Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2012 do 31.12.2012.


Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

95/99 Sb.

ČÁST PRVNÍ
Působnost zákona §1 §2
Převodce §3
Nabyvatel §4
Převody zemědělských pozemků
Převod na obce, vlastníky staveb a uživatele pozemků v zahrádkových nebo chatových osadách §5
Převod na vlastníka sousedícího pozemku §6
Převody na oprávněné osoby, zemědělské podnikatele, společníky obchodních společností, členy družstev a vlastníky zemědělské půdy §7
Prodej ostatním osobám §8
Kupní cena a její úhrada §9
Zástavní a předkupní právo §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16
Převody lesních pozemků
Vymezení lesních pozemků určených k převodu §17
Převody lesních pozemků na obce §18
Společná ustanovení §19 §20
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů §21
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů §22
ČÁST ČTVRTÁ - Účinnost §23
Nález ÚS - č. 80/2000 Sb.
č. 253/2001 Sb. - Čl. II
č. 253/2003 Sb. - Čl. II
č. 186/2006 Sb. - Čl. XLV
č. 118/2008 Sb. - Čl. II
95
ZÁKON
xx xxx 28. xxxxx 1999
x xxxxxxxxxx xxxxxxx zemědělských x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
§1
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Předmětem převodu xxxxxxxxxxxx a některých xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
x) xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx x xx xxxxxx1) Xxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx xx dni 24. xxxxxx 1991
1. xxxxxxx zemědělský xxxxx xxxx xxxx xx xxx náležely,2) nebo
2. xxxx zastavěny xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx usedlosti, nebo
3. byly zastavěny xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavbami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"),
x) xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxx xxxx3) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx"), které xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v §17,
c) pozemky xxxxxxxx do xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3a)
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zemědělských pozemků xx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x jinému zemědělskému xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (dále xxx "xxxxx x xxxx"),
- xxxxxx xxxxxxx právo na xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx x půdě,
- xxxxxx nemohl xxx xxxxx xxxxxxx x vlastnictví xxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxx xx státu, xxxxx tato xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §5 xxxxxx x xxxx,
x na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx něž xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "oprávněné xxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx osoby.
§2
(1) Xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx uplatněno xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx4) x o xxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx určené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx regulačním xxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx stavby x xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxx xxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx převáděných xxxxx §5 odst. 1 x 2, zemědělských xxxxxxx xxx využitých xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx6) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18; v případě xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x lesní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,9)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx určené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozemkové xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x ekologických opatření,10)
x) xxxxxxxxxx pozemky, x xxxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,13)
f) xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx14) x xxxxxxxx spoluvlastnických xxxxxx xxxxx,
g) xxxxx pozemky x xxxxxx hospodářských15) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 10 xx,
x) zemědělské x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,16)
i) xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x národních xxxxxxxxxx památkách, národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů, xxxxx xxxxxxx označené xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx nevydává xx xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx zastavěných pozemků xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), x) až x) xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx o §29 xxxxxx o půdě.
(3) Příslušný xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 30 dnů xx xxx evidenci, xx pozemky xx 25. xxxxx 1948 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx ke xxx 31. prosince 1949 nebyly ve xxxxxxxxxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §11 odst. 8 xxxxxx x. 139/2002 Xx., x pozemkových xxxxxxxx x pozemkových xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Sb., o xxxxxx vlastnických xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx.
(5) Zemědělské x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx podle xxxxxx xxxxxx převádět, xxxxxxx-xx důvody xxxxxxx xxxxxxx xxxx není-li xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 2 sdělení xxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) x x).
§3
Převodce
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx převádí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx s lesy xx xxxxxxxxxxx xxxxx,17) (xxxx xxx "pověřená xxxxxxxxx xxxxx").
(3) Xxxxxxxx nemůže svým xxxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §5 xx 7.
§4
Nabyvatel
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx
a) fyzická xxxxx, která xx xxxxxxx
1. České xxxxxxxxx18),
2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx18a),
3. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxx
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18b),
b) xxxx,19)
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2,
x) oprávněná xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v korunách xxxx nejméně 50 % x xxxx xxxxxxx podle cenového xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxx předcházejícího xxxxxxxx xxxxx smlouvy, x xxxxxxx převodů podle §7 z xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx převodů xxxxx §8 x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platného k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "veřejná xxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx výzkum x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx právnická xxxxx, xxxxx xx vlastníkem (xxxxxxxxxxxxxxx) staveb, které xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxx zemědělský xxxxxxx uvedený x §5 odst. 6.
(3) Nabyvatelem xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Převody zemědělských xxxxxxx
§5
Xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x uživatele xxxxxxx v zahrádkových xxxx chatových xxxxxxx
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx Pozemkový fond xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx zemědělské xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) x xxxxxxxxxx území6),
x) x zastavitelné xxxxx6),
c) určené xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x zastavění,
x) zastavěné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxxx území6).
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x c) xxxxxx x zastavění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxxxxx Xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) X případě xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx změny xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxx, xxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx obec povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx převést xxxx xx Pozemkový xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxx, x xx xx lhůtě do 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx územního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby. Xxxxxxxx nebude možné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xx obec povinna xx stejné xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx byl xxxxxxx obci xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) x xxxxxxx nebyl x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx bezúplatně, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je Xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněným xxxxxx, pokud tak xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Pozemkový xxxx převést xxxxxxxxxx xx jejího vlastnictví xxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výzkum x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx lesnictví.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uživatele (xxxxxxxxx) xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx chatových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx 1. říjnem 1976 xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx pozemek xx vlastnictví (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx osobě. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x pozemkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a příslušenství xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xx základě xxxxxxx xxxxxxx prodá Pozemkový xxxx vlastníkovi (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x touto stavbou x xxxxxxxx (spoluvlastník) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto pozemku. Xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pozemkem, na xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx pozemek xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxx stavbou x xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxxxx uživatelem xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 5 xxxx 6, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx:
x) uživatel (xxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) vlastník (spoluvlastník) xxxxxx nebo stavby, xxxxx je xxxxxxxxxxx,
x) obec.
§6
Převod xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemku. Xxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxx xxxxxxxxxxx zemědělského xxxxxxx vlastníka (xxxxxxxxxxxxxx).
(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) zemědělských pozemků xxxxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, vyzve xx Pozemkový xxxx, xxx nabídli xxxxx xxxx (§9 odst. 1). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx kupní xxxx xxxxxxx Pozemkový xxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§11 odst. 3) smlouvu, xxxx Xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxx xx dalších xxxxxxx x pořadí.
(3) X případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ceny xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podání xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx cena nesmí xxx nižší než xxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 prodat i xxxxx, jestliže x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§7
Převody xx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx podnikatele, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy
(1) Xxxxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx pozemky
x) oprávněným osobám,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou zemědělskými xxxxxxxxxxx22) a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx minimálně po xxxx 36 měsíců xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obce nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx sousedí s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx náležejí pozemky xxxxxx x prodeji,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx minimálně xx xxxx 36 xxxxxx xx pozemcích x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obce xxxx x katastrálním xxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,
x) osobám xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxx nejméně 10 ha xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx území, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx náležejí pozemky xxxxxx k xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zemědělskou xxxxxx minimálně po xxxx 36 měsíců xx xxxxxxxxx o xxxxxxx nejméně 10 xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x vyvěšení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx.23) Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Pozemkový xxxx x minimálně týdenním xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx s celostátní xxxxxxxxxx. Oznámení o xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx zveřejňuje xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pozemku xxxxxxx xxxxxxx Pozemkový fond xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xx Xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxx kupní cenu. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx stanoví Xxxxxxxxx xxxx pořadí xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pozemek xx x xxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx umístila xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx neuzavře xx stanovené xxxxx (§11 odst. 3) xxxxxxx, prodej xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx shodné, xxxxx xxxxxxx §6 xxxx. 3.
(5) Xxxxx xxxxx odstavce 4 Pozemkový xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž nárok xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozemků x finanční xxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx 50 % x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx"), xxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx 36 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx pozemku. Xx xxxxxxxxxx xxxx 36 xxxxxx xx xxxxxxxxxx x doba, po xxxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předchůdce xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xx tak, xx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxx nájemce, xxxxx xxxx právo uplatní x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x případě, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx měla xx xxxxxxxxxx dobu x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x katastrálním xxxxx xxxx, do xxxxx xxxxxx pozemek (xxxxxxx) určený k xxxxxxx dotčený xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pozemek (xxxxxxx) xxxxxxxxx xx výše 70 % xxxxxx xxxxxxx nabídnutých x xxxxxxx, u kterých xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx přednostního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, omezení xxxxxxx x xxxxx xxxx xx neuplatní. Xxxxxxx xxxxxx pozemků xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z titulu xxxxx je omezena xx xxxxxxx 500 xx. Xxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx xxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(8) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx v xxxxxxxxxx 5 x 6 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx společníkem, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Společník xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 5 x 6 uplatnit xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxx xx společníkem, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přiložen k xxxxxxx xxxxx odstavce 3.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků může xxxx pozemky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx či xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx převodce x xxxxxxxxxx pozemkům xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx tohoto převodu Xxxxxxxxx xxxx předkupní xxxxx podle §10 xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx více xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxx, vyzve Xxxxxxxxx xxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx přednostního xxxxx xx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx x převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx přednostního práva, xxxxx splňující xxxxxxxx xxx xxxxx přednostního xxxxx z xxxxxx xxxxx, aby nabídly xxxxx xxxx. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Pozemkový xxxx xxxxxx xxxx, x poté xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x nich, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx neuzavře xx xxxxxxxxx lhůtě (§11 xxxx. 3) smlouvu, xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ceny xxxxx xxxxxx, platí xxxxxxx §6 xxxx. 3.
(11) Pokud xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §5 x 6 xxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §5 nebo §6, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §7, x to v xxxxxx
x) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x §5 nebo §6. Xxxxxxxx osoby xxxxxxx x §5 xxxx §6 do 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepožádají x xxxxxx podle §5 x 6, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemku tímto xxxxxxxx jim zanikne.
(12) Osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků podle xxxxxxxx 1, jsou xxxxxxx xxxxxx kauci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vyhlášení prodeje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxxx činí 5 % x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemku, xxxxxxx xxxx 5&xxxx;000 Kč.
(13) Osobě, která xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx uzavření započte xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx kupní ceny. Xxxx, kdo xxx xxxxx xx uzavření xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x §11 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zúčastnily prodeje, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 10 dnů xxx xxx uzavření xxxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx §7 xxxxxx zákona nelze xxxxxxxx. Zemědělské xxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xx 7, xxxx Xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxx uvedeným x §4 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x) x obchodní veřejné xxxxxxx; soutěž probíhá xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx zúčastnit xxxxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, po xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx §8 xxxxxx xxxxxx x kupní xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ceny v xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxx Pozemkový xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 3) smlouvu, xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uzavření xxxxxxx osoby na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx shodné, xxxxx xxxxxxx §6 odst. 3.
(3) Xxx xxxxx x obchodní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 13 xx použije xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx prodej xxxxxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxxx xxxxx24) xxxx xxxxx Pozemkový fond xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zemědělský pozemek xxxxxxx, x vyhlášení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu x zároveň xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x celostátní xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx být i xxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx. X ostatním xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx řídí ustanoveními xxxxxxxxxx předpisu.25)
§9
Xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx předcházejícího xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx §6.
(2) Xxx převodu podle §5 xxxx. 5 xx převádějí xxxxxxx xxx za základní xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx,26a) xxxx xxxxxx-xx pozemky xxxxxxxxxx, za průměrnou xxxx xxx jednotlivá xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu26b) xxxxxxxx o přirážky.26a) Xxx stanovení xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx platný k xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx uzavření xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxx §7 xx xxxxx xxxxxxxxx, která se xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,26a) nebo nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území podle xxxxxxxxxx právního předpisu26b) xxxxxxx o xxxxxx.26a) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx x příslušenství, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x příslušenství xx xxxxxxxx x xxxx minimální, xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v §5 odst. 1, 5 x 6, xx cenou xxxxxxxxx, xxxxx xx oznamuje xxx vyhlášení prodeje, xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.26) Xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenový xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X případě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx kolo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabídky xxx, xx x xxxxxx kole xx xxxxx cenou xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodeje, x xxxxxx kole xxxx být cena xx na xxxxxx 50 % xxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xx xx xxxxxx 10 % xxxx x xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxx xxxx xxxx být, xxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxx §6 xx 8 mohou xxxxxxxx minimální xxxxx xxxx xx splátkách, xxxxxxxxxx však xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x předpisem Xxxxxxxx xxxx39). Výhoda xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxx třetím xxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx podle §8. Xxxxxxxxxx xxxxxx splátek xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx celé xxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxx vlastnické právo x xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 2. X xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kupní xxxxxxx xxxxxxx prodávajícímu xx úhradu kupní xxxx xxxxxx xx xxxx
x) 10 % z kupní xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §5,
b) xxxxxxxx xxxxx splátky, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx minimální xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 x 7,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx kolo xxxxxxxx veřejné soutěže xxxxxx xxxxxx nabídnuté xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podle §8.
(8) Na xxxxx cenu započte Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx němu xxxxx xxxxxx o xxxx a které Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx právo
(1) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kupní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) K xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx má xxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxx xxxxx;27) to xxxxx i pro xxxxxx xxxxxx zcizení xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx uvažovaného zcizení xx nabyvatel povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx koupi za xxxx, xx xxxxxx xxx získal xx Xxxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x převodu zemědělských xxxxxxx podle §5 xxxx. 1 a 6 x u xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx podle §6, 7 a 8.
(3) Xxxxxxx, xx xxxx je státem xxxxxxxxx předkupní nebo xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předmětem dalšího xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx právo, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, přejde xx pozemek, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozemkových xxxxx xx xxxxxxxxxxx nabyvatele (§4).
(6) Xxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx práva x x předkupního xxxxx xxxxxxxxx Pozemkový fond.
§11
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zemědělských xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx x osobou, xxxxx
x) xxxx x prodlení x xxxxxxx svého xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, že xxxx v prodlení x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx privatizovaný xxxxxxx, který xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx28) ne xxxxxxx 3 měsíce, xx xxxx daňový xxxxxxxxxx u správce xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx; xx xxxxxx nedoplatek pro xxxxx xxxxxx zákona xx nepovažuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx posečkán xxxx xxxx povolena xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx potvrzením xx xxxxxxx 3 xxxxxx, xx nedluží xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx.29) Příslušná správa xxxxxxxxxx zabezpečení30) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vydat.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxx oprávněné xxxxx x xxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5.
(3) Xxxxxxxxx fond předloží xxxxxxxxxx návrh kupní xxxxxxx nebo xxxxxxx x převodu zemědělských xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 45 dnů xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nabyvatelem, xxxx Xxxxxxxxx fond tímto xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu31) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přiměřeně.
§12
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx Pozemkový fond xxxxxxxxxxx nájemci náhradu xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx jinak xxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx.32) X takovém xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxx ukončení xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx32) nepřísluší.
(2) Xxxxxxxx xx nabyvatelem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx náklad xxxxxx porost xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxx osobě kupní xxxx xxxxxxx o xxxx trvalého xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxx xxx prodeji xxxxx §5 odst. 1 a 6 xxxx xxxxx §6, xxx xxxxxxx xxxxx §7 a 8 x cenu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx vyhlášení xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxxxxxx, který zřídil xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, došlo x xxxxxxxxxx závazků spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo oplocení. Xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx x ta xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porostu xxxx oplocení.
§13
(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx melioračních xxxxxxxx,33) x přechází xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx26) xxxxxxxx xxx xxxxxxx podle §7 x 8 x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx pozemkem xxxxx xxxxxxxxxx pozemek xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxx parcela xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx bydlení xxxxxxxx pozemek, xxxxx xx ve vydaném xxxxxxx plánu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx využití této xxxxxx.
§14
(1) Xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxx delší xxx 30 xxx xx xxxxx xxxxx §9 odst. 5, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx prodlení xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xx kupní xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.34)
(3) Xxxxxxxxx xx povinen při xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxx xx celou dobu xxxxxx vlastnického xxxxx x zemědělskému xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx činí xxxxx 1 % x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx získal od Xxxxxxxxxxx fondu, xx. 1/12 z xxxxx xxxxxxx xx každý xxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ohlášení Xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.34a)
§15
(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x příslušného katastrálního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí vlastnické xxxxx státu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx x Katastru xxxxxxxxxxx xx vedeno vlastnické xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx doložit listinnými xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx v Katastru xxxxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxx zemědělského pozemku xxxx xxxx, má xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx, že stát xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Pozemkový xxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vlastnické xxxxx zapsané v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx listinnými xxxxxxx xxxx xx zápisu x Xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxx, xx vlastník xxxx xxxx, zveřejní Xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyzve k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 3 měsíců xx xxxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx19) x obci, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx vyvěšení xx dnem xxxxxxxxx xxxxx. Informaci x xxxxxxxxx výzvy xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, že podala xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx zápis svého xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx vlastnické xxxxx k zemědělskému xxxxxxx xx xxxxx 1 roku od xxxxxx námitek u Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx-xx xxxx osoba xxx vlastnické právo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 x prokáže-li xxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jí xx Xxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxx xx xxxx xxxx, za kterou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nabyvatele xxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx cenového xxxxxxxx26) xx xxx převodu.
§16
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx fondu,35) xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx účtu.

Xxxxxxx lesních pozemků
§17
Vymezení xxxxxxx pozemků xxxxxxxx x xxxxxxx
*) (1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx to xxxxxxxxxx lesní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx 0,5 xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lesa xxxx xxx 100 x, xxx výměře xx 1 xx xxxx xxx 500 x, xxx xxxxxx xx 5 xx xxxx xxx 1&xxxx;000 x a xxx xxxxxx xx 10 xx více xxx 3&xxxx;000 x. Vzdáleností xx rozumí xxxxxxxxx x xxxx zjištěná xxxxxxxxxx xxxx hranicí xxxxxxxx státních xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxx lesy x xxxxxx xxxxx než 10 xx. Xxxxxxxxxx xxxx přerušena pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, hranicí xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx převod xxxxxxx pozemků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedená xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx pozemky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx převáděny xx xxxx xxxxxxxxx pozemků x těchto uznaných xxxxxxxxx chovech, x xx do xxxxxxx xxxxxx 10 xx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyjádřená xxxxxxx je xxxxx xxx 10 xx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§18
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx
(1) Na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bezúplatně xx vlastnictví xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx určené xxxxxxx xxxxxxx plánem nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxx pro bydlení,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§17 odst. 2) x případě, xx-xx obec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Žádosti xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxx práva xxxxxxx xxxx.21) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx36) xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§19
(1) Tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx37) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx38), xxxxx zákona o půdě xxxx podle zákona č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Podle zákona o půdě a xxxxxx č. 569/1991 Sb., x Pozemkovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x pozemky, x xxxxx xx x xxxxxxxx nemovitostí vedeno xxxxxxxxxx právo xxxxx, xxxxx xxxxx doložit xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx vlastník xxxx xxxx; xxxxxxxxxx §15 xx použijí i xxx tyto převody.
(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 xxxxxx zákona xxxxxxxx spoluvlastnictví, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §140 xxxxxxxxxx zákoníku.
Účinnost xx 1.5.2004 do 4.5.2006 (xx xxxxxx x. 178/2006 Sb.
§20
(1) Xxxxxxx na ocenění xxxxxxx, xx vyhotovení xxxxxxxx pro realizaci xxxxxxx (xxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx doložkou, x xxx bude xxxx xxxxxxxxxx potvrzena. Písemná xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx katastrálnímu xxxxx x řízení o xxxxxxxx vkladu práva xxxxxxxx nezasílá.
ČÁST XXXXX
§21
Xxxxx xxxxxx x. 569/1991 Xx., x Pozemkovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 546/1992 Xx., xxxxxx x. 161/1997 Sb. x xxxxxx č. 269/1998 Xx., se mění xxxxx:
1. V §2 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako odstavec 3.
2. §2 xx doplňuje xxxxxxxx 4, 5 x 6, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 1a) x 1x) xxxxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.1x)
(5) Xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx správě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx nebo na xxxxxx organizaci; dnem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.1x) Pozemkový xxxx xxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx zapisuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ohlášení Pozemkového xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xx Xxxxxxxxx xxxx.
1x) Např. xxxxx x. 95/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vlastnictví xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxx. xxxxxxxx x. 119/1988 Xx., x hospodaření x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §761 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku.".
ČÁST TŘETÍ
§22
Xxxxx zákona x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx č. 357/1992 Sb., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 72/1994 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 113/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 96/1996 Xx., xxxxxx č. 203/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx. x xxxxxx x. 169/1998 Sb., xx xxxx takto:
X §20 xxxx. 6 xxxx. a) xx xx xxxxx "privatizaci9)" xxxxxxxxx xxxxx "a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pozemků x vlastnictví xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx9x)".
Xxxxxxxx x. 9x) xxx:
"9a) Xxxx. xxxxx x. 95/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx a x změně xxxxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu nemovitostí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
§23
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. r.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Rozpracované xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 x 6 x xxxxxxx, xx osoba x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x převod x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx převod. X případě xxxxxxx xxxxx §7 x 8 půjde o xxxxxxxxxxxx případy, xxxxx x vyhlášení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.7.2001
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 x 6 x xxxxxxx, že osoba x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx požádala Pozemkový xxxx České republiky x převod a xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xx převod. X případě převodu xxxxx §7 x 8 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x vyhlášení prodeje xxxxx před účinností xxxxxx zákona.
Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 253/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 6.8.2003
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pro xxxxxxx pozemků xxxxx xxxxxx x. 95/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx zemědělských x xxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxx státu xx xxxx osoby a x xxxxx xxxxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxx xxxx xxxxxxxx xx vydaný územní xxxx a závazná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx plán.
Čl. XXX vložen právním xxxxxxxxx č. 186/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2007
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 118/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.4.2008

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 95/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.5.1999.
Ve xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
80/2000 Xx., xxxxx XX ze xxx 15.3.2000 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 95/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx zemědělských x xxxxxxx pozemků x vlastnictví státu xx xxxx osoby x x xxxxx xxxxxx č. 569/91 Xx., o Pozemkovém xxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona č. 357/92 Xx., o xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 15.4.2000
253/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 95/99 Xx., o podmínkách xxxxxxx zemědělských x xxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby x x xxxxx xxxxxx x. 569/91 Sb., x Pozemkovém xxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/92 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x účinností od 25.7.2001
253/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 95/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx zemědělských x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx jiné osoby x x změně xxxxxx č. 569/91 Xx., x Pozemkovém xxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/92 Xx., o xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 253/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 6.8.2003
366/2003 Xx., xxxxx znění právního xxxxxxxx x. 95/99 Xx. publikované x xxxxxx x. 122/2003
354/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 219/95 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
94/2005 Sb., o xxxxxxx Státního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, x změně zákona x. 95/99 Xx., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx a o xxxxx zákona x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x změně xxxxxx x. 252/97 Xx., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.2.2005
179/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x zrušení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ČR
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
342/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích
x xxxxxxxxx od 13.9.2005
178/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 219/2003 Xx., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 5.5.2006
186/2006 Xx., o xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x vyvlastnění
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
118/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 95/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx jiné osoby x x xxxxx xxxxxx x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/92 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.4.2008
458/2011 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015
74/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 95/99 Sb., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z vlastnictví xxxxx xx xxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx fondu ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/92 Sb., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 1.4.2012
340/2013 Xx., o xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2014
344/2013 Sb., x xxxxx daňových xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
x xxxxxx xxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 41/99 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 95/99 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 503/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013.
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 229/1991 Sb., x xxxxxx vlastnických xxxxxx k xxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §1 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 10/1993 Xx.
3) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx).
3a) Xxxxxxxxx §11 zákona x. 290/2002 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx a xxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx zákona x. 157/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x závazků x majetku České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/2001 Xx., a xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 403/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 243/1992 Sb., kterým se xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).
7) §32 xxxx. x) zákona x. 50/1976 Xx.
8) §108 xxxx. 2 písm. x) a §108 xxxx. 3 xxxxxx x. 50/1976 Sb.
8x) §3 xxxx. k) vyhlášky x. 137/1998 Sb., x obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
9) Xxxx. §29 xxxxxx x. 229/1991 Sb., xxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §8 xxxx. 15 xxxxxx x. 284/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pozemkových úřadech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 576/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 77/1997 Sb., x státním xxxxxxx.
13) Zákon č. 92/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §7 x 8 xxxxxx x. 289/1995 Sb.
15) §9 xxxxxx x. 289/1995 Xx.
16) Xxxxx č. 169/1949 Sb., x vojenských xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx.
17) §4 xxxx. 1 zákona x. 289/1995 Xx.
18) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
18x) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Evropským xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx straně x Xxxxxxxxxx konfederací xx xxxxx xxxxxx.
18c) §2f xxxxxx x. 252/1997 Xx., x zemědělství, xx znění xxxxxx x. 85/2004 Xx.
19) Xxxxx č. 367/1990 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §139a xxxxxx x. 50/1976 Xx.
21) Xxxx. §140 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §5 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 89/1996 Xx.
24) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 344/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 89/1996 Sb.
25) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
Xxxxxxxx č. 279/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
26x) §11 xxxxxx x. 151/1997 Xx.
§24 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx x. 279/1997 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) Xxxxxxxx č. 215/1995 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx katastrálních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §603 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/1964 Xx.
28) §23 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) §47 xxxx. 2 x xxxx. xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád.
32) §24 xxxx. 5 x 6 xxxxxx č. 229/1991 Sb.
33) §14 xxxx. 6 xxxxxx x. 229/1991 Sb.
34) §48 x násl. zákona x. 40/1964 Xx.
34x) §36 xxxx. 8 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx x. 190/1996 Xx.
35) §15 xxxxxx x. 569/1991 Xx., x Pozemkovém xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 289/1995 Sb.
37) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxx. xxxxx č. 92/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §2 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 569/1991 Xx.
39) Xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx referenčních x xxxxxxxxxxx sazeb (2008/X 14/02).

*) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 95/1999 Xx. x §17 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx 0,5 xx xxxxxxx předložka xx, x xxxxxx xxxxx x. 366/2003 Sb. xxxx předložka xxxxx. Xxxx xxxxxx odstavce xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx.

(1) Odloučenými xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxx xxxx vklíněné xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx než xxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemky, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx, xx předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx do 0,5 xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lesa xxxx xxx 100 x, xxx xxxxxx do 1 ha xxxx xxx 500 m, xxx xxxxxx xx 5 xx xxxx xxx 1&xxxx;000 x x xxx xxxxxx xx 10 xx xxxx než 3&xxxx;000 x. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lesů x x xxxxxxx navrženého xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx státních xxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx 10 xx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikací, xxxxxx tokem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, hranicí xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.