Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2003.


Nález ÚS ze dne 2.10.2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 501/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/92 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/98 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/91 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
476/2002 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI.
476
XXXXX
Xxxxxxxxx soudu
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx 2. xxxxx 2002 x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 30/2000 Sb., xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
takto:
1. Xxxxx x. 501/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 15/1998 Sb., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx 31. 3. 2003.
2. Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §183b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxx 22 senátorů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§64 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx] xxxxxxx xxxxxxx zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, etc.; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vykazuje xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxx x. 824 xx 39. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x přijatým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poslance Xxxxx Xxxxxx [xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §183b odst. 3 xxxx. x)] x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx č. 1828) xxxxxxxx xxx 31. xxxxx 2001, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx 42. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx usnesení "xxxxxxxxxx", x xxxxxxx - xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poslance Xxxxxx - xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxxx 2001 (usnesením č. 1859) x x xxxxx xxxxxxxxx x "xxxxxxxxx" (revokovaném) xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx své xxxxxxxxx schůzi dne 22. xxxxxxxxx 2001 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předložený xxxxx zákona (a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxx č. 150 xxxx "návrhem xxxxxx dle čl. 45 Xxxxxx XX", x x xxxxxx xxxxxx xx jím xxxx xxxxxxxxx.
Podle tvrzení xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx údajnou xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx (xxx omyl Xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx mohlo xxxxx"; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx, xx xxxxxx postup, xx by xxx xxx zdůvodněn jakkoli, xx x "xxxxxxx x právem". X xxxxxxxxxxx případě xxx xxxxx x "revokaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxx byl (xxxxxxxxxxx) xxxxx zákona xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx znění měl xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stalo "xxxxxxxxx xxxxxxxxx odhlasování, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
X xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ad hoc xxxxxxxx většiny xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx chrání, x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx čl. 6 (xx xxxxxxx x čl. 39 odst. 1 x 2) a xxxx xx obsah čl. 47 xxxx. 1 x 3 a čl. 50 xxxx. 2 Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") x po rozboru xxxxxxxx, xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna x jí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxxxx) vrátit, dospěli xxxxxxxxxxxx x závěru, xx vytýkaným xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxx "xxxxxxxxx nezměnitelnost xxxxxxxxxx xxxxxx"; xxx xx xxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxx ocitla Poslanecká xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhli zrušení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §183b odst. 3 xxxx. a), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx x petitu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx protiústavnost xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyvodili (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx čl. 4 x čl. 11 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxx. čl. 1 odst. 1 Dodatkového xxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x základních xxxxxx x čl. 26 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx sněmovna xx x výzvě Ústavního xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení (§69 xxxxxx x. 182/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; x xxx jednak xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stran (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) nemožnosti hlasovat x jeho xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §183b, kteréžto námitce xxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx bez hlubších xxxxxxxxxxx" posléze vyhověla, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx tomto xxxxxxxxx xxxx sama xxxxxxx x xxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx §183b odst. 3 "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxx písmeny e) x x) x x širší xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx učinit xxxxxxx xxxxxxxx všem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx". Xxxxxxx xxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 42. schůzi Poslanecké xxxxxxxx, xxx níž xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx 110 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zatímco xxxxx xxxx xxxxxxxxx 98 xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, a protože - xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jako xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - "xxxxxx xx xxx idem, resp. xxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx (xx. posuzovaný) xxxxx x postup, xxxxx xxxx x jeho xxxxxxx, je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České republiky, x xx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxx příslušné xxxxxxxxxx.
Xxxxxx za Xxxxx xx vyjádřil xxxx xxxxxxxx. Xxxx xx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, provedl rekapitulaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx na xx, xx "O xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Senát zevrubně xxxxxxxxxx" x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx "xxxxxxxx, jímž xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona, xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx vrátit xxx xxxxxxx danými Ústavou", xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx znamená, xx "xxxx-xx Parlament xxxxx xxxx vůli vyjádřenou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx cestou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx"; Xxxxx xxx "dospěl xxxxxxxxx x xxxxxx, xx nedostatky xxxxxx xxxxxx schválených x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx buď x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nikoli xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxx "xxxxxxxxx xxxx, zda xxx xxxxx přijat ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxx na Xxxxxxxx xxxxx".
Xxxxxxxx x xxxxxx věci xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx vlády (§48 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb.); xx xx svém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxx pozměňovacím xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxxxx §183b xxxx. 3 písm. x) x navíc xxx vůči xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zjevně xxxxxxxxxx, "xxxxxx splněna xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx §72 odst. 4 xxxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx", dle něhož "xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx znění xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předáno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxx (zákazem) neupravuje x toliko xxxx xxxxxxx řád stanoví, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vznést proti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx rozhodne Poslanecká xxxxxxxx xxx rozpravy, x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejedná xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xx xx, xx "jakýkoli xxxx případ opakování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu x Poslanecké xxxxxxxx xxxxx, xx "namístě xxxxxxxxx i relativně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesení, xxxxx-xx x xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x srozumitelnosti xxxxxxx xxxxxx x x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx poslanců projevit xxxxxxxxx svoji vůli". X přihlédnutím x xxxxx xxxxxxxxxx pokládá xxxxx xxxxx xx xxxxxxx všech posuzovaným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení "xx zcela xxxxxxxxxxx", xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx např. x xxxxxxx kapitálového xxxx x vyvolalo by "xxxxxx protikladný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - mj. xx došlo ke xxxxxxxxxxxx subjektů podílejících xx xx xxxxxxxxxxx... x xxxxx xx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxx x privatizace xxxxxxxxxxxx společností". Ostatně, xxxxx xxxxx závěrem, "xxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxx" (tj. xxxxxxxxxx §183b napadeného xxxxxx) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx přepracované xxxxxxxx směrnice Evropských xxxxxxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxxxx nedovoluje xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx onoho xxxxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxx xxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Evropské xxxx x platnost".
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posuzovaného zákona, xxxx. na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxx zamítnut.
II.
X xxxxxxxxx materiálů (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx 39. x 42. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx, xx
1. xxxxx xxx x xxxxxx 39. schůze Xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x. 824 byl xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a iniciativně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxx v něm x "xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx",
x) k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu druhého xxxxx xx plénu Xxxxxxxxxx sněmovny projednána xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx 824/2 - 5), z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pléna Poslanecké xxxxxxxx přijaty, xxxxxxx xxxx odmítnuty,
x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vznesl xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx druhém xxxxx [xxx x úpravu xxxxx §183b xxxx. 3 xxxx. x)], xxxxx xxxx xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxx číslem 531, xx 177 xxxxxxxxxx 97 xxx, 12 xxxxx) xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx druhém xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx, jímž Poslanecká xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tiskem x. 824 xx xxxxx pozměňovacích xxxxxx", xxxx xxx xxxxxx 1828 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (v hlasování xxxxxxxxxx xxxxx 532, xx 177 xxxxxxxxxx 159 xxx, 2 xxxxx); xxx hlasování xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx z xxxxxxxx námitku proti xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nevznesl (§76 xxxx. 5 x 6 zákona x. 90/1995 Xx.);
2. xxxxx xxx o xxxxxx 40. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 15. xxxxxxxxx 2001, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx předsedou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §51 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx, x xx x žádosti 41 xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárného xxxxxxx xx stavu legislativní xxxxx (§99 xxxxxx x. 90/1995 Xx.), xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx 14. xx 21. xxxxxxxxx 2001; o xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx č. 4, xx 161 xxxxxxxxxx 110 xxx, 48 xxxxx), že trvá x v průběhu xxxx xxxxxx (§99 xxxx. 4 xxxxxx x. 90/1995 Xx.),
x) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx zařazen xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1828 xx dne 31. xxxxx 2001,
c) xxxxx xxx zástupcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx - xxx, že hlasováním x "xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx poslance Xxxxxx (x §183b) xxxxxx xxxx "v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxxxx jednání Xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxx - x přihlédnutím xx xxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx x xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx - byla Xxxxxxxxxx sněmovna ve xxxx jednání natolik xxxxxxxxx, že "xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx nevěděla, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx", xxxxx
x) xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx) (xxx xxxxxxxxx číslem 11, xx 108 xxxxxxxxxx 84 pro, 16 xxxxx) revokovala xxx xxxxxxxx x. 1828 xx dne 31. xxxxx 2001, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx poslanců xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xx) (pod xxxxxxxxx číslem 15, xx 110 xxxxxxxxxx xxx nikdo, xxxxx 98) pozměňovací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (x §183b) nepřijala a xxxxxxx
xx) (xxx xxxxxxxxx xxxxxx 16, xx 105 xxxxxxxxxx 92 xxx, 4 xxxxx) xxxxxxx (xxx xxxxxx 1859) xxxxxxxx, xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx skupiny xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513 z xxxx 1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x. 824, xx xxxxx schválených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", x
xx) x takto nově xxxxxxxx xxxxx postoupila xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx; xxxxxxx xxx se x němu xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty (§97 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Sb.) xxxxxxxxx xxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky (§98 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx.).
Lze xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx posuzovaný xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Poslanecké sněmovně xxxxxx xxxxx xxxxxx; x xxxx byl (xx projednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx x. 1828 xx xxx 31. xxxxx 2001, x xxxxx xxx xxx 15. xxxxxxxxx 2001 xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx Xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx odmítnut) xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x. 1859 ze xxx 15. xxxxxxxxx 2001 xxxxxxxx a v xxxxx xxxxx xxxxx (xx vypuštění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poslance Xxxxxx x §183b) xxx xxxxxxxxx Senátu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx 180 xxx x. 501 x xxxxx xxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2001.
XXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxx názor Xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xx xx, xx jakkoli Xxxxxxxxxx sněmovna x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxx 2001 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tím xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx takto Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválený zákon xxxxx xx xxx xxxxxx 42. schůze xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxx předložen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k podpisu, x xxxxxxx "xxx xxxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas" (xxxxxxxx xxx nezměnitelnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx síly (xxxxxxx č. 90/1995 Sb.) xxxxxxxxx xxxxxxx lhůta, je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx otevřena".
Naproti xxxx xxxxxxxxxxxx, dovolávajíce xx zásady "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx platně xxxxxxxxx) xxxxxx" x xxxxxxx xx čl. 6 xx spojení x čl. 39 xxxx. 1 x 2, čl. 47 xxxx. 1 x 3 a čl. 50 xxxx. 2 Ústavy, xxxxxxxxx xxxx napadený xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za protiústavní.
Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx plénu Ústavního xxxxx, xxx posoudilo x rozhodlo, xxx
x) xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx práva (xxxxxx č. 90/1995 Sb.) odvodit xxxxxxx xxxx věcnou xxxxxxx, xx xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas, xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x legislativním xxxxxxx xxxxxxxxxx x dříve xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx projednat x v xxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx, x
x) je-li xxxxxx hranice, xxxx xx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jinými xxxxx řečeno, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, etc., byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx xxx svou povahu xxxxxxxxx všechna xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx okolností, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. k xxxxxxx, xxxxx k xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx merita věci xxxxxxxxxx. Ostatně xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx vlády xxxx zaměřeny výlučně xxx x otázkám xxxxxxxx x jednacím xxxxx Poslanecké sněmovny, x xxxxxxx x xxxx případech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímání xxxxxx (§68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx vyjádřeny x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx normě (xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx) nemají xxxx x x xxxxxxxxxxx x nimi xxxxxxx xxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxx vyvozeny xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx), xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxx, x xx xxx xxxxxx na to, xxx vady zákona xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx, která x xxxxxxxxxxx návrhu zákona xxxx xxxxxxx.
Tyto xxxxxxxxx proto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jako xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poslanců, xxxxxx případné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omylu x xxxxxxx, xxxx tvrzená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu (xxxxxxxx Pilipa k xxxxxxxxxx §183b), který xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx se posléze xxxx zřejmým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx x xxxxx hlasování xxxxx xxxxxxxxxxx návrh odmítnut x x konečného x nově xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
XX.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxxx č. 90/1995 Sb.) xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (teoreticky) možných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx poslanci xxxxx, xxx xxx hlasování xxxx bezprostředně po xxx, xxxx poté, xx předsedající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlásil xxxxxxxx hlasování x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx (§76 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx.), xxxxxx xxxxxxx buď xxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxx proti xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx 5), x jen xxxxx, xx-xx takto xxxxxxxxx námitka plénem Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx novým xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx hlasování, xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x usnesení, jímž xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx tak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a kladným xxxxxxxxxxx Poslanecké sněmovny x xx, x xxxxx xxx jejich xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx (omylům) při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x podstatě x technice xxxxxxxxx xxxx xx zjištění xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x meritu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (čl. 47 odst. 2, čl. 47 xxxx. 1 x 3 x čl. 50 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx prostřednictvím xx Xxxxxxxxxx sněmovna, xx xxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x x xxx - x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Senátu xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx návrhy nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - znovu xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xxx xxxx x proceduru xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx důsledkem nesouhlasu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxx, x jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx projednání x intencích vysloveného xxxxxxxxxx) xxxxxxxx. Xx xxxxxx xx schválenému xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx pravomoc Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx vyplývá z xxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx - procesně - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předsedajícím schůze.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx předložen návrh xxxxxxxx, xxxx xx xxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx (§95 odst. 3 xx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx.), xx xxxxx xxx xxx závěrem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx poslanec již xxxx xxxx možnosti, xxx xxxxxxxx buď xxx nebo xxxxx (xxxxxxxx nehlasovat xxxxx), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxx času a xxxxxxxxxxxx x uplatnění xxxxx xxxxxx (vyjádření xxxxx politických postojů), xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx, x zejména x této závěrečné xxxx, xxxx výrazem (xxxxxxxxx) jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx toto xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxx x vůle xxxxxxx xxxxxxxxx svobodným xxxxxxxxxx (čl. 6 al.1 xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Xx.).
Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona xxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxx procesní xxxx) xxxxx konečné xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx proces x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx, xxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu (§97 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx.), xxxx xxx věcnou, xxx časovou xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodovacím xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se má xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (ukončeným) zákonodárným xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodovací xxxxxxxxx Xxxxxx (§97 xxxx. 2 až 4 zákona č. 90/1995 Sb.), xxxx xx xxxxxxx rozhodovací xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxx vliv, xxx xxxx xx jej xxx mohl xxxxxxx.
Xxx důvody xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx k přesvědčení, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxxx. x) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxx z ústavního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx práva (xxxxx č. 90/1995 Sb.) a x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x usnesení, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zákona xxxx s xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x časovou hranicí, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx usnesení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx návrhu zákona, xxxxx xx revokace xxxx, nejsou xxxxxxxxx, x xx - xxxx xxxxxx již xxxxxxxx - xxxx xxxxx, že x xxxxx xxxxx projednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, tento xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx po xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx k revokaci xxxxx xxxxxxxx (xx xxx 31. xxxxx 2001, xxxxx 1828), xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxx xxxx otevřeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx schválený návrh xxxxxx xxxxx projednala x xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxx znění, zatížila xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Ústavní xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx dotýkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyložil xxxxxx, xxx xxxxx - xxxx xxxx xxx x hledisek xxxxx xxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxx k xxxxxxxxx (procedurálním) pravidlům xxxxxxxx; stručně xxxxxxxxxxx: xxxxxxxx rozhodovací xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx dovodila, xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx nezbytné xxxxxxx zvýšenou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx připomenuté xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx moci x k xxxxxx x xxx vydaným xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 36 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxxxx práv x xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx aktů (právních xxxxx), neboť, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zákonodárné xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxx xxxxxxx xxxx - x v xxxxx xxxxxx jej lze xxxxxx xxxx rozhodovací xxxxxx xxx xxxxxxx - vůdčí xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxxx výsledku, jsou x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx ze zřetele, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx aktů xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopad zajisté xxxxxxxxxxx, než xx xxxx x případech xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx tedy - x zákonodárném xxxxxxx - xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx právní xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx, xxxxxxx; takovýchto xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx respektem k xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx významný xxxxxxx xxxxxxxxxxx moci xxx xxxx xxxx činnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx x xxxx, jakož x x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směřující xxxx xxxxxxxxxx Poslanecké sněmovny, xxxxx aby xxxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx neprodleně xxxxxx Xxxxxx (§97 xxxx. 1 zákona x. 90/1995 Xx.), xxxx. zda x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx ústavnosti (čl. 83 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx.) v xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxx xxx xxxxxxxxx ani xxxxxx, xxxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx - na xxxxxx xx předchozích xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx státu) - xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavně xxxxxxx, xxxx rozumného důvodu x pochybnostem, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx zásady xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (jakož i xxxxxx) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vykročit x xxxxxxxxx rámce. Xxxxxxx xxxx tvrzení, xx x xxxxxxxxxx xxxx šlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx x xxxxxx zákonodárného xxxxxxx (xx třetím xxxxx) xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx", xx xxx aspekty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx materie, kterou Xxxxxxxxxx sněmovna projednává, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx rozprav xxxx předloženému xxxxxx xxxxxx vznášeny, xxxx x xxxx ani xx xxxxxxx xx xxxxxx ex xxxx "xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vážným xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxx.
Byla xxx xxxxxx x xxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vycházejí x xxxx většiny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyjádřených xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x které xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou ovšem xxxxxxxx x téměř xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale samy xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx ovlivněny xxxx xxxxx časem, xxxx. xxxxxxxxxx, které x xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx většiny xxx xxxxxxx rozhodnutí (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) relevantní xxxx (xxxxx být) xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx natolik, xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xx) xxxxxxx x xxxx xx menšinou, xxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxx dříve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx dříve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) také jednu xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vylučuje z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx slovy: xxxxxxxxxx, že schválený xxxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx postoupen Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, aby Xxxxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxx x x něm xx vrátila x xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodování. Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx pro xxxx xxxxxxx natolik xxxxxxxx, xx jím xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx usurpace xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xx xxxxx xxxx proto, xx x právním xxxxx "Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx ji uplatňovat xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx." (čl. 2 odst. 3 ústavního xxxxxx x. 1/1993 Sb.); xx xxxx každá xxxx parlamentního orgánu, xxx toliko xxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xx xxx xxx x zákon ústavní xxxx xxxxxx (x xxxxx xxxxxxxx řádu), xxxxxxxxxx a z xxxx mezí xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx.
Ústavní xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, že také xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sub XXX xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx kladně: xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx zákonem byl xxxxxxxx xxxxxxx) x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu; xxxxxxxxxx xxxxx x. 501/2001 Xx., kterým xx mění zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx., nebyl xxxxx Poslaneckou sněmovnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Tento xxxxx xxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona, xx který xxxx xx protiústavní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx zapotřebí xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
VI.
Ve xxxxx úvahách Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, ač xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xx, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, "bylo xx xxxxxxx tolerovat i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx". Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x veškerou xxxxxxxx a jakkoli xxxx pochyb x xxx, že novelizace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx však xxxxxxx převážit nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavnosti, xxxxx aby zákony xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxxxx (čl. 1, čl. 2 xxxx. 3, čl. 45 xxxxxxxxx zákona x. 1/1993 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx).
Protože xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §183b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx meritorní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx již xxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xx xxx 15. listopadu 2001 (x. 1859) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 2001 (x. 1828), xxxx tento xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx než xxxxx č. 501/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx., xxxx xxxxxxx xxxxxx ústavně předepsaným xxxxxxxx xxxxxx, a xx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xx znělky xxxxxx nálezu xx xxxxxx (§70 odst. 1 xxxxxx x. 182/1993 Sb.).
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §183b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xx podložen skutečností, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx dne 13. prosince 2001, xx xxxxxxxxxxx samostatně xxx xx. zn. Xx. XX 38/01, x je tak xxxxxxxxx překážkou xxxxxxxxxxxxx (§35 odst. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx.).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
x x. XXXx. Xxxxxxx x. r.
xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 476/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.3.2003.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.