Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
504/2002 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST §1 §2

ČÁST DRUHÁ - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

HLAVA I - ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY §3 §3a §4

Rozvaha §5

Hlavní činnost a hospodářská činnost §5a

Výkaz zisku a ztráty §6

HLAVA II - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK ROZVAHY

Dlouhodobý nehmotný majetek §7

Dlouhodobý hmotný majetek §8

Dlouhodobý finanční majetek §9

Oprávky k dlouhodobému majetku §10

Zásoby §11

Pohledávky z obchodních vztahů §12

Pohledávky z pracovněprávních vztahů §13

Daně a dotace - pohledávky §14

Ostatní pohledávky §15

Krátkodobý finanční majetek §16

Jiná aktiva, aktiva celkem §17

Vlastní zdroje §18 §19

Dlouhodobé závazky §20

Závazky z obchodních vztahů §21

Závazky z pracovněprávních vztahů §22

Daně a dotace - závazky §23

Ostatní závazky §24

Jiná pasiva, pasiva celkem §25

HLAVA III - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Náklady §26

Výnosy §27

Výsledek hospodaření §28

HLAVA IV - USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE §29 §30

ČÁST TŘETÍ - SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA §31

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČETNÍ METODY

Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících §32

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů §33

Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících §33a

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek §33b

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů §34

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů §35

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování §36

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování §36a

Přeměny účetní jednotky §36b

Postup tvorby a použití opravných položek §37

Odpisování majetku §38 §39

Postup tvorby a použití rezerv §40

Vzájemné zúčtování §41

Metoda kursových rozdílů §42

Metoda přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví vedené v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu §42a

Metoda oceňování souboru majetku §42b

Způsob určení funkční měny §42c

Postup při změně měny účetnictví §42d

ČÁST PÁTÁ

Ustanovení přechodná a závěrečná §43

Účinnost §44

Příloha č. 1 - Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 2 - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty

Příloha č. 3 - Směrná účtová osnova

č. 476/2003 Sb. - Čl. II

č. 548/2004 Sb. - Čl. II

č. 400/2005 Sb. - Čl. II

č. 471/2008 Sb. - Čl. II

č. 471/2010 Sb. - Čl. II

č. 294/2014 Sb. - Čl. II

č. 443/2023 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

504

VYHLÁŠKA

ze dne 6. xxxxxxxxx 2002,

kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx podnikání, pokud xxxxxx v soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §37a xxxx. 1 x xxxxxxxxx §4 odst. 2, §14 xxxx. 1, §18 xxxx. 4 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 492/2000 Xx. x zákona x. 353/2001 Sb., (xxxx xxx "zákon"):

XXXX PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY X XXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro vedení xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, označování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxx aktiv, xxxxxxx x jiných xxxxx x xxxxxx závěrce,

c) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vymezení xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x obsahové vymezení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účetnictví xxxxxx v plném xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxx měny a xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxx xx xxxx účetních xxxxxxxx, x xxxxxxx hlavním xxxxxxxxx činnosti není xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v §1 xxxx. 2 xxxx. a), x), x) a l) xxxxxx x na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy; xxxxx se zejména x tyto xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx x politická hnutí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v politických xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx svobodu náboženského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x ústavy xxxxx občanského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx školy xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxx x

x) xxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx podnikání,10) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx jednotky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.11)

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx,

x) xxxxx opravné xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11a)

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx x xxxxxxxxx §18, 24, 30, 34, 35, 36, 36a, 41 x 42, v xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxxxx xxxxxxxx,

x) sestavují účetní xxxxxxx ve zkráceném xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXXX ÚČETNÍ XXXXXXX

§3

(1) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx §18 xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxx aktiv, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a označeny xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx hospodaření.

(4) Xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx; informace v xx xx xxxxxxx x tomtéž xxxxxx, x jakém xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x výkazu xxxxx a xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx sestavují xxxxxx xxxxxxx x xxxxx rozsahu nebo xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxx §18 xxxx. 4 xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené v §3a.

§3x

(1) Rozvahu ve xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx velkými písmeny xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxx mikro účetní xxxxxxxx x malá xxxxxx jednotka, která xxxx povinnost xxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zisku x ztráty xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx písmeny xxxxxxxx abecedy a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx účetní jednotka x xxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 324/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§4

(1) X xxxxxxx x xx výkazu xxxxx x ztráty xx xxxxxxx podle příloh č. 1 x č. 2 x xxxx vyhlášce xxxxxxx xxxxxxxx a xx stanoveném xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ztráty xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a jednotlivé xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx tisících. Xxxxxx vykazování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx účetnictví xxxx xxx uveden xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxx" (netto) a "Xxxxxx xxxxxx" se xxxx xxxxxx. Xxxxxxx "X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx" xx xxxxx xxxxxx období xx výkazu xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx "X.XX.1. Xxxx výsledku xxxxxxxxxxx" uvedené x xxxxxxxx rozvahy za xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx vstupu xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účetní závěrku x xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx použijí x xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Účetní jednotky, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx minulé xxxxxx xxxxxx v měně xxxxxxxxxx xxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §42d.

§5

Xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xx xxxxxxx aktiv xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx položky x xxxxxxx x příslušným xxxxxxx xx uvedou x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx informace uváděné xx minulé a xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx informace xx minulé účetní xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 7 xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x účetní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Položky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, se xxxxxxx xx záporným xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx uvádějí částky xxxxx x xxxxx xx stavem x xxxxxxx dni účetního xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx se uvádějí xxxxx aktiv x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období, xx které xx xxxxxx xxxxxxx sestavuje. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx "X.XX.1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", která xx vykazuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, x položka pasiv "X.XX.2. Výsledek xxxxxxxxxxx xx schvalovacím xxxxxx", xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx účetního období.

(3) Xxxxxxx rozvahy x xxxxxx výši se xxxxxxxxx.

§5a

Hlavní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnost, xxx kterou xxxx xxxxxx jednotka založena xxxx zřízena zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, zřizovací xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx.

(2) Hospodářskou činností xx xxx účely xxxx vyhlášky rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zapsané v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 324/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§6

Výkaz xxxxx a xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x samostatně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx účetní jednotku xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx informace za xxxxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ztráty x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx

(1) Položka "X.X. Xxxxxxxxxx nehmotný majetek xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx delší xxx xxxxx rok x xx výše ocenění xxxxxx xxxxxx jednotkou x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx principu xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx použitelnosti xx xxxxxx doba, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx uchovatelný xxx další xxxxxxx xxxx xxxx sloužit xxxx podklad nebo xxxxxxx zdokonalovaných xxxx xxxxxx postupů x xxxxxx včetně doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, xxxxxxxx xxxxxxx emisí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxxxx množství xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx limit xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx limity") xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx ohledu xx xxxx ocenění; x xxxxxxx držitele xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pořizovací cenou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotkou pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx "A.I. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celkem" xxxxx xxxxxxxx 1,

a) x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nabyvatel xxxxxxxxx xxxxx k dlouhodobému xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx neúčtuje xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxxx xxxxxxxxxx v odstavci 5,

x) drobného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx složky majetku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud xxxx xxxx použitelnosti delší xxx jeden xxx x účetní xxxxxxxx xx nevykazuje v xxxxxxx "A.I. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

(3) Xxxxxxx "X.X.1. Nehmotné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx" a položka "X.X.2. Xxxxxxxx" obsahují xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x vývoje x xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx x určeny x obchodování a xxxx byly xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx "X.X.3. Xxxxxxxxxx xxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx práva k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, práva x xxxxxxxxx duševní xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx práva.

(5) Xxxxxxx "X.X.4. Drobný dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx jedné xxxxxxx je x xxxxxx 7&xxxx;000 Xx x vyšší x xxxxxxxxxxx xxxxxx 60&xxxx;000 Xx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2002, a xx xx xx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx "X.X.5. Xxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx majetek" obsahuje xxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx výši xxxxxxx.

(7) Xxxx vzniklé xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x vzorky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx likvidace, xx x případě xxxxxxx využití xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx "X.X.6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx způsobilého x xxxxxxx.

(9) Položka "X.X.7. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx krátkodobé x dlouhodobé xxxxxx x závdavky xxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku.

(10) Dlouhodobým xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a povinností xxxxxxxxxxx právními předpisy xxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Dlouhodobým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxx, průzkumy xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx propagačních x xxxxxxxxxx akcí, xxxxxxxxxxx xxxxxxx jakosti11d) x xxxxxxxx xxx řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nemohou xxxxxxxx. Xxxx xxxx účetní xxxxxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx11e) a xxxxxxxxxxx xxxxxx11f), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx11g) a xxxxx xxxxxx11h) x xxxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek

(1) Xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxx" xxxxxxxx pozemky xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx majetek xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx", "A.II.5. Pěstitelské xxxxx xxxxxxxx porostů", "X.XX.8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" podle xxxxxxxx 9 xxxxxx x) x d).

(2) Xxxxxxx "A.II.2. Umělecká xxxx, předměty x xxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx díla, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty12), x xxxxxxx hmotný xxxxxx majetek xxx xxxxxx na výši xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zbožím, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxx muzejní povahy, xxxxxxxx kulturní hodnoty xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, a xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 2 písm. x).

(3) Položka "X.XX.3. Xxxxxx" xxxxxxxx bez xxxxxx xx výši xxxxxxx x dobu xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx14) včetně xxxxx, xxxxx díla x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, vodní xxxx x xxxxx xxxxxxxx díla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14)

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zásobou podle §11 xxxx. 7,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rekultivace, xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x nebytové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x případě společných xxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx pozemku, xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx,8)

x) nemovité xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §28 xxxx. 5 xxxxxx,

x) technické xxxxxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) zákona.

(4) Položka "X.XX.4. Xxxxxx movité xxxx x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technicko-ekonomickým xxxxxxx x xxxxx použitelnosti xxxxx xxx xxxxx xxx a xx xxxx xxxxxxx určené xxxxxx jednotkou, x xx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x poctivého xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx samostatným xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jeden rok xxxxxxxxxx v xxxxxxx "X.XX.4. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx xx drobný xxxxxx xxxxxxx, x kterém xxxxxx jednotka xxxxxx xxxx x zásobách,

b) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx výši ocenění, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kulturní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx" a položka "X.XX.4. Hmotné movité xxxx x jejich xxxxxxx" xxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §32 xxxx. 5:

x) xxxxxxx uvedeného x §28 odst. 5 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Položka "A.II.5. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx

x) ovocné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxx 0,25 xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 90 stromů xxxx 1000 xxxx xx 1 xxxxxx,

x) xxxxxx porost vinic x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx "X.XX.6. Xxxxxxx zvířata x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx zvířata x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jeden xxx a xx xxxx ocenění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx splnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx, xxxxxxx respektováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x položce "A.II.6. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx "X.XX.7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx hmotných xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx položky je 3&xxxx;000 Xx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx 40&xxxx;000 Xx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2002, a xx xx xx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx "A.II.8. Xxxxxxx dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

x) ložiska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pozemku xx 1. xxxxx 1997 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovené x §38 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxx "A.II.3. Xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, mající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx položkách "A.II.1. Xxxxxxx", "X.XX.2. Xxxxxxxx xxxx, předměty x xxxxxx", "A.II.3. Stavby", "X.XX.4. Hmotné movité xxxx x xxxxxx xxxxxxx", "A.II.5. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx porostů", "X.XX.6. Dospělá xxxxxxx x xxxxxx skupiny", "X.XX.7. Drobný dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx", "A.II.9. Xxxxxxxxxxx dlouhodobý hmotný xxxxxxx" x "X.XX.10. Xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek",

d) xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x stavbě x xxxxxxxx užívacího xxxxx, pokud nejsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx" nebo jako xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx "B.I. Xxxxxx".

(10) Xxxxxxx "X.XX.9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx "X.XX.10. Poskytnuté xxxxxx xx dlouhodobý hmotný xxxxxxx" xxxxxxxx krátkodobé x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku.

(12) Dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x užívání, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx technických xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxx způsobilost x xxxxxxx. Obdobně xx postupuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věcí, které xxxx nabytím xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x nevyžadují montáž x xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx delší xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nakupovaný xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx s xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zhodnocení formou xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.XXX.1. Podíly - xxxxxxxx xxxx ovládající xxxxx" xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nepoužije.

(3) Xxxxxxx "X.XXX.2. Podíly - xxxxxxxxx vliv" obsahuje xxxxxxx majetkové xxxxxx x ovládaných xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podstatný xxxx, x xxxx majetková xxxxx xxxx vykázána x xxxxxxx "X.XXX.1. Xxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba".

(4) Xxxxxxx "X.XXX.3. Dluhové xxxxx xxxxxx držené xx xxxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx "A.III.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složkám" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx splatnosti xxxxx xxx xxxxx rok, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx "A.III.5. Xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxx" xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx delší než xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx položkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx "A.III.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx "X.XXX.1. Podíly - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" a "X.XXX.2. Xxxxxx - xxxxxxxxx xxxx", termínové vklady x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx x majetek xxxxxxxxxx xx užívání xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx smluv o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nemovitých xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001 xxx xxxxxxxx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.17)

§10

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxx x nehmotným xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx", "X.XX.2. Xxxxxxx k xxxxxxxx", "X.XX.3. Oprávky x xxxxxxxxxxx právům", "X.XX.4. Xxxxxxx k xxxxxxxx dlouhodobému nehmotnému xxxxxxx", "A.IV.5. Xxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobému xxxxxxxxxx majetku", "X.XX.6. Xxxxxxx ke xxxxxxx", "X.XX.7. Oprávky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx movitým xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí", "X.XX.8. Oprávky x xxxxxxxxxxxx celkům xxxxxxxx xxxxxxx", "X.XX.9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx", "X.XX.10. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" x "X.XX.11. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku" xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxx vyjadřují opotřebení xxxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxx vyjádření, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xx xx výše xxxx xxxxxxx x účetnictví x současně vstupuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpisů.

§11

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.X.1. Xxxxxxxx na xxxxxx" xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxx procesu přecházejí xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx přímo xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx lak xx xxxxxxx,

x) látky, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, čisticí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx díly,

e) obaly x obalové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dlouhodobý majetek xxxx xxxxx,

x) další xxxxxx xxxxxx xxxx x dobou použitelnosti xx xxxxxxx xxxx, xxx ohledu xx xxxx xxxxxxx,

x) hmotné xxxxxx xxxx a xxxxxx soubory x xxxxx xxxxxxxxxxxxx delší xxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx "X.XX.4. Hmotné xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx", xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx majetek, x kterém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx35).

(2) Xxxxxxx "X.X.2. Xxxxxxxx xx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxx xxx vyúčtován xxxxxxxxxxx, avšak nebyl xxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Položka "X.X.3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx jedním xxxx xxxxxxxx výrobními xxxxxx x nejsou xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxx, xxx nichž xxxxxxxxxx hmotné xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx "X.X.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx výroby" obsahuje xxxxxxxx evidované xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x budou dokončeny xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výrobním xxxxxxx xxxxxx jednotky.

(5) Xxxxxxx "X.X.5. Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx účetní jednotky.

(6) Xxxxxxx "X.X.6. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx36), která xxxxxx vykazována x xxxxxxxxx "X.XX.6. Dospělá xxxxxxx x jejich xxxxxxx", "B.I.1. Materiál xx xxxxxx" x "X.X.7. Xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx".

(7) Xxxxxxx "B.I.7. Xxxxx xx xxxxxx x v prodejnách" xxxxxxxx zejména hmotné xxxxxx xxxx x xxxxxxx nabyté xx xxxxxx prodeje, xxxxx xxxxxx jednotka x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx obchoduje. Položka xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, byla xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx36). Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx účetní xxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x prodej xxxxxxxx xxxx, nakupuje xx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx "X.X.8. Zboží xx xxxxx" xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxx xxxx x zvířata xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx dodavatelem, avšak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Položka "B.I.9. Xxxxxxxxxx zálohy na xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxx x závdavky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Položka "X.XX.1. Xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dodávky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx položky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "B.II.2. Směnky x inkasu" obsahuje xxxxxxxx krátkodobé x xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx z cizích xxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxxx xxx.

(3) Položka "X.XX.3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx doby xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx splatnosti, předané xxxxx x proplacení.

(4) Xxxxxxx "B.II.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx x krátkodobé xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodavatelům xx xxxxxxx vyplývající z xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 9, §8 xxxx. 11 x x §11 odst. 9.

(5) Xxxxxxx "X.XX.5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, neuvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 4, zejména xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x důvodu reklamace xxxxxxx.

§13

Pohledávky x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Položka "X.XX.6. Xxxxxxxxxx za zaměstnanci" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx cestovné xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx záloh, xxxxx xxxx zaměstnanci povinni xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "B.II.7. Xxxxxxxxxx xx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního pojištění" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxx x dotace - pohledávky

(1) Položka "X.XX.8. Xxx z xxxxxx" obsahuje u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx z xxxxxx jak xx xxxxx xxxxxx období, xxx i xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.XX.9. Xxxxxxx xxxxx daně" xxxxxxxx xxxxxxxxxx x titulu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx daní ze xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx jednotka xxxx xxxxxx vybírá od xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů, případně xxxxxx osob.

(3) Položka "X.XX.10. Daň x xxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nároků xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Položka "X.XX.11. Ostatní daně x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxxxx xxxx neuvedených x xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx "X.XX.12. Nároky na xxxxxx x ostatní xxxxxxxxx se státním xxxxxxxxx" a "X.XX.13. Xxxxxx na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x rozpočtem orgánů xxxxxxxx samosprávných celků" xxxxxxxx nároky na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nároků xxxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxxx "X.XX.14. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sdruženými xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx společníky xxxxxxxxxx x xxxx společnosti.

(2) Xxxxxxx "X.XX.15. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx" xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx x uskutečněných xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací x xxxxxxxxxx nástroji, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx "X.XX.16. Pohledávky x xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx emitentů x titulu úpisu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx "X.XX.17. Xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky, které xx neuvádějí x xxxxxx xxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx x závdavky xxxxxxxxx xxxxx osobám xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx o zálohy xxxxxxx x §7 xxxx. 9, §8 xxxx. 11, §11 xxxx. 9 x x §12 xxxx. 4.

(5) Položka "X.XX.18. Xxxxxxx xxxx aktivní" xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx x krátkodobých pohledávek xxxxxxxxx zejména podle xxxxx, které xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky doloženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady, x xxxx není xxxxx xxxxxx přesná xxxx.

(6) Xxxxxxx "X.XX.19. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx vztahují x xxxxxxxx účetní xxxxxxxx podléhající xxxx x xxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XXX.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx prostředky x hotovosti, xxxxx xx xxxxxx jednotka x xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Položka "X.XXX.2. Xxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx kupónů, xxxxx (xxxxxxxxxxx, telefonních), xxxxx představují xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu s xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx poukázek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx "X.XXX.3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x bankách xxxx x spořitelních x xxxxxxxx družstev. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx xx konci xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxx, pak xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx "X.XXX.18. Xxxxxxxxxx xxxxx".

(4) Položky "X.XXX.4. Xxxxxxxxx xxxxx papíry x obchodování" x "X.XXX.5. Xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu kratší xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx zisků z xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Položka "X.XXX.6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx jiné xxxxx papíry xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x položkách "X.XXX.4. Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx" x "X.XXX.5. Dluhové xxxxx papíry x xxxxxxxxxxx". X xxxx xxxxxxx xx uvádějí x dluhové xxxxx xxxxxx držené xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx než xxxxx rok.

(6) Xxxxxxx "X.XXX.7. Peníze xx xxxxx" obsahuje stav xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xx v xxxxxxxx rozvahy xxxxx x kladné xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx konečného xxxxxxxx xxxx 261 - Peníze xx xxxxx.

§17

Xxxx aktiva, aktiva xxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxx xxxxxxxx období" x "X.XX.2. Příjmy xxxxxxxx xxxxxx" obsahují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Položka "X.XX.1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx výdaje, které xx xxxxxx xxxxxxx x příštích účetních xxxxxxxx. Xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxx příštích xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a věcně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období x xxxxxx účtovány xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx právnickými x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx "Xxxxxx celkem" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oprávek x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.X.1. Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetku účetní xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx připouští xxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účetní jednotky, xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx obsahuje i xxxxxx a účelové xxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobého nehmotného x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nabytý xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx. Uvádějí xx xxx x hodnota xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.X.2. Fondy" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx buď ze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy20a) xx xxxxxx osob. Xxxxx xx zde xxxxxx xxxx výtěžku xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určená x použití na xxxxxx xxxxxxxxx účel x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx21), xxxxxx, statutů, xxxx xxxxxx zřizovacích xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx listin, xxxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného xxxxxx účetní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx "X.X.3. Oceňovací xxxxxxx x přecenění xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné hodnoty x xxxxxxx ekvivalencí x cenných papírů x xxxxxx a xxxxxxxxx rozdíly při xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxx zajišťujícího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx položka xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Položka "X.XX.1. Účet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx běžného účetního xxxxxx vykázaný k xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Položka "X.XX.2. Xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xx celou xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx období.

(6) Xxxxxxx "X.XX.3. Nerozdělený zisk, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx účetních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx chyb, vykazují xx tyto xxxxxx x příslušných položkách xxxxxx zisku x xxxxxx běžného období.

§19

Xxxxxxx "X.X.1. Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Položka "X.XX.1. Xxxxxxxxxx bankovní xxxxx" obsahuje cizí xxxxxx xxxxxx jednotky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než jeden xxx.

(2) Položka "B.II.2. Xxxxxx dluhopisy" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx rok xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z titulu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.17)

(4) Xxxxxxx "X.XX.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx jeden rok.

(5) Xxxxxxx "X.XX.5. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dodavatelům x xxxxx xxxxxxxxx x akceptovaných cizích xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx směnek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx dlouhodobé xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx "X.XX.6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx dluhů xxxxxxx xxxxx smluv, které xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebnými xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx "X.XX.7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxx xx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx "B.III.1. Xxxxxxxxxx" xxxxxxxx krátkodobé xxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Neuvádějí xx zde dluhy xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.XXX.2. Xxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx věřitelům x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastních xxxx akceptovaných cizích xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx krátkodobé xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Položka "B.III.3. Xxxxxxx xxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx závazky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x závdavků xx xxxx jednoho xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x obchodních xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx "X.XXX.4. Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx "X.XXX.1. Dodavatelé", "X.XXX.2. Xxxxxx x xxxxxx" x "X.XXX.3. Přijaté xxxxxx", xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XXX.5. Xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Položka "X.XXX.6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, vyplývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxx xx xxxxxxxx náhrady x náhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Položka "X.XXX.7. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistného x xxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxx x dotace - xxxxxxx

(1) Položka "X.XXX.8. Xxx z xxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dluhy z xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx účetní období, xxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.XXX.9. Ostatní xxxxx xxxx" obsahuje xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daní, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx "X.XXX.10. Xxx x xxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x přidané hodnoty x plátců této xxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx uplatněného xxxxxx xx vrácení xxxx x přidané hodnoty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) x ostatní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx daní.

(4) Xxxxxxx "X.XXX.11. Xxxxxxx daně x xxxxxxxx" obsahuje xxxxx zejména x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v odstavcích 1 xx 3, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx.

(5) Xxxxxxx "X.XXX.12. Xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxx rozpočtu" a "X.XXX.13. Závazky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx" obsahují xxxxx x titulu nedočerpaných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Položka "X.XXX.14. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a podílů" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účasti, xx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxxxx listů nebo xxxxxx.

(2) Xxxxxxx "B.III.15. Xxxxxxx xx společníkům xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx krátkodobé a xxxxxxxxxx dluhy xxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx o společnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k ostatním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx společnosti.

(3) Xxxxxxx "X.XXX.16. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx" obsahuje xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x finančními xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx závazku.

(4) Položka "X.XXX.17. Jiné xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhy, xxxxx se xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx statutárních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx z členství x účetní jednotce.

(5) Xxxxxxx "X.XXX.18. Krátkodobé xxxxx" obsahuje xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rok x xxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx "X.XXX.19. Eskontní úvěry" xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx splatnosti xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx "X.XXX.20. Xxxxxx krátkodobé xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaných účetní xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx "B.III.21. Xxxxxxx dluhopisy" xxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx "X.XXX.22. Dohadné xxxx pasivní" obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x tedy xxxx xxxxx jejich xxxxxx xxxx.

(10) Položka "B.III.23. Xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx" obsahuje zejména xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dobou splatnosti xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx osob, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhy x xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx vystavených účetní xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx.

§25

Jiná xxxxxx, xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x běžným xxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "B.IV.2 Xxxxxx xxxxxxxx období" xxxxxxxx úhrady, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx až v xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pasiv.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX VÝKAZU XXXXX X XXXXXX

§26

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nakupované xxxxxx zahrnují xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx "X.X.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx materiálu, xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx úbytků, xxxxxxx xx spotřebovanou xxxxxxx x xxxxxxx xx spotřebu ostatních xxxxxxxxxxxxxx dodávek, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.2. Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxxx x úbytky xxxxx xx normy xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.3. Xxxxxx a xxxxxxxxx" xxxxxxxx náklady na xxxxxx x udržování xxxxxxx, ke kterému xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vlastnické xxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx dle §28 xxxxxx,

x) xxxxxxx "A.I.4. Xxxxxxx xx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.5. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx, dary x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.6. Ostatní služby" xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx neuvádějí x položkách xxxxxx xxxxx x xxxxxx "X.X.3. Xxxxxx a xxxxxxxxx", "X.X.4. Xxxxxxx xx xxxxxxxx" x "X.X.5. Náklady na xxxxxxxxxxxx", xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx pořízení xxxxxxxx nehmotného xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx, zboží, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) položka "X.XX.7. Xxxxx stavu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx zvýšení xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zásob nedokončených xxxxxxx, xxxxxxxxxx, výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx mezi xxxx xxxxx zásob xx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx může xxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.XX.8. Xxxxxxxx materiálu, zboží x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx nákladů x hodnotě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x materiálu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pořízení; dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výkony provedené xxx vlastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx vlastními xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hodnotu,

c) xxxxxxx "X.XX.9. Aktivace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vytvořeného xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxx; tato položka xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) položka "X.XXX.10. Mzdové xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx x náklady xx příjmy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastních xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánů,

b) xxxxxxx "A.III.11. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx sociální zabezpečení x xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.XXX.12. Xxxxxxx sociální pojištění" xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx platby x xxxxxx za xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx "A.III.13. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx vztahují,

e) položka "X.XXX.14. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náklady, které xx neuvádějí x xxxxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty "A.III.11. Xxxxxxx sociální xxxxxxxxx", "X.XXX.12. Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx" a "X.XXX.13. Xxxxxxx sociální xxxxxxx", x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx "X.XX.15. Xxxx x poplatky" xxxxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx "X.XXXX.29. Xxx z xxxxxx"; xxxx obsahuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx nelze xxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o spotřebních xxxxxx.

(5) Ostatní xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx:

x) xxxxxxx "X.X.16. Smluvní xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x penále" obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx, x xxxxxxxx úroků x xxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ze smluvních xxxxxx, postižní částky x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.17. Xxxxx xxxxxxxxx pohledávky" xxxxxxxx náklady xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dani x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, x kterých x xxxxxx nestačí xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníků xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx x způsoby xxxx řešení, a xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.18. Xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x úvěrním xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, včetně úroků x xxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx zápůjček, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx, x dále xxxxxx, xxxxxxxx částky a xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.19. Xxxxxxx ztráty" xxxxxxxx kursové rozdíly xxxxxxxxxx xx účtech xxxxxxxx x cizích xxxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.20. Xxxx" xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxx jednotky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pořizovací cenu xxxxxxxxxx zásob x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neodpisovaného xxxxxxx x bezúplatné převody xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx zřizovací xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx "A.V.21. Xxxxx x xxxxx" xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx majetku s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx jsou xxxx pohledávkou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxx položky xxxxxxxx xx analytických xxxxxx "Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxxxx xxxxxxxxx 06 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 25 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení; x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx a hmotného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x škody; xxxxxx pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxxx znehodnocení, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zničení hmotného xxxxxxx, xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.22. Xxxx xxxxxxx náklady" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezachycené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vedením účtů x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxx, náklady na xxxxxxx pojištění xxxxxxx x xxxx, náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx účtů x bank xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx poplatky s xxxxxxxx případů, xxx xx xxxx položky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bytů; xxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx povolenek xx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxx bez ohledu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x opravných xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx "X.XX.23. Xxxxxx dlouhodobého majetku" xxxxxxxx odpisy podle xxxxxxxxxx plánu stanoveného xxxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxxxxxx cenu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.XX.24. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxx nehmotného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prodeji; uvádí xx zde x xxxxxxxxxx xxxx prodaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx k okamžiku xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.XX.25. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x podíly" xxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x podíly,

d) xxxxxxx "X.XX.27. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x opravných xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x použití xxxxxx x opravných xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx "X.XXX.28. Poskytnuté xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z nepovinného xxxxxxxx xxxxxx jednotky. Xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Položka "X.XXXX.29. Xxx x xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx období, xx které se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxx, snížené x xxxxxx daně xx minulá zdaňovací xxxxxx.

§27

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx "B.I.1. Xxxxxxxx dotace" obsahuje xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na provoz xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zprostředkovaně poskytnutá xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx finančních xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx, ze xxxxxxxx fondů, x xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx dotaci xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx rozpočtů xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poplatků x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxx se xxxxxxxx xxx zaniklý xxxx xx výši xxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx obdobné peněžité xxxxxx nebo xxxx xxxx zanikla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx snižuje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx preferenčních xxxxxx x povolenek xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a vykazuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pořizovací xxxxx; xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx jiném xxxxxx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxxxxxx částka zaúčtovaná xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 34 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx účty xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx souvislosti x xxxxxxx.

(2) Přijaté xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx složkami" obsahuje xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakladatelskou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxx příspěvky (xxxx)" xxxxxxxx dary xx xxxxxxxx činnost xxxxxx jednotky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek není xxxxx x plnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.XX.4. Xxxxxxx xxxxxxx příspěvky" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, stanov xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x položce xx uvádějí i xxxxxxxxx xxxxx registrovaných xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx; neuvádějí xx xxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx pořádaných x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx výnosy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx "X.XX.5. Xxxxxxx pokuty, xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx pokuty x xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a úroky x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s výjimkou xxxxx z prodlení xxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx částky x dále penále x xxxxxx obdobné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx "X.XX.6. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, které byly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nákladů x od tohoto xxxxxxxx se v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx účetní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.XX.7. Xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx x xx xxxxxx dlužníků x xxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxx, které xx zdaňují zvláštní xxxxxx, x xxxxxxxxx xxx je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.XX.8. Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x cizí xxxx,

x) položka "B.IV.9. Xxxxxxxxx xxxxx" obsahuje xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx "A.I.2. Xxxxx",

x) xxxxxxx "B.IV.10. Jiné xxxxxxx xxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x škody xx fyzických x xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx a hmotného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výnosů; xxxx výnosy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

(4) Tržby x prodeje xxxxxxx xxxxxxxx tyto položky:

a) xxxxxxx "X.X.11. Tržby x xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxx xx prodaný xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pronajímání xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx "X.X.12. Xxxxx z prodeje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx" obsahuje tržby x prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 06 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxx skupiny 25 - Krátkodobý xxxxxxxx majetek,

c) xxxxxxx "X.X.14. Xxxxxx z xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtech xxxxxx skupiny 25 - Krátkodobý xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx "B.V.15. Xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxx vyplývající x vlastnictví dlouhodobého xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 06 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Výsledek hospodaření

(1) Položka "X. Xxxxxxxx hospodaření xxxx zdaněním" obsahuje xxxxxx položek "Výnosy xxxxxx" x "Náklady xxxxxx", x výjimkou xxxxxxx "X.XXXX.29. Daň x příjmů". Xxxxxxx "X. Výsledek xxxxxxxxxxx xx zdanění" obsahuje xxxxxx xxxxxxx "C. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx" a položky "X.XXXX.29. Xxx x xxxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xx xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx vykázat xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x výsledek xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX INFORMACÍ X XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX

§29

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx sestavuje popisným xxxxxxxx xxxx xx xxxxx tabulek k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 zákona x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x výkazu xxxxx x ztráty. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přílohu x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxxx.1) xx 10)

(3) Účetní xxxxxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §30 xxxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxx x xxxxxxx v xxxxxx závěrce xxxxx xxxxxx a vyhlášky.

§30

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxx hlavní, xxxxxxxxxxx x dalších činnostech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx osobností, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx vlastního jmění, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx obecných xxxxxxxx zásadách x xxxxxxxxx xxxxxxxx metodách x xxxxxxxxxx od xxxxxx metod s xxxxxxxx xxxxxx vlivu xx majetek x xxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxx a výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx úprav xxxxxx xxxxxxx (odpisy x xxxxxxx xxxxxxx),

3. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx měnu xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx modelu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxx xxxxxxx včetně změn x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

2. xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx výši, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 92,

3. uvede xxxxxx a případnou xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oceněny xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx položek xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x právní formě xxxxx xxxxxx jednotky, x xxx xx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxx x neomezeným ručením,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx během xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx období x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx účetního xxxxxx,

3. xxxx úroků, xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx přijaté xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx účetní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiné ověřovací xxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) názvu xxxxxx účetních xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejím jménem x xx xxxx xxxx drží podíl, xxxxx podíl může xxx x x xxxxxx držených xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx základního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a zisku xxxx ztráty xxxx xxxx xxxxxx jednotky xx minulé xxxxxx xxxxxx,

x) přehled splatných xxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, přehled xxxxxxxxx dluhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xxxxxx nedoplatky x xxxxxx příslušných xxxxxxxxxx x celních xxxxxx s uvedením xxxxxx, xxxxx vzniku x xxxxxxxxxx,

x) počtu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxx druh xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jejich ocenění; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x podílů, xxxxxxxxxxxxx x prioritních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx práv x xxxxxx xxxxxx xxxxx a rozsahu xxxx, xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx v daném xxxxxxx období x x kterých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dni přesahuje xxx xxx, jakož x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx účetní xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx; tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxx odděleně xxx xxxxxxx každého xxxxxxxx xxxxx struktury xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx x hospodářskou xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx z příjmů,

p) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jakož x x osobních xxxxxxxxx xx účetní xxxxxx x členění xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx "X.XXX.10. Mzdové xxxxxxx" až "A.III.14. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx řídicích, xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx řídicích, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sjednaných dluhů xxxxxxx požitků bývalých xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx členů,

r) účasti xxxxx řídicích, kontrolních xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určených xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x nimiž účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) x uvedením xxxxxxx xxxxx, hlavních xxxxxxxx x případně proplacených xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx záruky x xxxxxxxx xxxxxxx výše xxx každou xxxxxxxxx xxxxx,

x) způsobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a způsobech xxxxx prostředků v xxxxxx účetním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxx významné položce x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, x které xx uvedení xxxxxxxxx xxx hodnocení finanční x xxxxxxxxx situace x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx informace nevyplývají xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx; u významných xxxxxxx aktiv se xxxxxx též jejich xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x rozvaze x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxx xxxx kompenzovány s xxxxxx xxxxxxxxx a x rozvaze a xxxxxx xxxxx x xxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx zajištění úvěrů, xxxxxxx dotace na xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx x poskytnutých xxxxxx, xxxxxxx x příjemcích xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření x předcházejících xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rozdělení xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kvótách x limitech, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx výsledkových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx reprodukční pořizovací xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, nebo x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxx xxxxxxxx uvede počet xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx majetku x xxxxx xx průkazný xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxx více než 10 ha xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, uvede x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) celková výměra xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx lesních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pozemků s xxxxxx xxxxxxxx x x2 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx surového xxxxx xx m2.

(4) Xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x lesním xxxxxxxx x xxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b), například x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx zjištěná xxxx xx významně rozdílná, xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx závěrce xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx její xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Součástí xxxxxxx v účetní xxxxxxx mohou xxx x xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx x podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. j) xx xxxxxxx tak, xxx jejich xxxxxx xxxxxx xx následek xxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxx uvedené xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x) xx xxxxxxx xxx, xxx neumožnily xxxxx&xxxx;xxxxxxxx částky týkající xx určitého xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx, x x xxxxxxx na zákon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 x §30 xxxx. 1 písm. e), x) x x).

(8) Xxxxx xxxxxx jednotka xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx, které xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx závěrce, x xxxxxxxx dopad xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Stejné xxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, od kterého xxxxx xx změně xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xx údaj x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx od xxxxx x xxxx xxxxxxxxx jmění x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx údaji.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

§31

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx uvedena x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx členěno xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu účetní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x obsah syntetických xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účtový xxxxxx, x němž xxxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx rozvrhu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x označení x uspořádání xxxxxxxx xxxxxx směrné xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vytvářejí xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx potřeb xxxxxx závěrky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

§32

Xxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nákladů x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jeho pořízení xx xxxx xxxxxxxxx x §7 odst. 10 nebo x §8 xxxx. 12 xxxx zejména náklady xx

x) přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx a otevření xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, patentové xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce,

b) xxxxx, xxxxxxx x úvěrů,

c) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x poplatky xx dočasné nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, geologické, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, zařízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a příslušné xxxxxxx úpravy, xxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) licence, xxxxxxx a xxxx xxxxx využitá při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx provoz,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxx částí x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxxx xxxx, náhrady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo pachtýři xxxxxxxx věci xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx porost x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) úhradu xxxxxx xx:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x připojením x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x se xxxxxxxxxx dodávky tepelné xxxxxxx,

x) xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx31a), xxxxxxxxx31b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx31c) xxxxxx jednotce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx která xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx územních samosprávných xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x užívání, xxxxxxxx-xx x průběhu xxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx výrobků xxxx xxxxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxx x xxxxxxx xx ně, s xxxxxxxx odpisů, součástí xxxxxxxxx nákladů. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pořizování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; pokud xx pořizování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx pořizovaný majetek xx ostatních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx a hmotného xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou

a) xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xx předchozího xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dílů, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx tím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx činnost, xxxxxx xx xxxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a odstraňují xx xxxxxxxxx závady,

b) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do předchozího xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxx xx smluvních xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.1. Pozemky" náklady xxxxxxx x pořízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx "X.XX.3. Stavby", "X.XX.5. Xxxxxxxxxxx xxxxx trvalých xxxxxxx" x "X.XX.8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxx §8 xxxx. 10 xxxx. x).

(3) X případě xxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vyhovující xxxxx xxxxxx. Je-li při xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavba xxxxxxxxxx právu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ocenění xxxxx xxxxxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x poctivého xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx stavby.

(4) Ocenění xxxxxxxxxxxx dlouhodobého nehmotného xxxxxxx a odpisovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xx zvyšuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jednotka; v xxxxxxx xxxxxxxxxx leasingu xx xxxxxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx o technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxx nebo pachtu x pokračuje xx x xxxxxxxxxx x xxxxx zvýšené pořizovací xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dlouhodobého xxxxxxxx majetku, xxxxx xxxx xx následek xxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, přístaveb x stavebních úprav, xxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx ocenění stanoveného xxx xxxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx §8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zásahy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxx.

(6) Dlouhodobý hmotný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ocení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nejsou-li xxxx xx smlouvě xxxxxxxx.

(7) Ocenění pořízeného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx "X.XX.5. Pěstitelské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxx xx xxxxx majetku.

§33

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pořízením xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xx započítávají xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§33a

Způsoby xxxxxxxxx zásob x xxxxxxxx nákladů x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, provizi, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Do xxxxxxxxxx xxxx zásob se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx zásob, xxxxxxx xxxxxxx, smluvní xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx a xxxx sankce xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§33x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pořízením xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx znalecké xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ocenění ekvivalencí x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx jednotkou x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zisk x xxxxxxxx rozdílů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výnos.

(2) Xxxxx xxxxxxxx hodnot ostatních xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotou (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx) xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 92. Je-li xxxxxxxxx, xx xxxxx x trvalému snížení xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) těchto xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kladnému xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx nabytí a xxxxxxxxx xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxxxxxx předchozích xxxxx ze xxxxxxxxxxxx. Xxxxx následně xx xxxxxxxxxx znehodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dojde x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx realizovatelných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx zvýšení reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastním xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 92.

§35

Xxxxxxxxx rozdíly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zajišťovacích derivátů

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo závazku, xx xxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxx x xxxxxx konkrétního xxxxxx xx účtuje prostřednictvím xxxx xxxxxxx a xxxxxx.

(2) Změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů x xxxxxx xxxxxxx 92. Xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx zaúčtovány xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx zaúčtovány xxxxxxx xxxx výnosy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxx zajištění xx zajišťovací vztah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vymezení rizika, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxxx, pokud na xxxxxxx x x xxxxxxx zajišťovacího vztahu xx xxxxx xxxx xxxxxxx reálné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx položek x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxxxxxx zajišťovanému xxxxxx x intervalu 80 % - 125 %. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xx o xxx xx tohoto xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x obchodování.

(6) Xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx smluvní xxxxx, xxxxx předmětem xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx rozdíly při xxxxxxxxx reálné hodnoty x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 3 x 4, se xxxxxx xxxx náklad xxxx xxxxx.

§36a

Oceňovací xxxxxxx při xxxxxxxxx reálné xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxx jednotka nabyla x určila k xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které účetní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x obchodování, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§36b

Přeměny xxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx podnikateli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodních xxxxxxxxx.

§36x vložen právním xxxxxxxxx č. 324/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§37

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx

(1) Xxxxxx jednotky xxxxxxx x §2 opravné xxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx v odstavci 2.

(2) Účetní jednotky xxxxxxx x §2 xxxxxx x opravných xxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího rezervy xxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx, x to xxxxx x případech, pokud xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xx uvádějí x aktivech rozvahy x xxxxxxx "X.XX.19. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx" x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx opravných xxxxxxx xxxxx přesáhnout xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tvořeny. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxx xxxx pohledávky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx. Odepsané pohledávky xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx účtech xx okamžiku, než xx prokazatelně známo, xx nemůže x xxxxxx případě xxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxx, xxx pohledávky xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uvádí xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx do xxxxxx x položce "X.XX.6. Xxxxxx xx odepsané xxxxxxxxxx". X částku xxxxxxxxx úhrady xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx položek xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Snížení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřiměřenou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx položky xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx na xxxxxx titul snížení xxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx opravné xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx xx při inventarizaci xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxx xxxxxx xxxx x účetnictví, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx odpisují x ocenění xxxxxxxxxxx x §25 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx používání. Průběh xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx odpisování xxxxxxxx i xxxxx xxx xx xxxxx xx xxx, xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx užívání xxxx xxxxxxxx; majetek xxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účetní xxxxxxxx, která dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx užívá x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hmotného majetku x xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx nehmotného a xxxxxxxx majetku,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx (xxxx xxx "ložisko") xx xxxxxxx koupeném xx 1. xxxxx 1997,

x) xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxxx samostatným xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) technické xxxxxxxxxx u nemovitých xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. k) xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx cenou xxxxxxx xx jednotlivém xxxxxxx je kladný xxxxxx mezi pořizovací xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x cenou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu platného x době xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sazbou xx jednotku těženého xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zásob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v x nebo x x3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx vyhovující xxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx odpisování xxxxxx základního xxxxx x tažných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x předpokládanou xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx - xxxxxxx, to xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx let v xxxxx xxxxxxxxxx stáda, xx xx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx svůj vlastnický xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx zhodnocení, x xxxxx xxxxxxxx x odpisování xx xxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x průběhu používání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odpisování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pořizovaného xxxxxx xxxxxxxxxx leasingu, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx účetní závěrky, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky, krytí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky, xxxxx se výsledkově x xxxxx xxxxxx xxxx reprodukce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxx převodu xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx do katastru xxxxxxxxxxx, xx nabytá xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx doručení xxxxxx xx vklad xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx soupisech x x příloze x xxxxxx xxxxxxx.

(10) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx x technického xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x přijaté xxxxxx xxxx účelového xxxx, se vlastní xxxxx zvýší x xxxxxx ve xxxx xxxxxxx dotace. Obdobně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nabytého dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx zhodnocení. X xxxxxxx, xx xx xxxxx pořízený xxxxxxx xxxxxxxxx, postupuje xx xxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxx x výše xxxxxx v poměru xxxxxxx dotace a xxxxxxxxxx xxxx,

x) sníží xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

§39
Xxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx,
x) umělecká xxxx,12) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx,13) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,13) předměty xxxxxxxx xxxxxxx12) a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy13), xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, kaple x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) zásoby,
f) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx touto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx na xxxxx x preferenční xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxxx xxxxxx majetku xxxxx §42b xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx staveb.

§40

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rezerv

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 3 xxxxxx x ani x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxxxxx základu xxxx x příjmů, x xx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx tvoří xx vrub xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx nákladů.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx následujícího xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx mít aktivní xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx které xx posuzuje xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je povinna xx účetní xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx při xxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx vnitřním xxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zúčtování x účetnictví se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) dobropisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxx, xxxxxxxxx výnos xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx daní z xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x poplatků a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxx, x xxxxxxx xx tato xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxx,

x) kladných a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za vzájemné xxxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dluhů xxxxx občanského xxxxxxxx xx rozvahových účtech, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x ve xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxx xx xx vzájemné zúčtování xxxxxxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx z přecenění xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x pohledávek a xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx a poskytnutých xxxxx a závdavků, xxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají dobu xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx x jsou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx jednotka xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx vykázání xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx závěrce.

§42

Xxxxxx kursových rozdílů

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 12 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu xx xxxxxxx podle xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx "X.X.19. Xxxxxxx xxxxxx" xxxx v xxxxxxx "X.XX.8. Xxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxxxx rozdíly xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxx postupném xxxxxxxx pohledávek a xxxxx x xxx xxxxxxxx na účtech xx skupinách 21, 22 a 26 xxxxxxxxx na vrub xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x jinému xxxxxxxx, k xxxxx xx sestavuje xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x podílů xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozvahově. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx oceněn reálnou xxxxxxxx xxxx ekvivalencí, xxx se kursové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu v xxxxxxx "X.X.3. Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx". Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx §27 xxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx, pak se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx povahy xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx "X.X.22. Jiné ostatní xxxxxxx" xxxx x xxxxxxx "X.XX.10. Jiné xxxxxxx xxxxxx".

(4) Při xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxx §24c xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx zjištěné xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo x xxxxxx okamžiku, xx xxxxxxx xx sestavuje xxxxxx závěrka, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx v položce "X.X.19. Xxxxxxx xxxxxx" xxxx x xxxxxxx "X.XX.8. Xxxxxxx zisky".

§42x

Xxxxxx přechodu z xxxxxxxxxxxx účetnictví na xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx přechodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takto:

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dluhů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rezervy pro xxxxxxxx základu daně x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx převedou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtových skupin xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx34b) xx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 38,

x) xxxxxxx xxxxx x nedočerpaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx listiny xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx zůstatek xxxxxx xxxxxxx 91,

x) xx-xx xxx xxxxxxxx peněžního xxxxxx xxxxxxxx informace x nevyrovnané xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx jako xxxxxxxxx zůstatek xxxxxx xxxxxxx 26, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx buď v xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx rozdíl xxxx položkou xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx součtem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx dni účetního xxxxxx xx xxxxx xxxx počáteční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 90; xx-xx zjištěný xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx počáteční xxxxxxxx xxxxxx skupiny 93.

§42b

Metoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Soubor xxxxxxx xx tvořen xxxx xxxxx x je xxxxxxxxxxxxxxxx samostatným technicko-ekonomickým xxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx tvořících xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxx nebo prvků (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"). Xx souboru xxxxxxx xxxxx zahrnout xxxxxxxxx věc, a xx ani xxxxxxxx x věcí xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx majetku x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx

x) podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ani xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetku, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pořizovacích xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud dochází xx xxxxxx x xxxxxxx souboru xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx dochází ke xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx případech, ocenění xxxxxxx majetku xx xxxxxx o ocenění xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx týká.

(4) Xxxxxx xxxxxxx majetku, xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx průkazným účetním xxxxxxxx.

§42x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx měna xxxxxx jednotky xx xxxxxx xx základě xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx měny xxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx37).

(2) Xxxxxx určení xxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

§42c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 443/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§42x

Xxxxxx xxx xxxxx xxxx účetnictví

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů x xxxxxxx xxx xxxxxxxx období, xx xxxxxxx došlo xx xxxxx xxxx účetnictví, xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx cenného xxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozdíly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x položce "X.X.3. Oceňovací xxxxxxx x xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx" xxxxx §42 odst. 3 xxxx xxxxx, xx x prvnímu xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxx účetnictví, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kurzových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 443/2023 Xx. x účinností od 1.1.2024

ČÁST XXXX

§43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Ustanovení xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "A.I. Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx xxxxxx" x "X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek xxxxxx" xxxxxxxx též xxxxxxxxxx nehmotný x xxxxxx majetek x xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x ocenění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §35 x 36 xx xxxxxxx až x účetním období xxxxxxxxxxx 1. xxxxx 2004 x později. Xxxxx reálné hodnoty xxxxxxxx x změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 prostřednictvím xxxxxxxxxxx účtů xx xxxxxx účtové xxxxxxx 92 a xxxxx xxxxx §35 x 36 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, se poté xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

§44

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2003.

Xxxxxxx:

Xxx. Sobotka x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 504/2002 Xx.

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX ROZVAHY

AKTIVA

A. Xxxxxxxxxx nehmotný majetek xxxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Nehmotné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

2. Xxxxxxxx

3. Xxxxxxxxxx xxxxx

4. Xxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx majetek

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek

6. Xxxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx

7. Poskytnuté xxxxxx xx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Pozemky

2. Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx

3. Xxxxxx

4. Xxxxxx movité věci x jejich xxxxxxx

5. Xxxxxxxxxxx xxxxx trvalých xxxxxxx

6. Dospělá xxxxxxx x jejich xxxxxxx

7. Xxxxxx dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx

8. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek

10. Xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx - xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx

2. Xxxxxx - xxxxxxxxx vliv

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složkám

5. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem

1. Xxxxxxx x nehmotným xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

4. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

5. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

6. Xxxxxxx xx xxxxxxx

7. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

8. Xxxxxxx k pěstitelským xxxxxx xxxxxxxx porostů

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x tažným xxxxxxxx

10. Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

11. Oprávky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X. Krátkodobý majetek xxxxxx

X. Zásoby xxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxx

2. Xxxxxxxx xx cestě

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

4. Polotovary xxxxxxx výroby

5. Xxxxxxx

6. Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

7. Xxxxx xx xxxxxx x v xxxxxxxxxx

8. Zboží xx xxxxx

9. Poskytnuté xxxxxx xx zásoby

II. Xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx

2. Směnky x xxxxxx

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

4. Poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx

5. Xxxxxxx pohledávky

6. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

7. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

8. Xxx z xxxxxx

9. Xxxxxxx xxxxx daně

10. Xxx z xxxxxxx xxxxxxx

11. Ostatní xxxx x xxxxxxxx

12. Nároky xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

13. Xxxxxx xx dotace x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků

14. Xxxxxxxxxx xx společníky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

15. Xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x opcí

16. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

17. Xxxx xxxxxxxxxx

18. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

19. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

XXX. Krátkodobý finanční xxxxxxx celkem

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

2. Xxxxxx

3. Xxxxxxx prostředky xx účtech

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

7. Xxxxxx na xxxxx

XX. Xxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx období

2. Xxxxxx příštích období

Aktiva xxxxxx

XXXXXX

X. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxxxxxx rozdíly z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx celkem

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2. Výsledek xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3. Xxxxxxxxxxx zisk, xxxxxxxxxx xxxxxx minulých xxx

X. Cizí xxxxxx xxxxxx

X. Rezervy celkem

1. Xxxxxxx

XX. Dlouhodobé závazky xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx

2. Xxxxxx xxxxxxxxx

3. Xxxxxxx x xxxxxxxx

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy

5. Xxxxxxxxxx xxxxxx x úhradě

6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx

2. Xxxxxx k xxxxxx

3. Přijaté zálohy

4.Ostatní xxxxxxx

5. Xxxxxxxxxxx

6. Ostatní xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx

7. Xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

8. Xxx x xxxxxx

9. Xxxxxxx přímé xxxx

10. Xxx z xxxxxxx xxxxxxx

11. Xxxxxxx xxxx x poplatky

12. Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

13. Xxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků

14. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxx

15. Závazky ke xxxxxxxxxxx sdruženým xx xxxxxxxxxxx

16. Xxxxxxx z xxxxxxx termínových xxxxxxx x xxxx

17. Xxxx xxxxxxx

18. Krátkodobé xxxxx

19. Xxxxxxxx xxxxx

20. Vydané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

21. Xxxxxxx xxxxxxxxx

22. Xxxxxxx účty xxxxxxx

23. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci

IV. Xxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2. Výnosy xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 504/2002 Sb.

USPOŘÁDÁNÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX A XXXXXX

X. Xxxxxxx

X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nakupované xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, energie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2. Prodané zboží

3. Xxxxxx x udržování

4. Xxxxxxx xx xxxxxxxx

5. Xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx

6. Xxxxxxx xxxxxx

XX. Xxxxx xxxxx zásob xxxxxxx xxxxxxxx x aktivace

7. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, zboží a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

9. Aktivace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Osobní xxxxxxx

10. Mzdové xxxxxxx

11. Xxxxxxx xxxxxxxx pojištění

12. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

13. Xxxxxxx xxxxxxxx náklady

14. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. Xxxx x poplatky

15. Xxxx x poplatky

V. Xxxxxxx xxxxxxx

16. Smluvní xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx, ostatní pokuty x xxxxxx

17. Odpis xxxxxxxxx pohledávky

18. Xxxxxxxxx xxxxx

19. Xxxxxxx xxxxxx

20. Xxxx

21. Xxxxx a xxxxx

22. Xxxx ostatní xxxxxxx

XX. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx rezerv a xxxxxxxxx xxxxxxx

23. Odpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

24. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

25. Prodané xxxxx papíry x xxxxxx

26. Xxxxxxx materiál

27. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Poskytnuté xxxxxxxxx

28. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx složkami

VIII. Xxx x xxxxxx

29. Xxx z xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

X. Výnosy

I. Xxxxxxxx xxxxxx

1. Provozní xxxxxx

XX. Xxxxxxx příspěvky

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx složkami

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx (dary)

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX. Tržby xx vlastní xxxxxx x xx xxxxx

XX. Xxxxxxx výnosy

5. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx, ostatní pokuty x xxxxxx

6. Xxxxxx xx odepsané pohledávky

7. Xxxxxxxx úroky

8. Kursové xxxxx

9. Zúčtování xxxxx

10. Xxxx xxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx

11. Xxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku

12. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

13. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

14. Výnosy x xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx

15. Výnosy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

X. Výsledek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

X. Výsledek xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 504/2002 Xx.

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Xxxxxx třída 0 - Dlouhodobý xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx:

01 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

02 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

03 - Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

04 - Xxxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

05 - Poskytnuté xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

06 - Dlouhodobý xxxxxxxx majetek

07 - Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

08 - Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 1 - Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx:

11 - Xxxxxxxx

12 - Zásoby xxxxxxx xxxxxx

13 - Xxxxx

Xxxxxx xxxxx 2 - Xxxxxxxx účty

Účtové xxxxxxx:

21 - Peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

22 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

23 - Krátkodobé xxxxx

24 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

25 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

26 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx 3 - Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx:

31 - Xxxxxxxxxx

32 - Xxxxxxx

33 - Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

34 - Zúčtování xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

35 - Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx

36 - Závazky xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx

37 - Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx

38 - Xxxxxxxxx účty xxxxx a xxxxx

39 - Xxxxxxx xxxxxxx x zúčtovacím xxxxxxx x xxxxxxx zúčtování

Účtová xxxxx 4 - xxxxx

Xxxxxx třída 5 - Náklady

Účtové skupiny:

50 - Xxxxxxxxxxxx nákupy

51 - Xxxxxx

52 - Xxxxxx náklady

53 - Xxxx a poplatky

54 - Xxxxxxx xxxxxxx

55 - Xxxxxx, prodaný xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

56 - Xxxxx xxxxx zásob xxxxxxx xxxxxxxx

57 - Xxxxxxxx

58 - Poskytnuté xxxxxxxxx

59 - Xxx x xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 6 - Výnosy

Účtové xxxxxxx:

60 - Xxxxx xx xxxxxxx výkony x xx zboží

64 - Xxxxxxx xxxxxx

65 - Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

68 - Xxxxxxx xxxxxxxxx

69 - Xxxxxxxx dotace

Účtová třída 7 x 8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účty xxxxxx xxxxx 7 x 8 xxxxx xxxxxxxxx předpisu.

Účtová třída 9 - Xxxxxxx xxxxx, fondy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, dlouhodobé xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx x podrozvahové xxxx

Xxxxxx xxxxxxx:

90 - Xxxxxxx xxxxx

91 - Xxxxx

92 - Oceňovací xxxxxxx

93 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

94 - Xxxxxxx

95 - Dlouhodobé úvěry x xxxxxxx

96 - Xxxxxxxxx xxxx

97 - 99 - Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xx. II

Ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 8 xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxxx 2005.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 476/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 7 xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, u kterých xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx podnikání, ve xxxxx xxxxxxxx x. 476/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za účetní xxxxxx započatá v xxxx 2004.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 548/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx x preferenčních xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx obdobích, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2006, xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx metody, xxxxx byly použity xxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx bez ohledu xx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 400/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2009 a xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxx 3 x 4 stanoveno jinak.

2. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetku xxxxx §42b xxxx. 2 písm. a), xxxxx je již xx dni xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxx, xxx účetní xxxxxxxx ocení majetek xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxxxx díla, xxxxxxxx x sbírky".

4. Xxxxxxxxxx §30 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx č. 504/2002 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx použije xxx v účetní xxxxxxx sestavované xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 471/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, se použijí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx započatém 1. xxxxx 2014 x xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 471/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2015 xxxx xxxxxxx, xxxx-xx dále x bodu 2 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §8, 32 a 38 xxxxxxxx x. 504/2002 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxx vyhlášky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2015 xx účetní xxxxxx xxxxxxxx x roce 2014.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. ledna 2016 x xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx rozvahové položky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "X.XX.6. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxx zvířata xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku "X.XX.6. Základní xxxxx x tažná zvířata" x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "X.X.6. Mladá x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" se xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx krátkodobého xxxxxxx "X.X.6. Zvířata", x xx xx xx xxxx jejich vyřazení.

3. X prvním dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2016 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx v průběhu xxxxxx pořízení, x xxxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu xxxxxx skupiny 04 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a hmotný xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 25 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxx je v xxxxxxx x položkách "X.XXX.7. Xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx majetek" x "X.XXX.7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek", vykáží x xxxxxxx x xxxxxxxxx položce xxxxxxxxxxxx xxxx krátkodobého finančního xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2016 nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx kursových xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx povahy xxxxxxxx x rozvaze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx x položce "X.XX.3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxx v xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxx xxxxxxx pasivní" xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účty xxxxx x xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 324/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx účetní období xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx se použije xxxxxxxx č. 504/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §30 xxxx. 8 a 9 xxxxxxxx č. 504/2002 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx sestavené xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 443/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 504/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2003.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

476/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/91 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2004

548/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 504/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 476/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

400/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 504/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/91 Xx., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, pokud xxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

471/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx účetnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

471/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 504/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

294/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 504/2002 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/91 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

324/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 504/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikání, pokud xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x výjimkou §36x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2017

443/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x účetnictví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx měně, xxxxxxxxxxx daní x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x svobodě náboženského xxxxxxx x postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Zákon č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) §20f x xxxx. xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Zákon č. 116/1985 Sb., x podmínkách činnosti xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republice, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x nadačních xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům x xxxxxxxxx prostorům a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Například zákon č. 483/1991 Sb., x České xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx poradenství x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 524/1992 Sb., o auditorech x Komoře xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 381/1991 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zákon č. 220/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxx č. 505/2002 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, příspěvkovými xxxxxxxxxxxx, státními xxxxx x organizačními xxxxxxxx xxxxx.

11a) Xxxxxxxxx zákon č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11b) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 695/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 256/2000 Sb., o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním fondu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 128/2003 Sb., xxxxxx č. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx. x xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 244/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatňování dávky x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx společné xxxxxxxxxx trhu x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx vlády x. 517/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxx č. 196/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prémiových xxxx na xxxx xxxx bez xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx chov bahnic.

11x) Xxxxxxxxx zákon č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11x) Xxxxxxxxx zákon č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x kanalizacích pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

11x) Xxxxxxxxx zákon č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11g) Xxxxxxxxx zákon č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx).

11x) Například zákon č. 254/2001 Sb., x vodách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Zákon č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx).

Xxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xx znění zákona x. 122/2000 Sb.

13) Xxxxx č. 122/2000 Sb., x ochraně sbírek xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.

Zákon č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 20/1987 Sb., o státní xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Například xxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 274/2001 Sb., x vodovodech a xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb.

15) §33 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §66a odst. 2 x násl. xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Bod 3 čl. II Xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

18) §81 zákona x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx.

19) §829 x xxxx. zákona č. 40/1964 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

20) §8 x 8a xxxxxx x. 593/1992 Xx., o xxxxxxxxx pro zjištění xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20x) Xxxxxxxxx xxxxx §628 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 290/2002 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxx, xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx působící x oblasti tělovýchovy x xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx změnách x o xxxxx xxxxxx x. 157/2000 Xx., o přechodu xxxxxxxxx xxxx, xxxx x závazků x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/2001 Xx., x zákona x. 20/1966 Sb., o xxxx x zdraví xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

21) Xxxxxxxxx §18 xxxxxx č. 111/1998 Xx., §17 zákona x. 248/1995 Xx.

22) §7, 9 x 10 xxxxxx x. 593/1992 Xx.

23) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x cestovních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

24) §24 xxxx. 2 xxxx. j) xxxxxx x. 586/1992 Xx.

25) §24 xxxx. 2 zákona č. 586/1992 Xx.

26) Xx. X - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. I - xxxxxx x. 149/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 248/1995 Xx.

27) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) §12 zákona x. 695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

28) Xxxxx č. 117/2001 Sb., x veřejných xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx sbírkách).

29) Zákon č. 89/1995 Sb., x státní statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx související.

30) §20 xxxx. 7 zákona x. 586/1992 Sb.

31) Xxxxxxxxx vyhláška č. 456/2001 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stranami x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

31x) Xxxxxxxxx zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31b) Xxxxxxxxx zákon č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

31x) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

32) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) §580 xxxxxx x. 40/1964 Xx.

34) Xxxxx č. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34a) §3 xx 6 vyhlášky x. 507/2002 Sb., kterou xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx jednotky xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

34x) §24 xxxx. 2 písm. h) xxx 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

35) Například xxxxx č. 246/1992 Sb., na ochranu xxxxxx proti týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Xxxxxxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, §2 xxxx. x) x b) xxxxxxxx č. 375/2003 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2023/1803 xx xxx 13. xxxxx 2023, xxxxxx se xxxxxxxxx některé mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1606/2002.