Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
504/2002 Sb.

ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST §1 §2
ČÁST DRUHÁ - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

HLAVA I - ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY §3 §3a §4

Rozvaha §5
Hlavní činnost a hospodářská činnost §5a
Výkaz zisku a ztráty §6

HLAVA II - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK ROZVAHY

Dlouhodobý nehmotný majetek §7
Dlouhodobý hmotný majetek §8
Dlouhodobý finanční majetek §9
Oprávky k dlouhodobému majetku §10
Zásoby §11
Pohledávky z obchodních vztahů §12
Pohledávky z pracovněprávních vztahů §13
Daně a dotace - pohledávky §14
Ostatní pohledávky §15
Krátkodobý finanční majetek §16
Jiná aktiva, aktiva celkem §17
Vlastní zdroje §18 §19
Dlouhodobé závazky §20
Závazky z obchodních vztahů §21
Závazky z pracovněprávních vztahů §22
Daně a dotace - závazky §23
Ostatní závazky §24
Jiná pasiva, pasiva celkem §25

HLAVA III - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Náklady §26
Výnosy §27
Výsledek hospodaření §28

HLAVA IV - USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE §29 §30

ČÁST TŘETÍ - SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA §31
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČETNÍ METODY
Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících §32
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů §33
Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících §33a
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek §33b
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů §34
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů §35
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování §36
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování §36a
Přeměny účetní jednotky §36b
Postup tvorby a použití opravných položek §37
Odpisování majetku §38 §39
Postup tvorby a použití rezerv §40
Vzájemné zúčtování §41
Metoda kursových rozdílů §42
Metoda přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví vedené v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu §42a
Metoda oceňování souboru majetku §42b
ČÁST PÁTÁ
Ustanovení přechodná a závěrečná §43
Účinnost §44
Příloha č. 1 - Uspořádání a označování položek rozvahy
Příloha č. 2 - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty
Příloha č. 3 - Směrná účtová osnova
č. 476/2003 Sb. - Čl. II
č. 548/2004 Sb. - Čl. II
č. 400/2005 Sb. - Čl. II
č. 471/2008 Sb. - Čl. II
č. 471/2010 Sb. - Čl. II
č. 294/2014 Sb. - Čl. II
504
VYHLÁŠKA
xx xxx 6. xxxxxxxxx 2002,
xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx účtují v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §37a xxxx. 1 x xxxxxxxxx §4 xxxx. 2, §14 xxxx. 1, §18 odst. 4 xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 492/2000 Xx. x zákona x. 353/2001 Xx., (xxxx jen "zákon"):

XXXX PRVNÍ
PŘEDMĚT XXXXXX X XXXXXXXXX
§1
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a vedení xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, označování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x jiných xxxxx x účetní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, označování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx závěrce,
d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx účtovou xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx zjednodušeném xxxxxxx.

§2
(1) Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x kterých hlavním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, uvedených v §1 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x l) xxxxxx a na xxxxx se vztahují xxxxxxxx právní xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx:
x) politické xxxxxx x politická xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) spolky xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku,
c) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx svobodu náboženského xxxxxxx x postavení xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx obecně prospěšných xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx právnických osob,
f) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku,
g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku,
h) xxxxxxx xxxxxx školy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx školy x
x) xxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx založeny x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,10) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxx vyhláška xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.11)
(3) Účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11a)
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x závazky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 zákona x xxxxxxxxx §18, 24, 30, 34, 35, 36, 36a, 41 x 42, x xxxxxxx, v jakém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) sestavují xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX A ZPŮSOB XXXXXXXXXXX ÚČETNÍ XXXXXXX
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx §18 xxxxxx.
(2) X xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx a označeny xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx aktiv, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nákladů, xxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vysvětluje x xxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxx x xx se uvádějí x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x výkazu xxxxx x ztráty.
(5) Xxxxxx xxxxxxxx sestavují xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxx §18 odst. 4 xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §3a.

§3x

(1) Rozvahu xx xxxxxxxxx rozsahu, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx velkými písmeny xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k této xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx mikro účetní xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.

(2) Výkaz zisku x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx písmeny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx rozsahu xxxxx §30 odst. 7 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx účetní jednotka x xxxx účetní xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3x xxxxxx právním předpisem x. 324/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§4
(1) X xxxxxxx x xx výkazu xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx příloh č. 1 x č. 2 x xxxx vyhlášce xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx pořadí.
(2) Xxxxxxx rozvahy a xxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty xx xxxxxxxx kombinací velkých xxxxxx latinské xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xx sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vykazují x xxxxxxxx Kč. Položky "Xxxxxx xxxxxx" (netto) x "Pasiva xxxxxx" xx xxxx rovnat. Xxxxxxx "D. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx" xx běžné xxxxxx xxxxxx xx výkazu xxxxx x xxxxxx xx xxxx rovnat xxxxxxx "X.XX.1. Účet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" uvedené x pasivech rozvahy xx běžné xxxxxx xxxxxx.
(4) Účetní jednotky, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx období, x xxxxxx jednotky, xx xxxxxxx xxxxxxx je x běžném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx likvidace xxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx vzniklé xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5
Rozvaha
(1) X xxxxxxx xx xxxxxxx aktiv xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx položky a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se uvedou x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx z položek xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx informace xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 7 xxxxxx x úprava xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx položek xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx konečných zůstatků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx záporným znaménkem. X xxxxxx sloupci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv xx xxxxxx x xxxxxxx xxx účetního xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx se uvádějí xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx závěrka sestavuje. Xxxxxxx xxxxx položka xxxxx "X.XX.1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx pasiv "X.XX.2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řízení", xxxxx xx vykazuje xxxxx k xxxxxxx xxx účetního xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx veškerá xxxxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnost stanovená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zřizovací xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zapsané x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx, vedlejší, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 324/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§6
Výkaz zisku x xxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx uvádějí k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x hospodářskou xxxxxxx. Xxxxxxxx hospodaření xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxx xx uvede xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx jednotku xxxx celek xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx x ztráty xx xxxxxxxxx xx xxxxxx účetní období xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ztráty x nulové xxxx xx neuvádějí.

HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx "X.X. Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x vývoje, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx delší než xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x při splnění xxxxxxxxxx stanovených zákonem, xxxxxxx respektováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x poctivého zobrazení xxxxxxx. Dobou použitelnosti xx rozumí doba, xx xxxxxx xx xxxxxxx využitelný pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx další xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zdokonalovaných xxxx xxxxxx postupů x xxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na emise podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxxxx snížení emisí x ověřeného xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx výši xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx práva, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx bez xxxxxx xx výši xxxxxxx; x prvního držitele xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx.
(2) Xx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx technické zhodnocení xxxxxxxxxxxx nehmotného majetku, x xx xx xxxx ocenění určeného xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx "A.I. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxx odstavce 1,
x) x xxxxx xxxxxxxx x odpisování je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k dlouhodobému xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx neúčtuje xxxx x majetku,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxx použitelnosti delší xxx xxxxx xxx x účetní xxxxxxxx xx nevykazuje x xxxxxxx "X.X. Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
(3) Xxxxxxx "X.X.1. Nehmotné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx" x xxxxxxx "X.X.2. Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxx x vývoje a xxxxxxxx, xxxxx byly xxx vytvořeny xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x obchodování x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx "A.I.3. Xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx průmyslového x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x výsledkům xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(5) Položka "X.X.4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx doba xxxxxxxxxxxxx xx delší xxx jeden rok x ocenění xxxxx xxxxxxx je v xxxxxx 7 000 Xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 60&xxxx;000 Xx, xxxxx xxx xxxxxxx nejpozději 31. xxxxxxxx 2002, x xx až do xxxx xxxxxxxx.
(6) Položka "X.X.5. Xxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx majetek" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxx povahy xxxxx xxxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx výši xxxxxxx.
(7) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x vzorky, xxxxx nejsou vyřazeny xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaúčtují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(8) Položka "A.I.6. Xxxxxxxxxxx dlouhodobý nehmotný xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxx způsobilého x užívání.
(9) Xxxxxxx "X.X.7. Poskytnuté xxxxxx xx dlouhodobý nehmotný xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxx x xxxxxxxx poskytnuté xx pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(10) Dlouhodobým xxxxxxxxx majetkem se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx k užívání, xxxxxx se rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanovených xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, certifikace xxxxxxx xxxxxxx11d) x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx bez tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx může xxxxxx xxxxxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx technické xxxxxx11e) x xxxxxxxxxxx xxxxxx11f), xxxxx hospodářské xxxxx11g) x plány xxxxxx11h) x xxxxxxxxx xxxxx.

§8
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx "A.II.1. Xxxxxxx" xxxxxxxx pozemky bez xxxxxx xx výši xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7. Tato xxxxxxx xxxxxxxxxx součásti xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx", "A.II.5. Xxxxxxxxxxx xxxxx trvalých xxxxxxx", "X.XX.8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxx x) a x).
(2) Xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxx zejména xxxxxxxx díla, sbírky, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx12), x obdobný xxxxxx xxxxxx majetek bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx muzejní povahy, xxxxxxxx kulturní hodnoty xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) zákona, a xxxxxx souborů tohoto xxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 2 písm. x).
(3) Xxxxxxx "A.II.3. Xxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxxx na výši xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxx14) xxxxxx xxxxx, důlní xxxx x xxxxx xxxxxx xxx povrchem, vodní xxxx x další xxxxxxxx díla podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,14)
b) xxxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x hlinišť,
d) xxxxxxxxx rekultivace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) byty x xxxxxxxx prostory xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx odstavec 1 xxxxxxx,8)
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §28 xxxx. 5 xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx x církevní xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx.
(4) Položka "X.XX.4. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx a xx xxxx xxxxxxx určené xxxxxx xxxxxxxxx, a xx při xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených zákonem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx principu xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx určením s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x položce "X.XX.4. Hmotné xxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx" se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx z drahých xxxx bez ohledu xx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kulturní xxxxxxx.

(5) Položka "A.II.3. Xxxxxx" a xxxxxxx "X.XX.4. Xxxxxx movité xxxx x xxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §32 xxxx. 5:
x) xxxxxxx uvedeného v §28 xxxx. 5 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx "A.II.5. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxx 0,25 xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 90 stromů xxxx 1000 xxxx xx 1 xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx vinic x xxxxxxxx bez xxxxxxx konstrukcí.
(7) Xxxxxxx "X.XX.6. Dospělá xxxxxxx x jejich skupiny" xxxxxxxx xxxxxxx zvířata x xxxxxx skupiny xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx použitelnosti xxxxx xxx jeden xxx x od xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxx respektováním principu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. O dospělých xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx nevykázaných x položce "X.XX.6. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx jako x xxxxxxxx.
(8) Položka "X.XX.7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx hmotných movitých xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx určením, xxxxxx xxxx použitelnosti xx xxxxx než xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je 3&xxxx;000 Kč x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 40 000 Kč, xxxxx xxx pořízen xxxxxxxxxx 31. prosince 2002, a xx xx xx xxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx "X.XX.8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx
x) ložiska nevyhrazeného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx pozemku xx 1. lednu 1997 x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumem a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 3 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 písm. k) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.3. Stavby,
c) xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého hmotného xxxxxxx, neobsažený x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxx", "A.II.2. Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx", "A.II.3. Xxxxxx", "X.XX.4. Xxxxxx movité xxxx x jejich xxxxxxx", "X.XX.5. Xxxxxxxxxxx xxxxx trvalých xxxxxxx", "X.XX.6. Xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx", "X.XX.7. Drobný dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx", "X.XX.9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" x "X.XX.10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx",
x) xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx položky "X.XX.3. Xxxxxx" nebo jako xxxxxxx ocenění v xxxxx položky "X.X. Xxxxxx".
(10) Položka "X.XX.9. Xxxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu jeho xxxxxxxxxx xx uvedení xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(11) Xxxxxxx "X.XX.10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx" xxxxxxxx krátkodobé x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(12) Dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy xxx xxxxxxx, xx xx xxx způsobilost x xxxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje v xxxxxxx technického zhodnocení. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxx xxxxxxx byly xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x užívání x nevyžadují xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§9
Xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxx xx majetek s xxxxx splatnosti xxxxx xxx xxxxx rok xxxx majetek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podílů x xxxxxxxx korporaci, xxxx
x) xxxxxxxxxxx s xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se záměrem xxxxxx zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx "X.XXX.1. Xxxxxx - xxxxxxxx nebo ovládající xxxxx" obsahuje zejména xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(3) Položka "X.XXX.2. Xxxxxx - xxxxxxxxx xxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobách xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x tato xxxxxxxxx xxxxx xxxx vykázána x xxxxxxx "X.XXX.1. Xxxxxx - ovládaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxx".
(4) Xxxxxxx "X.XXX.3. Xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx xx splatnosti" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mají stanovenu xxxxxxxxx a u xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx úmysl a xxxxxxxxx držby xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx "A.III.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxx zápůjčky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx "X.XXX.5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zápůjčky" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx delší než xxxxx xxx neuvedené x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního majetku.
(7) Xxxxxxx "X.XXX.6. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx "X.XXX.1. Xxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" x "X.XXX.2. Xxxxxx - podstatný xxxx", termínové xxxxxx x xxxxx splatnosti xxxxx xxx xxxxx xxx x majetek xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxxxxxx movitých x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2001 xxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.17)
§10
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx majetku
Xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx", "X.XX.2. Oprávky x xxxxxxxx", "X.XX.3. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx", "X.XX.4. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx", "X.XX.5. Oprávky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx", "A.IV.6. Xxxxxxx xx xxxxxxx", "X.XX.7. Xxxxxxx k xxxxxxxxxxx hmotným xxxxxxx xxxxx x souborům xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx", "X.XX.8. Oprávky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx", "X.XX.9. Xxxxxxx x základnímu xxxxx x xxxxxx zvířatům", "X.XX.10. Oprávky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotnému xxxxxxx" x "A.IV.11. Xxxxxxx x ostatnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx oprávky k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxx vyjádření, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupuje xx nákladů xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx.

§11
Zásoby
(1) Xxxxxxx "B.I.1. Xxxxxxxx na xxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxx procesu přecházejí xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx látky, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx výrobku, xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx lak xx xxxxxxx,
x) xxxxx, kterých xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxxxxxx mazadla, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxx dlouhodobý xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku, xxx ohledu na xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx věci a xxxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelnosti delší xxx jeden rok, xxxxxxxxxx v xxxxxxx "X.XX.4. Xxxxxx movité xxxx a xxxxxx xxxxxxx", xxxxxxxxxx za xxxxxx hmotný xxxxxxx, x kterém účetní xxxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxx,
x) pokusná xxxxxxx35).
(2) Xxxxxxx "X.X.2. Xxxxxxxx na xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx byl vyúčtován xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xxxxxx jednotkou xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx "X.X.3. Xxxxxxxxxxx výroba" xxxxxxxx produkty, xxxxx xxxxxx jedním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx již xxxxxxxxxx, nejsou xxxx xxxxx hotovým výrobkem, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx produkty.
(4) Xxxxxxx "B.I.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx procesu xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx "X.X.5. Výrobky" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prodeji xxxx xx spotřebě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx "X.X.6. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx skupiny xxxxxx xxxxxxxxx zvířat36), xxxxx xxxxxx vykazována x xxxxxxxxx "A.II.6. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx", "X.X.1. Materiál xx xxxxxx" x "X.X.7. Xxxxx na xxxxxx a x xxxxxxxxxx".
(7) Položka "B.I.7. Xxxxx na xxxxxx x x xxxxxxxxxx" xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx prodeje, pokud xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx obchoduje. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx výroby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x prodeji x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx36). Xxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxxx, xxxxx účetní xxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx "X.X.8. Zboží na xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx věci x xxxxxxx uvedené x odstavci 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jednotkou dosud xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx "X.X.9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxx x xxxxxxxx poskytnuté xx pořízení xxxxx.

§12
Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Položka "X.XX.1. Xxxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx x dlouhodobé pohledávky xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx odběratelům xxxxxxxxxxx x obchodních xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxx x inkasu" obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a jinými xxxxxxxx x cizích xxxxxx x ze xxxxxx na vlastní xxx.
(3) Xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za jiné xxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx "X.XX.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zálohy" xxxxxxxx xxxxxxxxxx i krátkodobé xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xx neuvádějí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 9, §8 xxxx. 11 x x §11 xxxx. 9.
(5) Xxxxxxx "B.II.5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4, zejména xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§13
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Položka "X.XX.6. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx záloh xx xxxxxxxx na xxxxxxxx cesty x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Položka "B.II.7. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx institucemi xxx x titulu povinného xxxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxx upravujících povinné xxxxxxxx, xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§14
Xxxx a dotace - xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx "X.XX.8. Xxx x xxxxxx" xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx daně x xxxxxx jak xx xxxxx xxxxxx období, xxx x xx xxxxxx účetní období.
(2) Xxxxxxx "B.II.9. Xxxxxxx xxxxx daně" xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přímých daní, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti, které xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xx xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx "X.XX.10. Daň x xxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx zejména x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx "X.XX.11. Ostatní daně x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění.
(5) Položky "X.XX.12. Nároky xx xxxxxx x ostatní xxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx" x "X.XX.13. Xxxxxx xx dotace x xxxxxxx zúčtování x xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§15
Xxxxxxx pohledávky
(1) Xxxxxxx "X.XX.14. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx" obsahuje krátkodobé x xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx z činnosti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku za xxxxxxxxx společníky xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx "X.XX.15. Xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pevných xxxxxxxxxxx operací s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx "B.II.16. Pohledávky x vydaných xxxxxxxxx" xxxxxxxx pohledávky emitentů x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx "X.XX.17. Xxxx xxxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx neuvádějí v xxxxxx položkách xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxxxxxx xxxxx, zálohy x závdavky vyplacené xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x pracovněprávním xxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 9, §8 xxxx. 11, §11 xxxx. 9 x x §12 xxxx. 4.
(5) Položka "B.II.18. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebnými doklady, x xxxx xxxx xxxxx jejich přesná xxxx.
(6) Xxxxxxx "X.XX.19. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vytvářené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti účetní xxxxxxxx podléhající xxxx x příjmů.

§16
Xxxxxxxxxx finanční majetek
(1) Xxxxxxx "X.XXX.1. Peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxx peněžní prostředky x xxxxxxxxx, xxxxx xx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxx sestavení xxxxxx xxxxxxx.
(2) Položka "X.XXX.2. Xxxxxx" obsahuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx známek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx (benzinových, xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx být čerpáno, xxxx xxxxxxxxxxxx poukázek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx "X.XXX.3. Xxxxxxx prostředky xx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev. Xxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx konci xxxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x položce xxxxx "B.III.18. Xxxxxxxxxx xxxxx".
(4) Xxxxxxx "X.XXX.4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx" x "X.XXX.5. Dluhové xxxxx xxxxxx k obchodování" xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx x obchodování, xxxxxx účetní xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozdílů.
(5) Xxxxxxx "X.XXX.6. Xxxxxxx cenné xxxxxx" xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx "X.XXX.4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx" x "X.XXX.5. Xxxxxxx xxxxx papíry k xxxxxxxxxxx". V této xxxxxxx se xxxxxxx x dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx než xxxxx xxx.
(6) Xxxxxxx "X.XXX.7. Xxxxxx na xxxxx" obsahuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx nesouladu xxx xxxxxxxx, výběrech x xxxxxxxxx xxxx účty x bankách xxxx x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx uvádí x kladné xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx konečného xxxxxxxx účtu 261 - Xxxxxx na xxxxx.

§17
Jiná xxxxxx, xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx "B.IV.1. Xxxxxxx příštích xxxxxx" x "X.XX.2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxx xxxxxxxx období" xxxxxxxx výdaje, xxxxx xx xxxxxx nákladů x příštích xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxxx nepřijaté, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x výnosy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx účtovány xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oprávek a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18
Vlastní xxxxxx
(1) Xxxxxxx "X.X.1. Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx hodnotu vlastních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xx uvádí x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx obsahuje x xxxxxx x xxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x hmotného xxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného x hmotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx snížená x xxxxxxx, hodnota bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bezúplatně nabytý xxxxxxx slouží pro xxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx i xxxxxxx xxxx zjištěného x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z fondů.
(2) Xxxxxxx "A.I.2. Fondy" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx předpisy20a) od xxxxxx osob. Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásob. Položka xxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21), xxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx listin, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného xxxxxx účetní xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx "A.I.3. Oceňovací xxxxxxx z přecenění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxx zajišťujícího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. V xxxxxxx aktivního xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (bilance) x xxxxxxx hodnotě.
(4) Xxxxxxx "X.XX.1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Položka "X.XX.2. Xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx období.
(6) Xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx ztráta minulých xxx" xxxxxxxx nevypořádané xxxxxxxx hospodaření xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§19
Xxxxxxx "X.X.1. Xxxxxxx" xxxxxxxx rezervy podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jednotky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx.
(2) Položka "X.XX.2. Xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxxxxxxx delší než xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jednotkou.
(3) Xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxx z xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x pronájmu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx sjednaných xxxx 1. xxxxxx 2001 při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.17)
(4) Xxxxxxx "X.XX.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x titulu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx jeden rok.
(5) Xxxxxxx "B.II.5. Dlouhodobé xxxxxx x úhradě" xxxxxxxx směnečné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dodavatelům x jiným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx směnek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx použité xxxx xxxxxxxxxxx prostředky.
(6) Položka "X.XX.6. Dohadné xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zejména xxxxx smluv, které xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxx veškerými xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxx známa xxxxxx xxxxxx výše.
(7) Položka "X.XX.7. Xxxxxxx dlouhodobé xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx.

§21
Xxxxxxx x obchodních xxxxxx
(1) Položka "X.XXX.1. Xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání. Neuvádějí xx zde xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx "X.XXX.2. Xxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx dluhy x dodavatelům x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx jako platební xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
(3) Xxxxxxx "X.XXX.3. Xxxxxxx zálohy" xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, od xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx "X.XXX.4. Ostatní xxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx "X.XXX.1. Xxxxxxxxxx", "X.XXX.2. Xxxxxx x úhradě" x "B.III.3. Přijaté xxxxxx", zejména xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§22
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx "B.III.5. Xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zejména x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx mezd x xxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx "X.XXX.6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ze zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx plnění.
(3) Xxxxxxx "X.XXX.7. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x titulu xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistného x xxxxxxxxx xxxxxx.

§23
Xxxx a dotace - xxxxxxx
(1) Xxxxxxx "X.XXX.8. Xxx x xxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x za xxxxxx účetní období.
(2) Xxxxxxx "X.XXX.9. Ostatní xxxxx daně" xxxxxxxx xxxxx x titulu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vybírá od xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx "X.XXX.10. Xxx z xxxxxxx hodnoty" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx odvodu xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x plátců xxxx xxxx. Do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx uplatněného nároku xx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx "X.XXX.11. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx daní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx "X.XXX.12. Závazky xx vztahu xx xxxxxxxx xxxxxxxx" x "X.XXX.13. Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx dluhy x titulu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx použitých xxxxxx.

§24
Ostatní závazky
(1) Xxxxxxx "X.XXX.14. Xxxxxxx x xxxxxxxx nesplacených xxxxxxx xxxxxx x podílů" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx podílu xxxxxx jednotky x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx převzatých, xxxxx xxxxx nesplacených xxxxx, xxxxxxxxx listů nebo xxxxxx.
(2) Položka "X.XXX.15. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx krátkodobé x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účetní xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx společnosti.
(3) Xxxxxxx "X.XXX.16. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací x opcí" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx termínových xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx "X.XXX.17. Jiné xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx škodu, xxxxxxx x členům xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x účetní xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx "X.XXX.18. Krátkodobé xxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx jeden rok x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěry.
(6) Položka "X.XXX.19. Xxxxxxxx úvěry" xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx "B.III.20. Xxxxxx krátkodobé xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx "X.XXX.21. Xxxxxxx dluhopisy" xxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Položka xx xxxxx v xxxxxxxx x záporné hodnotě.
(9) Xxxxxxx "X.XXX.22. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx krátkodobých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx, které xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doloženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxx xxxx.
(10) Položka "B.III.23. Xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx z titulu xxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bank xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhy x xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxx vystavených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

Xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxx příštích xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s běžným xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxxxx.
(2) Položka "X.XX.2 Xxxxxx xxxxxxxx období" xxxxxxxx úhrady, které xxxx přijaty x xxxxxx xxxxxxx období, xxxxxxxxx výkony xxxxx xxxxxxxxxxx až v xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXX
§26
Xxxxxxx

(1) Spotřebované xxxxxx x nakupované xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) položka "A.I.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x ostatních neskladovaných xxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.2. Prodané xxxxx" xxxxxxxx náklady na xxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xx xxxxxxx x úbytky zboží xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) položka "A.I.3. Xxxxxx x udržování" xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a udržování xxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx k xxxxxxx a xx xxxxxxx x něm xxxxxxx xxx §28 xxxxxx,

x) položka "A.I.4. Xxxxxxx na cestovné" xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx práce x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.5. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.6. Xxxxxxx služby" xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx "X.X.3. Xxxxxx a xxxxxxxxx", "X.X.4. Xxxxxxx xx xxxxxxxx" x "X.X.5. Náklady xx xxxxxxxxxxxx", obsahuje xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx materiálu, zboží, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nehmotného a xxxxxxxx xxxxxxx zahrnují xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx "X.XX.7. Změna xxxxx xxxxx xxxxxxx činnosti" xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zásob nedokončených xxxxxxx, polotovarů, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx přírůstku xxxx xxxxxx zásob xxxxxxxxxxx x inventarizace xxxx xxxxxx mezi výší xxxxx zásob ke xxxxx x k xxxxxxx účetního období; xxxx xxxxxxx může xxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx "A.II.8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, zboží x vnitroorganizačních xxxxxx" xxxxxxxx snížení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx pořízení; xxxx xxxxxxxx zejména hodnotu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hodnotu,

c) xxxxxxx "X.XX.9. Aktivace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx snížení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hmotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; tato xxxxxxx xx zápornou xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx položky:

a) xxxxxxx "X.XXX.10. Xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx příjmy x xxxxxxxxx xxxxxxx vyplácené xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxx xxxxxxxxxxx orgánů,

b) xxxxxxx "X.XXX.11. Zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx x veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.XXX.12. Xxxxxxx sociální xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plnění xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx připojištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx platby a xxxxxx xx zaměstnance,

d) xxxxxxx "X.XXX.13. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx se xx příslušnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.XXX.14. Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx neuvádějí x xxxxxxxxx výkazu zisku x ztráty "X.XXX.11. Xxxxxxx sociální xxxxxxxxx", "X.XXX.12. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" x "X.XXX.13. Xxxxxxx sociální xxxxxxx", x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx službu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Položka "A.IV.15. Xxxx x poplatky" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxx obdobná xxxxxxxx plnění v xxxxxxxxx, xxx je xxxxxx jednotka poplatníkem, x výjimkou xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob za xxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx "X.XXXX.29. Xxx z xxxxxx"; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxx období, xxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx doměrky xxxxxxxxx xxxx vztahující xx x xxxxxxx spotřebě xxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ostatní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx "A.V.16. Xxxxxxx xxxxxx, úroky z xxxxxxxx, xxxxxxx pokuty x xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x prodlení, x výjimkou úroků x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x úvěru, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx částky x dále xxxxxx x xxxxxx obdobné xxxxxx; xxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.17. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx náklady na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, u kterých x xxxxxx nestačí xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníků xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx související s xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.18. Xxxxxxxxx úroky" obsahuje xxxxx vůči xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx zápůjček, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

x) položka "X.X.19. Kursové ztráty" xxxxxxxx xxxxxxx rozdíly xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx "A.V.20. Xxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxx, pořizovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dary xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky; x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x bezúplatné převody xxxxxxx jiným xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxx, stanov xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů,

f) xxxxxxx "A.V.21. Manka x škody" obsahuje xxxxx x xxxxx xx majetku x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, x xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx cenných papírů, xxx xx nutno xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx papíry x xxxxxxxxxx řízení" x xxxxxxxx skupinách 06 - Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx x 25 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx umořovací xxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x škody; xxxxxx pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.22. Jiné xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx položkách xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxx x bank xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, náklady xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, náklady xxxxxxx xx získáváním xxxxxxxxxx záruk x xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx účtů x bank xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx majetku, a xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a povolenek xx xxxxx je xxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

(6) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx "X.XX.23. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku" xxxxxxxx odpisy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxx jednotkou, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxx,

x) položka "X.XX.24. Xxxxxxx dlouhodobý majetek" xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxx xx zde x xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx vyřazení,

c) xxxxxxx "X.XX.25. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx" xxxxxxxx prodané xxxxx xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx "A.VI.27. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x opravných xxxxxxx" xxxxxxxx náklady xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx.

(7) Položka "X.XXX.28. Poskytnuté členské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx určené xx xxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx, xxxxx je xxxxxx jednotkou, v xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokumentem.

(8) Xxxxxxx "X.XXXX.29. Xxx z xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účetní xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sestavuje, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvody xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, snížené x xxxxxx xxxx xx minulá xxxxxxxxx xxxxxx.

§27
Výnosy

(1) Xxxxxxx "B.I.1. Xxxxxxxx dotace" xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na stanovený xxxx, xx dotaci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutá xxxxxxx jednotkám xx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx států x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxx poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příslušný xxxxx xxxxxxxx prominutou xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dotaci. Xx dotaci xx xxxxxxxx též xxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jeho části, xxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxx zanikla rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu; xxxxxxx xx snižuje o xxxxxxxx xxxxx poskytovateli xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x povolenek xx xxxxx prvním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytnutí dotace xx výši xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx, prodeji xx jiném xxxxxx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušného xxxx xxxxxx xxxxxxx 34 xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx věcné x xxxxxx souvislosti s xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx příspěvky xxxxxxxx tyto xxxxxxx:

x) xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provoz xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakladatelskou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx)" obsahuje xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nabytého dlouhodobého xxxxxxxxxx a hmotného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx činnosti účetní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.XX.4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx členské xxxxxxxxx xxxxx statutu, stanov xxxx xxxxxx zřizovacích xxxxxx; v xxxxxxx xx uvádějí x xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx zahrnují xxxx položky:

a) xxxxxxx "X.XX.5. Smluvní xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx pokuty x xxxxxx" obsahuje smluvní xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x dále penále x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx ostatní pokuty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx "X.XX.6. Xxxxxx xx odepsané xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vrub nákladů x xx xxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podrozvahových xxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx za postoupení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx "B.IV.7. Xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxx je možno xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost, xx xxxxxxx úroky před xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx zdanění,

d) položka "X.XX.8. Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx kursové xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxx "X.XX.9. Xxxxxxxxx fondů" xxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx "A.I.2. Xxxxx",

x) xxxxxxx "X.XX.10. Xxxx xxxxxxx výnosy" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx x škody xx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx neuvedené x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx výnosy z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx splnění, xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx narovnání.

(4) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tyto položky:

a) xxxxxxx "B.V.11. Tržby x prodeje dlouhodobého xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotný xxxxxxx, odhad xxxxxx xxxxxxxx xx pronajímání xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx výše xxxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.12. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účtové xxxxxxx 06 - Xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx x účtové skupiny 25 - Krátkodobý xxxxxxxx xxxxxxx,

x) položka "X.X.14. Výnosy z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx výnosy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 25 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) položka "B.V.15. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účtovaného xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 06 - Xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx.

§28
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Položka "X. Výsledek hospodaření xxxx xxxxxxxx" obsahuje xxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxx" x "Xxxxxxx xxxxxx", x výjimkou xxxxxxx "X.XXXX.29. Xxx x příjmů". Xxxxxxx "X. Výsledek xxxxxxxxxxx xx zdanění" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx "X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" x xxxxxxx "X.XXXX.29. Daň z xxxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, výsledek xxxxxxxxxxx xx hlavní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hospodářskou xxxxxxx.

XXXXX IV
USPOŘÁDÁNÍ X XXXXXXXX VYMEZENÍ XXXXXXXXXXXXXX X DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ X PŘÍLOZE X XXXXXX XXXXXXX
§29
(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx sestavuje xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx předkládaných xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 3 xxxxxx a xxxxx, jimiž xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx zisku x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přílohu x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.1) xx 10)
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §30 xxxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx závěrce xxxxx xxxxxx x vyhlášky.

§30
(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxx, xxxxx, právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxx, hospodářské x xxxxxxx činnostech, xxxxxxxxxxxx orgánech a xxxxxxxxxxxxx složkách s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vkladů do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx obecných xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx účetních metodách x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vlivu xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx významnosti xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx úprav xxxxxx xxxxxxx (odpisy a xxxxxxx xxxxxxx),

3. xxxxxxxxx xxx přepočtu xxxxx x cizích měnách xx xxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxx zákona,

e) xxxxxxxx oceňovacím xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxx

1. změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x ocenění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. pro každý xxxx xxxxxxxx uvede xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podmínek a xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxx, časový xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxx změn reálné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na příslušném xxxx x xxxxxx xxxxxxx 92,

3. xxxxx xxxxxx x případnou xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x závazky xxxxxxx xxxxxxx hodnotou nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx objemem xxxx xxxxxxx,

x) názvu, xxxxx x právní formě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx jednotka společníkem x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. zůstatky na xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx období, přírůstky x úbytky během xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xx konci xxxxxxxx období x xxxxxx zvýšení xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx přijaté xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x na její xxxx xxxx podíl, xxxxx xxxxx může xxx i v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, u xxxxx s xxxxxxxx xxxxx, jmenovité xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx akcií, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jmění, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx této xxxx účetní jednotky xx xxxxxx účetní xxxxxx,

x) xxxxxxx splatných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxx xxxxxxxxx dluhů veřejného xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xxxxxx nedoplatky x místně příslušných xxxxxxxxxx x celních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x splatnosti,

l) xxxxx x jmenovité hodnotě xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx postupuje x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x prioritních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, která xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dluhů, xxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxx období a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx přesahuje xxx xxx, xxxxx x o xxxx xxxxx dluhů účetní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x uvedením xxxxxx x formy xxxxxx; tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx položku xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx hlavní x hospodářskou činnost x xxx účely xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zvláštních právních xxxxxxxx v členění xxxxx kategorií, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxx xxxxx výkazu zisku x xxxxxx x xxxxxxx "X.XXX.10. Xxxxxx xxxxxxx" xx "X.XXX.14. Xxxxxxx xxxxxxxx náklady", xxxxx o počtu x postavení zaměstnanců, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxx statutem, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i o xxxx vzniklých xxxx xxxxxxx sjednaných xxxxx xxxxxxx požitků xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx x uvedením xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kontrolních xxxx jiných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx listinou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx smluvní vztahy,

s) xxxx záloh, xxxxxxxx x úvěrů xxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánů uvedeným x xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx výše xxx každou kategorii xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx období xxxxxxxxx z daňových xxxx x předcházejících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxx významné xxxxxxx x rozvahy xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx, x xxxxx xx uvedení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxx ani nepřímo x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv se xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a úbytky x xxxxxx x xxxxxxxxxx položkách, které xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx kompenzovány x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxx zisku a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx sazeb, x xxxxx xxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx dlouhodobého nehmotného x hmotného xxxxxxx xx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx fondů, x xxxxxxxx výše xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx x poskytnutých xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx darů, xxx-xx x významné xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, x uvedením xxxxx x xxxx xxxxxxxxx částek,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, individuálním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kvótách x limitech, x xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, nebo x xxxxxxx souborů xxxxxx majetku podle §42b odst. 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx přiloží xxxxxx xxxxxx majetku.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx více xxx 10 xx lesních xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxx výměra xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx porostem,
b) výše xxxxxxx xxxxxxx porostů xxxxxxxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxx pozemků s xxxxxx xxxxxxxx x x2 x průměrné xxxxxxx zásoby xxxxxxxx xxxxx na x2, xxxxx činí 57 Xx.
(4) Pokud účetní xxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxx porostu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s lesním xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zásoby xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x takto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x účetní xxxxxxx také tuto xxxx x informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) se uvádějí xxx, aby xxxxxx xxxxxx neměla xx xxxxxxxx vážnou újmu xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) x x) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxx částky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.
(7) Xxxxxxx x účetní závěrce xx zkráceném rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1 xxxx. x) bodu 4 a §30 xxxx. 1 xxxx. x), f) a x).

XXXX XXXXX
XXXXXX ÚČTOVÁ XXXXXX
§31
(1) Xxxxxx účtová xxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
(2) Uspořádání xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx účetnictví x xxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx stanoví x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx směrné xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sestaví účtový xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx pouze xxxxxx skupiny. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinna xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účtové xxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vytvářejí xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxx syntetických xxxx xxxxxxxxx xxxxx potřeb xxxxxx závěrky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČETNÍ XXXXXX
§32
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nákladů x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
(1) Součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxx stanovené x §7 xxxx. 10 xxxx x §8 odst. 12 xxxx zejména xxxxxxx xx
x) přípravu a xxxxxxxxxxx pořizovaného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx poskytnuté xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, expertízy, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce,
b) xxxxx, xxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxx xx dočasné xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx odnětí lesní xxxx,
x) průzkumné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx díla tvořící xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxx x jiná xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x důsledku xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx staveb nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx vyřazení xxxxx součást xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxxxxxx újmy xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx omezení x xxxxxxxx užívání, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx smýcený xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx,
x) úhradu xxxxxx xx:

1. oprávněných nákladech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, spojených x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx zajištěním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) úhrady nákladů xx xxxxxxxx31a), xxxxxxxxx31b) x xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx31c) účetní xxxxxxxx, xxxxx xx vlastnické xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx která xxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) ověření způsobilosti xxxxxxx x užívání, xxxxxxxx-xx x průběhu xxxxxx xxxxxxx použitelné xxxxxxx xxxx výkony, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a náklady xx xx, x xxxxxxxx odpisů, xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx vícenáklady zahajované xxxxxx jsou součástí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trvale, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nákladů.
(2) Xxxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x technického xxxxxxxxxx zejména xxxxxx
x) xxxxxx x údržba. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Uvedením xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxx x x xxxxxxxx jiných než xxxxxxxxx materiálů, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx činnost, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a předchází xxxxxxxx x odstraňují xx drobnější závady,
b) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nebo propachtovaného xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) kursové xxxxxxx,
x) xxxxxxx pokuty a xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vztahů,
e) x případě pozemku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxx x pořízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx", "X.XX.5. Xxxxxxxxxxx celky xxxxxxxx xxxxxxx" x "X.XX.8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxx §8 xxxx. 10 xxxx. x).
(3) V případě xxxxx stavby není xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právu xxxxxx. Xx-xx při xxxxxx práva stavby xxxxxxxxx jednou částkou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavby xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ocenění xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx stavbě x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx významnosti x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx stavby.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlouhodobého nehmotného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx zhodnocení, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx finančního leasingu xx xxxxxxxxxx cena xxxxxxx nabytého xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x technické xxxxxxxxxx odpisované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x pokračuje se x odpisování x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dlouhodobého xxxxxxxx majetku, které xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo použitelnosti, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x stavebních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 nebo §8. Xxxxxxx vynaloženými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pořízený směnnou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx cenou, xxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou, xxxxxx-xx xxxx xx smlouvě xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxx "A.II.5. Pěstitelské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxx xx tomto majetku.

§33
Xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a podílů
Do xxxxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx započítávají xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx. Xx pořizovací xxxx cenných papírů x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§33a
Způsoby oceňování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx pořizovací xxxx xxxxx xx započítávají xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxxxx, pojistné, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Do pořizovací xxxx zásob xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x úroky x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx.

§33b
Vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohledávek
Do xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx xx započítávají náklady xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, odměny xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§34
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxxxx x cenných xxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx horizontu xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Změny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (realizovatelné xxxxx papíry) se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx 92. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx x trvalému snížení xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pravděpodobně trvalé, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kladnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nákladů dojde x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xx zvýšení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši zaúčtovaného xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx na xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvahových xxxx x účtové xxxxxxx 92.

§35
Oceňovací xxxxxxx při xxxxxxxxx reálné hodnoty x zajišťovacích xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo závazku, xx účtují xxxx xxxxxx nebo výnos. Xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rizika xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účtují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 92. Xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výnosy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xx počátku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) efektivita xx spolehlivě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xx účetním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rizika, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zajištění je xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu xx poměr xxxx xxxxxxx reálné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx toků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zajišťovaného rizika x xxxxxxx reálné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zajišťovacího derivátu xxxxxxxxxxxx zajišťovanému xxxxxx x xxxxxxxxx 80 % - 125 %. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zajištění x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx se x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx jako o xxxxxxxx x obchodování.
(6) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vztah, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dodáním xxxxxxxx.

§36
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35 odst. 3 x 4, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§36a
Oceňovací rozdíly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxx jednotka xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx účtují xxxx xxxxxx nebo výnos.

§36b

Přeměny xxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx přeměny účetní xxxxxxxx uvedené x §2 podle občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxx jednotka přiměřeně xxxxxxxxxx vyhlášky č. 500/2002 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx podnikateli xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§36x vložen právním xxxxxxxxx č. 324/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§37
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx jednotky xxxxxxx x §2 opravné xxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxxx nevytvářejí x xxx x xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.
(2) Účetní jednotky xxxxxxx x §2 xxxxxx o opravných xxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů, x to pouze x xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x činností xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Opravné xxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 2 se uvádějí x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx "B.II.19. Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx" v xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí přesáhnout xxxx pohledávek, k xxxx xxxx opravné xxxxxxx xxxxxxx. Jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx účtech xx xxxxxxxx, xxx xx prokazatelně známo, xx nemůže x xxxxxx případě nastat xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zanikly. Přijatá xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pohledávku xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx "X.XX.6. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx". O částku xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zůstatek xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxx položek xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx. Snížení, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx položky xx xxxxxx do xxxxxxx také x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřiměřenou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx aktivní zůstatek.
(7) Xxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx tvořit xxxxxxx.
(8) Xxxxxx xxxxxxx položky xx zvýšení xxxxxxx xxxxxxx xx zakázáno.
(9) X xxxxxxx, xx xx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxx xxxxxx xxxx x účetnictví, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx xx zaúčtuje xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx souvztažným zápisem xx příslušný xxxx xxxxxxx.

§38
Odpisování majetku
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x ocenění stanoveného x §25 zákona xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx používání. Xxxxxx xxxxxxxxx může být x metodě odpisování xxxxxxxx x xxxxx xxx ve xxxxx xx xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx §28 zákona xx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxx účtuje,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx užívá x xxxxxxxx na xxxxx majetku technické xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nehmotného x xxxxxxxx majetku,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostu xxxx xxxx xxxx (dále xxx "ložisko") na xxxxxxx koupeném po 1. xxxxx 1997,
e) xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) technické xxxxxxxxxx x nemovitých xxxxxxxxxx památek x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je kladný xxxxxx mezi pořizovací xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx horních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v Xx/x nebo v Xx/x3 je podílem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jednotlivém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x t xxxx x x3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumem xx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 účtované xx xxxxxxxxxxxx účtech xx odpisují xxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podílem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx - xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, to xx jmenovatele.
(6) X xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x hmotného xxxxxxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podíl.
(7) Xxxxxxxxx zhodnocení, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx odepíše x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odpisování technického xxxxxxxxxx pořizovaného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nájemce xxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxxxx, xx zahájí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(8) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxx investičního majetku.
(9) Xxx převodu xxxxxxxxxxx x nemovitým xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx nemovitá xxx zaúčtuje dnem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx katastrálnímu xxxxx. Xxxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxx xxxxxx vkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x účetní xxxxxxx.
(10) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku x technického xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x přijaté xxxxxx xxxx účelového daru, xx xxxxxxx jmění xxxxx x částku xx výši xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxx se postupuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V případě, xx xx takto xxxxxxxx xxxxxxx odpisován, xxxxxxxxx xx xxxxx:
x) xxxxxxx se xxxxxx x výše odpisů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jmění x xxxx částku x
x) současně xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx.

§39
Xxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxxxx se xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx,12) xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx,13) xxxxxx xxxxxxxx památky,13) předměty xxxxxxxx xxxxxxx12) x xxxxxxx xxxxxx movité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), dále xxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxx užívány x církevním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud nejsou xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx x užívání,
d) xxxxxxxx majetek,
e) zásoby,
f) xxxxxx xxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxx touto xxxxxxxxx stanoveno xxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx na xxxxx x preferenční xxxxxx a
i) xxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, soubory xxxxxx majetku xxxxx §42b xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitých xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§40
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 nevytvářejí rezervy xxxxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxxx x ani o xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx stanovenou v xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxxxx x xxxxxxxxx, x kterých xxxx tvorba x xxxxxxx stanoveny zákonem xxxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxxxxx základu xxxx x příjmů, x xx xxxxx v xxxxxxxxx, kdy jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.
(3) Xxxxxxx se tvoří xx xxxx nákladů. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Rezervy xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, při které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x odůvodněnost. Xxxxxxx-xx důvody, xxx xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§41
Vzájemné xxxxxxxxx
(1) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vztahujících xx x xxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx daní x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx zjištěných xxx inventarizaci, které xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx období prokazatelně xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxx, x kterých xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhů zásob, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rozměrů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx kursových xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx téhož xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dluhů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxx x xxxxx x dobou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx x ve xxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx zúčtování xxxxxxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků xx reálnou hodnotu x xxxxxxxxxx a xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx a poskytnutých xxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx a jsou xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx jednotka xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx případů x xxxxxxx x xxxxxx závěrce.

§42
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 12 zákona x okamžiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxx "A.V.19. Xxxxxxx xxxxxx" nebo v xxxxxxx "B.IV.8. Kursové xxxxx".
(2) Xxxxxxx rozdíly xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx 21, 22 x 26 xxxxxxxxx xx vrub xxxxxxxxxxx nákladů a xx prospěch příslušných xxxxxx až xx xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xx sestavuje xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x jinému xxxxxxxx, x xxxxx xx sestavuje xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx je účtováno xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx cenný xxxxx oceněn xxxxxxx xxxxxxxx nebo ekvivalencí, xxx se kursové xxxxxxx uvádějí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx "A.I.3. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx". Xxxxx xxxx dluhový xxxxx xxxxx oceněn xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx §27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pak xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx povahy xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx "X.X.22. Jiné ostatní xxxxxxx" xxxx v xxxxxxx "X.XX.10. Jiné xxxxxxx výnosy".
(4) Při xxxxxxxx cizí xxxx xx českou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 6 xxxxxx.
(5) Při xxxxxxxx měny, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx aktuální kurz xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx rozdíly xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxx dne xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx závěrka, x výjimkou mezitímní xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx zisku x ztráty x xxxxxxx "X.X.19. Xxxxxxx xxxxxx" xxxx x xxxxxxx "X.XX.8. Xxxxxxx xxxxx".

§42a

Metoda xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účetnictví na xxxxxxxxxx vedené x xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotka x xxxxxxxxxxx účetnictví před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takto:
a) xxxxxxx stavy xxxxxxx, xxxxxxx včetně xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx zjištěné xxx xxxxxxxxx účetních xxxx, xx xxxxxxxx xxxx počáteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx rozlišení34b) xx uvede v xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx skupiny 38,
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx určených xx xxxxxx xxxxxxxxx účel x rámci hlavní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanov, xxxxxxx xxxx xxxx zřizovací xxxx xxxxxxxxx listiny xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx zůstatek účtové xxxxxxx 91,
c) xx-xx xxx xxxxxxxx peněžního xxxxxx xxxxxxxx informace x nevyrovnané xxxxxxxx xxxxxxx, uvede se x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 26, x xx podle povahy xxxxxxxx buď x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx,
x) kladný xxxxxx xxxx položkou xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx účetního xxxxxx x mezi součtem xxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx xxx účetního xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 90; xx-xx zjištěný rozdíl xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zůstatek xxxxxx skupiny 93.

§42x
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Soubor xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty a xxxxxxxx tvořících xxxxxx xxxxxxx povahy xxxxxxx xxxxxxxxxx znaků xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx"). Do souboru xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxx xxxxxxxx x věcí xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx majetku x případě kulturních xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxx xxxxx pořizovací xxxx xxx xxxxx x věcí tvořících xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx pořizovacích xxx xxxx reprodukčních pořizovacích xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xx změnám x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx dochází xx xxxxxx v rozsahu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ocenění xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x ocenění xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx majetku, xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
§43
Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx účetní období xxxxxxxx xxxx účinností xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx "A.I. Dlouhodobý xxxxxxxx majetek celkem" x "X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazené do xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xx vyřazení tohoto xxxxxxx.
(3) Ustanovení §35 a 36 xx xxxxxxx xx x xxxxxxx období xxxxxxxxxxx 1. xxxxx 2004 x xxxxxxx. Xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx skupiny 92 x budou xxxxx §35 a 36 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxx, xx poté xxxxxxxx xx ostatních xxxxxxx x xxxxxx.
§44
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2003.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 504/2002 Xx.
XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX ROZVAHY
AKTIVA
A. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
X. Dlohodobý xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx
2. Software
3. Xxxxxxxxxx xxxxx
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek
6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
7. Poskytnuté zálohy xx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx
XX. Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
1. Pozemky
2. Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxx xxxxxx věci x jejich xxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
6. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx skupiny
7. Xxxxxx dlouhodobý hmotný xxxxxxx
8. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx
XXX. Xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxx
1. Podíly - xxxxxxxx nebo ovládající xxxxx
2. Podíly - xxxxxxxxx xxxx
3. Dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx xx splatnosti
4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx
XX. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
1. Oprávky x nehmotným výsledkům xxxxxxx x vývoje
2. Xxxxxxx k softwaru
3. Xxxxxxx x ocenitelným xxxxxx
4. Oprávky x xxxxxxxx dlouhodobému nehmotnému xxxxxxx
5. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
6. Xxxxxxx ke xxxxxxx
7. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hmotným xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx
8. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
9. Xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x tažným xxxxxxxx
10. Oprávky x xxxxxxxx dlouhodobému xxxxxxxx xxxxxxx
11. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
X. Xxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxx na xxxxxx
2. Xxxxxxxx xx cestě
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx
4. Polotovary xxxxxxx xxxxxx
5. Výrobky
6. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx
7. Xxxxx na xxxxxx x x xxxxxxxxxx
8. Zboží xx xxxxx
9. Poskytnuté zálohy xx xxxxxx
XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxx x xxxxxx
3. Pohledávky xx eskontované cenné xxxxxx
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
5. Ostatní xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxx xx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění
8. Xxx x xxxxxx
9. Xxxxxxx xxxxx xxxx
10. Xxx z přidané xxxxxxx
11. Ostatní daně x xxxxxxxx
12. Nároky xx dotace a xxxxxxx zúčtování se xxxxxxx xxxxxxxxx
13. Nároky xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků
14. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
16. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
17. Xxxx xxxxxxxxxx
18. Xxxxxxx xxxx aktivní
19. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
XXX. Xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx celkem
1. Peněžní xxxxxxxxxx x pokladně
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx prostředky xx xxxxxx
4. Majetkové xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx
6. Xxxxxxx cenné xxxxxx
7. Xxxxxx xx cestě
IV. Xxxx xxxxxx celkem
1. Xxxxxxx příštích xxxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx
XXXXXX
X. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
XX. Výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx schvalovacím xxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx minulých xxx
X. Cizí zdroje xxxxxx
X. Rezervy xxxxxx
1. Xxxxxxx
XX. Dlouhodobé závazky xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx dluhopisy
3. Závazky x xxxxxxxx
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
5. Xxxxxxxxxx xxxxxx x úhradě
6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx
7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX. Xxxxxxxxxx závazky xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxx x xxxxxx
3. Xxxxxxx xxxxxx
4.Xxxxxxx xxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
8. Xxx x příjmů
9. Xxxxxxx přímé daně
10. Xxx z přidané xxxxxxx
11. Ostatní xxxx x xxxxxxxx
12. Závazky xx xxxxxx x xxxxxxxx rozpočtu
13. Xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
14. Xxxxxxx x upsaných nesplacených xxxxxxx papírů a xxxxxx
15. Xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx sdruženým xx xxxxxxxxxxx
16. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
17. Jiné xxxxxxx
18. Xxxxxxxxxx úvěry
19. Xxxxxxxx xxxxx
20. Vydané xxxxxxxxxx dluhopisy
21. Vlastní xxxxxxxxx
22. Dohadné účty xxxxxxx
23. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci
IV. Jiná xxxxxx celkem
1. Výdaje xxxxxxxx období
2. Výnosy xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 504/2002 Sb.
USPOŘÁDÁNÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXX

X. Xxxxxxx

X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nakupované xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, energie x ostatních neskladovaných xxxxxxx

2. Xxxxxxx xxxxx

3. Xxxxxx x xxxxxxxxx

4. Xxxxxxx xx xxxxxxxx

5. Xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx

6. Xxxxxxx služby

II. Změny xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

7. Xxxxx stavu xxxxx xxxxxxx činnosti

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

III. Xxxxxx xxxxxxx

10. Mzdové xxxxxxx

11. Xxxxxxx xxxxxxxx pojištění

12. Xxxxxxx sociální xxxxxxxxx

13. Xxxxxxx sociální xxxxxxx

14. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. Xxxx x xxxxxxxx

15. Xxxx x xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxx

16. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

17. Xxxxx xxxxxxxxx pohledávky

18. Xxxxxxxxx xxxxx

19. Xxxxxxx ztráty

20. Xxxx

21. Xxxxx a xxxxx

22. Xxxx ostatní xxxxxxx

XX. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

23. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

24. Prodaný xxxxxxxxxx xxxxxxx

25. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx

26. Prodaný materiál

27. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x opravných xxxxxxx

XXX. Poskytnuté příspěvky

28. Xxxxxxxxxx členské xxxxxxxxx x příspěvky zúčtované xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXX. Xxx x xxxxxx

29. Xxx z xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx

X. Provozní xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx

XX. Xxxxxxx příspěvky

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx zúčtované xxxx xxxxxxxxxxxxx složkami

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx)

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX. Xxxxx xx vlastní výkony x xx xxxxx

XX. Xxxxxxx xxxxxx

5. Smluvní xxxxxx, úroky x xxxxxxxx, xxxxxxx pokuty x penále

6. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7. Xxxxxxxx úroky

8. Xxxxxxx xxxxx

9. Xxxxxxxxx xxxxx

10. Xxxx ostatní xxxxxx

X. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

11. Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

12. Xxxxx z prodeje xxxxxxx papírů x xxxxxx

13. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

14. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

15. Výnosy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 504/2002 Sb.
SMĚRNÁ XXXXXX XXXXXX
Xxxxxx xxxxx 0 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx:

01 - Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx

02 - Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx xxxxxxxxxx

03 - Dlouhodobý xxxxxx majetek xxxxxxxxxxxx

04 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

05 - Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

06 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

07 - Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

08 - Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku

Účtová xxxxx 1 - Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx:

11 - Materiál

12 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

13 - Zboží

Účtová xxxxx 2 - Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx:

21 - Xxxxxxx prostředky x pokladně

22 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

23 - Krátkodobé xxxxx

24 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

25 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

26 - Převody xxxx xxxxxxxxxx účty

Účtová xxxxx 3 - Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx:

31 - Pohledávky

32 - Xxxxxxx

33 - Xxxxxxxxx xx zaměstnanci a xxxxxxxxxxx

34 - Xxxxxxxxx xxxx, dotací x xxxxxxx xxxxxxxxx

35 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

36 - Xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x upsaných nesplacených xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

37 - Jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxx

38 - Xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx

39 - Xxxxxxx xxxxxxx x zúčtovacím vztahům x xxxxxxx zúčtování

Účtová xxxxx 4 - xxxxx
Xxxxxx xxxxx 5 - Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx:

50 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

51 - Xxxxxx

52 - Xxxxxx náklady

53 - Xxxx x xxxxxxxx

54 - Ostatní náklady

55 - Xxxxxx, prodaný xxxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

56 - Xxxxx stavu zásob xxxxxxx činnosti

57 - Xxxxxxxx

58 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

59 - Xxx x xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 6 - Výnosy

Účtové xxxxxxx:

60 - Tržby xx vlastní xxxxxx x za zboží

64 - Xxxxxxx xxxxxx

65 - Tržby z xxxxxxx xxxxxxx

68 - Xxxxxxx xxxxxxxxx

69 - Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 7 x 8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účty xxxxxx třídy 7 x 8 podle xxxxxxxxx předpisu.

Účtová třída 9 - Vlastní xxxxx, xxxxx, výsledek xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, dlouhodobé xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx:

90 - Xxxxxxx jmění

91 - Xxxxx

92 - Xxxxxxxxx xxxxxxx

93 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

94 - Xxxxxxx

95 - Xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx

96 - Xxxxxxxxx účty

97 - 99 - Podrozvahové xxxx

Xx. II
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Ustanovení §38 xxxx. 8 xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxxx 2005.
Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 476/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
Xx. XX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 7 xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 476/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx započatá x xxxx 2004.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 548/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx účetnímu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2006, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx byly použity xxx xxxxxx nabytí, x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 400/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx této vyhlášky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v účetním xxxxxx započatém 1. xxxxx 2009 a xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxx jinak.
2. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx souborů xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx je xxx ke dni xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se výše xxxx ocenění xxxxxx.
3. Xx doby, xxx účetní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxxxx xxxx, předměty x sbírky".
4. Xxxxxxxxxx §30 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, se použije xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 471/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 504/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx použijí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2014 a xxxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 471/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 504/2002 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2015 nebo xxxxxxx, xxxx-xx xxxx x xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §8, 32 x 38 xxxxxxxx č. 504/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx sestavované xx 1. ledna 2015 xx účetní xxxxxx xxxxxxxx x roce 2014.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 504/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx poprvé x xxxxxxx období xxxxxxxxx 1. ledna 2016 x později, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "X.XX.6. Xxxxxxx zvířata x xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx "X.XX.6. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zvířata" x xx rozvahové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku "X.X.6. Mladá x xxxxxxx zvířata a xxxxxx xxxxxxx" se xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx krátkodobého xxxxxxx "X.X.6. Xxxxxxx", x xx až do xxxx jejich vyřazení.

3. X xxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2016 xxxx xxxxxxx se xxxxxx ocenění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2016 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu xxxxxx skupiny 04 - Nedokončený xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotný xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek nebo 25 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx v položkách "X.XXX.7. Xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx" x "X.XXX.7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx", xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx položce xxxxxxxxxxxx xxxx krátkodobého finančního xxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx souvisí.

4. X xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2016 nebo xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx aktivních x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx povahy xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx x xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxx x xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxx xxxxxxx pasivní" xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x pasiv.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 324/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016


Informace
Právní předpis x. 504/2002 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003.
Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
476/2003 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/91 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2004
548/2004 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/91 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, x xxxxxxx hlavním xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 476/2003 Xx.
x účinností xx 1.1.2005
400/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti není xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
471/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/91 Xx., o účetnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
471/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx hlavním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikání, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2014
294/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti není xxxxxxxxx, pokud xxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015
324/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx podnikání, xxxxx xxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx od 1.1.2016 x xxxxxxxx §36x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2017
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
3) Zákon č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §20f x násl. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách xxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republice, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Zákon č. 72/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x některé vlastnické xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx bytů), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 483/1991 Sb., x Xxxxx televizi, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 523/1992 Sb., x daňovém poradenství x Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 524/1992 Sb., x xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 381/1991 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 220/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx stomatologické xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Vyhláška č. 505/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x organizačními xxxxxxxx xxxxx.
11a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11x) Například xxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx. x xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 244/2004 Sb., x xxxxxxxxx bližších xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx x odvětví xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx organizace trhu x mlékem x xxxxxxxx výrobky, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 517/2004 Xx., x nařízení xxxxx č. 196/2005 Sb., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx krav xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.
11d) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11e) Například xxxxx č. 274/2001 Sb., o xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.
11x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx).
11x) Například xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.
12) Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 122/2000 Xx.
13) Zákon č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
Xxxxx č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).
Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 274/2001 Sb., o vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx znění zákona x. 320/2002 Sb.
15) §33 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx pozdějších předpisů.
16) §66a xxxx. 2 x xxxx. xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Bod 3 čl. II Přechodná xxxxxxxxxx xxxxxx č. 492/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.
18) §81 xxxxxx x. 235/2004 Xx., o dani x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Xx.
19) §829 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
20) §8 x 8a xxxxxx x. 593/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20a) Xxxxxxxxx xxxxx §628 x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx č. 290/2002 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx x xxxx, občanská xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x sportu x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 157/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x závazků x xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/2001 Xx., x xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Například §18 xxxxxx č. 111/1998 Sb., §17 xxxxxx x. 248/1995 Xx.
22) §7, 9 x 10 xxxxxx x. 593/1992 Xx.
23) Zákon č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx související.
24) §24 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Xx.
25) §24 xxxx. 2 zákona x. 586/1992 Xx.
26) Čl. X - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xx. X - xxxxxx x. 149/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 248/1995 Xx.
27) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27x) §12 xxxxxx č. 695/2004 Xx., o podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých zákonů.
28) Xxxxx č. 117/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).
29) Xxxxx č. 89/1995 Sb., o státní xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
30) §20 xxxx. 7 xxxxxx x. 586/1992 Sb.
31) Například xxxxxxxx č. 456/2001 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx výroční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stranami x xxxxxxxxxxx hnutími Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, zákon č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31b) Například xxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronických komunikacích), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31c) Například xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §580 xxxxxx x. 40/1964 Xx.
34) Zákon č. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34x) §3 xx 6 xxxxxxxx x. 507/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví.
34x) §24 xxxx. 2 písm. x) xxx 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 246/1992 Sb., na ochranu xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Xxxxxxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx č. 375/2003 Xx., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.