Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Zákon o ozbrojených silách ČR

219/99 Sb.

Zákon

Část první - Úvodní ustanovení

Předmět právní úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Část druhá - Ozbrojené síly, jejich řízení a úkoly

Hlava I - Ozbrojené síly §3

Vojenská přísaha §3a

Omezení sdružovacího práva v ozbrojených silách §4

Hlava II - Řízení ozbrojených sil

Prezident §5

Vláda §6

Příslušníci ozbrojených sil určení k plnění úkolů civilní obrany §6a

Ministerstvo §7

Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky §8

Hlava III - Úkoly ozbrojených sil §9

Mezinárodní spolupráce §10 §11

Civilní kontrola ozbrojených sil §12

Část třetí - Armáda a její úkoly

Hlava I - Armáda §13

Hlava II - Úkoly armády §14

Použití armády k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy §15 §16 §17

Odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky §18 §19

Letecká doprava ústavních činitelů §20

Zabezpečení letecké zdravotnické dopravy §21

Zabezpečování dopravy pro vlastní potřebu §22

Bezplatné používání vozidla ozbrojených sil k výkonu služby §22a

Poskytování leteckých služeb §23

Zabezpečování letecké dopravy a letecké přepravy §24 §24a §24b

Zabezpečování kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí §24c

Část čtvrtá - Vojenská kancelář prezidenta republiky §25

Úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky §26

Část pátá - Hradní stráž a její úkoly §27

Úkoly Hradní stráže §28

Část šestá - Příprava ozbrojených sil a vojenský materiál

Hlava I - Příprava ozbrojených sil §29 §30

Hlava II - Vojenský materiál

Díl 1 - Vojenský materiál a jeho označování §31

Díl 2 - Schvalování technické způsobilosti vojenské techniky a její evidence

Oddíl 1 - Technická způsobilost vojenských vozidel, evidence a pravidelné technické prohlídky vozidel ozbrojených sil

Technická způsobilost vojenských vozidel §32

Pravidelné technické prohlídky, měření emisí vozidel ozbrojených sil a zkoušky určených technických zařízení vozidel ozbrojených sil §32a

Evidence vozidel ozbrojených sil §33

Oddíl 2 - Technická způsobilost vojenských plavidel a jejich evidence §34

Oddíl 3 - Evidence vojenských letadel a ověřování technické způsobilosti vojenské letecké techniky

Vojenská letecká technika §35 §35a

Vojenský letecký rejstřík České republiky §35b §35c §35d

Schválení typu vojenské letecké techniky §35e

Povinnosti výrobce a provozovatele vojenské letecké techniky §35f

Osvědčení o způsobilosti vojenské letecké techniky §35g

Kontroly letové způsobilosti a provozní způsobilosti §35h

Provozování vojenského letadla §35i

Posouzení a ověření shody vlastností vojenské letecké techniky §35j

Technické prohlídky a zkoušky §35k

Zkušební létání §35l

Zkušební provoz §35m

Pověření a osvědčení právnické nebo fyzické osoby §35n

Letecká nehoda vojenského letadla a odborné zjišťování jejích příčin §35o

Zmocňovací ustanovení §35p

Oddíl 4 - Určená technická zařízení

Předpoklady odborné způsobilosti k činnostem s určenými technickými zařízeními §36

Náležitosti oprávnění a osvědčení §36a

Kontrola §36b

Zánik oprávnění a osvědčení §36c §36d

Oddíl 5 - Schvalování technické způsobilosti vojenských zbraní a munice a jejich evidence §36e

Díl 3 §37 §37a §37b §38 §39

Díl 4 - Vojenský letecký personál §40

Díl 5 - Řízení o zdravotní způsobilosti §41

Část sedmá - Použití vojenské zbraně a zvláštních prostředků

Použití vojenské zbraně při výkonu pořádkové, strážní, eskortní a dozorčí služby mimo bojovou situaci §42

Použití zvláštních prostředků §42a

Rušení provozu elektronických komunikací §42b

Část osmá - Náhrada škody §43

Část devátá - Vedení vojenských evidencí §44

Část desátá - Zálohy na pobyt a činnost příslušníků ozbrojených sil v zahraničí a na pořízení vojenského materiálu a služeb §44a

Část jedenáctá - Rizikový příspěvek §44b

Část dvanáctá - Přestupek §44c

Část třináctá - Závěrečná ustanovení §45

Účinnost §46

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 147/2010 Sb. - Čl. II

č. 46/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

219

XXXXX

xx dne 14. xxxx 1999

x ozbrojených xxxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxxx xxxxxx, přípravu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxxx objekty xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), Xxxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxx") x Xxxxxx stráži x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, ošetřování a xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x propůjčeným čestným xxxx xxxxxxxxxxx názvem, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; x čele xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil a xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; v čele xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prezident xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx voják x xxxxx službě.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou užívány x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ozbrojených xxx.

(7) Vojenskou xxxxxxx xxxxx oděv, xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx vojáka x xxxxx službě xxxxx x výkonu xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výstroje xxxxxx xxx xxxxxxxx vystrojení xxxxxxxxxxx sil, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx barvou, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Vojenskou výzbroj xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a plnění xxxxx xxxxx.

(9) Vojenskou xxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxx, vojenská xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxx motorová x přípojná xxxxxxx x vojenská xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; určená xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx státní xxxxxxxxx xxxxxxx2); mimo xxxxxx xxxxx ozbrojených xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx plavidla, xxxxxxxx stroje, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x plnění xxxxx ozbrojených sil x xxxx xxxxxxxxx xxx vojenskými poznávacími xxxxx,

x) vojenskou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx druhy x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vojenských xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x vojenských xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx voják x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3). Xxxxxxxx x řízení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vojenského xxxxxx xxxx náčelník xxxxxxxxxx zařízení.

(11) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; podléhající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tlaková, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x používána x vojenskou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx objektech a xxxx užívány x xxxxxx xxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(12) Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx živelní pohromy, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx životní prostředí.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx napadení xxxx xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životy, xxxxxx, značné majetkové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x prostředí ozbrojeného xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx stanoveného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx úkolového xxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXX, XXXXXX ŘÍZENÍ X XXXXX

XXXXX I

OZBROJENÉ XXXX

§3

(1) X zajišťování xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Hradní xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx vojáci x xxxxx službě; jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.4)

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(5) Ozbrojené xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pověření xxxxxxxxx. Xxxx zaměstnanci xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x služební xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx správním xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnávají občanští xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx personál xxxxxxxxxxx xxx; xxxxxx pracovněprávní xxxxxx ke státu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.5)

§3a

Vojenská přísaha

Voják24) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

"Xx, xxxxx, xxxxx xx xxxxx občanských x vlasteneckých xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx statečným x ukázněným, xxxx xxxxx úkoly ozbrojených xxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx vojenskou xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxx!".

§3x xxxxxx právním předpisem x. 46/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§4

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nelze x ozbrojených xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ozbrojených xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kampaně.

XXXXX II

ŘÍZENÍ OZBROJENÝCH XXX

§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vojenským útvarům x vojenským xxxxxxxxx.

§6

Xxxxx

Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pro xxxx xxxxxxxx státu x xxx xxxxxxx stav,

b) xxxxxxxxx strukturu armády,

c) xxxxxxx celkové xxxxx xxxxxx ozbrojených sil; xxx-xx x počty xxxxxx Vojenské kanceláře xxxxxxxxxx republiky x Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ministr x xxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx x plnění xxxxx civilní xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx čl. 67 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úmluvám z 12. srpna 1949 x ochraně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 61 tohoto xxxxxxxxx.

§6x vložen právním xxxxxxxxx x. 46/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

§7

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) stanoví x realizuje opatření x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x ruší xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxx xxxxxxxx armády,

d) provádí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx určenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečností xxxxxx provozu x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx. Xxxxxxx odborným xxxxxxx se rozumí

1. xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určených technických xxxxxxxx,

2. dozor nad xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x hlediska bezpečnosti xxxxxxxx technických xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx odborných a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx při xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, výrobě, montáži, xxxxxxx, xxxxxxx, opravách, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx xxxx požadavky na xxxxxxxxxx určených technických xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x montáži, opravám, xxxxxxx x zkouškám xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění x xxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx na určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených technických xxxxxxxx k xxxxxxx,

x) xxxxxxx vojenská xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx x výkonu státní xxxxxxxxx reprezentace.

Zákon x xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx6).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx úkolů armády xxxxxx rozkazy, které xxxx závazné xxx xxxxxx x činné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x který xx v xxxxxxx xxx působnosti xxxxxx xx plnění úkolů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx xx náčelník Generálního xxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu").

(4) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx ve xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxx. Xxxxxxxxx ho xxxx xx xxxxx xxxxx odvolává. Náčelník Xxxxxxxxxxx štábu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, a xx v tomto xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx systemizovaných xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třídami,

c) xxxxx systemizovaných míst xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) objem xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Armády Xxxxx republiky schválena xx 31. xxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxx kalendářní rok xxxxxxxxx systemizace.

(7) Organizační xxxxxxxxx Generálního xxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx ministr xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxx Vojenské kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.8)

XXXXX III

ÚKOLY OZBROJENÝCH XXX

§9

(1) Xxxxxxxxx úkolem xxxxxxxxxxx xxx je xxxxxxxxxxx xx k xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ji xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx plní xxx xxxxx, které xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x společné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx a páté.

§10

Mezinárodní spolupráce

(1) Ozbrojené xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě mezinárodních xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx síly xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, x to zejména xxxxxx na operacích xx podporu a xxxxxxx xxxx, záchranných x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxx službě xxxxxxx x jako jednotlivci.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx zúčastňovat xxxxxxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxxxxxxx silami xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx síly nelze xxxxxx x přímému xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx vedené xx xxxxxxx práv a xxxxxxxxxxx hospodářských x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců.

§12

Civilní kontrola ozbrojených xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx9) x xxxxxx, xxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.10)

XXXX XXXXX

XXXXXX A XXXX ÚKOLY

HLAVA I

ARMÁDA

§13

Armáda xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx útvary x xxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx organizačních xxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXX

§14

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §9 x 10 a xxxx xx lze xxxxxx

x) ke střežení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx11), x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) k xxxxxxxxxx pracím xxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k likvidaci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx dopravě ústavních xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické dopravy,

g) x zabezpečení xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx,

x) x zabezpečování xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx kulturních, vzdělávacích, xxxxxxxxxxx a společenských xxxx,

x) x plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx civilní xxxxxx.

(2) Xxxxxx armády xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.11)

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxx státních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx armády, xxxxxxx použití xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu11) x x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx vojáků xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x likvidaci xxxxxxxx xxxxxxx

§15

Xxxxxxx armády k xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nasazení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxxx velitele xxxx náčelníka, k xxxxx dochází, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxxx územní samosprávy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Použití armády x záchranným pracím xxxxx xxxxxxxxx25) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x jejichž xxxxxx xxxxx k xxxxxxx, x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx armády x záchranným xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vojenského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náčelníka Xxxxxxxxxxx štábu x xxxxxxxx armády x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx armády x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Xx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx pohromy xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxx x xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenských xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x chemické xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx vyčlenit xxxxxxxx letadla.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx krizový xxxx při xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedeno v xxxxxxxx 1, pokud xx povaha situace x ohrožení vyžaduje.

§18

Odstraňování xxxxxx hrozícího xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nutnou xxxxxxxx xxx xxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxx ochrana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx vojenské techniky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správních xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx Generálního xxxxx. Náčelník Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx techniky neprodleně xxxxxxxxx ministra, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vládu.

§19

§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 46/2015 Sb.

§20

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, zabezpečuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letadly.

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx se xxxxxx xx zajištění letadel xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu x xx xxxxxxx dopravě xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx personálu xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§22

Zabezpečování xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Armáda xxxxxxxxxxx xxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxx zabezpečit služební xxxxxxx x jiným xxxxxx, plní-li úkoly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo ve xxxxxxxxxx x ozbrojenými xxxxxx, a xx xx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx zároveň xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dopravu xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§22a

Bezplatné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil k xxxxxx služby

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx bezplatné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x ní xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx v odůvodněných xxxxxxxxx vojákovi x xxxxx xxxxxx povolit xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxx x cestě xx xxxxx výkonu xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/2016 Xx. s účinností xx 1.7.2016

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx letecké xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx13) x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x záchrany13) v xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Zabezpečování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přepravy

§24

(1) Xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx leteckou xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x §22 xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxxx xx plnění xxxxx ozbrojených xxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx22) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) osob xxxxxx xxxxx, xxxxx spolupracují xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene a), xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx, humanitárních xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§24x

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx leteckou dopravu xxxx leteckou xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx humanitární xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx humanitární pomoci xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx rozvojovou spolupráci x xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx22),

x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx22),

x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx humanitární xxxxxx podle písmene x),

x) xxxxxxxxx postižených xxxx xx státu, x xxxx došlo x xxxxxxxxx události, xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxx xx území xxxxxxx státu,

e) xxxxxx xx xxxxxxxxx, kteří xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx České xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx situací x xxxxx xxxxxxx života, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx České xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zahraničí.

(2) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx ministr na xxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx tím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Letecká xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx hradí x xxxxxxxxxx určených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytované xx xxxxxxxxx22), xxxxxxxx dopravu xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx x) hradí ten, xxx x ni xxxxxxx, nerozhodne-li xxxxx xxxxx.

§24x

(1) Xx základě xxxxxxxxxx vlády xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přepravu

a) xxxx z humanitárních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotnickou pomoc, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx dopravu nebo xxxxxxxx přepravu xxxxx §24 nebo §24a,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxxxx x zahraničí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx ten, v xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

§24b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

§24x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vzdělávacích, xxxxxxxxxxx a společenských xxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x společenské akce xxxxxxxx k propagaci xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx předpisem x. 253/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

XXXX ČTVRTÁ

VOJENSKÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§25

X xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx náčelník, xxxxx je přímo xxxxxxxx prezidentovi.

§26

Úkoly Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx kancelář xxxxxxxxxx republiky xxxx xxxxx související s

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx velitele xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx Xxxxxx stráže.

ČÁST XXXX

XXXXXX XXXXX X JEJÍ XXXXX

§27

Xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky.

§28

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx ostrahu xxxxxx Xxxxxxxxx hradu, xxxxxxxxxxx xxxx obranu a xxxxxxx vnější xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zajišťuje vojenské xxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxx návštěvách představitelů xxxxxx xxxxx x xxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx misí x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxx jiných xxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX

§29

(1) Příprava příslušníků xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vojenský výcvik xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vlastenectví. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx fyzický x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve vojenských xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx útvarech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ve xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx prostory se xxxx výcvik xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze uskutečnit x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, lze xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, orgány xxxxxx xxxxxxxxxx, právnickými xxxxxxx xxxx vlastníky xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje u xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxx stráže náčelník Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx vzdušných sil xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx připouští xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx13a).

(6) Xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxx osobám než xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx x osoby xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx x armádou xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxx, není-li tím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§30

Není-li xxxxx zabezpečit xxxxxxxx výcvik x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §29 odst. 2, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních x České xxxxxxxxx xxxx v civilních x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxx xxxx jsou oprávněny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx. Vojenský materiál xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvem x právnické xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zřizovatele, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx materiál, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx užívat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určeném x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx1).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vojenské xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mohou nosit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho součásti xxxxx xxxx xxxx x studenti xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxxx užívat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx") xxxx státní xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx technice národní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaku x znaku Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx znakem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vojenských xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxx xxxxxxxx rozlišovacím xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx.

Díl 2

Schvalování technické xxxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxx x její xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xxxxxxx, evidence x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Vojenská xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.14)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x kategorie vojenských xxxxxxx x vojenských xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx způsobilosti,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxx,

x) technické xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx a

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32a

Pravidelné xxxxxxxxx prohlídky, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx motorových x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14a).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ozbrojených xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx platnost pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx emisí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nasazeného x zahraniční operaci xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx operace xxxx xxxxx xxxxxxx x xx, xx xx xx xx, xx xxxx platnost xxxxx xxxxxxxxx xxxx šestého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx návratu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx operace.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx měření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Evidence xxxxxxx ozbrojených xxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, přiděluje jim xxxxxxxxx xxxxxxxxx značku, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx průkazu vozidla xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přípojného vozidla xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14a).

(2) Xxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx vozidla,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx značka, xxx x xxxx vozidla,

d) xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx a xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidel a xxxxxx xxxxxxxx

§34

(1) Technickou xxxxxxxxxxx vojenských plavidel xxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.15)

(2) Xxxxxxxxxxxx eviduje xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přiděluje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx plavební rejstřík xxxx veřejně xxxxxxxxx x zapisují se xx něj tyto xxxxx x vojenském xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) druh xxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozu xx xxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx osob a xxxxxxx základní technické xxxxx,

x) datum xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx plavebního xxxxxxxxx xx nezapíše xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx plavebním rejstříku.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vojenských xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx vojenských zařízeních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidel a xxxxxxx technických zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§35

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx určeno x xxxxxx xxxxx xxx zajišťování xxxxxx xxxxx; vojenským xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konstruovaný xxx xxxxxx xxx xxxxxx na palubě x určený k xxxxxx úkolů při xxxxxxxxxxx obrany xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 20 xx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky shoda xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) výrobkem xxxxxxxx xxxxxxx techniky xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx vojenské xxxxxxx,

x) vojenskou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, aparatura, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxx x je xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zahrnuje též xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx vrtule, řídící xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvku nezbytného x umožnění letu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u vojenského xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízením technické xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx, leteckého xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx potřebné xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx konstrukce, xxxxx x xxxxxx.

§35a

Určená xxxxxxxx letecká xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ve vojenském xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx ministerstvem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx způsobilost, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo uvolnění xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Náklady spojené x posouzením x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§35x

(1) Vojenská xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx leteckém xxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx přístupný x xxxxxxxx xx do xxx letadla xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxx xx vývojem, xxxxxxx, zkouškami, instalací, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx konstrukčními změnami xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx značka,

d) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx letadla x xxxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxx,

x) letadlová xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx letadlo, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx označení xxxxxxxxxx letadla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§35x vložen právním xxxxxxxxx č. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

§35x

(1) Zápis xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx letadlu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx značka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Smlouva o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx letadlu xxxx smlouva o xxxxxxxx xxxxxxxxxx letadla, xxxxxx xxxxx xx xxxxx provozovatele, xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx údajů zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 dnů xxx xxx, kdy ke xxxxx došlo.

§35c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

§35d

Výmaz xxxxxx vojenského xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které ministerstvo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku. O xxxxxx vojenského letadla x vojenského leteckého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§35x

(1) Typ xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx měsíce ode xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxx

x) v xxxxxx xx žadatelem předpisy xxx schvalování xxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x požadavky ministerstva, xx xxxxxxx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx které xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ministerstva.

(3) X průběhu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení zkoušek xxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisovou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo schválí xxx vojenské letecké xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx shody xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vojenské xxxxxxx techniky.

(5) X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxx xxxxxxxx souhlas x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx letectví x xxx vojenské xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uzná-li xxxxxxxxxxxx typ vojenské xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x uznání způsobilosti xxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx

§35x

(1) Výrobce xxxxxxxx xxxxxxx techniky xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx schváleného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vojenskou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx technické způsobilosti.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx záznamy o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxxxx ročně xxxxxxxxx x provozu xxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uznaného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x účinností xx 1.8.2010

Osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx

§35x

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx"), x xxxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxxx části nebo xxxxxxxx k xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xx xxxxxxx") a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx ministerstvo na xxxxxxx xxxxxxx

x) výrobce xxxx dovozce, xxxxx-xx xx o xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, jedná-li se x xxx provozovanou xxxxxxxxx leteckou techniku.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx shoda xxxxxxxx xxxxxxx techniky xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, provozní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Posuzováním x ověřováním letové xxxxxxxxxxxx, provozní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxxxxxx x §35n.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 vydanou jiným xxxxxx nebo Xxxxxx xxx civilní xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxx §14 xxxx. 1 písm. e) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx provozu xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky xxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2010

Kontroly letové xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vojenská xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxx provozní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxxx provádět x součinnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §35n.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxx kontrole, xx xxxxxxxx letadlo nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx letové způsobilosti xxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závad xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobilosti.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x účinností xx 1.8.2010

Provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx

§35x

(1) Xx vzdušném xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letadla xx xxxxxxx

x) udržovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx vojenského letadla x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu odpovídajícím xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx povinen mít xx celou dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx jen za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem.

§35i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 147/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2010

Xxxxxxxxx x ověření xxxxx vlastností vojenské xxxxxxx xxxxxxxx

§35x

(1) Posouzením x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, posouzením x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provozu se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky xxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provozní xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §35n.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

§35x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx letecké technice xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x účinností xx 1.8.2010

Zkušební xxxxxx

§35x

(1) Zkušební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v §35n.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx účelu x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx letovou xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vojenské xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo exportního xxxxxxxxx letové způsobilosti xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxx provedení xxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jiném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení letové xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx značku.

§35l vložen xxxxxxx předpisem x. 147/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxx xxxxxx

§35x

(1) Zkušební xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §35n.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vydat xxxxxxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxx, xxxxx nesplňuje podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx účelu x xxxx využívání,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pozbylo xxxxxxxx způsobilosti.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkušebního xxxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Pověření a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxx

x) pověřit posuzováním x xxxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ověřováním xxxxx xxxxxxxxxx vojenské letecké xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, výrobě, xxxxxxxx, instalaci, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx změnám xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřena xxxx osvědčena k xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx13),

x) xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx prováděly xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x) x xxxxxxxxx-xx vojenskou xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x dodržuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx vydáno pověření xxxx osvědčení.

(5) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření xxxx xxxxxxxxx xx xxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přestala splňovat xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 147/2010 Xx. x účinností xx 1.8.2010

Xxxxxxx nehoda xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jejích xxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx letadla zapsaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx povoleno létání xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, došlo

a) x usmrcení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) x poruše či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxx letovou xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx zmizení xxxxxxxxxx letadla.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx leteckých xxxxx xxxxxxxxxx letadel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xx xxxxxxxxx k

a) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, k vojenskému xxxxxxx a xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx letadla, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odstraňování xxxxxx vojenského xxxxxxx xxx účely zkoumání,

c) xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx záznamů xxxxxxxx xxxxxxxxxx a k xxxxxxxx ostatním xxxxxxxx x informacím xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx odpovídajících xx xxxxxxxxxxx služby v xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plnila,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx x testům xxxxxxxxxx na vzorcích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x jiných xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x plněním xxxxx posádky letadla, xxxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k úkolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Zmocňovací ustanovení

§35p

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx §35a xxxxxxx xxxxxxxxx leteckou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, provozní xxxxxxxxxxxx xxxxx uvolnění xx provozu, x xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx techniky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx §35c xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx letadla xx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx, xxxxxxx, které xx nutné x xxxxxxx přiložit, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx letadla xx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx,

x) xxxxx §35d xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx letadla x xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx,

x) xxxxx §35e xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x požadavky stanovenými xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx typové xxxxxxxxxxxx x vzor osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) podle §35f xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x provozu vojenské xxxxxxx techniky x xxxxxx poskytovaných informací x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky,

f) xxxxx §35g náležitosti xxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti, vzory xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx provozu, vzor xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky,

g) xxxxx §35h xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobilosti a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx §35i xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podle §35l xxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti,

j) xxxxx §35m xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx §35n xxxx. 1 xxxx. x) xxxx pověření x xxxxxxxxx x podle §35n xxxx. 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx §35n odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x žádosti xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xx vojenské xxxxxxx technice.

§35p xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxx 4

Určená xxxxxxxxx xxxxxxxx

§36

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeními

(1) Montáž, xxxxxx, revize, zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nádob xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx její xxxxx xxxxxxx způsobilou xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx. To xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx fyzickou osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Předpoklady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx věku 18 let a xxxx xxxxxxxxxxx,

x) zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vzdělání x oboru a xxxxxx podle xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na určeném xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x délce, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx míry xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx technické vybavení,

e) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx technických xxxxxxxxxx, provádějí-li xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení - parních a xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§36x

Xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení xxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx oprávnění xxxx osvědčení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x dalších osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx činností xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx řádný xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x zkoušek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

f) xxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx rozsah,

g) xxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxx.

(2) Oprávnění x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 4 x 5 xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx.

§36b

Kontrola

Ministerstvo xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. d) xxxxxx xxxxxx, xx-xx při xxxxx zahájení přítomen xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx osoby, xxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x bezprostřednímu ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx z prodlení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx měření, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§36x

Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

X zániku oprávnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx držitel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx ukončil xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo osvědčení x xxxxxxx, opravám, xxxxxxx, xxxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxx-xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kdy xxxxx xx zrušení živnostenského xxxxxxxxx k jakékoli xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, opravám, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

d) x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§36d

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výstrojí, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxxx xxxxxxx určených technických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, montáž, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, zkoušky a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx zkoušek xx xxxxxxxx technických xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky z xxxxxxx způsobilosti, xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) požadavky xx

1. xxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxx x na xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, revize xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) požadavky kladené xx odbornou způsobilost

1. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeních xxxxx §36 odst. 2,

2. x xxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obsluhu a xxxxx na elektrických xxxxxxxx technických zařízeních xxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx x xx elektrických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx praxe x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 250/2021 Sb. x účinností xx 1.7.2022

Xxxxx 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vojenských zbraní x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

§36x

(1) Technickou xxxxxxxxxxx vojenských xxxxxx x munice, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx upraveny xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxxxxx prohlídky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ozbrojenými xxxxxx k xxxxxx xxxxxx úkolů, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx eviduje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx úkolů, xx xxxxxxxxx centrálním xxxxxxxx zbraní x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§36x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxx 3

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§37x

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§37x

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

Díl 4

Xxxxxxxx letecký xxxxxxxx

§40

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx, xxxxxx kvalifikaci x xxxxxx odborných znalostí x stanoví vzor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti

§41

Při řízení x zdravotní způsobilosti xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx personálu se xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

XXXX SEDMÁ

POUŽITÍ XXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§42

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxx službě xx xxxxxxxx xxx xxxxxx pořádkové, xxxxxxx, xxxxxxxx x dozorčí xxxxxx xxxxxx vojenskou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §42x odst. 2,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo trvající xxxx vedený xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxx xx xxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxx,

x) aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx útok, který xxxxxxxx xxxxxxxx objekt xxxx stanoviště, a xx xx marné xxxxx, xxx od xxxxx xxxx upuštěno,

c) xxx zamezil xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ohrožuje-li xxxxx nebo zdraví xxxx.

(2) Xxxxxxxxx zbraní xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx voják v činné xxxxxx povinen, je-li xx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vyzvat xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo útěku, xxxxxxxx "Stůj", "Xxxx, xxxx xxxxxxx" a xxxxx xxxxxxxxx xxxx x výstražného xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx vojenské xxxxxx xx xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxxx je xxxxxxx, dovoluje-li xx xxxxxxxx, xxxx použitím xxxxxxxx zbraně užít xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hmatů a xxxxxx xxxxxxxxxx, služebního xxx xxxx úderu xxxxxxxxx zbraní.

(5) Xxxxx&xxxx;x xxxxx službě xx xxxxxxxx xxxxxx některého x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1, 2, 3 a 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx ohrožuje xxxxx x zdraví xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xx to, aby xxxxx prostředek byl xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Při xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx těhotenství xx zjevně xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx tělesnou xxxxx xxxx nemocí a xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, služebního xxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x údery xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxxx xxxxxxx neprodleně po xxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxx x sepsat x xxx záznam.

§42a

Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx vojenském výcviku x plnění xxxxx xxxxx §10 odst. 1 x 2, §14 odst. 1 xxxx. x) x x) a §28 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zvláštními xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxx xxx použití xxxxxxxx xxxxxxxx a jejichž xxxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx stříkač, xxxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zastavovací xxx x jiné xxxxxxxxxx x násilnému xxxxxxxxx xxxxxxx, dočasně zneschopňující xxxxxxxxxx, speciální vrhací xxxxxxxxxx, speciální úderné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx předměty x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky přiměřeným xxxxxxxx a v xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§42x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx životů xxxx xxxxxx osob xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx míře x po xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxx

x) xxxxxxxxxxx radiokomunikačních xxxxxx;

x xxxxxxxx rušení informují Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Úřad") x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Integrovaného záchranného xxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxx"), a xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx provádět rušení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx předem. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx23).

(4) Kontrolu xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušných útvarech xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxx též xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xx xxxxxxx kontrolního orgánu xx jiných osob.

§42b xxxxxx právním předpisem x. 253/2012 Sb. x účinností od 1.11.2012

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXX

§43

(1) Xx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na jeho xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx-xx xx tuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Došlo-li x poškozeného k xxxx xx zdraví xxxx xxxxx, určí xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.19)

(3) Za xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silám xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx silami xxxx xxxxxxx v souvislosti x plněním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx státu ministerstvo.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x této xxxxx xxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx.20)

XXXX DEVÁTÁ

VEDENÍ VOJENSKÝCH XXXXXXXX

§44

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí shromažďování, xxxxxxxxxxxx a uchovávání xxxxxxxx xxxxx21) x xxxxx x vojenském xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sil.

(2) Údaji x vojenské technice xx rozumí údaje xxxxxxx x §33 xxxx. 2, §34 xxxx. 3 a §35b xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxx strojnického xxxxxxx, xxxxxxxxxx komisařů xxxxxxxxx xxxxxx, vůdců xxxxxxxxxx plavidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx personálu x xxxxx x xxxxxxxx technice xxxxxxx x §34 xxxx. 3 x §35b xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů x xxxxx x vojenské xxxxxxxx xxxxxxx x §33 xxxx. 2.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavcích 3 x 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXX XX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X ZAHRANIČÍ X XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXX

§44x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx x financování xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx pořizování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zálohy xxxx xxx xxxxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

RIZIKOVÝ XXXXXXXXX

§44x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx zabezpečení xxxxx ozbrojených sil x xxxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx do xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx příspěvek xx xxxx 700 až 3&xxxx;500 Xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministr.

§44b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 46/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2016

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§44x

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx v činné xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx součásti xxxxxxxxxx stejnokroje, xxxxx xxxx s úplným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelné.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§45

Xxxxxxx xx:

Xxxxx č. 20/1990 Sb., o xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx a x Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky.

§46

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1999.

Klaus x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedený xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 219/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxx x vlastníku letadla x xxxxxxxxx adrese, xxxx-xx xxxxxxxxx.

2. Souhlas x použitím xxxxxxxx xxxxxxx techniky xx xxxxxxxxx letectví, typové xxxxxxxxx, osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, osvědčení o xxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky, xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx, xxxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, exportní osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x osvědčení xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") vydané xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 219/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx označení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx lhůtě 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 417/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx složená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

Informace

Právní předpis č. 219/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.1999.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

352/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.10.2001

320/2002 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx práce, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx od 14.7.2005

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

546/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 219/99 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

274/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

147/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 219/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 221/99 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

253/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 219/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

46/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 219/99 Xx., x xxxxxxxxxxx silách XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

250/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx z 12. xxxxx 1949 o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx X.), xxxxxxx č. 168/1991 Sb.
2) §4 xxxx. 4 písm. x) zákona x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx.
3) §75 xxxx. 5 až 7 xxxxxx č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
4) Zákon č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx.
Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu xxxxxxxx nebo náhradní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
5) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Zákon č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 221/1999 Sb., zákon č. 220/1999 Sb.
9) Xxxxx č. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
11x) Například xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Zákon č. 221/1999 Sb.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 49/1997 Sb., o xxxxxxxx letectví a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 310/2006 Sb., x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx využitelnými x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxx
13a) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §3 xxxx. x) zákona x. 124/1992 Xx., x Vojenské xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 39/1995 Xx.
14a) Xxxxx č. 56/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 302/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měření xxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) Xxxxx č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
16) Zákon č. 361/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Zákon č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx správních xxxxxxx (branný xxxxx).
19) §116 xx 125 xxxxxx x. 221/1999 Xx.
20) Zákon č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Zákon č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 151/2010 Sb., x zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx.
23) §98 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů.

24) §1 xxxx. 4 xxxxxx č. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx zajišťování (branný xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) §20 x xxxx. zákona x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.