Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2014.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015 do 31.12.2014.


Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

309/2002 Sb.

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna celního zákona Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o dráhách Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o civilním letectví Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o léčivech Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna veterinárního zákona Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o telekomunikacích Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna plemenářského zákona Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákoníku práce Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XXIX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců Čl. XXXIII
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců Čl. XXXIV
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. XXXV
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna správního řádu Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna obchodního zákoníku Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. XXXIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XL
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. XLI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů Čl. XLII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky Čl. XLIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě Čl. XLIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o vojácích z povolání Čl. XLV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o cestovních náhradách Čl. XLVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Čl. XLVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XLVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. XLIX
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o střelných zbraních Čl. L
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna energetického zákona Čl. LI
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí Čl. LII
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Čl. LIII
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském Čl. LIV
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. LV
309
ZÁKON
xx xxx 13. xxxxxx 2002
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x službě státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. I
Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx. x xxxxxx x. 120/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §80 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "jmenuje x xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 43x) "xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx generálního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx43x)
43x) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
2. V §80 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx větou: "Xxxx-xx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx se xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.43a)".
3. X §81 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx a čtvrtá xxxxxxxxx touto xxxxx: "Xxxxxxx hygieniky x xxxxxxxx xxxxxxxxx hygieniků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.43x)".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XX
Zákon č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 575/1990 Xx., xxxxxx x. 159/1992 Sb., xxxxxx č. 47/1994 Xx., xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx. x xxxxxx x. 151/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx "předseda" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministr xxxxx x xxxxxxxxxx věcí" xx xxxxxxxxx slovy xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1a) "xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1x)
1x) §53 odst. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x), a xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.
2. X §2 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx za slovy "xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx "xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí" xx nahrazují slovy "xxxxxx jmenování x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zákonem1a)".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx zákona x Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx inspekci
Xx. XXX
Xxxxx č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxx takto:
1. X §1 xxxx. 5 větě xxxxx xx slova "xxxxxxx, řídí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "řídí xxxxxxxxxxxx".
2. V §1 xxxx. 5 xxxx xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x) xxx: "Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx služebním zákonem.1a)
1x) §53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
3. V §1 se odstavec 6 xxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx inspekci
Xx. XX
X §1 odst. 2 xxxx xxxxx zákona č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 110/1997 Xx., se xxxxx "xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a obchodu" xxxxxxxxx slovy xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1) "xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; jmenování a xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitele xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx1)
1) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).".
Dosavadní xxxxxxxx xxx čarou x. 1) až 1x) xx označují xxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 1x) xx 1x), x xx včetně xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx finančních orgánech
Xx. X
Xxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 35/1993 Sb., xxxxxx č. 325/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 311/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona č. 218/2000 Sb., zákona x. 253/2000 Xx. x xxxxxx x. 58/2001 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §10 xxxx. 2 se čárka xx slovem "ředitel" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7x) "xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx7x)
7x) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
2. V §11 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) a x).
3. §13b xx zrušuje.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky na xxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx x. 64/1991 Xx., zákona x. 272/1992 Xx., xxxxxx č. 84/1993 Xx., xxxxxx č. 39/1994 Xx., zákona x. 74/1994 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx. x xxxxxx x. 220/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 3 xx xxxxx xx slovem "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx jmenuje x odvolává xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zákonem3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3) zní:
"3) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
2. X §2 xxxx. 3 xx xxxx druhá zrušuje.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o Xxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx x ochraně xxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 282/1991 Sb., x Xxxxx inspekci životního xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxx, xx mění xxxxx:
1. X §1 odst. 2 xxxx druhé se xxxxx za slovem "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxxxxxx x xxxxx "kterého xxxxxxx x odvolává xxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 1) "jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx1)
1) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x), x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod čarou.
2. X §1 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx středníkem x xxxxx "xxxxxxx jmenuje x odvolává xxxxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "jeho xxxxxxxxx x odvolání se xxxx služebním xxxxxxx1)".
3. X §1 xxxx. 3 xx xxxx druhá zrušuje.
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx službě a xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 169/1999 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxx x. 460/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 odst. 2 xx xxxxx ", xxxxx rozhodují xx xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxx".
2. X §3x odst. 1 xx xxxx xxxxx zrušuje.
3. X §25 xxxx. 3 xxxx druhá xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 7a) xxx: "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.7x)
7a) Xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).".
XXXX XXXXXX
Xxxxx celního xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 63/2000 Xx., zákona x. 256/2000 Sb., xxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxx x. 1/2002 Sb., xx mění xxxxx:
1. V §12 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx: "Celníci xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx3x) (odstavec 3), xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.".
2. X §12 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxxxxx věta, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx č. 3x) zní: "Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx správě xx xxxxxxxx služební zákon;3m) xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x pracovním xxxxxx.
3x) Xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).".
3. §14 xx včetně nadpisu x poznámky xxx xxxxx x. 4) xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státní správy Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
Xx. X
Xxxxx č. 19/1993 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 2 se čárka xx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx středníkem x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx x odvolává1) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1) "jeho xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx1)
1) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).".
2. X §1 se xxxxxxxx 3 zrušuje.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 20/1993 Sb., x zabezpečení xxxxxx státní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 22/1997 Xx., zákona x. 119/2000 Xx. x xxxxxx x. 137/2002 Xx., xx xxxx takto:
1. X §1 xxxx. 2 se xxxxx xx slovem "xxxxxxxx" xxxxxxxxx středníkem x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx x odvolává ministr xxxxxxxx x xxxxxxx" xx nahrazují slovy xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) "xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx se řídí xxxxxxxxx xxxxxxx1)
1) §53 odst. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební zákon).".
2. X §1 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXX
X §3 xxxxxx č. 238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx").".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 23/2000 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 77/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 144/2002 Xx. x xxxxxx x. 175/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §53 xxxx. 2 xx čárka xx xxxxxx "ředitel" nahrazuje xxxxxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx jmenuje a xxxxxxxx ministr dopravy x xxxxx; ministr xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8x) xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxx a odvolání xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx8x)
8a) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon).".
2. X §53x xxxx. 2 xx čárka xx xxxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx jmenuje x odvolává xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxx x xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx8x)".
3. X §53x xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx. x xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §38 odst. 2 xx xxxxx xx xxxxxx "ředitel" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx "kterého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8x) "xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx8x)
8x) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
2. X §38 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
ČÁST PATNÁCTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x o xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2000 Xx. x xxxxxx x. 314/2001 Sb., xx xxxx takto:
1. X §38 xxxx. 1 se xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx "kterého jmenuje x xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 17x) "jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx17x)
17x) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
2. X §38 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
X §3 xxxx. 2 xxxxxx č. 49/1997 Sb., o civilním xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xx xxxxxx "ředitel" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx;1) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) xxx:
"1) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 79/1997 Sb., o xxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 153/2000 Xx., zákona č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx. x xxxxxx x. 138/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §67 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx za xxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x slova "xxxxxxx jmenuje a xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 34x) "xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx34x)
34x) §53 odst. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon).".
2. X §67 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
3. X §68 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx čárka xx slovem "xxxxxxx" xxxxxxxxx středníkem x xxxxx "xxxxxxx jmenuje x odvolává xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx x odvolání se xxxx služebním xxxxxxx34x)".
4. X §68 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx pro cenné xxxxxx
Xx. XVIII
X §25 odst. 3 xxxxxx č. 15/1998 Sb., x Komisi xxx xxxxx papíry x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 26) xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
XXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxx zákona, kterým xx vyhlašuje Národní xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Xx. XIX
X §2 odst. 2 xxxxxx č. 161/1999 Sb., kterým xx vyhlašuje Národní xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, x mění xx xxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xx slovem "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxxxxx prostředí" se xxxxxxxxx slovy xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x) "xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx4x)
4a) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).".
ČÁST XXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 154/2000 Xx., xxxxxx č. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx. x xxxxxx x. 120/2002 Sb., xx xxxx takto:
1. X §47 xxxxxxxx 3 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25x) zní:
"(3) Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitele Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx.25x)
25a) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
2. X §47 odstavec 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se řídí xxxxxxxxx xxxxxxx.25x) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx ochránci xxxx
Xx. XXX
X §27 xxxxxx č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx 2 zrušuje x zároveň se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx
Xx. XXII
Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 257/2000 Xx. x xxxxxx č. 272/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 2 se xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx "kterého jmenuje x odvolává xxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2x) "jeho jmenování x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2x)
2x) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., o xxxxxx státních zaměstnanců xx správních úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
2. V §57 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx osobních xxxxx
Xx. XXIII
X §30 xxxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 450/2001 Xx., xx xxxxxxxx 6 x 7 xxxxxx poznámek pod xxxxx x. 28) x 29) xxxxxxx, x to včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
ČÁST DVACÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
Čl. XXXX
Zákon č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 274/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx. a xxxxxx x. 205/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx x odvolává na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x spojů xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1) "kterého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx1)
1) §53 odst. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).".
Xxxxxxxxx poznámka xxx xxxxx č. 1) xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x), x xx včetně odkazů xx poznámku xxx xxxxx.
2. X §3 odst. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.
3. X §3 odst. 4 xx xxxxx "občan Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2) "xxxxxx xxxxxxxxxxx2)
2) Xxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx poznámka xxx xxxxx č. 2) xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x), x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.
4. X §3 se xxxxxxxx 6 x 7 xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXV
Xxxxx č. 154/2000 Sb., o xxxxxxxxx, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), se xxxx xxxxx:
1. X §24 xxxx. 1 větě druhé xx xxxxx za xxxxxx "ředitel" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a slova "xxxxxxx jmenuje8) a xxxxxxxx ministr zemědělství" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx jmenování a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx8)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 8) xxx:
"8) §53 odst. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební xxxxx).".
2. V §24 xxxx. 1 se xxxx třetí xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 16/1959 Xx., xxxxxx x. 58/1964 Xx., zákona x. 65/1965 Sb., zákona x. 67/1965 Xx., xxxxxx č. 87/1968 Xx., xxxxxx č. 88/1968 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Federálního xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 148/1983 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., zákona x. 51/1987 Sb., xxxxxx x. 110/1990 Sb., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Xx., xxxxxx x. 550/1991 Xx., xxxxxx č. 582/1991 Xx., zákona x. 235/1992 Xx., xxxxxx x. 589/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx., xxxxxx x. 182/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1999 Sb., xxxxxx č. 247/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 238/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xx na xxxxx písmene l) xxxxx nahrazuje čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 2) xxx:
"x) státní xxxxxxxxxxx xxxxx služebního xxxxxx.2)
2) Zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).".
2. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx druhé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 11x) "nemocenské xxxx xxxxxxxx xx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx stanovenou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
11x) Xxxxxxxxx §111 xxxxxxxxxx xxxxxx.".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 88/1968 Xx., zákona x. 153/1969 Xx., xxxxxx x. 100/1970 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx., xxxxxx č. 72/1982 Sb., xxxxxx x. 111/1984 Xx., xxxxxx x. 22/1985 Xx., xxxxxx x. 52/1987 Xx., zákona x. 98/1987 Sb., xxxxxx x. 188/1988 Xx., zákona x. 3/1991 Sb., zákona x. 297/1991 Xx., xxxxxx č. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 74/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 287/1995 Xx., xxxxxx x. 138/1996 Sb., zákona x. 167/1999 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., zákona č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Sb., zákona x. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 177/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 136/2002 Xx. x zákona x. 202/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §4 xx xx slova "xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1x) "a na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1x)
1x) Xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
2. X §5 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x) "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxxx,1x)
1x) §21 xxxx. 3 x §22 xxxxxxxxxx xxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
X §2 xxxx. 1 zákona x. 120/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odborovými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx organizaci" xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) "a xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx úřadech)1) (xxxx xxx "zaměstnavatelská xxxxxxxxxx")
1) §8x xxxxxxxx xxxxx.
§3 x 4 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx.
Xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXXX
Zákon č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., zákona x. 238/2000 Sb., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Sb., zákona x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx. x zákona č. 265/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §7 se xx xxxxx písmene x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx g), xxxxx zní:
"g) xxxxxx útvaru xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vedena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxx x xxxxxxxx odvodu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
2. X §18 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x) xxx:
"x) xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx je státní xxxxxxxxxxx zařazen x xxxxxx xxxxxx služby.3a)
3x) §4 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).".
3. X §36 xx xx xxxxx písmene x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx služby.3a)".
4. X §38 xxxx. 1 větě první xx xx xxxxx "x)" xxxxxxxx slova "x x)".
5. X §82 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:
"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona u xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx,3x)".
Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
6. Xxxx sedmá xxx:
"XXXX SEDMÁ
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
§113
Posuzování xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nemocného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx
Pro xxxxxx xxxxxxxxxxx platí přiměřeně
x) §8 xxxx. 1 písm. x), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) §8x, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx státní xxxxxx,
x) §8x, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčebného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) §63 x 64, xxx-xx x potřebu xxxxxxxxxx člena rodiny x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství,
x) §91 xx 104 xxx přechodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx plné xxxxxxxxxx xxxx částečné invalidity x xxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§114
Xxx řízení xx xxxxxxxx případech x xxxxxx, xxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního zaměstnance xxxxx obdobně §105, 106, 108 x 109.".
XXXX TŘICÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxx a odměně xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XXX
V §5 zákona č. 143/1992 Sb., x xxxxx a xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 217/2000 Xx. x zákona x. 308/2002 Sb., xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx, Xxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vedení, xxxxx xxxx:

xxxxxx

příplatek xx vedení
Kč xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx (zástupce ředitele xxxxxx)

xx 2&xxxx;000 xx 5&xxxx;000

2. xxxxxxx xxxxxx

xx 3&xxxx;500 do 8&xxxx;000

3. xxxxxxx Kanceláře Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (včetně xxxxxx xxxxxxxx)

xx 6&xxxx;000 xx 13 000.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 10/1993 Sb., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx č. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx. a xxxxxx č. 353/2001 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §3 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se slova xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1) "xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx též xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx,1)
1) §4 xxxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x), x to xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.
2. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx 13, xxxxx včetně xxxxxxxx pod čarou x. 1b) zní:
"13. xxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxxxxxx zákona,1b)
1x) §6 xxxxxxxxxx xxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
X §64 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 271/2001 Xx., xx xxxxx "pracovněprávního" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a soudců
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 236/1995 Sb., x platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 138/1996 Xx., xxxxxx x. 287/1997 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx. x zákona č. 231/2001 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxxxxxx 3 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx trojnásobek xxxxxxxx nominální xxxxxxx xxxx fyzických osob x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxx Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.1)
1) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 309/1999 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x x Sbírce mezinárodních xxxxx.".
2. X §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Od 1. xxxxx do 31. xxxxxxxx 2004 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx platové základny xxxxxxxx k 30. xxxxxx 2003 a xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2001 x 2002. Xxxxxxxx způsobem xx xxxxxxx xxxxxxx základna xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.1)
(5) Od xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx výše xxxxxxx základny xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxx platové xxxxxxxx podle odstavce 4, se xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 201/1997 Sb., x platu x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupců x x změně x xxxxxxxx zákona x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 14/2002 Xx. x xxxxxx č. 279/2002 Xx., se mění xxxxx:
1. X §3 odstavec 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3) xxx:
"(3) Platová xxxxxxxx činí od 1. xxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2,7xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měsíční xxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxxxx sféře xxxxxxxx xxxxx zveřejněných xxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Výši xxxxxxx xxxxxxxx pro příslušný xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxx.3)
3) §2 xxxx. 1 písm. e) xxxxxx č. 309/1999 Xx., o Sbírce xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
2. V §3 xx xx xxxxxxxx 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 x 5, které xxxxx:
"(4) Xx 1. xxxxx do 31. xxxxxxxx 2004 xxxx xxxxxxx základna xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 30. xxxxxx 2003 a xxxxxxxxx hodnoty meziročního xxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx 2001 x 2002. Xxxxxxxx způsobem se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx každý xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.3)
(5) Od xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx výše xxxxxxx základny xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx výše platové xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xx postupuje xxxxx xxxxxxxx 3.".
Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 až 10.
3. X §3 xxxx. 7 xx xxxxx "v xxxxxxxx 4" nahrazují xxxxx "x odstavci 6".
4. X §4 xxxx xxxxx xx xxxxx "x §3 xxxx. 5 nebo 6" xxxxxxxxx xxxxx "x §3 odst. 7 nebo 8", xxxxx "xxxxx §3 xxxx. 5" se xxxxxxxxx slovy "xxxxx §3 xxxx. 7" x slova "xxxxx §3 odst. 6" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §3 xxxx. 8".
5. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "podle §3 xxxx. 4" xxxxxxxxx slovy "xxxxx §3 odst. 6".
6. X §11 xxxx. 2 se xxxxx "x §3 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "v §3 xxxx. 6".
7. X §11 xxxx. 3 se slova "xxxxx §3 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §3 xxxx. 7" x xxxxx "xxxxx §3 xxxx. 6" xx xxxxxxxxx xxxxx "podle §3 xxxx. 8".
XXXX TŘICÁTÁ XXXX
Xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Sb., zákona x. 20/1975 Xx., xxxxxx č. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., zákona x. 328/1991 Xx., xxxxxx č. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Sb., zákona x. 24/1993 Xx., xxxxxx č. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona x. 152/1994 Xx., xxxxxx č. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx x. 269/1996 Xx., zákona x. 202/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., zákona č. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 2/2000 Xx., zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Sb., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx č. 130/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Sb., zákona x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 276/2001 Sb., zákona x. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., zákona č. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 202/2002 Sb. a xxxxxx x. 226/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. Xxxxxx xxx §200x xxx: "Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx do rady xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx zástupců xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx".
2. X §200x odst. 1 se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci34g)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx x neplatnosti xxxxx xx xxxx státních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x neplatnosti xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx služby34g)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 34x) xxx:
"34g) §25x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
§129 xxxxxx x. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
3. X §200x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx člen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxxx zástupce pro xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx při xxxxxx xxxxxx služby".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx správního xxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), ve znění xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Sb. x xxxxxx č. 226/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §61 xxxx. 1 xx xxxxx "(xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx)," xxxxxxx.
2. X §61 xxxxxxxx 2 včetně poznámek xxx čarou x. 5x) x 5x) xxx:
"(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, x x Xxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxx ustavené zvláštní xxxxxx;5x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx služebního xxxxx5x) na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
5x) §9 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
5x) §9 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxx.".
3. X §65 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx je v xxxxxx xxxx, může x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přezkoumat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§58). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je ministerstvem, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx v xxxxxx xxxx, může x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přezkoumat xxxxxx xxxxxxxx5x) xx xxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx komise, xxx-xx x rozhodnutí xxxxxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx5x) xx xxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXXXX
Xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 286/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx č. 142/1996 Xx., xxxxxx x. 77/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Sb., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 15/2002 Xx., zákona č. 125/2002 Sb., xxxxxx x. 126/2002 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx. x zákona x. 308/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §66 xx xxxxxxxx odstavce 12 x 13, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 1) xx 3) xxx:
"(12) Jsou-li xxxxx xxxxxx právnické xxxxx státní zaměstnanci xxxxx služebního xxxxxx1) x xxxx xx xxxxxx právnické osoby xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx,2) nebo jsou xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx3) xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx.
(13) Xxxx xx xxxxx, aby xxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zákoníku xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zaviněným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
1) §6 xxxxxx x. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
2) §65 služebního xxxxxx.
3) §73 xxxx. 3 zákoníku xxxxx.".
2. V §220x xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx §66 xxxx. 8 až 13 xxx xxxxx xxxxxxx.".
3. X §220x xxxx. 1 xxxx xxxx zní: "Xxxxxxxxxx §66 xxxx. 8 xx 13 xxxxx xxx xxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích
Xx. XXXXXXX
X §11 xxxx. 1 xxxx. e) zákona č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx. x xxxxxx x. 151/2002 Xx., xx xx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zástupců xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci," vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx výkonu státní xxxxxx,".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 592/1992 Sb., o pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1996 Xx., zákona x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 118/2000 Sb., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., zákona x. 138/2001 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Xx. x zákona x. 176/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §3 xx za xxxxxxxx 10 vkládá xxxx xxxxxxxx 11, xxxxx xxx:
"(11) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 9 xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx označuje xxxx xxxxxxxx 12.
2. X §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20x) xxx:
"(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona20a) platí xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx.
20x) Xxxxx x. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).".
3. Xx §22 xx vkládá xxxx §22x, xxxxx xxx:
"§22x
Tam, kde xx v xxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnavatel, xxxxxx xx tím x xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx služebního zákona xxxxxxxx xxxx.20x)".
XXXX ČTYŘICÁTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
X §27 xxxx. 5 xxxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 170/1999 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx č. 8x) xxx: "Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona.8c)
8c) Xxxxx č. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon).".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním pojištění x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1998 Sb., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 167/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., zákona x. 459/2000 Xx., xxxxxx č. 176/2002 Xx., zákona č. 198/2002 Sb. x xxxxxx x. 285/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §5 písm. x) xx v bodu 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) "s xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxx služebního zákona;1)
1) Xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx státních zaměstnanců xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx čarou x. 1) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x), x xx xxxxxx xxxxxx na poznámku xxx čarou.
2. X §6 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx státní zaměstnanec xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx služby, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx zde xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele.".
3. V §9 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 17x) zní: "Xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle služebního xxxxxx xxxxx služební xxxx17x) x xxxx xxxx.
17x) §4 xxxxxxxxxx xxxxxx.".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXX
V §5 xxxxxx č. 130/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8a) xxx:
"(4) Funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx služby xxxxx služebního xxxxxx.8x)
8x) §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x služebním poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
X zákoně č. 186/1992 Sb., x služebním poměru xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 26/1993 Sb., zákona x. 326/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1994 Xx., zákona x. 33/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona č. 111/1998 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx č. 460/2000 Xx. x xxxxxx x. 265/2001 Sb., xx xx §123 xxxxxx xxxx §123x, xxxxx zní:
"§123x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxx přímo xxxx xxxxxxx diskriminován xx xxxxxxx svého xxxxxxx, národnosti nebo xxxx, xx služební xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXX
X zákoně č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní informační xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 160/1995 Xx. a xxxxxx x. 155/2000 Sb., xx xx §126 xxxxxx nový §126a, xxxxx xxx:
"§126x
Xxxxxxxxxxx tvrzené x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx přímo xxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx, xx služební xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx najevo xxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x vojácích x xxxxxxxx
Xx. XLV
X xxxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 129/2002 Xx. x xxxxxx x. 254/2002 Xx., xx za §150 vkládá xxxx §150x, který zní:
"§150x
Skutečnosti tvrzené x tom, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx najevo xxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 119/1992 Sb., o cestovních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 44/1994 Xx., zákona x. 125/1998 Sb., xxxxxx x. 36/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx. a xxxxxx x. 220/2000 Sb., xx mění xxxxx:
1. §9 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 3x), 3x) x 4) xxx:
"§9
Xxxx a xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx, který xxxx státem, za xxxxx jedná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,3x) xxxxxxx xxxxxx,3x) příspěvkovou organizací4) xxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx celek"), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx náhrady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx místa výkonu xxxxx x s xxxxxxxx xx zaměstnání xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; poskytování těchto xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxxxx.
3x) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.
§8x xxxxxxxx xxxxx.
3x) §28 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
4) Xxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §12 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx stravné xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní sazbu xxxxxxxxx xx x 15 %.".
3. X §12 xxxx. 6 xx slova "xxxxxxxxxxxx nebo příspěvkovými xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx samosprávným xxxxxx".
4. V §16 xxxx. 5 xx xxxxx "rozpočtovými nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "organizační xxxxxxx xxxxx, příspěvkovou organizací x xxxxxxx samosprávným xxxxxx".
5. V §17 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, orgán xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx".
6. X §24 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x §17 xxxx xxxxx".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx státních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky, České xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx
Čl. XLVII
X §1 odstavec 2 zákona č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx další předpoklady xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx poznámek xxx čarou x. 1) a 2) xxx:
"(2) Funkcemi xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx v xxxxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x x Xxxxxxxxxx štábu Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx2) xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
1) §9 odst. 1 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
2) Zákon x. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 352/2001 Xx.".
Dosavadní xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xx 4) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 3) až 6), x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx čarou.
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §11 xxxx. 2 xx xx xxxxx doplňuje xxxx, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 8a) xxx: "Xxxxxxxxxxx zařazení v Xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.8a)
8x) Xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx).".
2. X §11 xx odstavec 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 9) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 5.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 9), x xx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
3. X §11 xxxx. 5 xx slova "x Xxxxx Rady" x xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxx" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XLIX
X §29 xxxx. 2 xxxxxx č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě a x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xx xxxxx doplňuje xxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26x) xxx: "Xxxxxxxxx a odvolání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §28 xxxx. 1, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx služebním zákonem.26a)
26x) §53 xxxx. 5 xxxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 156/2000 Sb., x ověřování střelných xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x střelných zbraních), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Sb., x zákona č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx xx slovem "xxxxxxxx" xxxxxxxxx středníkem x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxxxx x xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 19x) "xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx19x)
19x) §53 xxxx. 5 xxxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).".
2. X §17 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Změna energetického xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 151/2002 Sb. a xxxxxx x. 262/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §17 xxxx. 4 xx věta druhá xxxxxxx.
2. X §92 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx xx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x slova "xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxxxx x xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12a) "xxxx xxxxxxxxx x odvolání xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx12x)
12x) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x volbách do xxxxxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XXX
X §5 xxxxxx č. 491/2001 Sb., x xxxxxxx do zastupitelstev xxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11a) xxx:
"(4) Funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce je xx xxxx jejího xxxxxx neslučitelná s xxxxxxx xxxxxx služby xxxxx služebního zákona.11a)
11x) §35 xxxx. 1 písm. h) xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování těchto xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx úřadech
Xx. XXXX
Zákon č. 139/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx úřadech x x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §21 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 46x) "xxxx jmenování x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx46x)
46x) §53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).".
2. V §21 odst. 1 xx zrušuje xxxx xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou č. 47).
ČÁST XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušebním ústavu xxxxxxxxxxx
Čl. LIV
Xxxxx č. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), se xxxx takto:
1. X §1 xxxx. 3 se xxxxx xx slovem "xxxxxxx" xxxxxxxxx středníkem a xxxxx "xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxxxxx; ředitel vykonává xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3) "xxxx xxxxxxxxx x odvolání xx xxxx služebním xxxxxxx3)
3) §53 odst. 5 xxxxxx č. 218/2002 Sb., o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".
2. V §1 xx odstavec 4 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX XXXX
ÚČINNOST
Xx. XX
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2004.
Klaus v. x.
Havel x. x.
x z. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 309/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2004.
Xxxxxx xxxxxxx x. 309/2002 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.