Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2002.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/89 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
330/2002 Sb.
Zrušovací ustanovení Čl. II
Účinnost Čl. III
330
XXXXXXXX
Xxxxxxx báňského xxxxx
xx dne 8. xxxxxxxx 2002,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 22/1989 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Český xxxxxx xxxx stanoví xxxxx §6 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách a x xxxxxx báňské xxxxxx:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 22/1989 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem x xxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 477/1991 Xx., xxxxxxxx x. 340/1992 Sb., xxxxxxxx č. 3/1994 Xx., vyhlášky x. 54/1996 Xx., xxxxxxxx x. 109/1998 Sb. x xxxxxxxx č. 434/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) mobilní (xxxxxxxxx) stroj xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx místo,".
2. X §4 xxxx. 9 se xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
3. Xx §4 xx xxxxxx nový §4a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x) xxx:
"§4x
Sebezáchranné xxxxxxxxx
(1) X xxxxxxxx dolech mohou xxx používány pouze xxxxxxxxxxxxx přístroje izolačního xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx5x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Na xxxxxx dole se xxxx xxxxxxxx pouze xxxxx druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx vzdálenosti nejvíce 5 metrů od xxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx procvičení xx opakuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxx cvičných xxxxxxxxxxxxxxx přístrojů, xxx xxxx možno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lhůtách provést. Xxx praktické xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5x) §132x xxxx. 3 zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx.".
Xxxxxxxxx §4x xx xxxxxxxx xxxx §4x.
4. §79 xxxxxx nadpisu xxx:
"§79
Rozdělení xxxx
(1) Xxxx xx x hlediska xxxxxxx metanu xxxx xx dvě kategorie:
x) neplynující doly,
x) xxxxxxxxx xxxx.
(2) Neplynující doly xxxx xx doly, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x žádném xxxxxxxxxxx důlním díle 0,1 % x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na 24 hodin koncentrace xxxxxx xxxxxxxxx 1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx par (xxxx xxx "xxxxx") 25 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx zařazení xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx lignitových x xxxxxxx doly, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x odstavci 2. Xxxxxxxxx doly se xxxxxxxx xx XX. xxxx I. xxxxx xxxxxxxxx.
Doly XX. xxxxx nebezpečí jsou xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx.
Ostatní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx X. třídy nebezpečí.
(4) Každé xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxx dolu xx xxxxxxxxx plynujících xxxx xxxx xx vyšší xxxxx nebezpečí, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obvodnímu xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xx základě výsledků xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx na xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx plynujících xxxx x plynující xxx X. třídy xxxxxxxxx xx XX. xxxxx xxxxxxxxx. Plynující xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx mezi doly xxxxxxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx třídy nebezpečí xxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxx stanoví lhůty xxxxxxxxxxx měření.".
5. X §88 se xxxxxxxx 1 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
6. X §101 xx xxxxxxxx 4 x 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5, 7, 8 a 9 se označují xxxx odstavce 4, 5, 6 a 7.
7. X §101 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
8. X §101 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 28x) xxx:
"(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.28x)
28x) Xxxxxxxx č. 165/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
9. §102 se xxxxxxx.
10. X §109a xxxx. 2 xxxx xxxxx zní: Elektrické xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx II. třídy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §242 xxxx. 1 xxxxx zůstat x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxx x místech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx samočinně.".
11. X §110 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx x" xxxxxxx.
12. X §110 xxxx. 4 xx slova "a x místech x xxxxxxxx naftových motorů" xxxxxxx.
13. X §110 se xxxxxxxx xxxxxxxx 9 x 10, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29a) znějí:
"(9) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx ovzduší se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.29x) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x větrních xxxxxx x xxxxxxxxxxx hrází x xxx dálkovém xxxxxx xxxxxx důlního xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo sací xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx však xxxxx provést odsátí xxxxxxx z odběrové xxxxxxx x vzorkovnice, x to xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(10) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru se xxxxxxxxx xxxx tlak xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru.
29x) XXX 83 0050 Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
14. X §146 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx znějí:
"(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx české xxxxxxxxx xxxxx.29x) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx důlního xxxxxxx xxx použít xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx však nutno xxxxxxx odsátí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vzorkovnice, x xx nejméně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hadičky x xxxxxxxxxxx.
(8) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uzavřeného xxxxxxxx xx zaznamená xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x uzavřeném xxxxxxxx.".
15. V §168 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 35x) zní:
"(4) X xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx plamenem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx35x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 m xx xxxxxxxx hořáku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
35x) XXX XX 730 Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zařízení xxxxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bezpečnostní xxxxxxxx xxx hořlavé plyny x xxxxxx xxxx xxxxxxxx vzduch. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 až 7.
16. §219 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 46x) xxx:
"§219
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx strojní xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx dálkově xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx46x) lze xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxx xxxxxxxx určená xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) vznikne xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx zabezpečovacím xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx dálkově xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x ručním xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx se automatické xxxx xxxxxxx ovládání xxxxxx z xxxxxx. X místě xxxxxxx xxxxxxxxxx strojního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nežádoucí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx. Může-li xxxxxx xxxxxxxxx ovládání xxxxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx vypínač.
46x) §1 xxxx. 2 xxxxxxxx vlády x. 170/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 283/2000 Xx.".
17. §231x xxxxxx nadpisu x poznámek xxx xxxxx x. 56a), 56x) x 56c) xxx:
"§231a
Elektrické xxxx x xxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx energie x xxxx lze použít xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx:
a) x xxxxxxx xxxxxx xxxx všechny xxxx xxxxx odděleny od xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx56x) (xxx XX) x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx izolačního stavu (xxxx jen "hlídač xxxxxxxxxx stavu"),
x) x xxxxxxxx xxxxxx
1. uzel zdroje xx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a všechny xxxxxx xxxxx jsou xxxxx spojeny xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemněním x xxxxxxx xxxxxxxx56x) [síť XX(x)], xxxx
2. xxxxxxx živé části xxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx spojeny xx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx56x) (xxx XX).
(2) Xxxxxxxxxxx xxx podle odstavce 1 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxx xxx 5 xXX xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx signalizujícím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 15 X/X. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx izolačního xxxxx, xxxxx zajistí vypnutí xxxx sítě při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pod 15 X/X.
(3) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 lze xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx pro trvalou xxxxxxxx xxxxxxxxxx odporu xxxx xxxxxxxxxxxxxx pokles xxxxxxxxxx xxxxxx sítě xxx 50 W/V xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx II. xxxxx nebezpečí se xxxxxxxx xxxxxxx izolačního xxxxxx elektrické sítě xxxxxxxxxx.
56x) Čl. 312.2 ČSN 33&xxxx;2000-3 Xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xx. 413.1.5 ČSN 33&xxxx;2000-4-41 Xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy - Xxxxxxxxxx zařízení - Xxxx 4: Bezpečnost - Xxxxxxxx 41: Xxxxxxx xxxx úrazem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
56b) Xx. 312.2 ČSN 33&xxxx;2000-3. Xx. 413. X6.3 ČSN 33&xxxx;2000-4-41.
56x) Čl. 312.2 XXX 33&xxxx;2000-3. Xx. 413. X6.1 XXX 33&xxxx;2000-4-41.".
18. X §236 xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60a) xxx:
"(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxx provozovat xxx xx předpokladu, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdroje x xxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx neživých xxxxx.60x)
60x) XXX 33&xxxx;2000-4-41.".
19. §240a se xxxxxxx.
20. §258x xxxxxx nadpisu xxx:
"§258x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a stroje xxxxxxxxxx vzduchovou energií, xxxx být xxxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx stroj poháněný xx xxxxxx energie xxxxxxxxxx na tomto xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx určen pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx než 50 x x xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx bílým x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx stroje; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx straně.
(3) Xxxxxxx stroj x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 20 xx.x-1 xxxx xxx vybaven xxxxxxxxx xxxxxx.".
21. V §275x xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxx xx:
1. Výnos Xxxxxxx báňského xxxxx x. 26/1985 x xxxxxxxx pracovníků v xxxxxxx hlubinných dolů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx izolačního xxxx (xxx. x xxxxxx 36/1985 Xx.).
2. Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 3/1988 X. x. XXX x úkolech xxxxxxxxxx xxx odebírání xxxxxx důlního ovzduší, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratoří a x jejich kontrole xxxxxxxx báňskými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 26/1987 Sb.), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx báňského xxxxx x. 2/1990 (xxxxxxxxxx xxx x. 443 x xxxxxx 74/1990 Xx.) a xxxxxxxx x. 447/2001 Xx.
3. Výnos Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 5/1981 xx dne 10.12.1980 o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx při sváření xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 21/1982 Xx.).
4. Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu x. 7/1989 X.x. XXX xx xxx 15.6.1989 (xxx. x částce 19/1989 Xx.), xxxxxx xx vydává bezpečnostní xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2002, x výjimkou xxxxxxxxxx §4x xxxx. 2 x §79, která xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. října 2002.
Předseda:
xxxx. XXXx. Xxx. Xxxxxxxx, XXx. x. r.

Informace
Xxxxxx předpis č. 330/2002 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2002, x xxxxxxxx ustanovení §4x odst. 2 x §79, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.10.2002.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.