Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.11.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2000 do 11.11.2000.


Zákon o obcích (obecní zřízení)

367/90 Sb.

HLAVA I. Obce, jejich vznik a zánik

ODDÍL 1. Základní ustanovení o obcích §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9
ODDÍL 2. Sloučení a rozdělení obcí §10 §10a §11 §12

HLAVA II. Působnost obce

ODDÍL 1. Samostatná působnost §13 §14 §15
Obecně závazné vyhlášky §16
Omezující opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku §17
Hospodaření obcí §18 §19 §20
ODDÍL 2. Dobrovolné svazky obcí a jiná seskupení obcí
Dobrovolné svazky obcí §20a §20b §20c §20d
Jiná seskupení obcí §20e
ODDÍL 3. Přenesená působnost §21 §22 §23 §24
ODDÍL 4. §25

HLAVA III. Místní referendum a orgány obce

ODDÍL 1. Místní referendum §26
ODDÍL 2. Obecní zastupitelstvo §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §36a §36b §37
Jednání obecního zastupitelstva §38 §39 §40 §41 §42 §43
ODDÍL 3. Obecní rada §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §51a
ODDÍL 4. Starosta §52 §53 §53a §54 §55
ODDÍL 5. Orgány obecní rady §56 §57
Obecní úřad §58 §59 §60 §61 §61a

HLAVA IV. Náprava nesprávných opatření §62 §62a §63

HLAVA V. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §64 §65 §66 §67 §68 §69 §70 §70a §71 §72 §73

č. 302/1992 Sb. - Čl.II
Nález Ústavního soudu - REG 929701; č. 107/2000 Sb.
Xxxxx první
Xxxx, jejich xxxxx x zánik
Xxxxx xxxxx
Základní ustanovení x obcích
§1
(1) Xxxxxx 1) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
a) územní xxxxx, které xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Území xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx se obec xxxxx xx části, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx území.
(3) Xxxx se xxxx xxxxxx na části. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domů.
§2
(1) Xxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx působil městský xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xx x xxxx, xxxxxx určí xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx na návrh xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "vláda") xxxx xx xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Městem xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx tak xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xx návrh xxxxx xxxx xx xxxxx obce xx xxxxxxxxx xxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Vary, Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Králové, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Havířov.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx městské xxxxx, xxxxxxxxx xx části xxxxx města mohou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx").
§4
(1) Xxxx jako právnická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxx x nese xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§5
Není-li xxxxxxxxx zákonem stanoveno xxxxx, mohou obce, xxxxxx orgány x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx. Xxxx orgány, organizace x xxxxxxxx, právnické x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxx rady. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxx xx její návrh xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obci, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 2) Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx okresu.
§7
(1) Xxxxxx obce xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx 3) xxxx jim xxxx xxxxxxx xxxxxx občanství xxxx.
(2) Občané xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x jeho jednání,
x) podávat orgánům xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Každý má xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
§8
Xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx čestné xxxxxxxxx xxxx. Obec může xx významná xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx udělovat xxxx xxxx.
§9
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx
§10
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx dohody projedná x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx vzniklé xxxx xx předem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxx-xx slučované xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx dohody xxxxxxxx xxxx s xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, do kterého xxxxxx sloučená xxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx uzavřít xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva, xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx referenda x xxxx xxxx. 4) Xx-xx podán takový xxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místního xxxxxxxxx konaného x xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx:
x) xxx, xx xxxxxxx se xxxx slučují,
x) x zanikajících xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x zařízení xxxx,
c) xxxxxx-xx xxxx obec, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxx obecně závazných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx buď xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx obcí xxxxxxxx, x xx dnem, xx kterému se xxxx slučují.
§10x
(1) Xxxx městský xxxxx xxxx novou xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx není xxxxx xxxxx xx konání xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx. Xx-xx xxxxx takový xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx městskou xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx němž se xxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxx obvodu nebo xxxx xxxxxxx části.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nové xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx její xxxxx x vypořádání práv x xxxxxxx.
§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Sb. x účinností xx 1.7.1992
§11
(1) Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx více obcí, xxxxx každá z xxxx xxxx xxx xxxxxxx 300 občanů x xxxxxxx pobytem, xxxxxxx katastrální území x bude tvořit xxxxx xxxxxx celek. Xxxxxxxxx obce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx podá na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx části xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, učiní tak xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xx rozdělení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vznikajících xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx území xxxxxxxxxxxx obcí xxxxxx xxxxxxxxxxx mapových podkladů, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx x závazků, xxxxxxxxxx x zařízení xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx okresního xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxx návrh xx rozdělení obce.
(4) Do xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vzniklé obce xxxxx dosavadní xxxx xxxx xxxxxxx obci xxxxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitra. X předání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazků do xxxx jeho předání xxxxxxxx dosavadní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx smlouvu o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxx 5) x tomuto xxxxxxx. X nově xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx platily xx xxxxx území xxxx xxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxxxx x rozdělení xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Návrh xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. září xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx druhá
Xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§13
(1) Obec xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx působnost").
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obec xxxx xxx xxxxxx x obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx.
§14
(1) Xx samostatné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx:
x) schvalování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obce, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, 6)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 6)
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx rušení,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx, 9)
x) stanovení druhů xxxxxxxx poplatků a xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 7)
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
j) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx referenda x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) uzavírání xxxxx x změně xxxxxx xxxx, 8)
x) xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgánů obce,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§20a) x xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§20e),
x) xxxxx x xxxxxxx školství, xxxxxxxx xxxx, zdravotnictví x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) místní záležitosti xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxx obecní (xxxxxxx) xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx x přestupcích,
x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx likvidace, xxxxxxxxxx vodou, xxxxxxxx x čištění odpadních xxx,
x) ukládání xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
t) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxx.
(2) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx územním xxxxxx xxxxxxxxxxx, sociální x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x tvorbu xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxxxxxx těch činností, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx svěřeny xxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxx správy.
§15
Xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo ústřední xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, xxxxxxxxx xxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx.
§16
Obecně xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxx může x xxxxxx svých xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx závazné vyhlášky xxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxx xxx vyhlášeny. Vyhlášení xx provede xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyvěsí xx úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx xx podmínkou xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazné vyhlášky xx první xxx xxxxxx vyvěšení xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx uveřejní xxxxxxxx v obci xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ve výjimečných xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx naléhavý obecný xxxxx, může obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx vyhlášení. Xxxx skutečnost x xx musí xxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úřadu x obci, která xx vydala. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. 10)
§17
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx [§14 xxxx. 1 xxxx. o)] xxxx xxxx obecně xxxxxxxx vyhláškou vydanou x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek x xxxx, xxx xxxxxxxxx pouze na xxxxxxx a v xxxx vyhláškou xxxxxxxx, xxxx stanovit, že xx některých veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx obcí
§18
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx věci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx majetkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Obec může xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx osob, x xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
§19
Xxxx xxxxxxxxx xxxx rozpočet x xxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
§20
(1) Xxxx vede xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx státnímu xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx rozpočtu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů před xxxxxxxxxxx x obecním xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ústně xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecnímu zastupitelstvu xxxxx x vyúčtováním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxx xxxxxxxxx xxxx
§20x
Dobrovolné xxxxxx xxxx
(1) Xxxx mohou vytvářet xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon. 11)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x). Xxxxxx xxxx zakládat xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xx xxxxxx převést xxxx xxxxxxx včetně finančních xxxxxxxxxx jen x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x vykonávání xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx xx nemohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx občanů. 12)
§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§20b
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx něj. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
(2) Svazek vede xxxxxxxxxx x stavu x xxxxxx xxxxxxx, x svých xxxxxxxx x výdajích a x finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx obcí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uplynulý xxx mohou občané xxxxxxxx písemně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx dá přezkoumat xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxxxx hospodaření xxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zasedání orgánu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§20x
Xxxxxx xxxx, xxxxx vytvořily xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx do xxxxxx x xxxx jednání,
x) xxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/1992 Xx. s účinností xx 1.7.1992
§20x
Odporuje-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx svazek xxxx jeho xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vláda xx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx národní xxxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§20x
Xxxx xxxxxxxxx obcí
Xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx též x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx členy xxxxxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob x mezinárodním xxxxxx. 13)
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§21
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx působnost").
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se obec xxxx zákony x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx mezích xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx zákon stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§22
Xxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu, ve xxxxxx ji xxxxx xxxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxx xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx národní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Obce x přenesené působnosti xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx.
§23
(1) Xxxxx obec není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxx §22, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx téhož xxxxxx, xxxx okresní úřad, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad.
(2) Xxxxxxx xxxx obec xxxxxxx xxxx zabezpečit xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx.
§24
(1) Xx xxxxxxx zmocnění x xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx obec xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx přenesené působnosti.
(2) Xxx vydávání xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx §16 xxxx. 2 xx 5.
Xxxxx xxxxxx
§25
(1) Územně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx městských xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x vymezení xxxxxx území,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, x xx xxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx i xx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx místních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx x jejich xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx částem xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) vzájemnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x městských xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městských xxxxx,
x) majetek xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx částem, x xxxxxxxxx městských xxxxxx xxxx městských částí xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxx nebo městských xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, popřípadě rušit xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx,
h) způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městských xxxxx na dotaci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vzniklých xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
i) xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx obvody xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx obvodech xxxx městských xxxxxxx.
(2) V obecně xxxxxxx vyhlášce xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx, xx
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx budou vykonávat xxxxxxx obvody xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx městský obvod xxxx městská část xxxx xxxxxxxxx některé xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxx xxxx městský xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxx xxxxxxx městské xxxxxx xxxx xxxxxxx části.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§26
Místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx zastupitelstvo
§27
(1) Obecní xxxxxxxxxxxxxx xx složeno x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx každé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx před vyhlášením xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plní
x) xx městě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xx městě xxxxxxxx x §3 odst. 1 zastupitelstvo xxxxx,
x) v městském xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx územně členěného xxxxxxxxxxxx města xxxxxxx xxxx místní zastupitelstvo x xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) v Xxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx svěřeném.
§28
(1) Xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 85 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx stanoví xxx, xxx xxxx
xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx
xx 500 xxxxxxxx 5 - 9 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxx 500 xx 3000 xxxxxxxx 7 - 15 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxx 3000 xx 10&xxxx;000 xxxxxxxx 11 - 25 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxx 10 000 xx 50&xxxx;000 obyvatel 15 - 35 xxxxx zastupitelstva,
xxx 50&xxxx;000 do 150 000 xxxxxxxx 25 - 45 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxx 150&xxxx;000 xxxxxxxx 35 - 55 členů xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx, který xx xxx zvolen, oznámí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nejpozději xx dvou xxx xx jeho stanovení.
(3) Rozhodující xxx xxxxx obyvatel xxxx xx xxxx x 1. xxxxx roku, x němž xx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxx-xx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x městské xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx-xx x xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxx členů zastupitelstva xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 1, xxxx se počet xxxxx zastupitelstva podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx v odstavci 1.
§29
(1) Xxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obecní xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zúčastní.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jehož se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx tohoto xxxxx: "Slibuji xx xxxx čest a xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx x zájmů xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxx, aby xxxx xxxxxxx x život."
(3) Xxxxxxxxx složit xxxx nebo slib x xxxxxxxx xx xx následek ztrátu xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecního zastupitelstva. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obecního zastupitelstva xxxx podpisem.
§30
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx volebního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx po volbách xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx.
(2) Podmínky xxxxxx mandátu xxxxx xxxxxxxx zastupitelstva upravuje xxxxxxxx zákon.
§31
(1) Xxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx za výkon xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxx xxx pro xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx právech xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx obdobný poměr. Xxxxx xxxx xxxx xxxx odměny za xxxxx mu xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx. Tato odměna xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx člena zastupitelstva x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx výkon xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnavatel xxx xxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x náhradou xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který není x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx obec náhradu xxxxxxx ušlého x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výši ze xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle nařízení xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx XXXx 929701.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jemuž x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období xxxxx §30 xxxx. 1 xxxxxxxxxx odměna xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx tato xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx měsíců xxxx, xx ke xxxxxxxx xxxx funkčního xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1. To xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.
§33
Náhrada xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
§34
Xxxx xxxxxxxx zastupitelstva xx xxx výkonu své xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx obecnímu zastupitelstvu xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx obce x xxxxxxx organizací x xxxxxxxx, xxxxx xxxx založila nebo xxxx, xxxxxxx xx xx xx musí xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30 dnů,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu informace xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§35
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obecní xxxx x xxxxxx, jde-li xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxx.
§36
(1) Xxxxxxxx zastupitelstvu xx xxxxxxxxx:
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obce,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx, 8)
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) volit z xxx svých xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx starosty x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxxx) x odvolávat xx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx obecní xxxx, xxxxx i xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxxxxxxxx x xxxx zástupci x xxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx osobních x věcných xxxxxxx xx činnost obecního xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx okresního xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obce ve xxxxxx x o xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, o účasti xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místních orgánů x x xxxxxxxx xxxx x právnických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) udělovat xxxxxx občanství obce x ceny xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx.
(2) V xxxxxx, xxx se xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx zastupitelstvo xxxxx xxxxxxxx podmínek svěřit xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x).
§36x
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:
a) xxxxxx x převodu xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně peněz, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx a vzdělání, xx xxxxxxxxxxxx, sociální, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výchovy x xxxxxx v celkové xxxxxx xxxxxxx 5000 Xxx ročně a x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek,
x) xxxxxxx úvěru (xxxxxx x dotace), xxxxxxxxxx xxxxx (půjčky x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx zastupitelstva,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx (§20a xxxx. 1),
f) majetkové xxxxxx xx podnikání xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 5000 Xxx,
x) xxxxxxxxx nemovitých xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50000 Xxx,
x) dohodách o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 18 xxxxxx,
x) xxxxx komunálních obligací. 19)
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x na xxxxx obsahující xxxx xxxxx, než je xxxx x místě x čase obvyklá.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkoprávních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 nemůže obecní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Záměry xxxx převést nemovitý xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx x xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obce, xxx xx x nim xxxxx občané xxxxxxxx x předložit xxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3 a 4 xx použijí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§36x
Majetek xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx svěřen jen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která splňuje xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx praxe xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§36b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 485/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 29.11.1991
§37
§37 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Sb.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
§38
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx podle xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx tři xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Starosta xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 14 xxx, požádá-li o xx xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx okresního xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Nesejde-li xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxx přednosty okresního xxxxx po vyjádření xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxx přítomna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx x do 14 xxx svolá xxxx náhradní zasedání.
(5) Obecní zastupitelstvo xx schopno xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxx členů. K xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx volbě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zastupitelstva.
§39
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva svolává xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx xx 15 xxx xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předsedá zpravidla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx doby, xxx je zvolen xxxxxxxx. Ustavující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§40
Zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx. Starosta xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx x navrženém xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým.
§41
Xxxxx xxxxxxxxxx návrhy x xxxxxxxxxx xx zasedání xxxxxxxx zastupitelstva xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.
§42
X xxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx pořizuje xxxxx, který podepisuje xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx nutno pořídit xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx uložen xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§43
Obecní xxxxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxx, v němž xxxxxxx podrobnosti x xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxx
§44
(1) Xxxxxx rada xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxxxxx působnosti. Xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx nepřísluší xxxxxxxxxx x xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Funkci xxxxxx xxxx xxxx
x) ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xx městě xxxxxxxx x §3 xxxx xxxxx,
c) x xxxxxxxx obvodu nebo xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x rozsahu xx xxxxxxxx.
d) xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx zastupitelstvo volí xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx i xxxxxx xxxxxx rady.
(4) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx x dalšími xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 x nejvýše 11 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3, xxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx 15 xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx starosty xxxxxxx x xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx potřeby, xxxx xxxxxx jsou neveřejné. Xxxxxx xx většinou xxxxx všech xxxxx xxxxx.
§45
Xxxxxx xxxx
x) zabezpečuje xxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu,
b) xxxx xxxx právnickým xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zřízeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
x) projednává x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx členy obecního xxxxxxxxxxxxxx, komisemi xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx x zrušuje xxxxxx, odbory xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx z funkce xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vedoucí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skupiny,
x) řídí xxxxxxx xxxxxx x obecního xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx působnosti x xxxxxx jim úkoly,
x) stanoví celkový xxxxx pracovníků obecního xxxxx,
x) jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 14) a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) přezkoumává xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komisemi a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx,
k) prohlašuje xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, 4)
x) xxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx; obecně xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx petice x xxxxxxxxxxx xxxxxx projednání x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx plat starostovi x jeho zástupci xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
x) rozhoduje x xxxxxxxxxxx struktuře obecního xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecního xxxxx; není-li xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxx spadajících xx xxxxxxxxxx působnosti obce, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§46
Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obci xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky 15), xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx útvaru Xxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§47
(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx události x ohrožení hospodářského xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obci, může xxxxxx rada xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx následků xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx tak učinit xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx, nejpozději xx xxxx xxx xx xxxxxx vzniku. Právo xx xxxxxxx xxxxxxx xx uplatňuje x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx uložila.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxx vážného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx obecní xxxx xxxxxx xxxxxx xx 200000 Xxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx v nově xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx rada xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§48
(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, 16) xxxxx xxxxxxxxx čistotu x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx pozemku nebo xxxx nemovitosti, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí xxxx, xxxx obecní xxxx uložit xxxxxx xx 50000 Kčs.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, 16) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, naruší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx rada xxxxxx xxxxxx do 100000 Xxx.
§49
§49 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx.
§50
Xxxxxxxxx xxxxx x podnikateli, 16) xxxxx xxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pokutu xx 100000 Kčs.
§51
(1) Xxxxxx lze xxxxxx xx jednoho roku xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxx §47 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §48 xx 50. Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx předpis xxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stav xx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx uložit xxxxxxxxx pokutu.
(3) Xxxxx pokut xx xxxxxxx xxxx.
§51a
Xxxxxx xxxx xxxx svěřit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §47 xxxx. 3, §48 a 50.
§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.1992
Xxxxx čtvrtý
Xxxxxxxx
§52
(1) Xxxxxxxx volí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx obec xxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx může stanovit, x xxxxxxx případech xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tajemník xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx pracovník obecního xxxxx.
(3) Starosta xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxx obecně xxxxxxx vyhlášky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovníkům xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx starosty plní xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx nepřítomnosti.
(5) Xxxxxxxx xx ze xxx xxxxxxxx odpovědný xxxxxxxx zastupitelstvu.
§53
(1) Xxxxxxxx připravuje, svolává x xxxx xxxxxx xxxxxx rady a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obecní xxxx xxxxxxxxxx xxxx usnesení.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx rady x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, má-li xx xx, že xx xxxxxxxxx. Věc xxx xxxxxxxx k rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Starosta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx přednosta xxxxxxxxx xxxxx x to xxxxxx.
§53a
Xxxxxxxx xxxx po projednání x xxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxxx xxxxxx.
§53x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§54
Úkoly xxxxxxxx x zástupce (xxxxxxxx) xxxxxxxx plní xx městech uvedených x §3 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx představitel města xx právo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§55
Xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xx xx zvolení xxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl xxxx
Xxxxxx obecní rady
§56
(1) Xxxxxx xxxx zřizuje jako xxx iniciativní a xxxxxxxxx xxxxxx komise; xxxx zřizuje xxxxxx xxxxxxxx x komisi xxxxxxxxx. Svá xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx radě.
(2) Komise je xxx výkonným xxxxxxx, xxxxxxxx jí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53a.
(3) Xxxxxx se usnáší xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx členů. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx nejbližší xxxxxx.
(4) Komise xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti zvláštní xxxxxx.
§57
§57 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 302/1992 Xx.
Xxxxxx xxxx
§58
(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx zřízena, x xxxxx xxxxxxxxxx. X čele obecního xxxxx je xxxxxxxx.
(2) Obecní rada xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx obecního xxxxx.
(3) Xxxxxx úřad
x) x oblasti xxxxxxxxxx působnosti
1. xxxx úkoly, které xx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xx xxxxxxx stránce xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak,
3. xxxxxx komisím x xxxxxx činnosti;
x) x oblasti xxxxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx státní správu, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx patří xx xxxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxxx orgánu.
(4) Xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 17)
(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
x) ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx částí,
x) x xxxxxxxxx statutárních xxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vyhotoveny xxxxxx xxxx x xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce, xx v záhlaví xxxxxxxx uvedením slova "Xxxx" ("Xxxxx") a xxxxxx obce xx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, označují xx x záhlaví xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxx "Městská xxxx" x xxxxxxxx názvu xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx starosty, xxxxxxxx (zástupců) starosty, xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxx úřad" ("Xxxxxxx xxxx", "Xxxxxxxxx", "Xxxx xxxxxxx xxxxx") x uvedením názvu xxxx či xxxxx.
§59
(1) X xxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dva xxxxxx obecního úřadu xxxxx §58 xxxx. 2, a v xxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, působí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Ze xxx xxxxxxxx x xxxxxxx samostatné působnosti xx xxxxxxxxx obecní xxxx a xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je odpovědný xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x) xx nadřízený všem xxxxxxxxxxx obecního xxxxx,
x) xxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
x) zabezpečuje plnění xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva x xxxxxx rady,
x) xxxx x xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx platy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx obecní rady x xxxxxx xxxxxxxx.
§60
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx obecní xxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) státní xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §22 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx několik xxxx xxxx rozšířenou xxxxxxxxx x městské xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx správu xx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze k tomuto xxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx vykonávaly xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony x xx věcech, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx,
a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx.
(2) Pověřený xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak okresní xxxx 10) po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx.
§61
(1) Xxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxx městských xxxxx x územně členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správu
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 x §22,
b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů podle §60 xxxx. x) x x), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadům, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nevyhradilo xxxxx xxxx zčásti xxxx výkon xxxxxxxxxx,
x) podle odstavce 2 písm. b) x c), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst
x) xxxxxxxxxx státní správu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x), xxxxx jim xxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx města,
x) xx xxxxxxx Brno, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxx území xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx 30. června 1992 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro města Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 a 2 zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 172/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxxx správu, xxxxx xxxx xx xx těmito xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx okresním xxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx působnosti pověřených xxxxxxxx úřadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) přezkoumávají xxxxxxxxxx xxxxxx městských xxxxxx x městských xxxxx xxxxxx ve správním xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx měst x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) státní xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 x §22,
x) xxxxxx správu v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx územním xxxxxx.
§61x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví v xxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx.
§61x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1992
Xxxxx čtvrtá
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§62
(1) Odporuje-li xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva x xxxxxxxxxx působnosti zákonu, xxxxxxxxx okresní úřad xxxx výkon.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx obecní xxxx xxxx jejích xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx okresní xxxx xxxx výkon.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx jejích xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x otázkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší okresní xxxx, nezjedná-li nápravu xxxxx, xxxxx xx xxxxx.
(4) V xxxxxxxxx obvodech nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst xxxxxxxx xxxxxxxxx okresního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx, xxxxx věc xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx x měst xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, s výjimkou xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra.
(5) V xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx městských xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx. Xxxx-xx zjednána xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x měst xxxxxxxxx x první xxxx, x xxxxxxxx xxxx Xxxx, Ostravy x Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxx; x xxxx Brna, Xxxxxxx x Xxxxx x takovém případě xxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§62x
(1) Xxxxxxxx-xx obecně závazná xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx zastupitelstva xxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pozastaví xxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxx.
(2) Odporuje-li xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve městech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 v otázkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy, nezjedná-li xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx.
§63
Ustanovení x xxxxxxx nesprávných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx společná, xxxxxxxxx x závěrečná
§64
Xxxxxx předpisy x xxxxxxxx řízení 18) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxx
x) ve xxxxxx xxxxx §47 odst. 3, §48 x 50,
x) x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x organizací xx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§65
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecního xxxxx; x obcích, xxx xxxx xxxxxx xxxxx obecního úřadu, xx toto xxxxxxxx xxxx starostovi. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedoucího xxxxxx obecního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx komise xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oznámení xxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxx pracovník, xxxxx xx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyloučení xxx xxxxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dalšího xxxxxx.
§66
Orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud nebude xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxx rozhodnutí.
§67
(1) Xxxxxx zakladatele státních xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, národní xxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxx nad Xxxxx xxxx obvodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x zrušovat organizace x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx obecní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zastupitelstva, xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxx nad Labem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx měst, v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, organizace a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, řídit x xxxxxxxx organizace x xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xx 31. 12. 1992 xxxxxxx xx okresní xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx státní xxxxxxx, organizace a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Funkce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a pravomoci xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx organizace x xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x obecním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x xxx tyto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mají xxx sídlo; x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x těch xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, řídit x xxxxxxxx organizace x xxxxxxxx, které xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Středočeském xxxxx a měly xxx sídlo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx vláda xx návrh ministra xxxxxx.
§68
(1) Xxxxx a závazky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přecházejí xx xxxx, x xxxxx xxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x závazky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x národních výborů xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Ústí xxx Labem xx xxxxx Xxxx, Ostravu, Xxxxx a Xxxx xxx Labem.
(2) Xxxx účinnosti tohoto xxxxxx přecházejí xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxx národních výborů xx xxxxxx úřady x xxxxxx, v xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx národních xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Brna, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx,
c) x xxxxxxxxx národních xxxxxx xxxx Xxxx, Ostravy, Xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§69
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx 1990 svolá xxxx xxxxxxxxxxx národního xxxxxx tak, xxx xx xxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx zvolení xxxxxx xxxx obecním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx 1990 plní xxxx úkoly xxxxxxxxx xxxx příslušného národního xxxxxx.
§70
Xxxxxxx-xx xxxxxx zastupitelstvo xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx x rámci xxx působnosti. Pověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx fyzické a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx opatření k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx vysvětlení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zjištění xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx x případě, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx svou totožnost x xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx x blokovém xxxxxx.
§70a
§70 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx.
§71
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, pokud zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§72
Xxxxxxx xx
x) xxxxx č. 69/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx Českou republiku,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 1/1986 Sb., x národních xxxxxxxx v xxxxxx Xxxx xxx Labem,
c) xxxxxx nařízení č. 12/1968 Sb., x xxxxxx odměn x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx poměrů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/1971 Xx., xxxxxxxx xxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 3/1989 Xx., x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1989 Xx.,
x) nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1972 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx národních xxxxxx, xx znění xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 153/1982 Xx.,
x) nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/1982 Sb., xxxxxx xx xxxxxx významná xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města,
f) xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/1984 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xx xxxxxx národních výborů.
§73
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx 1990.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. r.
Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 367/1990 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx)

Xxx.

Xx xxxxx státní xxxxxx

xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxx

§(xx.)

1

2

3

4

5

1.

xxxxxx xxxxx

xxxxxxxx vlády č. 21/1958 Sb.

§54 xxxx. 1

určení xxxx, které je xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx opatření

2.

zák. č. 40/1961 Sb.

§21 xxxx. 2

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nebo xxxxxxxxx m pozemků xx xxxxx vojenské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra

3.

dopravy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx. č. 68/1979 Sb.

§11 xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (omezení xxxxxxx) xx zdolání mimořádných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx rozsah xxxxxx xxxxxx obvod xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4.

xxxxxxxxxxx x xxxx

xxx. č. 41/1964 Sb., xx xxxxx zák. XXX x. 146/1971 Xx. a zák. XXX č. 49/1982 Xx.

§57 odst. 1 x 2

souhlas x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bytů a xxxxxxx x užívání xxxx nebo xxxx xxxxx k xxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxx

5.

§67 odst. 3

rozhodování x tom, xxx xxxxxx byt xx xxxxxx služebního xxxx

6.

xxxxxxxx

xxx. XXX č. 77/1978 Sb., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

§10

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx školy, x xxxxxxxx začátku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx docházet xx xxxxx a x xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx povinné xxxxxx docházky

7.

zemědělství

zák. č. 102/1963 Sb.

§13 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx škody, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx pobřežní xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

8.

§13 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxx uživatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznačení xxxxxx xxxxxxxxxx revírů xx xxxxxx pozemcích

9.

zemědělství

zák. č. 77/1976 Sb.

§3 odst. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx xxxxx §14 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zemědělské xxxxxx x xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx půdou, a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

10.

§3 xxxx. 1 xxxx. m)

předepisování podle §14 nebo §19 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy zemědělské xxxxxx

11.

§3 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx dohod x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx ustanovení §23 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, a nedojde-li x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx-xx uzavřená xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x určení lhůty x xxxxxx xxxxxxx

12.

§3 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx §7a odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx a její xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

13.

§3 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxx §13x xxxxxx x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plánu rekultivace, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provádění, xxxxxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx §7x odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jeden xxxxxx

14.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxx. č. 55/1950 Sb.
xxxx. x. 479/1950 X . x.

§2
§6 x 7

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

15.

xxxxxxxxxx

xxx. č. 79/1957 Sb.

§12 xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx energetického xxxx x xxxx xxxxx

16.

§13

xxxxxxxxxx uvedení závodního xxxxxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx do xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to naléhavá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx elektřinou a xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínek a xxxxxxx uvedení díla xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

17.

§28 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx x náhradě xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

18.

§33 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx styku přenosného xxxxxxxx x cizími xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx k xxxxxx

19.

xxxxxxx

xxx. č. 52/1959 Sb.

§11 odst. 2

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kulturních x xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

Čl. XX
X §28 xx xxxxxxxxxx nově xxxxxxxxxxx xxxxxx x), h) x x) xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992

Informace
Právní xxxxxxx x. 367/90 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 24.11.1990.
Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:
439/91 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon ČNR x. 367/90 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), x xxxx xxxxx XXX x. 418/90 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze
s xxxxxxxxx xx 1.11.91
485/91 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 367/90 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), x xxxxx ČNR x. 172/91 Xx., x přechodu xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx XX xx vlastnictví xxxx
x xxxxxxxxx xx 29.11.91
553/91 Sb., o xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
302/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 367/90 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona ČNR x. 439/91 Sb., xxxxxx XXX č. 485/91 Xx. x xxxxxx ČNR č. 553/91 Sb.
s xxxxxxxxx xx 1.7.92
410/92 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 367/90 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 83/92
REG 929701, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX
x xxxxxxxxx xx 27.10.92
68/93 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku všeobecné xxxxxxx správy
s xxxxxxxxx xx 15.2.93
152/94 Xx., x volbách do xxxxxxxxxxxxxx x obcích x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.7.94
279/95 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx ČNR č. 367/90 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon XXX č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.12.95
107/2000 Xx., nález XX xx xxx 5.4.2000 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §62 a 62x xxxxxx x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.4.2000
Xxxxxx xxxxxxx x. 367/90 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 128/2000 Sb. x účinností xx 12.11.2000.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.
1) Čl. 86 xxxxxxxxx xxxxxx x. 100/1960 Sb., Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 294/1990 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxxxx xxxxx x. 100/1960 Xx., Ústava Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republiky, x xxxxxxx zákon x. 143/1968 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2) Xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 135/1982 Sb., x hlášení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx.
4) Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 298/1992 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxx referendu.
5) §151a x xxxx., §663 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 47/1992 Xx.)
6) Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 576/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s rozpočtovými xxxxxxxxxx České republiky x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 579/1991 Sb.
7) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 184/1991 Xx.
8) §16 xxxx. 1 zákona x. 36/1960 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 425/1990 Xx.
9) §20b x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx Xxxxx národní rady č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §20f x xxxx. občanského xxxxxxxx.
12) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prvkem v Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republice, xx xxxxx §29 xxxxxx x. 157/1989 Xx.
14) §8 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky.
16) §2 xxxx. 1 x 2 zákona č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
17) §7 xxxx. x) zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 564/1990 Xx., x státní správě x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx řád).
19) §20 xxxxxx č. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.