Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1997.


Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/96 Sb.
132/97 Sb.

Sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného §1

Podmínky nároku na příspěvek §2 §3 §4 §5

Doba, na kterou se příspěvek přiznává §6

Výše příspěvku §7

Výplata příspěvku §8

Nárok a příspěvek a jeho výplatu §9

Povinnosti státních orgánů, zaměstnavatelů a dalších osob §10

Rozhodování o příspěvku §11

Zahájení řízení §12

Náležitosti žádosti §13

Závěrečné ustanovení §14

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb. §15

Účinnost §16

č. 242/97 Sb. - Čl.VI

INFORMACE

§1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx sociálních důsledků xxxxxxx xxxxxxxxx 1) x bytu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx nájemného (xxxx xxx "příspěvek").

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx

§2

(1) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), která xxxxx xxx 8) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, 9) xx x xxxxx bytě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 10) a je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx z xxxx 11) usměrňováno maximální xxxx. 12) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx považuje za xxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx došlo k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 13) rozhodnutím soudu, xxxxx přivolil k xxxxxxxx xxxxx bytu x důvodů, které xxxxxxx sám xxxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xx, že

a) xxxxx u bytu xxxxxxxxx x odstavci 1 xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 14) xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx 1. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, od xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 14)

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§3) nedosahuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,60,

x) xxxxxxxxx osoba x rozhodném xxxxxx (§3 xxxx. 2) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedeného x odstavci 1; xxxxxxxx poskytovanými v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxx, 15)

x) xxxxxxxxx osoba x další osoby xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx (§4) xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2)

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx daly písemný xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx sdělili příslušnému xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx rozhoduje nebo xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx. 10)

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx na příspěvek x xxxxx bytě xxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx xxx jednou, x to osobě xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx tyto xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxx příjmů xxxxxx připadajících xx xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "rozhodný příjem").

(2) Xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx-xx se xxxxx xx příspěvek xx xxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) příjmy xxxxxxx x §5 xxxx. 1, 2, 4 xx 6 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx. a xxxxxx x. 242/1997 Sb. (xxxx jen "zákon x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"), a

b) xxxxxxxx xx dítě, rodičovský xxxxxxxxx x zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře.

§4

(1) Xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považují xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx posuzované. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx, xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx uvedeném v §2 odst. 1 x trvalému xxxxxx. 10)

(2) K xxxxx, xxxxx je xx xxxxx xxxx ve xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 8 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Okresní xxxx xxxx při xxxxxxxxxxx x příspěvku x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx byt xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx x ní xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx a xxxx výši xxxxxxxxxx, x xxxx xx x xxxx xxxxxxx x trvalému pobytu. 10)

§5

(1) Xxx nárok xx xxxxxxxxx nebo xxxx výši se xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx")

xxxxxx taková xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. 3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx částky xxxxx xxxx první xx xxxxx osob, xxxxx se x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §4.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x životním xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx, kterého xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxx náleží.

(3) Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxx, na xxxxxx xx příspěvek přiznává

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxxx

x) xx xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx zjišťuje xxxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx k xxxxxxx dni tohoto xxxxxx, nebo

b) v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxx a) xx xxxx kratší, jsou-li xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx kratší xxxx; příspěvek se xxxxxx xxxxxxxx vždy xx dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x to i xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx tohoto měsíce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx podmínek nejdéle xx 31. xxxxxxxx 2000.

§7

Xxxx příspěvku

(1) Xxxx xxxxxxxxx činí za xxxxxxxxxx měsíc součin xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx růstu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx koeficientu x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodného příjmu x rodině a xx jmenovateli xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiny x xxxxxxxxxxx 1,60.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx dni kalendářního xxxxxx, xx xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 1997, 1. července 1998, 1 července 1999 x 1. xxxxxxxx 2000.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx nárok xx xxxxxxxxx x xxxxxx

x) xx 1. xxxxxxxx 1997 xx 30. xxxxxx 1998 xxxx 0,60,

x) xx 1. xxxxxxxx 1998 xx 30. června 1999 xxxx 0,40,

c) xx 1. xxxxxxxx 1999 xx 31. xxxxxxxx 2000 činí 0,30.

(5) Xxxxxxxxxx růstu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxx Xxxxx 1,80,

x) xxx obce x počtem xxxxxxxx xx 100 tisíc xxxxxxxx 1,00,

x) xxx xxxxxxx xxxx 0,50.

(6) Xxxxx může xxx xxxxxx po 30. xxxxxx 1998 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, došlo-li ke xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 4) x závislosti xx xxxxxxxxx obce xxxx x závislosti xx úpravě xxxx xxxxxxx. 5)

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx než xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nájemným 14) x prvnímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx 1. xxxxxx, který xxxxxxxxx dni, xx xxxxx xxxx zvýšeno xxxxxxxx xxxxxxx, náleží xxxxxxxxx jen xx xxxx xxxxxx rozdílu.

(8) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, z něhož xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, nedosahuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodný xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx životnímu xxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx-xx xxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxx 50 Kč za xxxxxxxxxx měsíc, zvyšuje xx na xxxx xxxxxx.

§8

Výplata xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx náleží, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx který xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vyplácí xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx x rozhodování x příspěvku (§11).

§9

Xxxxx xx příspěvek x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dnem, xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx plněny xxxxxxxx xxxxxx xx příspěvek.

(2) Xxxxx xx příspěvek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx příspěvek xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx, kdy xxx xxxxxxxxx vyplacen.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxx 1. xxxxxx 2001 xxxxxxx, nebyl-li xxxxx na příspěvek xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2001.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x dalších xxxx

(1) Xxxxxx orgány, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx povinni, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxx žadatele x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx výši xxxx xxxxxxx.

(2) Pronajímatel xxxx xx xxxxxxx bezplatně xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx bytu je xxxxxxx nájemného xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1, o výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 14) x jeho xxxxx xxxxx jeho výši xxxxxx xx dni 1. xxxxxx, který xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nájemné, x x xxxx xxxx xxxxx x x xxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uhradil xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. c)].

§11

Rozhodování x xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx řídí xxxxxx, xxx xx oprávněná xxxxx hlášena x xxxxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahajuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předepsaném Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx výše xxx přiznaného xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx oprávněné osoby xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

§13

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx a osob x xx společně xxxxxxxxxxxx podle §4 x místo xxxxxxxx xxxxxx, x němuž xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) souhlas xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx s ní xxxxxxxxxxxx osob podle §2 odst. 2 xxxx. e),

d) určení, xxxxx xxxxxxxx xx xxx příspěvek vyplácen (§58 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (§3) oprávněné xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx dosaženy x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pronajímatele xxxx xxxxxxx x §10,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §10, xxxxxxx žadatel x příspěvek x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 čestné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §10 xxxx. 2 a x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydat.

§14

Závěrečné ustanovení

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx náležející x xxxx od 1. xxxxxxxx 1997 xx 30. xxxx 1997 xx xxxxxxxx xxxxx §3 za xxxxxx xx 1. xxxxx 1997 xx 30. xxxxxx 1997.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx, a xx xxxxx

x) §5 xxxx. 7, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na českou xxxx,

x) §51 odst. 3, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) §49, 52, §53 odst. 1 x 2, §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx a odst. 4, §55 x 56, jde-li o xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x zánik, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx,

x) §57 xxxx. 1 věty xxxxx x třetí x xxxx. 4, §58 xxxx. 3, §59 x 60, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) §61 odst. 1 x 2, §62 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxx. 2, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§13 xxxx. 2),

x) §63 xxxx. 3, §64 x 65, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) §68 xxxx. 3, 4, 6 x 7 x §68a, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) §69 xx 73, jde-li x řízení o xxxxxxxxx.

(3) Úkony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 6) x xxxxxxxxx 7) xxxxxxxx.

§15

Změna zákona č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx.

X xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění xxxxxx x. 137/1996 Xx., xx vypouští v xxxxx třetí hlavě xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, §26, §53 xxxx. 3 x §57 odst. 3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxxx za xxxxxx od 1. xxxxx 1996 xx xxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 132/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1997.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

242/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §696 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §4 xxxxxx č. 135/1982 Xx.
§6, 7 x §19 odst. 3 zákona x. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 150/1996 Sb.
3) Xxxxx č. 463/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §5a xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. 176/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §5a xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 176/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx x. 30/1995 Xx.
6) Xxxxx XXX č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon XXX č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §2 xxxx. b) zákona x. 72/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické vztahy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákony (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx).
9) §685 xxxx. 1 a 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §4 xxxxxx č. 135/1982 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx.
11) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 176/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §5 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. 176/1993 Xx.
13) §710 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §5, 5a x §8 xx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 176/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §11 xxxx. 1 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 176/1993 Xx.