Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o ozbrojených silách ČR

219/99 Sb.

Zákon

Část první - Úvodní ustanovení

Předmět právní úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Část druhá - Ozbrojené síly, jejich řízení a úkoly

Hlava I - Ozbrojené síly §3

Vojenská přísaha §3a

Omezení sdružovacího práva v ozbrojených silách §4

Hlava II - Řízení ozbrojených sil

Prezident §5

Vláda §6

Příslušníci ozbrojených sil určení k plnění úkolů civilní obrany §6a

Ministerstvo §7

Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky §8

Hlava III - Úkoly ozbrojených sil §9

Mezinárodní spolupráce §10 §11

Civilní kontrola ozbrojených sil §12

Část třetí - Armáda a její úkoly

Hlava I - Armáda §13

Hlava II - Úkoly armády §14

Použití armády k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy §15 §16 §17

Odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky §18 §19

Letecká doprava ústavních činitelů §20

Zabezpečení letecké zdravotnické dopravy §21

Zabezpečování vojenské dopravy osob §22

Bezplatné používání vozidla ozbrojených sil k výkonu služby §22a

Vojenská doprava mimořádným vojenským vlakem §22b

Poskytování leteckých služeb §23

Zabezpečování letecké dopravy a letecké přepravy §24 §24a §24b

Zabezpečování kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí §24c

Část čtvrtá - Vojenská kancelář prezidenta republiky §25

Úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky §26

Část pátá - Hradní stráž a její úkoly §27

Úkoly Hradní stráže §28

Část šestá - Příprava ozbrojených sil a vojenský materiál

Hlava I - Příprava ozbrojených sil §29 §30

Hlava II - Vojenský materiál

Díl 1 - Vojenský materiál a jeho označování §31

Díl 2 - Schvalování technické způsobilosti vojenské techniky a její evidence

Oddíl 1 - Technická způsobilost vojenských vozidel, evidence a pravidelné technické prohlídky vozidel ozbrojených sil

Technická způsobilost vojenských vozidel §32

Pravidelné technické prohlídky, měření emisí vozidel ozbrojených sil a zkoušky určených technických zařízení vozidel ozbrojených sil §32a

Evidence vozidel ozbrojených sil §33

Oddíl 2 - Technická způsobilost vojenských plavidel a jejich evidence §34

Oddíl 3 - Evidence vojenských letadel a ověřování technické způsobilosti vojenské letecké techniky

Vojenská letecká technika §35 §35a

Vojenský letecký rejstřík České republiky §35b §35c §35d

Schválení typu vojenské letecké techniky §35e

Povinnosti výrobce a provozovatele vojenské letecké techniky §35f

Osvědčení o způsobilosti vojenské letecké techniky §35g

Kontroly letové způsobilosti a provozní způsobilosti §35h

Provozování vojenského letadla §35i

Posouzení a ověření shody vlastností vojenské letecké techniky §35j

Technické prohlídky a zkoušky §35k

Zkušební létání §35l

Zkušební provoz §35m

Pověření a osvědčení právnické nebo fyzické osoby §35n

Letecká nehoda vojenského letadla a odborné zjišťování jejích příčin §35o

Zmocňovací ustanovení §35p

Oddíl 4 - Určená technická zařízení

Předpoklady odborné způsobilosti k činnostem s určenými technickými zařízeními §36

Náležitosti oprávnění a osvědčení §36a

Kontrola §36b

Zánik oprávnění a osvědčení §36c §36d

Oddíl 5 - Schvalování technické způsobilosti vojenských zbraní a munice a jejich evidence §36e

Díl 3 §37 §37a §37b §38 §39

Díl 4 - Vojenský letecký personál §40

Díl 5 - Řízení o zdravotní způsobilosti §41

Část sedmá - Použití vojenské zbraně a zvláštních prostředků

Použití vojenské zbraně při výkonu pořádkové, strážní, eskortní a dozorčí služby mimo bojovou situaci §42

Použití zvláštních prostředků §42a

Rušení provozu elektronických komunikací §42b

Část osmá - Náhrada škody §43

Část devátá - Vedení vojenských evidencí §44

Část desátá - Zálohy na pobyt a činnost příslušníků ozbrojených sil v zahraničí a na pořízení vojenského materiálu a služeb §44a

Část jedenáctá - Rizikový příspěvek §44b

Část dvanáctá - Přestupek §44c

Část třináctá - Závěrečná ustanovení §45

Účinnost §46

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 147/2010 Sb. - Čl. II

č. 46/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

219

XXXXX

xx dne 14. xxxx 1999

x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx vojenským xxxxxxxxxx. Zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxxx objekty xxxx xxxxxxx důležité xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo"), Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "armáda") x Xxxxxx xxxxxx x zabezpečení výcviku, xxxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx slouží k xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx přísluší xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxx organizačním xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx útvar xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x propůjčeným xxxxxxx xxxx historickým názvem, xxxxxxxx označením x xxxxxx stálé xxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx velitel.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, která xx xxxxxx x zajišťování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx&xxxx;x xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x místem xxxxx xxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxx zařízení je xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prezident xxxxxxxxx (xxxx jen "prezident"), xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx velitelé, xxxxxxxxx x jiní xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Příslušníkem xxxxxxxxxxx xxx xx xxx voják x xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx výzbroj, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou užívány x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oděv, xxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nutná x výkonu xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x plnění xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určené xxx jednotné vystrojení xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx charakterizovány barvou, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx ozbrojené xxxx používají x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx úkolů.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x vojenská xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přípojná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx vojenskou xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx poznávací xxxxxxx2); mimo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provoz xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx hnací x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx26) je Xxxxx xxxxxxxxx,

x) vojenská xxxxxxxx jsou lodě, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, plovoucí zařízení x jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tělesa, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx poznávacími xxxxx,

x) xxxxxxxxx leteckou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky, vojenské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx x kategorie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x vojenských leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Příslušníkem xxxxxxxx pořádkové xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx pověření x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3). Xxxxxxxx x xxxxxx provozu na xxxxxxxxx komunikacích vydává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, elektrická, xxxxxxxxxxxxxxxx, zdvihací, xxxxxxxx x ostatní, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, vyráběna x používána x xxxxxxxxx výstrojí, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx technikou xxxx xx vojenských xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(12) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnějšímu xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx situacích xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx životní xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v prostředí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vojenských xxxxxxxx, xxxxxxxx, jejich xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxx v xxxxx xxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx sestaveno xx xxxxxx operačního xxxxxxxx, x provedení xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu, x xxxxx xxxx stálou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uskupení postavení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx x přeprava xxxx xxxx věcných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smluvně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(16) Vojenský xxxx xx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx drážní xxxxxxxx27) xxxxxx x zabezpečení xxxxxxxx dopravy; mimořádný xxxxxxxx vlak je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zájmu x zajištění vojenské xxxxxxx xxxxxxxxxxx významu.

(17) Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx obrana xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx důležitých pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

XXXX DRUHÁ

OZBROJENÉ SÍLY, XXXXXX ŘÍZENÍ X XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX SÍLY

§3

(1) X xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vytváří Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx síly.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx na xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx síly xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.4)

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x úkoly, xxxxx zabezpečují.

(6) X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva pověření xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správní úřady x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx i xx správním xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxxx silách xx zaměstnávají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ozbrojených xxx; jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx státu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.5)

§3a

Vojenská xxxxxxx

Xxxxx24) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

"Xx, xxxxx, xxxxx xx svých občanských x xxxxxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx vojákem xxxxxxxxx x ukázněným, budu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx právní x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx budu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxx republiky x xxxx xx xxxxxx xxxxx vnějšímu napadení.

Pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxx!".

§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 46/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

§4

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ani zřizovat xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky. Xxxxxxxxx strany a xxxxxxxxx xxxxx nemohou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx vojenských xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x volební xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX OZBROJENÝCH XXX

§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx vojenské xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx náčelníka Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čestné xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útvarům x vojenským zařízením.

§6

Xxxxx

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx stav xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx stav,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx armády,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx; xxx-xx x počty xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx stráže, xxxxxxxxx xxxxx ministr v xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx koncepci xxxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xx. 67 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úmluvám z 12. xxxxx 1949 x ochraně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx anebo jejich xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x plnění xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 61 xxxxxx xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

§7

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) stanoví x xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvoji xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) provádí xxxxxx odborný dozor xxx určenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečností xxxxxx provozu u xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxx založených Ministerstvem xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx

1. xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx nad xxxxxxxxxxxxx x technologiemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx odborných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, výrobě, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x odebírání oprávnění x těmto xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

6. prověřování způsobilosti xxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx vojenská xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx6).

(2) Ministr x xxxxxxxxxxx xxxxx armády xxxxxx rozkazy, které xxxx závazné pro xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx ministerstva xx Xxxxxxxxx štáb Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx velení xxxxxx a xxxxx xx v rozsahu xxx působnosti xxxxxx xx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem. X xxxx Xxxxxxxxxxx štábu Xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx").

(4) Xxxxxxxxx Generálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx ve xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx systemizaci Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx, x xx x xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx platy xxxxxx x

x) objem xxxxxxxxxx xx platy xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx schválena xx 31. prosince, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx systemizace.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx připraveného xxxxxxxxxx Generálního xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Náčelník Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Hradní xxxxxx,

x) xx vůči xxxxxxx Xxxxxxxx kanceláře prezidenta xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministr stanovená xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.8)

XXXXX XXX

XXXXX XXXXXXXXXXX XXX

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx se x xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x společné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxx stanoveny x xxxxx xxxxx, xxxxxx x páté.

§10

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve prospěch xxxx a bezpečnosti, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx podporu x xxxxxxx míru, záchranných x xxxxxxxxxxxxx akcích; xx těchto xxxxxxx x xxxx se xxxxx vojáci v xxxxx xxxxxx vysílat x xxxx jednotlivci.

(3) Xxxxxxxxx síly se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx silami xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

§11

Ozbrojené xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxx xxxxxxxx ozbrojených xxx

Xxxxxxx ozbrojených xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx9) x xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.10)

ČÁST XXXXX

XXXXXX X XXXX ÚKOLY

HLAVA X

XXXXXX

§13

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xx větších xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXX

§14

(1) Xxxxxx plní úkoly xxxxxxx x §9 x 10 x xxxx xx xxx xxxxxx

x) ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx státu,

b) k xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dostatečné k xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx11), x xx na dobu xxxxxxxx nutnou,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx situacích xxxxxxxxxxxx životy, zdraví, xxxxxx majetkové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k likvidaci xxxxxxxx pohromy,

d) k xxxxxxxxxx xxxxxx hrozícího xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x zabezpečení xxxxxxx zdravotnické dopravy,

g) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx,

x) k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí vlády,

j) x zabezpečení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxx obrany.

(2) Xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.11)

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx důležité xxx xxxxxx státu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx použití xxxxxx armády a xxxxxx jejich povolání x plnění úkolů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx11) x x xxxxxxxxxx pracím a xxxxxxx xxxxx vojáků xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených xxxxxxxx.

Použití xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§15

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pracím x x likvidaci xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náčelníka, k xxxxx dochází, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx požární xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záchranné xxxxx nebo likvidaci xxxxxxxx xxxxxxx vlastními xxxxxx.

§16

(1) Použití xxxxxx x xxxxxxxxxx pracím xxxxx xxxxxxxxx25) hejtmani xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx, x náčelníka Xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

(2) Hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx použití xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nejblíže xxxxx pohromy. Velitel xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx vojenského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pracím.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx České republiky, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vnitra.

(4) X xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx ministra.

§17

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxx o použití xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx následků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx vojenský xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu vyčlenit xxxxxxxx letadla.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx krizový xxxx při použití xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx povaha xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nutnou xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx situacích xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožení. Xxxxxxx vojenské xxxxxxxx x xxxxxxxx nutnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx. Náčelník Generálního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx techniky neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/2015 Sb.

§20

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nezbytného xxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx, zabezpečuje xxxxxx xxxxxxxxxxx vojenskými xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§21

Zabezpečení xxxxxxx zdravotnické xxxxxxx

Xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx letadel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výjezdových xxxxxx, pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Armáda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx založených ministerstvem, xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiných států x xxxx, xxxxxx xx poskytuje péče xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, vojenskými xxxxx, xxxxxxxxxx plavidly nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letadly.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravu x xxxxx osobám, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx ministra.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx armáda xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zaměstnanců xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§22a

Bezplatné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu x xxxx xxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x ní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Služební orgán xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x cestě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§22b

Vojenská doprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Generálního xxxxx.

(2) Xx základě rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx smluvně zabezpečí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojenského xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29).

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 23.7.2023

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro vojenské xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx letecké xxxxxx xxx xxxxxxx létání13) x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Armáda xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxx13) x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx vnitra.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

§24

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu

a) xxxxxx xxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxx x §22 odst. 3, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx poskytování xxxxxxxxxxx pomoci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničí22) xxxxx xx ochraně občanů Xxxxx republiky v xxxxxxxxx,

x) osob xxxxxx xxxxx, které spolupracují xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, humanitárních anebo xxxxxxxxxx.

(2) V rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx leteckou xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx ministr xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§24a

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx ministra armáda xxxxxxxxx leteckou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přepravu

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvojovou xxxxxxxxxx x humanitární xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx22),

x) xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvojovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx22),

x) xxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x),

x) zdravotně postižených xxxx xx xxxxx, x xxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx území České xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx zahraničí, xxxxx xx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx nemohou dopravit xxxx do Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx vybavení pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx zastupitelských úřadů x xxxxxxxxx,

x) příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx činnosti bezpečnostních xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx mimořádných xxxx xxxxxxxxx situací x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx občanů Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů Xxxxx xxxxxxxxx a při xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxx vnitra, xxxxxx-xx xxx ohroženo xxxxxx úkolů xxxxxx.

(3) Xxxxxxx doprava osob xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx humanitární xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx22), xxxxxxxx dopravu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxx ten, xxx x xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx vláda xxxxx.

§24x

(1) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx leteckou xxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx dopravu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 nebo §24a,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Českou republiku x zahraničí.

(2) Leteckou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxx, v xxxxx xxxxx xx xxxx uskuteční, nerozhodne-li xxxxx xxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

§24x

Xxxxxxxxxxxxx kulturních, vzdělávacích, xxxxxxxxxxx x společenských xxxx

Xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx xxxxxxxxxx, nebude-li tím xxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxx. K zabezpečení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2012

ČÁST ČTVRTÁ

VOJENSKÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§25

X xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxxxx prezidentovi.

§26

Xxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky

Vojenská kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plní xxxxx související x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx prezidenta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXX XXXXX X XXXX XXXXX

§27

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky.

§28

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx stráž

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx hradu, xxxxxxxxxxx xxxx obranu x xxxxxxx xxxxxx ostrahu x obranu objektů, xxxxx xxxx dočasným xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zajišťuje xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx návštěvách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx misí x xxxxxxxxxx.

(2) Hradní stráž xxxxx xxx použita x plnění xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X VOJENSKÝ XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX

§29

(1) Xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxx zahrnuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vlastenectví. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x speciální. Součástí xxxxxxxx xx xxxxxxx x psychologický xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx újezdech, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vojenských xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx školách x na pozemcích, x prostorech nebo xxxxxxxx, se kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnik, u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx tyto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx pouze xx výjimečných xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sil.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 2, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zařízeních, xxxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ministr xx návrh xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x x Hradní stráže xxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxx velitele Xxxxxx xxxxxx.

(4) Výcvik vzdušných xxx lze xxxxxxxxxxxx xx vzdušném xxxxxxxx xxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx prostoru xx xxxxxxxxx České republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx13a).

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx plnící úkoly xx spolupráci x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx armády. Xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx armáda xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§30

Není-li možno zabezpečit xxxxxxxx výcvik x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §29 odst. 2, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uskutečnit x civilních xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních x Xxxxx republice xxxx v civilních x vojenských xxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXXX II

VOJENSKÝ XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx materiál xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvem x právnické osoby, x xxxx plní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, mohou x rozsahu xxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účelům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obranu1).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx. Při slavnostních xxxxxxxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx stejnokroj xxxxxx x xxxxxx x xxxx osoby, xxxxxx xxxx xxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx součásti xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx je xxxxxxxxx užívat xx xxxxxxxx technice xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx rozlišovací xxxx") xxxx státní symboly. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx technice xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Hradní xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx vojenského xxxxx, xxxxxxxxx rozlišovacího xxxxx, xxxxx Hradní xxxxxx x Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxx znakem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozeznávacím xxxxxx, zobrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx x označování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx Hradní xxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxx x xxxx evidence

Oddíl 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojenských xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ozbrojených sil

§32

Technická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx způsobilost vojenských xxxxxxx schvaluje Xxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.14)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx vojenských xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx,

x) technické xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx výjimky,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) doplňkovou xxxxxxx x vybavení xxxxxxxxxx vozidel.

§32a

Pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx

(1) Pravidelné technické xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14a).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x zahraničních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) V případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx emisí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx operaci xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx operace xxxx xxxxx návratu x xx, xx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx končí xxxxxxxxx xxxx šestého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxx xxxxxxx xx zahraniční operace.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx určených technických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Evidence xxxxxxx ozbrojených xxx

(1) Xxxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx v registru xxxxxxx, přiděluje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Registr vozidel xxxx veřejně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx něj tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx základní technické xxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxx zápisu x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx evidence

§34

(1) Technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx již neschválil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán.15)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vojenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx poznávací znaky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx něj xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx,

x) poznávací xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vodní cestě x xxxx, xxx xxxxx xx plavidlo xxxxxx,

x) nosnost, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxx,

x) datum zápisu x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx vojenského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx prohlídky a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na vojenských xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx vojenských zařízeních xxxxxxxx ministerstvem.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a ověřování xxxxxxxxx způsobilosti vojenské xxxxxxx techniky

Vojenská xxxxxxx xxxxxxxx

§35

Xxx účely tohoto xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx letadlem letadlo, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konstruované xxx xxxxxx bez xxxxxx na palubě x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

b) xxxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx shoda xxxxxxxxxxxxx x technických vlastností xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zařízení x vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx provozu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx určené xxx xxxxxxxx letadlo,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jakýkoliv xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx letu x xx xxxxxxxxx xx vojenském letadle xxxx k němu xxxxxxxx; vojenská xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx též část xxxxx, motoru xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxx dalšího xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výzbroj xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemním xxxxxxxxx technické zařízení, xxxxx slouží x xxxxxxx vojenského letadla, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx pozemní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xx xxxxxxx potřebné xxxxxxx x testy k xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvaru x funkce.

§35x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ve vojenském xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osvědčena xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx provozu x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx vojenském xxxxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx letecký xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§35x

(1) Vojenské xxxxxxx, jehož xxx xxx schválen xxxx xxxxx xxxxx §35e, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx letecký xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx x zapisují xx do něj xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx vývojem, výrobou, xxxxxxxxx, instalací, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx zajišťování xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx letů.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) vlastník,

b) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx x výrobní číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxx,

x) letadlová xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x výmazu x xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx vojenským xxxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vojenského leteckého xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx rozlišovacím xxxxxx xxxx xxxxxx vlajkou, xxxxxxxxx značkou a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§35c

(1) Xxxxx letadla xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provede ministerstvo xx základě žádosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx letadlu xxxxxxxxx xxxxxx a vydá xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx leteckého rejstříku. Xxxxxxxxx značka vojenského xxxxxxx nesmí být xxxxxxxxxxx s poznávací xxxxxxx xxxxxxxxxxx civilního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx letadlu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nabývá xxxxxxxxx xxxx zápisu xx vojenského leteckého xxxxxxxxx.

(3) Vlastník xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx x doložit xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 7 dnů ode xxx, kdy xx xxxxx xxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

§35d

Výmaz zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku provede xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx, xx xxxxx musí xxx připojeny xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ministerstvo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx zápis xxxxxxx xx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx vojenského letadla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Schválení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§35x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxx civilní xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxx

x) x xxxxxx xx žadatelem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami (xxxx xxx "předpisová xxxxxxxx") x xxxxxxxxx ministerstva, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vojenské xxxxxxx techniky xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx které xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vycházet ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X průběhu schvalování xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx předpisovou základnou xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxx xxxxxxx techniky.

(5) X xxxxxxxxx xxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxxxx letadlovou xxxx xxxx zařízení souhlas x použitím xx xxxxxxxxx letectví x xxx vojenské letecké xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uzná-li xxxxxxxxxxxx xxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx, xxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxxxx výrobce a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) vyrábět vojenskou xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx schváleného nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxx analýz poruch xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xx povinen

a) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx x předávat xxxxxxx určené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ročně xxxxxxxxx x provozu xxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vojenskou xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx

§35x

(1) X xxxxxxxxxxxx výrobku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx způsobilost"), x xxxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k létání (xxxx xxx "uvolnění xx provozu") x x provozní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x nově xxxxxxxxx nebo dovezenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxx provozovanou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx způsobilosti xxxx uvolnění xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx schváleným xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvolnění xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pověřit právnickou xxxx fyzickou xxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxxxxxx x §35n.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vojenské letecké xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Úřadem xxx civilní letectví. Xxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx §14 odst. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxx doklady xxxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 147/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2010

Xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vojenském leteckém xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §35n.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx kontrole, xx xxxxxxxx letadlo xxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení provozní xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nezpůsobilosti vojenského xxxxxxxxx pozemního zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení x xxxxxx způsobilosti nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§35x

(1) Xx xxxxxxxx prostoru Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vojenské xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx leteckého rejstříku,

b) xxxxx xxxx platné xxxxxxxxx letové způsobilosti xxxx xxxx obdobný xxxxxx, nebo

c) jehož xxxxxxxxx a provozní xxxx neodpovídá požadavkům xxxxxxxxxxx létání.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) udržovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vojenského letadla xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx xxxxxxx mít xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx letadla x zaplaceno xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx letadla xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem.

§35i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Sb. x účinností xx 1.8.2010

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx shody xxxxxxxxxx vojenské letecké xxxxxxxx, posouzením x xxxxxxxx letové způsobilosti, xxxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxxx, ověřují xxxx prokazují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) kontroly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provozní xxxxxxxxxxxx.

(2) Posouzení x xxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, instalaci, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §35n.

§35x vložen xxxxxxx předpisem x. 147/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Technické xxxxxxxxx x xxxxxxx

§35x

Xxxxxxxxx prohlídky a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx určených ministerstvem.

§35k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2010

Xxxxxxxx létání

§35l

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx provádět xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v §35n.

(2) Xxxxxxxxxxxx může vydat xxxxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxx

x) zkušební x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx změny účelu x jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx exportního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x bezpečnému provedení xxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříku ani x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxx xxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v §35n.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx pozemní zařízení, xxx které xxxxxx xxxxx vydáno xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti,

c) vojenské xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx způsobilosti v xxxxxxxx xxxxx účelu x xxxx využívání,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx k bezpečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

§35m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x účinností xx 1.8.2010

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxx

x) pověřit posuzováním x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, provozní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, kontrolou, xxxxxxxxxxx x ověřováním shody xxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, výrobě, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx změnám xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) osvědčit x xxxxx a xxxxxxx na vojenské xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxx být xxxxxxxx xxxx osvědčena x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx13),

x) má x činnostem potřebné xxxxxxxxx a stavebně-technické xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx držitelem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx vojenské letecké xxxxxxxx.

(3) Právnická nebo xxxxxxx xxxxx může xxx osvědčena x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx, splňuje-li požadavky xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. a) xx x) x xxxxxxxxx-xx vojenskou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x dodržuje xxxxxxxxx, xx kterých jí xxxx vydáno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx, xx právnická nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx bylo xxxxxx pověření xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx ministerstvo xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, za kterých xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 147/2010 Xx. x účinností xx 1.8.2010

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx nehodou vojenského xxxxxxx xx událost, xxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) x poruše xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxx letovou xxxxxxxxxxx, xxxx

x) ke xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx letadel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo je xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx místo xxxxxxx nehody vojenského xxxxxxx, x vojenskému xxxxxxx a xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxx x jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx,

x) okamžitému xxxxxxxx x zkoumání xxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxxx vojenského xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx záznamů xxxxxxxx xxxxxxxxxx a k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informacím xxxxxxxxx xx xxxxxxx vojenského xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx odpovídajících xx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx posádka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx vzorcích xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx svědků, xxxxx x jiných xxxx, xxxxxxxxx-xx jejich xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, stanovením a xxxxxxxxx x xxxxx x přípravou vojenského xxxxxxx x letu.

§35o xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§35x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx §35a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, provozní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx techniky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx §35c xxxx. 1 xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx xx vojenského leteckého xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx,

x) xxxxx §35d xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxxxxx letadla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx o výmazu xxxxxxxxxx letadla x xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx,

x) xxxxx §35e náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je nutno x xxxxxxx přiložit, xxxxxx posuzování x xxxxxxxxx shody xxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx osvědčení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx,

x) xxxxx §35f xxxxxx vedení xxxxxxx x provozu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx §35g náležitosti xxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, uvolnění xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a doklady, xxxxx xx nutno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, vzor xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx uvolnění xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx §35h xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx §35i odst. 2 xxxx. b) lhůty xxx provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx §35l xxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxx způsobilosti x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti,

j) xxxxx §35m vzor xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx §35n xxxx. 1 xxxx. x) xxxx pověření x xxxxxxxxx x xxxxx §35n xxxx. 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx §35n xxxx. 1 náležitosti xxxxxxx x vydání osvědčení x výuce x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx předpisem x. 147/2010 Xx. s xxxxxxxxx od 1.8.2010

Oddíl 4

Určená xxxxxxxxx xxxxxxxx

§36

Xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zabezpečí-li xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx. To xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na odbornou xxxxxxxxxxx.

(2) Předpoklady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx věku 18 let a xxxx svéprávnost,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykonávaným xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x oboru a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx podle míry xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xx určeném xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xxxxxxxxx vybavení,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x činnostem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx revize x xxxxxxx určených xxxxxxxxxxx zařízení, montáž, xxxxxx xxxxxxxx plynových xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§36a

Náležitosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x dalších osob xxxxxxxxxxx předpoklady odborné xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x zkoušek určených xxxxxxxxxxx zařízení,

f) xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx vydává, a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Oprávnění x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 4 x 5 xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx.

§36x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) tohoto xxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx přítomen xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx mohlo dojít x bezprostřednímu ohrožení xxxxxx xxxx zdraví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, prohlídek, xxxxxxx xxxx revizí,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných při xxxxxxxx x určovat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx navrhovat potřebná xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§36x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§36x

Xxxxx oprávnění a xxxxxxxxx

X zániku oprávnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámí ministerstvu, xx ukončil xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kdy dojde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k jakékoli xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x montáži, opravám, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

d) k xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 250/2021 Sb. x účinností xx 1.7.2022

§36x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, vojenskou xxxxxxxx, vojenskou technikou x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, montáž, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) případy, xx xxxxxxx a xxx provádí xxxxxxxxx x zkoušky xxxx xx zúčastňuje zkoušek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti, xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky z xxxxxxx způsobilosti,

f) xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeních vykonávají,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx určených xxxxxxxxxxx zařízeních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx nádob xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technickému xxxxxxxx,

x) požadavky xxxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx osob k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeních podle §36 xxxx. 2,

2. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx technických zařízeních xxx xxxxxx, v xxxxxxxxx elektrických xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx vzdělání a xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx délky praxe x příslušném oboru.

§36d xxxxxx právním předpisem x. 250/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

Xxxxx 5

Xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x munice x xxxxxx xxxxxxxx

§36x

(1) Technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx konstruovány, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx prohlídky x xxxxxxx vojenských xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k plnění xxxxxx úkolů, se xxxxxxxxx xx vojenských xxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx používány xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx jejich úkolů, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní a xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 250/2021 Xx. s účinností xx 1.7.2022

Xxx 3

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 147/2010 Sb.

§37x

§37x zrušen právním xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§37x

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§39

§39 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

Xxx 4

Xxxxxxxx letecký xxxxxxxx

§40

(1) Vojenský letecký xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx personálu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.13)

(3) Evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx personálu, xxxxxx kvalifikaci x xxxxxx xxxxxxxxx znalostí x stanoví vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx personálu.

Díl 5

Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§41

Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vůdců xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx personálu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.18)

XXXX SEDMÁ

POUŽITÍ VOJENSKÉ XXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§42

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu pořádkové, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxx službě xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x dozorčí xxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §42a xxxx. 2 x 3,

a) xxx xxxxxxxx xxxxx hrozící xxxx trvající xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx, xxxxx xx bezprostředně xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxx výzvě, xxx xx útoku xxxx upuštěno,

c) aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podezřelé ze xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zadržet,

d) xxx zamezil xxxx xxxxxxxxxxxx letadla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §44e zákona o xxxxxxxx letectví, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vymezené,

e) xx-xx třeba xxxxxxxxxx xxxxx, ohrožuje-li xxxxx xxxx xxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxxx zbraní se xxx účely tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vojenská xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, je xxxxx&xxxx;x činné službě xxxxxxx, xx-xx to x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx útěku, xxxxxxxx "Xxxx", "Xxxx, xxxx xxxxxxx" a xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx výstřelu. Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx&xxxx;x činné xxxxxx xxxxxxx dbát xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x nezpůsobit xxxxxxx xxxxx osobám x xx xxxxxxx xxxxxx život osoby, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx ohrožení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx použít xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, služebního psa xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx&xxxx;x činné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1, 2, 3 x 4, který xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx x přitom xx xxxxxxx ohrožuje xxxxx x zdraví osob, xxxxx nimž xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx na xx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx chráněného xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vojenská xxxxx, xxxx vojenskou xxxxxx x xxxxxxxx xxx proti xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, proti xxxxx vysokého věku, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx vojenské xxxxxx, xxxxxxxxxx psa, xxxxx x xxxxxx sebeobrany x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hlásit xxxxxxxxxxx x sepsat x xxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx výcviku x xxxxxx úkolů xxxxx §10 xxxx. 1 x 2, §14 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §28 xxxx. 1 písm. x) xx voják x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx prostředky xxxx prostředky, které xxxxxx splnit xxxx xxx xxxxxxx vojenské xxxxxxxx a jejichž xxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná se xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x xxxx prostředky x xxxxxxxxx zastavení xxxxxxx, xxxxxxx zneschopňující xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vrhací xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úderné xxxxxxxxxx, mechanické xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zvláštními xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx bezpilotního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx úkol xxx použití xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Voják x činné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx nutné xx splnění úkolu.

§42x

Xxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ozbrojené síly xxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx účelem odstranění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxxx za účelem xxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x nezbytné míře x xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxx,

x) poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x xxxxxxxx rušení xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad") x územně xxxxxxxxx xxxxxxxx x informační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxxx"), a xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ohlásí Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxx rušení v xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx. Xx účelem odstranění xxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx rušení může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx republiky23).

(4) Kontrolu xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxxxx orgán x příslušných xxxxxxxx xxxxxx po předchozím xxxxxxxxxx ministra. Xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 x dále xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx kontrolního xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

XXXX OSMÁ

NÁHRADA XXXXX

§43

(1) Xx škodu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x dozorčí služby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vojákovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx") odpovídá xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx zprostit xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx tuto škodu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x poškozeného x xxxx xx xxxxxx xxxx smrti, určí xx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.19)

(3) Za xxxxx, kterou osoba xxxxxxxxx v souvislosti x pomocí poskytnutou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stát.

(4) Xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x škodu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx vyvolala.

(5) Xxxxxxx xxxxx poskytuje v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, řídí se xxxxxx vztahy xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx.20)

ČÁST XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§44

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxxx xxxxx21) x xxxxx x vojenském xxxxxxxxx, které souvisejí x xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx x vojenské xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §33 xxxx. 2, §34 xxxx. 3 a §35b odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx, cvičitelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx leteckého personálu x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §34 xxxx. 3 a §35b xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx vede vojenskou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx zkušebních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §33 odst. 2.

(5) Xxxxxx a občanští xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x odstavcích 3 x 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, xx xxxxxxx se seznámili xx xxxxxxxx evidenci. Xxxx xxxxxxxxx trvá x xx skončení xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxx xxxxxx zákona údaje x informačních systémů xxxxxxx správy, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx x právnických x fyzických xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXX XX XXXXX X ČINNOST XXXXXXXXXXX OZBROJENÝCH SIL X XXXXXXXXX A XX XXXXXXXX VOJENSKÉHO XXXXXXXXX X SLUŽEB

§44a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pobytu x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxxxxx záloha, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx období xxxxx xxx období xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§44x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx na zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx §10 a který xx xxxxxx na xxxxxxxx cestu k xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx probíhá xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 700 xx 3&xxxx;500 Kč xxxxx. Xxxx příspěvku x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx působení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 46/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2016

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§44x

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vojenský xxxxxxxxxx, xxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx s úplným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 183/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§45

Xxxxxxx xx:

Xxxxx č. 20/1990 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o Xxxxxx stráži Československé xxxxxxxxxxxxx republiky.

§46

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1999.

Klaus x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx vojenského letadla xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 219/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letadla xx xxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx letadla x letadlové adrese, xxxx-xx xxxxxxxxx.

2. Souhlas x použitím vojenské xxxxxxx techniky xx xxxxxxxxx letectví, typové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx typové xxxxxxxxxxxx, osvědčení o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxx x osvědčení xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 219/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

3. Označení xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx označit xxxx označení upravit xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 417/2010 Xx. s xxxxxxxxx od 1.8.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Vojenská xxxxxxx složená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 219/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 219/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.1999.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

352/2001 Xx., x xxxxxxx státních symbolů XX x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.10.2001

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

253/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx práce

s účinností xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx práce, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 3.5.2005 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 19.5.2005

x xxxxxxxxx od 14.7.2005

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

546/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 219/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

274/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

147/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/99 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx ČR, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 221/99 Sb., x vojácích z xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

253/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/99 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2012

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

46/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 219/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

250/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s provozem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

432/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2024

178/2023 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxx x 12. xxxxx 1949 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktů (Xxxxxxxx X.), xxxxxxx č. 168/1991 Sb.
2) §4 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx.
3) §75 xxxx. 5 xx 7 xxxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
4) Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x povolání.
Zákon č. 220/1999 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x vojenských xxxxxxx x x xxxxxxxxx právních poměrech xxxxxx x xxxxxx.
5) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
6) Zákon č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
8) Například xxxxx č. 221/1999 Sb., zákon č. 220/1999 Sb.
9) Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx zákon č. 110/1998 Sb., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
11x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxx č. 221/1999 Sb.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 310/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxx
13a) Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 124/1992 Sb., x Xxxxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxx x. 39/1995 Sb.
14x) Xxxxx č. 56/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 302/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx vozidel, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
16) Xxxxx č. 361/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Zákon č. 247/2000 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx povinnosti a x xxxxxxxxxx správních xxxxxxx (xxxxxx xxxxx).
19) §116 xx 125 xxxxxx x. 221/1999 Xx.
20) Xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
22) Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční xxxxxxxxx spolupráci a xxxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
23) §98 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

25) §20 a xxxx. xxxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26) §2 odst. 18 xxxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27) §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

28) Xxxxx č. 221/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) §33 odst. 3 písm. x) xxxxxx x. 266/1994 Xx.