Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2012 do 31.12.2012.


Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

95/99 Sb.

ČÁST PRVNÍ
Působnost zákona §1 §2
Převodce §3
Nabyvatel §4
Převody zemědělských pozemků
Převod na obce, vlastníky staveb a uživatele pozemků v zahrádkových nebo chatových osadách §5
Převod na vlastníka sousedícího pozemku §6
Převody na oprávněné osoby, zemědělské podnikatele, společníky obchodních společností, členy družstev a vlastníky zemědělské půdy §7
Prodej ostatním osobám §8
Kupní cena a její úhrada §9
Zástavní a předkupní právo §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16
Převody lesních pozemků
Vymezení lesních pozemků určených k převodu §17
Převody lesních pozemků na obce §18
Společná ustanovení §19 §20
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů §21
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů §22
ČÁST ČTVRTÁ - Účinnost §23
Nález ÚS - č. 80/2000 Sb.
č. 253/2001 Sb. - Čl. II
č. 253/2003 Sb. - Čl. II
č. 186/2006 Sb. - Čl. XLV
č. 118/2008 Sb. - Čl. II
95
XXXXX
xx dne 28. xxxxx 1999
o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lesních pozemků x xxxxxxxxxxx státu xx jiné osoby x x xxxxx xxxxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx České republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/1992 Sb., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
§1
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a některých xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x ve správě1) Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1991
1. xxxxxxx zemědělský xxxxx xxxx nebo xx xxx náležely,2) xxxx
2. byly xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx budovami xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x původní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
3. xxxx zastavěny xxxxxxxx, hospodářskými xxxxxxxx xxxx stavbami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xx souvisejícímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(dále xxx "xxxxxxxxxx pozemky"),
x) pozemky určené x xxxxxx xxxxxx xxxx3) (dále xxx "xxxxx pozemky"), které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, vymezené x §17,
x) pozemky xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3a)
(2) Tento xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zemědělských pozemků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 229/1991 Sb., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx x xxxx"),
- xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx podle §11 odst. 2 xxxxxx x xxxx,
- xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jej xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx osobou povinnou xx smyslu §5 xxxxxx x půdě,
x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx osoby.
§2
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx4) x o xxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx x lesní xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx určené vydaným xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx regulačním plánem xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšnými xxxxxxxx6) xxxx těmito xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx6) a lesních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18; v případě xxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) zemědělské x lesní pozemky, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,9)
x) xxxxxxxxxx pozemky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx technických, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,10)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, x jejichž xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,13)
x) xxxxx pozemky x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx14) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
g) xxxxx pozemky v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx15) x xxxxxxxx výměře větší xxx 10 xx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx újezdech,16)
x) xxxxxxxxxx x lesní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památkách, národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx národních xxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx písemně do 30 xxx, xxxxx xxxxxxx označené xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xxxxx mají být xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxx; sdělení xx nevydává ve xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx zastavěných pozemků xx sdělení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) xx x) xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x §29 xxxxxx x xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 30 xxx xx své evidenci, xx xxxxxxx xx 25. únoru 1948 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx ke xxx 31. xxxxxxxx 1949 nebyly ve xxxxxxxxxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv xxxxx §11 xxxx. 8 xxxxxx č. 139/2002 Xx., o pozemkových xxxxxxxx a pozemkových xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 229/1991 Sb., o xxxxxx vlastnických vztahů x xxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, se ověření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx převádět, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a x).
§3
Xxxxxxxx
(1) Zemědělské xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
(2) Lesní xxxxxxx převádí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxx x xxxx xx vlastnictví státu,17) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx omezit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §5 xx 7.
§4
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může být xxxxx
a) fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxxx18),
2. xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx18a),
3. státu, xxxxx je smluvní xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx
4. Švýcarské xxxxxxxxxxx18b),
x) xxxx,19)
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2,
d) xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxxxx x korunách xxxx xxxxxxx 50 % z ceny xxxxxxx xxxxx cenového xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx uzavření xxxxx smlouvy, v xxxxxxx převodů podle §7 x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx podle §8 x xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx předcházejícího xxxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zemědělských xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxx výzkumná instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "veřejná výzkumná xxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx xxxx nemovitostmi; xxxx xxxxxxxxx osoba může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedený v §5 xxxx. 6.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx, veřejná xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§5
Xxxxxx xx xxxx, vlastníky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v zahrádkových xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Nebrání-li převodu xxxxx třetích xxxx, xxxxxxx Pozemkový xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
a) x zastavěném území6),
x) v zastavitelné xxxxx6),
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx,
x) zastavěné xxxxxxxx xxxx stavbami, xxxxx xxxx nemovitostmi, xx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx6).
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x) xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx pro xxxxxxx, xx xxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxx za stejných xxxxxxxx, za xxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxx, x to xx lhůtě do 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx stavby. Xxxxxxxx nebude možné xxxxxxx převést xxxx xx Xxxxxxxxx fond, xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx třetí xxxxx, xx obec povinna xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx Pozemkovému xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) xxxxxxxx xx xxx uzavření xxxxxxx, xxxxx xxxxx byl xxxxxxx xxxx převeden. Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x pozemek nebyl x realizaci xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx obce xx xxxxxx vlastnictví, xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx, marně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám. Xx xxxxxxxx žádosti xxxx je Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné výzkumné xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx převést bezúplatně xx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výzkum x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávněného xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) pozemku x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřízených xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx existujících xxx xxxx 1. říjnem 1976 převede Xxxxxxxxx xxxx tento xxxxxxx xx vlastnictví (spoluvlastnictví) xxxx xxxxx. Do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x pozemkem xxxxxxxxx bezúplatně xxxxxxx xxxxxxxx x příslušenství xxxxxx pozemku.
(6) Xx základě písemné xxxxxxx xxxxx Pozemkový xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x vlastník (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xx oprávněným xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (spoluvlastníkovi) xxxxxx, xxxxx je nemovitostí, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxx stavbou x xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx požádají xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 5 xxxx 6, uspokojí se x xxxxx pořadí:
x) xxxxxxxx (uživatelé) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx.
§6
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx písemné xxxxxxx Xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (spoluvlastníkům) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemku. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxx xxxxxxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxxxxxx (spoluvlastníků).
(2) Xxxxx o xxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxxx více vlastníků (xxxxxxxxxxxxxx) zemědělských xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx, xxx nabídli xxxxx xxxx (§9 xxxx. 1). Xxxxx výše xxxxxxxxx kupní xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxx prodá xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x pořadí. Xxxxx tato xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§11 odst. 3) smlouvu, xxxx Xxxxxxxxx fond postupně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.
(3) X případě, že xxxxx některé nabízené xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx fond xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx než xxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Nově xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx lze podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemku.
§7
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, společníky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členy xxxxxxxx a vlastníky xxxxxxxxxx půdy
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pozemky
x) xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zemědělskými xxxxxxxxxxx22) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 36 xxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxx nejméně 10 xx v katastrálních xxxxxxx xxxx xxxx x katastrálním území, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx pozemky xxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 36 xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nejméně 10 ha x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obce xxxx x katastrálním xxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx územím, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. a), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 ha xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx sousedí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx náležejí xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxx prokazatelně xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx zemědělskou xxxxxx minimálně xx xxxx 36 xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx.
(2) Pozemkový xxxx xxxxx xxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxx x xxxxxxxx prodeje podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx.23) Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prodeje xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x minimálně týdenním xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x celostátní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Osoby uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx o koupi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Pozemkový fond xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xx Xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ceny stanoví Xxxxxxxxx xxxx pořadí xxxx, x xxxx xxxxx zemědělský xxxxxxx xx x xxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx. Pokud xxxx osoba xxxxxxxx xx stanovené lhůtě (§11 odst. 3) xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx §6 xxxx. 3.
(5) Xxxxx xxxxx odstavce 4 Pozemkový fond xxxxxxx, pokud mezi xxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx, jejíž nárok xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nevydáním xxxxxxx x xxxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 50 % x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx (xxxx jen "oprávněná xxxxx x xxxxxxxxx"), xxxx osoba, xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxxx xx Pozemkového xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xx dobu 36 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnájemcem xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx 36 xxxxxx se započítává x xxxx, po xxxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x to tak, xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx oprávněná xxxxx x xxxxxxxxx x xx druhém xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bude považována xx xxxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo podnájmu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) určený k xxxxxxx dotčený xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Osoba, která xxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x titulu xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx do xxxx 70 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x kterých xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx nájmu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x první xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přednostního xxxxx x titulu xxxxx xx xxxxxxx xx nejvýše 500 xx. Xxx osoby xxxxxxx v odstavci 1 písm. c) xx xxxx výše xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členy jednoho xxxxxxxx.
(8) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxx xxxxx družstev xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx, xx podmínky pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 5 x 6 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx společníkem, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx družstva, jehož xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3.
(9) Nabyvatel xxxxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxx pozemky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a která xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x všechna xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx převodce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx převodu Xxxxxxxxx fond předkupní xxxxx xxxxx §10 xxxxxxxxx.
(10) Jestliže xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx splní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx více xxxx x titulu nájmu x požádají x xxxxxx, xxxxx Pozemkový xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx x případě, xx x převod nepožádaly xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx přednostního xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx nabídly xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx pořadí xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pozemek té x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx neuzavře ve xxxxxxxxx lhůtě (§11 xxxx. 3) xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx shodné, xxxxx xxxxxxx §6 odst. 3.
(11) Pokud xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx §5 x 6 xxxxxxxxx xx xxxxxx x převáděnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 nebo §6, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §7, x xx v xxxxxx
a) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx,
x) xxxxxxxx sousedícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
s xxx, xx xx xxxxxx provede podle xxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 nebo §6. Xxxxxxxx osoby xxxxxxx x §5 xxxx §6 do 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepožádají x xxxxxx xxxxx §5 a 6, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemku xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.
(12) Osoby, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, jsou xxxxxxx složit xxxxx xx podmínek zveřejněných xxx vyhlášení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 000 Kč.
(13) Xxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxx uzavření xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx, kdo xxx xxxxx xx uzavření xxxxx xxxxxxx a xxxx právo nevyužil xx xxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Tato xxxxx xx příjmem Xxxxxxxxxxx xxxxx. V případě xxxxxxxx kupní smlouvy xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§8
Prodej xxxxxxxx osobám
(1) Xxxxxx podle §7 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pozemky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §57, xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx x §4 odst. 1 písm. a), x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; soutěž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx. Soutěže xx nemůže xxxxxxxxx xxxxx, která ve xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabyla xxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxx §7 xxxx §8 tohoto xxxxxx a kupní xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ceny x xxxxxxxx xxxxxxx soutěži xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx, která xx x nejvyšší xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx (§11 odst. 3) smlouvu, xxxx Xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx. V xxxxxxx, xx některé xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx §6 xxxx. 3.
(3) Xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx soutěži může xxx stanovena xxxxxxxxx xxxxxx kauci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §7 xxxx. 13 xx xxxxxxx obdobně.
(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodní veřejné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxxx xxxxx24) obce xxxxx Pozemkový xxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu se xxxxxxxxx zemědělský xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx být i xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X ostatním xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ustanoveními xxxxxxxxxx xxxxxxxx.25)
§9
Xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, převádějí xx xxxxxxx úplatně, a xx za xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26) platného x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx uzavření xxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx §6.
(2) Xxx převodu xxxxx §5 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx podle bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxx x přirážky,26a) xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, za průměrnou xxxx pro jednotlivá xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu26b) xxxxxxxx o xxxxxxxx.26a) Xxx stanovení xxxx xx v obou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx platný x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx předcházejícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx prodeji podle §7 xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx základní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx,26a) xxxx nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, průměrná xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx26b) xxxxxxx o srážky.26a) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x příslušenství xx xxxxxxxx x xxxx minimální, která xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx pozemků, xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 1, 5 x 6, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.26) Při xxxxxxxxx ceny se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenový předpis xxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyhlášení xxxxxxx.
(4) X případě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx soutěže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxx být xxxx xx xx xxxxxx 50 % ceny x prvního kola x ve xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx až xx xxxxxx 10 % xxxx x prvního xxxx.
(5) Kupní xxxx xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jinak, uhrazena xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxx §6 xx 8 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx splátkách, xxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxx smlouvy, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx39). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx třetím xxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaplacením xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xx xxxxx osobu nebo xxxx xx Pozemkový xxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxx §10 odst. 2. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kupní xxxxxxx uhradit prodávajícímu xx úhradu xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxx
a) 10 % z xxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxx §5,
b) xxxxxxxx roční splátky, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10 % x minimální xxxxx xxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 x 7,
x) průměrné xxxxx splátky, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxx vyhlašované xxx xxxx kolo xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cenu xxx xxxxxxx podle §8.
(8) Xx xxxxx xxxx započte Xxxxxxxxx xxxx všechny xxxxxx, které má xxxxxxxx vůči xxxx xxxxx zákona o xxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxx x předkupní xxxxx
(1) X zajištění xxxxx nezaplacené xxxxx xxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx její xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxx zástavní právo.
(2) X pozemku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx věcné;27) xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx zcizení xx nabyvatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemek xx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx od Xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zemědělských xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x 6 x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §6, 7 x 8.
(3) Xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právo podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx nabyvatel xxxxxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a vznik xxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx pozemkových xxxxx xx xxxxxxxxxxx nabyvatele (§4).
(6) Xxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx práva x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Pozemkový xxxx.
§11
(1) Xxxxx smlouvu xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx fond xxxxx x osobou, xxxxx
a) není x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Pozemkovému xxxxx,
x) xxxxxxx potvrzením xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, že xxxx v prodlení x xxxxxxx xxxxx xxxxx vůči České xxxxxxxxx xx privatizovaný xxxxxxx, který xxx xx ni xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx28) xx xxxxxxx 3 měsíce, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x správce xxxx příslušného xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx posečkán xxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx starším 3 xxxxxx, xx nedluží xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx.29) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx30) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx žádost vydat.
(2) Podmínky uvedené x odstavci 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5.
(3) Xxxxxxxxx xxxx předloží xxxxxxxxxx xxxxx kupní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx nabyvatel xxxxxxx neuzavře xx 45 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxx od xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxxxx zákona xx použijí ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx31) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§12
(1) Xxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx nájemci xxxxxxx xx trvalý porost, xxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.32) V xxxxxxx xxxxxxx nájemci xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx32) nepřísluší.
(2) Xxxxxxxx xx nabyvatelem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx zřídila, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx předcházejícího uzavření xxxxxxx xxx prodeji xxxxx §5 odst. 1 x 6 xxxx xxxxx §6, xxx xxxxxxx podle §7 x 8 x xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyhlášení xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxxxxxx, který zřídil xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, došlo x xxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oplocení. Xxxxxxx postup xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxx vztah x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx trvalého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§13
(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx melioračních xxxxxxxx,33) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx. Xxxx oplocení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) platného xxx xxxxxxx xxxxx §7 x 8 x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx předcházejícího xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx případech x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxx předcházejícího xxxxxxxx kupní xxxxxxx.
(2) Pro účely xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx pozemkem každý xxxxxxxxxx pozemek xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx označená xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxx bývalého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přídělového x scelovacího xxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hranici xxxx xx ho alespoň x jednom xxxx xxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx pozemek xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx vydaném xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plochy xxxxxx xxxx hlavní funkcí xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§14
(1) Xxxxxxxx x úhradou xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx xx lhůty xxxxx §9 odst. 5, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx prodlení xx splátkou je xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kupní xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.34)
(3) Xxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náhradu xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx 1 % x xxxx pozemku, xx kterou jej xxxxxxxxx xxxxxx od Xxxxxxxxxxx xxxxx, tj. 1/12 z xxxxx xxxxxxx xx každý xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva.
(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záznamu na xxxxxxx xxxxxxxx Pozemkového xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.34a)
§15
(1) Xxxxxxxxx fond je xxxxxxx xx ověřit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxx zapsáno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx doložit xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxx xxxx, xx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx, že xxxx xx xxxx vlastníkem x správcem Pozemkový xxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemku, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx převod x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx námitek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx k tomuto xxxxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx výzvy. Xxxxxxxxx převod x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu19) x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx den vyvěšení xx dnem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx jiná osoba xxxxxxxx námitku vlastnického xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx xx skončení xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxx zemědělský xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxxx, xx podala xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx x zemědělskému xxxxxxx xx xxxxx 1 roku xx xxxxxx xxxxxxx u Xxxxxxxxxxx fondu, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx-xx xxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxxx x zemědělskému xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx byla ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jí od Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxx zemědělský pozemek xxxxxxxx na nabyvatele xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx ceny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu26) xx dni převodu.
§16
Příjmy x prodeje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjmem Xxxxxxxxxxx xxxxx,35) xxxxx xx ukládá xx xxxxxxxxx xxxx.

Převody lesních xxxxxxx
§17
Xxxxxxxx xxxxxxx pozemků xxxxxxxx x xxxxxxx
*) (1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pozemky, které xxxx vklíněné mezi xxxxx pozemky xxxxxx xxxxxxxxx než xxxxx, xxxx xxxx to xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx 0,5 xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lesa xxxx xxx 100 x, xxx xxxxxx xx 1 ha xxxx xxx 500 x, při xxxxxx xx 5 xx xxxx xxx 1&xxxx;000 x x při xxxxxx do 10 xx xxxx než 3&xxxx;000 x. Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hranicí xxxxxxxx státních lesů x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Komplexem státních xxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx x xxxxxx větší xxx 10 ha. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx hranicí xxxxxx, xxxxxxx xxxx, hranicí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a podobnými xxxxxxxx. Xxx převod xxxxxxx pozemků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedená xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a výměrami xx xxxxxxxx státního xxxx. Lesní xxxxxxx x xxxxxx uznaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx převáděny xx xxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx celkové xxxxxx 10 ha.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 10 xx.
(3) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx komunikací.
§18
Převody xxxxxxx pozemků xx xxxx
(1) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx převede pověřená xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx regulačním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx stavbou xx xxxxxxxx zájmu nebo xxxxxxx xxx bydlení,
x) xxxxxxxxxxxxxxx podíly xxxxx (§17 xxxx. 2) v případě, xx-xx xxxx spoluvlastníkem xxxxxxx.
(2) Žádosti xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.21) Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx36) xxxxxxxxx nedotčena.
Společná ustanovení
§19
(1) Tímto xxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny37) xxx zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx38), xxxxx zákona o půdě xxxx xxxxx zákona č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Podle zákona o půdě a zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedeno xxxxxxxxxx právo státu, xxxxx xxxxx doložit xxxxxxxxxx doklady nebo xx xxxxxx x Xxxxxxxx nemovitostí vyplývá, xx xxxxxxxx není xxxx; ustanovení §15 xx xxxxxxx x xxx tyto xxxxxxx.
(3) Vznikne-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §140 xxxxxxxxxx zákoníku.
Účinnost xx 1.5.2004 xx 4.5.2006 (xx xxxxxx x. 178/2006 Sb.
§20
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx vyhotovení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stát. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxx převodci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xx převáděný xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx doložkou, x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Písemná xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx katastrálnímu úřadu x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
§21
Změna xxxxxx x. 569/1991 Sb., x Pozemkovém fondu Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 546/1992 Xx., xxxxxx x. 161/1997 Sb. x xxxxxx x. 269/1998 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3.
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.
2. §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, 5 x 6, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 1x) x 1x) xxxxx:
"(4) Xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx převodu xxxxxxxxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.1a)
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které má xx správě podle xxxxxxxxxx předpisu,1) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.1x) Xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx potřebné x xxxxxx xxxxxx úkolů.
(6) Xxxxxx nemovitostí Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx majetku, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Pozemkového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx podle katastru xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Pozemkový xxxx.
1x) Např. xxxxx x. 95/1999 Xx., x podmínkách převodu xxxxxxxxxxxx x lesních xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 357/1992 Xx., o dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
1x) Xxxx. vyhláška x. 119/1988 Sb., x hospodaření x xxxxxxxx majetkem, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §761 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
§22
Xxxxx zákona x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zákon č. 357/1992 Sb., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 113/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., zákona x. 96/1996 Sb., xxxxxx x. 203/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx. x xxxxxx x. 169/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
X §20 odst. 6 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx9)" xxxxxxxxx slova "x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx9x)".
Xxxxxxxx č. 9a) xxx:
"9x) Např. xxxxx x. 95/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby a x změně xxxxxx x. 569/1991 Sb., x Pozemkovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ČTVRTÁ
§23
Účinnost
Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Rozpracované xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 x 6 x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx ustanoveních xxxxxxx požádala Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem stanovené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx. X xxxxxxx převodu xxxxx §7 x 8 půjde x xxxxxxxxxxxx případy, xxxxx x xxxxxxxxx prodeje xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2001 Xx. s účinností xx 25.7.2001
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx rozpracovaný xxxxxx xxxx považován xxxxxx podle §5 x 6 v xxxxxxx, xx xxxxx x těchto ustanoveních xxxxxxx xxxxxxxx Pozemkový xxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxx §7 x 8 půjde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2003 Xx. s účinností xx 6.8.2003
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pro xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 95/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx zemědělských a xxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx osoby x x změně xxxxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx schváleného územního xxxxx xxxx xxxxxxxx xx vydaný územní xxxx a závazná xxxx schváleného xxxxxxxxxxx xxxxx xx vydaný xxxxxxxxx xxxx.
Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 186/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.4.2008

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 95/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.5.1999.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
80/2000 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 15.3.2000 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 95/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona č. 357/92 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx znění)
x xxxxxxxxx od 15.4.2000
253/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 95/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx státu xx xxxx osoby x x xxxxx zákona x. 569/91 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x účinností xx 25.7.2001
253/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 95/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vlastnictví xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 253/2001 Xx., a některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 6.8.2003
366/2003 Sb., xxxxx znění právního xxxxxxxx x. 95/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 122/2003
354/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/95 Xx., xxxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx ode dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004)
94/2005 Sb., x xxxxxxx Státního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx zákona x. 95/99 Xx., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx a lesních xxxxxxx x vlastnictví xxxxx na xxxx xxxxx x x xxxxx zákona x. 569/91 Xx., o Xxxxxxxxxx fondu XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/92 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx č. 252/97 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 28.2.2005
179/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
342/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 13.9.2005
178/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 219/2003 Xx., x xxxxxxx xx xxxxx osiva x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o oběhu xxxxx x xxxxx), xx xxxxx zákona x. 444/2005 Sb., x některé další xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 5.5.2006
186/2006 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x vyvlastnění
x účinností xx 1.1.2007
118/2008 Xx., kterým se xxxx zákon č. 95/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lesních pozemků x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby x x xxxxx xxxxxx x. 569/91 Xx., o Xxxxxxxxxx xxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 15.4.2008
458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších změnách xxxxxxxx x pojistných xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015
74/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 95/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lesních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2012
340/2013 Xx., x xxxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí
x xxxxxxxxx od 1.1.2014
344/2013 Xx., x xxxxx daňových xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx č. 41/99 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 95/99 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 503/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §17 xxxx. 1 zákona x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §1 xxxx. 2 x 3 zákona x. 334/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx.
3) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 289/1995 Xx., x lesích x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx).
3x) Například §11 xxxxxx x. 290/2002 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxx, práv x xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx x sportu x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 157/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxx a závazků x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 10/2001 Xx., x xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 229/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 243/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx č. 229/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §4 xxxx. 1 zákona x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 183/2006 Sb., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
7) §32 xxxx. a) zákona x. 50/1976 Sb.
8) §108 xxxx. 2 xxxx. x) x §108 xxxx. 3 xxxxxx x. 50/1976 Sb.
8x) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx.
9) Např. §29 xxxxxx x. 229/1991 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §8 xxxx. 15 xxxxxx x. 284/1991 Xx., x pozemkových úpravách x pozemkových xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí v Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx.
13) Xxxxx č. 92/1991 Sb., o podmínkách xxxxxxx majetku státu xx xxxx osoby, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14) §7 x 8 zákona x. 289/1995 Sb.
15) §9 xxxxxx x. 289/1995 Xx.
16) Xxxxx č. 169/1949 Sb., o vojenských xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 425/1990 Xx.
17) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 289/1995 Xx.
18) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18x) Smlouva x fungování Xxxxxxxx xxxx.
18b) Xxxxxx x volném pohybu xxxx mezi Evropským xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx státy na xxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
18x) §2f xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 85/2004 Xx.
19) Xxxxx č. 367/1990 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
20) §139a xxxxxx č. 50/1976 Xx.
21) Xxxx. §140 xxxxxx x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 252/1997 Sb., x zemědělství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §5 xxxxxx č. 344/1992 Xx., o katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Sb.
24) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 344/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 89/1996 Sb.
25) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
Xxxxxxxx č. 279/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
26x) §11 xxxxxx č. 151/1997 Xx.
§24 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx x. 279/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26b) Xxxxxxxx č. 215/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §603 xxxx. 2 zákona x. 40/1964 Xx.
28) §23 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) Zákon č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) §47 xxxx. 2 a xxxx. xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx.
32) §24 xxxx. 5 a 6 xxxxxx x. 229/1991 Xx.
33) §14 xxxx. 6 xxxxxx x. 229/1991 Xx.
34) §48 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx.
34a) §36 xxxx. 8 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx x. 190/1996 Xx.
35) §15 xxxxxx x. 569/1991 Xx., x Pozemkovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 289/1995 Xx.
37) Zákon č. 114/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxx. xxxxx č. 92/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 569/1991 Xx.
39) Xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x diskontních xxxxx (2008/X 14/02).

*) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 95/1999 Xx. x §17 xxxx. 1 je xxxx xxxxx 0,5 xx xxxxxxx předložka xx, x xxxxxx xxxxx x. 366/2003 Xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx odstavce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pozemky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx lesní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, nebo xxxx xx samostatné lesní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x plnění xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx výměře xx 0,5 xx xx xxxxxxx xx komplexu xxxxxxxx xxxx více xxx 100 x, xxx xxxxxx do 1 ha více xxx 500 x, xxx xxxxxx do 5 ha xxxx xxx 1 000 x x při xxxxxx xx 10 xx xxxx xxx 3&xxxx;000 x. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zjištěná xxxxxxxxxx xxxx hranicí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx navrženého xxxxxxxxxxx xxxxxxx pozemku. Xxxxxxxxx státních xxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx než 10 xx. Souvislost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx okresu, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx katastrálního xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.