Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.06.1998.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1994 do 27.06.1998.


Zákon o vysokých školách

172/90 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1
ČÁST II. Akademická práva a svobody §2
ČÁST III. Zřizování a právní postavení vysokých škol a fakult §3 §4 §5
ČÁST IV. Ekonomické zabezpečení vysokých škol a fakult §6
ČÁST V. Samospráva vysokých škol
Akademická obec §7
Akademické orgány a akademičtí funkcionáři §8
Akademický senát vysoké školy, akademický senát fakulty §9 §10
Vědecká rada vysoké školy §11
Vědecká rada fakulty §12
Rektor, děkan, profesor, proděkan a vedoucí pedagogických a vědeckých pracovišť §13
Kvestor, tajemník fakulty §14
ČÁST VI. Ministerstvo, Rada vysokých škol a Akreditační komise §15
Jmenování profesorů a rektorů vysokých škol §15a
Rada vysokých škol §16
Akreditační komise §17
ČÁST VII. Vysokoškolské studium, postgraduální studium a celoživotní vzdělávání občanů
Vysokoškolské studium §18 §19 §20 §21
Postgraduální studium §22 §23
Celoživotní vzdělávání občanů §24
Doklady o ukončení studia §25
ČÁST VIII. Studenti vysokých škol §26
ČÁST IX. Učitelé a vědečtí pracovníci vysokých škol §27
ČÁST X. Statuty vysokých škol a fakult
Statut vysoké školy §28
Statut fakulty §29
ČÁST XI. Vysoké školy v působnosti jiných ústředních orgánů státní správy
Vojenské vysoké školy §30 §31
ČÁST XII. Vysoké školy bohoslovecké a bohoslovecké fakulty §32
ČÁST XIII. Vysoké školy umělecké §33
ČÁST XIV. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45
XXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 1990
x xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx poznání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx x xxxxxxxxx činností. X xxxxx xxxxxxxxx x všelidských xxxxxxxxxxx x demokratických xxxxxx xxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x současně xxxxxxxxxx xx zvyšování xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx x přispívat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxxx ustanovení
§1
(1) Xxxxxx školy xxxx vrcholné xxxxxxxxxx, xxxxxxx a umělecké xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxx samosprávné. X organizaci x xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx škol je xxxxxxxxxx vysokoškolské vzdělávání xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bádání x xxxxxxx xxxxxxxx činnosti. Xxxxxx školy mají xxxxxxxx právo poskytovat xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studium x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx základního úkolu xxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
§2
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx členům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svoboda xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyučovat a xxxx xx, právo xxxxx xxxxxxxxxx samosprávné xxxxxx, xxxxx na xxxxx filozofické xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx, právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x uplatňování xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx demokracie, xxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysokých xxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx půdu xxxxxxxx xxxxxx nebo jím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného činu.
(4) Xx xxxxxxxxxx xxxx nesmějí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vytvářet xxxxx xxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxxxxxx a právní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x fakult
§3
Xxxxxx školy xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxx x ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx.
§4
(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxx členit xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx, slučuje, xxxxxxxxx x zrušuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx název x xxxxx xxxxxxx.
§5
(1) Xxxxxx školy x xxxxxxx jsou právnickými xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x v xxxxxxxxx xx svěřených fakultami xxxxx xxxxxxxxxx akademického xxxxxx fakulty.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, určí-li xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx).
XXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
§6
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx zdrojů.
(2) Xxxxxx školy (xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx.
ČÁST XXXX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol
§7
Xxxxxxxxxx obec
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (fakulty) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy (xxxxxxx).
§8
Xxxxxxxxxx xxxxxx x akademičtí xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké školy xxxx akademický senát, xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx umělecká xxxx vysoké xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx"), xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rada xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx xxxxxxx"), xxxxx x proděkani.
Akademický xxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§9
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx školy se xxxx xxxxxxxxxxx obcí xxxxxx xxxxx xxx, xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obci xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx skládá x volených zástupců xxxxxxxxxx xxxx vysoké xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx fakulty xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Akademický senát xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx zástupců xxxxxxxxxx obce xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu fakulty xx neslučitelná x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxx (xxxxx) nebo xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátů x xxxxxxxx xxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména
x) xxxxxxx, slučuje, rozděluje x xxxxxxx fakulty,
x) schvaluje statut xxxxxx školy,
x) xxxxxxxx kandidáta xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x docentů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx na jmenování x odvolání rektora xxxxxxxxx akademický senát xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na jmenování xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vědeckých, pedagogických, xxxxxxxxxx, hospodářských x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x návrhem xxxxxxx xx jmenování xxxxxxx rady xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Rady xxxxxxxx xxxx,
ch) xxxxxxxxx xxxxxxx fakult vysoké xxxxx,
i) xxxxxx xxxxxxxxxx obci vysoké xxxxx nejméně jednou xx xxx xxxxxx x své xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx školy.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx fakulty xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx děkana x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx z xxxxxx,
x) xxxxxxxxx souhlas x xxxxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxx,
x) projednává zřizování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, vývojových, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx návrh xxxxxx xx roční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pracovištím x xxxxxxxx zařízením xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxxxx studijní xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx x strukturu xxxxxxxxxx fakulty,
h) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
xx) deleguje xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) podává xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejméně xxxxxx xx rok xxxxxx x xxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx senát vysoké xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), d), x), x x) a xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 písm. x), x), x) x xx) usnášejí xxxxxx xxxxxxxxxx.
§11
Vědecká xxxx xxxxxx xxxxx
(1) Členy xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, vědeckých pracovníků x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Počet dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vědecké rady xxxxxx školy.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) projednává xxxxxxxxxx docentů a xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§12
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx děkan xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odborníků nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx.
(2) Vědecká xxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhoduje x xxxxxx výsledku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx návrhy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx umělecké xxxxxxxx fakulty.
§13
Rektor, xxxxx, profesor, proděkan x xxxxxxx pedagogických x xxxxxxxxx pracovišť
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxx jejím xxxxxx. Xxxxxx xx svoji xxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx věcech uvedených x §15 xxxx. 1 xxxx. x), x) x f) xxx ministrovi školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx").
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx zřizuje xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x jedná xxxxx xxxxxx. Xxxxx za xxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty x x rozsahu, xxxxxxx statutem xxxxxx xxxxx, rektorovi.
(5) Xxxxx xxxxxxx vědecká, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, hospodářská x informační xxxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxx.
(6) Rektora xxxxxxxxx x jím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zastupují v xxx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxx, proděkana xxxxxxx xxxxx se souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx za svoji xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxx rektora, xxxxxxxxxx, děkana x xxxxxxxxx xx tříleté. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dvě xx xxxx následující xxxxxx.
(8) Vedoucí xxxxxxxxxxxxx xxxx vědeckého pracoviště xxxx xxxx činnost x xxxxxxxx xx xx děkanovi; pokud xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx začleněno.
§14
Xxxxxxx, xxxxxxxx fakulty
Kvestor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx fakulty. Xxxxxxx je podřízený xxxxxxxxx, tajemník xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 20.9.1993 xx 30.6.1998 (xx xxxxxx č. 111/98 Xx.)
§15
Xxxxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx komise
(1) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")
a) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx x vysokoškolského vzdělávání,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx jemu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx vysokých xxxx,
x) xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxx zřizuje x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x pracoviště, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx návrh xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje x odnětí xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx konat xxxxxx a rigorózní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx školám x xxxxxxxx; xxxxxxxx odejme xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx současně o xxx, na které xxxx vysoké xxxxx xxxx fakultě xx toto xxxxxx xxxx zkoušky uskuteční, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx škola nebo xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxx akreditační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vedoucích pedagogických x xxxxxxxxx pracovišť.
(2) Xxxxxxx na návrh xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§15a
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Prezident xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx předloženého ministrem xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senáty xxxxxxxx škol xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/1993 Xx. x účinností xx 20.9.1993
§16
Rada xxxxxxxx škol
(1) Xxxx xxxxxxxx škol xx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx delegovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx škol x fakult x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx republice se xxxxxx xx zástupců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx škol a xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x) x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxx prostředků podle §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, která xx xxxxxx vysokých škol.
§17
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Akreditační xxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx Slovenské republice xxxxx Slovenské xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx komisí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx institucí.
(2) Xxxxxxxxxxx komise
a) xx vyjadřují x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx a zrušení xxxxxxxx škol a xxxxxx (§3 x 4),
x) konají xxxxxxx podle §15 xxxx. 1 písm. x).
XXXX XXXXX
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, postgraduální xxxxxxx x celoživotní xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§18
(1) Xxxxx má právo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx zvoleném xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo úplné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Hlediska xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx schvaluje na xxxxx děkana akademický xxxxx fakulty, na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx, akademický xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx.
(2) X přijetí xxxxxxxx xx xxxxxx rozhoduje xxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxx, které musí xxx odůvodněné, xx xxxxxxx xxxx do xxxx dní ode xxx xxxxxxxx odvolat x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na fakulty, xx uchazeč může xx stejné xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx.
(3) Xx uměleckou xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx střední xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx stává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx vysokou xxxxx.
§19
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx školy), xx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxx obhajoba xxxxxxxxx xxxxx.
§20
Xxxxxxx xxxxxxxx xxx studentem xxxxxxxxx státní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. 1, xxxxxxxxxx ze studia xxxx xxxxxxxxxx studia.
§21
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" (xx zkratce "Bc.").
(2) Xxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tituly:
x) xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akademický xxxxx "xxxxxxx" (ve xxxxxxx "Mgr."),
x) xx xxxxxxxxxxx, ekonomických x zemědělských vysokých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" (ve xxxxxxx "Xxx."),
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "doktor všeobecné xxxxxxxx" (ve zkratce " XXXx.") x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akademický titul "xxxxxx veterinární medicíny" (xx xxxxxxx "XXXx.").
§22
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx, zkoušky x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vědecky xxxxxxxx, a vykonáním xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx postgraduálního xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxx titul "xxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx".).
§23
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§24
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx, kterým zejména
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx specializovaných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx spojených s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx studiu, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx.
§25
Xxxxxxx x ukončení studia
(1) Xxxxxxxxxxx studia xxxxx §19 xx 22 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x akademického nebo xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxxxxxx vysoké školy xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přednáškových xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práce. Xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 x 21 se xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školou xxxxx xx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Republika xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. X nostrifikaci rozhoduje xxxxxx škola, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx studijní xxxxx; xxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx x přiznání xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXX
§26
Studenti xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx škol mají xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx a s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) x xxxxx xxxxx vysokoškolského xxxxxx xx xxxxxxx x x studium xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školou,
x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánech xxxxxx xxxxx x xxxxxxx,
e) vytvářet xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx sdružení) x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx studentům xxxxxxxxxx x xxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx statutu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxxxx xxxxx disciplinárního xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx závažné xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx xxx student xxxxxxxxxxx děkana xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx fakulty, xxxxxxxx ze studia xx vysoké škole.
Xxxxxxxx xx 20.3.1993 xx 30.6.1998 (xx xxxxxx x. 111/98 Xx.)
§27
Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx
(1) Xx vysokých školách xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, docenti, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx působit x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx konkursní xxx [§28 xxxx. 2 xxxx. x)].
(3) Konkursy xx obsazení xxxx xxxxxxxxx pedagogických x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Členy xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx ostatních xxxxxxx x vědeckých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vedoucí pedagogických x xxxxxxxxx pracovišť, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x členové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx senátu uvolnit xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx mu, xxx xx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx získání xxxxxx "xxxxxx" je xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx práce. Xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx "xxxxxxxx" x "xxxxxx" xxx odejmout xxxx, xxx zpronevěřil občanské, xxxxxxx (xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxx xxxxxx rozhoduje xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx xxxxx, který xxxxxxx x udělení xxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vědeckých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx v xxxxxx xxxx xx xxxx xxx; xx xxxxxx xxxx xxx lze xxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. *)
(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx končí xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx let xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx neskončil x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Děkan xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v jeho xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru.
*) 132/94 Xx. Nález Ústavního xxxxx XX ze xxx 17.5.94 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx. XX xxxxxx x. 216/93 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 172/90 Sb., o xxxxxxxx školách, x xx xxxxxxx §27 xxxx. 8 xxxxxx x. 172/90 Xx., x xxxxxxxx školách, xx znění xxxxxx x. 216/93 Sb.
"Návrh xx xxxxxxx čl. XX xxxxxx x. 216/93 Sb. x §27 xxxx. 8 xxxxxx x. 172/90 Xx. xx zamítá."
XXXX XXXXXX
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
§28
Xxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx zejména
x) zaměření vysoké xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx studia,
x) xxxxx prorektorů x úseky xxxxxx xxxxxxxx,
x) rozsah xxxxxxxx kvestora,
f) xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx období x pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu,
x) xxxxxxx, xxxxx funkčního xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxx školy,
x) xxxxxx xxxxx kandidáta xx rektora x xxxxxx xxxxxxx návrhu xx jeho xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxx,
b) vnitřní xxx,
x) disciplinární xxx pro xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx řád.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxx registrace xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ustanovení xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prostředek x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx Slovenské xxxxxxxxx, xxxxx opravný xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§29
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Podrobnosti x xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, hospodaření x x xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxx statut xxxxxxx. Xxxxxxxx statutu xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, při kterém xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxxx školy x xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx
§30
Xxxxxxxx xxxxxx školy
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx výjimkami:
a) xxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxx x xxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. b) xx uskutečňuje x xxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxxx,
x) ustanovení §27 odst. 6 xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx službě, xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx. 2)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxxxx federální ministerstvo xxxxxxx obrany x xxxxxxx národní xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
§31
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborníků x xxxxx bezpečnostní xxxxxx stanoví zákon Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX DVANÁCTÁ
§32
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx fakulty xx ustanovení §2, 3, 4, 10, 13, 15, 17, 18, 26, 27 x 29 xxxxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST TŘINÁCTÁ
§33
Xxxxxx školy xxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxxx umělecké se xxxxxxxxxx §15, 16, 17, 21, 22 x 27 xxxxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§34
Xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x vyloučení xx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§35
(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x vláda Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx přiznání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x habilitací docentů,
x) xxxxxxxx nostrifikace x xxxxxx xxx xx.
§36
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xx 16 xxxxxx x. 39/1980 Xx., x vysokých školách, xxxxx jsou xx xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx 31. ledna 1991.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministrovi xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx [§15 odst. 1 xxxx. x)] nejpozději xx 31. prosince 1990.
§37
(1) Xxxxxx může xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx konkurs x xx xxxxxxxx místo, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxxx potřebou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x morální xxxxxx xxxxxx školy. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx odmítl xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxx xxxxxxxx rektor xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1991.
§38
(1) Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve stadiu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stadiu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §40 xx 43, §44 xxxx. 3, §45, §46 xxxx. 3, §48 odst. 1 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx studium xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. 3)
(3) Na xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx xx xxxxxx dne, xx vztahují xxxxxxxxxx §44, 46 a 47 dosavadního xxxxxx x xxxxxxxx školách x xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 90/1980 Xx.
§39
Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx školy, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx.
§40
Xxxxxxxx xx xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx po 22. xxxxxxxx 1969 xxxxx xxxxxxxxxx §55x odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 19/1966 Xx., x vysokých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 163/1969 Xx., x přede xxxx 1. ledna 1990 podle §3 xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx XXX č. 111/1980 Xx. x §3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 106/1980 Xx., x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxx obsazování xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysokých xxxx.
§41
Xxxxxx xxxxx existující xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxxx akreditační xxxxxx.
§42
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x příloze xxxx xxxxxxxx školami x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze mají xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§43
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx, stavovská xxxxxxxx x ostatní xxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx přiznané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx užívat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx akademický xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxx xxxx xxxxxx xxxxx osvědčení.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol x Vysoké školy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Československa.
§44
Xxxxxxx se
1. xxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Národního xxxxxxxxxxx č. 7/1966 Sb., o Xxxxxx xxxxx politické xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 92/1966 Sb., x xxxxxxxxxx titulů xxxxxxxxxxx Xxxxxx školy politické xxxxxxxxxx výboru Komunistické xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx,
3. xxxxx č. 39/1980 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx,
4. nařízení vlády XXXX č. 90/1980 Sb., x xxxxxxxx závěrečných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxxxx vlády XXXX č. 33/1986 Sb., o xxxxxxxx studijních xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 49/1967 Sb., x postgraduálním studiu xx xxxxxxxx školách,
7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství XXX č. 109/1980 Sb., x xxxxxxxxx ke studiu xx xxxxxxxx školách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
8. vyhláška ministerstva xxxxxxxx SSR č. 104/1980 Xx., x xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
9. vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 110/1980 Sb., x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx),
10. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx SSR x. 105/1980 Xx., x xxxxxx xx vysokých xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx),
11. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství XXX č. 111/1980 Sb., x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství XXX x. 106/1980 Xx., x postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a při xxxxxxxxxx volných xxxx xxxxxxx xxxxxxxx škol,
13. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 137/1980 Sb., o xxxxxxx praxi x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škol,
14. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 138/1980 Xx., x odborné xxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 3/1981 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
16. vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 6/1981 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysokých školách,
17. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství XXX č. 58/1981 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
18. vyhláška xxxxxxxxxxxx školství XXX x. 55/1981 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
19. xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx XXX č. 83/1984 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 55/1986 Xx.,
20. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx SSR č. 87/1984 Xx., x xxxxxxxxxxx stipendií a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
21. úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx SSR z 15. xxxx 1982 x. 12&xxxx;857/82-33/333 x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na zahraničních xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 27/1982 Xx.),
22. směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. x. 28&xxxx;911/82-34 xx xxx 22. xxxxxxxxx 1992 o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 5/1983 Sb.).
§45
Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1990.
Xxxxx x. x.
Dubček x. r.
Čalfa x. x.
Xx. XX
Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx neurčitou, se xxxx x xxxxxxxx xxxxx na dobu xxxxxxx do 30. xxxx 1994. 1)
Xxxxxxx zákona x. 172/1990 Sb.
Seznam xxxxxxxx xxxx a xxxxxx
1. XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Lékařská xxxxxxx xxxxxxxxxx
Fakulta xxxxxxxx xxxxxxxxx
Lékařská xxxxxxx x Xxxxxx Králové
Xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Hradci Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx matematicko-fyzikální
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Fakulta xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
Fakulta xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx pedagogická
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bohoslovecká xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxx
Husitská xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx bohoslovecká xxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx fakulta
Lékařská xxxxxxx x Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx fakulta
Právnická xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx fakulta
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Matematicko-fyzikální xxxxxxx
Fakulta xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Římskokatolická xxxxxxxxxxxxxxxx bohoslovecká xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx bohoslovecká fakulta
Masarykova univerzita x Xxxx
Fakulta xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Fakulta xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Univerzita Palackého x Olomouci
Xxxxxxx xxxxxxxx
Fakulta xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx přírodovědecká
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Šafárika x Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
Právnická xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx fakulta v Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx bohoslovecká xxxxxxx
Pravoslavná bohoslovecká xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx
Xxxxxx škola xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx
Samostatné fakulty
Xxxxxxxxxxx fakulta v Xxxxxxx Budějovicích
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Plzni
Xxxxxxxxxxx fakulta x Xxxx xxx Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxx Králové
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ostravě
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx
Pedagogická xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx
2. XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
Xxxxx vysoké učení xxxxxxxxx x Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx
Fakulta xxxxxxx
Fakulta elektrotechnická
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx technická x Xxxxxxxxxx
Stavební xxxxxxx
Strojní xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Chemicko-technologická xxxxxxx
Fakulta xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx fakulta xx xxxxxx x Xxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x spojov x Žiline
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a spojů
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx fakulta
Xxxxxx škola xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x Praze
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx technologie paliv x xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx chemicko-inženýrská
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x elektrotechnická x Xxxxx
Fakulta xxxxxxx
Fakulta xxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Liberci
Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx textilní
Vysoké xxxxx xxxxxxxxx x Xxxx
Xxxxxxx stavební
Fakulta xxxxxxx
Fakulta xxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx technologická xx Xxxxx
Xxxxxxx architektury
Xxxxxx škola xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Fakulta xxxxxxxx-xxxxxxxxxx
Fakulta xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx ekonomická
Vysoká škola xxxxxxxxx x Košiciach
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx fakulta
Xxxxxxxx xxxxxxx
3. XXXXXX ŠKOLY XXXXXXXXXX
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Praze
Xxxxxxx národohospodářská
Fakulta xxxxxxx xxxxxxxxxx
Fakulta xxxxxxxx
Fakulta xxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Bratislave
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Obchodní xxxxxxx
Fakulta xxxxxx
Xxxxxxx ekonomiky x xxxxxx xxxxxxxxx odvětví
Xxxxxxx ekonomiky služeb x xxxxxxxxxx ruchu x Xxxxxx Xxxxxxxx
4. XXXXXX XXXXX ZEMĚDĚLSKÉ
Xxxxx xxxxxxxxxx univerzita x Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx mechanizační
Xxxxxxx provozně xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx zemědělská x lesnická univerzita x Xxxx
Fakulta xxxxxxxx ekonomická
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Fakulta xxxxxxxx
Xxxxxxx zahradnická v Xxxxxxx
Vysoká xxxxx xxľxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx
Provozně-ekonomická xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx fakulta
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Vysoká xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx vo Zvolenu
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx
5. XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx
Xxxxxxx hudební
Fakulta xxxxxxxxx
Xxxxxxx filmová x xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx x Xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx
Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx umení x Bratislave
Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx fakulta
Xxxxxx škola xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx
6. XXXXXXXX VYSOKÉ XXXXX X XXXXXX XXXXXXX

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1990.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
216/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 172/90 Xx., x vysokých xxxxxxx
x účinností xx 20.9.93
132/94 Xx., nález ÚS XX (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 24.6.94
192/94 Sb., x změně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxxxx x příloze xxxxxx x. 172/90 Xx., x vysokých xxxxxxx
x účinností xx 1.1.95
111/98 Xx., o xxxxxxxx školách x x xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.7.98
Xxxxxx xxxxxxx x. 172/90 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/98 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1999.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) 132/94 Xx. - Nález Xxxxxxxxx soudu XX xx xxx 17.5.94 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xx. XX xxxxxx x. 216/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 172/90 Sb., x xxxxxxxx školách, x xx xxxxxxx §27 odst. 8 xxxxxx x. 172/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/93 Xx.
"Xxxxx xx xxxxxxx čl. XX xxxxxx x. 216/93 Xx. x §27 odst. 8 xxxxxx x. 172/90 Sb. se xxxxxx."
2) Xxxxxx xxxxx č. 92/1949 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 49/1967 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
4) Příloha xxxxxx xxxxxx Seznam xxxxxxxx škol x xxxxxx.