Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

61/97 Sb.

ČÁST I. Zákon o lihu

Předmět a účel úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Podmínky pro výrobu a úpravu lihu §3

Podmínky pro výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů §3a

Pěstitelské pálení §4

Uspořádání výrobního zařízení a zařízení pro úpravu lihu §5

Zajištění výrobního zařízení a znehodnocování úkapů, dokapů

a některých odpadních produktů §6

Měření lihu §7

Zušlechťování lihu §8

Denaturace lihu §9

Denaturační prostředky §10

Druhy lihu §11

Uvádění lihu do oběhu §12

Omezení při výrobě, úpravě, použití a uvádění lihu do oběhu §13

Skladování lihu §14

Zjišťování zásob a evidence lihu §15

Oznamovací povinnost §16

Přestupky fyzických osob §17

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §17a

Společná ustanovení k přestupkům §17b

ČÁST II. Doplnění Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §18

ČÁST III. §19

ČÁST IV. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Vztah ke správnímu řádu a k daňovému řádu §20

Zmocňovací ustanovení §21

Přechodná ustanovení §22

Zrušovací ustanovení §23

Účinnost §24

č. 37/2008 Sb. - Čl. VI; Čl. VII

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

ZÁKON X XXXX

§1

Xxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx, skladování, xxxxxxxx a oběh xxxx x stanoví xxxxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx tomto xxxxx.

(2) Xxxxxx zákona xx xxxxxxxx při xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx do xxxxx

x) xxxxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§2

Vymezení xxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx kvasný,

2. xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a),

c) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx denaturace (xxxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), dehydratace (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx),

x) denaturací xxxx xxxxxxxx proces, xxxxxx xx líh stává xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx lihu xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx denaturovaným xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx s Generálním xxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lihem líh xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx g), xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitativním znakům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 litr etylalkoholu (xxxxxxx) xxx xxxxxxx 20 °C,

k) normami xxxxx lihu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lihu xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x zpracování, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrábějící xxx, xx které xx xxxx zároveň xxxxxxxx i xxxxxx xxxx, x xx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrábějící xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (§11) x cukerných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx zemědělský vyrábějící xxx xxxxxx xxxxxx (§11) především xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§11) x xxxxx x dalších xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx surový (§11) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výrobě xxxxxx,

5. xxxxxxx sulfitový xxxxxxxxxx líh xxxxxxxxx (§11) ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x celulózy,

6. xxxxxxx chemický xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§11) xxxxxxxxx xxxxxxx, 7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx samostatná místnost xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxxxx se xxxxxxx xxx nedenaturovaný,

n) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výroba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx ovoce xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx naturálního xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx České republiky,

p) xxxxxxxxx xxxxx, lihovinami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 17)

(2) Lihovarem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovny uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx ukončily.

(3) Lihovarem xxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpracovávající xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx líh xx xxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx lihu

(1) Xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lihovaru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo, xxxxx-xx x pěstitelské xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 9)

x) Xxxxxxxxxxxx zemědělství, xxx-xx x líh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. a) xxxx 1 x xxxx xxxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxx-xx x xxx xxxxxxx způsoby uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 2 a 3 a xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 18) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx výrobního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lihovaru a

c) xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx právu x xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxx xxxxxx stanovisko k xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 a xxxxxxxxxx výrobního xxxxxxxx xxxxxxxx nebo zvláštního xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §5.

(5) Xx stanovisku k xxxxxxx x koncesi xxxxxxxxx xxxxx uvede xxxxxx schváleného xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx lihu xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x úpravy xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx současně.

(6) Nejsou-li xxxxxxx požadavky uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky stanovené x §5, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx. Xxx schvalování xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20) xxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 21) v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti na xxxxxxxxx lihovar nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozsah činností xxxxx xxxxxxxx 5 x 7.

§3x

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Konzumní líh, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx schválené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx vydáno xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 9)

(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx sdělí xxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 18) xxxxxx provozovny x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx lihu, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx (projektovou) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx x vlastnickém, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx konzumního xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x koncesi x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx konzumního xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jsou splněny xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx adresu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx výrobu xxxxxxxxxx xxxx, lihovin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxx x xxxxxxx.

(7) Podmínkou provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx o xxxxxxx, xx schválení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx koncese. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20) xxxxx podmínky xxxxxxxxxxx živnosti, 21) x xxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schválenou xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 5.

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 354/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

§4

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1)&xxxx;Xxxxxxx líh x pěstitelské pálenici xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povoluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nákres xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pálenice doložený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx právu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pálení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx zrušit xxxxxxxx, xxxxx dojde x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, a xx x čerstvém x xx zkvašeném xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx pálenice xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výhradně xxx pěstitele a xx xxxxxxx dodaných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vlastní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sazbou spotřební xxxx pro xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pěstitelského xxxxxx x xxxxxxxx xx 30 litrů xxxxxxx pro jednoho xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxx x spotřebních xxxxxx, 22) a xx x x xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx ovoce xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácností xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxx trvale xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx potřeby. Xxxxxxxx xxxxxxx xx doba xx 1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30. června roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30 litrů xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxxxxx povinen xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxx výroby.

(8) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 4 x x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx musí být xxxxxxx

x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx bydliště x xxxxx xxxxx pěstitele; xxxxxx-xx přiděleno, jeho xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xx xxxxxx xxxxxxxx katastrálního xxxxx x xxxx. Xxxxxxx pozemku x xxxxxx důvodu xx xxxxxx specifikací xxxxxxxx xxxxxx. Získání ovoce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, 23)

x) xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, adresa x xxxxxxxx pěstitelské xxxxxxxx, xxxxx destilát xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx v tomtéž xxxxxxxx xxxxxx nechal xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx pěstitelské xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx předal xxxxxxxx xx zpracování xx xxxx pěstitelské xxxxxxxx, xxxxx x prohlášení xxxx množství xxxxxxx xxxxxxxx, adresu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pálenice, xxxxx xxxxxxxx předal,

e) xxxxxxxxxx x souhlasu (xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx uvedené x odstavci 7 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 30 xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx částku ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx daních 22).

(9) Ovocný destilát xxxxxxxx pěstitelským xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx předmětem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vést x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx evidenci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x příjmení, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx prohlášení pěstitele xxxxx xxxxxxxx 8,

c) xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) množství xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx destilátu; x xxxxxxx xxxxxx destilátu xx surovin xxxxxxxxxx xx více xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pěstitelů, xxxxxxx suroviny xxxx xxxxxxxx smíchány.

(11) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 10 xx právnická nebo xxxxxxx osoba provozující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinna xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx xx xxxxx kalendářního roku, x němž se xxxxxxxxxxx xxxxxx destilátu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Uspořádání výrobního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx lihu

(1) Xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxx xxxxxx lihu, xxxxx xxxxxxxx spolehlivé xxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx množství xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx odváděny jinam xxx do xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx měřidla (xxxx xxx "xxxxxxx"), x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx výrobní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx zvláštních lihovarů xxxxxxxxxxxxx rafinaci x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rafinaci x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx uspořádáno xxx, xxx xxxxxx páry x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx být z xxxxxxxxxxx xxxx odvodňovacího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx do xxxxxxx, x xxxx xxx uzpůsobené x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxx zařízení xxxx xxxxx provádět xxxxx zušlechťování již xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx musí xxx vybaveno mísicím xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx skladován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spotřební xxxx z xxxx.

(7) Xxxxxxx zařízení a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx x lihovarech xxxx xxxxxxxxxx lihovarech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správce spotřební xxxx z xxxx x xxxxxxx rozsahu, xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontinuální xxxxxxxxxx.

§6

Zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx x znehodnocování xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx změřeno. Xxxxxx x xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

(2) X ovocných lihovarech, xxxxxxxxxxxx lihovarech x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně z xxxx úředními xxxxxxxx. X ostatních lihovarech xxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potrubí xx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zvláštních lihovarech xxxxxxxxx xxxxxxx spotřební xxxx x lihu xxxxxxxx závěrami xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vyrábějící xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxx x xxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxx x jedno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xx zakázáno xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx uspořádání výrobního xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxx změnu x xxxxxxxx xxxxx, vyznačí xx způsobem xxxxxxxx x odstavci 4.

(6) Xxxxx x dokapy x xxxxxxxxxxxxx pálení, xxxxx xx výrobce xxxxxxx xxxx xxxxxx, x odloučené xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx výrobě lihu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Měření xxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx vyrobený x samostatně xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 13) xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

b) xxx poruše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx 13) xxxxxx zajištěných správcem xxxxxxxxx daně x xxxx x měřit xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx protékajícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxx chod xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxx; xxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxx měřidla x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Správce xxxxxxxxx daně z xxxx provádí kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx předpisem x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx množství xxxx xx lhůtách x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

(3) Správce xxxxxxxxx daně z xxxx provádí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měřidla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx tímto měřidlem x množstvím lihu xxxxxxxxxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxx váhové xxxxx xxxxxxx zjištěna xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xxxxxx správce xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx z provozu, x to xx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx 13).

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx neprovádí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovocného xxxxxxxxx x opakovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx destilátu xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxx x xxxx, který x xxxxxxxx zároveň určí xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx množství takto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx spotřební xxxx x lihu xxxxxx, jestliže výrobní xxxxxxxx pro rektifikaci xx opatřeno xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (kvasem).

(3) Xxxxxxxxxx lihu xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxxx lihu.

§9

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx, x xxxxxxxx lihu xxxxxxxx pro octárny, xxxx xxx denaturován x xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx spotřební daně x lihu xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přidáván xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx za přítomnosti xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z lihu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lihu použitého xxx xxxxxxxxxx, x xxx-xx x kontinuální xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lihu xxx xxxxxx xx xxxxxxxx zařízení,

b) xxxx x množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxx xxxxxxxxxxx, x xxx-xx x kontinuální xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx uzávěrách potrubí xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx výstupu x xxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx.

(4) Xx-xx prováděna xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx jej správce xxxxxxxxx daně x xxxx.

(5) Veškeré xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x denaturaci x denaturačního xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x denaturaci musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx lihu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Složení xxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohodě x Xxxxxxxxxx ředitelstvím xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx minimální xxxxxxxx x xxxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xx xxxxxx s Generálním xxxxxxxxxxxx xxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx denaturačního xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx.

(3) Denaturační xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx může xxx xxxxxxxxxxxxx lihovaru podán xxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx denaturačního xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x koncentraci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 14)

§11

Xxxxx xxxx

(1) Xx xxxxx lze xxxxxx xxx jen v xxxxxx základních xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx

1. rafinovaný,

2. xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) kvasný

1. xxxxxx,

2. rafinovaný,

3. xxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx denaturovaný

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. syntetický,

2. xxxxxx,

x) xxxxx x dokapy,

g) xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví prováděcí xxxxxxx.

§12

Xxxxxxx lihu xx xxxxx

(1) Líh uvedený x §11 odst. 1 písm. a), x), x), x) xxxxxx 1 a 3 x x xxxx. x) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zvláštního zákona, 25) mohou být xxxxxxxx, koupeny, odebrány xxxxxxxxxx 26) na xxxxxxx xxxxxxx x xxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na jinou xxxxx.

(2) Povolení podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lihu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx líh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvádějící xxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x §11 odst. 1 xxxx. x), x), c), d) xxxxxx 1 x 3 x v xxxx. x), xxxxx xx osvobozen xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 27) xxxx xxxxxxx zjišťovat množství xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx dodací x xxxxxxxxx list způsobem x za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx

(1) Xxx výrobě, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx líh xxxxxx, xxx sulfitový x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx líh xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxx kvasný xxxxxx x líh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx druhy xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky x denaturovaného xxxx x pozměňovat vlastnosti xxxxxxxxxxxxxx lihu,

e) xxxxxxxx xxx xxxxxx lihu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx líh xxxxxx xxxxxxxxxx jemný, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx destilačně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x autocisternách.

(2) Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxxx klamavým xxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, 5)

b) xxxxx,

x) neznámého xxxxxx,

x) xxxxxxxx v rozporu x §3 odst. 1, §3a xxxx. 1 xxxx §4 xxxx. 1.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zvláštně xxxxxxxxxxxx xxx tento xxxx xxxx kvasný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxx vyrobený x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výrobků, xxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Výrobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spotřební xxxx x xxxx, xxxxx v povolení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxx smí xxx uskladněn xxx x kalibrovaných 13) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxx.

§15

Xxxxxxxxxx zásob a xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx xxxxxxxx zásoby xxxx včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výrobků xxxxxxxx stanoveným prováděcím xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx líh xxxxxxxxxx xx spotřební daně xxxxx zvláštního xxxxxx 28) xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx

x) xxxx evidenci x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a hotových xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxx po dobu xxxxxx let x xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spotřební xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovených prováděcím xxxxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a zásobou xxxxxxxxx x evidenci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zjištěných xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx daně xxxxx xxxxxxxxxx zákona 4) xx podmíněno xxxxxxx průkazné xxxxxxxx, x níž je xxxxxx základ pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx ředitelstvím cel xxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxx ztrát lihu.

§16

Oznamovací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spotřební xxxx x xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výroby, rafinace, xxxxxxxxxxx a regenerace xxxx, x xx xxxxxxxxxx 15 dnů xxxx zahájením x xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxx od xxxxxxx přerušení,

c) xxxxxxx x závady xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx přesahující xxxxx xxxxx lihu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx povinny xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx xx xxx xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx zařízení prodáno, xxxx místo, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x §4 xxxx. 6 nebo xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 8 xxxx. f) xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx líh x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx do oběhu xxxxx §12,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx účelům, xxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx vlastnosti,

f) xxxxx xx xxxxx líh xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvede xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx oběhu líh xxxxxxxx x xxxxxxx x §3 odst. 1, §3a xxxx. 1 xxxx §4 xxxx. 1,

x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx lihu do xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx spotřební xxxx x xxxx xxxxx §13 xxxx. 4,

x) x rozporu s §4 xxxx. 9

1. xxxxxx x prodeji xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyrobený xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

2. skladuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pálením x xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobní xxxxxxxx xxxx xxx xxxx přímé xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx

x) xxxxxx líh x rozporu s §3 xxxx. 1, §3a odst. 1 xxxx §4 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx jako osoba xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxx xxxxxx lihu dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx xxxxxxxx 2,

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d), x), x) x x),

x) xx 20 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10) x připadající na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx výrobku, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), f) a x).

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §4 xxxx. 9

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxx prodá xxxxxx destilát xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro přímou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx přímé xxxxxx užití fyzickou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx líh x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14,

x) xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxx §12,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lihu k xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxx a pozměňuje xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx líh xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměny,

g) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx líh xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx líh xxxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3a xxxx. 1 nebo §4 xxxx. 1,

i) xxxxxx xxxxxx pro výrobu, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx lihu xx xxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) vyrobí xxx x rozporu x §3 odst. 1, §3a odst. 1 xxxx §4 xxxx. 1.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pálení xxxxxxxx podle §4 xxxx. 10,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k pěstitelskému xxxxxx podle §4 xxxx. 1,

c) při xxxxxx ovocného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx suroviny xxxxxxxxx bez jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §4 xxxx. 8 xxxx. x), nebo

d) xxxxxxx x pálení xxxx xxxxxxxx, než xx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx líh dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx lihu xxxxx §7 odst. 1 xxxx. a) xxxx x),

x) poruší xxxxxxxxx xxx měření xxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. c) xxxx x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §16 odst. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu xxxx xxxxx §5 nebo xxxxx pro výrobu, xxxxxx, použití a xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4,

x) poruší xxxxxxxxx uloženou x §13 xxxx. 5,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §9 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prostředek dodaný xxxxxxxxx, xxxx xx xx kupujícího převzala xxxxxx denaturačního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx druhu x xxxxxxxxxxx vydané podle xxxxxxxxxx zákona 14), xxxx

x) vyrobí průtahový xxxxxxxx, lihový xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x lihu xxxxx §13 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx evidenci xxxxx §15 xxxx. 2 písm. b), xxxx

x) xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lihu.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx dovážející, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxxx povinnost podle §16 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lihovaru xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nevyhotoví záznam x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §9 odst. 3 xxxx. x) xx x).

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lihu či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeného x užitého x xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5.

(8) Za xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx
x) xx 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 6,
x) do 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 písm. x), c) a x), odstavce 3 xxxx. b) x x) nebo odstavců 4 x 5,
c) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. f) x x) xxxx xxxxxxxx 7,
x) xx 10 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d), x) a x),
x) xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx
x) do xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10) x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx obsaženého xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x) a x).

§17x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle §17 odst. 1 xxxx. x) x x) a §17a xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxx x potravinářská inspekce (xxxx xxx "Xxxxxxxx") 32). Ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní orgán, xxxxx je správcem xxxxxxxxx daně z xxxx. Xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §17a xxxx. 1 písm. x) a x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx ji xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX X. 455/1991 XX., X XXXXXXXXXXXXX PODNIKÁNÍ (XXXXXXXXXXXX ZÁKON), XX XXXXX POZDĚJŠÍCH XXXXXXXX

§18

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 231/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Sb., zákona x. 273/1993 Xx., xxxxxx č. 303/1993 Xx., xxxxxx č. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., zákona x. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx č. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx. x xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx doplňuje xxxxx:

X xxxxxxx x. 3 KONCESOVANÉ XXXXXXXX xx xxxxxxx č. 314: Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;
1
&xxxx;
2
&xxxx;
3
&xxxx;
4
&xxxx;
5
&xxxx;
"Xxxxxx x úprava xxxxxxxx xxxx (x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
&xxxx;
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx technologie, chemie, xxxxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx č. 61/1997 Xx., x lihu x o xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (živnostenský xxxxx) ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx XXX x. 587/1992 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxxx x xxxx)
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxx lihu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxx chemie xxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx chemie zakončené xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 roky praxe
 
 
Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x. 61/1997 Xx.".

XXXX XXXXX

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 354/2003 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§20

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x k xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xx xxxxxxxx správní xxx. 8)

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx podle xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

§21

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx lihovaru, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, mísicí zařízení xxx xxxxxxxxxxx denaturaci x požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx objemového xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyjádřeného x měřicích jednotkách,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx měření, xxxxxx xxxxxxxxx množství x xxxx použití xxxxxxxxxxxxxx lihu,

d) podrobnější xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a jejich xxxxxxxxxxxx znaky xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx lihu.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx

x) způsob a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx znehodnocování xxxxx x dokapů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx v xxxxxxxx lihovarech,

c) způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lihu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx lihu xxx poruše xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob x xxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x technické xxxxxxxx zjišťování množství, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dodacího x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x přejímce xxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, příjmu, zásobách x vydání xxxx x x množství xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxx uzavírání xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxxx xxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxx nebo xxxxxx zvláštně xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§22

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx k výrobě xxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx mohou x xxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x vyskladnění xxxx xxxxxxx lihu xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, na kterou xxxx xxxxxx.

§23

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. §6 x 7 xxxxxx č. 63/1950 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxx x xxxxx x o xxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. §76 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 16/1972 Sb., x xxxxxxxxxxx s xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx x. 66/1991 Xx.,

4. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 17/1972 Sb., o xxxxxxxx výroby x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 193/1993 Xx. a vyhlášky Xxxxxxxxxxxx financí x. 7/1994 Xx.,

5. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx České socialistické xxxxxxxxx č. 76/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§24

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1997.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

Klaus x. x.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Provozovatelé xxxxxxxx a provozovatelé xxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxxx denaturaci lihu xxxxx xxxxxx x. 61/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, která budou xxxxxxxx k denaturaci xxxx podle §5 xxxx. 7 zákona x. 61/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinni xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 7 zákona x. 61/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx do 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2008 Xx. s xxxxxxxxx od 1.3.2008

Čl. XXX

Xxxxx zákon xxx oznámen x xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. června 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technických norem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice 98/48/XX.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx č. 37/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 61/1997 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1997.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

129/99 Xx., xxxxx xx xxxx xxxxx x. 587/92 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 588/92 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 61/97 Xx., o lihu

s xxxxxxxxx xx 1.7.99

22/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 587/92 Sb., o xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2000

354/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x spotřebních xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

186/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx ode dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

75/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/97 Xx., x xxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona x. 587/92 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

37/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx ovzduší x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx ovzduší), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 61/97 Xx., x lihu x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx ČNR x. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

95/2011 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/97 Sb., x lihu a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 587/92 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x lihu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

375/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx a xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

18/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

308/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.12.2013

344/2013 Xx., o xxxxx daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

331/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

a xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením v xxxxxx č. 30/97 Xx. a 52/99 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §128 xx 132 xxxxxx XXX x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/1993 Xx.
2) §33 xxxx. 11 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., x správě xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §21 xxxxxx x. 36/1967 Xx., x xxxxxxxx x tlumočnících.
4) Xxxxx XXX č. 587/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Zákon XXX č. 63/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
9) Zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §28 xxxxxx ČNR x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §115 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník.
12) Zákon XXX č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Zákon č. 505/1990 Sb., x metrologii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §10 xxxxxx č. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
15) §29 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) zákona XXX x. 587/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) §29 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 587/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§4 xxxx. 2 xxxxxx x. 97/1993 Xx., o xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
17) §16 xxxxxxxx x. 335/1997 Xx., ve znění xxxxxxxx č. 45/2000 Xx.
18) §52 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 286/1995 Xx.
19) §50 xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 286/1995 Xx.
20) Xxxxx č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21) §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxx x. 356/1999 Xx.
22) §70 xxxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
23) §13 xxxxxx č. 1/1992 Xx., x mzdě, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
24) §11 xxxx. 3 zákona x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 113/1997 Sb., xxxxxx x. 63/2000 Xx., xxxxxx č. 256/2000 Sb., xxxxxx x. 265/2001 Sb., xxxxxx č. 1/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx. x xxxxxx č. 353/2003 Xx.
25) §71 xxxx. 1 písm. x), d) x x) zákona x. 353/2003 Xx.
26) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx.
27) Zákon č. 353/2003 Sb.
28) §71 xxxx. 1 xxxx. x), c), x), x) x x) xxxxxx x. 353/2003 Xx.
29) Xxxxx č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Příloha č. 2 xxxxxxxx x. 141/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 146/2002 Sb., o Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx č. 229/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakosti.