Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.12.1999.


Nález ÚS ze dne 3.11.99 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení §248 odst. 2 písm. e) zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
291/99 Sb.
291
NÁLEZ
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx Xxxxx republiky
Xxxxxxx soud rozhodl xxx 3. xxxxxxxxx 1999 x plénu x xxxxxx N. XX, spol. x x. o., xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §248 odst. 2 xxxx. e) zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx:
1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §248 odst. 2 písm. e) xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, vyjádřeného xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx.
2. Xx zbývající xxxxx xx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx informací Xxxxxxxxxxxx financí - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx 25. xxxxxx 1998 č.j. 5704/32-1764/98 xxx xx xxxx žádosti stěžovatele (xxxxxxxx) X. XX, xxxx. s r. x., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx X - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" (xxxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xüxxxxx, XXX) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1704 90 81 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Rozhodnutím Ministerstva xxxxxxx ze xxx 20. srpna 1998 x.x. 54&xxxx;827/98 byl xxxxxxx xxxxxx společností X. XX, xxxx. x x. x., xxxxxxxx x xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxx.
Usnesením Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx dne 30. xxxxxxxxx 1998 č.j. 7X 81/98-18 xxxx xx věci xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) N. XX, xxxx. x x. x., xxxxx žalovanému Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx dne 20. xxxxx 1998 č.j. 54&xxxx;827/98. V xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxx v Praze xxxxxxx uvedl, xx xxxxx §248 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "o. s. ř.") xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Takovými xxxxxxxxxxxx jsou xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. podkladová xxxxxxxxxx apod., xxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konečné xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx určitého xxxxxxxx. Xxxx - xx xxxxxxx příslušné xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí konečné xxxxxx, xxxxxxx zároveň xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx učiněného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§245 xxxx. 1 x. x. x.). Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxx zdůraznil, xx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterým byla xxxxxx závazná xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxxxxx xxxxxx, xx právě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x něhož xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x daňového řízení", x xxxxx xxxxxx xxxxxx projednat. Xxxxxx xxxx x Praze xxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx §250d xxxx. 3 x. x. x. xxxxxxxx, xxxxx "xxxxxx směřovala xxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxx xxx předmětem xxxxxxxxxxxxx soudem".
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Vrchního xxxxx x Praze xxxxxxxxxx zejména xxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 36 xxxx. 2 x čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále jen "Listina"). Vrchní xxxx x Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx čl. 90 x 95 Xxxxxx Xxxxx republiky (dále xxx "Ústava"), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxx, xx §245 x. x. ř. xx xxxx xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktů, xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx - písemná xxxxxxxxx x sazebním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §46 odst. 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním rozhodnutím xxxxxx veřejné xxxxxx - Ministerstva xxxxxxx XX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx" x xxxxxxx xx xxxx x "xxxxxxxxxx xxxxxxx akt, xxxxx xx xx xxx xxxxx úřad xxxxxxx xxx xxxxxxxx ...". Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. rozklad x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to i xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stěžovatele xxxxx x xxxxxx do Ústavou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx přezkum xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxx, xx Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §248 odst. 2 xxxx. x) x. s. x. - xxxxx xxxxxxxx xx soudního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx nemohou být xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §245 xxxx. 1 x. x. x. x xxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dána xxxx - xx §248 xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x. x xxxxxxx x čl. 90 Xxxxxx a čl. 36 xxxx. 2 Listiny.
Xxxxx xxxxxxxxxx navrhl, xxx bylo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 30. xxxxxxxxx 1998 x.x. 7A 81/98-18 xxxxxxx, a xxxxx x xxx navrhl, xxx xxxx zrušena xxxx ustanovení §248 xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x.
Xxxxxxxxx I. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 30. xxxxxx 1999 xx. xx. X. XX 48/99 xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 1 zákona x. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx soudu, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") přerušeno x xxxxx na xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx.
K xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§69 xxxxxx x Ústavním xxxxx), Xxxxxx soud x Praze a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§48 xxxx. 2, §49 xxxx. 1 cit. xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že čl. 90 Xxxxxx xxxxx x čl. 36 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravomoc xxxxx, která má xxxxxxx základ x xxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektivních xxxx poskytovanou xxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxx x některé xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx, xxx xx domáhá x xxxxx ochrany xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x subjektivním xxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, kdo xxxxx, xx xxx xx xxxxx právech zkrácen xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx takového rozhodnutí. Xxxxxx řízení podle xxxxx xxxx o. s. ř. xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přezkoumáváno xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx z hlediska xxxxxxxxxx. Čl. 36 Listiny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby na xxxxxxx výjimek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx §248 xxxx. 2 x. x. ř., který xxxxx xxxxxxxxx výčet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxx přezkum xxxxxxxx x "xxxxxx ochrana xx v xxxxxx xxxxxxxxx účastníkům xxxxxxxx x v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x povinností nezákonným xxxxxxxx". X souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Listiny se ve xxxxxxxxx xxxxx, že x pravomoci xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základních xxxx x svobod xxxxx Listiny.
V xxxxxxxxxx na čl. 95 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx mimo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, aby xxxx odmítl rozhodnout xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona. Xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výkladu. X xxxx xxxxxxxx x Xxxxxx soud v Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x dalšímu správnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Použití §248 xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x. Xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx záruk.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení jeho xxxxxxxxxx práv a xxxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 2 a čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxx s čl. 90, 95 a 96 Ústavy, xxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxx využil xxxxxxxx, které mu xxxx zákon, xx. xxxxxxx, xx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx financí je x xxxxxxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x. xxxxxxxxx. Xxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, ve xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxx xxxx x rozporu x ústavním pořádkem Xxxxx republiky ani x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx x. 519/1991 Xx. xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxx xxxxxxxxx většinou xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 5. listopadu 1991, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx a řádně xxxxxxxx.
Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx sbor xxxxxx x přesvědčení, xx xxxxxxx xxxxx xx x souladu s Ústavou x x xxxxxxx řádem.
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx x prvé xxxx poukázalo na xxxxx ústavní xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx té xxxxx xxxxxxxxxx §248 xxxx. 2 písm. x) x. x. x., xxxxx spočívá xx xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ... xxxxxx". Napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tzv. výluk, xx. xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Takovou xxxxxxxx možnost xxxxxxxxx čl. 36 odst. 2 Xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx o. s. ř. xxxxx xxxxx, "xx xxx x xxxxxxxxxx předběžné, jinak xxxxxx svou povahou xxxxxx xxxxxxx". Xxxx xxxx xxxxx xxxxx x tomu, aby xxxxxxxx přezkumu xxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, když xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za ústavně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i x čl. 36 odst. 2 Xxxxxxx.
Xxxxxx xxxx v Xxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §248 odst. 2 xxxx. x) x. x. x. xxxxx, xx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v předmětném xxxxxxxxxx není x xxxxxxx s Ústavou, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx některá rozhodnutí xxxxxxxx soudnímui xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx".
Xxxxxxx xxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx návrhem domáhá xxxxxxx xxxxx ustanovení §248 xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x. Xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxx nepřezkoumávají rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx předběžné, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx x pořádkových xxxxxxxx.
1. Xxxxxxx soud xx xxxxxx x 18. xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx národů Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ČSFR xxxxxxx, xx dne 5. xxxxxxxxx 1991 xxx xxxxx č. 519/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje občanský soudní řád x notářský řád, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx (pro 88 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 poslanců) i xx Xxxxxxxx xxxx (xxx 91, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx 6 poslanců). X témže záznamu xx poznámka xxxxxxx xxxxxxxxxx xx usnesení XX č. 219, XX x. 373, XX č. 355. Xxxx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 99 rozeslané xxx 18. prosince 1991.
2. X. Xx xxxxxxx věcné Ústavní xxxx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy xxxxxxx zejména ze xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx ústavně konformní xxxx. X tom xxxxxxx xx Ústavnímu xxxxx xxxxxxx, než xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xx xxxxxx x obsahu xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přezkumu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx soudem xxxxxxxxxxx xxxxx §245 xxxx. 1 o. x. ř. x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí soudem xxxx x xxxxxx xxxx.
Tento xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zabýval tím, xxx je §248 xxxx. 2 písm. x) o. x. x. x xxxxxxx x čl. 90 Ústavy x čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx.
Xxxxx čl. 90 věty xxxxx Xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx především x xxxx, aby zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx čl. 36 odst. 2 Xxxxxxx, xxx tvrdí, xx byl na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxx xx xxxx, xxx přezkoumal xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx x soudu xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx upraven x části xxxx o. s. ř. (správní soudnictví). X §244 x. x. ř. xxxxx, xx xxxxx přezkoumávají xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xx xxxxxxxx vyjádřeno x §244 xxxx. 3 x. s. x., xxxxx hovoří x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, mění nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických osob. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx zákonnost xxxxxx xxxxxxxxxx (§244 xxxx. 2 x. x. x.). Čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx Listiny - xxxxxxx výjimek z xxxxxx přezkumné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů veřejné xxxxxx proto xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx stanovených výslovně xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Taxativní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx, x xxxxxxx xx soudní xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x x. s. x. xxxxxxxx x prvé xxxx v §248 xxxx. 2. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pořádkové xxxxxx včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx proto výjimku(y) x obecného pravidla xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx. (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxx, xx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, obrátit na xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx takového rozhodnutí (čl. 36 odst. 2 xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx). Tyto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxxx podmínek. Xx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx podle Xxxxxxx (čl. 36 xxxx. 2 xxxx druhá Xxxxxxx), xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx upraveny pouze xxxxxxx (čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx) a xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezích xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx podstaty x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xxx které xxxx xxxxxxxxx (čl. 4 odst. 4 Listiny).
Xxxxxxx x obecného xxxxxxxx (x xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) upravuje xxxx xxxxxxxxxxx v čl. 36 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx věty xxxxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxx zákon. Xxxxx se x xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxxx výčtu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx připuštěných xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx podle Listiny.
X. Xxxxxxx úvahy xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxx) - pokud xxx x xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxxxxxxx x konkrétní xxxx v §248 xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x.] xx xxxxxxxx xx čl. 4 odst. 4 a čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx - xxxxxxxxxx.
X. Čl. 4 odst. 4 Xxxxxxx xxxxx, že xxx používání ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx šetřeno xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Meze xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx - xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx - jsou xxxx:
a) samotnou Xxxxxxxx x čl. 36 xxxx. 2 první xxxx xx xxxx ("Xxx xxxxx, xx xxx ve svých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx."),
x) občanským xxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxx) x §248 xxxx. 1, 2 x 3, xxx xxxx zakotveny případy, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
X souzené xxxx xx xxxxx x xxxxxxx §248 xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x., xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předběžné xxxxxx. Xxxxx přesvědčení Xxxxxxxxx soudu použitím xxxxxx xxxxxxxxxx (které xxxxxxx xxx základního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 36 Xxxxxxx) nejsou xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx je v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx povahu xxxxxxxxxx konečného.
XX. Čl. 36 xxxx. 2 xxxxx věta Listiny xxxxx, xx z xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx xxx vyloučeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základních práv x xxxxxx xxxxx Listiny. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx čl. 36 xxxx. 2 Listiny. X xxxxxxxxx obou xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx čl. 36 odst. 2 Xxxxxxx xx xx xxxxx jiná xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx (xxxxx Listiny) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxx vyloučení práva xx soudní xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x Listinou x xxxxxxx čl. 36 xxxx. 2 věty xxxxx Xxxxxxx ("xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx") xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je - x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx - zásadně poskytovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Současně xxxx x xxxxxxx x čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx x §248 xxxx. 2 x. x. x. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, u xxxxxxx xx soudní xxxxxxx vyloučen. Xx xxxx zřejmé, xx §248 xxxx. 2 xxxx. x) o. x. x., xxxxx xx xxxx mimo xxxx rozhodnutí správních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v napadeném xxxxxxx x čl. 90 Xxxxxx x x čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xx zrušení xxxxx ustanovení §248 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předběžné xxxxxx" xxxxxx.
Xxxxx xxx x zbývající xxxxx §248 xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x., xxxxx hovoří o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx soudního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx byl x tomto xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx osobou zjevně xxxxxxxxxxxx [§43 odst. 1 písm. x), §74 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xxx. x minori xx xxxxx].
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
JUDr. Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 291/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 21.12.1999.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx, pouze xxxxxx xxxx provedená xxxxxxxx x opravě xxxxxxxxx xxxx x částce x. 83/00 Sb.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.