Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2012 do 31.12.2013.


Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/99 Sb.

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
193
XXXXX
xx xxx 29. xxxxxxxx 1999
x xxxxxxx občanství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některých křivd, x xxxx xxxxx x období xxx 1948 xx 1989, xxxxx si, že xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturního dědictví, xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx x že český xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx významnou duchovní, xxxxxxxxxx x kulturní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxx a xxxx xxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
§1
(1) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx občanství Xxxxxxxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky, České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 25. xxxxx 1948 xx 28. března 1990 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx1) xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxx, x xxxx xxxx nebo má Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,2) (xxxx xxx "bývalý xxxxx") xxxx xxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx prohlášení x státním občanství Xxxxx republiky (dále xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx občan xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxx
x) kdy x xxxxx způsobem pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky; neměl-li xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx skutečnost.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx amerických,
x) xxxxx xxxx,
c) xxxxxx list, xxx-xx x xxxxx žijící x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ovdovělou,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterými prokazuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Bývalý xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xxxx, kdy dosáhne xxxx 18 xxx.
§2
(1) Xxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 zahrnout x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 let (xxxx xxx "xxxx"), x když xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx
a) xxxxx xxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nabytím xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx rodičovské zodpovědnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pozastaven xxxxx xxxxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx zodpovědnosti xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
c) souhlas xxxxxx, dosáhlo-li xxxx 15 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§3
(1) X přijetí xxxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "zastupitelský xxxx") xxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx Praze xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx a v Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx magistráty xxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxx").
(2) Xx-xx xxxxxxxxxx činěno v Xxxxx xxxxxxxxx, je x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx, x xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx úřad xxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx prohlášení xxxx, trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx Úřad xxxxxxx části Xxxxx 1.
(3) Zastupitelský xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spolu x připojenými xxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxx.
§4
Xxxx xxxxx, zda jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxx xxxxxx do pěti xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx toto právo xxxxxx.
§5a
Xxxxxxxxxx xxxxx §1, která xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx stanovené x §5, lze opětovně xxxxx xxx xxx 1. června 2005.
§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.2.2006
§6
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx xxxxxx i
x) xxxxxx občan, xxxxx neměl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xx se stal x 1. xxxxx 1969 xxxxxxx občanem Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo naturalizací xx Xxxxxxxxx státech xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 25. února 1948 xx 28. xxxxxx 1990,
xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx xxxx by xx xxxxx x 1. xxxxx 1969 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státním xxxxxxx Xxxxxxxxx republiky.
(2) X prohlášení xxxxxxx xxxxxxx uvedené v §1 odst. 3, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ze státního xxxxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx x odnětí státního xxxxxxxxx xxxx republiky x potvrzení o xxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§7
Tento xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx neměl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx
x) xx se xxxx x 1. xxxxx 1969 státním xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x §6, xxxx
b) xx 1. xxxxx 1969 xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxx xxxxx xxxxxxx.
§8
K xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx dojde xxxx xxxxxx osvědčení xxxxx §4.
§9
Xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad
x) ohlašovně místa xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu x Xxxxx republice,
x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx branné xxxxxxxxxx, a
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§10
Doklady, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 3, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx předkládají
x) x potřebnými xxxxxxxxx,3) pokud Parlamentem xxxxxxxxx x vyhlášená xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,4) xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx jazyce, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví xxxxx.
§11
(1) Xxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činí, xxxxxxx (xxxxxxxxx) x propuštění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxx, xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx úřední xxxxxx.
(2) Doklad, který xx jinak xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xx nepředkládá, xxxxx si xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx ověřit xx základního registru xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xx předložení dokladů xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxx. x) xx d), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojeno x xxxxx překonatelnou xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx nemusí trvat xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. x).
§11x
Ministerstvo xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx ze základního xxxxxxxx obyvatel xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx referenční údaje:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 142/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
§11x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,
x) adresa místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebylo-li xx xxxxxxxxx, xxxxx, místo x okres xxxx xxxxxxxx; xx-xx opatrovníkem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, název a xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného zástupce; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum narození; xx-xx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxx, název x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx zániku manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx partnerství xxxxx jednoho z xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích příjmení, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx manželem nebo xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx nemá přiděleno xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx dítě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) o osvojeném xxxxxx údaje v xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx dítěte,
p) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx občana xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, které jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx tyto xxxxx:
x) důvod přidělení xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rodné číslo xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx xxxxxxxx rodného čísla,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čísla,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
§11x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx využívají x xxxxxxxxxxxx systému cizinců xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,
k) xxxxx x xxxxx xxxxxx partnerství, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx partnerství, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x partnerů xx mrtvého x xxx, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako den, xxxxx nepřežil, anebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx rodné xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxx přiděleno, jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx; x případě, že xxxxx z rodičů xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) x osvojeném xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který nepřežil.
(2) Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2012
§11d
Xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.
§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
§11x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence občanských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxx údaje:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
b) rodné xxxxx,
c) xxxxx x xxxxx narození, x případě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx občanský xxxxxx xxxxx,
g) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
h) xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx občanských xxxxxxx a datum xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§11x vložen xxxxxxx předpisem x. 142/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012
§11x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx pro účely xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x rodné xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxx xxxxxxxx x cizině stát xxxxxxxx,
x) číslo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního dokladu,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx,
h) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx a xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
§11g
Z xxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 142/2012 Xx. s účinností xx 1.7.2012
§12
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxxxxxx.
§13
(1) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx,5) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, nevydává xx správní rozhodnutí.
§13x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x magistrátům měst Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
§14
Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/99 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.9.1999.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
46/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 193/99 Xx., x státním občanství xxxxxxxxx bývalých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
x xxxxxxxxx xx 27.2.2006
142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.2012
Xxxxxx předpis x. 193/99 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §32 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx č. 946 z 1. xxxxxx 1811.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 24. xxxxxx 1832 sb. xxx. xxx. xx. 60, x. 34.
§1 xxxxxx č. 71/1922 Xx. x. x x., x xxxxxxxxxxxxxxx.
§6 xxxxxx x. 194/1949 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§14 xxxxxx č. 39/1969 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx. II xxx 1. xxxx. x) xxxxxx č. 88/1990 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2) Zejména Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Československem x Xxxxxxxxx státy Severoamerickými x. 169/1929 Xx. x. x x. x xxxxx x. 60/1930 Xx. z. x x. (zrušena xxxxxxxx x. 229/1997 Xx.).
3) §52 xxxxxx č. 97/1963 Xx., o mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx x státního xxxxxxxxx č. 235/1995 Sb.
5) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).