku. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, 9) xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx; 10) xxxxxxx výtěžek x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx zvláštní xxxx. Xxxxx výtěžek z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§20

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nelze po xxxx xxxx xxx xxxxxx k jinému xxxxx než x xxxxxxxxxx nároků x xxxxxxxxxx, vzniklých x xxxxxxxxx tohoto zákona.

§21

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovníci organizací x provozních jednotek xxxxxxx jim poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podklady x xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxxxx xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx pokutu. Xxxxxx platby x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx České národní xxxx x zákon Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§22

Xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§23

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx k majetku xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zákon č. 174/1950 Sb., x dražbách xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Federálního xxxxxxxxxxx č. 364/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státnímu podniku, x xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 119/1988 Sb., x hospodaření s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxx ustanoveními xxxxxxxx xxxxxxxx. 3)

§24

Tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx č. 364/1990 Sb., o xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podniku.

§25

Ministerstvo xxx správu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx privatizaci Xxxxx xxxxxxxxx x ministerstvo xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx národního xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závazný xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx upraví xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxx xx ni.

§26

§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 528/1990 Sb.

§26x

(1) Státní xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31.xxxxxxxx 1993 vypovědět 2) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky (§2 xxxx. 1) umístěny, xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §1 tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx státní podniky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, družstva xxxx xxxx xxxxxxxxxx 6) xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx smlouvy x xxxxx nebytových xxxxxxx, 4) kterými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx (§2 xxxx. 1) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 2) xxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1993.

§27

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1990.

Havel v. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nájmu xx xxx xxx xxxx vydražitel x xxxxxxx, že smlouva xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.429/1991 Xx. x xxxxxxxxx do 1.11.1991


Informace

Právní předpis č. 427/90 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.1990.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

528/90 Sb., devizový xxxxx

x účinností od 1.1.91

541/90 Sb., xxxxxx xx doplňuje xxxxx x. 427/90 Xx., x převodech xxxxxxxxxxx xxxxx x některým xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.12.90

429/91 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 427/90 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xx xxxxx zákona x. 541/90 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.11.91

561/91 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx č. 427/90 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.91

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
2) §10 xxxxxx x. 116/1990 Xx., x xxxxx x xxxxxxxx nebytových xxxxxxx.
3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, cen x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 182/1988 Xx., x xxxxxx xxxxxx, pozemků, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxx užívání pozemků x náhradách za xxxxxxx xxxxxxx pozemků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx č. 182/1988 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 393/1991 Sb.
Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. 205/1988 Sb., x xxxxxx staveb, xxxxxxx, xxxxxxxx porostů, xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx osobního užívání xxxxxxx x x xxxxxxxxx xx dočasné xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §3 xxxxxx x. 116/1990 Xx.
5) §3 xxxxxx č. 116/1990 Xx., x nájmu x podnájmu nebytových xxxxxxx.
6) §12 xxxxxx x. 116/1990 Xx.
7) Xxxx XX xxxxxxxx xxxxx XXX č. 1/1988 Xx., o xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx výboru.
Xxxx XX nařízení xxxxx XXX x. 2/1988 Xx., x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx občany xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx.
8) §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 116/1990 Sb.
9) §26 xxxxxx x. 111/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx.
10) §27a x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 109/1964 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§251 xxxxxxxx xxxxx.