Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o ozbrojených silách ČR

219/99 Sb.

Zákon

Část první - Úvodní ustanovení

Předmět právní úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Část druhá - Ozbrojené síly, jejich řízení a úkoly

Hlava I - Ozbrojené síly §3

Vojenská přísaha §3a

Omezení sdružovacího práva v ozbrojených silách §4

Hlava II - Řízení ozbrojených sil

Prezident §5

Vláda §6

Příslušníci ozbrojených sil určení k plnění úkolů civilní obrany §6a

Ministerstvo §7

Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky §8

Hlava III - Úkoly ozbrojených sil §9

Mezinárodní spolupráce §10 §11

Civilní kontrola ozbrojených sil §12

Část třetí - Armáda a její úkoly

Hlava I - Armáda §13

Hlava II - Úkoly armády §14

Použití armády k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy §15 §16 §17

Odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky §18 §19

Letecká doprava ústavních činitelů §20

Zabezpečení letecké zdravotnické dopravy §21

Zabezpečování dopravy pro vlastní potřebu §22

Bezplatné používání vozidla ozbrojených sil k výkonu služby §22a

Poskytování leteckých služeb §23

Zabezpečování letecké dopravy a letecké přepravy §24 §24a §24b

Zabezpečování kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí §24c

Část čtvrtá - Vojenská kancelář prezidenta republiky §25

Úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky §26

Část pátá - Hradní stráž a její úkoly §27

Úkoly Hradní stráže §28

Část šestá - Příprava ozbrojených sil a vojenský materiál

Hlava I - Příprava ozbrojených sil §29 §30

Hlava II - Vojenský materiál

Díl 1 - Vojenský materiál a jeho označování §31

Díl 2 - Schvalování technické způsobilosti vojenské techniky a její evidence

Oddíl 1 - Technická způsobilost vojenských vozidel, evidence a pravidelné technické prohlídky vozidel ozbrojených sil

Technická způsobilost vojenských vozidel §32

Pravidelné technické prohlídky, měření emisí vozidel ozbrojených sil a zkoušky určených technických zařízení vozidel ozbrojených sil §32a

Evidence vozidel ozbrojených sil §33

Oddíl 2 - Technická způsobilost vojenských plavidel a jejich evidence §34

Oddíl 3 - Evidence vojenských letadel a ověřování technické způsobilosti vojenské letecké techniky

Vojenská letecká technika §35 §35a

Vojenský letecký rejstřík České republiky §35b §35c §35d

Schválení typu vojenské letecké techniky §35e

Povinnosti výrobce a provozovatele vojenské letecké techniky §35f

Osvědčení o způsobilosti vojenské letecké techniky §35g

Kontroly letové způsobilosti a provozní způsobilosti §35h

Provozování vojenského letadla §35i

Posouzení a ověření shody vlastností vojenské letecké techniky §35j

Technické prohlídky a zkoušky §35k

Zkušební létání §35l

Zkušební provoz §35m

Pověření a osvědčení právnické nebo fyzické osoby §35n

Letecká nehoda vojenského letadla a odborné zjišťování jejích příčin §35o

Zmocňovací ustanovení §35p

Oddíl 4 - Určená technická zařízení §36

Oddíl 5 - Schvalování technické způsobilosti vojenských zbraní a munice a jejich evidence §36a

Díl 3 §37 §37a §37b §38 §39

Díl 4 - Vojenský letecký personál §40

Díl 5 - Řízení o zdravotní způsobilosti §41

Část sedmá - Použití vojenské zbraně a zvláštních prostředků

Použití vojenské zbraně při výkonu pořádkové, strážní, eskortní a dozorčí služby mimo bojovou situaci §42

Použití zvláštních prostředků §42a

Rušení provozu elektronických komunikací §42b

Část osmá - Náhrada škody §43

Část devátá - Vedení vojenských evidencí §44

Část desátá - Zálohy na pobyt a činnost příslušníků ozbrojených sil v zahraničí a na pořízení vojenského materiálu a služeb §44a

Část jedenáctá - Rizikový příspěvek §44b

Část dvanáctá - Přestupek §44c

Část třináctá - Závěrečná ustanovení §45

Účinnost §46

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 147/2010 Sb. - Čl. II

č. 46/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

219

XXXXX

xx dne 14. xxxx 1999

x xxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx upravuje xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxxx řízení, xxxxxxxx x vybavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zákon xxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx službě x xxxxxxx škody.

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx důležité xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "ministerstvo"), Xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "xxxxxx") x Xxxxxx stráži x zabezpečení výcviku, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxxx x xxxx přísluší xxxxxxxxxxxx a jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx útvar xx samostatná bojová xxxx výcviková součást xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x propůjčeným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx stálé xxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx velitel.

(3) Xxxxxxxx zařízení je xxxxxxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx, která je xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx&xxxx;x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, číselným xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x ozbrojených silách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ministr") x x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx ministra xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

(6) Vojenský xxxxxxxx xxxxx vojenská xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx technika x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x plnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ozbrojených xxx.

(7) Vojenskou xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx výcviku x plnění xxxx xxxxx; xxxxxxxx stejnokroj xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výstroje xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, rukávovými xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zbraně, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které ozbrojené xxxx používají k xxxxxxx a plnění xxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxx xxxxxxxx x vojenská xxxxxxx technika, přičemž

a) xxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx vojenskou xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx silniční xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx být registrována xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2); xxxx plnění xxxxx ozbrojených xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stroje, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx konstruována, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx evidována xxx xxxxxxxxxx poznávacími xxxxx,

x) vojenskou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částí nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxxx xxxxxx xx voják x činné službě, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3). Pověření x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení.

(11) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, elektrotechnická, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx výzbrojí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jsou užívány x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ozbrojených xxx.

(12) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx živelní xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x ekologické havárie, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo životní xxxxxxxxx.

(13) Operačním xxxxxxxxx xx rozumí

a) použití xxxxxxxxxxx sil xxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx situacích xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx ozbrojených xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Úkolovým xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vojenských xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splnění konkrétního xxxxx, x xxxxx xxxx stálou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Velitel xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXXX A XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXX

§3

(1) X zajišťování své xxxxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx síly.

(2) Xxxxxxxxx síly xx xxxxx na armádu, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx.

(3) Ozbrojené xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.4)

(4) X ozbrojených xxxxxx xx uplatňují xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx síly xx doplňují x xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx před xxxxx xxxxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx; xxxxxx pracovněprávní xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.5)

§3a

Vojenská xxxxxxx

Xxxxx24) skládá xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

"Xx, xxxxx, vědom xx svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxx prohlašuji, xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxxxxx právní a xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxx xx budu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x obraně Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx bránit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nasadit x xxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxx!".

§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 46/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§4

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x ozbrojených xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx hnutí xxxxx x ozbrojených silách xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx politická shromáždění x xxxxxxx kampaně.

XXXXX II

ŘÍZENÍ XXXXXXXXXXX XXX

§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil

a) xxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxx,

x) jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky,

c) xxxxxxxxxx čestné nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vojenským xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxx.

§6

Xxxxx

Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x náčelníkem Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§6a

Příslušníci xxxxxxxxxxx sil xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx obrany

Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xx. 67 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx z 12. xxxxx 1949 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vojenská xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 61 tohoto xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 46/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

§7

Xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxx xxxxxx armády

a) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvoji armády,

b) xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Státním xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

1. dozor xxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. dozor xxx dokumentacemi a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určených technických xxxxxxxx,

3. vydávání xxxxxxxxx x závazných stanovisek, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, provozu, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx vojenská xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx tím není xxxxxx6).

(2) Ministr x xxxxxxxxxxx xxxxx armády xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Součástí xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx štáb Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx velení xxxxxx a který xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podílí xx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx Xxxxxxxxxxx štábu Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu").

(4) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx projednání xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx na xxxxx xxxxx odvolává. Náčelník Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx ministrovi.

(5) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Generálního xxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx, x xx x xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vojáků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vedoucími xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třídami,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třídami,

d) xxxxx xxxxxxxxxx xx platy xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx na platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu Xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministr na xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Generálního xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Generálního štábu Xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxx Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx republiky

Náčelník Xxxxxxxx xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx,

x) xx vůči xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.8)

XXXXX XXX

XXXXX XXXXXXXXXXX XXX

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx plní xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o společné xxxxxx proti xxxxxxxx.

(3) Xxxxx úkoly xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxx jsou stanoveny x xxxxx třetí, xxxxxx x xxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) Ozbrojené xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx síly xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx a bezpečnosti, x to xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx akcích; xx těchto operací x akcí xx xxxxx xxxxxx x xxxxx službě vysílat x xxxx jednotlivci.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx silami xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedené na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx9) x orgány, kterým xxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.10)

XXXX TŘETÍ

ARMÁDA X XXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXX

§13

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx člení xx xxxxxxxx útvary a xxxxxxxx zařízení, xxxxx xx mohou slučovat xx xxxxxxx organizačních xxxxx.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXX

§14

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §9 x 10 a xxxx xx xxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu,

b) x xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx11), x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pohromy,

d) k xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) k xxxxxxx xxxxxxx ústavních xxxxxxxx,

x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x zabezpečení xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vzdělávacích, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx příslušníci Policie Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11)

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu11) x k xxxxxxxxxx xxxxxx x stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx následků xxxxxxx

§15

Xxxxxxx armády x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dočasné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vojenských xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx dochází, xxxxx xxxxxxxxx správní úřady, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohromy xxxxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Použití xxxxxx x záchranným pracím xxxxx xxxxxxxxx25) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx, u xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x záchranným xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx armády x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx k záchranným xxxxxx při xxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx vnitra.

(4) X xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ministra.

§17

(1) Xx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx k záchranným xxxxxx nebo k xxxxxxxxx následků xxxxxxx xxxxx náčelník Generálního xxxxx xxxxxxxx krizový xxxx, který xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení. X monitorování xxxxxxx x k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx vojenský xxxxxxx xxxx při použití xxxxxx x záchranným xxxxxx i x xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vyžaduje.

§18

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožujících xxxxx, zdraví, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí, xxx xxxxxxxxx správní úřady, xxxxxx územní samosprávy, xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxxxx nemají xxxxxxxxx techniku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožení. Xxxxxxx xxxxxxxx techniky x xxxxxxxx nutnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx požární xxxxxxx x náčelníka Xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x použití xxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vládu.

§19

§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 46/2015 Sb.

§20

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx ústavních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx dopravy, xxxxxxxxxxx xxxxxx vyčleněnými vojenskými xxxxxxxxxx letadly.

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xx zajištění letadel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výjezdových xxxxxx, xxx zdravotnickou xxxxxxxxxx službu x xx letecké xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.

§22

Zabezpečování xxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx dopravu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx ozbrojených xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx xxx, jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx12), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služební xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx-xx úkoly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při zabezpečování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx zabezpečovat xxxx služební dopravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek.

§22x

Xxxxxxxxx používání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx zástupce mají xxxxx xx bezplatné xxxxxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx x výkonu xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgán xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx službě povolit xxxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx a zpět x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

§22x vložen právním xxxxxxxxx č. 46/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vojenské xxxxx. Xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx létání13) x rozsahu, který xxxxxxx dohoda xxxx xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx služby pátrání x xxxxxxxx13) x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

§24

(1) Xx základě rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx leteckou xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxx jsou uvedeny x §22 xxxx. 3, které xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ozbrojených xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx22) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene a), xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přepravu xxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx ministr xx základě xxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§24a

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx armáda xxxxxxxxx leteckou dopravu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx humanitární xxxxxx x xxxxxxxxxx vybavení xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx22),

x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvojovou spolupráci x xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx22),

x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x),

x) zdravotně xxxxxxxxxxx xxxx ze státu, x němž xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx, kteří xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů České xxxxxxxxx a materiálního xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ochrany xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx České republiky xxxx xxx xxxxxx xxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x při ochraně xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zahraničí.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx ministr na xxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ministra xxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx určených xx financování xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytované xx xxxxxxxxx22), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytného materiálu xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xx x) xxxxx xxx, xxx o ni xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§24b

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx armáda xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přepravu

a) xxxx x humanitárních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx §24a,

x) xxxxxxxxx nebo umělců xxxxxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxxxx x zahraničí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx přepravu xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx ten, x xxxxx xxxxx xx xxxx uskuteční, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2012

§24c

Zabezpečování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x propagaci xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx tím xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2012

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX KANCELÁŘ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§25

X xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prezidentovi.

§26

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxx pravomocí prezidenta xxxx xxxxxxxx velitele xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

HRADNÍ XXXXX X XXXX XXXXX

§27

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky.

§28

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx hradu, zabezpečuje xxxx obranu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Hradní stráž xxxxx xxx použita x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxx prezidenta.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX A XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX OZBROJENÝCH XXX

§29

(1) Příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx výcvik xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, záchranných x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx je fyzický x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx vojáků xx xxxxxxxxxxx xx vojenských xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx újezdech, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx konat xxxxx ve výjimečných xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, právnickými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx takovéhoto xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx na xxxxx náčelníka Xxxxxxxxxxx xxxxx x u Xxxxxx xxxxxx náčelník Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stráže.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx uskutečňovat xx xxxxxxxx prostoru nad xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx13a).

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osobám xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx x armádou xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§30

Xxxx-xx xxxxx zabezpečit xxxxxxxx výcvik a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §29 odst. 2, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx výcvik x xxxxxxx příprava xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních x Xxxxx republice xxxx x xxxxxxxxx x vojenských xxxxxxx x zahraničí.

XXXXX XX

XXXXXXXX MATERIÁL

Díl 1

Xxxxxxxx materiál x xxxx xxxxxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx. Vojenský xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx mohou vojenský xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jen xx souhlasem xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx určeném x xxxxxxxxxxxx účelům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vojenský xxxxxxxx personál x xxxxxxx obranu1).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x činné xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nosit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx osoby, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vojenský xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx také xxxx x studenti vojenských xxxx.

(5) Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx národní xxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx rozlišovací znak") xxxx xxxxxx symboly. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx technice xxxxxxx xxxxxxxxxxx znak nebo xxxx Hradní xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rozlišovacího znaku x xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx označování xxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx znakem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vojenských xxxxxxx x xxxxxx nošení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo státním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx vojenské techniky x xxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, evidence x xxxxxxxxxx technické prohlídky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.14)

(2) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxx x kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx schvalování jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxx vojenského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) doplňkovou xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

§32a

Pravidelné xxxxxxxxx prohlídky, xxxxxx emisí vozidel xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel xx provádějí xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu14a).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky x měření emisí xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v zahraničních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx prohlídky a xxxxxx xxxxx vozidla xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx z xx, má xx xx xx, že xxxx platnost xxxxx xxxxxxxxx xxxx šestého xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenských xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vojenských xxxxxxx.

§33

Xxxxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx značku, xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx průkazu vozidla xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přípojného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14a).

(2) Xxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xxx xxxx xxxxx:

x) provozovatel vozidla,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, typ x druh xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxx zápisu x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 2

Technická způsobilost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

§34

(1) Technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidel xxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.15)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vojenská xxxxxxxx xx vojenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx znaky.

(3) Xxxxxxxx plavební xxxxxxxx xxxx veřejně přístupný x zapisují xx xx xxx tyto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) provozovatel,

b) xxxxxxxxx xxxxx,

x) druh plavidla, xxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx, pro xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Xx xxxxxxxxxx plavebního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zapsané x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx vojenských xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx plavidel.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx vojenských xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti vojenské xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§35

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je určeno x xxxxxx úkolů xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx; xxxxxxxxx letadlem xx xxx vojenský xxxxxxxxxx prostředek xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx x určený k xxxxxx úkolů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přesahuje 20 xx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemního zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x ekologii xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vojenskou xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístroj, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, aparatura, příslušenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxx xx využíváno nebo xxxxxx x použití xxx provozu xxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, motoru xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x umožnění xxxx x vojenskou výzbroj xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vojenským leteckým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobek xxxxxxx, xxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx provádí potřebné xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx.

§35x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, jen xxxxx xxxx ministerstvem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx způsobilost, provozní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx vojenském xxxxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Vojenský xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§35x

(1) Vojenská xxxxxxx xxxx evidována xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "vojenský xxxxxxx rejstřík"), xxxxx xxxx ministerstvo.

(2) Vojenský xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx, zkouškami, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx konstrukčními změnami xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xxxx xxxxx x xxxxxxxxx letadle:

a) vlastník,

b) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx a výrobní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxx,

x) letadlová xxxxxx, byla-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx z vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxx xxxxx vojenským xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(6) Vojenská xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxx národním xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo státní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozovatele. Xxxxxxxx xxxxx označení xxxxxxxxxx letadla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 147/2010 Xx. s účinností xx 1.8.2010

§35c

(1) Xxxxx xxxxxxx xx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx letadlu poznávací xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxx značka xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí být xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nabývá xxxxxxxxx xxxx zápisu xx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vlastník xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letadla xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději do 7 xxx ode xxx, kdy ke xxxxx xxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Sb. s xxxxxxxxx od 1.8.2010

§35x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxx xxx připojeny xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ministerstvo x tomuto vojenskému xxxxxxx vydalo, xxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxx xx změně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku. X xxxxxx xxxxxxxxxx letadla x vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx techniky

§35e

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plnění úkolů xxx zajišťování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx techniky xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx měsíce xxx xxx doručení žádosti xxxxxxx

x) x dohodě xx xxxxxxxxx předpisy xxx schvalování typu xxxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx základna") x požadavky ministerstva, xx xxxxxxx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schvalován,

b) xxxxx, xx které xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vycházet ze xxxxxxxxx předpisové xxxxxxxx x xxxxxxxxx ministerstva.

(3) X průběhu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxx předložení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx předpisovou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo schválí xxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx shody vlastností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xx xxxxxxxxxx vojenské xxxxxxx techniky.

(5) X xxxxxxxxx xxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti. Uzná-li xxxxxxxxxxxx typ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx, vydá xxxxxxxxx x uznání způsobilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x účinností xx 1.8.2010

Povinnosti výrobce x xxxxxxxxxxxxx vojenské letecké xxxxxxxx

§35x

(1) Výrobce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) vyrábět vojenskou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx schváleného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx vyrobenou xxxxxxxxx xxxxxxxx techniku x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xx povinen

a) xxxx záznamy o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx určené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vojenskou xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx techniky xxxxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 147/2010 Xx. x účinností xx 1.8.2010

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky

§35g

(1) X xxxxxxxxxxxx výrobku xxxxxxxx letecké xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx způsobilost"), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx k létání (xxxx jen "xxxxxxxx xx provozu") a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx dovozce, jedná-li xx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx techniku,

b) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, provozní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, provozní způsobilosti xxxx uvolnění do xxxxxxx. Posuzování x xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx provozu xxxxxxx ministerstvo. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, provozní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v §35n.

(3) Xxxxxxxxxxxx může uznat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uznávání způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxx určeného xxx plnění xxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. e) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx provozu xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx způsobilosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x účinností xx 1.8.2010

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx letadla xxxxxxxxx xx vojenském xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxx provozní způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x §35n.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zadrží xxxxxxxxx letové způsobilosti xxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závad xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x účinností xx 1.8.2010

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§35x

(1) Xx vzdušném xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) které xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku,

b) xxxxx nemá platné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x provozní xxxx neodpovídá požadavkům xxxxxxxxxxx létání.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx letovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létání,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letadla xx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx povinen xxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letadla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zaplaceno xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx leteckém xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx jen za xxxxxxxx stanovených ministerstvem.

§35i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2010

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniky

§35j

(1) Posouzením x ověřením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvolnění xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx zjišťují, xxxxxxx xxxx prokazují vlastnosti xxxxxxxx xxxxxxx techniky xxx účely

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) kontroly letové xxxxxxxxxxxx nebo provozní xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, konstrukci, xxxxxx, instalaci, xxxxxxxx x xxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §35n.

§35j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx

§35x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx technice xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx určených ministerstvem.

§35k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 147/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxx létání

§35l

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx provádět xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §35n.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vydat xxxxxxxx osvědčení letové xxxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx x předváděcí xxxx xxxxxxxxx vojenského xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osvědčení letové xxxxxxxxxxxx,

x) vojenské xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx změny účelu x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx letadlo, které xxxxxxx letovou xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může vydat xxxxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo exportního xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxx omezující podmínky x bezpečnému xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve vojenském xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx exportního xxxxxxxxx letové způsobilosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 147/2010 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Zkušební xxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx ministerstva právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §35n.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxx

x) xxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti,

c) xxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti.

(3) Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx x bezpečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Sb. x účinností od 1.8.2010

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

§35x

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) pověřit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, posuzováním x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx,

x) osvědčit x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx na vojenské xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Právnická xxxx fyzická osoba xxxx xxx pověřena xxxx osvědčena x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx13),

x) má x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavebně-technické xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Právnická nebo xxxxxxx osoba může xxx osvědčena k xxxxx x výcviku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxxx-xx vojenskou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxx a xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 splňuje x xxxxxxxx požadavky, xx xxxxxxx xx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx dočasně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pověření xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení xx xxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxx kontrole, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xx bylo vydáno xxxxxxxx xxxx osvědčení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení.

§35n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxx jejích příčin

§35o

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, xxx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vojenském leteckém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ozbrojených sil xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx povoleno létání xx vzdušném xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxxxxx vojenského letadla, xxxxx má xxxx xx xxxx letovou xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjišťování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k

a) volnému xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nehody xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx záchranné práce xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) okamžitému xxxxxxxx x zkoumání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zkoumání,

c) xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxxx letových xxxxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxx záznamům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx, letiště x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služby v xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vojenského xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx a testům xxxxxxxxxx xx vzorcích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, vysvětlením svědků, xxxxx i jiných xxxx, xxxxxxxxx-xx jejich xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx řízením jejího xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x úkolu x přípravou xxxxxxxxxx xxxxxxx k letu.

§35o xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 147/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxxxx ustanovení

§35p

Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxx §35a xxxxxxx xxxxxxxxx leteckou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x osvědčení xxxxxx způsobilosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx techniky xx vojenském letectví,

b) xxxxx §35c xxxx. 1 náležitosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx, xxxxxxx, které xx nutné x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx osvědčení x xxxxxx vojenského xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podle §35d xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx letadla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vzor xxxxxxxxx x výmazu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku,

d) xxxxx §35e xxxxxxxxxxx xxxxxxx o schválení xxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx přiložit, xxxxxx posuzování a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vzor xxxxxxxx xxxxxxxxx, vzor xxxxxxxxx typové xxxxxxxxxxxx x vzor xxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) podle §35f xxxxxx vedení xxxxxxx x provozu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx poskytovaných informací x provozu určené xxxxxxxx letecké xxxxxxxx,

x) xxxxx §35g xxxxxxxxxxx xxxxxxx letové způsobilosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, vzor xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx uvolnění xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxx osvědčení xxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxx techniky,

g) xxxxx §35h xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) podle §35i odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx §35l xxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) podle §35m xxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx §35n xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx §35n xxxx. 1 xxxx. x) vzor xxxxxxxxx x činnostem,

l) xxxxx §35n xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x výuce x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx technice x xxxxxxx, které je xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xx vojenské xxxxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Oddíl 4

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§36

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx používaných x xxxxxxxxx výstrojí, xxxxxxxxx xxxxxxxx, vojenskou xxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vojenských xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

§36x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojenských xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ozbrojených xxx, schvaluje ministerstvo.

(2) Xxxxxxxxx prohlídky x xxxxxxx vojenských zbraní x munice, xxxxx xxxx používány xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx úkolů, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx eviduje vojenské xxxxxx x munici, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx není veřejně xxxxxxxxx.

§36x vložen právním xxxxxxxxx x. 546/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Díl 3

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§37a

§37a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§37b

§37b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§38

§38 zrušen právním xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 147/2010 Sb.

Xxx 4

Xxxxxxxx letecký xxxxxxxx

§40

(1) Xxxxxxxx letecký xxxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého personálu.

(2) Xx věcech vojenského xxxxxxxxx personálu se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kvalifikaci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti

§41

Při xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vůdců vojenských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

XXXX XXXXX

XXXXXXX VOJENSKÉ XXXXXX A ZVLÁŠTNÍCH XXXXXXXXXX

§42

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx služby xxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Voják x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxx pořádkové, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx použít vojenskou xxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxx uvedené x §42x xxxx. 2,

x) xxx odvrátil přímo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vedený proti xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na život xxxx zdraví xxxx xxxxx,

x) xxx odvrátil xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx objekt xxxx xxxxxxxxxx, x xx xx marné xxxxx, aby xx xxxxx xxxx upuštěno,

c) xxx xxxxxxx útěku xxxxxxxxx osoby nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx třeba xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx zdraví xxxx.

(2) Vojenskou zbraní xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx sečná.

(3) Před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xx voják v xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx osobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx "Xxxx", "Stůj, xxxx xxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx použití xxxxxxxx xxxxxx xx voják v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x co xxxxxxx xxxxxx život xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx směřuje.

(4) Xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, dovoluje-li xx xxxxxxxx, xxxx použitím xxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxx, napomenutí nebo xxxxxx hmatů x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Voják v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx některého x xxxxxxxxxx, které xxxx uvedeny v xxxxxxxxxx 1, 2, 3 x 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přitom xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx, proti xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx dbá xx xx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx škoda nebyla xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxx chráněného xxxxx.

(6) Xxx zákroku xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, úder xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx osobě xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vadou xxxx nemocí a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) nezbytně xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx vojenské xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x údery xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxxx xxxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x tom xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxx §10 xxxx. 1 x 2, §14 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §28 xxxx. 1 písm. x) je voják x xxxxx službě xxxxxxxx použít xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zvláštními xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxx xxx použití vojenské xxxxxxxx x jejichž xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obušek, xxxxx, xxxxx stříkač, xxxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zastavovací pás x jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zastavení xxxxxxx, dočasně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, speciální xxxxxx xxxxxxxxxx, speciální xxxxxx xxxxxxxxxx, mechanické xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx používat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§42x

Xxxxxx provozu elektronických xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx účelem odstranění xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozící xxxxx velkého xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx míře x xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx,

x) poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx radiokomunikačních služeb;

o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxx") x xxxxxx příslušné xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxx"), a to xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx provádět xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Středisku xxxx rušení v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx odstranění xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může Xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx rušení.

(3) Kontrolu xxxxxx prováděného xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx23).

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx předchozím xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxx x rušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 x dále xxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiných osob.

§42b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 253/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXX

§43

(1) Xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx vojenskému policistovi xxxxx vojákovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx vědomím, (dále xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxx. Stát xx xxxxxxxxxxxx xxxx zprostit xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx tuto xxxxx xxxxxxxxx úmyslně.

(2) Xxxxx-xx x poškozeného k xxxx xx xxxxxx xxxx smrti, určí xx xxxxxx x xxxx náhrady xxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.19)

(3) Xx xxxxx, xxxxxx osoba xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, odpovídá xxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silami xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx stát; xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxx upravené x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.20)

ČÁST XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§44

(1) Vojenskou evidencí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxxx xxxxx21) x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které souvisejí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Údaji x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §33 xxxx. 2, §34 xxxx. 3 a §35b odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx komisařů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x údaje x xxxxxxxx technice xxxxxxx x §34 xxxx. 3 x §35b xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, vojenských zkušebních xxxxxxxx řidičů x xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §33 odst. 2.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 3 x 4 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx trvá x po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXX XX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X XXXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXX

§44x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x zahraničí xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xx období xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zálohy xxxx být vyúčtovány x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§44x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx §10 a xxxxx xx vyslán xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx práce do xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 700 xx 3&xxxx;500 Xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 46/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§44x

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v činné xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx součásti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx s úplným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelné.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do 3&xxxx;000 Xx.

§44x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXX TŘINÁCTÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§45

Xxxxxxx xx:

Xxxxx č. 20/1990 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x Xxxxxx stráži Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§46

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1999.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Zeman x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx vojenského xxxxxxx xx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxx letadla x xxxxxxxxx adrese, xxxx-xx přidělena.

2. Xxxxxxx x použitím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx letectví, typové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, osvědčení x xxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx osvědčení letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") vydané xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

3. Označení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx označit xxxx xxxxxxxx upravit xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 417/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Vojenská xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za vojenskou xxxxxxx složenou podle xxxxxx x. 219/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 46/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 219/99 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.1999.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

352/2001 Xx., x xxxxxxx státních symbolů XX x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.10.2001

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práce

s účinností xx 1.7.2005

254/2005 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 3.5.2005 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 19.5.2005

x účinností xx 14.7.2005

413/2005 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

546/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 219/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

147/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 219/99 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

253/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 219/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

46/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 219/99 Sb., x xxxxxxxxxxx silách XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

183/2017 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x 12. xxxxx 1949 o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Protokol X.), xxxxxxx č. 168/1991 Sb.
2) §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx.
3) §75 xxxx. 5 xx 7 zákona x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
4) Zákon č. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx.
Xxxxx č. 220/1999 Sb., x průběhu xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x vojenských xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrech xxxxxx v záloze.
5) Xxxxx č. 65/1965 Sb., zákoník práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
7) Zákon č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 221/1999 Sb., xxxxx č. 220/1999 Sb.
9) Zákon č. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx ústavních xxxxxx.
Xxxxxxx zákon č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10) Například xxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
11) Zákon č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
11x) Například xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 221/1999 Sb.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 310/2006 Sb., o xxxxxxxxx s některými xxxxx využitelnými k xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx
13a) Zákon č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 124/1992 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 39/1995 Xx.
14a) Xxxxx č. 56/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 302/2001 Sb., o technických xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vozidel, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
16) Zákon č. 361/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 247/2000 Sb., o získávání x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 218/1999 Sb., x rozsahu xxxxxx povinnosti x x xxxxxxxxxx správních xxxxxxx (branný zákon).
19) §116 xx 125 xxxxxx x. 221/1999 Sb.
20) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
22) Zákon č. 151/2010 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx.
23) §98 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) §1 xxxx. 4 xxxxxx č. 585/2004 Xx., x xxxxxx povinnosti a xxxxx zajišťování (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) §20 x xxxx. xxxxxx č. 239/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.