Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

61/97 Sb.

ČÁST I. Zákon o lihu

Předmět a účel úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Podmínky pro výrobu a úpravu lihu §3

Podmínky pro výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů §3a

Pěstitelské pálení §4

Uspořádání výrobního zařízení a zařízení pro úpravu lihu §5

Zajištění výrobního zařízení a znehodnocování úkapů, dokapů

a některých odpadních produktů §6

Měření lihu §7

Zušlechťování lihu §8

Denaturace lihu §9

Denaturační prostředky §10

Druhy lihu §11

Uvádění lihu do oběhu §12

Omezení při výrobě, úpravě, použití a uvádění lihu do oběhu §13

Skladování lihu §14

Zjišťování zásob a evidence lihu §15

Oznamovací povinnost §16

Přestupky fyzických osob §17

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §17a

Společná ustanovení k přestupkům §17b

ČÁST II. Doplnění Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §18

ČÁST III. §19

ČÁST IV. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Vztah ke správnímu řádu a k daňovému řádu §20

Zmocňovací ustanovení §21

Přechodná ustanovení §22

Zrušovací ustanovení §23

Účinnost §24

č. 37/2008 Sb. - Čl. VI; Čl. VII

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

ZÁKON X XXXX

§1

Xxxxxxx a účel xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, úpravu, skladování, xxxxxxxx a xxxx xxxx x stanoví xxxxxxxxx ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx úseku.

(2) Xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx při xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx:

x) lihem xxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pocházejících xx škrobnatých nebo xxxxxxxxx surovin xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zkvašených xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx a),

c) úpravou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxxx lihu zejména xxxx xxxxxxxx (čištění), xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx),

x) denaturací xxxx xxxxxxxx proces, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx lihu xxxx xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx volného xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lihem xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (směsi), xxxxx xxxxxxx určuje Xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx x Generálním xxxxxxxxxxxx cel,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uvedeným x xxxxxxx x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vadným xxxxx xxx, xxxxx složení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znakům xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxx,

x) xxxxxx jednotkou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxx xxxxxxx 20 °X,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx technicky xxxxxxxxxx xxxxxx lihu xxxxxxxxxx při xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a zpracování, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem,

l) xxxxxxxxx provozovna xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx může zároveň xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x to

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrábějící xxx kvasný rafinovaný xxxx kvasný xxxxxxx (§11) z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrábějící xxx xxxxxx xxxxxx (§11) především xx xxxxxxxxxxx surovin,

3. lihovar xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiné destiláty (§11) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (§11) z xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx sulfitový xxxxxxxxxx xxx sulfitový (§11) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

6. xxxxxxx chemický xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§11) xxxxxxxxx xxxxxxx, 7. xxxxxxxxxxx pálenice xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) zvláštním lihovarem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx lihu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx místnost xxxx objekt oddělený xx prostor, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx nedenaturovaný,

n) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ovocných xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastním xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx důvodu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx naturálního plnění, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

p) xxxxxxxxx lihem, lihovinami x ostatními xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 17)

(2) Lihovarem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x), i xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx lihovarem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx líh xx xxxxxxx výrobků.

§3

Xxxxxxxx pro xxxxxx x úpravu xxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx").

(2) Stanovisko k xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 9)

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x jeho xxxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 2 a 3 x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 18) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx výrobního xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) technickou (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx zařízení uvedeného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx lihovar xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5.

(5) Xx stanovisku x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lihovaru x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx možno vyrábět xxxx xxx se x xxxxxx lihu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx denaturaci, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx požadavky uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky stanovené x §5, xxxxxxxxx xxxxx xxxx záporné xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti x dalším lihovaru xxxx xxxxxxxxx lihovaru, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o koncesi, xx schválení xxxxxx xxxxxxx lihovaru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 x jeho xxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 21) x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx lihovar xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 5 x 7.

§3a

Podmínky xxx výrobu xxxxxxxxxx lihu, lihovin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx líh, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxx schválené xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xx xxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 9)

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 18) adresu provozovny x xxxxxxx

x) popis x nákres uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovny xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx výrobního xxxxxxxx xxxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů x

x) xxxxxx x vlastnickém, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx právu x xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxx vydá kladné xxxxxxxxxx x xxxxxxx x koncesi x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výrobě xxxxxxxxxx xxxx, lihovin a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů, xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx adresu xxxxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxx konzumního xxxx, lihovin a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx požadavky xxxxxxx x odstavci 3, xxxxxxxxx xxxxx xxxx záporné stanovisko x xxxxxxx o xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx konzumního xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx, xxx pro xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx x koncesi, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 20) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, 21) x xxxxx xxxxxxx xxxxx provozování činnosti xx schválenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 5.

§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 354/2003 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2004

§4

Pěstitelské pálení

(1) Vyrábět líh x xxxxxxxxxxx pálenici xxx pouze na xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povoluje Ministerstvo xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nákres xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pěstitelské xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zrušit xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx podmínek, za xxxxxxx bylo xxxxxx, xxxx xxxxxx povolení, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pěstitelské xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxx zpracování, x xx v xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx neobsahují xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výhradně xxx xxxxxxxxx x xx surovin dodaných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 písm. x).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dát xxxxxxx x xxxxxx výrobním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx suroviny xxxxxxx 30 litrů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x množství xx 30 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stanovena x xxxxxx o spotřebních xxxxxx, 22) x xx i x xxxxxxx, že xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx hospodařící domácností xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx doba xx 1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30 litrů xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx množství etanolu xxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxx výroby.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 4 x x §2 xxxx. 1 xxxx. o) x o xxxxx xxxxxxx předložit písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx musí být xxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx pěstitele; xxxxxx-xx přiděleno, xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §2 xxxx. 1 xxxx. o), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx uvedením xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, 23)

c) stvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx destilátu v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která destilát xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx pěstitelské xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx pálenice, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx množství xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pěstitelské xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx suroviny se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx množství xxxxxxx xxx 30 litrů x xxxxxx xx xxxx množství xxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx částku xx xxxx spotřební xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx 22).

(9) Ovocný destilát xxxxxxxx pěstitelským pálením xxxxx být předmětem xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vést x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí obsahovat

a) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) množství xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx výroby destilátu xx surovin smíchaných xx více xxxxxxxxx xx datem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx destilátu ze xxxxxxx všech xxxxxxxxx, xxxxxxx suroviny byly xxxxxxxx smíchány.

(11) Evidenci xxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx výrobního zařízení x xxxxxxxx xxx xxxxxx lihu

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx upravující xxx xxxxx xxxxxxxx xxx takové xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx zaručuje spolehlivé xxxxxxxx množství vyrobeného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx a xxxxxx tekutiny xxxxxxx xxx xxxxxxxx jinam xxx xx xxxxxxxx x dále xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), x musí xxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lihovarů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx destilace xxxx xxxxxxx přímo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx registrován xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx nesmí xxx výrobní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(5) Výrobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rafinaci x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provádějících samostatné xxxxxxxxxxx lihu xxxx xxx uspořádáno xxx, xxx xxxxxx páry x lihové xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx do xxxxxxx, x musí xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx zušlechťování xxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxx, aby xx tomto xxxxxxxx xxxx možno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(6) Výrobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx mísicím xxxxxxxxx x uspořádáno xxx, aby nedenaturovaný xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zajištěných xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxx x xxxx.

(7) Xxxxxxx zařízení x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx zvláštních lihovarech xxxxxxxxxxxxx kontinuální xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxx x lihu x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx možno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontinuální xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x znehodnocování xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx vyrobeného lihu, xxxx xxxxxxx. Xxxxxx x technické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

(2) X ovocných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx úředními závěrami. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správce spotřební xxxx z lihu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potrubí xx xxxxxxxx x měřidlům, xxxxxxx x xxxxxxxx xx jímání xxxxxxxxx xxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxx x lihu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zajištěná xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vrátí xxxxxxx.

(5) Xx zakázáno xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx umístěné xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Provede-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vyznačí xx způsobem uvedeným x xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxx x xxxxxx x pěstitelského pálení, xxxxx xx výrobce xxxxxxx dále použít, x xxxxxxxxx xxxxx x vosky xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úřední xxxxx správce spotřební xxxx x lihu x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prováděcí předpis.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxx

(1) Právnické x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx veškerý xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx typově schválenými x xxxxxxxxx xxxxxxx, 13) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx měřidla xxxxx xxxxxxxx xxx xx ověřených 13) xxxxxx zajištěných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x spolehlivé zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx při provádění xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Správce xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Správce xxxxxxxxx daně z xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxxxxx funkčnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx měrné zkoušky x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xx-xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx stanovená x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx spotřební xxxx x lihu xxxxxxx x xxxxxxx, x to xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx x metrologii 13).

(4) Xxxxxx měrná xxxxxxx xx neprovádí x xxxxxxxxxxxxx pálenicích.

§8

Xxxxxxxxxxxxx lihu

(1) Samostatnou xxxxxxxxxxx surového xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobního xxxxxxxx a způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 správce spotřební xxxx x lihu xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x zařízením, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx).

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx, který x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§9

Denaturace xxxx

(1) Líh, x výjimkou xxxx xxxxxxxx xxx octárny, xxxx být denaturován x lihovaru xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx spotřební xxxx x xxxx musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsoby x ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

(2) Líh xxxxxx xxx octárny musí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správce xxxxxxxxx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí provozovatel xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx použitého xxx denaturaci, x xxx-xx x kontinuální xxxxxxxxxx, druh, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x množství denaturačního xxxxxxxxxx,

x) stav xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx přepravován, x xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx plomb xx uzávěrách xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx lihu xxx výstupu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontinuální xxxxxxxxxx,

x) xxxx měřidel.

Záznam o xxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxx x xxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2, vyhotoví xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x denaturaci x denaturačního prostředku xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx některým xx xxxxxxx pro xxxxxx lihu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx prostředky

(1) Složení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cel.

(2) Xxxxx denaturačních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lihu stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx může xx xxxxxx s Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit xxxxxxx xxxxxx denaturačního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx stanoveného denaturačního xxxxxxxxxx xxx jiný xxxx.

(3) Denaturační prostředek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx lihovaru xxxxx xxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 14)

§11

Xxxxx xxxx

(1) Xx xxxxx xxx uvádět xxx xxx x xxxxxx základních druzích:

a) xxxxxxxxxx

1. rafinovaný,

2. xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) kvasný

1. xxxxxx,

2. rafinovaný,

3. xxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx denaturovaný

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx,

x) xxxxx x dokapy,

g) xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx

(1) Líh xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x) xxxxxx 1 x 3 x v xxxx. f) x xxxxxxx obsahující líh, xxxxxxxxxx xx daně xxxxx zvláštního xxxxxx, 25) xxxxx být xxxxxxxx, koupeny, odebrány xxxxxxxxxx 26) xx xxxxxxx smlouvy x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lihu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx benzinem x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx líh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Právnické nebo xxxxxxx osoby uvádějící xxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu nebo xxxxxxxxxxx líh xxxxxxx x §11 odst. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxxxx 1 x 3 a x xxxx. x), xxxxx xx osvobozen xx xxxx podle zvláštního xxxxxx, 27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, evidovat xxx xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx způsobem x xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§13

Omezení xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx lihu xx xxxxx

(1) Při xxxxxx, xxxxxx x použití xxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx sulfitový x líh syntetický,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx x líh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lihovin xxxx xxxxxxxx a léčiv xxxxxxxxxxxx líh a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx lihu xx xxxxx,

x) používat xxxxxxxxxxxxxx lihu x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx denaturační prostředky x denaturovaného lihu x pozměňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx denaturovaného líh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx kvasný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx rafinovaný velejemný xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx oběhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxxx klamavým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyvolávajícím xxxxxxxxx xxxxxx, 5)

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3a xxxx. 1 xxxx §4 xxxx. 1.

(3) Pro xxxxxx směsi x xxxxxxxxxx olejem xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx výrobu xxxxx xxxx být xxxxxx líh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx denaturovaný xxx tento xxxx xxxx xxxxxx bezvodý xxxxxx denaturovaný a xxxx xxx vyrobený x xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx z provozování xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx destilátů x xxxxxx xxxxxxxx macerátů, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx určí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx lihu x xxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Skladování lihu

Líh xxx xxx uskladněn xxx x kalibrovaných 13) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením, xxxxx xxxxxxxx spolehlivé xxxxxxxx množství skladovaného xxxx.

§15

Xxxxxxxxxx zásob a xxxxxxxx lihu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, polotovarů x xxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx, které

a) xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) nakupují xxxx xxxxxxxx líh osvobozený xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 28) xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx

x) vést xxxxxxxx x xxxxxx, příjmu, xxxxxxxx a vydání xxxx x x xxxxxxxx lihu obsaženého x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x hotových xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx předpisem a xxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxx z xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxx zjišťování xxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx a zásobou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ztrát, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx od daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 4) je xxxxxxxxx xxxxxxx průkazné evidence, x xxx xx xxxxxx základ pro xxxxxxx normovaných xxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx dohodě x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo upravující xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxx

x) xxxxxxxx a ukončení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a regenerace xxxx, x xx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx a xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx než xxxxx xxx, nejpozději xx xxx dnů xx xxxxxxx přerušení,

c) xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxx, nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx zjištění,

d) ztráty xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxxxxx zjištění.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, prodávající xxxx přemisťující xxxxxxxxx xxxxxx x výrobě xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx do xxx xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prodáno, xxxx xxxxx, kam xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxx xx xxx sebe vyrobit xxxxx množství etanolu, xxx xx xxxxxxxxx x §4 odst. 6 xxxx tento xxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx x kalibrovaných xxxxxxxx xxxxx §14,

x) poruší xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx oběhu xxxxx §12,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx denaturační xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx vlastnosti,

f) uvede xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměny,

g) uvede xx oběhu xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx původu,

h) xxxxx xx xxxxx líh xxxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3a xxxx. 1 xxxx §4 xxxx. 1,

x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, použití x xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x),

x) vyrobí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx destilačním xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x lihu podle §13 odst. 4,

k) x rozporu x §4 odst. 9

1. xxxxxx k prodeji xxxx xxxxx ovocný xxxxxxxx vyrobený xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. skladuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo pro xxxx přímé osobní xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx

x) xxxxxx xxx x xxxxxxx x §3 odst. 1, §3a odst. 1 xxxx §4 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx, prodávající nebo xxxxxxxxxxxx přístroje xxxxxx x výrobě nebo xxxxxx lihu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) xxxx xxxxxxxx 2,

x) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. j),

c) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), e), x) x l),

d) xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i), nebo

e) xx xxxx desetinásobku xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx líh xxxxxxxxx xxxxxxx 10) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lihu xxxxxxxxxx xx výrobku, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x).

§17a

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §4 odst. 9

1. nabízí x xxxxxxx xxxx prodá xxxxxx destilát xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pálením x prostoru, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx spotřebu nebo xxx jiné xxxxx xxxxxx užití fyzickou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx líh x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14,

c) poruší xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxx §12,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lihu x xxxxx účelům, xxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx,

x) vylučuje denaturační xxxxxxxxxx x denaturovaného xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx oběhu líh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx oběhu xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §3 odst. 1, §3a odst. 1 nebo §4 xxxx. 1,

i) poruší xxxxxx xxx výrobu, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) vyrobí xxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3a xxxx. 1 xxxx §4 xxxx. 1.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pálenice xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 10,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nákresu xxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx destilátu xxxxx dohromady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §4 xxxx. 8 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx x pálení xxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx lihu xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxx povinnost xxx měření xxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. c) xxxx x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. a) xx x),

x) nedodrží podmínku xxx xxxxxx lihu xxxxx §5 xxxx xxxxx xxx výrobu, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx lihu xx xxxxx podle §13 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §13 odst. 5,

f) xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §9 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx líh xxxxxxxxxxx prostředek xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx převzala xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osvědčení o xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 14), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx macerát, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx spotřební daně x xxxx xxxxx §13 odst. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevede x neuzavírá xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. a),

b) xxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx evidenci xxxxx §15 odst. 2 xxxx. b), xxxx

x) nezjistí ke xxx xxxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx dovážející, xxxxxxxxxxx xxxx přemisťující xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo úpravě xxxx dopustí přestupku xxx, že poruší xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §16 odst. 2.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx záznam x xxxxxxxxxx lihu xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x) xx x).

(7) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lihovaru xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx lihu či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x užitého k xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 5.

(8) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x) do 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo odstavce 6,
x) xx 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x), odstavce 3 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxx 4 a 5,
c) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. f) x x) xxxx xxxxxxxx 7,
x) xx 10 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x), h) x x) nebo odstavce 3 písm. d), x) x x),
x) xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx
x) do xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x).

§17x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x) x x) a §17a xxxx. 1 písm. x) x g) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx (xxxx xxx "Inspekce") 32). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx správcem xxxxxxxxx daně x xxxx. Xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. h) a x) x §17a xxxx. 1 písm. x) x x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX X. 455/1991 XX., X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX XXXXX), XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§18

Xxxxx č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 231/1992 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., zákona č. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 200/1994 Xx., zákona x. 237/1995 Sb., xxxxxx č. 286/1995 Xx., zákona č. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx. x xxxxxx x. 49/1997 Xx., se doplňuje xxxxx:

X příloze x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xx skupina č. 314: Ostatní xx xxxxx doplňuje takto:

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
"Výroba x xxxxxx xxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx destilátů získaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
&xxxx;
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, chemie, xxxxxxxxxxx, lékařství,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x. 61/1997 Xx., x lihu x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo (živnostenský xxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx ČNR č. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxx, (xxxxx x xxxx)
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x. 61/1997 Sb.".

XXXX XXXXX

§19

§19 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 354/2003 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§20

Xxxxx xx xxxxxxxxx řádu x x daňovému xxxx

(1) Na rozhodování Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 3 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. 8)

(2) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

x) technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxx uspořádání,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyjádřeného x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx minimální xxxxxxxx x xxxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) podrobnější xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx znaky včetně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx ztrát xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx výrobního zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pálení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklých xxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx teplot xxxx xxxxxxxxxxxxx měřidlem x xxxxxx xxxxxx lihu xxx poruše xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxx, zajištění, xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a při xxxxxxxx měřidla,

f) xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx a vypočítávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x vydání xxxx x o xxxxxxxx xxxx obsaženého v xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx množství lihu x xxxxxxxx jednotkách, xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxx uzávěrky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx prodeji nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx lékařským xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) způsoby x xxxxx xxx ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona mohou x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx roku ode xxx, xxx zákon xxxxxx účinnosti. Po xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx vydána.

§23

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx:

1. §6 x 7 xxxxxx č. 63/1950 Sb., x xxxxxx hospodaření x xxxxxxx, xxxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. §76 xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 16/1972 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x. 66/1991 Xx.,

4. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 17/1972 Sb., x xxxxxxxx výroby x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. 193/1993 Xx. x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 7/1994 Xx.,

5. vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 76/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx pálení xxxxx.

§24

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1997.

Zeman x. x.

Xxxxx x. r.

Klaus x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx úpravu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle §5 xxxx. 7 xxxxxx x. 61/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx celního úřadu xxxxx §5 odst. 7 zákona č. 61/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. VI vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.3.2008

Čl. VII

Tento zákon xxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/ES ze xxx 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předpisů x xxxxxxxx pro služby xxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xxxxxxxx 98/48/XX.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/1997 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1997.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

129/99 Sb., xxxxx xx xxxx xxxxx x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 588/92 Sb., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 61/97 Xx., o lihu

s xxxxxxxxx od 1.7.99

22/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 587/92 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2000

354/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x spotřebních xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

186/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

75/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/97 Xx., x xxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona č. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

37/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x ochraně xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 61/97 Xx., x lihu a x změně x xxxxxxxx zákona x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx XXX x. 587/92 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x lihu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x účinností xx 1.1.2011

95/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 61/97 Xx., x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 587/92 Xx., o spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

18/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

308/2013 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x povinném xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

344/2013 Sb., x xxxxx daňových xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx soukromého práva x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

331/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení o xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením v xxxxxx x. 30/97 Xx. x 52/99 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §128 xx 132 xxxxxx XXX x. 13/1993 Xx., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 35/1993 Xx.
2) §33 xxxx. 11 zákona XXX č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §21 xxxxxx x. 36/1967 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
4) Zákon XXX č. 587/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
5) Xxxxx č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx XXX č. 63/1986 Sb., x Xxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).
9) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §28 xxxxxx XXX x. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §115 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
12) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Zákon č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) §10 xxxxxx č. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx.
15) §29 xxxx. 1 písm. x), x) x x) xxxxxx XXX x. 587/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §29 xxxx. 1 písm. x) zákona ČNR x. 587/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§4 xxxx. 2 xxxxxx č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx.
17) §16 xxxxxxxx č. 335/1997 Xx., xx znění xxxxxxxx x. 45/2000 Xx.
18) §52 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 286/1995 Xx.
19) §50 xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 286/1995 Xx.
20) Xxxxx č. 570/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §27 xxxx. 2 zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx.
22) §70 xxxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
23) §13 xxxxxx x. 1/1992 Xx., o xxxx, xxxxxx za pracovní xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx výdělku.
24) §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Sb., xxxxxx č. 63/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx č. 1/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Sb. x xxxxxx č. 353/2003 Xx.
25) §71 xxxx. 1 písm. x), x) x x) xxxxxx x. 353/2003 Xx.
26) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx.
27) Xxxxx č. 353/2003 Sb.
28) §71 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) a g) xxxxxx x. 353/2003 Xx.
29) Zákon č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx.
30) Příloha č. 2 xxxxxxxx x. 141/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobu, xxxxxxxxxx a zpracování xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 146/2002 Sb., x Státní xxxxxxxxxx a potravinářské xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx č. 229/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hmoty pro xxxxxx vozidel na xxxxxxxxx komunikacích a xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx jejich jakosti.