Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.06.1998.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1995 do 27.06.1998.


Zákon o vysokých školách

172/1990 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení §1

ČÁST DRUHÁ - Akademická práva a svobody §2

ČÁST TŘETÍ - Zřizování a právní postavení vysokých škol a fakult §3 §4 §5

ČÁST ČTVRTÁ - Ekonomické zabezpečení vysokých škol a fakult §6

ČÁST PÁTÁ - Samospráva vysokých škol

Akademická obec §7

Akademické orgány a akademičtí funkcionáři §8

Akademický senát vysoké školy, akademický senát fakulty §9 §10

Vědecká rada vysoké školy §11

Vědecká rada fakulty §12

Rektor, děkan, prorektor, proděkan a vedoucí pedagogických a vědeckých pracovišť §13

Kvestor, tajemník fakulty §14

ČÁST ŠESTÁ - Ministerstvo, Rada vysokých škol a akreditační komise §15

Jmenování profesorů a rektorů vysokých škol §15a

Rada vysokých škol §16

Akreditační komise §17

ČÁST SEDMÁ - Vysokoškolské studium, postgraduální studium a celoživotní vzdělávání občanů

Vysokoškolské studium §18 §19 §20 §21

Postgraduální studium §22 §23

Celoživotní vzdělávání občanů §24

Doklady o ukončení studia §25

ČÁST OSMÁ - Studenti vysokých škol §26

ČÁST DEVÁTÁ - Učitelé a vědečtí pracovníci vysokých škol §27

ČÁST DESÁTÁ - Statuty vysokých škol a fakult

Statut vysoké školy §28

Statut fakulty §29

ČÁST JEDENÁCTÁ - Vysoké školy v působnosti jiných ústředních orgánů státní správy

Vojenské vysoké školy §30 §31

ČÁST DVANÁCTÁ - Vysoké školy bohoslovecké a bohoslovecké fakulty §32

ČÁST TŘINÁCTÁ - Vysoké školy umělecké §33

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45

č. 216/1993 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu č. 132/1994 Sb.

Příloha - Seznam vysokých škol a fakult

INFORMACE

172

ZÁKON

ze xxx 4. xxxxxx 1990

x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx škol xx xxxxxxx poznání a xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vědeckou x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X duchu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx tradic xxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvyšování xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx obracet i xx xxxxx xxxxxxxxx x přispívat ke xxxxxxxxxx širokých vrstev xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxxx ustanovení

§1

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vzdělávací, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. O organizaci x činnosti vysoké xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x v xxxx xxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx škol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě tvořivého xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx umělecké xxxxxxxx. Xxxxxx školy mají xxxxxxxx právo poskytovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx tituly xxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxx; xxxx právo uskutečňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úkolu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hospodářskou činnost.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxxxx práva x svobody

§2

(1) Xx xxxxxxxx školách se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zveřejňování xxxx xxxxxxxx, svoboda xxxxxxxx tvorby, xxxxx xxxxxxxx a xxxx xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je šířit, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x znaky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Využívání x xxxxxxxxxxx těchto xxxx x svobod xxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx demokracie, xxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxx.

(3) Zaručuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného činu.

(4) Xx xxxxxxxxxx půdě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Zřizování a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx

§3

Xxxxxx xxxxx xx zřizují, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xx Slovenské republice xxxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx; stejným způsobem xx xxxxxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxx xxxx.

§4

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxx členit xx xxxxxxx.

(2) Fakulty xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x zrušuje xxxxxxxxxx xxxxx vysoké xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Vysoké xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vysoká xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx) jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx tak xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx).

XXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx

§6

(1) Vysoké xxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx získávat xxxxxxxxxx i z xxxxxx xxxxxx, tuzemských x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

XXXX PÁTÁ

Samospráva vysokých xxxx

§7

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx obec xxxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxx tak xxxx xxxxxx xxxxxx školy (xxxxxxx), i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx).

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké školy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx uměleckých xxxxxxxx xxxxxxx umělecká xxxx xxxxxx školy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx"), xxxxxx a prorektoři.

(2) Xxxxxxxxxxxx orgány a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akademický xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx jen "vědecká xxxx xxxxxxx"), xxxxx x proděkani.

Akademický xxxxx vysoké xxxxx, akademický xxxxx xxxxxxx

§9

(1) Akademický senát xxxxxx školy se xxxx akademickou obcí xxxxxx xxxxx tak, xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Členové akademického xxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx xx svoji xxxxxxx akademické obci xxxxxx xxxxx.

(2) Akademický xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx akademické xxxx vysoké xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx akademickou xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se skládá x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fakulty.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoké školy x xxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, děkana x xxxxxxxxx. Xxxxxx (xxxxx) nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx hlasem.

§10

(1) Akademický xxxxx xxxxxx školy xxxxxxx

x) xxxxxxx, slučuje, xxxxxxxxx x xxxxxxx fakulty,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx kandidáta xx xxxxxxx z xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx s návrhy xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) projednává xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a informačních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx rektora xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x kontroluje xxxxxx využití,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxx vysokých xxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nejméně jednou xx xxx xxxxxx x své xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx statut xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x docentů xxxxxxx x xxxxxxxx xxx z funkce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx proděkanů,

d) projednává xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x účelovým zařízením xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fakulty,

g) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx,

xx) deleguje xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxx činnosti a x stavu fakulty.

(3) Xxxxxxxxxx senát xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x), d), x), x x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx v otázkách xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x), x), h) x xx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

(1) Členy vědecké xxxx xxxxxx školy xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu vysoké xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx jednu třetinu x xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx školy.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pedagogické xxxxxxxx, xxxxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxx,

x) projednává xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x jejich výsledku, xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xx fakulty.

§12

Xxxxxxx xxxx fakulty

(1) Xxxxx vědecké xxxx xxxxxxx jmenuje děkan xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty z xxxxxxx, vědeckých pracovníků x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odborníků nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxx vědecké rady xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx rada xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhoduje x jejich výsledku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx školy xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxx, děkan, profesor, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vědeckých xxxxxxxxx

(1) Rektor xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ji x xxxxx jejím jménem. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx, xx věcech xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxx ministrovi xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Rektor xxxxxxx xxxxxxx, pedagogická, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pracoviště x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Děkan xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, zastupuje xx x xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty x x xxxxxxx, xxxxxxx statutem xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx fakulty.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x jím určeném xxxxxxx xxxxxxxxx. Prorektora xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx děkan se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx děkanovi.

(7) Xxxxxxx xxxxxx rektora, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx možno vykonávat xxxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxxx období.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pracoviště řídí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx za xx xxxxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxxx xxxx vědecké xxxxxxxxxx xxxxxxx přímo xx vysoké škole xxxx xxxx úkoly xxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx rektorovi xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx, xxxxxxxx fakulty

Kvestor xxxxxxxxxxx hospodářský x xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxxx fakulty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx chod xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx děkanovi.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")

a) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx činnost vysokých xxxx,

x) xxxxxxxxx jemu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kontroluje xxxxxx xxxxxxx,

x) registruje xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxx Rady xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx konat xxxxxx x rigorózní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oborech, xxxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx zkoušky, rozhodne xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo zkoušky xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx škola nebo xxxxxxx souhlas,

g) na xxxxx akreditační komise xxxxxxx konkursní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pedagogických x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministr xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ministrem xxxxxxx xxxxxxxxx x xx základě návrhů xxxxxxxxxxxx akademickými xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rektory xxxxxxxx xxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.9.1993

§16

Xxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx vysokých škol xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxx xx xxxxxx x ministerstvu.

(2) Rada xxxxxxxx škol x Xxxxx republice xx xxxxxx xx zástupců xxxxxxxxxxxx akademickými xxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx skládá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxx republice.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají vysokých xxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx Slovenské xxxxxxxxx xxxxx Slovenské xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, odborných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxx x návrhům xx xxxxxxx, sloučení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx (§3 x 4),

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 písm. x).

ČÁST SEDMÁ

Vysokoškolské studium, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§18

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx oboru, xxxxxxxx má úplné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxx xxxx xxxxxxx. Hlediska xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx ověřování xxxxxxxxx xx xxxxx děkana xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx fakulty, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx rektora.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rozhoduje xxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx doručení odvolat x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx rektora vysoké xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx stejné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx střední xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx se stává xxxxxxxxx vysoké školy xxxx zápisu na xxxxxxx školu.

§19

Vysokoškolské xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx), je součástí xxxxxx zkoušky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§21

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxx část vysokoškolského xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vysvědčení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx.").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx přiznávají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysokých xxxxxxx xxxxxxxxxx titul "xxxxxxx" (ve xxxxxxx "Xxx."),

x) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a zemědělských xxxxxxxx školách xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Ing."),

c) na xxxxxxxxxx fakultách xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx všeobecné xxxxxxxx" (xx zkratce " MUDr.") x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titul "xxxxxx xxxxxxxxxxx medicíny" (xx xxxxxxx "XXXx.").

§22

Postgraduální xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia se xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Postgraduální studium xxxxxxxx přednáškové kursy, xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovat, x xxxxxxxxx rigorózní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx "xxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx".).

§23

Vysoká xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statutem xxxxxx školy.

§24

Xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zejména

a) xxxxxxxxx xxxxx vzdělání xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Úhradu xxxxxx spojených s xxxxx studiem poskytují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx studiu, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx.

§25

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xx 22 xxxxxxxx vysoké xxxxx diplom x xxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru x akademického xxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx titulu. Xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kursů, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx práce. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 x 21 xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zkoušce.

(2) Diplomy, xxxxxxxxx jiné doklady x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x postgraduálním studiu xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školou platí xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxx-xx výslovně xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx x Slovenská Xxxxxxxxxxx Republika vázána, xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx stejné xxxx xxxxxxx studijní obory; xxxxx xxxx x Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx škola, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx též x xxxxxxxx akademického xxxxxx x akademicko-vědeckého xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx vysokých xxxx mají především xxxx xxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxxxx program x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školou,

b) x xxxxx xxxxx vysokoškolského xxxxxx se xxxxxxx x x xxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxx x zahraničí,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x pravidly určenými xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx x samosprávných xxxxxxxx vysoké xxxxx x fakulty,

e) vytvářet xx xxxxxxxx školách xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx sdružení) x xxxxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx školství x x xxxx xxxxx vytvářet xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokých xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx republice.

(2) Vysoké xxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a hmotné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Studenti xxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxxx xxxxx x fakulty.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx vysoké školy xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx občanských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx školy. Xx xxxxxx závažné porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx fakulty xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se nečlení xx fakulty, xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

§27

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x lektoři; xx xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx učitelů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx určí konkursní xxx [§28 xxxx. 2 xxxx. x)].

(3) Xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pedagogických x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx akreditační komise.

(4) Xxxxx konkursních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx učitelů x xxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxx xxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxxx x vědeckých xxxxxxxxx, jmenovaní xx xxxxxxx konkursů podle xxxxxxxx 3, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přiměřené xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx mu, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "docent" xx úspěšná xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx řízení xx zahájeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx titulu "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxxxxxx habilitace.

(7) Xxxxx "xxxxxxxx" x "xxxxxx" xxx odejmout xxxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vědecké (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxx titulu xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu vysoké xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxx; xx xxxxxx dobu xxx xxx xxxxxxx, jestliže x to xxxxxxxxx xxxxxxx požádá.

(9) Pracovní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx koncem xxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx i xx skončení jeho xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxxxx vysokých xxxx x fakult

§28

Statut xxxxxx školy

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) zaměření vysoké xxxxx,

x) organizační strukturu xxxxxx školy,

c) xxxxxxxx xxxxx xx vysoké xxxxx xx návrh xxxxxx x délku xxxxxx,

x) počet xxxxxxxxxx x úseky xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, způsob xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx funkčního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx návrhu xx xxxx odvolání,

ch) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx statutu xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx řád,

b) xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx.

(3) Podmínkou platnosti xxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statut xxxxxx školy, může xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, která má xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx opravný xxxxxxxxxx x Nejvyššímu xxxxx Slovenské xxxxxxxxx.

§29

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Podrobnosti x organizaci, řízení, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx vysoké xxxxx určuje statut xxxxxxx. Součástí xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x zkušební xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx statutem xxxxxx xxxxx x x obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx

§30

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xx vojenské xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx výjimkami:

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx, rozdělují x zrušují zákonem Xxxxxxxxxxx shromáždění xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx název a xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx §27 odst. 6 xx xx učitele x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx.1)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §15 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx národní xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

§32

Xxxxxx školy xxxxxxxxxxxx x bohoslovecké xxxxxxx

Xx xxxxxx školy xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §2, 3, 4, 10, 13, 15, 17, 18, 26, 27 x 29 vztahují xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

§33

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §15, 16, 17, 21, 22 x 27 xxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx

§34

Xx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx se nevztahují xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rektora xxxxxx školy, která xx nečlení xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§35

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx republiky xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem

a) xxxxxxxx xxx přiznání xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studentů,

b) podmínky x průběh xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxxxxx x xxxxxx při xx.

§36

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcionářů podle §12 xx 16 xxxxxx x. 39/1980 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xx funkci xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx 31. ledna 1991.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx [§15 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990.

§37

(1) Xxxxxx může xx xxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx vypsat konkurs x na obsazené xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x morální xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx neobstál xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx dát xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx řádu podle §28 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx konkursu xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Konkursní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1991.

§38

(1) Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxx a veterinárních xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx vztahují xxxxxxxxxx §4043, §44 xxxx. 3, §45, §46 xxxx. 3, §48 xxxx. 1 a 3 dosavadního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájené xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právních předpisů.2)

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx tohoto xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §44, 46 x 47 xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x nařízení xxxxx XXXX č. 90/1980 Sb.

§39

Xxx xxxxxx ke xxxxxxxxx profesora x xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4 xxxxxx zákona.

§40

Xxxxxxxx xx xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx, přiznané po 22. prosinci 1969 xxxxx xxxxxxxxxx §55a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 19/1966 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 163/1969 Sb., a xxxxx dnem 1. xxxxx 1990 xxxxx §3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČSR x. 111/1980 Xx. x §3 xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx XXX č. 106/1980 Sb., o xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x při obsazování xxxxxxx míst xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§41

Vysoké xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

(1) Xxxxxx školy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů xxxxxxx x příloze xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x fakultami xxxxx xxxxxx xxxxxx.3)

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízené xxxxx dosavadních předpisů xxxxxxx x příloze xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§43

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx označení x xxxxxxx tituly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxx vysokých škol, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx titul xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxx vydá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx na absolventy Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, vojenských xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Československa.

§44

Xxxxxxx se

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 7/1966 Sb., x Xxxxxx xxxxx politické xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Československa,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx č. 92/1966 Sb., o xxxxxxxxxx titulů absolventům Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx č. 39/1980 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx,

4. nařízení vlády XXXX č. 90/1980 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 33/1986 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx oborů x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

6. vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 49/1967 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx studiu xx vysokých školách,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství XXX č. 109/1980 Sb., o xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxx školách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 104/1980 Sb., o xxxxxxxxx xx studiu xx xxxxxxxx školách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČSR č. 110/1980 Sb., x xxxxxx xx xxxxxxxx školách (xxxxxxxx xxxxxxxx),

10. vyhláška ministerstva xxxxxxxx SSR x. 105/1980 Xx., x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx (studijní xxxxxxxx),

11. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 111/1980 Sb., o xxxxxxx xxx jmenování xxxxxxxxx a xxxxxxx x při obsazování xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 106/1980 Xx., x postupu xxx xxxxxxxxx profesorů x xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx volných xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

13. xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx XXX č. 137/1980 Sb., x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx praxi xxxxxxxx xxxxxxxx škol,

14. vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 138/1980 Xx., x odborné xxxxx x společensko-politické praxi xxxxxxxx xxxxxxxx škol,

15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 3/1981 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

16. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 6/1981 Xx., x provádění inspekce xx vysokých školách,

17. xxxxxxxx ministerstva školství XXX č. 58/1981 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

18. vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx SSR x. 55/1981 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

19. xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx XXX č. 83/1984 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx studentům xxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxx x. 55/1986 Xx.,

20. vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 87/1984 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

21. xxxxxx ministerstva xxxxxxxx XXX x 15. xxxx 1982 x. 12 857/82-33/333 x xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xx zahraničních xxxxxxxx školách (reg. x xxxxxx 27/1982 Xx.),

22. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. x. 28&xxxx;911/82-34 xx xxx 22. xxxxxxxxx 1992 o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx zahraničních vysokých xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 5/1983 Sb.).

§45

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1990.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxx pracovníkům xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poměr xx xxxx neurčitou, xx mění x xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx xx 30. xxxx 1994.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/1993 Xx. x účinností xx 20.9.1993

Xxxxxxx xxxxxx x. 172/1990 Xx.

Xxxxxx vysokých xxxx x xxxxxx

1. XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařství

Lékařská xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx dětského lékařství

Lékařská xxxxxxx x Hradci Xxxxxxx

Xxxxxxxx fakulta x Xxxxx

Xxxxxxx farmaceutická x Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx právnická

Fakulta xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx výchovy x xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bohoslovecká xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Bratislave

Lékařská xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx fakulta

Fakulta tělesné xxxxxxx a xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bohoslovecká xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx bohoslovecká fakulta

Masarykova xxxxxxxxxx v Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx právnická

Fakulta xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx pedagogická

Univerzita Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Pavla Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Prešově

Přírodovědecká xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fakulta

Pravoslavná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ostravě

Pedagogická xxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Banské Xxxxxxxx

2. XXXXXX ŠKOLY XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x fyzikálně xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx technická x Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx fakulta

Elektrotechnická xxxxxxx

Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx fakulta

Fakulta xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se sídlem x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx chemicko-technologická x Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx škola strojní x xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxx strojní

Fakulta elektrotechnická

Technická xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx učení xxxxxxxxx x Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Zlíně

Fakulta xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx škola xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx fakulta

Hutnická xxxxxxx

Xxxxxxx fakulta

Elektrotechnická fakulta

Stavební xxxxxxx

3. XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx škola xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxx národohospodářská

Fakulta xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx ekonomická x Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx ekonomiky x řízení xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx služeb x cestovního xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx

4. XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx univerzita x Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx mechanizační

Fakulta provozně xxxxxxxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx zemědělská x xxxxxxxx univerzita v Xxxx

Xxxxxxx provozně xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx lesnická

Fakulta xxxxxxxxxxx x Lednici

Vysoká xxxxx xxľxxxxxxxxxxxxx x Nitre

Provozně-ekonomická xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx fakulta

Mechanizační fakulta

Vysoká xxxxx lesnícka x xxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

5. XXXXXX XXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Praze

Vysoká xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxx akademie xxxxxxxxx xxxxx v Brně

Fakulta xxxxxxx

Xxxxxxx divadelní

Vysoká xxxxx xxxxxxxxx umení x Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx fakulta

Vysoká xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx

6. VOJENSKÉ XXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 172/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1990.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

216/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx školách

s xxxxxxxxx xx 20.9.1993

132/1994 Xx., xxxxx XX XX (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 24.6.1994

192/1994 Sb., x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zákona x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx školách

s xxxxxxxxx od 1.1.1995

111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.1998

Xxxxxx xxxxxxx x. 172/1990 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/1998 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1999.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Branný zákon č. 92/1949 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojáků, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) Vyhláška ministerstva xxxxxxxx č. 49/1967 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx studiu.

3) Příloha xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.