Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.11.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2000 do 11.11.2000.


Zákon o obcích (obecní zřízení)

367/90 Sb.

HLAVA I. Obce, jejich vznik a zánik

ODDÍL 1. Základní ustanovení o obcích §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9
ODDÍL 2. Sloučení a rozdělení obcí §10 §10a §11 §12

HLAVA II. Působnost obce

ODDÍL 1. Samostatná působnost §13 §14 §15
Obecně závazné vyhlášky §16
Omezující opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku §17
Hospodaření obcí §18 §19 §20
ODDÍL 2. Dobrovolné svazky obcí a jiná seskupení obcí
Dobrovolné svazky obcí §20a §20b §20c §20d
Jiná seskupení obcí §20e
ODDÍL 3. Přenesená působnost §21 §22 §23 §24
ODDÍL 4. §25

HLAVA III. Místní referendum a orgány obce

ODDÍL 1. Místní referendum §26
ODDÍL 2. Obecní zastupitelstvo §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §36a §36b §37
Jednání obecního zastupitelstva §38 §39 §40 §41 §42 §43
ODDÍL 3. Obecní rada §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §51a
ODDÍL 4. Starosta §52 §53 §53a §54 §55
ODDÍL 5. Orgány obecní rady §56 §57
Obecní úřad §58 §59 §60 §61 §61a

HLAVA IV. Náprava nesprávných opatření §62 §62a §63

HLAVA V. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §64 §65 §66 §67 §68 §69 §70 §70a §71 §72 §73

č. 302/1992 Sb. - Čl.II
Nález Ústavního soudu - REG 929701; č. 107/2000 Sb.
Xxxxx první
Xxxx, jejich xxxxx x xxxxx
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x obcích
§1
(1) Xxxxxx 1) xxxxx tohoto zákona xxxx
a) územní xxxxx, xxxxx byly xxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
(2) Území xxxx xxxxx jedno xxxxxxxxxxx území xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx na části, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domů.
§2
(1) Xxxxxx je xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx působil xxxxxxx xxxxxxx výbor.
(2) Xxxxxx xx i xxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "vláda") xxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Městem xxxxxxxx xxx obec, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx xx návrh xxxxx xxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxx nad Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Králové, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Ostrava, Xxxxx x Xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx města xxxx xxxxx uspořádat xxx xxxxxxx poměry xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx členit na xxxxxxx obvody nebo xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na části xxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxx městské xxxxxx nebo městské xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx statutární xxxxx").
§4
(1) Xxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxx x nese xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx vyplývající.
(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxx; xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§5
Není-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x prapor xxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x zařízení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rady. Xxxxx xxxx nemá xxxxxxxxxx xxxx x prapor, xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx znak x xxxxxx xxxxxxx.
§6
Každá xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obci, xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. 2) Území xxxxx obce je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§7
(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx x obci xxxxxx pobyt 3) xxxx xxx bylo xxxxxxx xxxxxx občanství xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva a xxxxxxxx do xxxxxx x jeho xxxxxxx,
x) podávat orgánům xxxx písemné xxxxxx.
(3) Každý xx xxxxx podávat xxxxxx xxxxxxx obce.
§8
Obec xxxx udělit x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxx umělecká, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obce.
§9
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx předpis.
Xxxxx druhý
Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx
§10
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx. Území xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xx před xxxxxxxxx dohody projedná x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo xxxxxx"). Patří-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, projedná xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxx. Vláda xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx. 4) Xx-xx podán takový xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx konaného x xxxx, ve které xxx xxxxx návrh xx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx obcí xxxx xxxxxxxxx:
x) xxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) x zanikajících xxxx xxxxxx xxxxxx majetku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatních xxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,
c) xxxxxx-xx xxxx xxxx, její xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx slučovanými obcemi x xxxxxxxx po xxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x závazky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx buď xx nově xxxxxxxx xxxx nebo na xxxx, která při xxxxxxxx xxxx nezaniká, x xx dnem, xx kterému xx xxxx xxxxxxx.
§10a
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx novou městskou xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zřídit xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx města, xxxxx xx 30 xxx xx zveřejnění tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx referenda x xxxx xxxx. Xx-xx xxxxx takový xxxxx, xxx zřídit xxxx xxxxxxx obvod xxxx xxxxx městskou část xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místního xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx zřízení xxxxxx xxxxxxxxx obvodu nebo xxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.
§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§11
(1) Xxxx xx xxxx xxxxxxxx na dvě xxxx xxxx obcí, xxxxx xxxxx z xxxx bude mít xxxxxxx 300 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx tvořit xxxxx územní celek. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra na xxxxx obce. Návrh xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konaného v xx xxxxx xxxx, xxxxx xx chce xxxxxxx. Xxxxxx-xx obec xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx úřad.
(2) Xxxxx xx rozdělení xxxx musí xxxxxxxxx xxxxx vznikajících xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x zařízení xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Rozhodnutí x rozdělení xxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx x odstavci 2 pro návrh xx rozdělení xxxx.
(4) Xx tří xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dosavadní xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podle návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitra. X předání majetku xx xxxxxxxx písemný xxxxx. Xxxxx majetek xxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxx jeho předání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nemůže xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxx nemůže xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 5) x xxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx obci platí xxxxxx závazné xxxxxxxx, xxxxx platily xx xxxxx území xxxx xxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x počátku kalendářního xxxx. Návrh xx xxxxxxxxx obce musí xxx podán ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx do 30. září kalendářního xxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx obcí
Xxxxx xxxxx
Samostatná xxxxxxxxx
§13
(1) Obec xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx působnost").
(2) Xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxx.
§14
(1) Xx samostatné xxxxxxxxxx xxxx patří xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxx x provádění xxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obce,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, hospodaření xxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx, 6)
e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxx, 6)
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx rušení,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx, 9)
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 7)
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx x změně xxxxxx xxxx, 8)
x) xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgánů obce,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx svazku xxxx (§20a) x ve xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§20e),
x) úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, zdravotnictví x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupcích,
x) xxxxxx, údržba x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uspokojování xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxx,
r) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx odpadů x xxxxxx xxxxxxxxx likvidace, xxxxxxxxxx vodou, xxxxxxxx x xxxxxxx odpadních xxx,
s) xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obce,
x) xxxxxxxxx xxx xxxx.
(2) Obec x samostatné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxx územním obvodu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx rozvoj, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx činností, xxxxx xxxx zvláštními xxxxxx svěřeny xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx správy.
§15
Xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx orgány České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx důstojné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§16
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxx x obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými xxxxxxxxxx orgány státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vyhlášení xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška vyvěsí xx xxxxxx desce xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 dnů, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx xxxxx den xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xx musí xxx xxxxxxx.
(5) Obecně xxxxxxx vyhlášky musí xxx každému xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx. Obecně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresnímu xxxxx. 10)
§17
Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
X zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§14 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou vydanou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obci, lze xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx určených, xxxx stanovit, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx
§18
(1) Xxxxxxxx xxxx jsou věci x xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx. X tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx též x xxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx fyzických xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx závaznými právními xxxxxxxx.
§19
Xxxx xxxxxxxxx xxxx rozpočet x hospodaří xxxxx xxx. Xxxxxxxx sestavuje xx příslušný kalendářní xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hospodaření xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
§20
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 15 xxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, aby xx x xxxx xxxxx xxxxxx obce vyjádřit. Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxx xxx mohou xxxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Obec xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstvu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.
Xxxxx druhý
Xxxxxxxxxx svazky xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx
§20x
Xxxxxxxxxx xxxxxx obcí
(1) Xxxx xxxxx vytvářet xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Xxxxxxxxx svazků, xxxxxx xxxxx x zánik xxxxxxxx zvláštní zákon. 11)
(2) Předmětem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x §14 odst. 1 xxxx. x), x) x r). Svazek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx něž xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx může na xxxxxx převést xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx xx nemohou xxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxx občanů. 12)
§20x vložen právním xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§20x
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hospodaří xxxxx xxx. Rozpočet xxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx provede xx xxx xxxxxx po xxxxxxxx kalendářního xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx majetku, x svých xxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obcí, xxxxx xxxxxx vytvořily.
(3) Xxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zveřejněny xxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx svazku, xxx xx x xxxx mohli xxxxxx xxxx, xxxxx svazek xxxxxxxxx, xxxxxxxx. Připomínky x návrhu xxxxxxxx x x vyúčtování xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx písemně xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx svazku.
(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§20x
Xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. x účinností xx 1.7.1992
§20x
Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Nezjedná-li svazek xxxx jeho xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx pozastavení xxx Xxxxx xxxxxxx radě.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§20x
Xxxx xxxxxxxxx obcí
Xxxx x xxxxxx mohou xxxxxxxxxxxxx též s xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx členy xxxxxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx a xxxxxx xxxxx být xxxxx právnických xxxx x mezinárodním prvkem. 13)
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1992
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx působnost
§21
(1) Obec xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném zvláštními xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx").
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.
§22
Obce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávaly xxxxxx národní výbory, xxxxxxxxx městské xxxxxxx xxxxxx třetí kategorie, xx xxxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx úkoly xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§23
(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx zabezpečit xxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxx §22, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx působnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx obec xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, okresní úřad xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx.
§24
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx x zákoně x x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xx xxxxxx patřících xx xxxxxxxxx působnosti.
(2) Pro xxxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx §16 xxxx. 2 až 5.
Oddíl xxxxxx
§25
(1) Územně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx území,
x) xxxxxxxx zastupitelstva xxxxx, xxxx města x xxxxxx xxxxxx, a xx jak xx xxxxx samostatné xxxxxxxxxx, xxx x xx xxxxx přenesené působnosti,
x) pravomoc obvodních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo místních xxx x jejich xxxxxx xxxxxxxx zastupitelstvem xxxxx xxxxxxxx obvodům xxxx městským xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x městských obvodů xxxx městských xxxxx x v dohodě x magistrátem x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) majetek města, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obvodům nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městských xxxxx xxx nakládání x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxx obvodům xxxx městským částem xxxxxxxx svěřený xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
g) xxxxxx xxxxxxxxx městských xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx rušit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městských xxxxx xx dotaci xxxxxxxx městu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úkolů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
i) způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek x xxxxxxxxx obvody xxxx xxxxxxxxx částmi a xxxxxx xxxxxx vyhlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X obecně xxxxxxx vyhlášce xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx, xx
x) xxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx některé xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městskou xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx obce
Oddíl xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§26
Místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx druhý
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
§27
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na každé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxx
x) xx městě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxx uvedeném x §3 odst. 1 zastupitelstvo xxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obvodní xxxx místní zastupitelstvo x rozsahu xx xxxxxxxx,
x) v Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,
x) x městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx svěřeném.
§28
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 85 dnů xxxxx xxxx xxxxx. Přihlédne xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx a xxxxxxxxx územního xxxxxx. Xxxxx xxxxx zastupitelstva xx xxxxxxx tak, xxx mělo
xxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxx
xx 500 xxxxxxxx 5 - 9 členů xxxxxxxxxxxxxx,
xxx 500 xx 3000 xxxxxxxx 7 - 15 xxxxx zastupitelstva,
xxx 3000 do 10&xxxx;000 xxxxxxxx 11 - 25 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxx 10&xxxx;000 xx 50 000 xxxxxxxx 15 - 35 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxx 50&xxxx;000 do 150 000 xxxxxxxx 25 - 45 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxx 150&xxxx;000 xxxxxxxx 35 - 55 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx, který má xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxx xxx xx xxxx stanovení.
(3) Rozhodující xxx xxxxx obyvatel obce xx xxxx x 1. lednu xxxx, x němž xx xxxxxx volby.
(4) Xxxx-xx v xxxx xxxx xx městě xxxxxxxxxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx-xx x městské části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxx xxxxx voleb xxxxxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.
(5) Xxxxx nebyl xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx x odstavcem 1, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§29
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx člena obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, jehož se xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jehož se xx svém xxxxxxx xxxxxxxx, slib xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx dbát xxxx x xxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx a ostatními xxxxxx České republiky x pracovat x xxxx, aby xxxx xxxxxxx v život."
(3) Xxxxxxxxx složit xxxx xxxx xxxx x výhradou xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx skládá xxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podpisem.
§30
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zastupitelstva končí xxxx xxxxxxxx volebního xxxxxx. Funkční období xxxxx xxxxxxxx zastupitelstva, xxxxx xxxx členy xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx nové obecní xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§31
(1) Xxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x funkce xxxxx xxxxxxxx zastupitelstva se xxxxxxxx za výkon xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx své xxxxxx xxxxxxx na právech xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je pro xxxxx této funkce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zaměstnání (dále xxx "xxxxxxxxxx uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxxxx pracovní nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxx odměny xx xxxxx mu xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Tato odměna xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx x nebyl před xxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Členovi xxxxxxxx zastupitelstva, xxxxx xxxx xxx výkon xxx funkce dlouhodobě xxxxxxx xx svého xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnavatel xxx výkon funkce x rozsahu stanoveném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx za výkon xxxxxx ještě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx XXXx 929701.
(5) Členovi xxxxxxxx zastupitelstva, jemuž x xxxx xxxxxxxx xxxx funkčního xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxxxxxxxx odměna xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx odměna xxxxx xxxxxxx xx xxxx dvou xxxxxx xxxx, xx ke xxxxxxxx xxxx funkčního xxxxxx xxxxx, xxxxx xx bezprostředně po xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxx i xxx xxxxx obvodních x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xxxxx x pro členy xxxxxxxxx x místních xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.
§33
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxx, xx náleží xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru.
§34
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx má xxx výkonu xxx xxxxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) vznášet xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx na obecní xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx x vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, odpověď xx xx mu xxxx xxx xxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx xx 30 dnů,
x) xxxxxxxxx xx pracovníků xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx funkce.
§35
Xxxx xxxxxxxx zastupitelstva xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx rady x xxxxxx, jde-li xxxxxx členem, a xxxxx xxxxx, xxxxx xx tyto orgány xxxxx.
§36
(1) Xxxxxxxx zastupitelstvu xx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx rozvoje územního xxxxxx obce,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x změně xxxxxx xxxx, 8)
x) rozhodovat o xxxxxxxx, zřízení xxxx xxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx z xxx svých xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členy xxxxxx xxxx (radní) x odvolávat xx x funkce, xxxxxxxx xxxxx xxxxx obecní xxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxx zástupci v xxxxxx, kde xx xxxxxx obecní xxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 členům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obecního xxxxx; xxx-xx o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx okresního xxxxx,
k) zřizovat xxxxxx (městskou) xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx, x účasti xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místních xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx občanství obce x ceny xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sídelních xxxxxx x zón.
(2) X xxxxxx, xxx xx volí xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx část xxx xxxxxxxxx schvalovat xxxxxxxxxx opatření.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x).
§36a
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx převodu movitých xxxx xxxxxx peněz, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx, xx charitativní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5000 Xxx ročně x x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxxxx xxxxxxx,
c) bezúplatném xxxxxxxxxx pohledávek,
x) xxxxxxx xxxxx (xxxxxx x xxxxxx), poskytnutí xxxxx (půjčky x xxxxxx), převzetí dluhu, xxxxxxxxxxx k xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx alespoň xxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vkladech do xxxxxxxxxx společností a xxxxxx (§20a odst. 1),
x) xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx vlastních xxxxxxx,
x) vzdání xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než 5000 Kčs,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x hodnotě vyšší xxx 50000 Xxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 18 měsíců,
x) xxxxx komunálních xxxxxxxx. 19)
(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx x místě x xxxx obvyklá.
(3) Oprávnění rozhodovat x xxxxxxxxxxxxxxx úkonech xxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obecní xxxx.
(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pronajmout xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx pronájmu bytů, xxxx xxx v xxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně po xxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xx k nim xxxxx občané xxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx.
(5) Ustanovení xxxxxxxx 1, 2, 3 x 4 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zastupitelstva městského xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§36x
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.
§36x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 485/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.11.1991
§37
§37 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx.
Jednání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
§38
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx, xxxxxxx však jedenkrát xx tři xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpravidla xxxx xxxxxxxx. Starosta xx povinen xxxxxx xxxxxxxx obecního zastupitelstva xxxxxxxxxx xx 14 xxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxx starosty, popřípadě xxxx člen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx zastupitelstvo xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po vyjádření xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx obecního zastupitelstva xxxx přítomna nadpoloviční xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx zastupitelstva, xxxxxx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx 14 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Obecní zastupitelstvo xx xxxxxxx se xxxxxxx, xx-xx přítomna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx volbě xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§39
Ustavující xxxxxxxx xxxx zvoleného xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předsedá zpravidla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Ustavující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvolí xxxxxxxx x další xxxxx obecní rady.
§40
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx. Xxxxxxxx informuje xxxxxx x xxxxx, xxxx a navrženém xxxxxx připravovaného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx.
§41
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.
§42
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, který podepisuje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, který xx nutno xxxxxxx xx sedmi dnů xx skončení xxxxxxxx, xxxx xxx uložen xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§43
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx.
Xxxxx třetí
Xxxxxx xxxx
§44
(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zastupitelstvu. Obecní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Funkci xxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxx uvedeném x §3 xxxx xxxxx,
c) x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
x) xxxxxxxx x xxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zástupce xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx člen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx mandát, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Obecní rada xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx x dalšími xxxxxxx. Xxxxx xxxxx obecní xxxx xx lichý x xxxx nejméně 5 x xxxxxxx 11 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx rada xx nevolí v xxxxxx, v městských xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3, xxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx) zastupitelstvo xx xxxx xxx 15 xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zástupce starosty xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx rezignoval, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxx.
§45
Xxxxxx xxxx
x) zabezpečuje xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zřízeným xxxxxxx zastupitelstvem xxxxx xxxxxxxxxxx x zřizovatele xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
x) xxxxxxxxxx x xxxx návrhy, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx členy obecního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx obce,
x) xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, odbory xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x funkce xxxxxxxx x členy xxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx činnost xxxxxx x obecního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx úkoly,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovníků xxxxxxxx xxxxx,
x) jmenuje x xxxxxxxx tajemníka xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 14) x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zvláštních předpisů,
x) přezkoumává xx xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxx komisemi x xxxxxx obecního úřadu x otázkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx člena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mandát, 4)
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx petice a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a na xxxxx xxxxxxxxx obecního xxxxx o platech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxx zřízena, stanoví xxxxx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spadajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§46
Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx zabezpečování místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx ukládat xxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 15), xxxxx xxxx schopna xx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx a prostředky. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx inspektora.
§47
(1) Xxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářského xxxx veřejného xxxxxx x xxxx, může xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobám povinnost xxxxxxxxxx osobní x xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxx učinit xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx radu.
(2) Xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx osobní a xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x náhrada xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pomoci. Právo xx náhradu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právnická xxxxx uplatnit xx xxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxx xx xxxxxx vzniku. Xxxxx xx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx lhůtě xxx vážného důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx obecní rada xxxxxx xxxxxx xx 200000 Xxx. Nebyla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx uložit xxxxxx xxxxxxxx.
§48
(1) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx, 16) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pozemku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx životní xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx 50000 Kčs.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx x podnikateli, 16) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, naruší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx věci mimo xxxxxxxxx místa, může xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx 100000 Xxx.
§49
§49 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 302/1992 Sb.
§50
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, 16) který při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx, může xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx 100000 Xxx.
§51
(1) Xxxxxx lze uložit xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §47 xxxx x xxxxxxx uvedeným v §48 xx 50. Xxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx lhůtě. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxx pokutu.
(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.
§51a
Obecní xxxx xxxx svěřit xxxxxxxxxxx odboru xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx působnosti xxxxxxx x §47 xxxx. 3, §48 x 50.
§51a vložen xxxxxxx předpisem č. 302/1992 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.1992
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx
§52
(1) Xxxxxxxx volí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx obec xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a občanských xxxxxxxx závěsného xxxxxxx xx státním xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x kterých případech xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiný člen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tajemník xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx obecního xxxxx.
(3) Starosta xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx starosta xxxxxxxx všem pracovníkům xxxxxxxx úřadu a xxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx některé xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) starosty. Xxxxxxxx starosty xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx ze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§53
(1) Xxxxxxxx připravuje, svolává x řídí schůze xxxxxx rady a xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx rady x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xx, že je xxxxxxxxx. Xxx pak xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Starosta xxxxx okresnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx okresního xxxxx x xx xxxxxx.
§53a
Starosta xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxxx xxxxxx.
§53x xxxxxx právním předpisem x. 302/1992 Xx. x účinností xx 1.7.1992
§54
Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3 primátor xxxxx x náměstek (xxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx právo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§55
Xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx zvolení xxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl pátý
Xxxxxx xxxxxx xxxx
§56
(1) Xxxxxx xxxx zřizuje xxxx xxx iniciativní x xxxxxxxxx orgány xxxxxx; xxxx zřizuje xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předkládají xxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx je xxx výkonným orgánem, xxxxxxxx xx byla xxxxxxx přenesená xxxxxxxxx xxxxx §53a.
(3) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx pozastavit výkon xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx za xx, xx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xx ze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx; ve věcech xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) V xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxxx.
§57
§57 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 302/1992 Xx.
Xxxxxx xxxx
§58
(1) Obecní xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx) starosty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx zřízena, x xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx obecního xxxxx je xxxxxxxx.
(2) Obecní rada xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx úseky xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx
x) x oblasti xxxxxxxxxx působnosti
1. xxxx úkoly, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xx odborné stránce xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx si obec xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,
3. pomáhá komisím x jejich xxxxxxxx;
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxxx správu, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx komise nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. 17)
(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodů x xxxxxxxxx částí,
x) x xxxxxxxxx statutárních xxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx x záhlaví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "Xxxx" ("Xxxxx") x xxxxxx obce či xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxxxxx, xxxxxxxx xx x záhlaví uvedeném xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxx "Městská část" x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a názvu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx části. Xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx rady x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx "Obecní xxxx" ("Xxxxxxx xxxx", "Xxxxxxxxx", "Xxxx xxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxx názvu xxxx xx xxxxx.
§59
(1) X obcích, v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx alespoň dva xxxxxx obecního xxxxx xxxxx §58 odst. 2, x v xxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx obecní xxxx, působí tajemník xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx; x oblasti přenesené xxxxxxxxxx xx odpovědný xxxxxxxxxx.
(3) Tajemník xxxxxxxx xxxxx
a) xx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxxx obecního úřadu,
x) plní funkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zabezpečuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx platy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx obecního xxxxx xx zúčastňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx obecní xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
§60
(1) Xxxxxx úřady x xxxxxx, které xxxxx xxxx nařízením (xxxx xxx "pověřený obecní xxxx"), vykonávají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §22 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů místní xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx obcí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx správu xx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vykonávaly krajské xxxx xxxxxxx národní xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxx x ve xxxxxx, xxxxx jim svěří xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxx, právem chráněných xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx.
(2) Pověřený xxxxxx xxxx vykonává xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxx xxxx 10) xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx.
§61
(1) Xxxxx městských xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech vykonávají xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 a §22,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §60 xxxx. a) x x), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx výkon magistrátu,
x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxxx xxx xxxx svěřena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx správu xxxxx odstavce 1 xxxx. b) x x), xxxxx xxx xxxx xxxxx vyhradilo xxxxxxxxxxxxxx města,
x) xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzeň xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dni 30. xxxxxx 1992 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxx, Ostravu x Xxxxx (x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 a 2 xxxxxx České xxxxxxx rady x. 172/1991 Xx., x xxxxxxxx některých věcí x xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx, které zvláštní xxxxxx svěří xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx územním obvodu,
x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx městských xxxxxx x xxxxxxxxx částí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx měst x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 x §22,
x) xxxxxx správu x xxxxxxx působnosti pověřených xxxxxxxx úřadů ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§61a
Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx.
§61x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
Xxxxx čtvrtá
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§62
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxx, xxxxxxxxx okresní úřad xxxx výkon.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx x otázkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx výkon.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx rady xxxx jejích orgánů xxxx obecního xxxxx x otázkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší okresní xxxx, nezjedná-li xxxxxxx xxxxx, který je xxxxx.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx částech xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx, xxxxx věc xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxx v první xxxx, x výjimkou xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, okresní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx v takovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) V xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx okresního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxx tímto způsobem x měst uvedených x první xxxx, x výjimkou xxxx Xxxx, Ostravy x Xxxxx, zruší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; x xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§62a
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, Ostravy x Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Odporuje-li xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 v otázkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výkon.
(3) Xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, rady xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy, nezjedná-li xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxx.
§63
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.
Xxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx společná, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§64
Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení 18) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxx
x) xx xxxxxx xxxxx §47 odst. 3, §48 x 50,
x) x xxxxxxx, právem xxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnostech xxxxxx x organizací xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li zvláštní xxxxx xxxxx.
§65
Skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx odboru obecního xxxxx; v xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecního xxxxx xx oznamují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx rozhoduje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamují; xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyloučení xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení.
§66
Xxxxxx xxxx správní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§67
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbory, xxxxxxx xxxxxxx výbory, xxxxxxx xxxxxx měst Brna, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxx nad Xxxxx xxxx obvodní xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Plzně x Xxxx nad Xxxxx xxxx obvodní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxxx tyto státní xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx výbory, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xxxx nejdéle xx 31. 12. 1992 xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx v okresech, x xxxxx státní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx své xxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxx x pravomoci xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxx xxxxxx x obecním zastupitelstvem xxxxxxxxx na xxxx, x níž xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx; k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx x xx obecní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků a xxxxxxxxx xxxxxxxx, řídit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení, které xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx na xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxx.
§68
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx národních xxxxxx x xxxxxxxxx národních xxxxxx přecházejí na xxxx, x nichž xxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; obdobně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x národních výborů xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Ústí xxx Xxxxx xx xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx a Ústí xxx Xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti z xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů
x) x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úřady x xxxxxx, x xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů,
x) z xxxxxxxxx xxxxxx měst Brna, Xxxxxxx, Plzně a Xxxx nad Xxxxx xx úřady xxxxxx xxxx,
c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xxxx Brna, Ostravy, Xxxxx x Ústí xxx Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx obvodů x xxxxxx xxxxxxx.
§69
(1) Xxxxxxxxxx zasedání obecního xxxxxxxxxxxxxx zvoleného xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx 1990 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx národního xxxxxx xxx, xxx xx konalo xx 15 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx volební xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx obecním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do zastupitelstev x xxxxxx x xxxx 1990 plní xxxx úkoly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§70
Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obecní xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx. Pověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Jsou xxxxxxxxx požadovat xx xxxxxx xxxxxxxx vysvětlení x objasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Předvést osobu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x případě, neprokáže-li xxxxxxxxxx xxxx totožnost x xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx x blokovém řízení.
§70x
§70 xxxxxxxx právním předpisem x. 302/1992 Sb.
§71
Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky Xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx nestanoví jinak.
§72
Xxxxxxx xx
x) xxxxx č. 69/1967 Sb., x národních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx Českou republiku,
b) xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 1/1986 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx Xxxx xxx Labem,
c) xxxxxx nařízení č. 12/1968 Sb., x xxxxxx odměn x náhrad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x členů xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxx vlády České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/1971 Xx., nařízení xxxxx České socialistické xxxxxxxxx x. 3/1989 Xx., x nařízení xxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1989 Xx.,
x) nařízení xxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 1/1972 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. 153/1982 Sb.,
e) nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/1982 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky č. 59/1984 Sb., xxxxxx xx zřizuje xxxxxx uznání Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§73
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx 1990.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx k zákonu Xxxxx národní xxxx x. 367/1990 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx)

Xxx.

Xx úseku státní xxxxxx

xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx příslušející okresním xxxxxxxx výborům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxx

§(xx.)

1

2

3

4

5

1.

xxxxxx xxxxx

xxxxxxxx vlády č. 21/1958 Sb.

§54 xxxx. 1

určení xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx úkonům xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx správy; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření a xxxxxx xxxxxxxx

2.

xxx. č. 40/1961 Sb.

§21 xxxx. 2

ukládání provedení xxxx povrchu xxxx xxxxxxxxx x nebo xxxxxxxxx m xxxxxxx xx xxxxx vojenské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3.

xxxxxxx a xxxxxxxxxx hospodářství

zák. č. 68/1979 Sb.

§11 xxxx. 1

xxxxxxxx mimořádných xxxxx (xxxxxxx provozu) xx zdolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obvod působnosti xxxxxxxx národního výboru

4.

hospodaření x xxxx

xxx. č. 41/1964 Sb., xx xxxxx zák. XXX x. 146/1971 Xx. x xxx. XXX č. 49/1982 Xx.

§57 xxxx. 1 x 2

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx k xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx

5.

§67 xxxx. 3

xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxx má xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

6.

xxxxxxxx

xxx. XXX č. 77/1978 Sb., o xxxxxx správě xx xxxxxxxx

§10

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxx, x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx žáka xx xxxxxxxxxx docházet xx xxxxx x x jiném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

7.

xxxxxxxxxxx

xxx. č. 102/1963 Sb.

§13 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

8.

§13 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trpět xxxxxxxx předepsaných vyznačení xxxxxx xxxxxxxxxx revírů xx těchto xxxxxxxxx

9.

xxxxxxxxxxx

xxx. č. 77/1976 Sb.

§3 odst. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx podle §14 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx §15 zákona x xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx půdou, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx

10.

§3 odst. 1 xxxx. m)

předepisování xxxxx §14 xxxx §19 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy zemědělské xxxxxx

11.

§3 odst. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx vztahuje ustanovení §23 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, x xxxxxxx-xx x xxxx dohodě xxxxx xxxx-xx uzavřená xxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy, xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lhůty x xxxxxx splnění

12.

§3 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx organizacím x xxxxxx pracovníkům, xxxxxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxxxx půdu xxx x xxxx xxxxx §7x odst. 1 zákona o xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx x její xxxxxx xxxxxxxxxxx jeden xxxxxx

13.

§3 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx §7x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx a její xxxxxx nepřesahuje xxxxx xxxxxx

14.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxx. č. 55/1950 Sb.
xxxx. č. 479/1950 X . x.

§2
§6 x 7

rozhodování o xxxxxxx x změně xxxxx x xxxxxxxx

15.

xxxxxxxxxx

xxx. č. 79/1957 Sb.

§12 xxxx. 1

vydávání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zastavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxx

16.

§13

xxxxxxxxxx uvedení závodního xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx naléhavá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vlastníku (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uvedení díla xx provozu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

17.

§28 odst. 2

xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

18.

§33 xxxx. 2

rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x cizími xxxxxxxxxxxx, nedojde-li k xxxxxx

19.

xxxxxxx

xxx. č. 52/1959 Sb.

§11 xxxx. 2

xxxxxxxxx a podpora xxxxxxxxxxxxxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

Xx. II
X §28 xx xxxxxxxxxx nově xxxxxxxxxxx xxxxxx x), x) x x) xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 302/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1992

Informace
Právní xxxxxxx x. 367/90 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 24.11.1990.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
439/91 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 367/90 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), x xxxx xxxxx XXX x. 418/90 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze
s xxxxxxxxx xx 1.11.91
485/91 Xx., kterým se xxxx x doplňuje xxxxx XXX č. 367/90 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), x xxxxx XXX x. 172/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XX xx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 29.11.91
553/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
302/92 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje zákon XXX x. 367/90 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx zákona XXX x. 439/91 Sb., xxxxxx XXX x. 485/91 Xx. x xxxxxx XXX x. 553/91 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.7.92
410/92 Sb., xxxxx znění zákona x. 367/90 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 83/92
XXX 929701, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX
x xxxxxxxxx od 27.10.92
68/93 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx některé xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.2.93
152/94 Sb., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.7.94
279/95 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx XXX č. 367/90 Xx., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon XXX č. 200/90 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.12.95
107/2000 Sb., xxxxx XX ze dne 5.4.2000 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §62 x 62x xxxxxx x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.4.2000
Xxxxxx xxxxxxx č. 367/90 Xx. byl xxxxxx právním předpisem č. 128/2000 Sb. x účinností xx 12.11.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Čl. 86 xxxxxxxxx xxxxxx č. 100/1960 Xx., Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 294/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxxxx xxxxx x. 100/1960 Xx., Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky, x xxxxxxx xxxxx x. 143/1968 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx volební období xxxxxxxxx výborů.
2) Xxxxx č. 169/1949 Sb., x vojenských xxxxxxxx.
3) Zákon č. 135/1982 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4) Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 298/1992 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §151a x xxxx., §663 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 47/1992 Xx.)
6) Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s rozpočtovými xxxxxxxxxx České republiky x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona České xxxxxxx rady x. 579/1991 Xx.
7) Zákon Xxxxx národní xxxx č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 184/1991 Xx.
8) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 36/1960 Xx., x územním xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 425/1990 Xx.
9) §20b x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 425/1990 Sb., x okresních xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §20f x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Zákon č. 116/1985 Sb., x podmínkách xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx §29 xxxxxx č. 157/1989 Xx.
14) §8 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 425/1990 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx.
16) §2 xxxx. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
17) §7 xxxx. x) zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 564/1990 Sb., x státní xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
19) §20 xxxxxx x. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.