Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2003.


Nález ÚS ze dne 2.10.2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 501/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/92 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/98 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/91 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
476/2002 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI.
476
NÁLEZ
Xxxxxxxxx xxxxx
Jménem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx 2. xxxxx 2002 x xxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (notářský řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
takto:
1. Xxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 370/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ke xxx 31. 3. 2003.
2. Xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §183b xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx.
Odůvodnění
I.
Xxxxxxx 22 senátorů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§64 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx] xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, etc.; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxx x. 824 xx 39. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pozměňovacím xxxxxxx xxxxxxxx Ivana Xxxxxx [xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §183b xxxx. 3 xxxx. x)] x následně ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pozměňovacím xxxxxxx (xxxxxxxxx č. 1828) xxxxxxxx xxx 31. xxxxx 2001, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx 42. xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx", x xxxxxxx - xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu poslance Xxxxxx - xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxxx 2001 (xxxxxxxxx č. 1859) x x xxxxx usnesením x "xxxxxxxxx" (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxxxx Senátu.
Xx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx protiústavní xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx schůzi dne 22. xxxxxxxxx 2001 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předložený xxxxx xxxxxx (x xxxx xxxxxxxxxxx usnesení) xxxx xxxx x. 150 xxxx "návrhem xxxxxx xxx čl. 45 Xxxxxx ČR", x x tohoto xxxxxx xx jím xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx tvrzení xxxxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx údajnou snahou "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterým (xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx mohlo xxxxx"; navrhovatelé však xxxx za xx, xx xxxxxx postup, xx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x "xxxxxxx x xxxxxx". X xxxxxxxxxxx případě xxx xxxxx o "revokaci xxxxxxxxx x meritorního xxxxxxxx Poslanecké sněmovny", xxxx xxx (definitivně) xxxxx zákona schválen x x takto xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xx xxxxx "perfektní xxxxxxxxx odhlasování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpochybněno".
X xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ad xxx xxxxxxxx xxxxxxx přijaté xx určité xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx proměnlivou) xxxxxxx chrání, x xxxxxxx x xxxxxxx xx obsah čl. 6 (xx xxxxxxx s čl. 39 xxxx. 1 x 2) x xxxx na xxxxx čl. 47 xxxx. 1 x 3 x čl. 50 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") x xx xxxxxxx xxxxxxxx, za nichž xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (novým xxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx postupem Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx"; tím se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Poslanecká xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zrušení xxxxxx xxxx ustanovení §183b xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx přesně xxxxxxxx x xxxxxxx protiústavnost xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx způsob jejich xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx čl. 4 x čl. 11 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx, xxxx. čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx x čl. 26 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x občanských x politických xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx k návrhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (§69 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předsedy; x něm xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx kritických xxxxxxxxx, xxxxxx hlasování xxxxx Poslanecké xxxxxxxx x námitce poslance Xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovení §183b, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" posléze xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx hlasování xxxx xxxx xxxxxxx x omyl, jehož xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx §183b xxxx. 3 "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx písmeny x) x a) a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx odstranění výjimky x povinnosti učinit xxxxxxx xxxxxxxx všem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx". Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na 42. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx níž xxx xxxxx poslance Xxxxxx xx 110 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx hlasovalo 98 xxxxxxxx, xxxx xxxx x rozporu xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x protože - pokud xxx x revokaci xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jako xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - "xxxxxx ne xxx idem, xxxx. xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, bylo xx xxxxx rozhodnutí, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Podle xxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny zákonodárný xxxx jednal x xxxxxxxxxxx, xx přijatý (xx. xxxxxxxxxx) xxxxx x postup, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxx xx Xxxxxxxx soudu, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vydal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Rovněž xx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx rekapitulaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na to, xx "X ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx zevrubně xxxxxxxxxx" x xx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx "xxxxxxxx, jímž xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx xx xxx vrátit jen xxxxxxx xxxxxx Ústavou", xxx pro xxxxxxxxxxx xxx znamená, že "xxxx-xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxx přijatého zákona"; Xxxxx xxx "dospěl xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x rámci zákonodárného xxxxxxx řešit xxx x orgánech Senátu xxxx zahájením nové xxxxxxxxxxxx procedury, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxx "xxxxxxxxx xxxx, xxx byl xxxxx xxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx způsobem, je xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx".
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx vyžádáno xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§48 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx.); xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přesvědčení, xx xxxxxxxxxxx postupem, x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, který xx své xxxxxxxx xxxxxxxx faktické xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx §183b xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxx xxx vůči xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru xxxxxx xxxxxxxxxx, "xxxxxx splněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §72 xxxx. 4 zákona x. 90/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx", xxx xxxxx "xxxx hlasováním xx xxxxxxxx xxxxxx znění xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx předáno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxxxx xxxxxxx Ústava xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx x toliko její xxxxxxx xxx stanoví, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx hlasování xxxx bezprostředně po xxx xxxxxx proti xxxxxxx nebo výsledku xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx jí xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xx xx, xx "xxxxxxxx xxxx xxxxxx opakování xxxxxxxxx xxxx jednacím xxxxx xxxxxxxx" x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx ke skupinou xxxxxxxx napadenému xxxxxxx x Poslanecké sněmovně xxxxx, xx "xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx revokaci usnesení, xxxxx-xx x xx xxxxxxxxx v zájmu xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poslanců xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vůli". X xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pokládá xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx posuzovaným xxxxxxx novelizovaných ustanovení "xx zcela xxxxxxxxxxx", xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx např. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx "xxxxxx xxxxxxxxxxx privatizační xxxxxxxx - mj. xx došlo xx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xx xx privatizaci... x xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx snížení výnosů xxxxx x privatizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx". Ostatně, xxxxx xxxxx xxxxxxx, "xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" (xx. xxxxxxxxxx §183b napadeného xxxxxx) xxxx xx obchodního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nedovoluje xxxxxx výjimky, xxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení xx "xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x platnost".
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx senátorů na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona, xxxx. xx zrušení xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
II.
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x stenografických xxxxxxx o xxxxxxx 39. x 42. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx), xxxxx xxxx Ústavnímu xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx, xx
1. xxxxx xxx x xxxxxx 39. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx zákon xxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx x. 824 xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxxxxxxx x iniciativně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výborem xxxxxxxxxxx; xxxxx navrhovatelů xxxxxx xxx v xxx x "xxxxxxxxxx novelu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstranění legislativně-technických xxxx",
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jak xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx 824/2 - 5), x xxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxx, některé xxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx stran xxxxxx "nehlasovatelnosti" xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx [xxx o úpravu xxxxx §183b xxxx. 3 písm. x)], xxxxx byla jako "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx a hlasováním (xxx xxxxxx 531, xx 177 xxxxxxxxxx 97 pro, 12 xxxxx) xxx jeho xxxxxxxxxxx návrh přednesený xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x. 824 ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxx pod číslem 1828 přijato xxxxxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla 532, xx 177 xxxxxxxxxx 159 pro, 2 xxxxx); xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nevznesl (§76 xxxx. 5 a 6 zákona x. 90/1995 Xx.);
2. xxxxx jde x xxxxxx 40. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 15. listopadu 2001, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx předsedou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §51 xxxx. 4 jednacího xxxx, x xx x xxxxxxx 41 xxxxxxxx, a její xxxxxxx xxxx podřízeno xxxxxx zákonodárného xxxxxxx xx stavu legislativní xxxxx (§99 xxxxxx x. 90/1995 Sb.), xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx od 14. xx 21. xxxxxxxxx 2001; x xxx Xxxxxxxx hlasováním xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx č. 4, xx 161 xxxxxxxxxx 110 pro, 48 xxxxx), že trvá x v xxxxxxx xxxx xxxxxx (§99 xxxx. 4 xxxxxx x. 90/1995 Xx.),
x) xxxx druhý xxx programu byl x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poslaneckého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1828 xx dne 31. xxxxx 2001,
c) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodněn - xxxxxxx xxxxxxx - xxx, že xxxxxxxxxx x "nehlasovatelném" xxxxxxxxxxxx xxxxxx poslance Xxxxxx (x §183b) xxxxxx xxxx "v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx", jednak - x xxxxxxxxxxxx ke xxxx okolnostem, xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx - xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx, xx "xx xxxxxx, xx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx", xxxxx
x) xx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx) (xxx xxxxxxxxx xxxxxx 11, xx 108 xxxxxxxxxx 84 xxx, 16 xxxxx) revokovala své xxxxxxxx x. 1828 xx dne 31. xxxxx 2001, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poslanců xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xx) (pod xxxxxxxxx xxxxxx 15, xx 110 přítomných xxx xxxxx, proti 98) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (x §183b) nepřijala a xxxxxxx
xx) (pod xxxxxxxxx číslem 16, xx 105 přítomných 92 xxx, 4 xxxxx) xxxxxxx (pod xxxxxx 1859) xxxxxxxx, xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 513 z xxxx 1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x. 824, xx xxxxx schválených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", x
xx) x xxxxx xxxx xxxxxxxx znění xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx opatření Xxxxxx; xxxxxxx ten xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§97 xxxx. 2 zákona x. 90/1995 Sb.) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§98 odst. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx.).
Xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx posuzovaný xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx xxxxx fázemi; x prvé xxx (xx xxxxxxxxxx pozměňovacích xxxxxx) xxxxxx usnesením x. 1828 xx xxx 31. xxxxx 2001, x xxxxx xxx xxx 15. xxxxxxxxx 2001 xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xx dříve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx byl v xxxxx hlasování xxxxxxxx) xxx opět xxxx xxxxx usnesením č. 1859 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2001 xxxxxxxx x v xxxxx novém znění (xx vypuštění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x §183b) xxx xxxxxxxxx Senátu x později prezidentovi xxxxxxxxx x podpisu; xxxxxxxxxx byl ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 180 xxx x. 501 s xxxxx xxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2001.
XXX.
Výrazně xxxxxxxxx názor Xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xx xx, že xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hlasování xxx 31. xxxxx 2001 xxxxxxxxx souhlas, samotný xxxxxxxxxxxx xxxxxx tím xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dne xxxxxx 42. xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxx předložen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, x xxxxxxx "xxx xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas" (přesněji xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx předpisem xxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxx č. 90/1995 Sb.) xxxxxxxxx xxxxxxx lhůta, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx usnesení x x xxxxxx projednání xxxxxx xxxxxxxx".
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dovolávajíce xx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) zákona" s xxxxxxx xx čl. 6 xx spojení s čl. 39 odst. 1 x 2, čl. 47 xxxx. 1 a 3 x čl. 50 xxxx. 2 Ústavy, xxxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xx plénu Ústavního xxxxx, xxx posoudilo x xxxxxxxx, zda
x) xxx ze xxxxxxxxxxx ústavního xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx č. 90/1995 Sb.) xxxxxxx xxxxxxx xxxx věcnou xxxxxxx, xx xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) hlasování xxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx revokaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x legislativním procesu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx, x
x) xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jaké xxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxx plynou, xxxxxx xxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxx zákon x. 501/2001 Xx., kterým xx xxxx obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, etc., byl xxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Z xxxxx xxxxxxxxxx tématu decidendi xxxx podle xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx xxx svou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxxxx okolností, xx nichž x xxxxxxxxxx revokaci xxxxx, xxxx. x důvodům, xxxxx k ní Xxxxxxxxxxx sněmovnu xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jak xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx argumentace xxxxx xxxx xxxxxxxx výlučně xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, x xxxxxxx x xxxx případech zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupu přijímání xxxxxx (§68 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů), xxx o xxxxxxxxxx xxx praktického xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx formě x xxxxxxx x samotné xxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx zákonodárcova xxxxxxx, xx její xxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxx x x souvislosti x nimi xxxxxxx xxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx), xxxxxxxx x xxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonodárce xxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
Tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx vědomě pominuty xxxxxx spojené x xxxxxxxx omylem poslanců, xxxxxx xxxxxxxx omluvitelnosti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, nebo tvrzená xxxxxxxxxxx pozměňovacího návrhu (xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx §183b), xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x revokaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona, xx xxx byl x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odmítnut x z konečného x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
IV.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx (zákon č. 90/1995 Sb.) xxxx xxxx vybudován xx zásadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nicméně x xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opakovaného xxxxxxxxx x důvodů xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx určuje xxxxxxxx xxx ně xxx, že vyhrazuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx hlasování xxxx bezprostředně xx xxx, xxxx poté, xx předsedající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování x xxxxxxx, xx návrh xxx přijat (§76 xxxx. 1 zákona x. 90/1995 Sb.), xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx 5), x jen xxxxx, je-li takto xxxxxxxxx námitka plénem Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxx, xxx (bez revokace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) hlasování xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx novým projednáním xxxxxx.
Xxxxxxxxx hlasování, xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x usnesení, jímž xx x návrhem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s celkem, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xx, a xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx toliko k xxxxx (omylům) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktu, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xxxx xx zjištění xxxx xxxxxxxx, nikoli xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (věcné xxxxxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxxxxxxx jsou totiž xxxxxxx určeny jiné xxxxxxxxxx (čl. 47 xxxx. 2, čl. 47 odst. 1 x 3 x čl. 50 odst. 2 ústavního xxxxxx x. 1/1993 Sb., Xxxxxx České xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx již xx xxxxxxxxx procesních xxxxxxxx, xxxx k xxx xxxxx xx schválenému xxxxxx zákona xxxxxx x x xxx - x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx - znovu xxxxxx a opětovným xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx jde xxxx x xxxxxxxxx zahájenou xxxxxx x vlastního xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx důsledkem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x návrhem xxxxxx xxx, xxx xxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx vymezená xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx projednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx. Ve xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx pravomoc Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vyčerpána xxxxxxxx usnesení, xxxx x návrhem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx - xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schůze.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, v xxx xx plénu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jímž xx xxx s xxxxxxx xxxxxx hlasování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx (§95 xxxx. 3 xx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx.), xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, v xxxx xxxxxxxx již xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx nebo proti (xxxxxxxx nehlasovat xxxxx), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx měl natolik xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx návrhů (vyjádření xxxxx xxxxxxxxxxx postojů), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a zejména x xxxx závěrečné xxxx, xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx posléze toto xxxxxxxxxx, jako xxxxxxxx xxxxx (kompromis), vychází x vůle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasováním (čl. 6 xx.1 ústavního xxxxxx č. 1/1993 Xx.).
Na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona xxxxxxx xx proto xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxx xxxxxxxx xxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx, aby (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) schválený xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Poslanecké sněmovny xxxxxx Senátu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§97 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx.), xxxx ani xxxxxx, xxx xxxxxxx spojitost x vlastním rozhodovacím xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (§97 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x. 90/1995 Xx.), nemá xx xxxxxxx rozhodovací xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, tím xxxx xx xxx xxx mohl obnovit.
Xxx důvody xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxxx. a) je xxxxx odpovědět kladně: xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (zákon č. 90/1995 Sb.) x x xxxxxx věci xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zákona xxxx x celkem xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx již xxxxxxxx xxxxxx usnesení x xxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx přípustné, x to - xxxx xxxxxx již xxxxxxxx - také xxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posuzovaného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kautelách xxxxxxx xxxxx.
X.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxx, nadto xx xxxxx xxxx a xx xxxx schůzi, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xx xxx 31. října 2001, xxxxx 1828), xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a v xxxxx xxxx otevřeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx schválený xxxxx xxxxxx xxxxx projednala x xxxxxxx xxx xxxxxxx v jiném xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vadou, xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx procesní xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxx zásady, xxx xxxxx - xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx znaků xxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxx x xxxxxxxxx (procedurálním) xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx poznamenáno: xxxxxxxx rozhodovací xxxxx Xxxxxxxxx soudu dovodila, xx jen v xxxxxxxx bezchybném xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (rozhodnutí), x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodovacího xxxxxxx (xxxxxx) xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx veřejné xxxx x x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx), není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx - x x xxxxx xxxxxx jej lze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx - vůdčí zásady xxxxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výsledku, jsou x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxxx, xx důsledky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, než xx xxxx x případech xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx. Xxxxxxxxx tedy - v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - do xxxxxxx požadavek xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktů, xx xxxxx právní xxxx, x xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxxx x xxx, spočívá; takovýchto xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx autority xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dosíci xxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx moci pro xxxx svou xxxxxxx xxxxxxx sama xxxxxxxxx.
X přihlédnutím x xxxx, jakož x x xxxxxxx, které x odůvodnění xxxxxx xxxxxx byly xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jednacího xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x nímž Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyslovila xxxxxxx, xxx neprodleně xxxxxx Senátu (§97 xxxx. 1 zákona x. 90/1995 Sb.), xxxx. xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 83 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx.) x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, jimiž Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípustnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx - xx xxxxxx xx předchozích xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) - xxxx obsah xxxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx důvodu x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sborů, x xxxx xxxxxx styku xxxx sněmoven xxxx xxxxx (xxxxx i xxxxxx) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x ústavního xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx v posuzované xxxx šlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxx) byla Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx "xxxxx zřetelně xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx hlasuje", xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x průběhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vznášeny, xxxx x sobě xxx xx spojení xx xxxxxx xx post "xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" nemohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx xxx xxxxxx o xxx, xx v xxxxxxxxxxx demokracii politická xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx většiny vyjádřené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní legitimitu x legalitu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zákonodárného xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou ovšem xxxxxxxx x xxxxx xxxx se upínají xxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxx z xxx plynou. Takto xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutí (xxxxxxxxx xxxxxx zákona) xxxxxxxxxx xxxx (mohou xxx) xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xx) ztratit x xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx vystavena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx takto xxxxxxxxx většin, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx přijatých xxxxxxxxxx, je proto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x daném xxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) také jednu xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxx, xx schválený xxxxx zákona xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ukončený xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx obnovila x x xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx proces v xxxx fázi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jím daná xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bránit vzniku xxxxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxxx, xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Opačný xxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx uplatňovat xxx x případech, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx." (čl. 2 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx.); xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx taková, xxxxx zákon, xx xx xxx xxx x zákon xxxxxxx xxxx xxxxxx (x xxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxx x x xxxx mezí vychází, xx může stát xxxxxxx.
Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx také xx xxxxxx otázku xxxxxxxxx xxxxxx sub XXX xxxx. x) xxxxx odpovědět xxxxxx: xxxxxxxxx x hranic xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí (xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx) x xx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx č. 501/2001 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, etc., xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxx xxx o xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx jako xx protiústavní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
XX.
Ve xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx nepřehlédl stanovisko xxxxx, která, ač xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxx značné problémy, xxxx. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Poslanecké sněmovny, xx níž xxx xxxxxxxxxx zákon xxxxxx xxxxxx, "xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvědoměle xxxxx xxxx". Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vlády xxxx x veškerou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxx, xx novelizace xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změn, xxxx skutečnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx postulátem xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx sbory Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx předepsaným (čl. 1, čl. 2 xxxx. 3, čl. 45 ústavního xxxxxx x. 1/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxx spornou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §183b xxxx. 3 xxxx. x) posuzovaného xxxxxx, xxxxx xxxxx meritorní xxxxxxx navrhovatelů míří xxxxxxxxx, nelze oddělit xx xxxxxxx materie, x xx již xxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 15. listopadu 2001 (x. 1859) xxxx revokováno předchozí xxxx usnesení xx xxx 31. xxxxx 2001 (č. 1828), xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx., xxxx přijatý xxxxxx xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx zrušit, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dni, xxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (§70 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx.).
Xxxxxxxx xxxxx stran xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §183b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx podložen skutečností, xx formálně x xxxxxxxx xxxxxx návrh xxx xxxxx k Xxxxxxxxx xxxxx xxx 13. xxxxxxxx 2001, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 38/01, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§35 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx.).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:
x x. JUDr. Xxxxxxx x. r.
místopředseda

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 476/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.3.2003.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.