Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2002 do 31.12.2010.


Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/86 Sb.

321/2001 Sb.

ČÁST PRVNÍ - NĚKTERÉ PODMÍNKY SJEDNÁVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2 §3
Některé požadavky na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr §4 §5
Důsledky porušení povinností §6 §7 §8 §9 §10 §11
Platby směnkou nebo šekem §12
Dozor nad dodržováním zákona §13
Závěrečné ustanovení §14
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci §15
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §16
Příloha - Výpočet roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr
321
ZÁKON
xx xxx 17. xxxxx 2001
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sjednávání xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru x x xxxxx xxxxxx x. 64/1986 Sb.
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXX XXXXXXXX SJEDNÁVÁNÍ XXXXXXXXXXXXXXXX ÚVĚRU
§1
Xxxxxxx úpravy
(1) Xxxxx zákon stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx spotřebitelský xxxx, x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.1)
(2) Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr na xxxxx, výstavbu, xxxxxx xxxx xxxxxx nemovitosti,
x) nájemní smlouvu, xxxxx xx uplynutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obsahově xxxxxxxxx vlastnickému xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úplaty,
d) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splátek,
x) xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx xx xxxxxx xxxxx než 5&xxxx;000 Xx nebo xxxxx xxx 800&xxxx;000 Kč; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx sjednává spotřebitelský xxxx xx stejným xxxxxx, xxxxxxxx se xxx tyto účely xx jediný xxxxxxxxxxxxxx xxxx souhrn všech xxxxxx smluv,
x) xxxxxxxxxxxxxx úvěr, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxx úvěru, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
1. xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx platí xx xxxxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx spotřebitelský xxxx,
2. platba, xxxxxx xxxxxxxxxxx platí mimo xxxxx cenu, xxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr,
3. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx spotřebitelského úvěru; xx xxxxxxx pro xxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a kdy xxxxxxxxxxx nemá xxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxx; xx celkové výše xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x to x tehdy, xxxx xxxx xxxxxx mají xxxx xx podmínky xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru,
5. xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx věřiteli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v případě xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx ve xxxxxx výši, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr x rámci své xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx takovýchto xxxx,
x) roční procentní xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx povinen zaplatit xxxxxxxx za období 1 xxxx.
§3
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úrokovou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxxx být jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxxx sazby nákladů xx spotřebitelský xxxx xx uveden x příloze tohoto xxxxxx.
Některé xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr
§4
(1) Xxxxxxx, xx xxxxx xx sjednává xxxxxxxxxxxxxx xxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx také
a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx může být xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx upravena x xxxxx nesmí být xxxxxxx pouze na xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx, xxxxxx počtu x xxxxxxxx časového xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx jsou uvedeny x §2 písm. x) xxxxxx 1 xx 5, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx uveden způsob xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx věřitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx roční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, výši xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x právu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxx xxxxxxxxxx lhůtou (§11),
h) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx.
§5
(1) X případě, xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx sjednává spotřebitelský xxxx, umožňuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx změnu xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x době xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx úrok x xxxxxxx platby xxxxxxxxx xxxxxxx a budou xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxxxxxxx úvěr sjednán.
(2) X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx procentní xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr, uvést xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx plateb x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx platby xxxxx.
Xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx
§6
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §4, xxxxxxx xx spotřebitelský xxxx xx xxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx uzavření xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ujednání x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx stávají neplatnými, xx vše x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx.
§7
Práva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§8
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx odstoupí od xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr; xxx xxxx dotčen xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx odstoupit pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx mít xx následek xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxx uplatnění xxxxxx.
§9
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx spotřebitel xxxxxxx xxxxxxxx také x xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr x xxxxxx jinou, xxx xx xxxxxxxxx, x
x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx základě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebitele na xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.
§10
X xxxxxxx, že spotřebitelský xxxx xxxxxx k xxxxxxxx zboží x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx osobě, xxxx xxxxx x přiměřenému xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelem x věřitelem, popřípadě xxxxx xxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx spotřebitel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxx dobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nepřiměřený xxxxxxxx xx úkor xxxxxxxxx účastníků.
§12
Xxxxxx xxxxxxx xxxx šekem
Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx počínat tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spotřebitele, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§13
Dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)
§14
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxxxx předpisy.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
§15
Xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 240/1992 Xx., zákona x. 22/1997 Xx., zákona x. 110/1997 Sb., xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Xx. x xxxxxx x. 102/2001 Xx., xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr".
2. X §2 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 1e) xxx:
"x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.1x)
1x) Xxxxx č. 321/2001 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sjednávání xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru x x xxxxx xxxxxx x. 64/1986 Xx.".
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
§16
Tento xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 2002.
Xxxxx x. r.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x xxxxxx x. 321/2001 Sb.
Výpočet xxxxx procentní xxxxx xxxxxxx xx spotřebitelský xxxx
Xxxxx procentní sazba xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzorce
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx:
X xx pořadové xxxxx xxxxxx téže xxxxx
X' xx xxxxx xxxxxxx
XX je xxxx xxxxxx xxxxx X
X'X' xx xxxx splátky xxxxx X'
∑ značí xxxxxxx souhrn
m je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x' xx xxxxx poslední xxxxxxx
xX xx interval, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x ve xxxxxxxx roku, xxx xxx půjčky č. 1 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 2 xx m
tK' xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx roků x xx xxxxxxxx xxxx, ode dne xxxxxx č. 1 xx dnů splátek xxxx xxxxx poplatků x. 1 až x'
x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx spotřebitelský xxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxx numericky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx), jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx buď xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxxxx stranami x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx intervalech.
b) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx.
x) Xxxxxxxxx mezi daty xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxx délku xxxx xx xxxxxxx 365 xxx nebo 365,25 dne xxxx (x xxxxxxxxxxx letech) 366 dnů, 52 xxxxx xxxx 12 xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx délku xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx 30,41666 xxx (xx. 365/12).
d) Výsledek xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx zaokrouhlování xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx míst platí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, větší xxx 5 xxxx xxxxx 5, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx desetinném xxxxx x jedničku.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 321/2001 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2002.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 321/2001 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 145/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Rady 87/102/EHS o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se spotřebitelského xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx 90/88/XXX a xxxxxxxx 98/7/XX.
2) Xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx.
3) Xxxxx č. 64/1986 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.