Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.06.1998.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1994 do 27.06.1998.


Zákon o vysokých školách

172/90 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1
ČÁST II. Akademická práva a svobody §2
ČÁST III. Zřizování a právní postavení vysokých škol a fakult §3 §4 §5
ČÁST IV. Ekonomické zabezpečení vysokých škol a fakult §6
ČÁST V. Samospráva vysokých škol
Akademická obec §7
Akademické orgány a akademičtí funkcionáři §8
Akademický senát vysoké školy, akademický senát fakulty §9 §10
Vědecká rada vysoké školy §11
Vědecká rada fakulty §12
Rektor, děkan, profesor, proděkan a vedoucí pedagogických a vědeckých pracovišť §13
Kvestor, tajemník fakulty §14
ČÁST VI. Ministerstvo, Rada vysokých škol a Akreditační komise §15
Jmenování profesorů a rektorů vysokých škol §15a
Rada vysokých škol §16
Akreditační komise §17
ČÁST VII. Vysokoškolské studium, postgraduální studium a celoživotní vzdělávání občanů
Vysokoškolské studium §18 §19 §20 §21
Postgraduální studium §22 §23
Celoživotní vzdělávání občanů §24
Doklady o ukončení studia §25
ČÁST VIII. Studenti vysokých škol §26
ČÁST IX. Učitelé a vědečtí pracovníci vysokých škol §27
ČÁST X. Statuty vysokých škol a fakult
Statut vysoké školy §28
Statut fakulty §29
ČÁST XI. Vysoké školy v působnosti jiných ústředních orgánů státní správy
Vojenské vysoké školy §30 §31
ČÁST XII. Vysoké školy bohoslovecké a bohoslovecké fakulty §32
ČÁST XIII. Vysoké školy umělecké §33
ČÁST XIV. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45
XXXXX
xx dne 4. xxxxxx 1990
o xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxx škol je xxxxxxx poznání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vědeckých xxxxxxxx x xxxxxx vědeckou x uměleckou činností. X xxxxx národních x všelidských xxxxxxxxxxx x demokratických xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx, technické x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vědy x xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxx samosprávné. X xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vysoké školy xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x x xxxx mezích xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx úkolem xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bádání x xxxxxxx xxxxxxxx činnosti. Xxxxxx školy mají xxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxx tituly jeho xxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úkolu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx
§2
(1) Xx xxxxxxxx školách xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaručuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx jeho výsledků, xxxxxxx umělecké tvorby, xxxxx xxxxxxxx a xxxx xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx samosprávné xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyznání x xxxxx xx xxxxx, právo používat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxx musí xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx demokracie, xxxxxxxx x x právním xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx akademické xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx případů xxxxxxxx života, xxxxxx x xxxxxxx. Vstup xxxxxx činných v xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx půdu povoluje xxxxxx nebo jím xxxxxxxx prorektor anebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx trestného xxxx.
(4) Na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx politické xxxxxx x politická xxxxx vytvářet xxxxx xxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x fakult
§3
Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx, rozdělují x xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xx Slovenské xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; stejným xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a sídlo xxxxxxxx xxxx.
§4
(1) Xxxxxx xxxxx se xxxxx členit xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx, slučuje, xxxxxxxxx x zrušuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx způsobem xx xxxxxxx xxxxx a xxxxx fakulty.
§5
(1) Xxxxxx školy x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx vystupuje v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x těch xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx celku, xxxxx x x xxxxxxxxx xx svěřených fakultami xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty.
(3) Xxxx pracoviště xxxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx osobami, určí-li xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (fakulty).
XXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxx zabezpečení vysokých xxxx a xxxxxx
§6
(1) Vysoké xxxxx a fakulty xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx (fakulty xxxxx pro xxxxx xxxxxxx získávat xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, tuzemských x xxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.
XXXX XXXX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
§7
Akademická xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx vysoké xxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxx, vědečtí pracovníci, xxxxxxxx, x xxxxx xxx určí xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx), x odborní xxxxxxxxxx xxxxxx školy (fakulty).
§8
Akademické xxxxxx x akademičtí xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxxxxx senát, xxxxxxx, xx uměleckých xxxxxxxx xxxxxxx umělecká xxxx xxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx"), xxxxxx x prorektoři.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx funkcionáři xxxxxxx jsou akademický xxxxx, xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx fakulty"), xxxxx x proděkani.
Akademický xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§9
(1) Xxxxxxxxxx senát xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx školy xxx, xxx x xxx xxxx xxxxx fakulta xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxx za svoji xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx skládá x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svoji činnost xxxxxxxxxx obci xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x volených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx rektora, prorektora, xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx (xxxxx) nebo xxxx xxxxxxxx se xxxx zúčastňovat jednání xxxxxxxxxxx akademických xxxxxx x xxxxxxxx hlasem.
§10
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxx, slučuje, xxxxxxxxx x xxxxxxx fakulty,
x) schvaluje xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x docentů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx prezidentu xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx s návrhy xxxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovišť x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxx rektora xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx školy x kontroluje jejich xxxxxxx,
g) xxxxxxxxx xxxxxxx x návrhem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx,
x) deleguje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxx,
ch) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nejméně xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxx činnosti x x xxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx fakulty,
x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx z xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) projednává xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx návrh xxxxxx xx xxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fakulty xxxxxxxxxxxx součástem, xxxxxxxxxxx x účelovým zařízením xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fakulty,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vědecké xxxx xxxxxxx,
xx) xxxxxxxx xxxxxxxx fakulty xx Xxxx vysokých xxxx,
x) podává akademické xxxx fakulty nejméně xxxxxx za rok xxxxxx x své xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx senát vysoké xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 xxxx. x), x), x) a xx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§11
Vědecká xxxx vysoké xxxxx
(1) Členy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxx pracovníků x dalších významných xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) projednává xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx škola xx xxxxxxx.
§12
Vědecká xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx vědecké xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx akademického xxxxxx fakulty x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vědecké xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx výsledku x xxxxxxxxx xxxxxxx radě xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) projednává otázky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx umělecké xxxxxxxx fakulty.
§13
Rektor, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vědeckých xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx vysoké školy, xxxx vysokou xxxxx, xxxxxxxxx ji x xxxxx xxxxx jménem. Xxxxxx xx svoji xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx, xx věcech xxxxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x), x) x x) xxx ministrovi xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx").
(2) Xxxxxx jmenuje xxxxxxx.
(3) Rektor zřizuje xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vývojová, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účelová xxxxxxxx xxxxxx školy.
(4) Xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, řídí xxxxxxx, zastupuje ji x xxxxx jejím xxxxxx. Xxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxxxx statutem vysoké xxxxx, xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx vědecká, xxxxxxxxxxx, vývojová, hospodářská x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx x jím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zastupují x xxx určeném xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx jmenuje xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, proděkana xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx svoji xxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx období xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xx tříleté. Xxxxxxx akademickou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx následující xxxxxx.
(8) Xxxxxxx pedagogického xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x odpovídá xx xx děkanovi; pokud xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo plní xxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§14
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářský x xxxxxxx chod xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx chod xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tajemník xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 20.9.1993 xx 30.6.1998 (xx xxxxxx č. 111/98 Xx.)
§15
Xxxxxxxxxxxx, Xxxx vysokých xxxx x xxxxxxxxxxx komise
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělesné xxxxxxx Slovenské xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")
x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx x vysokoškolského xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx vysokým xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xx vyjádření Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxx škol xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx právnickými xxxxxxx,
x) na návrh xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx konat xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx vysokým xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxx odejme právo xxxxxxxxxxxx řízení nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxx vysoké xxxxx xxxx fakultě xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxx akreditační komise xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxx obsazení míst xxxxxxxxx pedagogických x vědeckých xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx na návrh xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx republiky.
§15x
Jmenování xxxxxxxxx x rektorů xxxxxxxx škol
Prezident xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx profesory a xx základě návrhů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senáty xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxx xxxxxxxx škol.
§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/1993 Xx. x účinností xx 20.9.1993
§16
Rada xxxxxxxx škol
(1) Xxxx vysokých xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx vysokých xxxx x České republice xx skládá ze xxxxxxxx delegovaných akademickými xxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx republice xx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akademickými xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Rada xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx
x) x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředků xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx,
c) x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, která xx xxxxxx vysokých škol.
§17
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Akreditační xxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx Slovenské xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx akreditačních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx významní xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx institucí.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx
x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx (§3 x 4),
b) xxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXX SEDMÁ
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a celoživotní xxxxxxxxxx xxxxxx
Vysokoškolské xxxxxxx
§18
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx zvoleném xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx střední xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx toto xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx schvaluje xx xxxxx xxxxxx akademický xxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nečlení xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx rektora.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rozhoduje xxxxx. Proti rozhodnutí xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxx dní ode xxx xxxxxxxx odvolat x xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx stejné xxxxx xxxxxxx k akademickému xxxxxx vysoké školy.
(3) Xx uměleckou xxxxxxx školu xxx xxxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx stává studentem xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xx vysokou xxxxx.
§19
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxx statut xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, které se xxxxxxx xx fakulty, xxxxxx vysoké školy), xx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§20
Student xxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx studia xxxxx §21 xxxx. 1, xxxxxxxxxx ze studia xxxx zanecháním xxxxxx.
§21
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxx xxxx vysokoškolského studia, xx xxxxx ukončení xxxxxxxx vysvědčení, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx "bakalář" (xx zkratce "Bc.").
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx akademické tituly:
x) xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" (ve xxxxxxx "Mgr."),
x) xx technických, xxxxxxxxxxxx x zemědělských xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx titul "xxxxxxx" (ve zkratce "Xxx."),
c) xx xxxxxxxxxx fakultách akademický xxxxx "doktor xxxxxxxxx xxxxxxxx" (xx zkratce " XXXx.") x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx veterinární medicíny" (xx xxxxxxx "XXXx.").
§22
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Absolventi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ucházet x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce, kterou xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia, x výjimkou absolventů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx "doktor" (xx xxxxxxx "Dr".).
§23
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statutem xxxxxx xxxxx.
§24
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx potřebné k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školám zpravidla xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx studia.
§25
Xxxxxxx x ukončení xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1922 vydávají xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx titulu. Xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přednáškových xxxxx, xxxxxxx x rigorózní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 x 21 se xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx zkoušce.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na území Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky xxxxx xxxxx, xxxx-xx výslovně xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. X nostrifikaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx stejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; pokud není x České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx škola, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx titulu a xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
XXXX XXXX
§26
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx škol mají xxxxxxxxx tato práva:
x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxx určenými xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x o studium xx jiné fakultě xxxx vysoké škole, xxxxxxxxx x zahraničí,
x) xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x pravidly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) mít xxxxxxxxxx x samosprávných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx,
x) vytvářet xx xxxxxxxx školách xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx) x souladu xx xxxxxxx x sdružování xxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx názory x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studenty xxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice x xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx studentům xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx student xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx ze studia xx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 20.3.1993 xx 30.6.1998 (xx xxxxxx x. 111/98 Xx.)
§27
Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých škol
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako učitelé xxxxxxxxx, docenti, xxxxxxx xxxxxxxxx, asistenti x xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vědečtí pracovníci.
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovníků vysokých xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; způsob xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx [§28 xxxx. 2 xxxx. d)].
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ostatních xxxxxxx a vědeckých xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovišť, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu uvolnit xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx mu, aby xx věnoval xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "docent" je xxxxxxx habilitace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx habilitační xxxxx. Podmínkou xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Titul "xxxxxxxx" x "docent" xxx odejmout xxxx, xxx zpronevěřil xxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxx učitelů x xxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxx škol xx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx v xxxxxx xxxx xx xxxx xxx; xx kratší xxxx xxx lze xxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. *)
(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx roku, ve xxxxxx dovršili xxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx neskončil z xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxx. Děkan xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může vyhovět xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx škole x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
*) 132/94 Xx. Xxxxx Ústavního xxxxx XX xx xxx 17.5.94 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xx. II xxxxxx x. 216/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 172/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, a xx zrušení §27 xxxx. 8 xxxxxx x. 172/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/93 Sb.
"Návrh xx zrušení čl. XX xxxxxx x. 216/93 Xx. x §27 xxxx. 8 xxxxxx x. 172/90 Xx. se xxxxxx."
ČÁST DESÁTÁ
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
§28
Xxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx,
x) studijní xxxxx xx xxxxxx škole xx návrh xxxxxx x délku xxxxxx,
x) xxxxx prorektorů x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx, způsob volby, xxxxx xxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, délku xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx přijetí xxxxxx xx jeho xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx
a) xxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxx,
x) konkursní xxx.
(3) Podmínkou platnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, může xxxxxx xxxxx, která xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prostředek x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx a vysoká xxxxx, xxxxx xx xxxxx ve Slovenské xxxxxxxxx, podat xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§29
Statut xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, hospodaření x x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx statutem xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je i xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fakulty xx xxxx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx kterém xx xxxxxxxx soulad xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx
§30
Vojenské xxxxxx xxxxx
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x fakulty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx výjimkami:
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zřizují, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx Federálního shromáždění xx xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx národní xxxxxx; xxxxxxx způsobem xx xxxxxxx xxxxxx název x xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) ustanovení §27 xxxx. 6 xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých škol, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 2)
(2) Xxxxxxxxx ministerstva a xxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.
§31
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx x oboru bezpečnostní xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX DVANÁCTÁ
§32
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx fakulty xx xxxxxxxxxx §2, 3, 4, 10, 13, 15, 17, 18, 26, 27 x 29 vztahují xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
§33
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxxx umělecké xx xxxxxxxxxx §15, 16, 17, 21, 22 x 27 xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§34
Xx rozhodování xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stipendiu x x xxxxxxxxx xx xxxxxx. X odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx se xxxxxxx xx fakulty, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx senát.
§35
(1) Xxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxx republice x xxxxx Slovenské xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízením xxxxxxxxxxx x zřizování x činnosti akreditačních xxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x postup xxx xx.
§36
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xx 16 xxxxxx x. 39/1980 Xx., x xxxxxxxx školách, xxxxx jsou xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, skončí xxxx 31. xxxxx 1991.
(2) Vysoké xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx svoje xxxxxxx x xxxxxxxxxx [§15 odst. 1 xxxx. d)] xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990.
§37
(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxx akademického senátu xxxxxxx nebo akademického xxxxxx xxxxxx školy xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx místo, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx potřebou xxxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx zúčastnit, xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1991.
§38
(1) Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x v lékařských x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx rigorózních xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §40 xx 43, §44 xxxx. 3, §45, §46 xxxx. 3, §48 odst. 1 a 3 xxxxxxxxxxx zákona.
(2) Xxxxxxxxxxxxx studium xxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právních předpisů. 3)
(3) Na xxxxxxxxx xxxxxx absolventů xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xx vztahují xxxxxxxxxx §44, 46 x 47 dosavadního xxxxxx x vysokých xxxxxxx x nařízení xxxxx XXXX č. 90/1980 Xx.
§39
Při xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x docenta xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx.
§40
Odnímají xx xxxxxxx-xxxxxxxxxxx tituly, xxxxxxxx xx 22. xxxxxxxx 1969 podle xxxxxxxxxx §55x odst. 1 písm. e) xxxxxx č. 19/1966 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 163/1969 Xx., x xxxxx xxxx 1. ledna 1990 xxxxx §3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství XXX x. 111/1980 Xx. x §3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 106/1980 Xx., x postupu xxx xxxxxxxxx profesoru x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§41
Vysoké xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona mohou xxxxxxxxxxxx postgraduální xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx akreditační komise.
§42
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zřízené podle xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx x příloze xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Xxxxxxxxxx pedagogické xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x příloze mají ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§43
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a ostatní xxxxxx absolventů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů zůstávají xxxxxxxxx.
(2) Akademické xxxxxx podle §21 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx užívat xxx xxxxxxxxxx vysokých škol, xxxxx ukončili xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxx xxxxxxx akademický xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx titul xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxx xxxxxx xxxxx osvědčení.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vysokých xxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxxxx strany Xxxxxxxxxxxxxx.
§44
Xxxxxxx se
1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 7/1966 Sb., x Xxxxxx škole xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 92/1966 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx absolventům Xxxxxx školy politické xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx,
3. xxxxx č. 39/1980 Sb., o vysokých xxxxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 90/1980 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkouškách x státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxxxx vlády XXXX č. 33/1986 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx oborů x o délce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
6. vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 49/1967 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 109/1980 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx vysokých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
8. vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 104/1980 Xx., o xxxxxxxxx xx studiu xx xxxxxxxx školách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 110/1980 Sb., x xxxxxx na xxxxxxxx školách (studijní xxxxxxxx),
10. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 105/1980 Sb., x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx),
11. xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx XXX č. 111/1980 Sb., x xxxxxxx při jmenování xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx obsazování xxxxxxx xxxx učitelů xxxxxxxx škol,
12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 106/1980 Xx., x postupu při xxxxxxxxx profesorů a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysokých xxxx,
13. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 137/1980 Sb., o xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škol,
14. vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx SSR x. 138/1980 Sb., x odborné xxxxx x společensko-politické xxxxx xxxxxxxx vysokých xxxx,
15. xxxxxxxx ministerstva školství XXX č. 3/1981 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,
16. vyhláška xxxxxxxxxxxx školství XXX x. 6/1981 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysokých xxxxxxx,
17. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství XXX č. 58/1981 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
18. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx SSR x. 55/1981 Sb., x umělecké xxxxxxxxxxx,
19. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 83/1984 Sb., x xxxxxxxxxxx stipendií x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 55/1986 Xx.,
20. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 87/1984 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx studentům xxxxxxxx xxxx,
21. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx SSR x 15. xxxx 1982 x. 12&xxxx;857/82-33/333 o xxxxxxxx studentů ke xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školách (xxx. x xxxxxx 27/1982 Xx.),
22. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. x. 28&xxxx;911/82-34 ze xxx 22. xxxxxxxxx 1992 x xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (reg. x xxxxxx 5/1983 Sb.).
§45
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1990.
Havel x. r.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xx. II
Xxxxxxxx a vědeckým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, se xxxx v xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx 30. xxxx 1994. 1)
Xxxxxxx zákona x. 172/1990 Sb.
Seznam vysokých xxxx a xxxxxx
1. XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx v Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Lékařská xxxxxxx xxxxxxxxxx
Fakulta dětského xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx Králové
Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx matematicko-fyzikální
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx
Fakulta xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Římskokatolická xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxxxxxx
Husitská xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Univerzita Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx fakulta
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fakulta
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Masarykova xxxxxxxxxx x Xxxx
Fakulta xxxxxxxx
Fakulta xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Fakulta xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx Palackého x Xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx přírodovědecká
Fakulta xxxxxxxxxxx
Cyrilometodějská xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxx Jozefa Xxxxxxxx x Košiciach
Xxxxxxxx xxxxxxx
Právnická xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx
Přírodovědecká xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x farmaceutická xxxxxxxxxx Xxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Košiciach
Samostatné xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Pedagogická xxxxxxx x Xxxxx
Xxxxxxxxxxx fakulta x Xxxx xxx Labem
Xxxxxxxxxxx fakulta x Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ostravě
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx
Xxxxxxxxxxx fakulta x Xxxxxx Bystrici
2. XXXXXX XXXXX TECHNICKÉ
Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx
Fakulta xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx inženýrská
Fakulta xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx škola technická x Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
Strojní fakulta
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Chemicko-technologická xxxxxxx
Xxxxxxx architektury
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx fakulta xx xxxxxx v Xxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx x Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Vojenská xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx technologie paliv x vody
Fakulta xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Fakulta xxxxxxxx-xxxxxxxxxx
Vysoká xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x Pardubicích
Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x Plzni
Fakulta xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Technická xxxxxxxxxx x Xxxxxxx
Fakulta xxxxxxx
Fakulta xxxxxxxx
Vysoké xxxxx xxxxxxxxx v Xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx
Fakulta xxxxxxxxxxxx
Vysoká xxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ostrava
Xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx
Fakulta xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx fakulta
Xxxxxxxx xxxxxxx
3. XXXXXX XXXXX EKONOMICKÉ
Vysoká xxxxx xxxxxxxxxx x Praze
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
Fakulta xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx řízení
Vysoká xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx fakulta
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx řízení
Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výrobních xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ruchu x Bánské Xxxxxxxx
4. XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx zemědělská univerzita x Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Fakulta xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx provozně ekonomická x Českých Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx zemědělská x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Brně
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Fakulta xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx
Vysoká xxxxx poľnohospodárska x Xxxxx
Provozně-ekonomická xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx fakulta
Mechanizační xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxx
Xxxxxxxx fakulta
Xxxxxxxxx xxxxxxx
5. XXXXXX ŠKOLY XXXXXXXX
Xxxxxxxx múzických xxxxx x Praze
Xxxxxxx hudební
Fakulta xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxx výtvarných umění x Praze
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx x Praze
Xxxxxxxxx akademie xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx
Xxxxxxx xxxxxxx
Fakulta xxxxxxxxx
Vysoká xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Bratislave
Hudební xxxxxxx
Divadelní xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxx
6. XXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXX FAKULTY

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1990.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
216/93 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 172/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx
x účinností xx 20.9.93
132/94 Xx., nález XX XX (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
s xxxxxxxxx od 24.6.94
192/94 Xx., x xxxxx názvu xxxxxxxxx vysokých škol xxxxxxxxx x příloze xxxxxx x. 172/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.95
111/98 Xx., x xxxxxxxx školách a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx)
s účinností xx 1.7.98
Xxxxxx předpis x. 172/90 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 111/98 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1999.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) 132/94 Xx. - Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ČR xx xxx 17.5.94 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xx. XX zákona x. 216/93 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 172/90 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx §27 odst. 8 xxxxxx x. 172/90 Xx., x vysokých školách, xx xxxxx xxxxxx č. 216/93 Xx.
"Xxxxx xx zrušení xx. XX zákona č. 216/93 Xx. x §27 xxxx. 8 xxxxxx x. 172/90 Xx. xx xxxxxx."
2) Xxxxxx xxxxx č. 92/1949 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 49/1967 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
4) Příloha xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxx.