Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017 do 30.06.2022.


Zákon o ozbrojených silách ČR

219/99 Sb.

Zákon

Část první - Úvodní ustanovení

Předmět právní úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Část druhá - Ozbrojené síly, jejich řízení a úkoly

Hlava I - Ozbrojené síly §3

Vojenská přísaha §3a

Omezení sdružovacího práva v ozbrojených silách §4

Hlava II - Řízení ozbrojených sil

Prezident §5

Vláda §6

Příslušníci ozbrojených sil určení k plnění úkolů civilní obrany §6a

Ministerstvo §7

Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky §8

Hlava III - Úkoly ozbrojených sil §9

Mezinárodní spolupráce §10 §11

Civilní kontrola ozbrojených sil §12

Část třetí - Armáda a její úkoly

Hlava I - Armáda §13

Hlava II - Úkoly armády §14

Použití armády k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy §15 §16 §17

Odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky §18 §19

Letecká doprava ústavních činitelů §20

Zabezpečení letecké zdravotnické dopravy §21

Zabezpečování dopravy pro vlastní potřebu §22

Bezplatné používání vozidla ozbrojených sil k výkonu služby §22a

Poskytování leteckých služeb §23

Zabezpečování letecké dopravy a letecké přepravy §24 §24a §24b

Zabezpečování kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí §24c

Část čtvrtá - Vojenská kancelář prezidenta republiky §25

Úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky §26

Část pátá - Hradní stráž a její úkoly §27

Úkoly Hradní stráže §28

Část šestá - Příprava ozbrojených sil a vojenský materiál

Hlava I - Příprava ozbrojených sil §29 §30

Hlava II - Vojenský materiál

Díl 1 - Vojenský materiál a jeho označování §31

Díl 2 - Schvalování technické způsobilosti vojenské techniky a její evidence

Oddíl 1 - Technická způsobilost vojenských vozidel, evidence a pravidelné technické prohlídky vozidel ozbrojených sil

Technická způsobilost vojenských vozidel §32

Pravidelné technické prohlídky, měření emisí vozidel ozbrojených sil a zkoušky určených technických zařízení vozidel ozbrojených sil §32a

Evidence vozidel ozbrojených sil §33

Oddíl 2 - Technická způsobilost vojenských plavidel a jejich evidence §34

Oddíl 3 - Evidence vojenských letadel a ověřování technické způsobilosti vojenské letecké techniky

Vojenská letecká technika §35 §35a

Vojenský letecký rejstřík České republiky §35b §35c §35d

Schválení typu vojenské letecké techniky §35e

Povinnosti výrobce a provozovatele vojenské letecké techniky §35f

Osvědčení o způsobilosti vojenské letecké techniky §35g

Kontroly letové způsobilosti a provozní způsobilosti §35h

Provozování vojenského letadla §35i

Posouzení a ověření shody vlastností vojenské letecké techniky §35j

Technické prohlídky a zkoušky §35k

Zkušební létání §35l

Zkušební provoz §35m

Pověření a osvědčení právnické nebo fyzické osoby §35n

Letecká nehoda vojenského letadla a odborné zjišťování jejích příčin §35o

Zmocňovací ustanovení §35p

Oddíl 4 - Určená technická zařízení §36

Oddíl 5 - Schvalování technické způsobilosti vojenských zbraní a munice a jejich evidence §36a

Díl 3 §37 §37a §37b §38 §39

Díl 4 - Vojenský letecký personál §40

Díl 5 - Řízení o zdravotní způsobilosti §41

Část sedmá - Použití vojenské zbraně a zvláštních prostředků

Použití vojenské zbraně při výkonu pořádkové, strážní, eskortní a dozorčí služby mimo bojovou situaci §42

Použití zvláštních prostředků §42a

Rušení provozu elektronických komunikací §42b

Část osmá - Náhrada škody §43

Část devátá - Vedení vojenských evidencí §44

Část desátá - Zálohy na pobyt a činnost příslušníků ozbrojených sil v zahraničí a na pořízení vojenského materiálu a služeb §44a

Část jedenáctá - Rizikový příspěvek §44b

Část dvanáctá - Přestupek §44c

Část třináctá - Závěrečná ustanovení §45

Účinnost §46

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 147/2010 Sb. - Čl. II

č. 46/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

219

ZÁKON

ze dne 14. xxxx 1999

x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, úkoly x xxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx vojenským xxxxxxxxxx. Zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxx škody.

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

(1) Xxxxxxxx objekty xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx státu, které xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "armáda") x Xxxxxx stráži x zabezpečení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, uskladnění, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Hospodaření x xxxx přísluší xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složkám xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx samostatná xxxxxx xxxx výcviková xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x propůjčeným xxxxxxx xxxx historickým xxxxxx, xxxxxxxx označením a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, která xx xxxxxx x zajišťování xxxxxx ozbrojených sil a xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, číselným xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxx orgánem x ozbrojených xxxxxx xxxx prezident republiky (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xxxxxxx obrany (xxxx xxx "xxxxxxx") x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prezidenta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx velitelé, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx v xxxxx službě.

(6) Vojenský xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vojenská xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x plnění nebo xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxx.

(7) Vojenskou xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx x jiná xxxxxx vojáka v xxxxx službě xxxxx x xxxxxx služby, x zabezpečení výcviku x xxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx stejnokroj xxxxx xxxxxxxxx součástky xxxxxxxx výstroje xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Vojenskou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx používají x xxxxxxx a plnění xxxxx xxxxx.

(9) Vojenskou xxxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, vojenská xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx silniční xxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poznávací xxxxxxx; xxxxxx silniční xxxxxxxx x přípojná xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2); xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx vojenská xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, upravena x xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx evidována xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výrobky xxxxxxxx letecké techniky, xxxxxxxx letadlové xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx druhy a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky, vojenských xxxxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxx x vojenských xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x vykonává xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3). Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxx velitel vojenského xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, elektrotechnická, xxxxxxxx, ochranná a xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx výzbrojí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vojenských xxxxxxxxx x jsou užívány x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ozbrojených xxx.

(12) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ohrožují xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx majetkové xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Operačním xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx České republiky xxxxx xxxxxxxx napadení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx prostředí, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x prostředí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx ohroženém xxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vojenských xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx částí xxxx jednotlivých vojáků x činné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxx stálou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXXX X XXXXX

XXXXX I

OZBROJENÉ XXXX

§3

(1) X zajišťování xxx xxxxxxxxxxx vytváří Xxxxx xxxxxxxxx ozbrojené síly.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx armádu, Xxxxxxxxx kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx.

(3) Ozbrojené xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.4)

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx uplatňují xxxxxx nadřízenosti x xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xx doplňují x xxxxxxx s xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx před xxxxx xxxxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pověření xxxxxxxxx. Tito xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx správním xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx; jejich pracovněprávní xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.5)

§3a

Vojenská přísaha

Voják24) xxxxxx xxxxxxxxx přísahu, která xxx:

"Xx, voják, xxxxx xx xxxxx občanských x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prohlašuji, že xxxx věrný České xxxxxxxxx.

Xxxx vojákem xxxxxxxxx x ukázněným, xxxx xxxxx xxxxx ozbrojených xxx x budu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx budu učit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx bránit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nasadit x xxxx xxxxx.

Xxx přísahám!".

§3a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 46/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§4

Xxxxxxx sdružovacího xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx silách xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx hnutí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA II

ŘÍZENÍ XXXXXXXXXXX XXX

§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx náčelníka Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky,

c) xxxxxxxxxx čestné nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a vojenským xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx bojové xxxxxxx vojenským útvarům x xxxxxxxxx zařízením.

§6

Xxxxx

Xxxxx na návrh xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx operační xxxxx použití xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx armády,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx; xxx-xx x počty xxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxx ministr x xxxxxx x náčelníkem Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxx xxxxxxxx armády.

§6a

Příslušníci xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx nařízením x xxxxxxxx xx. 67 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxxx úmluvám z 12. xxxxx 1949 x ochraně xxxxx xxxxxxxxxxxxx ozbrojených xxxxxxxxx xxxxxxxx útvary, xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx obrany xxxxx xx. 61 xxxxxx xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 46/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§7

Xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxx xxxxxx armády

a) stanoví x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx útvary x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx odborný xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx provozu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx

1. xxxxx nad xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxx dokumentacemi x xxxxxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. vydávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovisek, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, výrobě, xxxxxxx, provozu, xxxxxxx, xxxxxxxx, údržbě x xxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, opravám, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx x výkonu státní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx tím xxxx xxxxxx6).

(2) Ministr x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozkazy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx.

(3) Součástí xxxxxxxxxxxx xx Generální xxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zabezpečuje velení xxxxxx x který xx x xxxxxxx xxx působnosti podílí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem. V xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Generálního xxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu").

(4) Xxxxxxxxx Generálního štábu xxxxxxx prezident na xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Náčelník Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Vláda xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx systemizaci Generálního xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx, x xx x xxxxx xxxxxxx:

x) počet xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx platovými xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx klasifikovaných xxxxxxxxx třídami,

d) xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx a

e) objem xxxxxxxxxx xx platy xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxx kalendářní rok xxxxxxxxx systemizace.

(7) Organizační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx připraveného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Generálního xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládou.

§8

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx prezidenta republiky

a) xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx vojákům Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.8)

XXXXX III

ÚKOLY XXXXXXXXXXX XXX

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx se k xxxxxx České republiky x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx síly plní xxx úkoly, které xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx napadení.

(3) Xxxxx úkoly armády, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Hradní xxxxxx xxxx stanoveny x části třetí, xxxxxx a páté.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx x akcí se xxxxx xxxxxx x xxxxx službě xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx účastníkům xxxxxx vedené xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§12

Civilní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ústavní xxxxxx9) x orgány, kterým xxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.10)

ČÁST XXXXX

XXXXXX X XXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXX

§13

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx útvary a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXX ARMÁDY

§14

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §9 x 10 a xxxx xx lze xxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx státu,

b) x xxxxxx úkolů Policie Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx11), a xx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx závažných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx životní xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx pohromy,

d) k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx použití xxxxxxxx techniky,

e) x xxxxxxx xxxxxxx ústavních xxxxxxxx,

x) x zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy,

g) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x zabezpečování xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx kulturních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) k plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx armády xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.11)

(3) Xxxxx xxxxxxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolání k xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx11) x x xxxxxxxxxx xxxxxx a stanoví xxxxx xxxxxx armády xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx pracím x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§15

Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nasazení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náčelníka, x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záchranné xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxx armády x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx25) xxxxxxxx xxxxx x starostové xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx, u náčelníka Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x záchranným xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vojenského xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náčelníka Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx armády x xxxxxxxxxx pracím.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pohromě xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vláda xx xxxxx ministra.

§17

(1) Xx rozhodnutí xxxxx x použití xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pohromy xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx krizový xxxx, který xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvarů x vojenských zařízení. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx vyčlenit xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Náčelník Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxx k záchranným xxxxxx i x xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud xx xxxxxx situace x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx použití xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx techniku x nezbytně xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožujících xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx techniku k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nutnou xxxxxxxx mohou vyžadovat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx, právnických xxxx xxxx xxxxxxx ochrany x náčelníka Generálního xxxxx. Náčelník Xxxxxxxxxxx xxxxx o použití xxxxxxxx techniky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx vládu.

§19

§19 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/2015 Sb.

§20

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx ústavních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx, zabezpečuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx podílí xx zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výjezdových xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.

§22

Zabezpečování xxxxxxx pro xxxxxxx potřebu

(1) Armáda xxxxxxxxxxx xxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, občanských xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sil, jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx12), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služební xxxxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxx-xx úkoly xx prospěch xxxxxxxxxxx xxx nebo xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dopravu xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x zaměstnanců xxxxxx xxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx.

§22a

Bezplatné xxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx sil k xxxxxx služby

(1) Náčelník Xxxxxxxxxxx štábu x xxxx zástupce xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xx xxxxx x osobní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgán xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojákovi x xxxxx službě povolit xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxx k cestě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

§23

Xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx

(1) Xxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Armáda může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx civilní xxxxxx13) x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dohoda xxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Armáda xx xxxxxx xx zajištění xxxxxxx služby pátrání x xxxxxxxx13) x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx vnitra.

Xxxxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

§24

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx armáda v xxxxx služební dopravy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx osob, než xxxxx jsou uvedeny x §22 xxxx. 3, které se xxxxxxxx na plnění xxxxx xxxxxxxxxxx sil xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx22) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx spolupracují xxx zabezpečení xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, humanitárních anebo xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx leteckou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 nebo 2 vydá xxxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vnitra.

§24x

(1) Na základě xxxxxxxxxx ministra xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx humanitární xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x humanitární xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx22),

x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx humanitární xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x humanitární pomoc xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx22),

x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx státu, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx události, xx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx státu,

e) xxxxxx xx zahraničí, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx do Xxxxx xxxxxxxxx,

x) osob a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx mimořádných nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebude-li xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx doprava xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xx hradí x xxxxxxxxxx určených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx22), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) až x) xxxxx xxx, xxx o xx xxxxxxx, nerozhodne-li vláda xxxxx.

§24x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx armáda xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo humanitární xxxxx zdravotnickou pomoc, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 nebo §24a,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx přepravu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx ten, v xxxxx xxxxx xx xxxx uskuteční, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2012 Sb. s xxxxxxxxx od 1.11.2012

§24c

Zabezpečování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akce xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil na xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxx. K zabezpečení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 253/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2012

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX KANCELÁŘ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§25

X čele Xxxxxxxx kanceláře prezidenta xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§26

Xxxxx Vojenské kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx kancelář xxxxxxxxxx republiky plní xxxxx související x

x) xxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxx vrchního velitele xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXX XXXXX X XXXX ÚKOLY

§27

Hradní xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vojenské kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Xxxxx Hradní xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx hradu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx vnější xxxxxxx x xxxxxx objektů, xxxxx xxxx dočasným xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zajišťuje xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxx návštěvách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx států x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx stráž xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, bez xxxxxxxx prezidenta.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX OZBROJENÝCH XXX

§29

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úkolů a xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x speciální. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x psychologický xxxxxx.

(2) Xxxxxx vojáků xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Mimo xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx konat xxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x objektech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, právnickými xxxxxxx nebo vlastníky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, objektech nebo xx jejich xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje x xxxxxx ministr xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx a u Xxxxxx xxxxxx náčelník Xxxxxxxx xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stráže.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx sil xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Výcvik x xxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx xxx provádět xx xxxxxxxxx komunikacích xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx13a).

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo občanským xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministra xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vojenský xxxxxx x dalším xxxxxx, xxxx-xx tím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§30

Xxxx-xx možno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vojáků x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx. 2, xxxx xx jejich xxxxxxxx výcvik a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x civilních xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x civilních x vojenských školách x xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX MATERIÁL

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx označování

§31

(1) Ozbrojené xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx označuje xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X jiným xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, užívat jen xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx síly xxxx xxxxxxxxx užívat na xxxxxxxxx xxxxxxxxx určeném x xxxxxxxxxxxx účelům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu, xxxxxxxx xxxxxxxx personál a xxxxxxx xxxxxx1).

(4) Vojenský xxxxxxxxxx x vojenské xxxxxxx xxxx jen xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Při slavnostních xxxxxxxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vojáci x xxxxxx x xxxx osoby, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stejnokroj xxxx xxxx součásti xxxxx také žáci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Armáda xx xxxxxxxxx užívat xx xxxxxxxx xxxxxxxx národní xxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx rozlišovací xxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Hradní xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx znaku, xxxxxxxxx rozlišovacího znaku x xxxxx Hradní xxxxxx, xxxxxx označování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenským xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozeznávacím xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nošení x označování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo státním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx.

Díl 2

Schvalování technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx způsobilost vojenských xxxxxxx, evidence a xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojenských xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojenských xxxxxxx schvaluje Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.14)

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx vojenských xxxxxxx a vojenských xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx způsobilosti,

b) podmínky xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx,

x) technické podmínky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezpůsobilosti a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32a

Pravidelné technické xxxxxxxxx, xxxxxx emisí xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil a xxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx

(1) Xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx a měření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14a).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měření emisí xxxxxxxxxx vozidel, zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx emisí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zahraniční operaci xxxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx z xx, má xx xx xx, xx xxxx platnost xxxxx xxxxxxxxx xxxx šestého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx operace.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a termíny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxxxxxx měření emisí xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Evidence xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx policie xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxx x registru xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx značku, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vojenského xxxxxxx. Xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx silničního motorového x přípojného xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14a).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zapisují xx xx xxx xxxx xxxxx:

x) provozovatel vozidla,

b) xxxxxxxx poznávací xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, typ x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vozidle,

e) xxxxx zápisu x xxxxxx z registru xxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx plavidel a xxxxxx xxxxxxxx

§34

(1) Technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx schvalovací orgán.15)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vojenská xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx

x) vydává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidla,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx poznávací znaky.

(3) Xxxxxxxx plavební xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přístupný x xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx x vojenském xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xx vodní xxxxx x účel, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) datum zápisu x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx vojenského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx plavebním xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx prohlídky x xxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provádí xx xxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 3

Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky

Vojenská xxxxxxx xxxxxxxx

§35

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx letadlem letadlo, xxxxx xx určeno x xxxxxx úkolů xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředek konstruovaný xxx xxxxxx bez xxxxxx xx palubě x xxxxxx x xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx vzletová xxxxxxxx přesahuje 20 xx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx shoda xxxxxxxxxxxxx x technických xxxxxxxxxx výrobku vojenské xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x požadavky xxxxxxxxxxx xx bezpečnost létání x ekologii xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx vojenské xxxxxxx techniky xxxxxxx, xxxxx xxxx vrtule xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vybavení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, příslušenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxx xx využíváno xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x je xxxxxxxxx xx vojenském xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx draku, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jakéhokoliv xxxxxxx prvku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx letu x vojenskou výzbroj xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx spojení,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx pozemního xxxxxxxx, na kterém xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x testy x xxxxxxx konstrukce, xxxxx x funkce.

§35x

Xxxxxx vojenská xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx ministerstvem xxxxxxxxx x osvědčena její xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvolnění xx provozu x xxxxxxxxxxxxx byl vydán xxxxxxx x jejím xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Vojenský xxxxxxx rejstřík Xxxxx xxxxxxxxx

§35x

(1) Vojenská xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úkoly xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zkušebních x předváděcích xxxx.

(3) Xx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xxxx údaje x xxxxxxxxx letadle:

a) vlastník,

b) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx značka,

d) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx letadla x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje,

e) letadlová xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx zápisu x xxxxxx z vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxxxxx leteckého rejstříku xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rejstříku.

(5) Xxxxxxx do vojenského xxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxx stává xxxxxxxxx xxxxxxxx a získává xxxxxx příslušnost České xxxxxxxxx.

(6) Vojenská letadla xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

§35c

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a vydá xxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx značka xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx civilního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vojenského letadla, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 147/2010 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

§35d

Výmaz zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxx z vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vojenského letadla, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ministerstvo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx ke změně xxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx vojenského xxxxxxx x vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá ministerstvo xxxxxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. s účinností xx 1.8.2010

Xxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx techniky

§35e

(1) Xxx xxxxxxx techniky xxxxxx xxx plnění úkolů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxx xxxx typ xxxxxxxx xxxxxxx techniky xx xxxxxxx xxxxxxx výrobce, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx schválený xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxx xx žadatelem xxxxxxxx xxx schvalování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "předpisová xxxxxxxx") x xxxxxxxxx ministerstva, xx xxxxxxx základě xxxx typ vojenské xxxxxxx techniky xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx vycházet ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X průběhu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx posouzení x xxxxxxx shody xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky.

(5) O xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxx výrobek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x použitím ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uzná-li xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx, vydá xxxxxxxxx x uznání způsobilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) vyrábět xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx vyrobenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxx poruch xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxx záznamy o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x provozu této xxxxxxxx letecké xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 147/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx

§35x

(1) X způsobilosti výrobku xxxxxxxx letecké xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx způsobilost"), x xxxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxxxx") a x provozní způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "provozní xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx dovozce, jedná-li xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx leteckou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, jedná-li xx x xxx provozovanou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx schválení letové xxxxxxxxxxxx, provozní xxxxxxxxxxxx xxxx uvolnění do xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvolnění xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti, xxxxxxxx způsobilosti nebo xxxxxxxx xx provozu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvolnění xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pověřit xxxxxxxxxx xxxx fyzickou osobu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §35n.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxx určeného xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §14 odst. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx provozu letadel.

(4) X schválení nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky xxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx leteckém xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo provozní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provozní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v §35n.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx letadlo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobilosti nebo xxxxxxxx způsobilosti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nezpůsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemního xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx

§35x

(1) Xx xxxxxxxx prostoru Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku,

b) xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x provozní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx letovou xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx x technickém x xxxxxxxxx stavu odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létání,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxx vojenského letadla x xxxxxxxxx pojistné.

(4) Xxxxxxxx letadla xxxxxxx xx vojenském xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x účinností xx 1.8.2010

Xxxxxxxxx x ověření xxxxx vlastností vojenské xxxxxxx techniky

§35j

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx shody xxxxxxxxxx vojenské letecké xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvolnění xx xxxxxxx xx xxxxxx činnosti, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx prokazují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx,

x) schválení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, provozní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx shody vlastností xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxx vývoji, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, zástavbě x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x §35n.

§35j xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

§35x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vojenské letecké xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Zkušební xxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §35n.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx x předváděcí xxxx xxxxxxxxx vojenského letadla,

b) xxxxxxxx letadlo, xxx xxxxx xxxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vojenské xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx letadlo, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxx exportního xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x bezpečnému provedení xxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vojenském xxxxxxxx rejstříku ani x jiném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo xx dobu platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasnou xxxxxxxxx xxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Zkušební provoz

§35m

(1) Zkušební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x §35n.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vojenské xxxxxxx pozemní xxxxxxxx, xxx které xxxxxx xxxxx vydáno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x jeho využívání,

d) xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení provozní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2010

Xxxxxxxx x osvědčení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

§35x

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxx

x) xxxxxxx posuzováním x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ověřováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx, projektování, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) osvědčit x xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx být pověřena xxxx osvědčena x xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx13),

x) má x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavebně-technické xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) x xxxxxxxxx-xx vojenskou xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx kontrole, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dočasně xxxxxxxxx požadavky, za xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxxx platnosti pověření xxxx osvědčení xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx ministerstvo xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxx vydáno xxxxxxxx nebo osvědčení, xxxxxxxx o odejmutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§35x xxxxxx právním předpisem x. 147/2010 Xx. x účinností xx 1.8.2010

Letecká xxxxxx vojenského xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx nehodou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx letadla xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx leteckém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ozbrojených sil xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx povoleno létání xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, došlo

a) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) x poruše či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx letadla, xxxxx xx xxxx xx xxxx letovou xxxxxxxxxxx, xxxx

x) ke xxxxxxx xxxx zmizení xxxxxxxxxx letadla.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx leteckých nehod xxxxxxxxxx letadel provádí xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx místo xxxxxxx nehody xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx předpokladu, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zkoumání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zkoumání,

c) xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služby v xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x jiných xxxx, souvisela-li jejich xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx letadla, xxxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x úkolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2010

Zmocňovací xxxxxxxxxx

§35x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) podle §35a xxxxxxx vojenskou leteckou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, provozní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx provozu, x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vojenské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx letectví,

b) xxxxx §35c odst. 1 náležitosti xxxxxxx x zápis letadla xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, doklady, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx,

x) xxxxx §35d xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx vojenského xxxxxxx x vojenského leteckého xxxxxxxxx x vzor xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku,

d) xxxxx §35e náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx posuzování x xxxxxxxxx shody xxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bezpečnost vojenské xxxxxxx techniky, xxxx xxxxxxxx osvědčení, vzor xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x vzor xxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) podle §35f xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx poskytovaných informací x xxxxxxx určené xxxxxxxx letecké xxxxxxxx,

x) xxxxx §35g xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti, uvolnění xx provozu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a doklady, xxxxx xx nutno x xxxxxxxxxxx žádostem xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, vzor xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx osvědčení xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x vzor xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx §35h lhůty a xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) podle §35i xxxx. 2 xxxx. b) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podle §35l xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx exportního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) podle §35m xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx §35n xxxx. 1 písm. a) xxxx pověření k xxxxxxxxx x xxxxx §35n xxxx. 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx §35n odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x výuce a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x žádosti xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx o způsobilosti x výuce a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx technice.

§35p xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Oddíl 4

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§36

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, vojenskou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx vojenských xxxxxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

§36x

(1) Technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, vyrobeny xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx prohlídky x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x munici, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx úkolů, xx xxxxxxxxx centrálním xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Vojenský xxxxxxxxx xxxxxxx zbraní a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§36x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 546/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xxx 3

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§37x

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§37x

§37x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§38

§38 zrušen právním xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

Díl 4

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§40

(1) Xxxxxxxx letecký xxxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého personálu.

(2) Xx xxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví vzor xxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§41

Xxx xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vojenského xxxxxxxxx personálu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX A ZVLÁŠTNÍCH XXXXXXXXXX

§42

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxx situaci

(1) Voják x xxxxx xxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v §42x odst. 2,

x) xxx odvrátil xxxxx xxxxxxx xxxx trvající xxxx vedený xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx hrozí, anebo xxxx xx život xxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx útok, který xxxxxxxx xxxxxxxx objekt xxxx xxxxxxxxxx, x xx xx marné xxxxx, aby xx xxxxx xxxx upuštěno,

c) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxx xxxxxxxxx zločinu, xxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ohrožuje-li xxxxx nebo zdraví xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zbraň, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx sečná.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx voják v činné xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx osobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx od xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx "Stůj", "Stůj, xxxx xxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxx užít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx&xxxx;x xxxxx službě xxxxxxx xxxx nutné opatrnosti, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, proti níž xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx&xxxx;x xxxxx službě xx xxxxxxx, dovoluje-li xx xxxxxxxx, xxxx použitím xxxxxxxx xxxxxx užít xxxxxxx, napomenutí xxxx xxxxxx hmatů x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx&xxxx;x xxxxx službě xx xxxxxxxx xxxxxx některého x xxxxxxxxxx, které xxxx uvedeny x xxxxxxxxxx 1, 2, 3 a 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx nimž xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xx xx, xxx xxxxx prostředek xxx xxxxxx xxx přiměřeným xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx nebyla xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Při xxxxxxx xx xxxxx použít xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx těhotenství xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxx chráněnému xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) x x) nezbytně xxxxxxxx.

(7) Použití xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a údery xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxxx xxxxxxx neprodleně po xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a sepsat x tom xxxxxx.

§42a

Použití zvláštních xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 a 2, §14 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §28 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prostředky, které xxxxxx splnit úkol xxx xxxxxxx vojenské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obušek, pouta, xxxxx xxxxxxx, zásahové xxxxxxx, technické prostředky x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx pás x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zneschopňující xxxxxxxxxx, speciální vrhací xxxxxxxxxx, speciální xxxxxx xxxxxxxxxx, mechanické xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx předměty x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxx službě xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx úkolu.

§42x

Xxxxxx xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví osob xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu xx majetku, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx

x) provoz elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx,

x) poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, nebo

c) xxxxxxxxxxx radiokomunikačních služeb;

o xxxxxxxx rušení xxxxxxxxx Xxxxx telekomunikační xxxx (xxxx xxx "Xxxx") x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxx"), a xx xxxxxxxxxx.

(2) Ozbrojené xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx prováděného xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky23).

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx útvarech xxxxxx xx předchozím xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 x xxxx xxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účast xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/2012 Xx. x účinností od 1.11.2012

XXXX XXXX

XXXXXXX ŠKODY

§43

(1) Xx xxxxx osobě, xxxxx poskytla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, strážní, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx policistovi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo s xxxx vědomím, (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx úmyslně.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx a xxxx náhrady této xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.19)

(3) Xx xxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytnutou xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo.

(6) Xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx upravené x xxxx části xxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.20)

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§44

(1) Vojenskou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx21) x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §33 xxxx. 2, §34 xxxx. 3 x §35b xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx komisařů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx plavidel a xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §34 odst. 3 x §35b xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx vede vojenskou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §33 xxxx. 2.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x skutečnostech, xx xxxxxxx se seznámili xx vojenské xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX NA XXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SIL X XXXXXXXXX X XX XXXXXXXX VOJENSKÉHO XXXXXXXXX X XXXXXX

§44x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x financování xxxxxx pobytu a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx pořizování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodavatelům xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx období xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx vyúčtovány x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

ČÁST JEDENÁCTÁ

RIZIKOVÝ PŘÍSPĚVEK

§44b

Občanskému xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x zahraničí xxxxx §10 x který xx vyslán xx xxxxxxxx cestu k xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx operace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 700 až 3&xxxx;500 Xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2016

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§44x

(1) Xxxxxxx xxxxx, která není xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 3&xxxx;000 Kč.

§44c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§45

Xxxxxxx xx:

Xxxxx č. 20/1990 Sb., o xxxxxxx Xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1999.

Klaus x. x.

Xxxxx x. r.

Zeman x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 219/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letadla ve xxxxx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx ministerstvu údaje x xxxxxxxxx letadla x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx přidělena.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx vojenské xxxxxxx techniky xx xxxxxxxxx letectví, typové xxxxxxxxx, osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, osvědčení x xxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx letové způsobilosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx uvolnění do xxxxxxx, xxxxxx způsobilosti xxxxxxxx letecké techniky, xxxxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") vydané přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx tyto xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx, jejich platnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx vojenských xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx lhůtě 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx složenou podle xxxxxx x. 219/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2016

Informace

Právní xxxxxxx č. 219/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.1999.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

352/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.10.2001

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

253/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x inspekci xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky dne 19.5.2005

x xxxxxxxxx od 14.7.2005

413/2005 Sb., x xxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

546/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 219/99 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

147/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 219/99 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 221/99 Sb., x vojácích z xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

253/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 219/99 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx ČR, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

250/2014 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

46/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 219/99 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

250/2021 Sb., o xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Dodatkový xxxxxxxx x Ženevským xxxxxxx x 12. xxxxx 1949 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktů (Protokol X.), xxxxxxx č. 168/1991 Sb.
2) §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 307/1999 Xx.
3) §75 xxxx. 5 až 7 zákona x. 361/2000 Sb., o xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů.
4) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích x povolání.
Xxxxx č. 220/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
5) Zákon č. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
8) Například xxxxx č. 221/1999 Sb., zákon č. 220/1999 Sb.
9) Xxxxx č. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
11a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 221/1999 Sb.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 310/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x bezpečnostním xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx
13x) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 124/1992 Xx., x Xxxxxxxx policii, xx znění xxxxxx x. 39/1995 Sb.
14x) Xxxxx č. 56/2001 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 302/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
16) Xxxxx č. 361/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 218/1999 Sb., x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx x x vojenských xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx).
19) §116 xx 125 xxxxxx x. 221/1999 Xx.
20) Zákon č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21) Zákon č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 151/2010 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytované xx zahraničí x x změně souvisejících xxxxxx.
23) §98 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

24) §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

25) §20 x xxxx. zákona x. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.