Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.11.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2000 do 11.11.2000.


Zákon o obcích (obecní zřízení)

367/90 Sb.

HLAVA I. Obce, jejich vznik a zánik

ODDÍL 1. Základní ustanovení o obcích §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9
ODDÍL 2. Sloučení a rozdělení obcí §10 §10a §11 §12

HLAVA II. Působnost obce

ODDÍL 1. Samostatná působnost §13 §14 §15
Obecně závazné vyhlášky §16
Omezující opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku §17
Hospodaření obcí §18 §19 §20
ODDÍL 2. Dobrovolné svazky obcí a jiná seskupení obcí
Dobrovolné svazky obcí §20a §20b §20c §20d
Jiná seskupení obcí §20e
ODDÍL 3. Přenesená působnost §21 §22 §23 §24
ODDÍL 4. §25

HLAVA III. Místní referendum a orgány obce

ODDÍL 1. Místní referendum §26
ODDÍL 2. Obecní zastupitelstvo §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §36a §36b §37
Jednání obecního zastupitelstva §38 §39 §40 §41 §42 §43
ODDÍL 3. Obecní rada §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §51a
ODDÍL 4. Starosta §52 §53 §53a §54 §55
ODDÍL 5. Orgány obecní rady §56 §57
Obecní úřad §58 §59 §60 §61 §61a

HLAVA IV. Náprava nesprávných opatření §62 §62a §63

HLAVA V. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §64 §65 §66 §67 §68 §69 §70 §70a §71 §72 §73

č. 302/1992 Sb. - Čl.II
Nález Ústavního soudu - REG 929701; č. 107/2000 Sb.
Hlava první
Xxxx, xxxxxx vznik x zánik
Xxxxx xxxxx
Základní xxxxxxxxxx x xxxxxx
§1
(1) Xxxxxx 1) xxxxx tohoto zákona xxxx
x) xxxxxx xxxxx, které byly xxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx,
x) xxxx, xxxxx vzniknou po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx katastrálních xxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domů.
§2
(1) Xxxxxx xx obec, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx městský xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xx x xxxx, xxxxxx určí xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxx na návrh xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx tak určí xxxxxxxxxxxxx České národní xxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vlády.
§3
(1) Xxxxxxxxxxxx městy jsou xxxxx: České Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxx xxx Labem, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx poměry xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že území xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx části, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx").
§4
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vystupuje x xxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxx vyplývající.
(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§5
Není-li xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx obce. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx mohou xxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxx návrh xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx uděleny.
§6
Xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obci, xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. 2) Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§7
(1) Xxxxxx obce xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx 3) xxxx jim xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) podávat xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxx podávat xxxxxx xxxxxxx obce.
§8
Obec xxxx udělit a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Obec xxxx xx významná umělecká, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx díla udělovat xxxx xxxx.
§9
Xxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx zprávy pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, jen xxxxxxx-xx xxx obecně xxxxxxx xxxxxxx.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx
§10
(1) Xxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx na xxxxxxx xxxxxx sloučit. Xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx území xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xx před xxxxxxxxx xxxxxx projedná x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx nově vzniklé xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky (xxxx xxx "ministerstvo xxxxxx"). Patří-li slučované xxxx xx xxxx xxxxxx, projedná se xxxx uzavřením xxxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxx. Vláda současně xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx 30 dnů xx zveřejnění tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx referenda x xxxx věci. 4) Xx-xx xxxxx takový xxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xx xxxxx xxx podán návrh xx xxxx konání.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx obcí xxxx xxxxxxxxx:
x) xxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx a závazků, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx-xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx slučovanými xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx obcí v xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x závazky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx buď xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx, xxxxx při xxxxxxxx obcí nezaniká, x to dnem, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
§10a
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx městskou xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zřídit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx města, xxxxx xx 30 xxx xx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podán xxxxx xx konání xxxxxxxx referenda o xxxx věci. Xx-xx xxxxx xxxxxx návrh, xxx zřídit xxxx xxxxxxx obvod xxxx xxxxx městskou část xx základě souhlasného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nové xxxxxxx části musí xxxxxxxxx xxxx xxxxx x vypořádání práv x xxxxxxx.
§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§11
(1) Xxxx xx může xxxxxxxx xx xxx xxxx více xxxx, xxxxx každá x xxxx bude xxx xxxxxxx 300 občanů x trvalým xxxxxxx, xxxxxxx katastrální xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx územní xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx místního xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx části obce, xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Nepodá-li xxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, učiní xxx xxxxxxx úřad.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vymezení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podkladů, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatních xxxx x závazků, xxxxxxxxxx x zařízení xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx okresního xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obce xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xx xxx xxxxxx xx ustavujícím xxxxxxxx obecního zastupitelstva xxxx xxxxxxx obce xxxxx xxxxxxxxx obec xxxx xxxxxxx obci xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx. X předání majetku xx pořizuje xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dosavadní obec, xxxxx xxxx nemůže xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx, ani nemůže xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 5) x xxxxxx xxxxxxx. V nově xxxxxxx obci platí xxxxxx xxxxxxx vyhlášky, xxxxx platily xx xxxxx xxxxx před xxxxx vznikem.
§12
Xxxxxxxx x rozdělení obcí xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Hlava xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
Oddíl xxxxx
Samostatná xxxxxxxxx
§13
(1) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx").
(2) Xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provedení.
§14
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří xxxxxxx:
x) schvalování xxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx obce,
x) xxxxxxxxxxx x přijímání xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx a xxxxxxxxxx hospodaření obce xx uplynulý kalendářní xxx, 6)
e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 6)
f) zakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx rušení,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx, 9)
x) xxxxxxxxx druhů xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 7)
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx hranic xxxx, 8)
x) xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx orgánů xxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§20a) x ve xxxxxxxxxx obcí s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§20e),
x) úkoly x xxxxxxx školství, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupcích,
x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx občanů, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx obce,
x) xxxxxxx xxxx, odvoz xxxxxxxxx odpadů x xxxxxx nezávadná likvidace, xxxxxxxxxx xxxxx, odvádění x xxxxxxx odpadních xxx,
s) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
t) udělování xxxxxxxx xxxxxxxxx obce,
x) xxxxxxxxx xxx xxxx.
(2) Xxxx x samostatné působnosti xxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx obvodu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx rozvoj, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zvláštními xxxxxx svěřeny xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx správy.
§15
Xxxx, x nichž xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx důstojné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§16
Obecně xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxx k xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx obecně xxxxxxx vyhlášky.
(2) Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxx být v xxxxxxx xx xxxxxx x obecně závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vyhlášení xx xxxxxxx xxx, xx se obecně xxxxxxx xxxxxxxx vyvěsí xx xxxxxx desce xxxxxxxx úřadu xx xxxx 15 xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx první den xxxxxx vyvěšení xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx obecně xxxxxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxx x obci xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx naléhavý xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxx xxxxxxxxx x účinnosti xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx v xx musí xxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xx vydala. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx úřad neprodleně xxxxxxxxxxx okresnímu xxxxx. 10)
§17
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx
K zabezpečení xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx [§14 xxxx. 1 písm. x)] xxxx obec xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx by mohly xxxxxxx veřejný xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx
§18
(1) Majetkem xxxx jsou xxxx x majetková práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. X xxxxx xxxxxxxx xxxx samostatně hospodaří.
(2) Xxxx může xxxxxxxxxx též x xxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx fyzických xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§19
Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxx. Xxxxxxxx sestavuje xx xxxxxxxxx kalendářní xxx a vyúčtování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx.
§20
(1) Xxxx xxxx účetnictví x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxx x výdajích x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke státnímu xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxx xxx vhodným xxxxxxxx zveřejněny nejméně 15 xxx xxxx xxxxxxxxxxx v obecním xxxxxxxxxxxxxx, xxx se x xxxx xxxxx xxxxxx obce xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx rok xxxxx xxxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx ústně xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstvu xxxxx s vyúčtováním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx druhý
Xxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxx seskupení xxxx
§20x
Dobrovolné xxxxxx xxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxxxxx svazků, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 11)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx svazku xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx uvedené v §14 xxxx. 1 xxxx. x), x) x r). Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx vytvořen.
(3) Xxxx může na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx svazek xxxxxxxx.
(4) Obce xx nemohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx občanů. 12)
§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. x účinností xx 1.7.1992
§20b
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx něj. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx příjmech x výdajích x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx způsobem zveřejněny xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx svazku, xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, vyjádřit. Xxxxxxxxxx x návrhu rozpočtu x k vyúčtování xxxxxxxxxxx xx uplynulý xxx mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx dá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx auditorem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spolu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§20c
Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx oprávněni:
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§20d
Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxx. Nezjedná-li xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, předloží xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx radě.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§20x
Jiná xxxxxxxxx xxxx
Xxxx x xxxxxx mohou xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx jiných xxxxx x být členy xxxxxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. 13)
§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/1992 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1992
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx působnost
§21
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx působnost").
(2) Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxx zákony x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy.
(3) Xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§22
Xxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx ji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávaly xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx úkoly xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§23
(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx sama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22, xxx neuzavře dohodu x zabezpečení výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx okresu, xxxx xxxxxxx úřad, xx xxxx působnost xxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx sama zabezpečit xxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx, okresní xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx.
§24
(1) Xx základě xxxxxxxx x xxxxxx x x jeho xxxxxx xxxx xxxx vydávat xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx působnosti.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx ustanovení §16 xxxx. 2 xx 5.
Xxxxx čtvrtý
§25
(1) Územně xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xx jak na xxxxx samostatné xxxxxxxxxx, xxx x na xxxxx xxxxxxxxx působnosti,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx místních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obvodům xxxx městským xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x přenesené působnosti,
x) vzájemnou součinnost xxxx xxxxxx xxxxx x městských obvodů xxxx městských xxxxx x x xxxxxx x magistrátem i xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxx městských xxxxx,
x) xxxxxxx města, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx městských xxxxxx xxxx městských xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx majetkem,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx městským obvodům xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx města,
x) xxxxxx oprávnění městských xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městských xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vzniklých xxxxxxx úkolů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
i) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyhlášení x městských xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx, že
a) xxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx část xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jiný městský xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxx xxxxxxx městské xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Hlava xxxxx
Xxxxxx referendum x xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§26
Místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx.
Xxxxx druhý
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
§27
(1) Obecní zastupitelstvo xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx každé xxxxxxx xxxxxx stanoví x souladu x xxxxx zákonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
x) xx xxxxx xxxxxxx zastupitelstvo,
x) xx městě xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 zastupitelstvo města,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zastupitelstvo x rozsahu mu xxxxxxxx,
x) x Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,
e) x městské části xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx svěřeném.
§28
(1) Xxxxx xxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nejpozději xx 85 xxx přede xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx a xxxxxxxxx územního obvodu. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx tak, xxx xxxx
xxxx, xxxxx a městská xxxx
do 500 xxxxxxxx 5 - 9 členů xxxxxxxxxxxxxx,
nad 500 xx 3000 xxxxxxxx 7 - 15 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxx 3000 xx 10 000 xxxxxxxx 11 - 25 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxx 10 000 xx 50&xxxx;000 xxxxxxxx 15 - 35 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxx 50&xxxx;000 do 150&xxxx;000 xxxxxxxx 25 - 45 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
nad 150&xxxx;000 xxxxxxxx 35 - 55 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dnů xx xxxx stanovení.
(3) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx obyvatel xxxx xx xxxx x 1. lednu xxxx, x xxxx xx xxxxxx volby.
(4) Xxxx-xx v xxxx xxxx ve městě xxxxxxxxxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxx zastupitelstva pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx obvodu xxxx x městské xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx-xx x městské části xxxxxxxx města Prahy xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx voleb xxxxxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v rozporu x odstavcem 1, xxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hranice rozpětí, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.
§29
(1) Xxxx obecního zastupitelstva xxxxxx práv x xxxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvolením. Platnost xxxxx ověřuje obecní xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, jehož xx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx.
(2) Xxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx zvolení xxxxxxxx, slib xxxxxx xxxxx: "Slibuji xx xxxx xxxx a xxxxxxx věrnost České xxxxxxxxx. Budu dbát xxxx a xxxxx xxxx, řídit se xxxxxxxxx a ostatními xxxxxx České republiky x xxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxxxx x xxxxx."
(3) Xxxxxxxxx složit xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xx xx následek xxxxxx xxxxxxx. Slib xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx rukou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx slibu xxxxxxx xxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
(1) Xxxxxxx období člena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx končí xxxx uplynutí volebního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx po volbách xx zastupitelstev v xxxxxx.
(2) Podmínky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§31
(1) Xxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zastupitelstva se xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx funkce.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx své xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx poměru.
§32
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva"), se xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxx obdobný poměr. Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx mu xxxxxxxx xx obce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x členovi xxxxxxxx zastupitelstva, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx x nebyl před xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxx xxx funkce dlouhodobě xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s náhradou xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx obec xxxxxxx xxxxxxx ušlého v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx funkce x xxxxxxxxx xxxx ze xxxxx prostředků.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 může xxxx xxxxxxxxxx za výkon xxxxxx ještě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx XXXx 929701.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x době xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx tato xxxxxx xxxxx nejméně xx xxxx dvou xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx bezprostředně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zastupitelstvo příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x pro členy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v hlavním xxxxx Xxxxx, xxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy.
§33
Náhrada xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
§34
Xxxx xxxxxxxx zastupitelstva má xxx xxxxxx své xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstvu xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx členy, na xxxxx xxxxxx obce x vedoucí xxxxxxxxxx x zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, odpověď xx xx xx xxxx xxx xxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace xx věcech, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx funkce.
§35
Xxxx xxxxxxxx zastupitelstva xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obecní xxxx x xxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx orgány xxxxx.
§36
(1) Xxxxxxxx zastupitelstvu xx xxxxxxxxx:
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx rozvoje územního xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx rozpočet xxxx x vyúčtování xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, 8)
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx právnických osob xxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nadacích,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti,
x) volit x xxx svých xxxxx xxxxxxxx, zástupce xxxxxxxx x další xxxxx xxxxxx rady (xxxxx) x xxxxxxxxx je x xxxxxx, stanovit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx uvolněných xxxxx zastupitelstva,
h) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kde se xxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
j) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx činnost obecního xxxxx; jde-li x xxxxxxx xx výkon xxxxxx správy, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx,
x) rozhodovat x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx x x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, x účasti xxxx x mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x x xxxxxxxx xxxx x právnických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) udělovat xxxxxx xxxxxxxxx obce x xxxx xxxx,
x) schvalovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a zón.
(2) X obcích, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx zastupitelstvo xxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx schvalovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§36x
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:
x) xxxxxx a převodu xxxxxxxxxx věcí,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx movitých xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x životním xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx, xx charitativní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5000 Xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxx (půjčky x xxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx (půjčky a xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx záruky, xxxxxxxx-xx xx alespoň xxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx (§20a odst. 1),
x) xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků,
x) xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 5000 Xxx,
h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) zastavení movitých xxxx nebo práv x xxxxxxx xxxxx xxx 50000 Xxx,
x) dohodách o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než 18 měsíců,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. 19)
(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxxx cenu xxxxx, než xx xxxx x xxxxx x čase xxxxxxx.
(3) Oprávnění rozhodovat x majetkoprávních úkonech xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 nemůže xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx být x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně po xxxx 30 xxx xxxx projednáním v xxxxxxxx obce, xxx xx k nim xxxxx xxxxxx vyjádřit x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3 a 4 xx použijí xxx xxxxxxxxxxx zastupitelstva městského xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx statutárních xxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§36x
Xxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
§36x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 485/1991 Xx. x účinností od 29.11.1991
§37
§37 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx.
Jednání obecního xxxxxxxxxxxxxx
§38
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx tři měsíce. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zpravidla xxxx starosta. Xxxxxxxx xx xxxxxxx svolat xxxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 14 xxx, xxxxxx-xx x xx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx zasedání obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xx na xxxxx přednosty xxxxxxxxx xxxxx po vyjádření xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx x do 14 xxx xxxxx xxxx náhradní zasedání.
(5) Obecní zastupitelstvo xx xxxxxxx se xxxxxxx, xx-xx přítomna xxxxxxxxxxxx většina xxxxx xxxx xxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§39
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx svolává xxxxxxxxx xxxxxx rada xxx, xxx xx xxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx člen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx doby, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvolí xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§40
Zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx. Xxxxxxxx informuje xxxxxx x místě, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem x místě xxxxxxxx.
§41
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mají xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.
§42
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zápis, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx sedmi xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§43
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jednací xxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxx třetí
Xxxxxx xxxx
§44
(1) Xxxxxx xxxx xx výkonným xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx.
(2) Funkci xxxxxx rady plní
x) ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx,
b) xx xxxxx xxxxxxxx x §3 rada xxxxx,
c) x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části územně xxxxxxxxx statutárního města xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x rozsahu xx svěřeném.
x) xxxxxxxx v obci, xxx se xxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx volí xxxxxxxx, xxxxxxxx starosty x radní z xxx xxxxx členů. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx svůj mandát, xxxxxxxx xxx i xxxxxx obecní xxxx.
(4) Xxxxxx xxxx xx tvořena xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx členů xxxxxx xxxx xx lichý x xxxx xxxxxxx 5 x nejvýše 11 xxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxx jednu xxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3, xxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx) zastupitelstvo xx xxxx xxx 15 členů.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zástupce starosty xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx tuto xxxxxx rezignoval, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx potřeby, xxxx xxxxxx xxxx neveřejné. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
§45
Xxxxxx xxxx
x) zabezpečuje xxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu,
x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstvem xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů,
x) projednává a xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx předložené xx xxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx x zrušuje xxxxxx, xxxxxx obecního xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x funkce xxxxxxxx x členy xxxxxx x na xxxxx tajemníka xxxxxxxx xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu,
e) xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx pracovní skupiny,
x) řídí xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx,
x) stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
h) xxxxxxx x xxxxxxxx tajemníka xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx přednosty okresního xxxxx 14) x xxxxxxx xxxx plat xxxxx zvláštních xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podnětů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obecního xxxxx x xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx,
x) prohlašuje xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zastupitelstva na xxxxxxxxxx xxxxxx, 4)
x) vydává obecně xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx závazná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva,
x) xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx projednání x vyřízení,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecního xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o platech xxxxxxxxx odborů obecního xxxxx; xxxx-xx tato xxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx působnosti xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§46
Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxx xxxxxxx xxxxx útvaru Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 15), xxxxx xxxx schopna xx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx útvaru Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ukládat xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§47
(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx mimořádné události x xxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxx života x xxxx, xxxx xxxxxx rada xxxxxx xxxxxxxxxx osobám povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx následků této xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx učinit xxxxxxxx; o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx osobní x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vzniklé xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx náhradu nákladů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatnit xx xxx xxxxxx ode xxx, xxx je xxxxxxxx, nejpozději xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxxxxx xx uplatňuje x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx rada xxxxxx xxxxxx do 200000 Kčs. Nebyla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxxxx xxxx uložit xxxxxx xxxxxxxx.
§48
(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, 16) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pozemku nebo xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, může xxxxxx xxxx uložit xxxxxx xx 50000 Kčs.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, 16) xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx, naruší životní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do 100000 Xxx.
§49
§49 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx.
§50
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, 16) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obecně závaznou xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx uložit xxxxxx xx 100000 Kčs.
§51
(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxx x nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §48 xx 50. Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za takové xxxxxxxxx nebo porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx pokuty xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti odstranit xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx obec xxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxxxxx uložit xxxxxxxxx pokutu.
(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx obce.
§51x
Obecní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §47 xxxx. 3, §48 x 50.
§51a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx
§52
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Starosta xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx státním xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Obecní xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx případech xxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx jiný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx pracovník xxxxxxxx xxxxx.
(3) Starosta xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x xxxx usnesení obecního xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx obecního xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx funkci statutárního xxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
(4) Xxxxxx xxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plní xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx je xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§53
(1) Xxxxxxxx připravuje, svolává x xxxx schůze xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x pověřeným xxxxxx obecní rady xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx usnesení xxxxxx xxxx v xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx za xx, že xx xxxxxxxxx. Věc xxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxx obecní rady, xxxxxxxx xxxxxxxxx okresního xxxxx o xx xxxxxx.
§53a
Xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
§53x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 302/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§54
Xxxxx xxxxxxxx a zástupce (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx uvedených x §3 primátor xxxxx a náměstek (xxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx insignií.
§55
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxx
§56
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předkládají xxxxxx obecní radě.
(2) Komise xx xxx xxxxxxxx orgánem, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53a.
(3) Xxxxxx xx usnáší xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx pozastavit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xx nesprávné. Xxx předloží x xxxxxxxxxx xxxxxx radě xx xxxx nejbližší xxxxxx.
(4) Xxxxxx xx xx své xxxxxxxx odpovědna xxxxxx xxxx; ve věcech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svěřeném xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx.
§57
§57 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/1992 Sb.
Xxxxxx úřad
§58
(1) Obecní xxxx tvoří starosta, xxxxxxxx (zástupci) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx pracovníci. X xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Obecní rada xxxx x pracovníků xxxxxxxx xxxxx zřídit xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Obecní xxxx
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. xxxx xxxxx, xxxxx xx uložila obecní xxxx nebo obecní xxxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x příspěvkové xxxxxxxxxx x zařízení, xxxxx xx obec xxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
3. pomáhá xxxxxxx x jejich xxxxxxxx;
x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxxx státní xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx obce je xxxxxx xxxx podřízen xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 17)
(5) Xxxxxx obecního xxxxx xxxx
a) xx xxxxxxx xxxxxxx úřad,
x) x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "Xxxx" ("Xxxxx") x xxxxxx xxxx či xxxxx; jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx částí v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx x záhlaví xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx obvod" xxxx "Xxxxxxx xxxx" x uvedením xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx působnosti xx x záhlaví xxxxxxxx "Xxxxxx xxxx" ("Xxxxxxx úřad", "Xxxxxxxxx", "Xxxx městské části") x uvedením xxxxx xxxx xx xxxxx.
§59
(1) X obcích, v xxxxx obecní xxxx xxxxxxx xxxxxxx dva xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §58 xxxx. 2, x x xxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx obecní xxxx, působí xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu. Xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xx odpovědný xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odpovědný xxxxxxxxxx.
(3) Tajemník xxxxxxxx úřadu
x) xx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu zaměstnavatele xxxxx zvláštních předpisů,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx x obecní xxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx platy pracovníkům xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
§60
(1) Xxxxxx xxxxx v xxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxxxx (dále xxx "pověřený obecní xxxx"), xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obvodech
x) státní xxxxxx, xxxxxx xx počátku xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v §22 xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx první a xxxxx kategorie,
b) xxxxxx správu ve xxxxxx xxxxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
a xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, právem xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx správním řízení.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx, xxxxxxx-xx tak okresní xxxx 10) po xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§61
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x územně členěných xxxxxxxxxxxx městech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx působnosti xxxx podle §21 xxxx. 1 x §22,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxx xxxxx podle §60 xxxx. x) x b), xxxxx xxxx xxxxx nevyhradilo xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx magistrátu,
x) xxxxx xx xxxxxx svěřena pověřeným xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx,
x) xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x c), xxxxx xxx xxxx svěřena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxxx xxx xxxx xxxxx vyhradilo xxxxxxxxxxxxxx města,
b) xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Plzeň xxxxxxxxxx xxx území xxxxxx státní xxxxxx, xxxxx xx xxx 30. června 1992 xxxxxxxxxx okresním xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx (x výjimkou xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 a 2 zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 172/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xx xx těmito okresními xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx správu xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx okresním xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx působnosti pověřených xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx územním xxxxxx,
x) přezkoumávají xxxxxxxxxx xxxxxx městských xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve správním xxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů městských xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x poskytují xxx odbornou xxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx měst x xxxxxxxxx statutárních xxxxxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §21 xxxx. 1 x §22,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx územním xxxxxx.
§61a
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx funkcí x obecních xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost.
§61x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. s účinností xx 1.7.1992
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§62
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx závazná vyhláška xxxx jiné opatření xxxxxxxx zastupitelstva v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx okresní xxxx xxxx výkon.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxx, xxxxxxxxx okresní xxxx xxxx výkon.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx, obecní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obecního úřadu x otázkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, který je xxxxx.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx působnost okresního xxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx Xxxx, Ostravy x Xxxxx, okresní xxxx pozastaví výkon xxxxxxxxxx; x xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x měst uvedených x xxxxx xxxx, x xxxxxxxx měst Xxxx, Ostravy x Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; x xxxx Brna, Xxxxxxx x Xxxxx x takovém případě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státní správy.
§62a
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx města Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx zákonu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxx, xxxx města, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x otázkách xxxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxx xxxxxx, nezjedná-li xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx.
§63
Xxxxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se nevztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x závěrečná
§64
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení 18) xx vztahují xx xxxxxxxxxxx xxxxxx obce
x) xx xxxxxx xxxxx §47 odst. 3, §48 x 50,
b) o xxxxxxx, právem chráněných xxxxxxx a povinnostech xxxxxx x organizací xx úseku přenesené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx jinak.
§65
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx oznamují xxxxxxxxx odboru xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyloučení vedoucího xxxxxx xxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu. X xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxx oznamují; xxx xxxx v případě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx podjatost učiní xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx dalšího xxxxxx.
§66
Xxxxxx xxxx správní rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebude xxxxx xxxxx na xxxxxx výkon xxxxxxxxxx.
§67
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx vykonávaly místní xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx výbory, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xxxx xxxxxxx národní xxxxxx x těchto xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x zrušovat xxxxxxxxxx x zařízení, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx a Xxxx xxx Xxxxx xxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx státní xxxxxxx, organizace a xxxxxxxx mají xxx xxxxx.
(2) Funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx národní xxxxxx, x jejich pravomoc xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx nejdéle do 31. 12. 1992 xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx státní xxxxxxx, organizace x xxxxxxxx mají xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxx x pravomoci xxxxxxxx, řídit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx být xx xxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxx úřadem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x níž tyto xxxxxx xxxxxxx, organizace x zařízení xxxx xxx xxxxx; k xxxxxxxxx musí xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx x xx obecní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) O xxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x zrušovat xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx hospodářství národních xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxx xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, rozhodne xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§68
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x městských národních xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x nichž xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a závazky xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů x národních xxxxxx xxxx Xxxx, Ostravy, Xxxxx a Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxx Xxxx, Ostravu, Xxxxx a Xxxx xxx Xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pracovníků podle xxxxxxxxxx předpisů
x) x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx obecní úřady x xxxxxx, x xxxxx bylo sídlo xxxxxxxxx národních xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Brna, Xxxxxxx, Plzně x Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxx těchto xxxx,
x) z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx, Ostravy, Xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx městech.
§69
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx x obcích v xxxx 1990 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx národního xxxxxx xxx, xxx xx konalo xx 15 xxx xx xxxxxxxxx výsledků xxxxx xxxxxx xxxxxxx komisí.
(2) Xx zvolení xxxxxx xxxx obecním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx 1990 plní xxxx úkoly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§70
Nezřídí-li xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x zabezpečování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxx působnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřebné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečností xxxxxxx x zjištění xxxxxxxxx a ukládat xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při páchání xxxxxxxxx mohou xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx totožnost x xxx nelze xxxxxxx xx xxxxx x blokovém xxxxxx.
§70x
§70 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 302/1992 Sb.
§71
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na hlavní xxxxx České xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
§72
Xxxxxxx se
a) zákon č. 69/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 1/1986 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx Xxxx nad Labem,
c) xxxxxx xxxxxxxx č. 12/1968 Sb., x úpravě xxxxx x náhrad a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx komisí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx vlády České xxxxxxxxxxxxx republiky x. 127/1971 Sb., xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1989 Xx., a nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1989 Xx.,
x) nařízení vlády Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1972 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 153/1982 Xx.,
x) nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/1982 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx města x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/1984 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uznání Za xxxxxx národních výborů.
§73
Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx 1990.
Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.
Příloha k xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 367/1990 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx)

Xxx.

Xx úseku státní xxxxxx

xx přenáší xx xxxxxxxx obecní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborům nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxx

§(xx.)

1

2

3

4

5

1.

xxxxxx xxxxx

xxxxxxxx xxxxx č. 21/1958 Sb.

§54 xxxx. 1

určení xxxx, které xx xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx již xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx správy; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření x xxxxxx xxxxxxxx

2.

xxx. č. 40/1961 Sb.

§21 xxxx. 2

xxxxxxxx provedení xxxx xxxxxxx půdy xxxxxxxxx m xxxx xxxxxxxxx m xxxxxxx xx xxxxx vojenské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra

3.

dopravy x xxxxxxxxxx hospodářství

zák. č. 68/1979 Sb.

§11 xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx provozu) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxxx národního xxxxxx

4.

xxxxxxxxxxx x xxxx

xxx. č. 41/1964 Sb., xx xxxxx xxx. XXX x. 146/1971 Xx. x xxx. XXX x. 49/1982 Xx.

§57 xxxx. 1 x 2

xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bytů x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxx

5.

§67 odst. 3

xxxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxx xxx má xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

6.

xxxxxxxx

xxx. XXX č. 77/1978 Sb., o xxxxxx správě xx xxxxxxxx

§10

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx školy, x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky, x xxxxxxxxxx žáka xx povinnosti xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx od povinné xxxxxx xxxxxxxx

7.

xxxxxxxxxxx

xxx. č. 102/1963 Sb.

§13 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva

8.

§13 odst. 2

xxxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku trpět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rybářských revírů xx xxxxxx xxxxxxxxx

9.

xxxxxxxxxxx

xxx. č. 77/1976 Sb.

§3 xxxx. 1 xxxx. l)

rozhodování xxxxx §14 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx podmínek, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

10.

§3 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxxxxxx podle §14 nebo §19 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx odnětí xxxxxxxxxx půdy xxxxxxxxxx xxxxxx

11.

§3 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ekonomické xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, x xxxxxxx-xx x této dohodě xxxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lhůty x jejímu xxxxxxx

12.

§3 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx organizacím x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxx půdu xxx o xxxx xxxxx §7x xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx nepřesahuje xxxxx xxxxxx

13.

§3 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx §13a zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx rekultivace, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxxxx půdu xxx x xxxx xxxxx §7x odst. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jeden xxxxxx

14.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxx. č. 55/1950 Sb.
xxxx. č. 479/1950 X . x.

§2
§6 x 7

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a změně xxxxx x příjmení

15.

energetiky

zák. č. 79/1957 Sb.

§12 xxxx. 1

vydávání xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zastavení x xxxxxxxxxx závodního energetického xxxx a jeho xxxxx

16.

§13

xxxxxxxxxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx díla, xxxxx xxxxxx xxx zastaven, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxxxxx elektřinou x xxxxxxxx xxxxxxxxx (správci) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x hospodárnosti

17.

§28 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx, xx základě xxxxxxx podané poškozeným

18.

§33 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x cizími xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx

19.

xxxxxxx

xxx. č. 52/1959 Sb.

§11 xxxx. 2

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxx významem xxxxx xxxx

Xx. II
X §28 xx xxxxxxxxxx xxxx připojených xxxxxx x), x) x x) xxxxxxx xx xxx volby xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 302/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 367/90 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.11.1990.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:
439/91 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 367/90 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), x mění xxxxx XXX x. 418/90 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.11.91
485/91 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 367/90 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), x zákon XXX x. 172/91 Xx., x xxxxxxxx některých xxxx z majetku XX xx vlastnictví xxxx
x xxxxxxxxx xx 29.11.91
553/91 Xx., x xxxxxx policii
s xxxxxxxxx xx 1.1.92
302/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 367/90 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 439/91 Xx., xxxxxx ČNR x. 485/91 Sb. a xxxxxx ČNR č. 553/91 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.7.92
410/92 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 367/90 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 83/92
XXX 929701, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX
x xxxxxxxxx xx 27.10.92
68/93 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx zákony xx xxxxx všeobecné xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 15.2.93
152/94 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.7.94
279/95 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx XXX x. 367/90 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.12.95
107/2000 Xx., xxxxx XX xx xxx 5.4.2000 xx xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxxx §62 x 62x zákona x. 367/1990 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 28.4.2000
Xxxxxx xxxxxxx x. 367/90 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 128/2000 Sb. x účinností xx 12.11.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Čl. 86 xxxxxxxxx xxxxxx x. 100/1960 Xx., Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx ústavního xxxxxx č. 294/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x. 143/1968 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 135/1982 Sb., x hlášení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4) Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 298/1992 Sb., x xxxxxxx xx zastupitelstev x xxxxxx a x xxxxxxx referendu.
5) §151a x násl., §663 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 47/1992 Xx.)
6) Zákon Xxxxx národní rady č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx republiky), xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 579/1991 Sb.
7) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 184/1991 Xx.
8) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 36/1960 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 425/1990 Xx.
9) §20b x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 425/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx opatřeních x xxx souvisejících, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §20f x xxxx. občanského xxxxxxxx.
12) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx §29 xxxxxx č. 157/1989 Xx.
14) §8 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
16) §2 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
17) §7 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 564/1990 Sb., x státní xxxxxx x samosprávě ve xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (správní xxx).
19) §20 xxxxxx x. 530/1990 Xx., o dluhopisech.